Page 1

Рекламно-інформаційна газета Доставляється БЕЗКОШТОВНО по вівторках

24 ëèïíÿ 2012 ð.

МАЙДАН

Міський

29 (433)

тираж 15500

КУЗНЕЦОВСЬК = ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ РАЙОН


2

29 (433), 24 ëèïíÿ 2012 ð.

358

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

www.maydan.rv.ua

Åñô³ëü

 3-ê³ì.êâ., 9/9, Áóä³âåëüíèê³â, àáî îáì³íÿþ íà 2-ê³ì., 1-ê³ì., ðîçãëÿíó óñ³ âàð³àíòè. Ò. 093-917-54-97, 093-760-10-99.  3-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø, àáî îáì³íÿþ íà 2+äîï. Ò. 097-815-78-39.  3-ê³ì.êâ., 2/9, Áóä³âåëüíèê³â, 27/2. Ò. 0(3636) 3-63-52, 097-960-15-16.  3-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø, 44 (îêðåìèé âõ³ä, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ). Ò. 096-974-41-09, 097770-87-54.  3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 067395-07-16.  3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 12/1, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-707-63-26, 097-968-72-41.  3-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â, àáî îáì³íÿþ íà 2-ê³ì. Ò. 097-170-71-76.  2-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø, àáî îáì³íÿþ íà 1+äîï., Âàðàø. Ò. 097-719-00-73.  2-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø, 44 (38.8ì2 çàãàëüíà). Ò. 067-890-34-40.  2-ê³ì.êâ., 6/9, Ïåðåìîãè. Ò. 096-75331-01, 098-939-47-69.  2-ê³ì.êâ., 4/9, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 066433-65-03.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 097998-75-13.  2-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 098275-84-90.  2-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 067383-25-54.  2-ê³ì.êâ., 4/5, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097194-48-12, 097-925-55-17.  2-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, 13; ãàðàæ, 6õ4, ð-í «Îêîëèö³». Ò. 096-349-44-98.  2-ê³ì.êâ., Ðàôàë³âêà (ðåìîíò, òóàëåò, âàííà, áîéëåð). Ò. 096-913-45-11.  2 ê³ì.êâ., Ðàôàë³âêà (òåëåôîí, ñóïóòíèêîâå òåëåáà÷åííÿ), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096458-37-59.  1-ê³ì.êâ., 6/9, Ïåðåìîãè, 11. Ò. 066785-88-35.  1-ê³ì.êâ., 6/9, Åíåðãåòèê³â, 15. Ò. 098465-23-60, ç 17:00.  1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 097330-28-68.  1-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â, 22/2. Ò. 098863-78-15, 097-722-91-24.  1-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, 6. Ò. 0(3636) 2-6091, 098-880-39-32, 098-787-52-06.  1-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, 5. Ò. 0(332) 25-0275, 050-916-30-79.  Òåðì³íîâî! Êâàðòèðó, Ïåðåìîãè, 46, 1-é ïîâ. Ò. 0(3636) 2-11-42, 096-557-9931.  ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó, 11.5ì2, Áóä³âåëüíèê³â, 3, 8-é ïîâ. Ò. 096-912-23-93.  Êîòåäæ, Âîëîäèìèðåöü, âóë. ˳ñîâà Ïîëÿíà (ÁÀÌ, 2-ïîâ., 160ì2, íàâêðóãè ë³ñ, ïîðó÷ 2 ñòàâêè, àñôàëüò, ìîæëèâî ï³ä äà÷ó), ³í. âàð³àíòè. Ò. 098-990-22-80, 066-806-77-45.

 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 4.61ñîò., 17êì. â³ä Ñåâàñòîïîëÿ, 400ì. â³ä ìîðÿ, äåðæ. àêò. Ò. 096-571-32-77.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä ãàðàæ, 9õ4, ð-í òåëåâåæ³. Ò. 097-793-30-54.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä ãàðàæ, 6õ4, ð-í «Îêîëèö³». Ò. 098-843-55-18.  Ãàðàæ, 4õ9, ð-í òåëåâåæ³, çà¿çä, âîäà. Ò. 096-752-84-80.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåïëèöü. Ò. 097-841-73-49.  Ãàðàæ, 6õ4, á³ëÿ ð-êó «Öåíòðàëüíèé». Ò. 096-361-76-19.  Ãàðàæ, ð-í òåëåâåæ³, ñâ³òëî, âîäà, 25òèñ.ãðí. Ò. 097-873-14-70.  Ãàðàæ, 100% ãîòîâíîñò³, á³ëÿ õë³áîçàâîäó. Ò. 067-319-32-14.  Ãàðàæ ìåòàëåâèé, 3.8õ6, áåç ì³ñöÿ. Ò. 067-360-54-93.  Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, 74ì2, Ïåðåìîãè, 5 (óñ³ äîêóìåíòè, ïîæåæíà ñèãíàë³çàö³ÿ). Ò. 096-506-85-71.  Á³çíåñ. «Ï³äá³ð àâòîôàðá PPG Deltron», ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-586-29-15.  Á³çíåñ. Êàôå ç óñòàòêóâàííÿì, 62ì2, ãîòîâèé ïðîåêò íà ðåêîíñòðóêö³þ òà ðîçøèðåííÿ äî 25ì2 â 2 ïîâ. Ò. 098-126-76-26.  À/ì «KIA Magentis» 2007ð.â., 2.0á, 144ê.ñ., ÌÊÏ, ÷îðíèé, 32òèñ.êì. Ò. 067-911-61-85.  À/ì «ÂÀÇ-21140-120-20» 2006ð.â., 55òèñ.êì, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-235-83-54.  À/ì «ÂÀÇ-2107» 2006ð.â., ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 096-693-45-82.  À/ì «ÂÀÇ-21093» 2004ð.â., 68òèñ.êì., çåëåíèé «ìåòàë³ê», ñåðâ³ñíà êíèæêà, ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. 096-591-77-13.  À/ì «Ñëàâóòà» 2004ð.â., ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-469-20-99.  À/ì «Dacia-Super Nova» 2003ð.â., 1.4 (ìîíî-³íæåêòîð «Siåmens»), ñèí³é «ìåòàë³ê», îäèí âëàñíèê, ñòàí õîðîøèé. Ò. 0(3636) 3-19-95, 097-694-16-28.  À/ì «ÃÀÇåëü-Ñîáîëü» 2003ð.â., âàíòàæî-ïàñàæèðñüêèé. Ò. 067-589-30-84.  À/ì « Ford Transit» 98ð.â. (8 ì³ñöü). Ò. 067-399-47-84.  À/ì «Ford Transit», 96ð.â., 2.5ä, âàíòàæî-ïàñàæèðñüêèé, ñòàí õîðîøèé, 7òèñ.ó.î., òîðã. Ò. 067-834-18-70.

 À/ì «ÂÀÇ-2107» 96ð.â., ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-469-20-99.  À/ì «ÂÀÇ-2109» 94ð.â., 1.3, 5-ÊÏÏ, á³ëèé, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-605-41-89.  À/ì «Volkswagen-Passat», 92ð.â., 1.8ì³.  Áóäèíîê, Ïîë³ñüêà, 16 (ð-í «ÆóÒ. 067-968-32-55. ðàâëèíè»). Ò. 097-662-97-30.  À/ì « Ford-Orion» 91ð.â., ïî çàï÷àñòè Áóäèíîê, Áàáêà (íà áåðåç³ ð.Ñòèð, íå- íàõ. Ò. 097-169-94-25. äîáóäîâàíèé, óñ³ äîêóìåíòè). Ò. 067-362-  À/ì «Wartburg» 89ð.â., 1.3, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 099-414-56-75. 49-13.  Õàòó, Äîâãîâîëÿ (0.31ãà çåìë³), ïðèâà À/ì «ÊÀÌÀÇ-5320» 89ð.â., ç òèçîâàíó. Ò. 0(3636) 3-73-69, 098-781êîíòåéíåðîì. Ò. 097-761-87-68. 66-77.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà, âóë. Ïóøê³íà (4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, ãàðàæ, 15ñîò. çåìë³). Ò. 067-100-86-54.

 Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà, âóë. Ïîä³ëüñüêà, 18 (15ñîò. ãîðîäó, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé). Ò. 067267-03-16.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà, âóë. Ñèäîð÷óêà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-583-66-65.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (85ì2, 0.29ãà ïðèâàòèçîâàí³), àáî ïîì³íÿþ íà êâàðòèðó ó гâíîìó. Ò. 096-773-71-42.  Áóäèíîê, ñìò.Í.Ðàôàë³âêà, âóë.Ïóøê³íà, 23 (130ì2, 80% ãîòîâíîñò³, 15ñîò. ãîðîäó), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-974-40-41, 096974-40-40.  Õàòó, Ñóõîâîëÿ (0.56ãà çåìë³), ñòàí õîðîøèé. Ò. 096-104-26-96.  Äà÷ó, 20ñîò., ð-í ìîëîêîçàâîäó (ñâ³òëî, ïðèâàòèçîâàíà), 9800ó.î., òîðã. Ò. 096-95069-75.  Äà÷ó, 10ñîò., ð-í ãðàäèðåíü (áóäèíîê, ñàðàé, êîëîäÿçü, ñàäîê, îãîðîæà), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-126-06-85.  Äà÷ó, 7ñîò. (áóäèíî÷îê, 2 ñàðà¿, òóàëåò, êîëîäÿçü, îãîðîæà, ñâ³òëî, äåðåâà, âèíîãðàä), ïðèâàòèçîâàíó, 5òèñ.ó.î. Ò. 097-196-49-45.  Äà÷ó, 6ñîò., ð-í çàë³çíèö³ (áóäèíîê, òåïëèöÿ, ñâ³òëî, âîäà). Ò. 067-363-17-91.  Äà÷íó ä³ëÿíêó, ð-í àåðîïîðòó, äåðæ. àêò, íåäîðîãî. Ò. 096-912-22-61.  Äà÷íó ä³ëÿíêó. Ò. 066-785-88-35.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 30ñîò., Êóçíåöîâñüê (ð-í çóïèíêè «Ëèïêè»), ìîæëèâèé ïîä³ë. Ò. 099-192-86-45, 067-894-83-11.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 27ñîò., Ñîá³ùèö³. Ò. 096-455-43-75.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 25ñîò., Ñîá³ùèö³, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 096-752-22-29.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 25ñîò., ϳäöàðåâè÷³, äåðæ. àêò, íåäîðîãî. Ò. 097-831-20-09.  Òåðì³íîâî! Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 20ñîò., ð-í ÀÒÖ, âóë. ϳäã³ðíà (ìîæëèâèé ïîä³ë, ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ. àêò). Ò. 067-494-41-58.  Òåðì³íîâî! Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.19ãà, ð-í ÀÒÖ (åëåêòðîåíåðã³ÿ, äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî). Ò. 067-598-13-32.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 16ñîò., Ðàôàë³âêà (ôóíäàìåíò). Ò. 097-935-63-65.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.12ãà, Ðàôàë³âêà, ïðèâàòèçîâàíó, íåäîðîãî. Ò. 097-890-75-52.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 11ñîò., Çàáîëîòòÿ, äåðæ. àêò, 10òèñ.ó.î., òîðã. Ò. 097-245-45-94.  Òåðì³íîâî! Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 10ñîò., Áàáêà. Ò. 096-806-80-68.

 À/ì «ÓÀÇ-469Á» 84ð.â., 2.5, ãàç-áåíçèí, íà õîäó. Ò. 098-859-43-06, 097-59104-86.  À/ì «ÂÀÇ-21051» 82ð.â., ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-336-38-63.  À/ì «ÌÀÇ-5335» 79ð.â., ñòàí ðîáî÷èé, ìîæëèâî ïî çàï÷àñòèíàõ. Ò. 096-45305-57.  À/ì «ÂÀÇ-2111» 78ð.â., ñòàí ðîáî÷èé. Ò. 067-477-09-78.  Òåðì³íîâî! À/ì «Renault-19» 1.4, 5ÊÏÏ, çåëåíèé «ìåòàë³ê», ñòàí õîðîøèé. Ò. 096-757-46-44, 098-779-69-17.  À/ì «ÂÀÇ-2101», ñòàí õîðîøèé, íåäîðîãî. Ò. 098-469-20-99.  À/ì «ÃÀÇ-53», áîðòîâèé, ñòàí õîðîøèé, 2òèñ.ó.î. Ò. 050-438-29-72.  Òðàêòîð «Ò-16», ñòàí ðîáî÷èé, 2750ó.î. Ò. 097-654-61-34.  Ì/ö «Ì³íñüê ˳äåð», 6900êì, ñòàí õîðîøèé, 6500ãðí., òîðã. Ò. 097-892-64-28.  Ì/ö «Venom-200», «ñïîðòáàéê». Ò. 098-843-55-18.  Ñêóòåð «Navigator» 2009ð.â., 49ñì3, ÷îðíèé. Ò. 067-980-45-57.  Çàï÷àñòèíè äî à/ì «ÂÀÇ-21063» (ñòàðòåð, êàðäàí, áåíçîíàñîñ, êàïîò ïåðåäí³é, ãàëüì³âí³ áàðàáàíè, íàï³ââ³ñ³). Ò. 098-28184-50.  Ãóìó ë³òíþ «Matador MP12» 175/70 R13, 4øò., 400ãðí. Ò. 098-229-30-09.  Îáëàäíàííÿ äëÿ øèíîìîíòàæó. Ò. 096351-01-46.  ßê³ñí³ â³êíà â³ä âèðîáíèêà ³ç ïðîô³ëþ WDS, çàìîâëåííÿ âèãîòîâëÿºìî ïðîòÿãîì 4 ðîáî÷èõ äí³â. Ò. 098-419-60-90, 097-221-91-19.  Ãàðàæí³ âîðîòà, äâåð³, ð³çí³ ðîçì³ðè. Ò. 097-321-76-51, 099902-19-51.  Öåãëó (á³ëó, ÷åðâîíó, ëèöþâàëüíó); äîøêè; êðîêâè; áàëêè. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Ò. 098-775-55-03, 097-380-03-09.  Öåãëó ÷åðâîíó, á³ëó, ñèë³êàòíó, ïîëóòîðíó, îäèíàðíó, ïóñòîòíó, á/â. Ò. 098203-27-08.  Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, öåìåíò, âàïíî, öåãëó, çåðíî, êîìá³êîðì. Äîñòàâêà. Ò. 097662-77-66.

 Áëîêè â³áðîïðåñîâàí³ ç â³äñ³âó; äîøêó îáð³çíó, íåîáð³çíó; áðóñ. Äîñòàâêà. Ò 096773-33-62, 096-715-76-74.  Áëîêè-ðàêóøíÿê, ÿê³ñí³, íåäîðîãî. Ò. 096-334-30-88.  Äîøêè (îáð³çí³, íåîáð³çí³); áðóñ; áàëêè; êðîêâè. Äîñòàâêà. Ò. 098-599-29-67, 096-591-84-61.

 Êîëÿñêó äëÿ ïðîãóëÿíêè, «Quatro-Rally»; ë³æêî äèòÿ÷å ç êîêîñîâî-ãðå÷àíèì ìàòðàöîì. Ò. 097-451-54-96.  Êîëÿñêó «Baby design», 650ãðí.; âåëîñèïåä äèòÿ÷èé, òðèêîë³ñíèé, 200ãðí.; õîäóíêè äèòÿ÷³, 150ãðí. Ò. 098-830-55-08.  Êîëÿñêó-òðàíñôîðìåð. Ò. 096-372-73-90.  Êîëÿñêó-â³çîê, íåäîðîãî. Ò. 098-12133-75.  Äîøêè (îáð³çí³, íåîáð³çí³); êðîê ³çîê çèìîâî-ë³òí³é «Chicco», ñòàí õîâè; áàëêè. Áóäü-ÿê³ çàìîâëåííÿ. Ò. ðîøèé. Ò. 098-280-51-42. 096-221-22-29.  ³çîê «Infinity», ãîëóáèé, «ä³â÷èíêà-õëîï÷èê», ñòàí õîðîøèé, 850ãðí. Ò. 0(3636) 312-20, 096-847-00-77.  Âàãîíêó; áëîê-õàóñ; øïóíòîâàíó  Åëåêòðîìîá³ëü äèòÿ÷èé, 6V, á³ëî-ãîëóï³äëîãó; ðåéêè. Ò. 097-664-05-32. áèé, íîâèé. Ò. 067-749-68-02.  Êîìï’þòåð, «Pentium 3» 1.4, ìîí³òîð  Ðåéêè; áðóñ; øòàõåòíèê; âèðîáè ç äåðå- «Samsung 740N». Ò. 067-360-53-05. âà. Ò. 097-645-44-98.  Íîóòáóê «Lenovo Y510», äâîÿäåðíèé  Äîñòàâêà ï³ñêó, êàì³ííÿ, ùåáåíþ, â³äñ³âó 1.87ÃÃö, 2Ãá ïàì’ÿò³. Ò. 098-904-39-71, ç 17:00. à/ì «ÊÀÌÀÇ», ìîæëèâî ç ïðè÷åïîì. Ò.  Åëåêòðîïëèòó «Ëèñüâà», 3-êàìôîðíó, 0(3636) 2-13-16, 097-727-87-61. ñòàí ðîáî÷èé, íåäîðîãî. Ò. 097-908-94-00.  ̳êðîõâèëüîâó ï³÷, 30ë. Ò. 067-362-40-52.  Òåëåâ³çîð «Sony»; åëåêòðîïëèòó «Åëåê Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; òðà-1001». Ò. 0(3636) 3-96-70, 097-757ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñ24-37. òàâêà. Ò. 067-458-09-05.  Õîëîäèëüíèê àâòîìîá³ëüíèé, 220/12V, 400ãðí. Ò. 097-512-30-95.  Âåíòèëÿòîðè, Óêðà¿íà, ãàðàíò³ÿ 1ð., õî Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ðîøà ÿê³ñòü, íåäîðîãî. Ò. 067-288-64-68. ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñ Êîìï’þòåð: «Intel Pentium 4» 2.0GHz, òàâêà. Ò. 067-581-91-65. HDD 1Gb, Radeon 9600 256Mb, CD-RW, CD-DWD-RD, ìîí³òîð LG Flatron 17", êëàâ³àòóðà, 1500ãðí. Ò. 0(3636) 3-81-29, 067 Êàì³íü ÷åðâîíèé, ÷îðíèé; ùåá³íü 363-28-40. óñ³õ ôðàêö³é; ï³ñîê; ÷îðíîçåì; òîðô.  Íîóòáóê «Samsung R58 plus» 15.4", Intel Ò. 067-954-20-82. Core Duo 1.66ÃÃö, HDD 120Ãá, RAM 2Ãá, 2òèñ.ãðí. Ò. 096-941-82-15.  Ìîí³òîð «LG» 19" (ïëîñêèé), ñòàí õî Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê ðîøèé, 550ãðí. Ò. 067-680-79-84. (3-8ò.). Äîñòàâêà Ò. 098-203-27-08.  Ñêàíåð «ÍÐ scanjet 3970», á/â.  Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; òîðô òà ³í. Ò. 067-362-97-29, 095-370-85-54. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» ó çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 067-139-55-83.  Êàì³íü (áàçàëüò); ùåá³íü áóäü-ÿêî¿  Âåñ³ëüíó ñóêíþ (íàêèäêà, ôàòà), 600ãðí., ôðàêö³¿. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» ó çðó÷íèé äëÿ ð.46-48. Ò. 098-635-34-39.  Íàäóâíèé ÷îâåí «Îìåãà-2», á/â, 500ãðí. Âàñ ÷àñ. Ò. 067-918-17-46. Ò. 067-360-53-05.  Íàäóâíèé ÷îâåí «Energy Plus E215DT»  Êàì³íü áóä.; ÷åðâîíèé êàì³íü; (ñëàíü, äâà ñèä³ííÿ, íàâ³ñíèé òðàíåöü), ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; öåãëó. Äîñíîâèé, 1500ãðí. Ò. 097-952-74-70. òàâêà (10-15ò). Ò. 098-771-85-26,  Áî÷êó ìåòàëåâó, êðóãëó, 2.5ì3, á/â. Ò. 067-339-05-39. 097-793-30-54.  Ìåòàëîøóêà÷ «F5», ïðîôåñ³éíèé, ãàðàíò³ÿ 2ð., á/â 4ì³ñ. Ò. 097-784-33-53.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü;  2 àêîðäåîíè, íîâ³; ³îí³êó. Ò. 097-671ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñ52-26. òàâêà. Ò. 0(3636) 3-85-16, 097-190 Äðîâà ðóáàí³, ˳ñîâî, ó âåëèê³é 99-16. ê³ëüêîñò³, ì³øàí³ (áåðåçà, â³ëüõà, îñèêà òà Ò. 096-624-63-14, 097-815-78-23.  Ñò³íêó «Ñàëüâ³ÿ», 4.5ì; äèâàí; êèëèìè, ³í.). ßê³ñíèé òîðôîáðèêåò, äîñòàâêà. Ò. 0973õ4, 2õ3. Ò. 0(3636) 3-71-71, 097-898-54-22.   Ñò³íêó, Ïðèáàëòèêà; øàôó ç àíòðåñî- 137-36-59.  Ïàëèâí³ áðèêåòè (äóá), ï³ä çàìîâëåííÿ. ëÿìè. Ò. 096-860-69-30. Ò. 097-861-28-68.  Ñïàëüíþ, Ïîëüùà, á/â, ñòàí õîðîøèé.  Ïë³ò ðÿòóâàëüíèé, 4-ì³ñíèé, íàäóâíèé. Ò. 097-952-75-42. Ò. 067-980-43-77.  Ì’ÿêó ÷àñòèíó; ñïàëüíèé ãàðí³òóð (áåç  Êîíÿ, Êîñòþõí³âêà, âåëèêà ïîðîäà. Ò. ë³æêà), ìîæëèâî îêðåìî, á/â. Ò. 097-320- 097-526-66-71. 03-83.  Êîíÿ, 8ð. Ò. 098-762-90-17.  Ì’ÿêèé êóòî÷îê + êð³ñëî, á/â, ñòàí  ³ç äî êîíÿ; áîðîíè. Ò. 096-463-45-99. õîðîøèé; ì’ÿêèé êóòî÷îê, êóõîííèé;  2 äîðîñë³ êîçè, 2, 5ð., ìîëîäó êîçó, ñòîëèê äëÿ ãîäóâàííÿ; êð³ñëî-ãîéäàë- 6ì³ñ. Ò. 096-334-03-80. êó, ìóçè÷íå. Ò. 093-917-54-97, 093-  Êàáàíà, 120êã. Ò. 098-611-45-28. 760-10-99.  Ñîáàêó, í³ìåöüêà â³â÷àðêà, 8ì³ñ., õëîï Ì’ÿêèé êóòî÷îê, á/â. Ò. 097-771-78-40. ÷èê, ïàñïîðò ùåïëåíü, 800ãðí. Ò. 096-381 Ì’ÿêèé êóòî÷îê, á/â, ñòàí õîðîøèé, 41-12. 2700ãðí.; â³çîê çèìîâî-ë³òí³é, ðîæåâî-  Ïàñ³êó, ñ³ì’¿ áäæ³ë. Ò. 098-783-37-80. ñèí³é, 500ãðí. Ò. 096-748-47-65.  Êàâó ðîç÷èííó «Jacobs-Monarch» òà  Ïåðåäïîê³é, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 098-440- «Jacobs-Monarch-Mild», ͳìå÷÷èíà, 100ãð. 95-99. – 20ãðí., ìîæëèâî îïòîì. ð-ê «Öåíòðàëü Äèâàí-òàõòó, 450ãðí. Ò. 097-512-30-95. íèé», ìàã. «Íàòàëè», ¹61À. Ò. 098-126 ˳æêî ï³äë³òêîâå, 1.8õ0.8, 2 â³ää³ëè äëÿ 76-21. á³ëèçíè, á/â. Ò. 067-100-92-36.  ˳æêî äèòÿ÷å. Ò. 096-405-21-44.  ˳æêî äèòÿ÷å, íåäîðîãî. Ò. 098-52230-22.  2-ê³ì.êâ., áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî. Ò. 097 ˳æêî äèòÿ÷å ç ëþëüêîþ, á/â. Ò. 098- 919-61-07. 762-78-72.  1-, 2-ê³ì.êâ. Ò. 096-874-06-33.  ˳æêî äèòÿ÷å «Geoby», ðîçêëàäíå, ñòàí  Òåðì³íîâî! 1-ê³ì.êâ., 1-2 ïîâ. Ò. 0(3634) õîðîøèé. Ò. 096-970-03-25. 4-23-24, 050-264-91-12, 093-611-35-88.  ˳æêî äèòÿ÷å, ñòàí õîðîøèé. Ò. 067-  À/ì «ÂÀÇ» àáî ³íîìàðêó â õîðîøîìó 363-09-49. ñòàí³ (ìîæëèâî áèòó, ãíèëó, ÿêà ïîòðåáóº  Ñò³ë êîìï’þòåðíèé, êóòîâèé, ñâ³òëèé. ðåìîíòó). Ò. 097-205-74-08. Ò. 097-353-71-64.  ϳàí³íî «Óêðà¿íà», ×åðí³ã³â, ñòàí õîðî Áðóõò óñ³õ ìåòàë³â. Ïîð³çêà íåøèé, ìîæëèâà äîñòàâêà. Ò. 097-937-45-26. ãàáàðèòíîãî áðóõòó. Ò. 096-453-05 ϳàí³íî «Óêðà¿íà». Ò. 0(3636) 2-39-12, 57, 096-584-90-98. 098-458-61-08.  Êèëèì, 2.5õ3, ñòàí õîðîøèé, á/â. Ò.  Ãèðþ, 16êã. Ò. 096-858-47-42. 097-471-30-57.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Delti», ñèíþ, ñòàí â³äì³ííèé, 1300ãðí. Ò. 067-896-76-19.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Tako», 500ãðí.  3-ê³ì.êâ., 3/9, Âàðàø, 45À íà 1+1. Ò. 097-512-30-95. Ò. 0(3636) 3-52-41, 066-459-38-31,  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Tako Jumper X», ç 18:00. ÷îðíî-á³ëó. Ò. 097-718-91-84.  3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 1-ê³ì.,  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Adamex-Nitro», àáî ïðîäàì. Ò. 0(3636) 2-28-85, 068-146óêîìïëåêòîâàíó, äëÿ õëîï÷èêà. Ò. 098-522- 86-05. 30-22.  3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 1+äîï.,  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, áîðäîâî-ðîæåâó àáî ïðîäàì. Ò. 0(3636) 3-57-68, 097-321(äëÿ äâ³éíÿò), ñòàí õîðîøèé. Ò. 097-832- 24-35. 86-84.  3-ê³ì.êâ. íà 1+äîï. Ò. 097-682-11-84.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Geoby-  2-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè íà 3-ê³ì.+äîï., Goodbaby», óêîìïëåêòîâàíó. Ò. 096-970- Ïåðåìîãè, Âàðàø. Ò. 097-718-91-60.  1-ê³ì.êâ., 9/9, Åíåðãåòèê³â íà 2-ê³ì., àáî 03-16.  Êîëÿñêó äëÿ ä³â÷èíêè, áîðäîâî-ðîæå- ïðîäàì. Ò. 096-920-76-36, 096-920-76-37.  1-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè + äîï. íà 2âó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-875-10-80.  Êîëÿñêó äëÿ äâ³éíÿò «Tako-Jumper Duo», ê³ì., àáî ïðîäàì. Ò. 097-873-30-78. óêîìïëåêòîâàíó, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 097-  1-ê³ì.êâ., 7/9, Ïåðåìîãè íà 2-ê³ì. Ò. 097-737-17-02. 859-47-87.

 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, ì/à «Mercedes-Sprinter maxi». Ò. 067-103-18-03.  2-, 3-ê³ì. êâ., Ïåðåìîãè, Âàðàø, ïîðÿ-  ³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ (äî 1ò, áóñ âàíäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. òàæíèé). Êóçíåöîâñüê-Ëóöüê-Òåðíîï³ëü098-635-34-39. Ëóöüê-Êóçíåöîâñüê. Ò. 067-364-02-11.  2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîëîäà ñ³ì’ÿ, ñâîº÷àñíó îïëàòó òà ïîðÿäí³ñòü ãà Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðàíòóºìî. Ò. 067-124-20-34. ðà¿í³ òà ÑÍÄ (15, 18, 22 ì³ñöü, êîì 1-, 2-ê³ì.êâ., ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïôîðòàáåëüíèé àâòîáóñ «Neoplan» ëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 096-907-71-38. 30, 50 ì³ñöü); îáñëóãîâóâàííÿ  1-, 2-ê³ì.êâ. Ò. 067-363-27-05. âåñ³ëü, ïîõîðîí (ïî ì³ñòó). Ò. 067 1-, 2-ê³ì.êâ., ñ³ì’ÿ. Ò. 096-748-97-42, 986-35-66, -067-753-89-85. 098-703-01-30.  1-ê³ì.êâ. íà 3ì³ñ. (ìîæëèâî íå ìåáëüî-  Ïåðåâåçåííÿ ì³ãðóþ÷îãî íàñåëåííÿ òà âàíó, áåç ðåìîíòó). Ò. 097-320-03-83. âàíòàæó ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ, äî 6ò. Ò.  Êâàðòèðó, Ïåðåìîãè, Þâ³ëåéíèé, Âàðàø, 067-274-02-09. ìîëîäà â³ðóþ÷à ñ³ì’ÿ. Ò. 097-763-35-02.  Ãàðàæ, ð-í «Îêîëèö³». Ò. 0(3636) 3-16 Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí íà âîäó (êî33, 067-182-52-74, ç 17:00. ëîíêè): d 50ìì, 100ìì; ìîíòàæ íàñîñíîãî îáëàäíàííÿ. Ò. 096-434-99-00.  1-, 2-, 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàí³, ²íòåðíåò, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 067-364-27-75.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ.). Ò. 096-400-46-25.  3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, öåíòð ì³ñòà, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè. Ò. 096-791-46-16.  3-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî, öåíòð ì³ñòà, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 067-364-25-56.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 067-791-38-71.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, Ïåðåìîãè, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 098-784-23-44.  1-, 2-ê³ì.êâ. íà êîðîòêèé òåðì³í. Ò. 067477-09-78.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 097-426-01-07.  1-ê³ì.êâ. ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Ò. 096641-11-19, 097-324-97-68.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 096752-21-61.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 096-442-37-68, 093-082-11-62.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî.Ò. 097-381-81-54.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 097-443-55-98.  1-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â, ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 097-140-61-40.  1-ê³ì.êâ., ð-í àâòîâîêçàëó; ê³ìíàòó, Âàðàø ïîäîáîâî. Ò. 067-676-14-56, 095-751-30-18.  1-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â, 5, íà òðèâàëèé òåðì³í, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó. Ò. 098-905-32-42.  1-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â, íà òðèâàëèé òåðì³í, íå ìåáëüîâàíó. Ò. 098-985-44-99.  1-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. 098-872-10-19.  Êâàðòèðó ïîäîáîâî (âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 097-953-49-19.  Ìàãàçèí 10ì 2 (òåïëî, ñâ³òëî, ð-ê «Ï³âäåííèé», íàâïðîòè ìàãàçèíó «Ó Ìàºâñüêîãî»). Ò. 067-362-27-77.  Ìàãàçèí 16ì2, ð-ê «Ï³âí³÷íèé», íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. 097-997-36-98.  ³çüìó íà êâàðòèðó äâ³-òðè ä³â÷èíè íà òðèâàëèé òåðì³í (ïîðÿäíèõ, îõàéíèõ, ³ç ñâîº÷àñíîþ îïëàòîþ), Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 097-106-61-21, ç 10:00-20:00.

 Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/ à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 0(3636) 3-86-84, 067-600-93-88.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à « MercedesSprinter maxi» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³. Ò. 0(3636) 2-19-14, 067-751-08-98, 096-374-97-94.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT maxi» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîì àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. 0(3636) 3-43-69, 0(3636) 3-88-86, 097-921-87-00, 097-92186-86, 097-885-41-55.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé. Ò. 0(3636) 3-83-11, 067-915-46-50.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi» (äîâãèé, âèñîêèé). Ò. 0(3636) 3-82-42, 097899-32-08.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Volkswagen-Crafter Extra Long» (íàéá³ëüøèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. 097-664-55-08.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW LT-35 Maxi», ïîñëóãè ëàôåòîì. Ò. 0(3636) 3-88-22, 097-864-90-02, 097756-27-00.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ðåíî-Òðàô³ê», 1.2ò; â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Ëóöüêà (ïî ñóáîòàõ). Ò. 0(3636) 3-89-42, 096-118-15-33.  ÂÀÍÒÀÆͲ, ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «MercedesSprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, 1.7õ3.4õ1.75). Ò. 097-917-70-11.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi»; ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé (8 ì³ñöü, êîíäèö³îíåð). Ò. 0(3636) 2-45-66, 098-512-94-83.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ì/à «Mercedes-Sprinter maxi» (íàéäîâøèé, íàéâèùèé). Ò. 097-753-99-72, 097-187-12-38.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter» (íàéäîâøèé, íàéâèùèé). Ò. 097-898-81-75.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ à/ì «Ãàçåëü» (áîðòîâèé, òåíòîâàíèé); â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Êîñòîïîëÿ. Ò. 067-368-51-05.

 Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí. Øâèäêî, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-891-07-47, 097-604-95-79.  Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì; ÿê³ñíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïàíåëüíèõ ñòèê³â; óñ³ ïîñëóãè ³ç çîâí³øí³õ ðîá³ò. Ò. 067-125-56-92.  Âñ³ âèäè ðåìîíòíèõ ðîá³ò; ðåìîíò êâàðòèð. Ò. 097-864-90-22.  ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ, ϲÄÑÎÁÍÈÊÈ; äîïîìîãà ïî ãîñïîäàðñòâó òà äîìó; âèêîíàííÿ äð³áíèõ ðîá³ò ïî ðåìîíòó, äåìîíòàæó. Ò. 096-671-15-71, 095-762-85-44.  Áóäóºìî êîòåäæ³; çâîäèìî äàõè, ïàðêàíè ç ïðîô³ëþ; âñòàíîâëþºìî ºâðîïàðêàíè; ïðîäàºìî ìåòàëî÷åðåïèöþ, ìåòàëîïðîô³ëü, êîìïëåêòóþ÷³, âîäîñò³÷íó ñèñòåìó, äîñòàâêà 2-3 äí³. Ò. 098-372-05-54.  Âèãîòîâëåííÿ êàðêàñíèõ áóäèíê³â, äà÷, ëàçåíü, äâåðåé, â³êîí ï³ä ñêëîïàêåò. Ò. 067591-35-32.  Ïîêð³âëÿ äàõ³â ºâðîðóáåðîéäîì; ã³äðî³çîëÿö³ÿ; ñòÿæêà. Ò. 096-570-52-42.  Âñ³ âèäè ðåìîíòíèõ ðîá³ò: ã³ïñîêàðòîí; âêëàäàííÿ ïëèòêè, ëàì³íàòó òà ³í. «Êâàðòèðà ï³ä êëþ÷». Ò. 097-616-13-67.  Âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò Ò. 096-754-75-21.  Áðèãàäà ïðàö³âíèê³â ç äîñâ³äîì ðîáîòè âèêîíຠïîâíèé ñïåêòð ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Áóäèíîê «â³ä À äî ß». Ò. 096-101-10-00.  Ïðîëîìè, ïðîõîäè, îòâîðè â áåòîí³; ïåðåíîñ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â; â³äáèâàííÿ ïëèòêè, ôàðáè. Ò. 0(3636) 2-47-11, 097-324-97-68.  Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; ïîñëóãè åëåêòðèêà. Ò. 096-559-11-35.  Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; ïåðåíîñ òà âñòàíîâëåííÿ ðîçåòîê; âñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ëàì³íàò; ã³ïñîêàðòîí, óñ³ âèäè. Ò. 097-692-08-57.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, êëåºííÿ øïàëåð, â³äêîñè; øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 096-785-81-64, 096-857-63-21.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; øïàëåðè; «êîðî¿ä», ìîçà¿êà. Ò. 097-739-9704, 098-630-48-66.  Øïàêëþâàííÿ: ñò³í, ñòåë³; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð; ôàðáóâàííÿ. Ò. 097-843-33-25.  Ïðîôåñ³éíà øòóêàòóðêà. Ò. 097-935-63-65.  ³äêîñè ç³ ñâîãî ìàòåð³àëó; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ëàì³íàò; ô³ãóðí³ ñòåë³; ë³íîëåóì; âàãîíêà; àðêè. Ò. 067-360-41-28.  Óêëàäàííÿ ïàðêåòó, øë³ôóâàííÿ, øïàêëþâàííÿ, ëàêóâàííÿ. Ðåñòàâðàö³ÿ ñòàðî¿ ï³äëîãè. Ò. 096-102-45-56.  Óêëàäàííÿ ïëèòêè, øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 067-363-51-17.  Íàòÿæí³ ñòåë³ âèñîêî¿ ÿêîñò³, áåç øâ³â, íà òêàíèíí³é îñíîâ³. Êîìï’þòåðíèé äèçàéí ³íòåð’ºð³â. Ò. 067-377-41-10.  Íàòÿæí³ ñòåë³: Ôðàíö³ÿ, ͳìå÷÷èíà, Êèòàé. Ãàðàíò³ÿ 12 ðîê³â. Ò. 096-448-58-10, 099-664-17-44.  ßê³ñíà óêëàäêà ëàì³íàòó; âñòàíîâëåííÿ äâåðåé. Íåäîðîãî. Ò. 097-179-64-58.  Âñòàíîâëåííÿ ì³æê³ìíàòíèõ äâåðåé. Ò. 067-354-14-30.  Äâåð³ ìåòàëåâ³, îçäîáëåí³ äåðåâîì. Çàì³ðè, äîñòàâêà. ßê³ñòü ãàðàíòîâàíî. Ò. 0(362) 43-41-90, 097-377-70-53, 094-966-41-90.  ÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜͲ òà ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜͲ, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³; ðîëåòè òêàíèíí³. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 0(3636) 3-8741, 098-041-11-04, 098-820-47-76.  Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â íà çàìîâëåííÿ (øàôè-êóïå, äèòÿ÷³, ñïàëüí³, ïåðåäïîêî¿ òà ³í.). Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Ò. 093-759-74-32.  Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ôîòîêåðàì³êè. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Ò. 0(3636) 3-16-46, 067-106-14-93.  Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êàíàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëüíèê³â, óñòàíîâëåííÿ âàíí, çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â. Ò. 0(3636) 250-03, 067-189-76-91, 096-849-15-18.  ÂѲ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕͲ×ÍÈÕ ðîá³ò: îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, óñòàíîâëåííÿ óí³òàç³â, äóøîâèõ êàá³íîê, çì³øóâà÷³â òà ³í. Êîíñóëüòàö³ÿ áåçêîøòîâíà. Ò. 0(3636) 2-60-41, 067-884-97-89, 097-153-87-47.


Ñôåðà ðîçïîâñþäæåííÿ: ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ, ÂÎËÎÄÈÌÈÐÅÖÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

29 (433), 24 ëèïíÿ 2012 ð.

3

Ïîäÿêà Äÿêóþ çà êâàë³ô³êîâàíó ìåäè÷íó äîïîìîãó, ÷óéí³ñòü òà ðîçóì³ííÿ ïðàö³âíèêàì òðàâìàòîëîã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çàâ³äóâà÷ó Âîëÿí³íó Â.²., ë³êàðþ Ñòîðîæóêó Â.ª., ìåäñåñòðàì: Çàíîçîâñüê³é Í.Ñ., Ðàæèê Ñ.Ñ., Ïîäëåñí³é Í.Ï., ñàí³òàðêàì: Ïàí÷óê Ã.Ì., Êîâòîíþê Î.Â., Øåâ÷óê ª.ß., áóôåòíèöÿì: ßé÷åí³ Î.Ñ., Àíäðóñ³ê Ñ.Ë., À òàêîæ ðîäè÷àì, êîëåãàì, ñóñ³äàì, çíàéîìèì, êîòð³ ï³äòðèìàëè ó âàæêèé äëÿ ìåíå ÷àñ. Çäîðîâ’ÿ Âàì, íàñíàãè òà Áîæî¿ áëàãîäàò³! Ç ïîâàãîþ Ñåìåíþê Ë.Î.

 Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà âîäîïðîâîäó, êàíàë³çàö³¿; çì³éîâèê; óñòàíîâëåííÿ âàíí, óí³òàç³â, çì³øóâà÷³â. Ò. 0(3636) 2-12-71, 3-21-78, 098-280-51-24, 097873-18-70.  Ðåìîíò àêðèëîâèõ âàíí: òð³ùèíè, ïðîëîìè. Ò. 067-364-12-52.  ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÈÊÀ. ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ ïðîôåñ³éíî. Ïðèéìàºìî åëåêòðîïëèòè, á/â. Áåç âèõ³äíèõ. Ò. 097-864-90-22.  ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÈÊÀ: ïðîêëàäàííÿ òà çàì³íà ïðîâîäêè â êâàðòèðàõ òà êîòåäæàõ. Ò. 097-580-00-14.  ÅËÅÊÒÐÈÊ: çàì³íà ñòàðî¿ ïðîâîäêè, ï³äêëþ÷åííÿ ïðèëàä³â (ðîçåòêè, âèìèêà÷³, ëþñòðè). Ò. 098-154-25-37.  ÅËÅÊÒÐÈÊ, âñ³ âèäè ðîá³ò; ðåìîíò ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ. Ò. 097-286-32-69.  Åëåêòîìîíòàæí³ ðîáîòè ó êâàðòèðàõ, êîòåäæàõ òà ãàðàæàõ. Ò. 098-859-43-06.  ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ óñ³õ ìàðîê, ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 0(3636) 2-22-28, 097-873-19-37.  Ïðîôåñ³éíèé ðåìîíò òåëåâ³çîð³â íà äîìó ó çàìîâíèêà. Ïîñëóãà «ñüîãîäí³ – íà ñüîãîäí³», âè¿çä ïî ðàéîíó. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 096-420-31-41.  Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó. Ò. 096517-28-17.  Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â áóäüÿêèõ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ; çàïðàâêà à/ì êîíäèö³îíåð³â. Ò. 0(3636) 211-38, 097-830-64-95.  Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â; ïðîäàæ; êîíñóëüòàö³ÿ; ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-94465-96.  Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â, ÿê³ñíî òà â÷àñíî. Ò. 096-613-74-49.  Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â íà äîìó. Ò. 097-443-57-44.  «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà âåñ³ëü òà ³í. óðî÷èñòèõ ïîä³é. www.premierafilm. blogspot.com. Ò. 097-945-53-51.  ³äåîñòóä³ÿ «ËÞÄÌÈËÀ»: ïðîôåñ³éíà â³äåîçéîìêà âåñ³ëü+ôîòî íà äèñêó; âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì. Ò. 096-935-55-68, 096-935-55-69.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà (ïðîôåñ³éíî «Sony FX7», «Canon 5d mark ii»), âåñ³ëüí³, øê³ëüí³ àëüáîìè. mediafocus.com.ua. Ò. 0(3634) 244-31, 067-426-32-88.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âèïóñêíèõ, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ, òâîð÷èé ï³äõ³ä; ñòóä³ÿ «Âåºãàñ». Ò. 096-685-22-21, Ñåðã³é.  ³äåîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é, âåñ³ëü: ÿê³ñíèé ìîíòàæ, ìîíòàæ ³ç ìàòåð³àëó çàìîâíèêà. Ò. 067-685-20-63.  ÔÎÒÎÇÉÎÌÊÀ. Ïåðñîíàëüí³ ôîòîñåñ³¿, âåñ³ëëÿ, êîðïîðàòèâè òà ³íø³ óðî÷èñò³ ïî䳿. Êðåàòèâíèé ï³äõ³ä äî çéîìêè. Áîíóñ: ôîòîô³ëüì áåçêîøòîâíî! Ó íàñ äåøåâøå. Ò. 068-568-31-33.  Ôîòî-, â³äåîçéîìêà; ìîíòàæ; òâîð÷èé ï³äõ³ä. Ò. 097-953-15-84.  Öèôðîâà ôîòî-, â³äåîçéîìêà âåñ³ëëÿ. Ò. 097-629-30-89.  Ïîñëóãè ôîòîãðàôà. Ðîáîòè íà vk.com/timofeev.foto. Ò. 097-682-10-47.  Âåñ³ëüíà ìóçèêà; ³í. óðî÷èñòîñò³. ßê³ñòü, õîðîøèé íàñòð³é ãàðàíòóºìî. Ò. 097-91925-94, 097-153-86-45.  Ìóçèêàíòè íà âåñ³ëëÿ, ³í. ñâÿòà; çàìîâíèê ìຠìîæëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñÿ ç íàøèì âèêîíàííÿì (íà äèñêó). Ò. 098-83669-81.  Ãàðíåíüê³ àâòîìîá³ë³ äëÿ âåñ³ëüíîãî êîðòåæó, ïîâíèé ñåðâ³ñ. Ò. 067-363-27-05.  Îôîðìëåííÿ âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é ïîâ³òðÿíèìè êóëüêàìè òà òêàíèíàìè, êóëüêè ç ãå볺ì. Ò. 067-13730-60, 067-149-41-46.  Îôîðìëåííÿ âåñ³ëüíîãî çàëó òà ñöåíè, âåñ³ëüíèé êîðòåæ, âè¿çíà öåðåìîí³ÿ. Ò. 096715-87-22, 096-722-73-62.  ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ «WINDOWS», êîìïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøîãî êîìï’þòåðà. Âèð³øåííÿ òà óñóíåííÿ êîíôë³êò³â ³ íåïîëàäîê ó ñèñòåì³; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò; êîíñóëüòàö³¿. Ò. 097-873-15-96, Ñàøà.  Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows»; âèð³øåííÿ ïðîáëåì; ðåìîíò, íàñòðîéêà íîóòáóê³â, êîìï’þòåð³â, ïðèíòåð³â; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 067-99-69-700, 097953-14-79, 0(3636) 2-61-12, Àíäð³é.

 Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows» íà ÏÊ òà íîóòáóêè; íàñòðîéêà ï³äêëþ÷åííÿ äî «ÎÃλ, íàñòðîéêà ðîóòåð³â, ³í. ïîñëóãè. Ò. 067-362-97-31, ç 15:00.  ×ÈÑÒÊÀ ÍÎÓÒÁÓʲÂ. Ò. 098-54881-55.  ßê³ñíå íàðîùóâàííÿ í³ãò³â ãåëåì. Íåäîðîãî. Ò. 097-855-44-94.  Çàïðîøóºìî âñ³õ æ³íîê â³äâ³äàòè ìàñàæíî-òðåíàæåðíèé ñàëîí «Îðõ³äåÿ». Ñó÷àñí³ òðåíàæåðè, àíòèöåëþë³òí³ ìàñàæåðè. Ïåðåìîãè, 5. Ò. 0(3636) 3-35-40, 098-872-97-57.

 ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß, ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÍß, ÊÑÅÐÎÊÎϲß, ÏÎÑËÓÃÈ ÔÀÊÑÓ, ÄÐÓÊ, ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÎÍÍί ÏÎØÒÈ. Ò. 0(3636) 2-42-32, 067-36297-27,095-830-6-000.

 Ñòàíü êîíñóëüòàíòîì ó ëèïí³. Îòðèìàé ÀÐÎÌÀÒ â³ä AVON. Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâíî. Îô³ñ íàä áàðîì «Ãàëàêòèêà». Ò. 067-813-15-13, êîîðäèíàòîð Àíÿ.

 Ó êëóá-ðåñòîðàí «Âåíåö³ÿ»: îô³ö³àíòè, áàðìåíè, êóõàð³ (âèìî Ìàñàæ àíòèöåëþë³òíèé, ðó÷íèé, ãè: áàæàííÿ ïðàöþâàòè òà íàâ÷àìåäîâèé, âàêóóìíèé, êîìá³íîâàòèñü). Ò. 097-234-86-59, Îëåêñàíäð. íèé - äîðîñëèì òà ä³òÿì. Ò. 0 ( 3 6 3 6 ) 2 - 4 3 - 1 0 , 0 9 7 - 6 7 5 - 7 0 - 8 8 ,  Ó á³ëüÿðäíèé êëóá «Ï³ðàì³äà» îô³ö³063-482-93-98, Þëÿ. àíòè. Ò. 097-920-07-69.  Ó êàôå-áàð «Îêîëèöÿ»: îô³ö³àíò, øàø Âèðîáè ç áóðøòèíó çà ³íäèâ³äóëè÷íèê. Ò. 067-100-74-62. àëüíèì çàìîâëåííÿì: ïåéçàæ³, ïîð Ó êàôå-áàð «Òîê³î» íà ïîñò³éíó ðîáîòðåòè, ³êîíè. www.amberòó îô³ö³àíòè. Ò. 097-869-86-82. gold.com.ua. Ò. 067-303-26-87.  Ó êàôå «Ôîðòåöÿ» íà ïîñò³éíó ðîáîòó ïîì³÷íèê êóõàðÿ; ó êàôå «Âåñòåðí» îô³ö³àíò. Ò. 067-382-40-59.  ³äïî÷èíîê íà ×îðíîìó ìîð³. Ò.  Ó êàôå-áàð «Ôàðàîí» êóõàð (áàæàíî 067-364-53-39, 050-983-25-84, 050ä/ð). Ò. 0(3636) 2-19-06, ç 13:00; 067671-75-40. 665-64-04.  Ó êàôå-áàð êóõàð. Ò. 098-811-51-45,  ³äïî÷èíîê ó Êðèìó, ì.Ùîëê³íå (2- 067-362-76-49. ê³ì.êâ, âñ³ çðó÷íîñò³, äî ìîðÿ 15õâ.). Ò.  Òåðì³íîâî! Ó Ðàôàë³âêó ïîòð³áåí 0(3636) 2-42-64, 098-929-77-78. êóõàð-áàðìåí. Âèìîãè: ïîðÿäí³ñòü, â³äïî ³äïî÷èíîê íà áåðåç³ Àçîâñüêîãî ìîðÿ, â³äàëüí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü. Ò. 096-298ïðîæèâàííÿ 50ãðí. + 500ãðí. ïðî¿çä, âè¿çä 96-96, 096-581-41-31. 01.08.12ð. Ò. 067-798-37-08.  Ïîòð³áí³ áàðìåíè (ïîâíèé ñîöïàêåò, ä/ð). Ò. 0(3636) 2-33-53.  ³äïî÷èíîê ó Ñåâàñòîïîë³, Ðà Ó ñóïåðìàðêåò «Âîïàê»: êàñèðè, ïðîä³îã³ðêà, êâàðòèðà (ãàðÿ÷à âîäà, äàâö³, îõîðîííèêè, êóõàð³, ïðèáèðàëüíèö³ ïîðó÷ ñòîÿíêà, 3 ïëÿæ³, äî ïëÿ(îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñîöïàêåò). Ò. æó «Ó÷êóºâêà» 15õâ.). Ò. 0950(3636) 3-00-32. 830-60-06.  Ïîòð³áí³: êàñèðè (ä³â÷àòà), îïåðàòîðè (õëîïö³). Ò. 067-988-87-50.  Ïîòð³áåí êàñèð (çíàííÿ 1Ñ, ä/ð ó  Îñâ³òà â Ïîëüù³ íà îñíîâ³ àòåñòîðã³âë³). Ò. 0(3636) 2-33-53. òàòà òà êâàë³ô³êàö³éíî¿ ñï³âáåñ³ Ó ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí êâàë³ô³êîâàí³ äè, áåç ÇÍÎ. Âîëîäèìèðåöü, âóë. ïðîäàâö³ (ä/ð ó òîðã³âë³, ç/ï âèñîêà, ïîÑîáîðíà, 33. Ò. 0(3634) 2-60-42, 068âíèé ñîöïàêåò). Ò. 0(3636) 2-33-53. 147-05-95, 068-147-05-84.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü íà âèíîñíó ïàëàòêó (îâî÷³, ôðóêòè). Ò. 067-107-00-41.  Êðåäèòè ãîò³âêîþ äî 250000ãðí. áåç  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü íà âèíîñíó ïàëàòçàñòàâè. Ò. 0(332) 24-91-48, 050-375- êó, ð-ê «Öåíòðàëüíèé». Ò. 067-151-49-05. 45-11.  Ïîòð³áåí âàíòàæíèê (ðîçïîâñþäæåííÿ  Îáðîáêà äà÷íèõ ä³ëÿíîê ì³í³-òðàê- ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â). Ò. 067-362-34-18. òîðîì ³ç ïëóãîì, ôðåçîþ. Ò. 096-455-  Ïîòð³áåí òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê íà àë43-75. êîãîëü ³ç âëàñíèì à/ì (20-30ð., ä/ð 1ð.)Ò. 067-360-18-13.  ѳìåéíèé ìåäè÷íèé öåíòð  Ïîòð³áåí ïåðóêàð. Ò. 098-440-11-17. «Ðîäîëàä» íàäຠïîñëóãè ã³íå Ó ñàëîí êðàñè «Ôàéíî» ïåðóêàð-ìîêîëîãà, óðîëîãà (ä³àãíîñòèêà, äåëüºð. Ò. 0(3634) 2-57-56, 067-477-23-08. ë³êóâàííÿ), ëàçåðîòåðàﳿ, â³äå Ó øâåéíó ìàéñòåðíþ ïî ðåìîíòó îäÿãó øâà÷êà (ä/ð). Ò. 097-964-12-41. îêîëüïîñêîﳿ, ðàä³îõâèëüîâî¿  Íà ïîñò³éíó ðîáîòó ÷îëîâ³ê (ñôåðà ìîõ³ðóð㳿 (ïàòîëîã³ÿ øèéêè ìàòá³ëüíèõ òåëåôîí³â, ðåìîíò). Ò. 067-288êè). Ëàáîðàòîð³ÿ «Ñèíåâî». ˳ö. 64-68. ÌÎÇ Óêðà¿íè ¹554715. Ò. 068 Ïîòð³áí³ ðîá³òíèêè äëÿ âèãîòîâëåííÿ 147-05-95. ì/ï â³êîí. Ò. 067-360-23-37.

ÏÐÀÍÍß Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲ ÊÓÕÎÍÍÈÕ ÊÓÒÎ×ʲ ÌÀÒÐÀֲ ÎÔ²ÑÍÈÕ ÑÒ²ËÜֲ ÊÈËÈ̲ (ÊÎÂÐÎ˲Í) ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÈÕ ÊвÑÅË

097-607-14-84 ÏËÈÒÈ ÏÓÑÒÎÒͲ: ñòàíäàðòí³, íåñòàíäàðòí³; åëåêòðè÷í³ ñòîâïè, 9.5ì, 10.5ì; ÏÅÐÅÌÈ×ÊÈ; ÁËÎÊÈ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒͲ; ʲËÜÖß ÊÎËÎÄßÇͲ, ÑÅÏÒÈÊβ; ªÂÐÎÏÀÐÊÀÍÈ, 25 âèä³â, 280ãðí. ç äîñòàâêîþ; ÖÅÃËÀ á³ëà, ÷åðâîíà; Á²ÒÓÌÍÀ ×ÅÐÅÏÈÖß; ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖß, ÌÅÒÀËÎÏÐÎÔ²ËÜ; á/â ÏÊÆ-ÏÊ-ïëèòè, á³ëà, ÷åðâîíà öåãëà. ÁÓÄÓªÌÎ êîòåäæ³, ôóíäàìåíòè, ä à õ è ò à ³ í ø å. 098-372-05-54

ÍÀÉÍÈÆײ Ö²ÍÈ

ÆÀËÞDz âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³

ÐÎËÅÒÈ áàìáóêîâ³ òà ç òêàíèíè ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒͲ ѲÒÊÈ çâè÷àéí³ òà ðîëåòíîãî òèïó

 Ó ìåáëåâèé öåõ ïî âèãîòîâëåííþ êîðïóñíèõ ìåáë³â ïðàö³âíèêè (áàæàíî ä/ð). Ò. 097-519-75-21, 096-19404-43.  Ó öåõ ïî ðåìîíòó ìåáë³â ïðàö³âíèêè. Ò. 096-518-81-98.  Ó ïðèâàòíèé ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò ìåäñåñòðà (â³äïîâ³äíà îñâ³òà, áàæàíî ç ä/ð). Ò. 067-360-23-49.  Ïîòð³áåí ïðàö³âíèê ó ðåìîíòíî-áóä³âåëüíó ñôåðó. Ò. 096-754-75-21.  Òåðì³íîâî! Ó Õåðñîíñüêó îáë. ïðàö³âíèêè äëÿ çáèðàííÿ ïîì³äîð³â, çàáåçïå÷óºìî ïðîæèâàííÿì, õàð÷óâàííÿì, ïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 098-88993-57.  Ïîòð³áåí âîä³é íà âàíòàæ³âêó ç ïðè÷åïîì, êàò. Ñ, Å. Ò. 067-735-70-41.  Íà ðîáîòó äî ÏÏ Áîðòí³êà À.À. âîä³é êàò. D äëÿ ðîáîòè ïî ìàðøðóòó (ä/ð). Ò. 0(3636) 2-33-53.  Øóêàþ ðîáîòó ìåäñåñòðè (äèïëîì çà ñïåö³àëüí³ñòþ «ñòîìàòîëîã³ÿ», êâàë³ô³êàö³ÿ çóáíîãî ã³ã³ºí³ñòà). Ò. 098-853-53-05, 098-607-87-48.  Øóêàþ ðîáîòó âîä³ÿ, êàò. Â, Ñ, ìîæëèâ³ñòü ðàçîâèõ ïî¿çäîê. Ò. 050-87149-89.  Ðîáîòà çà êîðäîíîì, âèãîòîâëåííÿ ðîáî÷î¿ â³çè, ïàñïîðò³â, Ïîëüùà. Ò. 067-98045-57.  Äåê³ëüêà âèä³â çàðîá³òêó. Êàð’ºðíèé ð³ñò. Ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè âäîìà. Âëàñíèé á³çíåñ. Çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó çà ò. 097-86534-76.  Äîäàòêîâèé äîõ³ä äëÿ ñåðéîçíèõ ëþäåé, êîòð³ ìàþòü 2-3 ãîä. â³ëüíîãî ÷àñó. Ò. 067-171-23-50.  ϳäðîá³òîê äî çàðïëàòè, ñòèïåí䳿, ïåíñ³¿ àáî îñíîâíèé äîõ³ä ç õîðîøîþ ïåðñïåêòèâîþ òà îïëàòîþ. Ò. 067-92663-19.

 Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî äîïîìîãè ñ³ì’ÿì, ÿê³ ¿¿ ïîòðåáóþòü, áóäü-ÿêèìè ðå÷àìè. Çàáåðåìî àáî ïðèíåñ³òü: Êóçíåöîâñüê, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàãàçèíè «Äìèòðóê ³ Ê î» (ð-í áóäìàòåð³àë³â).  êîãî º ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, òåëåôîíóéòå: 097-26207-50, 18:00-19:00.  Õòî çíàéøîâ ó ð-í³ ð.Ñòèð (çà ï³øîõ³äíèì ìîñòîì) ôîòîàïàðàò, áóäü ëàñêà, ïîâåðí³òü çà âèíàãîðîäó. Ò. 098-227-32-29.  Õòî çíàéøîâ ÷îëîâ³÷ó ñóìî÷êó ç êëþ÷àìè òà ïîñâ³ä÷åííÿì âîä³ÿ íà ³ì’ÿ Ãåðàñèì÷óêà Â.Ì., ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 097-74387-14.  Ñàéò 34400.net. Êóçíåöîâñüê íîâèíè áåç öåíçóðè.

ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ (Ìîñêâà; Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; 8, 20, 35, 50 ì³ñöü)

ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÃÀÐÀÍÒ²ß, ßʲÑÒÜ, ÄÎÑÒÓÏͲÑÒÜ

0(3636) 3-63-03, 067-967-59-87, 098-836-69-01, +7(905) 782-81-3

òåë. 0(3636) 3-75-95 067-712-92-78 063-447-54-60

˳ö. Àà 504907 â³ä 16. 02.11ð.

ìàãàçèí

ÒÀÊѲ

25-000 9 ÏίÇÄÊÀ

ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ! ÂËÀÑÍÈÊÀÌ ÊÀÐÒÎÊ

«Âîïàê», «Ùåäðèê»

ïðî¿çä 13ãðí. ò. 097-701-47-29

• • • • •

«ÐÈÒÓÀË» êîøèêè â³íêè òðóíè ïîñò³ëü òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

Íàéíèæ÷³ ö³íè!

098-448-74-01 097-180-75-76

Ö³ëîäîáîâî! Ð-ê «Öåíòðàëüíèé»

(íàâïðîòè ìàã. «Íàä³ÿ»)

³òàºìî ç þâ³ëåºì ëþáó ìàòóñþ òà êîõàíó äðóæèíó ÒÀÐÀÑÞÊ Í³íó Ãîð䳿âíó!

26 ëè ïíÿ

Ìàìî÷êà íàøà ðîäíàÿ, Ýòè íåæíûå ñòðîêè — Òåáå! Ñàìîé ìèëîé è ñàìîé êðàñèâîé, Ñàìîé äîáðîé íà ýòîé çåìëå. Ïóñòü ïå÷àëè â Òâîé äîì íå çàõîäÿò, Ïóñòü áîëåçíè ïðîéäóò ñòîðîíîé, Ìû âåñü ìèð ïîìåñòèëè á â ëàäîíè È Òåáå ïîäàðèëè îäíîé. Íî è ýòîãî áûëî áû ìàëî, ×òîá âîçäàòü çà Òâîþ äîáðîòó, Ìû âñþ æèçíü, íàøà ìèëàÿ ìàìà, Ïðåä Òîáîé â íåîïëàòíîì äîëãó! Ëþáëÿ÷èé ÷îëîâ³ê ³êòîð, äîíüêà Ëþäìèëà òà ñèí Ðîìàí.

ïíÿ 26 ëè

³òàºìî ç 60-ð³÷íèì þâ³ëåºì äîðîãîãî ÷îëîâ³êà, áàòüêà, ä³äóñÿ ßÉ×ÅÍÞ Ìèõàéëà Éîñèïîâè÷à!

Ëåòÿòü ðîêè, ³ ¿ì íåìຠñïèíó, Çà íèìè ìóäðîñò³ âåëèêèé çì³ñò. Ñüîãîäí³ ø³ñòäåñÿòó âåðõîâèíó Çäîëàëè Âè, ìîâ ñïðàâæí³é àëüï³í³ñò. Çà ïðîéäåíèì íå âàðòî ñóìóâàòè, Ïîïåðåäó ãðÿäå âåñíè ïîðà. Õàé ùåäðèì áóäå þâ³ëåéíå ñâÿòî! Çäîðîâ’ÿ Âàì, ëþáîâ³ ³ äîáðà! Ç ëþáîâ’þ òà ïîâàãîþ äðóæèíà, ä³òè, îíóêè, çÿò³, íåâ³ñòêà.

Íàéêðàù³ â³òàííÿ ç íàãîäè 20-ð³÷÷ÿ óëþáëåíîìó õðåùåíèêó ÊÎÁÖÞ ÀðòóðîⳠ³êòîðîâè÷ó!

27 ëè ïíÿ

Ïðèéìè â öåé äåíü â³òàííÿ íàéêðàù³, Áàæàþ çäîðîâ’ÿ, ëþáîâ³ òà ùàñòÿ. Ùîá ëèõî é òðèâîãè Òåáå îáìèíàëè, Çîçóëÿ ñòî ðîê³â æèòòÿ íàêóâàëà. Ùîá Òè, Àðòóðå, í³êîëè íå ñòàð³â, Ùîá ëèø äîáðî íàïîâíþâàëî ä³ì. Ùîá íàçàâæäè ëèøèòèñÿ çóì³â, Òàêèì ÿê º, ïðèâ³òíèì âñ³ì. Õàé Ìàò³ð Áîæà Òåáå îõîðîíÿº,  äóø³ ïàíóþòü ìèð òà äîáðîòà. ²ñóñ Õðèñòîñ çäîðîâ’ÿ ïîñèëàº, Íà ìíî㳿 òà áëà㳿 ë³òà! Ç ëþáîâ’þ òà ïîâàãîþ õðåñíà.

ïíÿ 28 ëè

³òàºìî ç 50-ð³÷÷ÿì äîðîãîãî ÷îëîâ³êà, òàòà òà ä³äóñÿ ÒÐÎÔ²ÌÎÂÀ Âîëîäèìèðà Îëåêñ³éîâè÷à!

Òàòó ð³äíèé, ëþáèé íàø ä³äóñþ, Âè â íàñ º – ³ ìèëèé íàì öåé ñâ³ò. Õàé Âàì ñìóòîê íå ñïàäå íà äóìêó, Âè æèâ³òü íà ðàä³ñòü íàì ñòî ë³ò. Õàé í³êîëè íå áîëÿòü Âàì ðóêè, Ñòàð³ñòü õàé îáõîäèòü ïîâñÿê÷àñ, Ò³ëüêè ðàä³ñòü õàé ïðèíîñÿòü âíóêè, ² âñ³ ëþäè ïîâàæàþòü Âàñ! Ç ïîâàãîþ äðóæèíà, ä³òè, íåâ³ñòêà òà âíó÷êà Àíãåë³íà.

Ì’ßÑÊÎ

ÏÎÏÓÒͲ

ÊÎÏ×ÅÍÅ, ÏÅ×ÅÍÅ,

ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ

ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

Ó ÁÓÄÅÍÜ ÒÀ ÍÀ ÑÂßÒÎ (Þ²Ëů, ÂÅѲËËß ÒÀ ²Í.).

ÓÊÐÀ¯ÍÀ-ÌÎÑÊÂÀ-

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ 098-518-01-46 050-926-70-98 +7-967-512-28-85 +7-909-657-83-94

Ò. 098-7-600-600

Ñàëîí ÐÈÒÓÀËÜÍÈÕ

ÐÎÁÎÒÀ ÄÏ ÇÓÌÓ ÂÀÒ ÏÒÅÌ ÏÎÒвÁͲ

ïðîïîíóº øèðîêèé âèá³ð òðóí, â³íê³â, êâ³ò³â, ëàìïàä òà ³í. àòðèáóòèêè

ÅËÅÊÒÐÎÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊÈ 3-6 ÐÎÇÐßÄÓ ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ ÒÅÕÍÎËÎò×ÍÈÕ ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎIJ 3-6 ÐÎÇÐßÄÓ ÑËÞÑÀв ²Ç ÇÁÈÐÀÍÍß ÌÅÒÀËÅÂÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É 3-6 ÐÎÇÐßÄÓ Îïëàòà ïðàö³ â³ä 5000ãðí. ïðè âèêîíàíí³ ðîá³ò ó ìåæàõ Óêðà¿íè, ïîçà ìåæàìè Óêðà¿íè - â³ä 8000ãðí. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.

Ð-ê «Ï³âí³÷íèé», ìàã.¹41.

ïîñëóã

Ð-ê «Ï³âäåííèé» (íàâïðîòè àâòîâîêçàëó) 9:00-18:00 (áåç âèõ³äíèõ) 050-261-84-60 ÇÍÈÆÊÈ äëÿ ïåíñ³îíåð³â òà ó÷àñíèê³â ÂÂÂ

Ò. 0(3636) 2-30-96

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Þâ³ëåéíèé, 7. Òåë./ôàêñ. 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.maydan.rv.ua. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 15500 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «À-ïð³íò», âóë.Òåêñòèëüíà, 28, ì.Òåðíîï³ëü, 46010. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹86

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü. ßê³ñòü äðóêó çàáåçïå÷óº äðóêàðíÿ Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó

!


Відправлення:

2-24-72

ІНВАЛІДАМ 1-ОЇ КАТЕГОРІЇ - ПРОЇЗД БЕЗКОШТОВНО

з Кузнецовська – 23:30 3-68-76 з Києва – 08:15 067-813-81-53

Ліцензія АБ №296430 від 02.12.2005р.

відправлення від “Берізки”

ПАМ’ЯТНИКИ гранiтнi базальтовi

БРУКIВКА З ГРАНIТУ

база знаходиться сiра, чорна, червона Виставкова за АЗС "Журавлина" (по маршруту №5), Бордюри, плитка т. (067) 382-37-10 (067) 792-58-72 та рiзнi вироби з гранiту (096) 953-03-55

ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß 0(3636) 2-42-32

2012_29  

gazeta maydan 2012_29

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you