Page 1

тираж 15500

Рекламно-інформаційна газета Доставляється БЕЗКОШТОВНО по вівторках

31 ëèïíÿ 2012 ð.

МАЙДАН

Міський

30 (434)

КУЗНЕЦОВСЬК = ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ РАЙОН

a v.u r . an зк yd ння бе a е w.mголош w о w ні

ов

т ош


2

30 (434), 31 ëèïíÿ 2012 ð.

375

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

www.maydan.rv.ua

Åñô³ëü

 Òåðì³íîâî! À/ì «Renault-19» 1.4, 5ÊÏÏ, çåëåíèé «ìåòàë³ê», ñòàí õîðîøèé. Ò. 096-757-46-44, 098-779-69-17.

 3-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø, àáî îáì³íÿþ íà 2+äîï. Ò. 097-815-78-39.  3-ê³ì.êâ., 4/9, Áóä³âåëüíèê³â, ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. 0(3636) 2-15-73, 068-57137-10.  3-ê³ì.êâ., 2/9, Áóä³âåëüíèê³â, 27/2. Ò. 0(3636) 3-63-52, 097-960-15-16.  3-ê³ì.êâ., 2/9, Ïåðåìîãè, 14, àáî îáì³íÿþ íà 1+äîï., Ïåðåìîãè, Âàðàø, 24 ïîâ. Ò. 067-360-84-21, 063-279-02-20.  3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 12/1, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-707-6326, 097-968-72-41.  3-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â, àáî îáì³íÿþ íà 2-ê³ì. Ò. 097-170-71-76.  2-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø, 4, àáî îáì³íÿþ íà 1+äîï., Âàðàø. Ò. 097-71900-73.  2-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø, 32. Ò. 096918-92-16.  2-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø, 44 (38.8ì2 çàãàëüíà). Ò. 067-890-34-40.  2-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø, 5, öåíòð ì³ñòà, 41òèñ.ó.î. Ò. 067-477-68-19.  2-ê³ì.êâ., 6/9, Ïåðåìîãè, 5, 40òèñ.ó.î., áåç òîðãó. Ò. 096-753-3101, 098-939-47-69.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Áóä³âåëüíèê³â (ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí). Ò. 097-597-71-42.  2-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 098-275-84-90.  2-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, 9/3, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 0(3636) 3-2600, 097-925-55-17, 097-194-48-12.  2-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 097-793-70-39, 096-977-60-77.  2-ê³ì.êâ., Ðàôàë³âêà (ðåìîíò, òóàëåò, âàííà, áîéëåð). Ò. 096-913-45-11.  2 ê³ì.êâ., Ðàôàë³âêà (òåëåôîí, ñóïóòíèêîâå òåëåáà÷åííÿ), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-458-37-59.  1-ê³ì.êâ., 9/9, Âàðàø, 32Â. Ò. 0(3636) 2-44-45, 096-970-23-31.  1-ê³ì.êâ., 6/9, Ïåðåìîãè, 11. Ò. 066-785-88-35.  1-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø (áåç áàëêîíà). Ò. 067-114-80-48.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 097-885-93-30, 097-174-80-40.  1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 097-330-28-68.  1-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â, 22/2. Ò. 098-863-78-15, 097-722-91-24.  1-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, 6. Ò. 0(3636) 2-60-91, 098-880-39-32, 098-787-52-06.  Òåðì³íîâî! Êâàðòèðó, Ïåðåìîãè, 46, 1-é ïîâ. Ò. 0(3636) 2-11-42, 096-55799-31.  ʳìíàòó ó ìàëîñ³ìåéö³, Âàðàø, 40. Ò. 096-981-44-58, 098-915-70-88.  ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó, 11.5ì2, Áóä³âåëüíèê³â, 3, 8 ïîâ. Ò. 096-912-23-93.  Áóäèíîê, ñìò.Í.Ðàôàë³âêà, âóë. Ïóøê³íà, 23 (130ì2, 80% ãîòîâíîñò³, 15ñîò. ãîðîäó), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096974-40-41, 096-974-40-40.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà, âóë. Ñèäîð÷óêà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-583-66-65.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (85ì2, 0.29ãà ïðèâàòèçîâàí³), àáî ïîì³íÿþ íà êâàðòèðó ó гâíîìó. Ò. 096-773-71-42.  Áóäèíîê, Çàáîëîòòÿ (çàã. 65.6ì2, æèòëîâà 42.7ì2, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, êàíàë³çàö³ÿ, ñâ³òëî). Ò. 096-675-11-16.  Áóäèíîê, Çàëÿäèíî (óñ³ ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, ìîæëèâ³ñòü ðîçâîäèòè ðèáó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ïîðÿä ë³ñ). Ò. 098-600-82-32.  Áóäèíîê, Áàáêà (íà áåðåç³ ð.Ñòèð, íåäîáóäîâàíèé, óñ³ äîêóìåíòè). Ò. 067362-49-13.  Õàòó, Äîâãîâîëÿ (0.31ãà çåìë³), ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 0(3636) 3-73-69, 098781-66-77.  Õàòó, ñ.Êîëî䳿, íåäîðîãî. Ò. 098518-43-59.  Äà÷ó, 20ñîò., ð-í ìîëîêîçàâîäó (ñâ³òëî, ïðèâàòèçîâàíà), 9800ó.î., òîðã. Ò. 096-950-69-75.  Äà÷ó, 10ñîò., ð-í ãðàäèðåíü (áóäèíîê, ñàðàé, êîëîäÿçü, ñàäîê, îãîðîæà), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-126-06-85.  Äà÷ó, 7ñîò. (áóäèíî÷îê, 2 ñàðà¿, òóàëåò, êîëîäÿçü, îãîðîæà, ñâ³òëî, äåðåâà, âèíîãðàä), ïðèâàòèçîâàíó, 5òèñ.ó.î. Ò. 097-196-49-45.  Äà÷ó, 6ñîò. (áóäèíîê, ñàäîê, ñâ³òëî, âîäà); ãàðàæ, ð-í Ñò.Ðàôàë³âêè. Ò. 067-360-26-82.  Äà÷ó, 6ñîò. Ò. 066-785-88-35.  Äà÷ó, 5ñîò., ð-í Ñò.Ðàôàë³âêè, êîîï. «Ñàäîê», ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 097061-50-89.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 27ñîò., Ñîá³ùèö³. Ò. 096-455-43-75.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 27ñîò., Ñîá³ùèö³. Ò. 098-771-75-98.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 25ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà, ð-í «Îêîëèö³», ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 096-275-51-08.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 25ñîò., ð-í «Ðèáàöüêî¿ õàòèíè», ìîæëèâèé ïîä³ë. Ò. 097-729-31-17.

 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 25ñîò., ϳäöàðåâè÷³, äåðæ. àêò, íåäîðîãî. Ò. 097831-20-09.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 25ñîò., Ñîá³ùèö³, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 096-752-22-29.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 23ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ. àêò, ìîæëèâèé ïîä³ë). Ò. 096-643-98-66.  Òåðì³íîâî! Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 20ñîò., ð-í ÀÒÖ, âóë. ϳäã³ðíà (ìîæëèâèé ïîä³ë, ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ. àêò). Ò. 067-494-41-58.  Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, 18ñîò., 25ñîò., ð-í ÀÒÖ. Ò. 097-729-31-17.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 16ñîò., Ðàôàë³âêà (ôóíäàìåíò). Ò. 097-935-63-65.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 13.5ñîò., ð-í ÀÒÖ, äåðæ. àêò. Ò. 067-362-72-19.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 12ñîò., ôóíäàìåíò ï³ä áóäèíîê, êóõíÿ, íîâèé ãàðàæ, ñàðàé). Ò. 097-161-86-96, 096-75400-26.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 11ñîò., Çàáîëîòòÿ, äåðæ. àêò, 10òèñ.ó.î., òîðã. Ò. 097245-45-94.  Òåðì³íîâî! Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 10ñîò., Áàáêà. Ò. 096-80680-68.  Ãàðàæ, 9õ4, ð-í òåëåâåæ³, çà¿çä, âîäà. Ò. 096-752-84-80.  Ãàðàæ, 9õ4, çà¿çä, ñâ³òëî. Ò. 096713-02-22.  Ãàðàæ, 6õ4 (íàâïðîòè íîâî¿ áóä³âë³ ÑÓ-2). Ò. 067-332-90-06.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåïëèöü, âîðîòà ï³ä áóñ, ñâ³òëî. Ò. 097-737-17-02.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåïëèöü, âîðîòà ï³ä áóñ. Ò. 098-340-41-29.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåëåâåæ³, äåøåâî. Ò. 098-904-58-50.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåëåâåæ³ (95% ãîòîâíîñò³, çà¿çä). Ò. 097-816-60-35, 096750-98-55.  Ãàðàæ, 6õ5, ï³ä áóñ, ð-í «Îêîëèö³». Ò. 097-746-65-01.

 Ì/ö «ßÂÀ-350-638», 12Â, «ïåíàëêà» (äîêóìåíòè, ñòðàõîâêà). Ò. 097947-78-73.  Ñêóòåð «Honda-Tact AF31». Ò. 096171-52-20.  Ãóìó ë³òíþ «Matador MP12» 175/70 R13, 4øò., 400ãðí. Ò. 098-229-30-07.

 Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, 74ì2, Ïåðåìîãè, 5 (óñ³ äîêóìåíòè, ïîæåæíà ñèãíàë³çàö³ÿ). Ò. 096-50685-71.

 Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 067-581-91-65.

 À/ì «KIA Magentis» 2007ð.â., 2.0á, 144ê.ñ., ÌÊÏ, ÷îðíèé, 32òèñ.êì. Ò. 067-911-61-85.  À/ì «ÂÀÇ-2107» 2006ð.â., ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 096-693-45-82.  À/ì «ÂÀÇ-21043» 2004ð.â. 1.5. Ò. 098-831-20-99.  Òåðì³íîâî! À/ì «ÂÀÇ-21093» 2004ð.â., 68òèñ.êì., çåëåíèé «ìåòàë³ê», ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. 096-591-77-13.  À/ì «Ñëàâóòà» 2004ð.â., «ÂÀÇ2107» 96ð.â., ñòàí õîðîøèé, íåäîðîãî. Ò. 098-469-20-99.  À/ì «Dacia-Super Nova» 2003ð.â., 1.4 (ìîíî-³íæåêòîð «Siåmens»), ñèí³é «ìåòàë³ê», îäèí âëàñíèê, ñòàí õîðîøèé. Ò. 0(3636) 3-19-95, 097-694-16-28.

 ßê³ñí³ â³êíà â³ä âèðîáíèêà ³ç ïðîô³ëþ WDS, çàìîâëåííÿ âèãîòîâëÿºìî ïðîòÿãîì 4 ðîáî÷èõ äí³â. Ò. 098-419-60-90, 097221-91-19.  Ðåéêè; áðóñ; øòàõåòíèê; âèðîáè ç äåðåâà. Ò. 097-645-44-98.  Äîøêè (îáð³çí³, íåîáð³çí³); áðóñ; áàëêè; êðîêâè. Äîñòàâêà. Ò. 098-59929-67, 096-591-84-61.  Âàãîíêó; áëîê-õàóñ; øïóíòîâàíó ï³äëîãó; ðåéêè. Ò. 097-66405-32.  Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, öåìåíò, âàïíî, öåãëó, çåðíî, êîìá³êîðì. Äîñòàâêà. Ò. 097-662-77-66.  Öåãëó (á³ëó, ÷åðâîíó, ëèöþâàëüíó); äîøêè; êðîêâè; áàëêè. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Ò. 098-775-55-03, 097-38003-09.  Öåãëó ÷åðâîíó, á³ëó, ñèë³êàòíó, îäèíàðíó, á/â; ïëèòè ïåðåêðèòòÿ ðåáðèñò³, ïóñòîòí³, á/â. Ò. 098-203-27-08.  Áëîêè â³áðîïðåñîâàí³ ç â³äñ³âó; äîøêó îáð³çíó, íåîáð³çíó; áðóñ. Äîñòàâêà. Ò 096-773-33-62, 096-715-76-74.  Áëîêè-ðàêóøíÿê, ÿê³ñí³, íåäîðîãî. Ò. 096-334-30-88.  Äîñòàâêà ï³ñêó, êàì³ííÿ, ùåáåíþ, â³äñ³âó à/ì «ÊÀÌÀÇ», ìîæëèâî ç ïðè÷åïîì. Ò. 0(3636) 2-13-16, 097-72787-61.  Ïëèòè äëÿ îãîðîæ³, ç/á, 4õ2, ç³ ñòàêàíàìè. Ò. 097-512-44-47.

 Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê (3-8ò.). Äîñòàâêà Ò. 098-203-27-08.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 0(3636) 3-8516, 097-190-99-16.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 067-458-09-05.  Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; òîðô òà ³í. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» ó çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 067-139-55-83.  Êàì³íü (áàçàëüò); ùåá³íü áóäü-ÿêî¿ ôðàêö³¿. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» ó çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 067-918-17-46.

 À/ì «Ford Transit» 96ð.â., 2.5ä, âàíòàæî-ïàñàæèðñüêèé, ñòàí õîðîøèé, 7òèñ.ó.î., òîðã. Ò. 067-834-18-70.

 Êàì³íü ÷åðâîíèé, ÷îðíèé; ùåá³íü óñ³õ ôðàêö³é; ï³ñîê; ÷îðíîçåì; òîðô. Ò. 067-954-20-82.

 À/ì «Nissan-Vanette» 95ð.â., 2,3ä, âàíòàæíèé; à/ì «Âîëèíÿíêà» 84ð.â.; òðàêòîð ñàìîðîáíèé. Ò. 097-779-45-32.  À/ì «Volkswagen-Passat» 92ð.â., 1.8ì³. Ò. 067-968-32-55.  À/ì «Opel-Vectra» 92ð.â., 1.8á. Ò. 098-835-91-27.  À/ì «ÂÀÇ-21063» 92ð.â., áåç äîêóìåíò³â. Ò. 067-394-76-94.  À/ì «ÊÀÌÀÇ-5320» 89ð.â., ç êîíòåéíåðîì. Ò. 097-761-87-68.  À/ì «Wartburg» 89ð.â., 1.3, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 099-41456-75.  À/ì «Ford Eskort» 87ð.â., 1.6á, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096781-39-41.  À/ì «ÂÀÇ-2106» 86ð.â., ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 0(3634) 2-32-06, 096-64514-41.

 Êàì³íü áóä.; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; öåãëó. Äîñòàâêà (10-15ò). Ò. 098771-85-26, 067-339-05-39.

 À/ì «Ford Sierra» 84ð.â., 2.3ä, ñòàí õîðîøèé, 16òèñ.ãðí. Ò. 097-157-85-64.  À/ì «ÓÀÇ-469Á» 84ð.â., 2.5, ãàçáåíçèí, íà õîäó. Ò. 098-859-43-06, 097-591-04-86.  À/ì «ÂÀÇ-21051» 82ð.â., ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-336-38-63.  À/ì «ÌÀÇ-5335» 79ð.â., ñòàí ðîáî÷èé, ìîæëèâî ïî çàï÷àñòèíàõ. Ò. 096-453-05-57.  À/ì «ÂÀÇ-2111» 78ð.â., ñòàí ðîáî÷èé. Ò. 067-477-09-78.  À/ì «Volkswagen-Passat Â4», óí³âåðñàë, òîíîâàíèé, ÷îõëè, ñêëîï³äéîìíèêè, ëèò³ äèñêè, çèìîâà ãóìà. Ò. 096-964-69-00.

 Êàì³íü, ùåá³íü, ï³ñîê, òîðô, öåãëó. Äîñòàâêà. Ò. 096-225-34-62.  Ô³ðìà «Áðàìóñ» ïðîïîíóº ãàðàæí³ âîðîòà: ñåêö³éí³, â³ä’¿çí³, â³äêàòí³, ðîçïàøí³. Ò. 067-477-09-78, 050-43862-13.  Ìåáë³ ç ªâðîïè: øê³ðÿí³ ì’ÿê³ ÷àñòèíè; ñò³íêè; äèâàíè; ñåðâàíòè; êîìîäè; ñòîëè îá³äí³, æóðíàëüí³; ñò³ëüö³. Âñå ó íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Ò. 097-393-97-14, 050-148-33-48.  Ñò³íêó «Ñàëüâ³ÿ», 4.5ì; äèâàí; êèëèìè, 3õ4, 2õ3. Ò. 0(3636) 3-71-71, 097898-54-22.  Ñò³íêó, Êîñòîï³ëü; ì’ÿêó ÷àñòèíó, 2 ë³æêà; ïåðåäïîê³é, øàôè 2-, 3-äâåðí³; ñò³ë êóõîííèé, ðîçêëàäíèé. Ò. 096-34944-98.  Ñò³íêó, òåìíî-âèøíåâó, á/â, ñòàí õîðîøèé; ñò³ë êîìï’þòåðíèé, á/â, ñòàí õîðîøèé. Ò. 096-572-51-69.  Ñò³íêó «Ìàðê», 4ì, «ãîð³õ», á/â, ñòàí õîðîøèé. Ò. 097-593-14-74.  Ñò³íêó äèòÿ÷ó, 500ãðí. Ò. 067-47768-19.  Ñïàëüíþ, Ïîëüùà, á/â, ñòàí õîðîøèé. Ò. 097-952-75-42.  Ì’ÿêó ÷àñòèíó (äèâàí, 2 êð³ñëà, ñò³ë æóðíàëüíèé, íà äà÷ó), á/â, 500ãðí. Ò. 097-707-63-26.  Ì’ÿêó ÷àñòèíó «Áàðîí» (äèâàí, 2 êð³ñëà), 3500ãðí., òîðã. Ò. 096-440-96-55.

 Øàôó-êóïå, 2.2õ2.4õ0.6; ë³æêî äâîñïàëüíå ç îðòîïåäè÷íèì ìàòðàöîì. Ò. 096-578-73-99.  Äèâàí, á/â, ñòàí õîðîøèé. Ò. 097720-44-28.  Äèâàí «Ïàðèæ», ñòàí õîðîøèé; 4 ñò³ëüö³; âàííó ìåòàëåâó, 1.7ì. Ò. 097168-37-64.  Òàõòó, á/â, ñòàí õîðîøèé, 800ãðí.; êîìîä, 0.9õ0.9õ0.4, 600ãðí., òîðã. Ò. 098-415-39-03.  2 ì’ÿê³ êð³ñëà, á/â; êíèæêîâ³ ïîëèö³, øâåéíó ìàøèíêó «×àéêà». Ò. 0(3636) 3-51-94, 067-717-23-32.  2 êð³ñëà â³ä ì’ÿêîãî êóòî÷êà, âåëèê³, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 0(3636) 3-5259, 096-463-45-11.  ˳æêî ç ìàòðàöîì, ôàáðè÷íå + 2 òóìáî÷êè, Ïîëüùà. Ò. 067-364-02-11.  ˳æêî äâîñïàëüíå; êèëèìîâ³ äîð³æêè ó 2-ê³ì.êâ.; íîâ³ æàêàðäîâ³ ìàòðàöè, 2øò. Ò. 0(3636) 3-64-00, 097-89264-28.  ˳æêî ï³äë³òêîâå, 1.8õ0.8, 2 â³ää³ëè äëÿ á³ëèçíè, á/â. Ò. 067-100-92-36.  ˳æêî äèòÿ÷å «Geoby», ðîçêëàäíå, ñòàí õîðîøèé. Ò. 096-970-03-25.  ˳æêî äèòÿ÷å, ñòàí õîðîøèé. Ò. 067363-09-49.  ˳æêî äèòÿ÷å, á/â, 100ãðí.; ñò³ë îá³äí³é (îâàëüíèé, ðîçêëàäíèé), á/â, 600ãðí. Ò. 097-170-02-40.  ˳æêî äèòÿ÷å, 150ãðí., 2 êîêîñîâ³ ìàòðàöè äî ë³æêà, 100ãðí./øò. Ò. 067162-69-67.  Ñò³ë êîìï’þòåðíèé, 1,1õ0.55, ñâ³òëèé (â³ëüõà), ñòàí â³äì³ííèé, 300ãðí. Ò. 097234-16-05.  Ñò³ë êîìï’þòåðíèé, áåæåâèé, 500ãðí. Ò. 067-360-54-92.  ϳàí³íî «Óêðà¿íà». Ò. 0(3636) 2-3912, 098-458-61-08.  ϳàí³íî «Óêðà¿íà», ×åðí³ã³â, ñòàí õîðîøèé, ìîæëèâà äîñòàâêà. Ò. 097-93745-26.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Tako Jumper X», óêîìïëåêòîâàíó + ïðîòèìîñê³òíà ñ³òêà, 1500ãðí.; õîäóíêè, 150ãðí. Ò. 098-985-55-46.  Êîëÿñêó äëÿ ïðîãóëÿíêè, «QuatroRally»; ë³æêî äèòÿ÷å ç êîêîñîâî-ãðå÷àíèì ìàòðàöîì. Ò. 097-451-54-96.  Êîëÿñêó «X-Lander XA» (ñóìêà ó êîìïëåêò³), áîðäîâó, á/â 1ð., ñòàí õîðîøèé. Ò. 067-363-38-54, 17:00-21:00.  Êîëÿñêó «Androx», ñð³áëÿñòî-ñàëàòîâó, ñòàí â³äì³ííèé, 1500ãðí. Ò. 097890-31-47.  Êîëÿñêó äëÿ ä³â÷èíêè, áîðäîâî-ðîæåâó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-875-10-80.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, íåäîðîãî. Ò. 067-418-52-23.  Êîëÿñêó äèòÿ÷ó, 150ãðí. Ò. 096-57873-99.  Êîëÿñêó-â³çîê, ñòàí õîðîøèé, íåäîðîãî. Ò. 097-885-52-44.  ³çîê çèìîâî-ë³òí³é «Capella», ñ³ðîãîëóáèé, óêîìïëåêòîâàíèé, ñòàí õîðîøèé.Ò. 096-573-70-62.  ³çîê çèìîâî-ë³òí³é «Chicco», ñèíüîáåæåâèé, óêîìïëåêòîâàíèé, ñòàí â³äì³ííèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-98816-16.  ³çîê çèìîâî-ë³òí³é «Dot», ðîæåâèé, ñòàí â³äì³ííèé, íåäîðîãî. Ò. 097-79700-44.  Ìàíåæ äèòÿ÷èé; âåëîñèïåä ç ðó÷êîþ, ñò³ëåöü äëÿ ãîäóâàííÿ. Ò. 0(3636) 2-60-24, 067-360-85-14.  Ìàíåæ äèòÿ÷èé. Ò. 098-083-89-86.  Âåëîñèïåäè «Àèñò» äèòÿ÷èé 20", äîðîñëèé 28". Ò. 0(3636) 2-47-37, 067362-15-14.  Òåëåâ³çîð; åëåêòðîïëèòó «Hansa»; õîëîäèëüíèê, Á³ëîðóñ³ÿ. Ò. 096-34944-98.  Âåíòèëÿòîðè, Óêðà¿íà, ãàðàíò³ÿ 1ð., õîðîøà ÿê³ñòü, íåäîðîãî. Ò. 067-28864-68.  Êîìï’þòåð äâîÿäåðíèé (ìîí³òîð, êëàâ³àòóðà, ìèøêà), 1600ãðí. Ò. 097759-51-98.  Ìîí³òîð TFT «Samsung 740N», 500ãðí. Ò. 067-360-53-05.  Ñêàíåð «ÍÐ scanjet 3970», á/â. Ò. 067-362-97-29, 095-37085-54.  Ìîá.òåëåôîíè: «Nokia X6» (ñåíñîð, 2sim), 400ãðí., «Nokia C5» (TV, 2sim), 380ãðí. Ò. 0(3636) 3-79-35, 095-42753-76, 098-557-01-06.  Åñïðåñî êàâîâàðêó «ZELMER 13Z013», íîâó. Ò. 096-374-97-92.  Ïðàëüíó ìàøèíêó «Samsung» ç â³êîíöåì, âåðòèêàëüíå çàâàíòàæåííÿ, 3.5êã, âóçüêà, á/â 8ð. Ò. 096-541-71-63.  Øâåéíó ìàøèíêó «×àéêà 142Ì», åëåêòðè÷íó, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 096442-55-01.  Íàäóâíèé ÷îâåí «Energy Plus E215DT» (ñëàíü, äâà ñèä³ííÿ, íàâ³ñíèé òðàíåöü), íîâèé, 1500ãðí. Ò. 097-95274-70.  Áàðÿêîð³çêó, 220-380Â; áåíçîïèëè «Óðàë», «Äðóæáà»; ãàçîâó êîëîíêó. Ò. 097-861-29-71, 098-880-39-45.  Âåðñòàò ñòð³÷êîïèëüíèé (ïîâíèé ïðèâ³ä), ó êîìïëåêò³ (ìîæëèâî) çàòî÷íèé òà ðîçâ³äíèé àâòîìàò. Ò. 096-30372-74.

 Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé, çàâîäñüêèé; ñòàíîê äëÿ øë³ôóâàííÿ äåðåâ’ÿíèõ äâåðåé (åë.äâèãóí, 12.5êÂò, 3000 îá./õâ.). Ò. 097-297-74-33.  Ðàìó áàëêîííó, 4.7õ1.3, äåðåâ’ÿíó, ç³ ñêëîì. Ò. 067-928-99-54.  Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ (ãëóõ³, ï³ä ñêëî), 7øò., á/â. Ò. 0(3636) 2-47-37, 067362-15-14.  Âàííó ÷àâóííó, ìåòàëåâó. Ò. 096722-73-62.  Âàííó, 0.7õ1.5, 100ãðí.; â³êíî 1.3õ1.4, 2øò., ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067363-52-06  Êàâó ðîç÷èííó «Jacobs-Monarch» òà «Jacobs-Monarch-Mild», ͳìå÷÷èíà, 100ãð. – 20ãðí., ìîæëèâî îïòîì. ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàã. «Íàòàëè», ¹61À. Ò. 098-126-76-21.  ßê³ñíèé òîðôîáðèêåò, äîñòàâêà. Ò. 097-137-36-59.  Ïàëèâí³ áðèêåòè (äóá), ï³ä çàìîâëåííÿ. Ò. 097-861-28-68.  Êîíÿ, 8ð., Êîñòþõí³âêà, âåëèêà ïîðîäà. Ò. 097-526-66-71.  Êîðîâó. Ò. 097-255-45-86.  Êàáàíà, 120êã. Ò. 098-611-45-28.  Êàáàíà, 80-100êã. Ò. 063-060-82-18, 093-814-39-86.  Ñîáàêó, í³ìåöüêà â³â÷àðêà, 8ì³ñ., òà öóöåíÿò í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. Ò. 098416-41-92.  Öóöåíÿò í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè (÷èñòîïîðîäí³, ç ðîäîâîäîì, äîêóìåíòè, ÊÑÓ, ùåïëåí³, êëåéìîâàí³). Ò. 099-44359-69, 067-984-75-83.  Öóöåíÿ í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. Ò. 098764-90-75.

 1-, 2-ê³ì.êâ. Ò. 096-874-06-33.  2-ê³ì.êâ., áåç ðåìîíòó, äî 32òèñ.ó.î. Ò. 068-571-27-78.  À/ì «Ñëàâóòà», «ÂÀÇ», ³íîìàðêó, â õîðîøîìó ñòàí³ àáî ÿê³ ïîòðåáóþòü ðåìîíòó. Ò. 098469-20-99.  Áðóõò óñ³õ ìåòàë³â. Ïîð³çêà íåãàáàðèòíîãî áðóõòó. Ò. 096453-05-57, 096-584-90-98.

 3-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè íà 1+äîï. Ò. 096-712-31-70.  3-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø, 6 íà 1+äîï., 8-9 ïîâ. íå òóðáóâàòè. Ò. 099-273-39-73.  3-ê³ì.êâ., 3/9, Âàðàø, 45À íà 1+1. Ò. 0(3636) 3-52-41, 066-459-38-31, ç 18:00.  3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 1ê³ì., àáî ïðîäàì. Ò. 0(3636) 2-28-85, 068-146-86-05.  3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 1+äîï., àáî ïðîäàì. Ò. 0(3636) 3-5768, 097-321-24-35.  3-ê³ì.êâ. íà 1+äîï. Ò. 097-682-11-84.  2-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè íà 3ê³ì.+äîï., Ïåðåìîãè, Âàðàø. Ò. 097718-91-60.  2-ê³ì.êâ., 7/9, Ïåðåìîãè íà 3-ê³ì., àáî ïðîäàì. Ò. 096-778-71-17.  1-ê³ì.êâ., 9/9, Åíåðãåòèê³â íà 2-ê³ì. Ò. 096-920-76-36, 096-920-76-37.  1-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè + äîï. íà 2-ê³ì., àáî ïðîäàì. Ò. 097-87330-78.  1-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 2ê³ì. Ò. 097-432-92-99.  1-ê³ì.êâ. íà 2-ê³ì. Ò. 097-512-44-53.

 1-, 2-ê³ì.êâ., ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 096-90771-38.  1-, 2-ê³ì.êâ., ìîæëèâî áåç ðåìîíòó, áåç ìåáë³â. Ò. 097-320-03-83.  Òåðì³íîâî! 1-, 2-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, Âàðàø, ìîëîäà â³ðóþ÷à ñ³ì’ÿ. Ò. 097763-35-02.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ïåðåäîïëàòó, ïîðÿäîê ãàðàíòóºìî. Ò. 097707-63-26.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 097-919-61-06.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. 0987-780-14-31.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîðÿäîê òà îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 096-72909-37.  Êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, ñ³ì’ÿ. Ò. 096-748-97-42, 098-70301-30.  Ãàðàæ íà òðèâàëèé òåðì³í, ð-í òåïëèöü, õë³áîçàâîäó. Ò. 067-93806-64.

 1-, 2-, 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàí³, ²íòåðíåò, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 067-364-27-75.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (âñ³ çðó÷íîñò³, âèäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ.). Ò. 096-400-46-25.  1-, 2-ê³ì.êâ. íà êîðîòêèé òåðì³í. Ò. 067-477-09-78.  3-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî, öåíòð ì³ñòà, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 067-364-25-56.  3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, öåíòð ì³ñòà, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè. Ò. 096-79146-16.  3-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, Ïåðåìîãè. Ò. 097-890-31-78.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, Ïåðåìîãè, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 098-784-23-44.  2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî. Ò. 096-716-02-85.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 067-791-38-71.  1-ê³ì.êâ. ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Ò. 097-324-97-68, 096-641-11-19.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 096-752-21-61.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî.Ò. 097-381-81-54.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 096-442-3768, 093-082-11-62.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 097-443-55-98.  1-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â, ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 097-140-61-40.  1-ê³ì.êâ., ð-í àâòîâîêçàëó; ê³ìíàòó, Âàðàø - ïîäîáîâî. Ò. 067-676-1456, 095-751-30-18.  1-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â, 5, íà òðèâàëèé òåðì³í, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó. Ò. 098-905-32-42.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ïåðåäîïëàòà 6ì³ñ. Ò. 067-979-89-94.  Ìàãàçèí 16ì2, ð-ê «Ï³âí³÷íèé», íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. 097-997-36-98.  Ìàãàçèí 10ì 2 (òåïëî, ñâ³òëî, ð-ê «Ï³âäåííèé», íàâïðîòè ìàãàçèíó «Ó Ìàºâñüêîãî»). Ò. 067-362-27-77.  Ìàãàçèí, ð-ê «Öåíòðàëüíèé» ïðîìèñëîâèé ðÿä, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096652-23-30.  Ãàðàæ «ñòîÿíêà», ð-í Þâ³ëåéíîãî, ìîæëèâî ïîäîáîâî. Ò. 098-465-61-70.  Ïðè÷³ï «Thermo-King», 16ì3, äî ëåãêîâîãî à/ì (çáåð³ãàííÿ êóë³íàðíèõ âèðîá³â äî óðî÷èñòèõ ïîä³é, à òàêîæ ñ/ã ïðîäóêö³¿), 220Â, Ò0C 0...+10, 0.7 êÂò, åëåêòðîííå óïðàâë³ííÿ (íîôðîñò), ðåºñòðàö³ÿ, òåõí³÷í³, ñàí³òàðí³ ïàñïîðòè, àáî ïðîäàì.Ò. 097-387-25-33.  ³çüìó íà êâàðòèðó äâ³-òðè ä³â÷èíè íà òðèâàëèé òåðì³í (ïîðÿäíèõ, îõàéíèõ, ³ç ñâîº÷àñíîþ îïëàòîþ), Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 097-106-61-21, ç 10:0020:00.

 Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 0(3636) 3-8684, 067-600-93-88.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³. Ò. 0(3636) 2-19-14, 067-751-08-98, 096-374-97-94.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT maxi» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîì àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. 0(3636) 3-43-69, 0(3636) 3-88-86, 097-921-87-00, 097-921-86-86, 097-88541-55.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé. Ò. 0(3636) 3-83-11, 067915-46-50.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi» (äîâãèé, âèñîêèé). Ò. 0(3636) 3-82-42, 097-899-32-08.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Volkswagen-Crafter Extra Long» (íàéá³ëüøèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. 097664-55-08.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW LT-35 Maxi», ïîñëóãè ëàôåòîì. Ò. 0(3636) 3-88-22, 097-86490-02, 097-756-27-00.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ðåíî-Òðàô³ê», 1.2ò; â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Ëóöüêà (ïî ñóáîòàõ). Ò. 0(3636) 3-89-42, 096-11815-33.  ÂÀÍÒÀÆͲ, ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, 1.7õ3.4õ1.75). Ò. 097-917-70-11.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi»; ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé (8 ì³ñöü, êîíäèö³îíåð). Ò. 0(3636) 2-45-66, 098-51294-83.


Ñôåðà ðîçïîâñþäæåííÿ: ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ, ÂÎËÎÄÈÌÈÐÅÖÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ  ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ «WINDOWS», êîìïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøîãî êîìï’þòåðà. Âèð³øåííÿ òà óñóíåííÿ êîíôë³êò³â ³ íåïîëàäîê ó ñèñòåì³; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò; êîíñóëüòàö³¿. Ò. 097-873-15-96, Ñàøà.  Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows»; âèð³øåííÿ ïðîáëåì; ðåìîíò, íàñòðîéêà íîóòáóê³â, êîìï’þòåð³â, ïðèíòåð³â; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 067-99-69-700, 097-953-1479, 0(3636) 2-61-12, Àíäð³é.  Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows» íà ÏÊ òà íîóòáóêè; íàñòðîéêà ï³äêëþ÷åííÿ äî «ÎÃλ, íàñòðîéêà ðîóòåð³â, ³í. ïîñëóãè. Ò. 067-362-97-31, ç 15:00.  Øâèäêà êîìï’þòåðíà äîïîìîãà! Âñòàíîâëåííÿ, íàëàøòóâàííÿ, âèð³øåííÿ òà óñóíåííÿ êîíôë³êò³â ó ñèñòåì³. Êîíñóëüòàö³¿. Ò. 067-977-07-68, ³êòîð.  Êóçíåöîâñüêà ô³ë³ÿ ÏÂÍÇ «ªâðîïåéñüêèé óí³âåðñèòåò» ïðîâîäèòü íàá³ð íà çàî÷íó ôîðìó íàâ÷àííÿ çà ñïåö³àëüíîñòÿìè «Åêîíîì³êà», «Îáë³ê ³ àóäèò», «Êîìï’þòåðí³ íàóêè». Ò. 0(3634) 4-86-98.

 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óê ÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜͲ òà ðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter» (íàéÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜͲ, áàìáóêîâ³, äîâøèé, íàéâèùèé). Ò. 097-898-81-75. äæóòîâ³; ðîëåòè òêàíèíí³.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáØâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. ëàñò³, Óêðà¿í³ (1.5ò). Ò. 097-770-87-25. 0(3636) 3-87-41, 098-041-11-04,  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îá098-820-47-76. ëàñò³, Óêðà¿í³, ì/à «Mercedes-Sprinter maxi». Ò. 067-103-18-03. Äâåð³ ìåòàëåâ³, îçäîáëåí³ äåðåâîì. Çà Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óê-  ì³ðè, äîñòàâêà. ßê³ñòü ãàðàíòîâàíî. Ò. 0(362) ðà¿í³ à/ì «Ãàçåëü» (áîðòîâèé, òåíòî- 43-41-90, 097-377-70-53, 094-966-41-90. âàíèé); â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Êîñòîïîëÿ. Ò. 067-368-51-05.  Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ôîòîêåðàì³êè. Äîñòàâêà, âñòà Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî íîâëåííÿ. Ò. 0(3636) 3-16-46, 067ì³ñòó, Óêðà¿í³, ì/à «Mercedes106-14-93. Sprinter maxi» (íàéäîâøèé, íàéâèùèé). Ò. 097-753-99-72, 097 Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êà187-12-38. íàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëüíèê³â, óñòàíîâëåííÿ âàíí,  ³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ (äî 1ò, áóñ çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â. Ò. 0(3636) 2-50âàíòàæíèé). Êóçíåöîâñüê-Ëóöüê-Òåðíîï³ëü- 03, 067-189-76-91, 096-849-15-18. Ëóöüê-Êóçíåöîâñüê. Ò. 067-364-02-11.  Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà âîäîïðîâîäó, êàíàë³çàö³¿; çì³éîâèê; óñòàíîâ Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ëåííÿ âàíí, óí³òàç³â, çì³øóâà÷³â. Ò. Óêðà¿í³ òà ÑÍÄ (15, 18, 22 ì³ñöü, 0(3636) 2-12-71, 3-21-78, 098-280-51êîìôîðòàáåëüíèé àâòîáóñ 24, 097-873-18-70. «Neoplan» 30, 50 ì³ñöü); îáñëóãîâóâàííÿ âåñ³ëü, ïîõîðîí (ïî  ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÈÊÀ. ÐÅÌÎÍÒ ì³ñòó). Ò. 067-986-35-66, -067-753ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ ïðîôåñ³éíî. Ïðèé89-85. ìàºìî åëåêòðîïëèòè, á/â. Áåç âèõ³äíèõ. Ò. 097-864-90-22.  Ïåðåâåçåííÿ ì³ãðóþ÷îãî íàñåëåííÿ òà âàíòàæó ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ,  ÅËÅÊÒÐÈÊ, âñ³ âèäè ðîá³ò; ðåìîíò äî 6ò. Ò. 067-274-02-09. ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ. Ò. 097-286-32-69.  Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí. Øâèäêî, ÿê³-  ÅËÅÊÒÐÈÊ: çàì³íà ñòàðî¿ ïðîâîäñíî, ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-891-07-47, 097- êè, ï³äêëþ÷åííÿ ïðèëàä³â (ðîçåòêè, âèìèêà÷³, ëþñòðè). Ò. 098-154-25-37. 604-95-79.  ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÈÊÀ: ïðîêëàäàííÿ òà çàì³íà ïðîâîäêè â êâàðòèðàõ  Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí íà âîäó òà êîòåäæàõ. Ò. 097-580-00-14. (êîëîíêè): d 50ìì, 100ìì; ìîí Åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè ó êâàðòèòàæ íàñîñíîãî îáëàäíàííÿ. Ò. ðàõ, êîòåäæàõ òà ãàðàæàõ. Ò. 098096-434-99-00. 859-43-06.  Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì; ÿê³ñíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïàíåëüíèõ ñòèê³â; óñ³ ïîñëóãè ³ç çîâí³øí³õ ðîá³ò. Ò. 067-125-56-92.  Âñ³ âèäè ðåìîíòíèõ ðîá³ò; ðåìîíò êâàðòèð. Ò. 097-864-90-22.  Ïîêð³âëÿ äàõ³â ºâðîðóáåðîéäîì; ã³äðî³çîëÿö³ÿ; ñòÿæêà. Ò. 096-570-52-42.  Ïîêð³âëÿ ºâðîðóáåðîéäîì ìàãàçèí³â, ëàðê³â, ãàðàæ³â, îô³ñ³â; ã³äðî³çîëÿö³ÿ. Ò. 0(3636) 2-37-32, 096-640-76-37.  Ïîêð³âëÿ òà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ºâðîðóáåðîéäîì ãàðàæ³â, ëàðê³â, îô³ñ³â, áàëêîí³â. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 0(3636) 2-61-92, 097960-47-73.  Ïîêð³âåëüí³, çâàðþâàëüí³, áåòîíóâàëüí³, ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè; óêëàäàííÿ áðóê³âêè, ïëèòêè òà ³í. Ò. 096-187-02-80.  Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; ïîñëóãè åëåêòðèêà; îáøèâêà âàãîíêîþ, óñòàíîâëåííÿ äâåðåé. Ò. 0(3636) 3-84-71, 097-137-37-66.  Ïðîëîìè, ïðîõîäè, îòâîðè â áåòîí³; ïåðåíîñ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â; â³äáèâàííÿ ïëèòêè, ôàðáè. Ò. 097-324-97-68.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, êëåºííÿ øïàëåð, â³äêîñè; øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 096-785-81-64, 096-857-63-21.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 0(3636) 2-31-29, 098-79127-40.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; ôàðáóâàííÿ; â³äêîñè; êëåºííÿ áàãåò³â. Ò. 097-494-79-78.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, â³äêîñè, øïàëåðè, «êîðî¿ä», ìî糿êà, ôàêòóðíå ôàðáóâàííÿ. Ò. 0(3636) 2-34-57, 236-78, 097-843-33-39, 096-641-10-48.  Ïðîôåñ³éíà øòóêàòóðêà. Ò. 097-93563-65.  Øïàêëþâàííÿ, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ïëèòêè, âàãîíêà, øïàëåðè, åëåêòðèêà,âñòàíîâëåííÿ äâåðåé, â³êîí. Ò. 097-169-94-08, 098-835-91-27.  ³äêîñè ç³ ñâîãî ìàòåð³àëó; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ëàì³íàò; ô³ãóðí³ ñòåë³; ë³íîëåóì; âàãîíêà; àðêè. Ò. 067360-41-28.  Óêëàäàííÿ ïëèòêè, øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 067-363-51-17.  Óêëàäàííÿ ïàðêåòó, øë³ôóâàííÿ, øïàêëþâàííÿ, ëàêóâàííÿ. Ðåñòàâðàö³ÿ ñòàðî¿ ï³äëîãè. Ò. 096-102-45-56.  ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ, ϲÄÑÎÁÍÈÊÈ; äîïîìîãà ïî ãîñïîäàðñòâó òà äîìó; âèêîíàííÿ äð³áíèõ ðîá³ò ïî ðåìîíòó, äåìîíòàæó. Ò. 096-671-15-71, 095-76285-44.  Íàòÿæí³ ñòåë³ âèñîêî¿ ÿêîñò³, áåç øâ³â, íà òêàíèíí³é îñíîâ³. Êîìï’þòåðíèé äèçàéí ³íòåð’ºð³â. Ò. 067-377-41-10.

 Ïðîôåñ³éíèé ðåìîíò òåëåâ³çîð³â íà äîìó ó çàìîâíèêà. Ïîñëóãà «ñüîãîäí³ – íà ñüîãîäí³», âè¿çä ïî ðàéîíó. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 096-420-31-41.  ×ÈÑÒÊÀ ÍÎÓÒÁÓʲÂ. Ò. 098-54881-55.  Ðåìîíò øâåéíèõ ìàøèí, îâåðëîê³â. Ò. 098-032-29-13.  ³äåîñòóä³ÿ «KAKTUS-VIDEO» ïðîïîíóº ÿê³ñíó öèôðîâó ôîòî-, â³äåîçéîìêó. Ìóçèêà. Òàìàäà. Ò. 067-36343-04, 098-443-64-88.  «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà âåñ³ëü òà ³í. óðî÷èñòèõ ïîä³é. www.premierafilm.blogspot.com. Ò. 097945-53-51.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà (ïðîôåñ³éíî «Sony FX7», «Canon 5d mark ii»), âåñ³ëüí³, øê³ëüí³ àëüáîìè. mediafocus.com.ua. Ò. 0(3634) 2-44-31, 067-426-32-88.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âèïóñêíèõ, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ, òâîð÷èé ï³äõ³ä; ñòóä³ÿ «Âåºãàñ». Ò. 096685-22-21, Ñåðã³é.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü òà ³íøèõ óðî÷èñòèõ ïîä³é. Ò. 096-754-01-48.  ³äåîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é, âåñ³ëü: ÿê³ñíèé ìîíòàæ, ìîíòàæ ³ç ìàòåð³àëó çàìîâíèêà. Ò. 067-685-20-63.  ³äåîçéîìêà âåñ³ëü, âèïóñêíèõ âå÷îð³â ó øêîëàõ òà äèòÿ÷èõ ñàäî÷êàõ. Ò. 098-905-32-88.  ³äåîçéîìêà ñâÿòêîâèõ ïîä³é, äåøåâî. Ò. 098-113-94-55.

 ÔÎÒÎÇÉÎÌÊÀ. Ïåðñîíàëüí³ ôîòîñåñ³¿, âåñ³ëëÿ, êîðïîðàòèâè òà ³íø³ óðî÷èñò³ ïî䳿. Êðåàòèâíèé ï³äõ³ä äî çéîìêè. Áîíóñ: ôîòîô³ëüì áåçêîøòîâíî! Ó íàñ äåøåâøå. Ò. 068568-31-33.  ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ óñ³õ  Ôîòî-, â³äåîçéîìêà; ìîíòàæ; òâîðìàðîê, ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ. Øâèäêî, ÷èé ï³äõ³ä. Ò. 097-953-15-84. ÿê³ñíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò.  Öèôðîâà ôîòî-, â³äåîçéîìêà âåñ³0(3636) 2-22-28, 097-873-19-37. ëëÿ. Ò. 097-629-30-89.  Ïðîôåñ³éíå ôîòî: âåñ³ëëÿ, Love Story, ñ³ìåéíà çéîìêà. Çðàçêè íà  Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò www.foto-kuznetsovsk.com.ua. Ò. 097ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â áóäü483-07-91. ÿêèõ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿ Ïîñëóãè ôîòîãðàôà. Ðîáîòè íà ãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ; çàïvk.com/timofeev.foto. Ò. 097-682ðàâêà à/ì êîíäèö³îíåð³â. Ò. 10-47. 0(3636) 2-11-38, 097-830-64-95.  Ìóçèêàíòè íà âåñ³ëëÿ, ³í. ñâÿòà; çàìîâíèê ìຠìîæëèâ³ñòü îçíàéîìè Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó. Ò. òèñÿ ç íàøèì âèêîíàííÿì (íà äèñêó). 096-517-28-17. Ò. 098-836-69-81.  Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â,   å ñ ³ ë ü í à ì ó ç è ê à ; ³ í . ó ð î ÷ è ñ ÿê³ñíî òà â÷àñíî. Ò. 096-613-74-49. òîñò³. ßê³ñòü, õîðîøèé íàñòð³é ãà Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â ðàíòóºìî. Ò. 097-919-25-94, 097íà äîìó. Ò. 097-443-57-44. 153-86-45.  Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â; ïðîäàæ; êîíñóëüòàö³ÿ; ãàðàíò³ÿ. Ò.  Ãàðíî çóñòð³íåø íàðå÷åíó – 097-944-65-96. ãàðíî ç íåþ ïðîæèâåø. Á³ëèé àâòîìîá³ëü äëÿ Âàøî¿ íàðå÷å ÑÅвÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ: ïðîôåíî¿. Ò. 098-869-87-77. ñ³éíèé ðåìîíò òåëåâ³çîð³â ó çàìîâíèêà, ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Ãàðàíò³ÿ. Âàðàø, 22. Ò.  Îôîðìëåííÿ âåñ³ëüíîãî çàëó 0(3636) 3-85-08, 11:00-20:00, 067òà ñöåíè, âåñ³ëüíèé êîðòåæ, âè¿363-43-36, 067-922-61-34. çíà öåðåìîí³ÿ. Ò. 096-715-87-22.

 ³äïî÷èíîê ó Ñåâàñòîïîë³, Ðàä³îã³ðêà, êâàðòèðà (ãàðÿ÷à âîäà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, 3 ïëÿæ³, äî ïëÿæó «Ó÷êóºâêà» 15õâ.). Ò. 095-830-60-06.  ³äïî÷èíîê íà ×îðíîìó ìîð³. Ò. 067-364-53-39, 050-98325-84, 050-671-75-40.  ³äïî÷èíîê íà áåðåç³ Àçîâñüêîãî ìîðÿ, ïðîæèâàííÿ 50ãðí. + 500ãðí. ïðî¿çä, âè¿çä 01.08.12ð. Ò. 067-798-37-08.  ³äïî÷èíîê ó Êðèìó, ì.Ùîëê³íå (2ê³ì.êâ, âñ³ çðó÷íîñò³, äî ìîðÿ 15õâ.). Ò. 0(3636) 2-42-64, 098-929-77-78.  Çàïðîøóºìî âñ³õ æ³íîê â³äâ³äàòè ìàñàæíî-òðåíàæåðíèé ñàëîí «Îðõ³äåÿ». Ñó÷àñí³ òðåíàæåðè, àíòèöåëþë³òí³ ìàñàæåðè. Ïåðåìîãè, 5. Ò. 0(3636) 335-40, 098-872-97-57.  Ìàñàæ àíòèöåëþë³òíèé, ðó÷íèé, ìåäîâèé, âàêóóìíèé, êîìá³íîâàíèé - äîðîñëèì òà ä³òÿì. Ò. 0(3636) 2-43-10, 097-675-70-88, 063-482-93-98, Þëÿ.  Óâàãà! Äîïîìîæó ñõóäíóòè òà íàâ÷ó çáåð³ãàòè ðåçóëüòàò. Ò. 097-55383-57.  ßê³ñíå íàðîùóâàííÿ í³ãò³â ãåëåì. Íåäîðîãî. Ò. 097-855-44-94.  Âèðîáè ç áóðøòèíó çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì: ïåéçàæ³, ïîðòðåòè, ³êîíè. www.amber-gold.com.ua. Ò. 067303-26-87.  Ñêëàäàííÿ ïîçîâíèõ çàÿâ (öèâ³ëüí³, ñ³ìåéí³, æèòëîâ³ ñïîðè). Ò. 097-36396-55, 15:00-22:00.

 Ñòàíü êîíñóëüòàíòîì ó ñåðïí³. Îòðèìàé ÀÐÎÌÀÒ â³ä AVON. Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâíî. Îô³ñ íàä áàðîì «Ãàëàêòèêà». Ò. 067-813-15-13, êîîðäèíàòîð Àíÿ.  Ó êëóá-ðåñòîðàí «Âåíåö³ÿ»: îô³ö³àíòè, áàðìåíè, êóõàð³ (âèìîãè: áàæàííÿ ïðàöþâàòè òà íàâ÷àòèñü). Ò. 097-234-86-59, Îëåêñàíäð.  Ó ðåñòîðàí «Ìàºòîê» îô³ö³àíòè, áàðìåíè. Ò. 096-613-87-59, 067-38229-78.  Ó êàôå-áàð «Ôàðàîí» êóõàð (áàæàíî ä/ð). Ò. 0(3636) 2-19-06, ç 13:00; 067-665-64-04.  Ó êàôå-áàð «Îêîëèöÿ»: îô³ö³àíò, øàøëè÷íèê. Ò. 067-100-74-62.  Ó á³ëüÿðäíèé êëóá «Ï³ðàì³äà» îô³ö³àíòè. Ò. 097-920-07-69.  Ó êàôå «Äèêàíüêà»: áàðìåí, îô³ö³àíò. Ò. 067-362-27-77.  Ó êàôå-áàð îô³ö³àíòè, êóõàð³, ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ, ìîæëèâå îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ò. 097-869-86-82.  Ó êàôå-áàð êóõàð. Ò. 098-811-5145, 067-362-76-49.

ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÒÀ ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß àâòîáóñîì ÌÀÐØÅÂÈÕ ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ ÑÕÎIJ (Ìîñêâà; Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; ²Ç ÒÂÅÐÄÈÕ

Ï Ð À Í Í ß ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲ ÊÓÕÎÍÍÈÕ ÊÓÒÎ×ʲ ÌÀÒÐÀֲ ÎÔ²ÑÍÈÕ ÑÒ²ËÜֲ ÊÈËÈ̲ (ÊÎÂÐÎ˲Í) ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÈÕ ÊвÑÅË

097-607-14-84 ÍÀÉÍÈÆײ Ö²ÍÈ

ÆÀËÞDz

âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³

ÐÎËÅÒÈ áàìáóêîâ³ òà ç òêàíèíè ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒͲ ѲÒÊÈ çâè÷àéí³ òà ðîëåòíîãî òèïó ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÃÀÐÀÍÒ²ß, ßʲÑÒÜ, ÄÎÑÒÓÏͲÑÒÜ

òåë. 0(3636) 3-75-95 067-712-92-78 063-447-54-60

8, 20, 35, 50 ì³ñöü)

ÏÎÐ²Ä ÄÅÐÅÂÀ

0(3636) 3-63-03, 067-967-59-87, 098-836-69-01, +7(905) 782-81-31

095-486-80-01 097-441-94-95 067-256-38-22

ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ×ÎÐÍÎ-Á²ËÈÉ ÄÐÓÊ ÊÑÅÐÎÊÎÏ²ß ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÍß ÏÎÑËÓÃÈ ÔÀÊÑÓ

Âàðàø, 11, 4-é ï³ä’¿çä, îô³ñ ãàçåòè «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ» 0(3636) 2-42-32 067-362-97-27 095-830-6-000

˳ö. Àà 504907 â³ä 16. 02.11ð.

ìàãàçèí

• • • • •

«ÐÈÒÓÀË» êîøèêè â³íêè òðóíè ïîñò³ëü òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

Íàéíèæ÷³ ö³íè!

098-448-74-01 097-180-75-76

Ö³ëîäîáîâî! Ð-ê «Öåíòðàëüíèé»

(íàâïðîòè ìàã. «Íàä³ÿ»)

30 (434), 31 ëèïíÿ 2012 ð.

3

³òàºìî äîðîãîãî òàòóñÿ òà ëþáëÿ÷îãî ÷îëîâ³êà ÐÀÄ×ÓÊÀ ³òàë³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à!

Õàé êâ³òóº äîëÿ ó ðóêàõ ïðåêðàñíèõ, ² ïðèíîñèòü ðàä³ñòü, í³æí³ñòü ³ òåïëî. Õàé ó êîæí³é äíèí³ ñâ³òèòü ñîíöå ÿñíå, ² äàðóº ìóäð³ñòü, ùèð³ñòü ³ äîáðî! Ç ïîâàãîþ äðóæèíà Àíÿ òà ñèíè Áîãäàí òà ³òàë³é.

ïíÿ 28 ëè

³òàºìî ç äíåì íàðîäæåííÿ ÐÓÄÓ Êëàâä³þ Îëåêñàíäð³âíó!

Íåõàé öâ³òóòü ï³ä íåáîì ñèíüîîêèì Ùå äîâãî-äîâãî äí³ é ë³òà, À òèõà ðàä³ñòü, ÷èñòà ³ âèñîêà, Ùîäåííî õàé äî õàòè çàâåðòà! Áàæàºìî çäîðîâ’ÿ, ñîíöÿ ó çåí³ò³, Ëþáîâ³, äîáðîòè ³ ùàñòÿ ïîâåí ä³ì, Íåõàé ó ñåðö³ ðîçêîøóº ë³òî ² ñîíÿõîì êâ³òóº çîëîòèì. Õàé ïîñò³éíèé óñï³õ, ðàä³ñòü ³ äîñòàòîê Ñèïëþòüñÿ äî Âàñ, íåìîâ âèøíåâèé öâ³ò, Õàé æèòòºâèé äîñâ³ä òâîðèòü ç áóäí³â ñâÿòà, À Ãîñïîäü äàðóº äîâãèõ-äîâãèõ ë³ò! Ç ïîâàãîþ êîëåãè ïî ðîáîò³.

³òàºìî

ç þâ³ëåºì äîðîãó ìàìó, äðóæèíó, áàáóñþ ʲÐÈØÊΠͳíó ²âàí³âíó!

28 ëè ïíÿ

Íàøà ìèëà ³ ëþáà, íàéêðàùà ó ñâ³ò³, Áàæàºìî ùàñòÿ, äàðóºìî êâ³òè. Ùîá ñîíöå ³ çîð³ ïëåêàëè òåïëî, Ùîá çàâæäè çäîðîâ’ÿ ó Òåáå áóëî. Õàé Òåáå ëþáëÿòü ³ øàíóþòü ëþäè, Õàé ÿñíèì ³ ìèðíèì êîæåí ðàíîê áóäå. Âñþ äîáðîòó, ÿêà ³ñíóº â ñâ³ò³, Âñþ ðàä³ñòü, ùî æèâå ïîì³æ ëþäåé, Äî í³ã Òîá³ ìè ïðèõèëÿºìî ñüîãîäí³, Ñâÿòêóþ÷è Òâ³é þâ³ëåé! Ç ëþáîâ’þ ÷îëîâ³ê, ä³òè òà îíóêè.

³òàºìî ç þâ³ëåºì êîõàíó äðóæèíó ëþáëÿ÷ó ìàìó òà äáàéëèâó áàáóñþ ÆÓÊ Ëþáîâ Þõèì³âíó!

1 ñåðï íÿ

Íåõàé öåé äåíü Âàì ðàäîñò³ äîáàâèòü, Âñå ïåðåæèòå çãëàäèòü ³ ç³òðå, Çäîðîâ’ÿ çì³öíèòü, â³ä íåçãîä ïîçáàâèòü, ² ùàñòÿ ó ä³ì ïðèíåñå. Íåõàé ï³ñí³ âñ³ ìèëîçâó÷í³ Äëÿ Âàñ ëóíàþòü çíîâ ³ çíîâ, Õàé áóäóòü â ñåðö³ íåðîçëó÷í³ Äîáðî, Íàä³ÿ ³ Ëþáîâ! Ç ëþáîâ’þ òà ïîâàãîþ ÷îëîâ³ê, ä³òè òà âíó÷îê Àðñåí³é.

 Ïîòð³áí³ áàðìåíè (ïîâíèé ñîöïàêåò, ä/ð). Ò. 0(3636) 2-33-53.  Òåðì³íîâî! Ó Ðàôàë³âêó ïîòð³áåí êóõàð-áàðìåí. Âèìîãè: ïîðÿäí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü. Ò. 096-29896-96, 096-581-41-31.  Ó ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí êâàë³ô³êîâàí³ ïðîäàâö³ (ä/ð ó òîðã³âë³, ç/ï âèñîêà, ïîâíèé ñîöïàêåò). Ò. 0(3636) 2-33-53.  Ó ñóïåðìàðêåò «Âîïàê»: êàñèðè, ïðîäàâö³, îõîðîííèêè, êóõàð³, ïðèáèðàëüíèö³ (îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñîöïàêåò). Ò. 0(3636) 300-32, 067-361-39-51.  Ïîòð³áåí áóõãàëòåð-êàñèð (çíàííÿ 1Ñ, ä/ð ó òîðã³âë³). Ò. 0(3636) 2-33-53.  Ïîòð³áí³: êàñèðè (ä³â÷àòà), îïåðàòîðè (õëîïö³). Ò. 067-988-87-50.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ó âèíîñíó ïàëàòêó, ð-ê «Öåíòðàëüíèé». Ò. 067-151-49-05.  Ó ñàëîí êðàñè «Ôàéíî» ïåðóêàð-ìîäåëüºð. Ò. 0(3634) 2-57-56, 067-477-23-08.  Ïîòð³áåí ïåðóêàð. Ò. 098-440-11-17.  Ó øâåéíó ìàéñòåðíþ ïî ðåìîíòó îäÿãó øâà÷êà (ä/ð). Ò. 097-964-12-41.  Íà ïîñò³éíó ðîáîòó ÷îëîâ³ê (ñôåðà ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â, ðåìîíò). Ò. 067-288-64-64.  Ïîòð³áí³ ðîá³òíèêè äëÿ âèãîòîâëåííÿ ì/ï â³êîí. Ò. 067-360-23-37.  Ó öåõ ïî ðåìîíòó ìåáë³â ïðàö³âíèêè. Ò. 096-518-81-98.  Ïîòð³áåí ìàéñòåð ïî ðåìîíòó âçóòòÿ. Ò. 067-384-76-48.  Ïîòð³áåí ïðàö³âíèê ó ðåìîíòíî-áóä³âåëüíó ñôåðó. Ò. 096-754-75-21.  Ïîòð³áí³ øïàêëþâàëüíèêè. Ò. 096-101-10-00.  Ó ìåðåæó ìàãàçèí³â «Äìèòðóê ³ Êî» ïîòð³áåí ìåíåäæåð ³ç çàêóï³âë³ òà ïðîäàæó áóäìàòåð³àë³â (âèìîãè: ñïåö³àë³ñò ³ç çíàííÿì ïðîäóêö³¿, ä/ð íå ìåíüøå 3ð.), îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, äîñòîéíà çàðïëàòà. Ò. 096-303-72-74.  Ó ïðèâàòíèé ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò ìåäñåñòðà (â³äïîâ³äíà îñâ³òà, áàæàíî ç ä/ð). Ò. 067-360-23-49.  Íà ðîáîòó äî ÏÏ Áîðòí³êà À.À. âîä³é êàò. D äëÿ ðîáîòè ïî ìàðøðóòó (ä/ð). Ò. 0(3636) 2-33-53.  Ïîòð³áåí âîä³é íà âàíòàæ³âêó ç ïðè÷åïîì, êàò. Ñ, Å. Ò. 067-735-70-41.  Áóä³âåëüí³é êîìïàí³¿ Êèºâà ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè âñ³õ áóä³âåëüíèõ ïðîôåñ³é: â³ä ðîá³òíèêà äî ñïåö³àë³ñòà. Æèòëî çà ðàõóíîê êîìïàí³¿. ÇÏ â³ä 5000 äî 15000 ãðí. Çóñòð³÷àºìî â Êèºâ³. Ò. 0(44) 287-18-08, 096-798-96-12, 099-387-96-77, 063-63346-67.  Òåðì³íîâî! Ó Õåðñîíñüêó îáë. ïðàö³âíèêè äëÿ çáèðàííÿ ïîì³äîð³â, çàáåçïå÷óºìî ïðîæèâàííÿì, õàð÷óâàííÿì, ïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 098-889-93-57.

 Òåðì³íîâî! Ó ñôåðó ìàðêåòèíãîâèõ ïîñëóã ïîòð³áí³ êîìóí³êàáåëüí³, åíåðã³éí³ ëþäè. Ò. 067-477-09-78.  Øóêàþ ðîáîòó ìåäñåñòðè (äèïëîì çà ñïåö³àëüí³ñòþ «ñòîìàòîëîã³ÿ», êâàë³ô³êàö³ÿ çóáíîãî ã³ã³ºí³ñòà). Ò. 098-853-53-05, 098-607-87-48.  Óâàãà! «COMOD» çàïðîøóº íà ðîáîòó äèñòðèáþòîð³â. Ðîáîòà â êîìïàí³¿. Ìîæëèâ³ñòü çàðîáëÿòè áàãàòî. Íàøà ïðîïîçèö³ÿ Âàñ ïðèºìíî çäèâóº. Ò. 098-652-10-83.  Äîäàòêîâèé äîõ³ä äëÿ ñåðéîçíèõ ëþäåé, êîòð³ ìàþòü 2-3 ãîä. â³ëüíîãî ÷àñó. Ò. 067-171-23-50.  ϳäðîá³òîê äî çàðïëàòè, ñòèïåí䳿, ïåíñ³¿ àáî îñíîâíèé äîõ³ä ç õîðîøîþ ïåðñïåêòèâîþ òà îïëàòîþ. Ò. 067-926-63-19.  Äåê³ëüêà âèä³â çàðîá³òêó. Êàð’ºðíèé ð³ñò. Ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè âäîìà. Âëàñíèé á³çíåñ. Çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó çà ò. 097-865-34-76.

 Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî äîïîìîãè ñ³ì’ÿì, ÿê³ ¿¿ ïîòðåáóþòü, áóäü-ÿêèìè ðå÷àìè. Çàáåðåìî àáî ïðèíåñ³òü: Êóçíåöîâñüê, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàãàçèíè «Äìèòðóê ³ Êî» (ð-í áóäìàòåð³àë³â).  êîãî º ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, òåëåôîíóéòå: 097-262-07-50, 18:00-19:00.  Ãðîøîâ³ êðåäèòè äî 25òèñ.ãðí. áåç äîâ³äêè ïðî äîõîäè! Êðåäèòí³ êàðòêè äëÿ ï³äïðèºìö³â òà ñàìîçàéíÿòèõ îñ³á. Çà äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàéòåñü çà ò. 050-414-84-22, 095-27485-79, ÀÒ «Äåëüòà Áàíê».  Ìåðåæà ìàãàçèí³â «Äìèòðóê ³ Êî» øóêຠïîïóòíèõ ïåðåâ³çíèê³â òîâàðó ç Ïîëüù³ òà ³í. êðà¿í ªâðîïè. Ò. 097-262-07-50.  ³ääàì ó õîðîø³ ðóêè êðîëèêà ç êë³òêîþ. Ò. 0(3636) 3-93-36, ç 18:00.  Âòðà÷åíèé íîìåðíèé çíàê äî à/ì, **4860** ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 097-633-34-36.  Õòî çíàéøîâ ó ð-í³ ñ/ì «Âîïàê» ÷îðíó ÷îëîâ³÷ó ñóìêó ç äîêóìåíòàìè, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 067-362-75-49.  Õòî çíàéøîâ âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ì’ÿ ßêèìóêà Òàðàñà Àíàòîë³éîâè÷à, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 098-762-75-40.  ³çüìó ïîïóòíèê³â äî Êèºâà, Ïðèëóê, 03.08.12ð. Ò. 097-938-01-67.  Ñàéò 34400.net. Êóçíåöîâñüê íîâèíè áåç öåíçóðè.

Ì’ßÑÊÎ

ÏÎÏÓÒͲ

ÊÎÏ×ÅÍÅ, ÏÅ×ÅÍÅ,

ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ

ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

Ó ÁÓÄÅÍÜ ÒÀ ÍÀ ÑÂßÒÎ (Þ²Ëů, ÂÅѲËËß ÒÀ ²Í.).

ÓÊÐÀ¯ÍÀ-ÌÎÑÊÂÀ-

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ 098-518-01-46 050-926-70-98 +7-967-512-28-85 +7-909-657-83-94

Ð-ê «Ï³âí³÷íèé», ìàã.¹41.

Ò. 098-7-600-600

Ñàëîí ÐÈÒÓÀËÜÍÈÕ

ÏËÈÒÈ ÏÓÑÒÎÒͲ: ñòàíäàðòí³, íåñòàíäàðòí³; åëåêòðè÷í³ ñòîâïè, 9.5ì, 10.5ì; ÏÅÐÅÌÈ×ÊÈ; ÁËÎÊÈ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒͲ; ʲËÜÖß ÊÎËÎÄßÇͲ, ÑÅÏÒÈÊβ; ªÂÐÎÏÀÐÊÀÍÈ, 25 âèä³â, 280ãðí. ç äîñòàâêîþ; ÖÅÃËÀ á³ëà, ÷åðâîíà; Á²ÒÓÌÍÀ ×ÅÐÅÏÈÖß; ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖß, ÌÅÒÀËÎÏÐÎÔ²ËÜ; á/â ÏÊÆ-ÏÊ-ïëèòè, á³ëà, ÷åðâîíà öåãëà. ÁÓÄÓªÌÎ êîòåäæ³, ôóíäàìåíòè, äàõè òà ³íøå. 098-372-05-54

ïîñëóã

ïðîïîíóº øèðîêèé âèá³ð òðóí, â³íê³â, êâ³ò³â, ëàìïàä òà ³í. àòðèáóòèêè

Ð-ê «Ï³âäåííèé» (íàâïðîòè àâòîâîêçàëó) 9:00-18:00 (áåç âèõ³äíèõ) 050-261-84-60 ÇÍÈÆÊÈ äëÿ ïåíñ³îíåð³â òà ó÷àñíèê³â ÂÂÂ

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Þâ³ëåéíèé, 7. Òåë./ôàêñ. 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.maydan.rv.ua. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 15500 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «À-ïð³íò», âóë.Òåêñòèëüíà, 28, ì.Òåðíîï³ëü, 46010. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹90

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü. ßê³ñòü äðóêó çàáåçïå÷óº äðóêàðíÿ Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó

!


відправлення від “Берізки” Відправлення:

2-24-72

з Кузнецовська – 23:30 3-68-76 з Києва – 08:15 067-813-81-53

ПАМ’ЯТНИКИ гранiтнi базальтовi

БРУКIВКА З ГРАНIТУ

база знаходиться сiра, чорна, червона Виставкова за АЗС "Журавлина" (по маршруту №5), Бордюри, плитка т. (067) 382-37-10 (067) 792-58-72 та рiзнi вироби з гранiту (096) 953-03-55

2012_30  

gazeta maydan 2012_30