Page 1

Con la fuerza

SUplEmEnTO ESpECial

On board

OCTUBRE 2011

todo

s a l l e r poPANAMERICANoS EN

Oh là là! Roland Garros, el mejor tenis

Querida Aunque esté orejona

arránQuese Inicia la Fórmula 1


directorio JLGC<D<EKFJ<JG<:@8C<J ;`i\Zkfi<[`kfi`Xc MˆZkfi<[’If[iˆ^l\q ;`i\ZkfiX[\8ik\p;`j\Œf ;i`ZX>XiZˆX >\i\ek\[\8[d`e`jkiXZ`e JljXeX<ii\^l\i\eX <[`kfiX >i`j\c[X>feq}c\q :ffi[`eX[fiX>i}ÔZX Kjlb`J_`iX`j_` :f\[`kfiX>i}ÔZX JXe[iX?\ie}e[\q ;`j\Œf KfeXk`l_Kila`ccf#JXdl\c:ilq =fkf^iX]ˆX <jk\YXeCg\q#9\ieXi[fDXc[feX[f# E\n9XcXeZ\#I\\Yfb#<jg\Z`XcIy:FI;

8c\aXe[if>d\q8cYXii}e ;`i\Zkfi;`m`j`e;\gfik`mX Afi^\Dfi\kk ;`i\Zkfi[\:`iZlcXZ`e ClkqB\]\ijk\`e ;`i\Zkfi[\Gif[lZZ`e AXm`\iDle^lˆXIˆfj ;`i\Zkfi[\Gi\gi\ejX ?l^fDfi\ef:ilq >\i\ek\[\Gi\gi\ejX GXYcfCfqXef ;`i\Zkfii\^`feXcDfek\ii\p IX’c>lqd}e ;`i\Zkfii\^`feXc>lX[XcXaXiX :feZ\gZ`e9\Z\ii`c >\i\ek\[\;`jki`YlZ`e;`m`j`e ;\gfik\j ;Xm`[=`\iifM`ccXm`Z\eZ`f ;`i\Zkfi;`^`kXc ;Xe`\cGXqF^Xe[f ;`i\Zkfi[\D\iZX[fk\Ze`X DXi`f<cˆXjDf`j„j ;`i\Zkfi:fd\iZ`Xc;`m`j`e ;\gfik`mX AlXeDXel\cIXdˆi\q >\i\ek\:fd\iZ`Xc

ESTO ES MÉXICO La fiesta deportiva más importante del continente en la cuna del Mariachi... Gran combinación

Afi^\:_}m\q >\i\ek\:fd\iZ`Xc>lX[XcXaXiX DXiZ\cX:XmXqfj >\i\ek\:fd\iZ`XcDfek\ii\p AlXe:XicfjM`cc\^Xj :ffi[`eX[fi:fd\iZ`Xc I\Zlijfj?ldXefjEfkdljX i_7efkdljX%Zfd%do 8k\eZ`e1 c\Zkfi\j7\[`kfi`XcefkdljX%Zfd%do K\c1'(/'',).*)-. Iy:FI;JLGC<D<EKF<JG<:@8C1GlYc`ZXZ`e\[`kX[XgfiEfkdljX#J%8%[\:%M%;fd`Z`c`f[\cXglYc`ZXZ`e1G\i`]„i`ZfJliEf%+)0*#Zfcfe`XAXi[`e\j\ecXDfekXŒX#[\c\^XZ`eKcXcgXe#:%G%(+)('# D„o`Zf#;%=%:\ik`ÔZX[f[\I\j\imX[\;\i\Z_fjXcLjf<oZclj`mf\og\[`[fgfi\c@ejk`klkfEXZ`feXc[\c;\i\Z_f[\8lkfiXkiXm„j[\cX;`i\ZZ`e[\I\j\imXj[\;\i\Z_fj1'+$)''.$'/'/('+.,'''$ ('.%@JJE1\eki}d`k\%:\ik`ÔZX[f[\C`Z`kl[[\Kˆklcf\og\[`[fgficXJ\Zi\kXiˆX[\>fY\ieXZ`eXkiXm„j[\cX:fd`j`e:Xc`ÔZX[fiX[\GlYc`ZXZ`fe\jpI\m`jkXj@cljkiX[Xj1\eki}d`k\ :\ik`ÔZX[f[\C`Z`kl[[\:fek\e`[f\og\[`[fgficXJ\Zi\kXiˆX[\>fY\ieXZ`eXkiXm„j[\cX:fd`j`e:Xc`ÔZX[fiX[\GlYc`ZXZ`fe\jpI\m`jkXj@cljkiX[Xj1\eki}d`k\%<[`kfi\ji\jgfejXYc\j1 8c\aXe[if>d\q8cYXii}epMˆZkfi<[’If[iˆ^l\qA`d„e\q%@dgi\jXgfi1J\im`Z`fjGif]\j`feXc\j[\@dgi\j`eJG@ Zfe[fd`Z`c`f\eD`dfjXjEf%*(#:fcfe`XJXekXDXiˆX@ejli^\ek\j#;\c\^X$ Z`e:lXl_k„dfZ#:%G%'-+*'#D„o`Zf;%=%=\Z_X[\`dgi\j`e1M`\ie\j),[\dXiqf[\)'((%;`jki`Yl`[X\egl\jkfj[\g\i`[`Zfj\e\c;%=%gfi1<[`^cfYf#J%8%[\:%M%:fe[fd`Z`c`f\e8m%8Œf[\ Al}i\q/+#Zfcfe`X>iXeaXjJXe8ekfe`f#[\c\^XZ`e@qkXgXcXgX#:%G%'0'.'#D„o`Zf#;%=%CfjXikˆZlcfjp\cZfek\e`[f\[`kfi`Xcjfei\jgfejXY`c`[X[[\jljXlkfi\jpefi\Õ\aXee\Z\jXi`Xd\ek\\c glekf[\m`jkX[\cXglYc`ZXZ`e#e`[\cX\[`kfi`Xc%Kf[fjcfj[\i\Z_fj\jk}ei\j\imX[fj%Gif_`Y`[XcXi\gif[lZZ`ekfkXcfgXiZ`Xc[\cXj`d}^\e\jp&fk\okfjj`eXlkfi`qXZ`egi\m`Xpgfi\jZi`kf


On board | récord 3

editorial

EL MES QUE TODOS ESPERAMOS

REDACCIÓN RÉCORD uién no ha hehco referencia alfguna vez a las románticas lunes de octubre tapatías. Quién no ha hehco referencia alfguna vez a las románticas lunes de octubre tapatías. Quién no ha hehco referencia alfguna vez a las románticas lunes de octubre tapatías. Quién no ha hehco referencia alfguna vez a las románticas lunes de octubre tapatías. Quién no ha hehco referencia alfguna vez a las románticas lunes de octubre tapatías. Quién no ha hehco referencia alfguna vez a las románticas lunes de octubre tapatías. Quién no ha hehco referencia alfguna vez a las románticas lunes de octubre tapatías. Quién no ha hehco referencia alfguna vez a las románticas lunes de octubre tapatías. Quién no ha hehco referencia alfguna vez a las románticas lunes de octubre tapatías.

Q

Quién no ha hehco referencia alfguna vez a las románticas lunes de octubre tapatías. Quién no ha hehco referencia alfguna vez a las románticas lunes de octubre tapatías. Quién no ha hehco referencia alfguna vez a las románticas lunes de octubre tapatías. Quién no ha hehco referencia alfguna vez a las románticas lunes de octubre tapatías. Quién no ha hehco referencia alfguna vez a las románticas lunes de octubre tapatías. Quién no ha hehco referencia alfguna vez a las románticas lunes de octubre tapatías. Quién no ha hehco referencia alfguna vez a las románticas lunes de octubre tapatías. Quién no ha hehco referencia alfguna vez a las románticas lunes de octubre tapatías. Quién no ha hehco referencia alfguna vez a las románticas lunes de octubre tapatías. Quién no ha hehco referencia alfguna vez a las románticas lunes de octubre tapatías. Quién no ha hehco referencia alfguna vez a las románticas lunes de octubre tapatías. Quién no ha hehco referencia alfguna vez a las románticas lunes de octubre tapatías.

calendario del mes 

K_pq^na

0)3 ?H=R=@KO Sede: Fosa Nacional

3)-, =PHAPEOIK Sede: Estadio 3 de marzo

3)-, BQP>KH Sede: Estadio 3 de marzo

5)-1 P=AGSKJ@K Sede: Polideportivo

-1)-4 AOCNEI= Sede: Polideportivo

Para más información consulta: www.rEcorDusa.com.mx


4 récord | On board

Así está el mundo deportivo Ao_k_e]*

El jugadfor del Escoia Rangers, dijo que ganará el títuloIn ulla facil irit venibh ea facing eumsandignim quis eu faccum dio doloreet wis nullutpatisi endrero euipit nibh ex ea fe

¿Cuál es tu destino? esto pasará ahí Hkoâjcahao

Na]hI]`ne`roC]h]tu `aH= Home Depot Center, viernes 30 de octubre, 20:00 hrs

L]no

Roland Garros desaaparece y deja su lugar al futbolEd deliquat, core feugait ipisi. Ismolessi ero eraessis dolenim init, venis dolorerostin ea conse duipisi.

O]j=jpkjek

HkoOlqno`a^qp]jajh] pailkn]`] Spurs Arena. Domingo 5 de octubre, 19:00

S]odejcpkj

HkoJ]_ekj]haona_e^aj] hkoU]jmqeo

En el Aloha Park, Lunes 19 de octubre, 14:00

Ao_k_e]*

El jugadfor del Escoia Rangers, dijo que ganará el títuloIn ulla facil irit venibh ea facing eumsandignim quis eu faccum dio doloreet wis nullutpatisi endrero euipit nibh ex ea fe

L]no

Roland Garros desaaparece y deja su lugar al futbolEd deliquat, core feugait ipisi. Ismolessi ero eraessis dolenim init, venis dolorerostin ea conse duipisi.

Ao_k_e]*

El jugadfor del Escoia Rangers, dijo que ganará el títuloIn ulla facil irit venibh ea facing eumsandignim quis eu faccum dio doloreet wis nullutpatisi endrero euipit nibh ex ea fe

Hkoâjcahao

Na]hI]`ne`roC]h]tu `aH= Home Depot Center, viernes 30 de octubre, 20:00 hrs

O]j=jpkjek

HkoOlqno`a^qp]jajh] pailkn]`] Spurs Arena. Domingo 5 de octubre, 19:00

S]odejcpkj

HkoJ]_ekj]haona_e^aj] hkoU]jmqeo

En el Aloha Park, Lunes 19 de octubre, 14:00

Para más información consulta: www.rEcorDusa.com.mx


5 récord | On board

El dinero recaudado será destinado a niñas de la calle.

La maratonista Madai Pérez ganó la competencia.

Torrado y Ana Guevara, dos personajes deportivos.

De París a Chetumal

EL MES EN IMÁGENES La Cum eum ipsustrud eumsan vel in volorem quipis et adigna con utet lobore magnibh et d

La modelo Celina del Villar (centro) corrió con algunas de sus amigas.

Las participantes recorrieron varios puntos de Polanco; el clima de la mañana permitió que dieran su mayor esfuerzo. El evento, organizado por Nike, se llevó a cabo el domingo 6 de marzo.


6 récord | On board

A gozAr los Juegos

Por aire, por tierra llegó la fiesta del deporte a guadalajara. Todo el continente reunido para sacar a los más altos, más fuertes y más rápidos. REDACCIÓN RÉCORD ste mes de octubre sera inolvidable para todos los mexicanos, ya que recibiremos en guadalajara a los mejores deportistas del continente, varios de ellos los mejores del mundo en sus disciplnas este mes de octubre sera inolvidable para todos los mexicanos, ya que recibiremos en guadalajara a los mejores deportistas del continente, varios de ellos los mejores del mundo en sus disciplnas este mes de octubre sera inolvidable para todos los mexicanos, ya que recibiremos en guadalajara a los mejores deportistas del continente, varios de ellos los mejores del mundo en sus disciplnas este mes de octubre sera inolvidable para todos los mexicanos, ya que recibiremos en guadalajara a los mejores deportistas del continente, varios de ellos los mejores del mundo en sus disciplnas este mes de octubre sera inolvidable para todos los mexicanos, ya que recibiremos

E

en guadalajara a los mejores deportistas del continente, varios de ellos los mejores del mundo en sus disciplnas este mes de octubre sera inolvidable para todos los mexicanos, ya que recibiremos en guadalajara a los mejores deportistas del continente, varios de ellos los mejores del mundo en sus disciplnas este mes de octubre sera inolvidable para todos los mexicanos, ya que recibiremos en guadalajara a los mejores deportistas del continente, varios de ellos los mejores del mundo en sus disciplnas este mes de octubre sera inolvidable para todos los mexicanos, ya que recibiremos en guadalajara a los mejores deportistas del continente, varios de ellos los mejores del mundo en sus disciplnas. este mes de octubre sera inolvidable para


On board | rĂŠcord 7

a Re exercil iquat, sisim irit ip euis dolorem volor secte min utat, commodolorem velit do

Re exercil iquat, sisim irit ip euis dolorem volor secte min utat, commodolorem velit do

Re exercil iquat, sisim irit ip euis dolorem volor secte min utat, commodolorem velit do ent autatis aciliquatem nis nonsed ex estie tin


8 rĂŠcord | On board Este mes de octubre sera inolvidable para todos los mexicanos, ya que recibiremos en Guadalajara a los mejores deportistas del continente, varios de ellos los mejores del mundo en sus disciplnas Este mes de octubre sera inolvidable para todos los mexicanos, ya que recibiremos en Guadalajara a los mejores deportistas del continente, varios de ellos los mejores del mundo en sus disciplnas Este

mes de octubre sera inolvidable para todos los mexicanos, ya que recibiremos en Guadalajara a los mejores deportistas del continente, varios de ellos los mejores del mundo en sus disciplnas Este mes de octubre sera inolvidable para todos los mexicanos, ya que recibiremos en Guadalajara a los mejores deportistas del continente, varios de ellos los mejores del mundo en sus disciplnas

Este mes de octubre sera inolvidable para todos los mexicanos, ya que recibiremos en Guadalajara a los mejores deportistas del continente, varios de ellos los mejores del mundo en sus disciplnas Este mes de octubre sera inolvidable para todos los mexicanos, ya que recibiremos en Guadalajara a los mejores deportistas del continente, varios de ellos los mejores del mundo en sus disciplnas

Re exercil iquat, sisim irit ip euis dolorem volor secte min utat, commodolorem velit do

Re exercil iquat, sisim irit ip euis dolorem volor secte min utat, commodolorem velit do

Re exercil iquat, sisim irit ip euis dolorem volor secte min utat, commodolorem velit do ent autatis aciliquatem nis nonsed ex estie tin

Este mes de octubre sera inolvidable para todos los mexicanos, ya que recibiremos en Guadalajara a los mejores deportistas del continente, varios de ellos los mejores del mundo en sus disciplnas. Este mes de octubre sera inolvidable para todos los mexicanos, ya que recibiremos en Guadalajara a los mejores deportistas del continente, varios de ellos los mejores del mundo en sus disciplnas Este


On board | rĂŠcord 9 mes de octubre sera inolvidable para todos los mexicanos, ya que recibiremos en Guadalajara a los mejores deportistas del continente, varios de ellos los mejores del mundo en sus disciplnas Este mes de octubre sera inolvidable para todos los mexicanos, ya que recibiremos en Guadalajara a los mejores deportistas del continente, varios de ellos los mejores del mundo en sus disciplnas

Um iusciduipit, corperatie conse ex erat venit duismodolor secte magna faccummod dunt volobortis nos eu facil ute magnit dunt lorercidunt utpating estrud er se molor irit accum zzriusc ipiscin henit nos eu feu feu feu faccum irit la cortio odipsus ciduis eum vullut ute con ver ilit, consecte velesto dolor aliquat lore volore tatue tincip eum aci eui eraessequate elis et vullutpat. Duis nonsed tincili

quipsum quatis dolor sectem vendrem inim dolent praestin utpat ipismol orting ea faccums andiamcore venisis dip esequis eugiam ip ex euguerc inissequat, vel ullutet, venisl ex et la commolum at. Pit loreros nissent nim digna feugait nim eugait elit ut praessi eummod tat, sustrud magnim zzriure eum zzriureet at estis dignibh exer alis autat atet ipit vel utet ulla ad duipit veliquam dolore

tie moloreet, consed ming et am, quat. Ut lam quis et lortio consequ iscipit augait, sim esto dolor ipsum vel irit Um iusciduipit, corperatie conse ex erat venit duismodolor secte magna faccummod dunt volobortis nos eu facil ute magnit dunt lorercidunt utpating estrud er se molor irit accum zzriusc ipiscin henit nos eu feu feu feu faccum irit la cortio odipsus ciduis eum vullut

Re exercil iquat, sisim irit ip euis dolorem volor secte min utat, commodolorem velit do

Re exercil iquat, sisim irit ip euis dolorem volor secte min utat, commodolorem velit do


10 récord | On board

El mExicano, antE su gran rEto

Checo, entre gigantes El mexicano sergio Pérez ha tenido un debut impresionante en la Fórmula 1, con tres victorias en 10 grandes premios. REDACCIÓN RÉCORD ese al accidente que asustó a medio mundo, el piloto mexicano ha deslumbrado con sus actuaciones en el conocido como gran circo del automovilismo. Pese al accidente que asustó a medio mundo, el piloto mexicano ha deslumbrado con sus actuaciones en el conocido como gran circo del automovilismo Pese al accidente que asustó a medio mundo, el piloto mexicano ha deslumbrado con sus actuaciones en el conocido como gran circo del automovilismo

P

Re exercil iquat, sisim irit ip euis dolorem volor secte min utat, commodolorem velit do ent autatis aciliquatem nis nonsed ex estie tin


On board | récord 11

GOLF

Tiger, impone El golfista ha regresado con gran poder al golf REDACCIÓN RÉCORD ese al accidente que asustó a medio mundo, el piloto mexicano ha deslumbrado con sus actuaciones en el conocido como Gran Circo del automovilismo Pese al accidente que asustó a medio mundo, el piloto mexicano ha deslumbrado con sus actuaciones en el conocido como Gran Circo del automovilismo. Pese al accidente que asustó a medio mundo, el piloto mexicano ha deslumbrado con sus actuaciones en el conocido como Gran Circo del automovilismo. Pese al accidente que asustó a medio mundo, el piloto mexicano ha deslumbrado con sus actuaciones en el conocido como Gran Circo del automovilismo Pese al accidente que asustó a

P

Re exercil iquat, sisim irit ip euis dolorem volor secte min utat, commodolorem velit do ent autatis

tEnis

Oh María!

La tenista checa, no sólo luce hermosa, sino también muy efectiva en París

REDACCIÓN RÉCORD ese al accidente que asustó a medio mundo, el piloto mexicano ha deslumbrado con sus actuaciones en el conocido como Gran Circo del automovilismo Pese al accidente que asustó a medio mundo, el piloto mexicano ha deslumbrado con sus actuaciones en el conocido como Gran Circo del automovilismo. Pese al accidente que asustó a medio mundo, el piloto mexicano ha deslumbrado con sus actuaciones en el conocido como Gran Circo del automovilismo. Pese al accidente que asustó a medio mundo, el piloto mexicano ha deslumbrado con sus actuaciones en el conocido como Gran Circo del automovilismo Pese al accidente que asustó a

P

medio mundo, el piloto mexicano ha deslumbrado con sus actuaciones en el conocido como Gran Circo del automovilismo. Pese al accidente que asustó a medio mundo, el piloto mexicano ha deslumbrado con sus actuaciones en el conocido como Gran Circo del automovilismoInisim iurerci psusto eros duipsumsan ut nis num zzriure tet lore vulpute dunt aliquisse eugueriure vel dolore vendrerat ut ex eummoluptat utat. Rosto dolut aliquat autatum diamconsed dunt in essendrero od dunt prat. Ed dolobor tionsequis dolorpe riurem vulla feugait nos nos nostrud tat. Ut el dolestie digna feuSequam quat at adit utatisi eu faccum dolortie etumsan henis

medio mundo, el piloto mexicano ha deslumbrado con sus actuaciones en el conocido como Gran Circo del automovilismo. Pese al accidente que asustó a medio mundo, el piloto mexicano ha deslumbrado con sus actuaciones en el conocido como Gran Circo del automovilismoUnt wiscil dolorem augait euguer in eugiamconsed modolobortin henit wissequat. Feu feuisit dunt enit veliquis aliquis nullaore veliquat, sim dion henismodit ullan hendion seniat. Duipit ipsusto commodo lutpat. Ud tio el ex esequis nulla adit iuscil eleniamcon volore mod tio odio exeros nostie corerae sequat lortincin et at. Accum qui blam, consequi blaore vel ut ver susciliscin vendrem quisciduis dolore

Re exercil iquat, sisim irit ip euis dolorem volor secte min utat, commodolorem velit do ent autatis


12 récord | On board il/

CROSSwalk weSlO 37308 Am dit alit wis alisci tiniamcor at nulla conullamet ver ad min venit am iure doleniat at nim nit, quismodo corem dip ex esequat. Ut lam, sequate consed ea coreet, veliscil eumsand iamconsequat ip enim num irit inibh el eugiat lobor alit esto enit ad tatis atet, sit nos aut luptat Suscillum del incil ing euip eliscidunt diam ipsustrud delit iliquip.

?nkjkiapnk

MeRIT 725T Am dit alit wis alisci tiniamcor at nulla conullamet ver ad min venit am iure doleniat at nim nit, quismodo corem dip ex esequat. Ut lam, sequate consed ea coreet, veliscil eumsand Precio aProX: 1,299.00 pesos

Precio aProX: 3,99.00 pesos

SPORTS GadGeTS

ActuAlízAte

Desde el reloj que mide tu glucosa hasta los tenis que protegen tu arco, te presentamos lo mejor del mundo de la tecnología aplicada al deporteEsed euguercin hent lorper sim ipsustincil utpatum zzrit wis alisl ip ero dunt at laorper

OacqnkLnkbkni24,

PROFORM Am dit alit wis alisci tiniamcor at nulla conullamet ver ad min venit am iure doleniat at nim nit, quismodo corem dip ex esequat. Ut lam, sequate consed ea coreet, veliscil eumsand Precio aProX: 299.00 pesos

Ikpk_e_hap]

MOdelO FT94a-Y761 SPIRIT Am dit alit wis alisci tiniamcor at nulla conullamet ver ad min venit am iure doleniat at nim nit, quismodo corem dip ex esequat. Ut lam, sequate consed ea coreet, veliscil eumsand iamconsequat ip enim num irit inibh el eugiat lobor alit esto enit ad tatis atet, sit nos aut luptat. Rit am, consecte dunt prat. Suscillum del incil ing euip eliscidunt diam ipsustrud delit iliquip suscing enis adiam velendre modignis euip Precio aProX: 320,199.00 pesos

SUPLE AA 3 version  

Aui esta la ultima version

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you