Issuu on Google+

HAHA BOOKS

WHY วัยทอง จึงต้องรู้

ทำไม ? ถึงต้องเข้าใจในวัยทอง มาเตรียมพร้อมรับมือก้าวเข้าสู่ “วัยทอง” อย่างมีความสุขกันเถอะ

Phannita

Phannita

พิมพ์ครั้งที่ 1


Phannita


ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ PHANNITA WHY วัยทอง จึงต้องรู้ มหาสารคาม : HAHA BOOKS, 2560. / 90 หน้า. 1. สุขภาพ. |. ชื่อเรื่อง. 1. ไม่ปรากฏชือ ่ ผูแ ้ ต่ง, วัยทอง,http://www.thaihealthlife.com (ออนไลน์), 2558 2. ไม่ปรากฏชือ ่ ผูแ ้ ต่ง, สตรีวย ั ทอง,http://www.thaiseniormarket.com/article-detail/185 (ออนไลน์), 2556-2559 บริษัท HAHA BOOKS จำกัด จัดทำโดย พัณณิตา หอมทอง โทร. 091-0640023 E-mail : mayhippieca@gmail.com Facebook : facebook.com/Phannita Instagram : mayhippie ราคา 250 บาท พิมพ์ครั้งแรก


จากคนทำหนังสือ วัยทอง เป็นช่วงต่อระหว่างวัยผูใ้ หญ่และวัยผูส ้ งู อายุ ประชากรชายและหญิงในช่วงอายุ 40 หรือ 45 ปีขึ้นไป ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ ประชากรคนเอเชียจะเข้า สู่วัยทองเร็วกว่าคนยุโรป ซึ่งเป็นเพราะพันธุกรรมที่แตกต่าง คนส่วนใหญ่มักคิดว่าวัยทองนั้น สามารถเกิดในเฉพาะผู้หญิง แต่แท้จริงแล้วผู้ชายก็สามารถเป็นโรคนี้ได้เช่นกัน ในวัยนี้เป็นวัย ทีต ่ อ ่ มไร้ทอ ่ ของระบบสืบพันธุเ์ ริม ่ เสือ ่ มทำให้ผลิตฮอร์โมนเพศลดน้อยลง จนเกิดการเปลีย ่ นแปลง ของร่างกายและมีโอกาสเสีย ่ งต่อปัญหาสุขภาพได้งา่ ย ดังนัน ้ เป็นเรือ ่ งจำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องรูก ้ อ ่ นว่า อาการของวัยทองเป็นอย่างไรคนวัยทอง สามารถเกิดโรคอะไรได้บา้ ง เพือ ่ ทีจ่ ะได้รบ ั มือ ป้องกันได้ถก ู ต้องก่อนจะก้าวเข้าสูว่ ย ั ทองและเผชิญ กับปัญหาเหล่านัน ้ ได้หนังสือเชิงข้อมูลเรือ ่ ง เตรียมพร้อมก้าวเข้าสูว่ ย ั ทอง ก็เป็นอีกหนึง่ ทางทีจ่ ะ ให้ความรูค ้ วามเข้าใจเกีย ่ ววัยทองได้เป็นอย่างดี

PHANNITA


CONTENTS WHY วัยทอง จึงต้องรู้


9

15

16

รูไ้ หม...วัยทอง หมายถึง

หญิงวัยทอง เป็นแบบไหนกัน

หญิงวัยทอง อาการเป็นแบบไหน

19

24

29

หญิงวัยทอง กับการดูแลรักษา

ชายก็เป็นวัยทอง ได้เหมือนกัน

แล้วอาการของ ชายวัยทองล่ะ

32

36

41

การดูแลรักษา ของชายวัยทอง

อาหารดี ๆ สำหรับวัยทอง

การดูแล สุขภาพวัยทอง


01 รู้ไหม ... วัยทอง หมายถึง


กำลังจะเข้าสู่ “วัยทอง” หรือเปล่า เธอรู้ไหมว่าวัยทอง เกิดขึ้นในวัยอายุเท่าไหร่

13

ช่วงนี้รู้สึกอารมณ์ไม่ดีบ่อยมากเลย อารมณ์ขึ้นลง ๆ


# รู้ไหม ... วัยทอง หมายถึง ? วั ยทอง เป็นช่วงต่อระหว่างวัยผู้ใหญ่ตอน

ต้นและวัยผู้สูงอายุ ประชากรชาย-หญิง ใน ช่วงอายุ 40 ถึง 45 ปีขึ้นไป ร่างกายจะมี การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะมีการผลิตฮอร์ โมนเพศลดลง ทำให้ทำให้เกิดผลกระทบต่อ การดำเนินชีวิตประจำวันของบุคคลในวัยนี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นในครอบ ครัวและสังคม ในผู้ชายวัยทอง การเปลี่ยน แปลงของร่างกายจะเป็นไปแบบค่อยเป็น ค่อยไป เนือ ่ งจากการลดลงของฮอร์โมนเพศ ชาย ไม่ได้ลดลงอย่างเฉียบพลัน หรือหยุด ทันทีเหมือนผู้หญิง ในทางตรงกันข้ามหรือ วัยหมดประจำเดือนของผูห ้ ญิง เป็นช่วงเวลา ที่สิ้นสุดการมีประจำเดือนแล้ว เนื่องจากรัง ไข่หยุดทำงาน ทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจน

ลดลง เกิดอาการต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพในระยะยาว และมีโอกาสเสี่ยงต่อ ปัญหาสุขภาพได้ง่าย

14


02 หญิงวัยทอง เป็นแบบไหนกัน


17


# หญิงวัยทองเป็นแบบไหนกัน ? ส ตรีวัยทอง หรือสตรีวัยหมดประจำเดือนหรือวัยหมดระดู หมายถึง สตรีในวัย 40

ถึง 59 ปี ที่มีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงเนื่องจากรังไข่หยุดทำงานทำให้สิ้นสุด การมีประจำเดือนอย่างถาวร ร่วมด้วยกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาตามมา แบ่งเป็น 3 ระยะ 1. ระยะก่ อ นหมดประจำ เดือน (Perimenopause) เป็นระยะทีเ่ ริม ่ ของการหมด ประจำเดื อ นทำให้ ส ตรี ม ี ประจำเดือนมาผิดปกติ

18


03 หญิงวัยทอง อาการเป็นแบบไหน


17


# หญิงวัยทองอาการเป็นแบบไหน ?

18


วัยทอง ไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิด การเป็นวัยทองไม่ใช่เรื่องน่ากลัว มาเรียนรู้การเตรียมตัว การดูแลตัวเองให้มีสุขภาพร่างกาย และ จิตใจที่แจ่มใสด้วยกันเถอะ

250 Bath. 114110074


Why