Page 1

тираж 15500

Рекламно-інформаційна газета Доставляється БЕЗКОШТОВНО по вівторках

(429) 26 ÷åðâíÿ 2012 ð.

МАЙДАН

Міський

25

КУЗНЕЦОВСЬК = ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ РАЙОН

a v.u r . an я ко d з y нн бе maлоше . w го ww о і

вн

о шт


2

25 (429), 26 ÷åðâíÿ 2012 ð.

348

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

www.maydan.rv.ua

Åñô³ëü

 4-ê³ì.êâ., 3/9, Âàðàø, 29. Ò. 098-128-86-06.  3-ê³ì.êâ., 8/10, Âàðàø, 21. Ò. 098-853-53-83.  3-ê³ì.êâ., 3/10, Ïåðåìîãè, 7. Ò. 095-891-59-74.  3-ê³ì.êâ., 8/9, Áóä³âåëüíèê³â, 28/1, ç ðåìîíòîì. Ò. 0(3636) 224-13, 098-762-07-77.  3-ê³ì.êâ., 7/9, Åíåðãåòèê³â, 17, ºâðîðåìîíò. Ò. 097-194-48-67.  3-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø, 44 (îêðåìèé âõ³ä, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ). Ò. 096-974-41-09, 097-770-87-54.  2-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â, 31/3. Ò. 067-494-24-00.  2-ê³ì.êâ., 8/9, Ïåðåìîãè, 12Ã. Ò. 0(3636) 2-16-12, 097-873-18-64.  2-ê³ì.êâ., 8/9, Ïåðåìîãè. Ò. 096964-50-66.  2-ê³ì.êâ., 2/9, Âàðàø, 26À. Ò. 097-920-32-02..  2-ê³ì.êâ., 3/9, Áóä³âåëüíèê³â, 25/2. Ò. 067-362-75-75.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 097-998-75-13.  2-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 097-793-70-39, 096-977-60-77.  2-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â (äîêóìåíòè ãîòîâ³). Ò. 096-256-1499, 097-806-80-19.  2-ê³ì.êâ., Ðàôàë³âêà, ðåìîíò, ñ/â ó êâàðòèð³. Ò. 096-913-45-11.  2-ê³ì.êâ., Ëóöüê, àáî îáì³íÿþ íà 3ê³ì., Êóçíåöîâñüê. Ò. 067-753-01-97.  1-ê³ì.êâ., 6/9, Åíåðãåòèê³â, 11, 20òèñ.ó.î. Ò. 067-582-45-62. 1-ê³ì.êâ., 6/9, Ïåðåìîãè. Ò. 066785-88-35  1-ê³ì.êâ., 6/9, Åíåðãåòèê³â, 15. Ò. 098-465-23-60, ç 17:00.  1-ê³ì.êâ., 1/6, Þâ³ëåéíèé, 11. Ò. 067-363-60-85, 067-798-69-16.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 18/4. Ò. 067-363-72-21.  Êîòåäæ, Êóçíåöîâñüê, âóë. Ïàðêîâà (350ì2), ìîæëèâî ÷àñòêîâî â êðåäèò. Ò. 097-080-62-62, 098-897-51-51.  Êîòåäæ, Âîëîäèìèðåöü, âóë. ˳ñîâà Ïîëÿíà (ÁÀÌ, 2-ïîâ., 160ì2, íàâêðóãè ë³ñ, ïîðó÷ 2 ñòàâêè, àñôàëüò, ìîæëèâî ï³ä äà÷ó), ³í. âàð³àíòè. Ò. 098-990-22-80, 066-806-77-45.

 Áóäèíîê, Ïîë³ñüêà, 16 (ð-í «Æóðàâëèíè»). Ò. 097662-97-30.  Áóäèíîê, ñìò.Í.Ðàôàë³âêà, âóë. Ïóøê³íà, 23 (130ì2, 80% ãîòîâíîñò³, 15ñîò. ãîðîäó), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-974-40-41, 096974-40-40.  Áóäèíîê, гâíå (190ì2, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 5.5ñîò. çåìë³, ð-í áàñåéíó). Ò. 0(362) 24-47-64.  Áóäèíîê, Äóáíî (8õ10, 0.13ãà, ïðèâàòèçîâàíèé, ãàç, âîäà) àáî îáì³í íà 3-, 2-ê³ì.êâ. + äîï. Ò. 067-360-80-97.  Áóäèíîê, Ñâàðèí³ (49ì2, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, 0.25ãà, äåðæ. àêò). Ò. 0(3634) 643-48, 096-320-89-74.  Áóäèíîê, Çàáîëîòòÿ (çàã. 65.6ì2, æèëà 42.7ì2, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, êàíàë³çàö³ÿ, ñâ³òëî). Ò. 096675-11-16.  Áóäèíîê, Ñîá³ùèö³, íîâèé, ïðèâàòèçîâàíèé. Ò. 067-259-14-21.  Áóäèíîê, Áàáêà (íà áåðåç³ ð.Ñòèð, íåäîáóäîâàíèé, óñ³ äîêóìåíòè). Ò. 067-362-49-13.  Õàòó, Äîâãîâîëÿ (0.31ãà çåìë³), ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 0(3636) 3-73-69, 098-781-66-77.  Õàòó, ²âàí÷³ (0.2ãà, ñàäîê, ë³òíÿ êóõíÿ, õë³â). Ò. 096-770-35-49, 098-783-37-80.  Äà÷ó, 13ñîò. (áóäèíîê, ñàðàé, äåðåâà, êóù³, ñòàâîê, êðèíèöÿ). Ò. 0(3636) 3-61-21, 063-825-2876.  Äà÷ó, 8ñîò. (á³ëÿ Êóçíåöîâñüêà, 2-ïîâ. áóä., åëåêòðîåíåðã³ÿ, âîäà, îãîðîæà). Ò. 050-170-14-28.  Äà÷íó ä³ëÿíêó, íåäîðîãî. Ò. 098-992-77-63.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.25ãà, Ñîá³ùèö³, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 097920-83-19.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 23ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ. àêò, ìîæëèâèé ïîä³ë). Ò. 096-643-9866.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 20ñîò., ð-í ÀÒÖ, âóë. ϳäã³ðíà (ìîæëèâèé ïîä³ë, ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ. àêò). Ò. 067-360-30-75.

 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.17ãà, Çàáîëîòòÿ (ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ. àêò). Ò. 097-898-07-93, 096817-73-47.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.17ãà, Çàáîëîòòÿ. Ò. 097960-15-08.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.15ãà, Çàáîëîòòÿ; 2 äà÷í³ ä³ëÿíêè ïî 0.06ãà, ð-í çàë. ñòàíö³¿. Ò. 097-979-73-52.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 13.5ñîò., ð-í ÀÒÖ, äåðæ. àêò. Ò. 067-362-72-19.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 10ñîò., Ñò. Ðàôàë³âêà (ð-í «Îêîëèö³», ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ. àêò). Ò. 097-474-57-23.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 10ñîò., ð-í ÀÒÖ, áåç äîêóìåíò³â. Ò. 097-08062-62, 098-897-51-51.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 10ñîò., Áàáêà (ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ. àêò). Ò. 098-695-50-18.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 7ñîò., Ðàôàë³âêà, äëÿ êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ò. 097-080-62-62, 098-897-51-51.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 4.61ñîò., 17êì. â³ä Ñåâàñòîïîëÿ (Êà÷èíñüêå øîñå, äà÷íå ñåëèùå), ä³ëÿíêà ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ (ñâ³òëî, âîäà), 400ì. â³ä ìîðÿ, ïðèâàòíà âëàñí³ñòü, äåðæ. àêò. Ò. 096-571-32-77.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.1ãà, â ìåæàõ ì³ñòà, äåðæ. àêò, òîðã. Ò. 067-760-82-51.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä ãàðàæ, 4õ9, ð-í òåëåâåæ³. Ò. 097-793-30-54.  Ãàðàæ, 100% ãîòîâíîñò³, á³ëÿ õë³áîçàâîäó. Ò. 067-319-32-14.  Ãàðàæ, ð-í ì³ë³ö³¿; äà÷ó ð-í çàë. ìîñòó, ïðèâàòèçîâàíó. 096-35936-32.  Ãàðàæ, 6õ4, âîðîòà 2.5õ2.5, ð-í òåïëèöü. Ò. 067-360-87-84.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåëåâåæ³ (ï³äâåäåíà âîäà, 380Â). Ò. 096487-02-01.  Ãàðàæ, 6õ4, âîäà, ñâ³òëî, 380Â. Ò. 096-752-84-80.  Òåðì³íîâî! Ãàðàæ íåäîáóäîâàíèé, 6õ6, ð-í òåëåâåæ³. Ò. 093-19442-50.

 Ãàðàæ, 2-ïîâ, ð-í «Îêîëèö³» (85ì2, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè 4.5õ6 çã³äíî àêòó íà çåìëþ). Ò. 098-328-87-15.  Ãàðàæ ìåòàëåâèé (ïðèâàðåíèé äî ç/á ïëèòè). Ò. 098-941-07-09.  Ãàðàæ íåäîáóäîâàíèé, ð-í òåëåâåæ³, 8òèñ.ãðí. Ò. 097-617-0330.  Ãàðàæ íåäîáóäîâàíèé, 6õ6, ð-í òåëåâåæ³ (âèâåäåíèé ï³äâàë, ïëèòè ïåðåêðèòòÿ). Ò. 067-363-62-46.  2 òîðã³âåëüí³ ïàâ³ëüéîíè, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ïðîìçîíà – 50ì2, 18ì2. Ò. 097-080-62-62, 098-89751-51.  Ìàãàçèí 56ì2, ð-ê «Ï³âäåííèé», íåäîðîãî. Ò. 063-255-23-77.  Ïðèì³ùåííÿ 50ì2, 56ì2. Ò. 067362-75-75.  Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, 74ì2, Ïåðåìîãè, 5 (óñ³ äîêóìåíòè, ïîæåæíà ñèãíàë³çàö³ÿ). Ò. 096-506-85-71.  À/ì «ÂÀÇ-21074» 2007ð.â., ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 096-256-14-14.  À/ì «Daewoo-Sens» 2004ð.â., 56òèñ.êì. Ò. 097-815-90-11, 096153-07-63.  À/ì «Daewoo-Sens» 2004ð.â., ÷åðâîíèé, 67òèñ.êì. Ò. 097-60157-73.  À/ì «Ñëàâóòà» 2004ð.â., ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098469-20-99.  À/ì «Volkswagen-Ò4» 2000ð.â., 2.5, á³ëèé, êîðîòêà áàçà, ABS, ARB. Ò. 096-919-12-79.  À/ì «Volkswagen-Ò4» 2000ð.â., ñòàí õîðîøèé. Ò. 0(3636) 2-16-38, 096-976-51-75.  À/ì «ÂÀÇ-2110» 99ð.â., 1.5ê, 137òèñ.êì, á³ðþçîâèé, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, äóæå õîðîøèé ñòàí, òþí³íã, 2 êîìïëåêòè ãóìè. Ò. 093620-45-54.  À/ì «ÃÀÇÅËÜ-3302» 98ð.â., áîðòîâèé, 20òèñ.ãðí. Ò. 097-97973-52.

 À/ì «Audi-80 Â4» 94ð.â., 2.0ì³, çåëåíèé, ñòàí ³äåàëüíèé, âêëàäàíü íå ïîòðåáóº. Ò. 096-770-35-20.  À/ì «Volkswagen Passat» 93ð.â., 1.6ä, 5ë/100êì, ñ³ðèé, ñòàí â³äì³ííèé, 6òèñ.ó.î. Ò. 097-952-73-10.  À/ì «Ford-Fiesta» 93ð.â., 1.3á, 3200ó.î., òîðã. Ò. 097-812-02-48.  À/ì « Ford Orion» 90ð.â., 1.8ä, 3100ó.î. Ò. 096-752-84-80.  À/ì «Mazda-626» 88ð.â., 1.6, 3-äâåðíèé ñåäàí; äâèãóí 2.0 ç ÊÏÏ; ë³õòàð³ ïåðåäí³, çàäí³. Ò. 096769-76-88.  À/ì «ÂÀÇ-2107» 88ð.â., 1.5ê, á³ëèé (íåáèòèé, íåôàðáîâàíèé, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, ôàðêîï). Ò. 0(3636) 3-75-27, 097-543-65-55.  À/ì «ËÓÀÇ» íà çàï÷àñòèíè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-214-84-80.  Ì/ö «Äíåïð ÌÒ-10-36», 79ð.â., 6640êì. Ò. 0(3636) 310-38.  Ì/ö «²Æ Ïëàíåòà-5» 90ð.â., ç êîëÿñêîþ. Ò. 096-806-72-86.  Ñêóòåð «Ãåïàðä» 2006ð.â., 125ñì3, 15òèñ.êì. Ò. 099-239-57-94.  Òðàêòîð «Ò-25» 94ð.â., ñòàí â³äì³ííèé, ïðèâåçåíèé ³ç Ïîëüù³, 49òèñ.ãðí., òîðã. Ò. 097-756-27-91.  Òðàêòîð «ÌÒÇ-82» ç ïëóãàìè. Ò. 067-797-72-29.  Òðàêòîð «ÞÌÇ-6», ñòàí õîðîøèé, 20òèñ.ãðí. Ò. 098-797-28-13.  Ñ/ã òåõí³êó: êîñàðêè, ãðàáàëêè, ïëóãè, êàðòîïëåêîïà÷êè, ñàäæàëêè, êóëüòèâàòîðè òà ³í. Ò. 097-894-42-95.  Ìîòîáëîê (ïëóã, ôðåçà, ïðè÷³ï). Ò. 097-873-59-22.  Çàï÷àñòèíè äî à/ì «ÂÀÇ21063» (ñòàðòåð, êàðäàí, áåíçîíàñîñ, êàïîò ïåðåäí³é, ãàëüì³âí³ áàðàáàíè, îïòèêà). Ò. 098-281-84-50.  Äâèãóí 1.5³, ïîòðåáóº êàïðåìîíòó. Ò. 097-960-22-67.  Ãóìó «Nokian», R13, á/â 1ð., 4øò, 1000ãðí. Ò. 097-960-22-67.  Ãóìó äî à/ì «ÌÀÇ», íîâó. Ò. 067-784-93-63.  Äîøêè (îáð³çí³, íåîáð³çí³); êðîêâè; áàëêè. Áóäü-ÿê³ çàìîâëåííÿ. Ò. 096-221-22-29.

 Ðåéêè; áðóñ; øòàõåòíèê;âèðîáè ç äåðåâà. Ò. 097-645-44-98.  Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, öåìåíò, âàïíî, öåãëó, çåðíî, êîìá³êîðì. Äîñòàâêà. Ò. 097-662-77-66.  Öåãëó (á³ëó, ÷åðâîíó, ëèöþâàëüíó); äîøêè; êðîêâè; áàëêè. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Ò. 098-775-5503, 097-380-03-09.  Áëîêè â³áðîïðåñîâàí³ ç â³äñ³âó; äîøêó îáð³çíó, íåîáð³çíó; áðóñ. Äîñòàâêà. Ò 096-773-33-62, 096715-76-74.  ÁËÎÊÈ-ÐÀÊÓØÍßÊ, ÊÐÈÌ. Ò. 097-899-54-65.  Áëîêè-ðàêóøíÿê, ÿê³ñí³, íåäîðîãî. Ò. 096-334-30-88.  Êàì³íü (áàçàëüò); ùåá³íü áóäüÿêî¿ ôðàêö³¿. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» ó çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 067-91817-46.  Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; òîðô òà ³í. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» ó çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 067-13955-83.  Êàì³íü áóä.; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; öåãëó. Äîñòàâêà (10-15ò). Ò. 098-771-85-26, 067-339-05-39.  Êàì³íü; ùåá³íü; öåãëó (÷åðâîíó, á³ëó, ëèöþâàëüíó); ï³ñîê, ÷îðíîçåì. Ò. 067-95696-45, 097-870-85-99.  Êàì³íü ÷åðâîíèé, ÷îðíèé; ùåá³íü óñ³õ ôðàêö³é; ï³ñîê; ÷îðíîçåì; òîðô. Ò. 067-95420-82.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 067458-09-05.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 0(3636) 3-85-16, 097-19099-16.


ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000

 Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê (3-8ò.); öåãëà, á/â, îäèíàðíà, ñèë³êàòíà, ÷åðâîíà. Äîñòàâêà Ò. 098-20327-08.  Ñò³íêó «Ñìèãà», ñòàí õîðîøèé. Ò. 097-516-01-81.  Ñò³íêó «Ñìèãà», 4.5ì, á/â, íåäîðîãî. Ò. 0(3636) 2-21-16, 098221-56-20.  Ñò³íêó-ã³ðêó; ì’ÿêó ÷àñòèíó. Ò. 067-719-17-34.  Ñïàëüíþ, ñâ³òëó, áåç ë³æêà, ñòàí õîðîøèé. Ò. 097-705-77-95.  Øàôó äëÿ âåðõíüîãî îäÿãó. Ò. 0(3636) 2-16-57, 067-362-36-77.  2 øàôè ç àíòðåñîëÿìè; ñò³ë ðîçêëàäíèé, ñòàí õîðîøèé, íåäîðîãî. Ò. 0(3636) 2-13-26, 098-763-97-44.  Äèâàí-òàõòó, ñòàí õîðîøèé, 1900ãðí. Ò. 096-757-31-71, 067360-23-21.  Äèâàí, 1.9õ0.7, ñòàí õîðîøèé, 1000ãðí. Ò. 096-653-99-81.  Äèâàí ñó÷àñíèé, íåäîðîãî. Ò. 067-363-50-34.  ˳æêî äâîñïàëüíå; ìàòðàö. Ò. 096-452-77-38.  ˳æêî äåðåâ’ÿíå, 1.8õ2, + 2 òóìáî÷êè, Vox, Ïîëüùà, 3òèñ.ãðí. Ò. 0(3636) 3-35-18, 067-364-02-11.

ÐÅÌÎÍÒ ÌÎÁ²ËÜÍÈÕ ÒÅËÅÔÎͲ ìàã. «Ë³õòàðèê» (ïåðåõðåñòÿ ðèíê³â «Ï³âäåííèé», «Öåíòðàëüíèé»)

067-322-75-27

ÎѲÒÀ  ÏÎËÜÙ² ÍÀ ÎÑÍβ

ÀÒÅÑÒÀÒÀ ÒÀ ÊÂÀ˲ԲÊÀÖ²ÉÍί ÑϲÂÁÅѲÄÈ, áåç ÇÍÎ. Âîëîäèìèðåöü, âóë. Ñîáîðíà, 33.

0(3634) 2-60-42 068-147-05-95 068-147-05-84

ÏËÈÒÈ ÏÓÑÒÎÒͲ: ñòàíäàðòí³, íåñòàíäàðòí³; åëåêòðè÷í³ ñòîâïè, 9.5ì, 10.5ì; ÏÅÐÅÌÈ×ÊÈ; ÁËÎÊÈ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒͲ; ʲËÜÖß ÊÎËÎÄßÇͲ, ÑÅÏÒÈÊβ; ªÂÐÎÏÀÐÊÀÍÈ, 25 âèä³â, 280ãðí. ç äîñòàâêîþ; ÖÅÃËÀ á³ëà, ÷åðâîíà; ØËÀÊÎÁËÎÊÈ ç â³äñ³âó; ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖß, ÌÅÒÀËÎÏÐÎÔ²ËÜ; á/â ÏÊÆ-ÏÊ-ïëèòè, á³ëà, ÷åðâîíà öåãëà. ÁÓÄÓªÌÎ êîòåäæ³, ôóíäàìåíòè, ä à õ è ò à ³ í ø å. 098-372-05-54 ѳìåéíèé ìåäè÷íèé öåíòð

«ÐÎÄÎËÀÄ» íàäຠïîñëóãè: òÍÅÊÎËÎÃÀ, ÓÐÎËÎÃÀ

(ä³àãíîñòèêà, ë³êóâàííÿ),

ËÀÇÅÐÎÒÅÐÀϲ¯, ²ÄÅÎÊÎËÜÏÎÑÊÎϲ¯, ÐÀIJÎÕÂÈËÜÎÂί Õ²ÐÓÐò¯ (ïàòîëîã³ÿ øèéêè ìàòêè). Ëàáîðàòîð³ÿ «Ñèíåâî» Ë³ö. ÌÎÇ Óêðà¿íè ¹554715. Âîëîäèìèðåöü, âóë. Ñîáîðíà, 33

068-147-05-95

 Êîíäèö³îíåð «Pioneer KFR20UW/KOR20UW», á/â, ñòàí â³äì³ííèé, 6òèñ.ãðí.; ïðèíòåð «Canon MF4410» 3 â 1, á/â 6ì³ñ., 1400ãðí. Ò. 096-459-01-14, 098-912-93-86.  Òåëåâ³çîð; TV-òþíåð äî ìîí³òîðà. Ò. 0(3636) 3-90-24, 097784-32-55.  Òåðì³íîâî! Òåëåâ³çîð, íåäîðîãî. Ò. 067-813-15-13  Êîìï’þòåð; ÷/á ïðèíòåð, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-658-68-11.  Ìîí³òîð «Samsung» 19"; ïðèíòåð «Canon»; ñêàíåð «Hp». Ò. 0(3636) 3-66-43, 067-580-81-42.  «Apple iPod touch 4G 32Gb», íà ãàðàíò³¿, 1900ãðí. Ò. 096-76030-08.  Áåíçîãåíåðàòîð òóðèñòè÷íèé, 1.5êÂò, ²òàë³ÿ. Ò. 0(3636) 2-1657, 067-362-36-77.  Ãàíòåëþ, 7êã, 100ãðí. Ò. 095-370-85-54, 067-36297-29.  Âèøóêàíó âåñ³ëüíó ñóêíþ, ð.42-44 (ðóêàâè÷êè, áîëåðî, ïðèêðàñè äëÿ çà÷³ñêè). Ò. 096-94321-82.  Âåñ³ëüíó ñóêíþ (âèøèòèé êîðñåò, íàêèäêà), 550ãðí, ð.46-48. Ò. 098-635-34-39.  Êîëåêö³éíó âåñ³ëüíó ñóêíþ «Tulipia» (ôðàíöóçüêå ìåðåæèâî, êîòîíîâà ï³äêëàäêà), êîë³ð «Àéâîð³», ð.46-50, 3200ãðí, òîðã. Ò. 0(3636) 2-13-26, 098763-97-44.  Äèòÿ÷³ ðå÷³ íà õëîï÷èêà, á/â, ñòàí õîðîøèé. Ò. 097-321-75-07.

 2-, 3-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîëîäà ñ³ì’ÿ, íåìåáëüîâàíó àáî ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó. Ò. 063-62036-13.  1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ñ³ì’ÿ. Ò. 098-703-01-30.  1-, 2-ê³ì.êâ., íà òðèâàëèé òåðì³í, Áóä³âåëüíèê³â, Åíåðãåòèê³â. Ò. 096-738-56-17.  Òåì³íîâî! 1-ê³ì.êâ., 1-é ïîâ. Ò. 067-362-75-88.  1-ê³ì.êâ., ìîëîäà ñ³ì’ÿ, ñâîº÷àñíó îïëàòó òà ïîðÿäîê ãàðàíòóºìî. Ò. 098-780-70-19.  Êâàðòèðó, íà òðèâàëèé òåðì³í, ñâîº÷àñíó îïëàòó òà ïîðÿäîê ãàðàíòóºìî. Ò. 097-220-59-34.  Ìàãàçèí íà ð-êó «Öåíòðàëüíèé» (ïðîõ³äíèé ðÿä), äëÿ  2-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, ð-í òîðã³âë³ îäÿãîì. Ò. 097-704ÀÇÑ «Æóðàâëèíà». Ò. 067- 91-56.  Ïðèì³ùåííÿ, 50-100ì2, áàæà362-75-75.  1-ê³ì.êâ., íåäîðîãî, Âàðàø, Ïå- íî ð-ê «Öåíòðàëüíèé» àáî öåíòð ì³ñòà. Ò. 097-393-97-14. ðåìîãè. Ò. 098-904-47-12.  Âàííó ÷àâóííó, 1.5ì, á/â. Ò. 067-354-15-51.  Êîâðîë³í 2.5õ3.5; äîð³æêè êèëèìîâ³; êàðíèçè. Ò. 097-69386-04.  Ëîøà, 1.3ð. (õëîï÷èê). Ò. 096770-35-49, 098-929-76-90.  Êîáèëó, 14ð.; òåëè÷êó, 9ì³ñ. Ò. 096-118-15-06, 097-825-51-19.  Êîáèëó, 10ð. Ò. 097-543-56-37.  Ñâèíþ, 90-100êã. Ò. 098-04109-75.  Öóöåíÿ í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. Ò. 098-966-82-16.  ѳ쒿 áäæ³ë. Ò. 0(3636) 3-4504, 097-136-93-96.

 À/ì «Ñëàâóòà», «ÂÀÇ», ³íîìàðêó â õîðîøîìó ñòàí³ àáî ÿê³ ïîòðåáóþòü ðåìîíòó. Ò. 098-469-20-99.  À/ì «ÂÀÇ» àáî ³íîìàðêó â õîðîøîìó ñòàí³ (ìîæëèâî áèòó, ãíèëó, ÿêà ïîòðåáóº ðåìîíòó). Ò. 097-205-74-08.  Äâèãóí ç ÊÏÏ äî «ÂÀÇ-2109», 1.3-1.5ñì3. Ò. 096-950-68-68.

 4-ê³ì.êâ., 9/9, Þâ³ëåéíèé, 7 íà 2+1, 2+äîï., àáî ïðîäàì, ðîçãëÿíó ³í. âàð³àíòè. Ò. 0(3636) 368-41, 067-377-39-97.  Ãàðàæí³ âîðîòà, äâåð³,  4-ê³ì.êâ., 8/9, Áóä³âåëüíèê³â ð³çí³ ðîçì³ðè. Ò. 097-321-76- íà 2+äîï. Ò. 098-608-58-43. 51, 099-902-19-51.  3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 1-ê³ì. Ò. 0(3636) 2-28-85,  Êóòíèê ìåòàëåâèé, 50ìì., íî- 068-146-86-05. âèé. Ò. 098-281-84-50.  1-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â  Ëèñò ìåòàëåâèé, 2ìì, 5ìì; äâó- íà 1+äîï., 1-3 ïîâ. Ò. 097-338òàâð ¹14, 5ì, 4øò.; øâåëåð-24, 62-94. 6ì, 2øò.; ñòàíîê äëÿ øë³ôóâàííÿ äâåðåé. Ò. 097-297-74-33.  Òðóáè íà ïàðíèê; áî÷êó äëÿ ïîëèâó, 5ì3. Ò. 097-179-71-33.  1-, 2-, 3-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé  Áî÷êó, ìåòàëåâó, êðóãëó, 2.5ì3, òåðì³í, ìîëîäà ñ³ì’ÿ, Áóä³âåëüá/â. Ò. 097-793-30-54. íèê³â. Ò. 096-851-29-54.

ÒÀÊѲ

â³ää³ë ÁÎËÃÀÐ²ß «ÒÊÀÍÈÍÈ» 25-000 âè¿çä ç ØÈÔÎÍ, ËÜÎÍ, гâíîãî 9 ÏίÇÄÊÀ

ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ!

ùîòèæíÿ

ÂËÀÑÍÈÊÀÌ ÊÀÐÒÎÊ

0362-63-30-84, 067-129-76-76, 050-751-61-67.

«Âîïàê», «Ùåäðèê»

ïðî¿çä 13ãðí. ò. 097-701-47-29

ÃÐÎØβ ÊÐÅÄÈÒÈ

Ì’ßÑÊÎ

Êðåäèòí³ êàðòêè äëÿ ï³äïðèºìö³â òà ñàìîçàéíÿòèõ îñ³á. Çà äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàéòåñü

ÑÂßÒÎ (Þ²Ëů, ÂÅѲËËß ÒÀ ²Í.).

äî 15òèñ.ãðí. ÊÎÏ×ÅÍÅ, áåç äîâ³äêè ÏÅ×ÅÍÅ, ïðî äîõîäè! Ó ÁÓÄÅÍÜ ÒÀ ÍÀ

²ÑÊÎÇÀ, ÒÐÈÊÎÒÀÆ, ÀÒËÀÑ, ØÒÀÏÅËÜ, ÏÎÏ˲Í, ÁÀÒÈÑÒ

«Grand Áàçàð», 2-é ïîâ. 096-805-62-17

ÏÐÀÍÍß

ÐÎËÅÒÈ

ÐÎËÅÒÈ ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒͲ ѲÒÊÈ çâè÷àéí³ òà ðîëåòíîãî òèïó

ïðîâîäèòü ë³êóâàëüí³, ³íäèâ³äóàëüí³ ñåàíñè: ÌÎËÈÒÂÀÌÈ (çí³ìຠñòðåñ, ñòðàõ, ïîð÷ó) Á²ÎÒÎÊÀÌÈ ÇÀÑÏÎÊÎÞª ÎÐÃÀͲÇÌ (ëþäèíà îäóæóº â³ä áóäüÿêèõ õâîðîá) Áóä³âåëüíèê³â, 31/2, êâ. 38.

0(3636) 3-88-39, 067-394-82-22.

Äåíü-ͳ÷, òêàíèíí³, áàìáóêîâ³.

ÇÀÕÈÑͲ ÂÎÐÎÒÀ ²ÊÍÀ ѳòêè ïðîòèìîñê³òí³, ðóëîíí³ ÄÂÅв âõ³äí³, ì³æê³ìíàòí³ â³ä âèðîáíèêà òåë. 0(3636) 3-83-30 067-764-42-02 093-903-66-42

ÆÀËÞDz âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³ áàìáóêîâ³ òà ç òêàíèíè

ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÃÀÐÀÍÒ²ß, ßʲÑÒÜ, ÄÎÑÒÓÏͲÑÒÜ

òåë. 0(3636) 3-75-95 067-712-92-78 063-447-54-60

Âàðàø, 11, 4-é ï³ä’¿çä, îô³ñ ãàçåòè «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ» 0(3636) 2-42-32 067-362-97-27 095-830-6-000

096-989-75-12 096-617-61-80

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ 098-518-01-46 050-926-70-98 +7-967-161-45-69

ÍÀÉÍÈÆײ Ö²ÍÈ

ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ×ÎÐÍÎ-Á²ËÈÉ ÄÐÓÊ ÊÑÅÐÎÊÎÏ²ß ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÍß ÏÎÑËÓÃÈ ÔÀÊÑÓ

ËÈÑÒ²ÂÊÈ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ-ÌÎÑÊÂÀ-

ÆÀËÞDz Õ²Ò äëÿ ñêëîïàêåò³â ÆÀËÞDz

 Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 0(3636) 3-86-84, 067-600-93-88.

ØÈÐÎÊÎÔÎÐÌÀÒÍÈÉ ÄÐÓÊ áóäü-ÿêèõ ðîçì³ð³â

Ð-ê «Ï³âäåííèé» (íàâïðîòè àâòîâîêçàëó) 9:00-18:00 (áåç âèõ³äíèõ) 050-261-84-60 ÇÍÈÆÊÈ äëÿ ïåíñ³îíåð³â òà ó÷àñíèê³â ÂÂÂ

Ö²ËÈÒÅËÜÊÀ ѲÒËÀÍÀ ßͲÂÍÀ

 Ïðèì³ùåííÿ ó öåíòð³ Êóçíåöîâñüêà. Ò. 067-360-03-48.

ÇÀ ²ÍÄȲÄÓÀËÜÍÈÌ ÇÀÌÎÂËÅÍÍßÌ ÂÓË. Åíåðãåòèê³â, 27/6.

ïîñëóã ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

098-7-600-600

 1-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â, ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 097-140-61-40  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 096442-37-68, 093-082-11-62.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 096641-11-19, 097-324-97-68.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî.Ò. 097-38181-54.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 097443-55-98.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 096-907-84-17.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 098254-27-86.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. 097-443-55-98.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìåáëüîâàíó. Ò. 096-716-02-85.  ³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó. Ò. 097-623-35-13.  Ãàðàæ «ñòîÿíêà», ð-í Þâ³ëåéíîãî, ìîæëèâî ïîäîáîâî. Ò. 098465-61-70.  Ãàðàæ 6õ4.2, ð-í «Îêîëèö³» àáî ïðîäàì, ³í. âàð³àíòè. Ò. 097601-57-73.  Òîðãîâ³ ïðèì³ùåííÿ ó Âîëîäèìèðö³, Ðàôàë³âö³. Ò. 067-362-62-20.  Òîðãîâ³ â³ää³ëè, 19ì2, 28ì2, ï³ä ïðîìèñëîâó ãðóïó òîâàð³â. Ò. 097-744-32-23.

ÎÔ²ÑͲ ÒÀ ÒÎÐÃβ ÌÅÁ˲

ïðîïîíóº øèðîêèé âèá³ð òðóí, â³íê³â, êâ³ò³â, ëàìïàä òà ³í. àòðèáóòèêè

ÀÒ «Äåëüòà Áàíê».

3

ØÀÔÈ-ÊÓÏŠ²ÇÈÒÊÈ ÊÓÕͲ ÊÀËÅÍÄÀÐÈÊÈ Â²ÒÀËÜͲ ÁÓÊËÅÒÈ ÏÅÐÅÄÏÎÊί ÔËÀªÐÈ

ÏÎÏÓÒͲ

Ð-ê «Ï³âí³÷íèé», ìàã.¹41.

âåðòèêàëüí³ «ÁÐÈÇ»

 1-, 2-, 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàí³, ²íòåðíåò, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 067364-27-75.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ.). Ò. 096-400-46-25.  3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, öåíòð ì³ñòà, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè. Ò. 096-791-46-16.  3-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî, öåíòð ì³ñòà, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 067-36425-56.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, Ïåðåìîãè, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 098-784-23-44.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 067791-38-71.  2-ê³ì.êâ., íà òðèâàëèé òåðì³í (ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà), ç 1 ëèïíÿ. Ò. 095-922-0384, 095-922-03-88.  2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìåáëüîâàíó, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 097-873-18-55.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 096-752-21-61.  1-ê³ì.êâ., ð-í àâòîâîêçàëó; ê³ìíàòó, Âàðàø – ïîäîáîâî. Ò. 067-676-14-56, 095-751-30-18.

Ñàëîí ÐÈÒÓÀËÜÍÈÕ

050-414-84-22 095-274-85-79

-2 0%

 Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 067-581-91-65.

 Êð³ñëî ðîçêëàäíå. Ò. 098-76285-77.  ˳æå÷êî äèòÿ÷å ç ìàòðàöîì, áàëäàõ³íîì; âàííî÷êà. Ò. 0(3636) 2-16-64, 097-689-53-21.  ˳æå÷êî äèòÿ÷å (ðîæåâèé áàëäàõ³í, øóõëÿäà çíèçó, îðòîïåäè÷íèé ìàòðàö). Ò. 097-801-03-15.  Ñò³ë-òóìáó, 130ãðí.; òðþìî, 100ãðí, òîðã. Ò. 097-952-56-92.  2 ìàòðàöè îäíîñïàëüí³, íîâ³ (â óïàêîâö³), ÑØÀ. Ò. 0(3636) 2-4595, 093-204-06-90.  Êîëÿñêó «Tako Jumper Duo», äëÿ äâ³éíÿò, ñàëàòîâó; õîäóíêè; àâòîêð³ñëî. Ò. 067-648-92-74.  Êîëÿñêó «Tako Babi Collection», ñèíüî-ãîëóáó, 600ãðí. Ò. 098918-40-20.  Êîëÿñêó, çèìîâî-ë³òíþ, ñ³ðîñàëàòîâó, óêîìïëåêòîâàíó, ñòàí õîðîøèé. Ò. 096-950-69-21.  Êîëÿñêó-òðàíñôîðìåð, çèìîâîë³òíþ, äëÿ õëîï÷èêà, 1300ãðí. Ò. 0(3636) 2-36-64, 067-896-76-19.  Òåðì³íîâî! Êîëÿñêó-òðàíñôîðìåð, ñèíüî-÷åðâîíó, ñòàí â³äì³ííèé, 1200ãðí. Ò. 096-73428-00.  Êîëÿñêó äëÿ ä³â÷èíêè, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 067-360-23-71.  ³çîê «Chiñco», 250ãðí.; õîäóíêè «Chicco», 250ãðí.; â³æêè, íîâ³, 50ãðí. Ò. 067-384-76-44.  ³çîê «Geoby», çèìîâî-ë³òí³é, ñâ³òëî-çåëåíèé, óêîìïëåêòîâàíèé, ñòàí ³äåàëüíèé, 700ãðí., òîðã. Ò. 066-602-83-71.  ³çîê çèìîâî-ë³òí³é. Ò. 067307-49-15.  ³çîê-òðîñòèíêó (äîùîâèê, íàêèäêà, í³æêè), ñ³ðî-÷åðâîíèé, ñòàí â³äì³ííèé, 400ãðí. Ò. 0(3636) 3-17-74, 097-799-00-74.  3-êîë³ñíèé âåëîñèïåäèê, íîâèé, 100ãðí. Ò. 0(3636) 3-71-55, 097-952-78-21.  Õîäóíêè äèòÿ÷³, ðîæåâ³, íåäîðîãî. Ò. 0(3636) 2-24-81, 067795-69-24.  Õîëîäèëüíèê «Äíåïð-2Ì», á/â, 250ãðí. Ò. 097-137-36-57.  Ïðàëüíó ìàøèíó «Ardo», ²òàë³ÿ, 500ãðí., òîðã. Ò. 097-952-56-92.  Åëåêòðîïëèòêó, á/â, ñòàí õîðîøèé. Ò. 0(3636) 3-61-50, 067697-75-73.

äî

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè «ÏÐÎÄÀÌ»

25 (429), 26 ÷åðâíÿ 2012 ð.

Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲ ÊÓÕÎÍÍÈÕ ÊÓÒÎ×ʲ ÌÀÒÐÀֲ ÎÔ²ÑÍÈÕ ÑÒ²ËÜֲ ÊÈËÈ̲ (ÊÎÂÐÎ˲Í) ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÈÕ ÊвÑÅË

097-607-14-84

ìàãàçèí

«ÐÈÒÓÀË»

• • • • •

êîøèêè â³íêè òðóíè ïîñò³ëü òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

Íàéíèæ÷³ ö³íè!

098-448-74-01 097-180-75-76

Ö³ëîäîáîâî! Ð-ê «Öåíòðàëüíèé»

(íàâïðîòè ìàã. «Íàä³ÿ»)

ÊÓÏËÞ ËÅÃÊÎÂÈÉ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜ ÍÅ ÐÀͲØÅ 2000ð.â. 097-554-32-59


4

25 (429), 26 ÷åðâíÿ 2012 ð.

 Ïðèéîì ÐÅÊËÀÌÈ, ÎÃÎËÎØÅÍÜ, ÏÐȲÒÀÍÜ: ì-í Âàðàø, 11, 4-é ï³ä’¿çä, 1-é ïîâ. 

 Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, êëåºííÿ øïàëåð, â³äêîñè, ôàðáóâàííÿ. Ò. 098-703-27-41, 096-558-57-72.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; ôàðáóâàííÿ; øïàëåðè; â³äêîñè; ìîçà¿êà; «êîðî¿ä». Ò. 0(3636) 2-4782, 098-630-48-66.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; âëàøòóâàííÿ â³äêîñ³â; êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 0(3636) 2-36-13, 097579-17-68.  Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; ïîñëóãè åëåêòðèêà. Ò. 096-559-11-35.  Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè, ã³ïñîêàðòîí, ñòÿæêà, óêëàäàííÿ òà äåìîíòàæ ïëèòêè. Ò. 0(3636) 3-6297, 097-124-23-41.  Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; â³äáèâàííÿ ïëèòêè, ñêëàäàííÿ ìåáë³â, âêëàäàííÿ ïë³íòóñ³â. Ïîì³ðí³ ö³íè. Ò. 098-985-01-15.  Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; ïîñëóãè åëåêòðèêà; îáøèâêà âàãîíêîþ, óñòàíîâëåííÿ äâåðåé. Ò. 0(3636) 3-8471, 097-137-37-66.  Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì; ÿê³ñíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïàíåëüíèõ ñòèê³â; óñ³ ïîñëóãè ³ç çîâí³øí³õ ðîá³ò. Ò. 067-125-56-92.

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè «ÏÎÑËÓÃÈ»  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³. Ò. 0(3636) 2-19-14, 067-751-08-98, 096374-97-94.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT maxi» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîì àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. 0(3636) 3-43-69, 0(3636) 3-8886, 097-921-87-00, 097-921-8686, 097-885-41-55.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «ÔîðäÒðàíçèò» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé. Ò. 0(3636) 3-83-11, 067-91546-50.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi» (äîâãèé, âèñîêèé). Ò. 0(3636) 3-82-42, 097-899-32-08.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (íàéá³ëüøèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. 097-66455-08.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW LT-35 Maxi», ïîñëóãè ëàôåòîì. Ò. 0(3636) 388-22, 097-864-90-02, 097-75627-00.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ðåíî-Òðàô³ê», 1.2ò; â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Ëóöüêà (ïî ñóáîòàõ). Ò. 0(3636) 3-8942, 096-118-15-33.  ÂÀÍÒÀÆͲ, ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, 1.7õ3.4õ1.75). Ò. 097-91770-11.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «MercedesSprinter maxi»; ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé (8 ì³ñöü, êîíäèö³îíåð). Ò. 0(3636) 2-45-66, 098-512-94-83.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ (Ìîñêâà; Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; 8, 20, 35, 50 ì³ñöü). Ò. 0(3636) 3-63-03, 067967-59-87, 098-836-69-01, +7(905) 782-81-31.

 Ïîêð³âëÿ äàõ³â ºâðîðóáåðîéäîì, ã³äðî³çîëÿö³ÿ ï³äâàë³â. Ò. 097-720-35-85.  Ïîêð³âëÿ äàõ³â ºâðîðóáåðîéäîì; ã³äðî³çîëÿö³ÿ; ñòÿæêà. Ò.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåí- 096-570-52-42. íÿ ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ, ì/à  Ïîêð³âëÿ òà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ºâðî«VW-LT» (12 ì³ñöü, êîíäèö³- ðóáåðîéäîì ãàðàæ³â, ëàðê³â, îíåð, TV, óñ³ çðó÷íîñò³). Ò. îô³ñ³â, áàëêîí³â. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 067-262-56-42. 0(3636) 2-61-92, 097-960-47-73.  Ïîêð³âåëüí³, çâàðþâàëüí³, áå Ïåðåâåçåííÿ ì³ãðóþ÷îãî íàñå- òîíóâàëüí³, ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîëåííÿ òà âàíòàæó ïî ì³ñòó, Óê- òè; óêëàäàííÿ áðóê³âêè, ïëèòêè òà ðà¿í³, ÑÍÄ, äî 6ò. Ò. 067-274- ³í. Ò. 096-187-02-80. 02-09.  Íàòÿæí³ ñòåë³ âèñîêî¿  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ÿêîñò³, áåç øâ³â, íà òêàïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ì/à íèíí³é îñíîâ³. Êîìï’þòåð«Mercedes-Sprinter maxi» íèé äèçàéí ³íòåð’ºð³â. Ò. (íàéäîâøèé, íàéâèùèé). 067-377-41-10. Ò. 097-753-99-72, 097-18712-38.  Íàòÿæí³ ñòåë³: Ôðàíö³ÿ, ͳìå÷÷èíà, Êèòàé. Ãàðàíò³ÿ 12  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó. ðîê³â. Ò. 096-448-58-10, 099Âèâ³ç ñì³òòÿ, áóäìàòåð³àë³â, ïî- 664-17-44. ñëóãè âàíòàæíèê³â. Ò. 097-311-  Ôðàíöóçüê³ íàòÿæí³ ñòåë³ â³ä 57-97. 100ãðí/ì2, øâèäêî, íàä³éíî, ãà Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à ðàíò³ÿ. Ò. 095-244-26-97, 095«Mercedes-Sprinter maxi» ïî 244-26-97. ì³ñòó, Óêðà¿í³. Ò. 097-917-80-00.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó,  Ôðàíöóçüê³ íàòÿæí³ ñòåë³, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter» â³ä âèðîáíèêà, â³ä 100ãðí./ì2 (íàéäîâøèé, íàéâèùèé). Ò. 097- ç ðîáîòîþ. Ò. 050-020-25-35, 898-81-75. 097-755-61-55.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì «ÌÀÇ» ç ïðè÷åïîì (10-20ò.). Ò. 097-289-53-85.  ÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜͲ òà  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜͲ, áàìáóÓêðà¿í³ à/ì «Ãàçåëü» (áîðòîâèé, êîâ³, äæóòîâ³; ðîëåòè òêàòåíòîâàíèé); â³çüìó ïîïóòíèé âàí- íèíí³. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåòàæ äî Êîñòîïîëÿ. Ò. 067-368- äîðîãî. Ò. 0(3636) 3-87-41, 51-05. 098-041-11-04, 098-820-47-76.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ (âàíòàæíèé ôóðãîí äîâæ.  Âñ³ âñòàíîâëþþòü, àëå í³õòî íå 6ì, äî 5ò.). Ò. 067-274-02-09. ðåìîíòóº. Ðåìîíò æàëþç³â òà çà ³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ (äî õèñíèõ ðîëåò³â. Ò. 097-855-98-28. 1ò., áóñ âàíòàæíèé). Êóçíåöîâñüê-  Äâåð³ ìåòàëåâ³, îçäîáëåí³ äåËóöüê-Òåðíîï³ëü-Ëóöüê-Êóçíå- ðåâîì. Çàì³ðè, äîñòàâêà. ßê³ñòü öîâñüê. Ò. 067-364-02-11. ãàðàíòîâàíî. Ò. 0(362) 43-41-90,  Äîñòàâêà ï³ñêó, êàì³ííÿ, ùåáå- 097-377-70-53, 094-966-41-90. íþ, â³äñ³âó à/ì «ÊÀÌÀÇ», ìîæ-  Âñòàíîâëåííÿ ì³æê³ìíàòíèõ ëèâî ç ïðè÷åïîì. Ò. 0(3636) 2- äâåðåé; â³äêîñè ç³ ñâîãî ìàòåð³à13-16, 097-727-87-61. ëó. Ò. 097-075-27-05.  Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí. Øâèäêî,  Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ôîÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-891-07- òîêåðàì³êè. Äîñòàâêà, âñòàíîâ47, 097-604-95-79. ëåííÿ. Ò. 0(3636) 3-16-46, 067 Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, êëåº- 106-14-93. ííÿ øïàëåð, â³äêîñè; øâèäêî,  Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 096-785-81- òðóá, êàíàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, 64, 096-857-63-21. ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëüíèê³â, óñòàíîâ Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, êëåº- ëåííÿ âàíí, çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â. ííÿ øïàëåð, â³äêîñè. Ò. 0(3636) Ò. 0(3636) 2-50-03, 067-189-763-57-79, 096-313-68-05. 91, 096-849-15-18.

 ÂѲ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕͲ×ÍÈÕ ðîá³ò: îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, óñòàíîâëåííÿ óí³òàç³â, äóøîâèõ êàá³íîê, çì³øóâà÷³â òà ³í. Êîíñóëüòàö³ÿ áåçêîøòîâíà. Ò. 0(3636) 2-60-41, 067-88497-89, 097-153-87-47.  ÑÀÍÒÅÕͲ×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ: çàì³íà âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿; ñàíòåõí³êà â ñåë³, íà äà÷³. Ò. 096-  ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âèïóñêíèõ, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîí400-62-92. òàæ, òâîð÷èé ï³äõ³ä; ñòóä³ÿ «Âåº ÑÀÍÒÅÕͲ×Ͳ òà ÇÂÀÐÞ- ãàñ». Ò. 096-685-22-21, Ñåðã³é. ÂÀËÜͲ ðîáîòè; ìîíòàæ ñè-  ³äåîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é, ñòåì îïàëåííÿ, âîäîïîñòà- âåñ³ëü: ÿê³ñíèé ìîíòàæ, ìîíòàæ ÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿; óñòà- ç ìàòåð³àëó çàìîâíèêà. Ò. 067íîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â+ðåº- 685-20-63. ñòðàö³ÿ, âè¿çä çà ì³ñòî. ÊÎÍ-  ÔÎÒÎÇÉÎÌÊÀ. Ïåðñîíàëüí³ ÑÓËÜÒÀÖ²¯. Ò. 0(3636) 2-33- ôîòîñåñ³¿, âåñ³ëëÿ, êîðïîðàòèâè 14, 097-960-15-17, 097-265- òà ³íø³ óðî÷èñò³ ïî䳿. Êðåàòèâíèé ï³äõ³ä äî çéîìêè. Áîíóñ: 07-21. ôîòîô³ëüì áåçêîøòîâíî! Ó íàñ  Åëåêòðèê: çàì³íà ñòàðî¿ ïðîâîä- äåøåâøå. Ò. 068-568-31-33. êè, ï³äêëþ÷åííÿ ïðèëàä³â (ðîçåò-  Ïðîôåñ³éíå ôîòî: âåñ³ëëÿ, êè, âèìèêà÷³, ëþñòðè). Ò. 098- Love Story, ñ³ìåéíà çéîìêà. Çðàçêè íà www.foto154-25-37.  Åëåêòðèê. Ò. 096-805-63-12. kuznetsovsk.com.ua. Ò. 097-483 ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÈÊÀ: ïðî- 07-91. êëàäàííÿ òà çàì³íà ïðîâîäêè â  Âåñ³ëüíà ìóçèêà, òàìàäà (âè¿çä êâàðòèðàõ òà êîòåäæàõ. Ò. 097- âëàñíèì òðàíñïîðòîì). Ò. 097436-83-89, 097-229-42-81. 580-00-14.  Åëåêòðèê; åëåêòðîìîíòàæí³ ðî-  Ìóçèêàíòè íà âåñ³ëëÿ, ³í. ñâÿáîòè: ðåìîíò ïðîâîäêè; ïåðåíîñ òà; çàìîâíèê ìຠìîæëèâ³ñòü îçðîçåòîê, âèìèêà÷³â òîùî. Ò. 096- íàéîìèòèñÿ ç íàøèì âèêîíàííÿì (íà äèñêó). Ò. 098-836-69-81. 855-85-36.  Ãàðíåíüê³ àâòîìîá³ë³ äëÿ âåñ³ ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ ëëÿ. Ò. 067-363-27-05. óñ³õ ìàðîê, ¿õ ï³äêëþ÷åí Çàïðîøóºìî âñ³õ æ³íîê íÿ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, â çðó÷â³äâ³äàòè ìàñàæíî-òðåíàíèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Çíèæêà æåðíèé ñàëîí «Îðõ³äåÿ». 10%. Ò. 0(3636) 2-22-28, Ñó÷àñí³ òðåíàæåðè, àíòèöå097-873-19-37. ëþë³òí³ ìàñàæåðè. Ïåðåìîãè, 5. Ò. 0(3636) 3-35-40, 098872-97-57.  Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â áóäü-ÿêèõ ìàðîê.  Faberlic – êèñíåâà êîñìåòèêà. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíò³é- Ò. 067-190-43-43. íå îáñëóãîâóâàííÿ; çàï-  Ïîøèâ òà ðåìîíò îäÿãó, ñàëîíðàâêà à/ì êîíäèö³îíåð³â. àòåëüº «Fashion». Ò. 0(3636) 3Ò. 0(3636) 2-11-38, 097-830- 17-98, 067-738-30-13. 64-95.  ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÍÀ Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòî- ÑÒÐÎÉÊÀ «WINDOWS», ìàò³â; ïðîäàæ; êîíñóëüòàö³ÿ; ãà- êîìïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøîãî êîìï’þòåðà. Âèð³ðàíò³ÿ. Ò. 097-944-65-96.  Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòî- øåííÿ òà óñóíåííÿ ìàò³â, ÿê³ñíî òà â÷àñíî. Ò. 096- êîíôë³êò³â ³ íåïîëàäîê ó ñèñòåì³; íàëàøòóâàííÿ 613-74-49.  Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòî- ²íòåðíåò; êîíñóëüòàö³¿. Ò. ìàò³â, íà äîìó. Ò. 097-443-57-44. 097-873-15-96, Ñàøà.  ÑÅвÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ: ïðîôåñ³éíèé ðåìîíò òåëåâ³çîð³â ó çàìîâíèêà, ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Ãàðàíò³ÿ. Âàðàø, 22. Ò. 0(3636) 3-85-08, 11:00-20:00, 067363-43-36, 067-922-61-34.  Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó. Ò. 096-517-28-17.  Ðåìîíò àêðèëîâèõ âàíí: òð³ùèíè, ïðîëîìè. Ò. 067-364-12-52.  ³äåîñòóä³ÿ «ËÞÄÌÈËÀ»: ïðîôåñ³éíà â³äåîçéîìêà âåñ³ëü+ôîòî íà äèñêó; âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì. Ò. 096-935-55-68, 096935-55-69.  «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà âåñ³ëü òà ³í. óðî÷èñòèõ ïîä³é. www.premierafilm.blogspot.com. Ò. 097-945-53-51.  ³äåîñòóä³ÿ «KAKTUS-VIDEO» ïðîïîíóº ÿê³ñíó öèôðîâó ôîòî-, â³äåîçéîìêó. Ìóçèêà. Òàìàäà. Ò. 067-363-43-04, 098-443-64-88.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà (ïðîôåñ³éíî «Sony FX7», «Canon 5d mark ii»), âåñ³ëüí³, øê³ëüí³ àëüáîìè. mediafocus.com.ua. Ò. 0(3634) 2-44-31, 067-426-32-88.

 Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows»; âèð³øåííÿ ïðîáëåì; ðåìîíò, íàñòðîéêà íîóòáóê³â, êîìï’þòåð³â, ïðèíòåð³â; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 06799-69-700, 097-953-14-79, 0(3636) 2-61-12, Àíäð³é.  Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows» íà ÏÊ òà íîóòáóêè; íàñòðîéêà ï³äêëþ÷åííÿ äî «ÎÃλ, íàñòðîéêà ðîóòåð³â, ³í. ïîñëóãè. Ò. 067362-97-31, ç 15:00.  Âñòàíîâëåííÿ «Windows», àíòèâ³ðóñ³â, êîìïëåêñíà íàñòðîéêà âàøîãî ÏÊ. Ò. 096-31367-36.  Øâèäêà êîìï’þòåðíà äîïîìîãà! Âñòàíîâëåííÿ, íàëàøòóâàííÿ, âèð³øåííÿ òà óñóíåííÿ êîíôë³êò³â ó ñèñòåì³. Êîíñóëüòàö³¿. Ò. 067977-07-68, ³êòîð.

 ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß, ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÍß, ÊÑÅÐÎÊÎϲß, ÏÎÑËÓÃÈ ÔÀÊÑÓ, ÄÐÓÊ, ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÎÍÍί ÏÎØÒÈ. Ò. 0(3636) 2-42-32, 067-36297-27,095-830-6-000.  Çàïðàâêà êàðòðèäæ³â äî ëàçåðíèõ ïðèíòåð³â (ìîæëèâà îïëàòà ïî ïåðåðàõóíêó). Ìàãàçèí «ÊÒÑ». Ò. 0(3636) 2-62-67.  Àäâîêàò. Âñ³ âèäè þðèäè÷íèõ ïîñëóã. Áóä³âåëüíèê³â, 2, êâ.46. Ò. 067-17420-31.  Þðèäè÷íà êîíñóëüòàö³ÿ, ñêëàäàííÿ ïîçîâíèõ çàÿâ, ñêàðã, ³íôîðìàö³éíèõ çàïèò³â; ïðåäñòàâíèöòâî â ñóäàõ, äåðæ. óñòàíîâàõ. Áóä³âåëüíèê³â, 2, îô. 33. Ò. 067926-28-44.  ³äïî÷èíîê ó Ñåâàñòîïîë³, Ðàä³îã³ðêà, êâàðòèðà (ãàðÿ÷à âîäà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, 3 ïëÿæ³, äî ïëÿæó «Ó÷êóºâêà» 15õâ.). Ò. 095-83060-06.  ³äïî÷èíîê íà ×îðíîìó ìîð³. Ò. 067-364-53-39, 050983-25-84, 050-671-75-40.  ³äïî÷èíîê ó Ñåâàñòîïîë³, íà äà÷³, 15õâ. äî ìîðÿ. Ò. 068-10834-89, 068-470-09-76.  ³äïî÷èíîê íà Àçîâñüêîìó ìîð³ «Àðàáàòñüêà ñòð³ëêà» (ïðî¿çä + ïðîæèâàííÿ, íåäîðîãî, 10õâ. äî ìîðÿ), çà¿çä ç 20.07 ïî 30.07.12ð. Ò. 0(3636) 3-70-11, 067-90676-51.  Çàïðîøóºìî íà â³äïî÷èíîê, îçåðî Ñâ³òÿçü, óìîâè õîðîø³, äåøåâî. Ò. 098-627-81-74, Âîëîäèìèð.  Êîìï’þòåðíå îáñòåæåííÿ îðãàí³çìó ïî êðàïë³ êðîâ³ (ãåìîñêàíóâàííÿ). Ò. 097-892-73-77.  ϳäãîòîâêà ä³òåé äî øêîëè (÷èòàííÿ, ïèñüìî, ìàòåìàòèêà, óâàãà, óÿâà, ìèñëåííÿ, ïàì’ÿòü, àíãë³éñüêà ìîâà), ëîãîïåä. Ò. 0(3636) 3-25-12, 098524-96-93.  Ïåðóêàðíÿ «Ñîô³ÿ» íàäຠâñ³ âèäè ïåðóêàðñüêèõ ïîñëóã, ìàí³êþð, ïåäèêþð. Ò. 0(3636) 2-42-41.  ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÍÀ ÑÀÉÒ² WWW.MAYDAN.RV.UA.


Ñôåðà ðîçïîâñþäæåííÿ: ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ, ÂÎËÎÄÈÌÈÐÅÖÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

25 (429), 26 ÷åðâíÿ 2012 ð.

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ äîðîãó ìàòóñþ, êîõàíó äðóæèíó ÌÀËÅÖÜ Íàä³þ ²ëàð³îí³âíó!

5

25 ÷åð âíÿ

Äåñü ó ë³ñ³ ñîëîâåéêî ï³ñíþ çàñï³âàâ, Íàøó ìàò³íêó ð³äíåíüêó ï³ñíåþ â³òàâ. Ïîêëîí³ìîñÿ ³ ìè ìàò³íö³ êîõàí³é, Ëèø Âîíà ïîì³æ ëþäüìè çàâæäè ðàçîì ç íàìè! Ç ïîâàãîþ ÷îëîâ³ê ²âàí, äîíüêà ²âàíêà, ñèí Ãðèãîð³é.

ðâíÿ 26 ÷å

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ äîðîãó ìàìó, ñâåêðóõó, áàáóñþ ËÅÁÅÄÞÊ Òåòÿíó Îëåêñàíäð³âíó!

Íåõàé öâ³òóòü ï³ä íåáîì ñèíüîîêèì Ùå äîâãî-äîâãî äí³ é ë³òà, À òèõà ðàä³ñòü, ÷èñòà ³ âèñîêà, Ùîäåííî õàé äî õàòè çàâåðòà! Áàæàºìî çäîðîâ’ÿ, ñîíöÿ ó çåí³ò³, Ëþáîâ³, äîáðîòè ³ ùàñòÿ ïîâåí ä³ì, Íåõàé ó ñåðö³ ðîçêîøóº ë³òî ² ñîíÿõîì êâ³òóº çîëîòèì. Õàé ïîñò³éíèé óñï³õ, ðàä³ñòü ³ äîñòàòîê Ñèïëþòüñÿ äî Âàñ, íåìîâ âèøíåâèé öâ³ò, Õàé æèòòºâèé äîñâ³ä òâîðèòü ç áóäí³â ñâÿòà, À Ãîñïîäü äàðóº äîâãèõ-äîâãèõ ë³ò! Ç ïîâàãîþ òà íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè ñèí ijìà , íåâ³ñòêà Íàòàë³ÿ, îíóêè Êàòþøêà òà Ñàøåíüêà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÏÀÂËÞÊÎÂÈ× Ëþäìèëó Ôåäîðîâíó!

 Ñòàíü êîíñóëüòàíòîì ó ÷åðâí³. Îòðèìàé ÀÐÎÌÀÒ â³ä AVON. Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâíî. Îô³ñ íàä áàðîì «Ãàëàêòèêà». Ò. 067-813-1513, êîîðäèíàòîð Àíÿ.  Ó êëóá-ðåñòîðàí «Âåíåö³ÿ»: îô³ö³àíòè, áàðìåíè, êóõàð³, ä³-äæå¿ (âèìîãè: áàæàííÿ ïðàöþâàòè òà íàâ÷àòèñü). Ò. 097-234-86-59, Îëåêñàíäð.  Ó êàôå-áàð «Îêîëèöÿ»: áàðìåí, îô³ö³àíò, øàøëè÷íèê, îõîðîíåöü. Ò. 067-100-74-62.  Ó áàð «Ñîñíîâèé á³ð» îô³ö³àíòè. Ò. 0(3636) 2-14-70, 098-056-70-00.  Ó êàôå «Ôîðòåöÿ» íà ïîñò³éíó ðîáîòó îô³ö³àíò. Ò. 067-38240-59.  Ó êàôå-áàð «Äçâ³íî÷îê» êóõàð ç ä/ð. Ò. 097-961-32-25.  Ó á³ëüÿðäíèé êëóá «Ï³ðàì³äà» îô³ö³àíòè. Ò. 096-744-26-31, 14:00-18:00.  Ïîòð³áí³ áàðìåíè. Ò. 0(3636) 233-53.  Ïîòð³áí³: îô³ö³àíò, îõîðîíåöü. Ò. 096-613-87-59, 067382-29-78.  Ïîòð³áåí ä³-äæåé. Ò. 097-913-21-68.  Ó ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí ïðîäàâåöü. Ò. 067-382-29-78.  Ó ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí êâàë³ô³êîâàí³ ïðîäàâö³ (ä/ð ó òîðã³âë³, ç/ï âèñîêà, ïîâíèé ñîöïàêåò). Ò. 0(3636) 2-33-53.  Ó ìàãàçèí «×àé Êàâà» ïðîäàâåöü. Ò. 098-221-94-71.

 Ó êóë³íàð³þ ñ/ì «Âîïàê» êóõàð (äåííèé ãðàô³ê, ïîâíèé ñîöïàêåò). Ò. 0(3636) 3-00-32.  Ïîòð³áí³ ïðîäàâö³ ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â ó Ñîïà÷³â, ijáðîâó, Êóçíåöîâñüê, Âîëîäèìèðåöü, Ðàôàë³âêó. Ò. 067-362-62-20.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü íà âèíîñíó ïàëàòêó. Ò. 067-151-49-05.  Ó ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí ÷îëîâ³ê (25-45ð.). Ò. 097-75399-72.  Ïîòð³áåí òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê, ç/ï â³ä ïðîäàæó. Ò. 098669-45-33.  Ó ñàëîí êðàñè «Ôàéíî» ïåðóêàð-ìîäåëüºð. Ò. 0(3634) 2-57-56, 067-477-23-08.  Ó ïåðóêàðíþ «Ñîô³ÿ» ïåðóêàð. Ò. 0(3636) 2-42-41.  Íà ðîáîòó äî ÏÏ Áîðòí³êà À.À. âîä³é êàò. D äëÿ ðîáîòè ïî ìàðøðóòó (ä/ð). Ò. 0(3636) 2-33-53.  Ó ìàãàçèí êâ³ò³â ôëîðèñòè (ä³â÷àòà, 25-35ð.). Ò. 067-36013-60.  Ó ïåðóêàðíþ ïåðóêàð, ä/ð. Ò. 067-494-24-00.  Ïîòð³áí³: ìàéñòðè ìàí³êþðóïåäèêþðó, ïåðóêàð³. Ò. 067-49416-47.  Ïîòð³áåí ìåíåäæåð ç ïðîäàæó ìåáë³â òà ìåòàëîïëàñòèêîâèõ êîíñòðóêö³é,ä³â÷èíà, áàæàíî äîñâ³ä ðîáîòè.. Ò. 097-519-75-21.  Ïîòð³áåí ìåíåäæåð ³ç ñïîæèâ÷îãî êðåäèòóâàííÿ (â/î). Ò. 067231-06-80.  Ïîòð³áí³: ð³çíîðîáî÷èé, âàíòàæíèê, ñêëàäàëüíèê ìåáë³â, ïðèáèðàëüíèöÿ, áóõãàëòåð. Ò. 0(3636) 235-34.  Ïîòð³áåí ìàéñòåð äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷àâóííî¿ âàííè. Ò. 097-94147-13.

 Êóçíåöîâñüêîìó íàëàãîäæóâàëüíî-ìîíòàæíîìó ï³äïðèºìñòâó (ÒΠÊÍÌÏ «ÅÏÌ») ïîòð³áí³: åëåêòðîìîíòàæíèêè âòîðèííî¿ êîìóòàö³¿, äèïëîìîâàí³ çâàðþâàëüíèêè ðó÷íî¿ àðãîííî-äóãîâî¿ çâàðêè. Çâåðòàòèñÿ ó â³ää³ë êàäð³â. Ò. 0(3636) 3-91-01.  Ó â³éñüêîâó ÷àñòèíó 3045 ïî îõîðîí³ ÐÀÅÑ ïîòð³áí³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³ çàïàñó, â³ä 19-30ð., ÿê³ ïðîéøëè ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó òà ïðèäàòí³ çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ. Ò. 067-698-21-10.  Áóä³âåëüí³é êîìïàí³¿ Êèºâà ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè âñ³õ áóä³âåëüíèõ ïðîôåñ³é: â³ä ðîá³òíèêà äî ñïåö³àë³ñòà. Æèòëî çà ðàõóíîê êîìïàí³¿, ç/ï â³ä 5òèñ. äî 15òèñ.ãðí. Çóñòð³÷àºìî â Êèºâ³. Ò. 096-79896-12, 099-387-96-77, 044-2871808, 063-633-46-67.  Ðîáîòà ó äîìàøí³õ óìîâàõ; âèìîãè: ñàìîäèñöèïë³íà, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ò. 096-484-66-48.  Äîäàòêîâèé äîõ³ä ó â³ëüíèé â³ä ðîáîòè ÷àñ. Ò. 067-171-23-50.  Äîäàòêîâèé äîõ³ä äëÿ òèõ, ó êîãî º 2-3ãîä. â³ëüíîãî ÷àñó, çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó ï³ñëÿ 17:00. Ò. 096-710-59-55.  ϳäðîá³òîê äî çàðïëàòè, ñòèïåí䳿, ïåíñ³¿ àáî îñíîâíèé äîõ³ä ç õîðîøîþ ïåðñïåêòèâîþ òà îïëàòîþ. Ò. 067-926-63-19.

 Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî äîïîìîãè ñ³ì’ÿì, ÿê³ ¿¿ ïîòðåáóþòü, áóäü-ÿêèìè ðå÷àìè. Çàáåðåìî àáî ïðèíåñ³òü: Êóçíåöîâñüê, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàãàçèíè «Äìèòðóê ³ Êî» (ð-í áóäìàòåð³àë³â).  êîãî º ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, òåëåôîíóéòå: 097262-07-50, 18:00-19:00.

 27.06.2012ð. î 18:00 ãîä. â³äáóäóòüñÿ çáîðè ãàðàæíîãî êîîï. «Ïîëèíü-2» (á³ëÿ òåëåâåæ³). ßâêà óñ³õ ÷ëåí³â êîîïåðàòèâó îáîâ’ÿçêîâà.  ѳìåéíèé êîì³ñ³éíèé ìàãàçèí ïðèéìຠíà êîì³ñ³þ òà ðåàë³çóº îäÿã, âçóòòÿ, âèðîáè îñîáèñòî¿ òâîð÷îñò³, äèòÿ÷³ ðå÷³ (êîëÿñêè, ë³æå÷êà, ìàíåæ³, õîäóíêè, ³ãðàøêè). Ò. 098673-07-52, ñìò.Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñîáîðíà, 16.  Õòî çíàéøîâ 14.06. ÷îëîâ³÷ó ñóìî÷êó ³ç ìîá³ëüíèìè êàðòêàìè, ãðîøèìà òà êëþ÷àìè, íà ïîâîðîò³ â³ä áóä.ãóðò³âí³ äî ÀÇÑ «Æóðàâëèíà», ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 097798-50-52.  Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ê.4 ñ.Â-1 ¹331573 íà ³ì’ÿ Îíîïð³é÷óêà Ìèõàéëà Ïàíàñîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.  Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ñ.À ¹130260 òà âêëàäêè ¹668990 íà ³ì’ÿ Øåìøóðè Îëåêñàíäðà Îëåêñàíäðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.  Âòðà÷åíèé ñòóäåíòñüêèé êâèòîê íà ³ì’ÿ ×àáàíîâñüêîãî ²ëë³ Þð³éîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.  ³ääàì ó õîðîø³ ðóêè êîøåíÿ, 2 ì³ñ., íàâ÷åíå äî òóàëåòó. Ò. 096127-90-81, 067-688-97-27.  Ñàéò 34400.net. Êóçíåöîâñüê - íîâèíè áåç öåíçóðè.

28 ÷åð âíÿ

Âñåãäà è ãðóñòíî, è ïðèÿòíî Ñâîé Äåíü ðîæäåíüÿ îòìå÷àòü: Óõîäÿò ãîäû áåçâîçâðàòíî, Èõ òîëüêî óñïåâàé ñ÷èòàòü. Íî âðåìÿ, áóäòî áû òå÷åíüå, Íè÷òî íå â ñèëàõ óäåðæàòü. Òåáå ñåãîäíÿ â Äåíü ðîæäåíüÿ Õîòèì ìû ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü, Óäà÷è, ðàäîñòè, óñïåõà, Çäîðîâîé áûòü, áåäû íå çíàòü, Ïðåãðàäû â æèçíè è ïîìåõè Ëåãêî è áûñòðî óñòðàíÿòü, Ïîáîëüøå ñìåõà, ìåíüøå ãðóñòè – È íèêîãäà íå óíûâàòü! Ñ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì ìóæ, äåòè, âíó÷êà, ñâàòû.

âíÿ ³òàºìî ç þâ³ëåºì 28 ÷åð ÑÅÐÍÞÊÀ Âîëîäèìèðà Âîëîäèìèðîâè÷à! 30 ë³ò ! Õ³áà öå â³ê? Òðåáà òðè òàêèõ ïðîæèòè ! Ìè â³òàºì ³ áàæàºì Äí³â ùàñëèâèõ, çîëîòèõ, Ùîá ðîäèëî ùàñòÿ ðÿñíî, Âñå â æèòò³ áóëî ïðåêðàñíî, Ùîá óñå ìîãëî ³ âì³ëîñü, Êâ³òóâàëî, âåñåë³ëî! Ùîá â ñ³ì’¿ çàâæäè áóëî Ëþáîâ, ïîâàãà ³ òåïëî! Ç ïîâàãîþ òà ëþáîâ’þ óñ³ ð³äí³.

³òàºìî ç þâ³ëåºì êîõàíîãî ÷îëîâ³êà, ëþáëÿ÷îãî òàòà ÑÅÐÍÞÊÀ Âîëîäèìèðà Âîëîäèìèðîâè÷à!

28 ÷åð âíÿ

Íàø ëþáèé ³ ð³äíèé, íàéêðàùèé ó ñâ³ò³, Ç Òîáîþ íàì çàâæäè çàòèøíî ³ ñâ³òëî. Òè ãàðíèé ãîñïîäàð ³ áàòüêî ÷óäîâèé, Äàðóºø òóðáîòó òà ìîðå ëþáîâ³. Ñïàñèá³ çà ëàñêó, çà ðóêè óì³ë³, Ùî â쳺ø ï³äòðèìàòè ñëîâîì ³ ä³ëîì, Ùî â ð³äíîìó äîì³ íàä³éíî òà ùèðî. Æèâè íàì íà ðàä³ñòü ó ùàñò³ òà ìèð³. Õàé Áîã ìèëîñåðäíèé ç âèñîêîãî íåáà Äàðóº óñå, ÷îãî òîá³ òðåáà, À Ìàò³íêà Áîæà - öàðèöÿ ñâÿòà – Äàðóº ùàñèâ³ ³ äîâã³ ë³òà! Ç ëþáîâ’þ òà ïîâàãîþ äðóæèíà Ëþäìèëà, ñèíî÷êè ßðîñëàâ÷èê òà Àðòåì÷èê.

âíÿ 28 ÷åð

³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàºìî ç þâ³ëåºì ÑÅÐÍÞÊÀ Âîëîäèìèðà Âîëîäèìèðîâè÷à!

Íåõàé æèòòÿ êâ³òóº á³ëèì öâ³òîì ² Äåíü íàðîäæåííÿ ïðèõîäèòü çíîâ ³ çíîâ, À äîëÿ õàé äàðóº ç êîæíèì ðîêîì Çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, ðàä³ñòü ³ ëþáîâ! Íåõàé Ãîñïîäü Òåáå îáåð³ãàº, ³ä çëà, õâîðîáè òà æóðáè, Òà ëàñêó ùèðó ïîñèëàº, Ñüîãîäí³, çàâòðà ³ çàâæäè! Òåñòü Âàñèëü, òåùà Ðà¿ñà, êóìè Ìèêîëà òà ²ðèíà.

Òðóäîâèé êîëåêòèâ ã³ìíà糿 âèñëîâëþº ùèð³ ñï³â÷óòòÿ ç ïðèâîäó ñìåðò³ ÃÎÐÁÀ×ÈÊÀ ³òàë³ÿ Ñåìåíîâè÷à éîãî äðóæèí³ ÃÎÐÁÀ×ÈÊ Íà䳿 Ôåäîð³âí³ òà äîíüö³ ÃÎÐÁÀ×ÈÊ Îëüç³ Â³òà볿âí³. Õî÷åìî, àáè íàøà ï³äòðèìêà ïîëåãøèëà á³ëü âàæêî¿ âòðàòè. Ñóìóºìî ðàçîì ç Âàìè.

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Þâ³ëåéíèé, 7. Òåë./ôàêñ. 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.maydan.rv.ua. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 15500 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «À-ïð³íò», âóë.Òåêñòèëüíà, 28, ì.Òåðíîï³ëü, 46010. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹69

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü. ßê³ñòü äðóêó çàáåçïå÷óº äðóêàðíÿ Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó

!


Відправлення:

2-24-72

ІНВАЛІДАМ 1-ОЇ КАТЕГОРІЇ - ПРОЇЗД БЕЗКОШТОВНО

з Кузнецовська – 23:30 3-68-76 з Києва – 08:15 067-813-81-53

Ліцензія АБ №296430 від 02.12.2005р.

відправлення від “Берізки”

ПАМ’ЯТНИКИ гранiтнi базальтовi

БРУКIВКА З ГРАНIТУ

база знаходиться сiра, чорна, червона Виставкова за АЗС "Журавлина" маршруту №5), Бордюри, плитка (пот. (067) 382-37-10 (067) 792-58-72 та рiзнi вироби з гранiту (096) 953-03-55

2012_25  

gazeta maydan 2012_25