Page 1


PERSONLIGE OPLYSNINGER

Na v n:

Ma ya Ka trine Plum

Fø ds e ls da t o:

03-08-1985

Adres s e: Da gmarsgad e 24, -1 1 9 2200 Køb enh a vn N. T lf :

61 66 55 92

Mail:

ma ya-ka trin e@live . dk

w ebs it e: www. fa b elland . dk K øre ko rt : Type B Ry ger:

Nej


ANSØGNING

I mig får i en engageret teamplayer med en passion for det jeg laver. Jeg er vant til at arbejde meget selvstændigt med løsninger indenfor både web og offline design, og har gode anbefalinger med fra mine tidligere jobs som grafiker og billedbehandler.

E R FA R I N G

Efter at have afsluttet grundforløbet som mediegrafiker tilbage i 2006, blev jeg ansat som u f a g l æ r t i n h o u s e g r a f i k e r p å t r o m m e f a b r i k k e n Tr o m m u s , d e r p r o d u c e r e r p e r c u s s i o n t r o m m e r t i l i n s t i t u t i o n e r. S o m e n e s t e g r a f i k e r i f i r m a e t , v a r j e g a n s v a r l i g f o r a l t t i l t r y k o g w e b , h v i l k e t o m f a t t e r u d a r b e j d e l s e o g o p d a t e r i n g a f h j e m m e s i d e , o p s æ t n i n g a f k a t a l o g & d i v e r s e a n n o n c e r, s a m t f o t o o p t a g e l s e , f r i l æ g n i n g o g o p t i m e r i n g a f b i l l e d e r. J e g b l e v p å t r o m m e f a b r i k k e n i 5 ½ å r, indtil de i efteråret 2011 flyttede lokaler til Bornholm. E f t e r f ø l g e n d e h a r j e g h a f t e t v i k a r i a t s o m b i l l e d b e h a n d l e r h o s N o v a s o l , h v o r j e g p r i m æ r t a rb e j d e d e m e d a c t i o n s i P h o t o s h o p o g t r y l l e d e b l å h i m m e l f r e m p å f e r i e h u s b i l l e d e r. V e d s i d e n a f h a r j e g k ø r t m i t e g e t p r o j e k t FA B E L L A N D , s o m e r m i n l e g e p l a d s , h v o r k r e a t i v i t e ten folder sig ud i form af kunst og grafisk design. Jeg har her haft nogle opgaver med design a f l o g o ’ e r o g w e b s i t e s s a m t i l l u s t r a t i o n e r. S e n o g e t a f m i t a r b e j d e p å w w w. f a b e l l a n d . d k

K R E AT I V I T E T & PA S S I O N

Gennem mine tidlig ere skoleoph old h ar j e g a r be j de t m e ge t m e d k r e a ti v e m e di e r s o m f o to , d es i g n og kuns t , hvilket kom bineret har g ivet mi g f l a i r f o r v i s ue l k o m m uni k a ti o n. J e g e l s k e r he l e proc esse n f ra idéudviklin g til færdigt p rod ukt: bi l l e d- o g te k s t-f o r a r be j dni ng, l a y o ut, fa r v e k o m bi n a t i on sa mt g raf ik, og få d et h ele til a t sp ille s a m m e n. Når jeg ikke fumler med det grafiske er det illustrations-kunst og friluftliv der optager mig.


CV

E R H V E R V S E R FA R I N G ( S E N E S T E ) Fabelland - Freelance Grafiker og Kunstner

2011 - 2013

N o v a s o l - B i l l e d b e h a n d l e r, v i k a r i a t

05/2012 - 09/2012

Tr o m m u s - G r a f i s k d e s i g n e r o g b l æ k s p r u t t e ( d e l t i d )

03/2006 - 09/2011

Kjaerstrup Chokolade - Butiksassistent

03/2009 - 09/2010

Art & Frame - Butiksassistent og Grafiker

06/2008 - 03/2009

UDDANNELSES- & KURSUSFORLØB KTS - Mediegrafisk Værksted

2007

K T S - Te k n o l o g i o g k o m m u n i k a t i o n , G r u n d f o r l ø b ( m e d i e g r a f i k e r )

2006

KTS - Digital lydproduktion (10 uger)

2005

K T S - F l e x i b l e m o d u l e r, f o t o g r a f i ( 3 0 u g e r )

2004 - 2005

K T S - Te k n o l o g i o g k o m m u n i k a t i o n , m o d u l 1 - 3 ( f o t o g r a f )

2004

Odense Fagskole -Design

2003

D e s i g n s k o l e n N y k ø b i n g F. - Te x t i l d e s i g n

2002 - 2003

Bornholms Erhvervsskole - HG1

2001 - 2002

I T- K U N D S K A B Adobe Photoshop



Adobe InDesign



Adobe Illustrator



Adobe Dreamweaver  Microsoft Office




REFERENCER

TROMMUS S t i l l i n g :

Grafisk Designer og Blæksprutte

P e r i o d e :

03/2006 - 09/2011, Deltid 20 t/ugen

K o n t a k t p e r s o n :

Ebbe Lund Ludvigsen

T l f :

32 84 00 80

E - m a i l : t r o m m u s @ t r o m m u s . d k U d p l u k a f a n b e f a l i n g f r a Tr o m m u s : ” M a y a e r u t r o l i g p l i g t o p f y l d e n d e o g e f f e k t i v, s a m t i d i g e r h u n h u r t i g t o p f a t t e n d e o g f u l d a f g å p å m o d n å r d e t g æ l d e r n y e o p g a v e r. D e r e r i n t e t d e r e r f o r svært for Maya." (...) "Maya Har ordenssans og samtidig er hun særdeles kreativ og forstår at prioritere dagens opgaver så det er bedst for firmaet. Meget flittig og ansvarsfuld. Hun er desuden naturlig, s m i l e n d e o g h a r m a s s e r a f h u m o r. H u n h a r m e g e t n e m t v e d a t i n d g å i e t t e a m o g s p r æ d e r e n god stemning med glæde og høj arbejdsindsats.” NOVASOL S t i l l i n g :

Billedbehandler

P e r i o d e :

05/2012 - 09/2012, Fuldtid

K o n t a k t p e r s o n :

Jane Juhl

T l f :

24 47 74 20

E - m a i l : J a n e . J u h l @ n o v a s o l . c o m Udpluk af anbefaling fra Novasol: ”Maya er super dygtig og yderst produktiv i PhotoShop" (...) " F o r u d e n h e n d e s f a g l i g e k o m p e t e n c e r, e r M a y a y d e r s t m ø d e s t a b i l o g p l i g t o p f y l d e n d e . H u n h a r en fantastisk personlighed, altid smilende og imødekommende og kommer godt ud af det med hendes kollegaer - unge som ældre. Hun er altid parat til at yde lidt ekstra og kan virkelig få a r b e j d e t f r a h å n d e n , s e l v i p r e s s e d e s i t u a t i o n e r. ”


Ansogning