Page 1


ความสาคัญของศิลปะที่มีต่อเด็ก ความมุ่งหมายที่สาคัญยิ่งของการจัดการศึกษาสาหรับเด็ก ปฐมวั ย คื อ การส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก รู้ จั ก การสั ง เกต มี ไ หวพริ บ มี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถที่จะแสดงออก และชื่นชมต่อ ความไพเราะ และสิ่ ง สวยงามต่ า ง ๆ (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2522 : 2) และเป้าประสงค์อีกประการหนึ่งคือ การพัฒนาตัวเด็ก ทั้ ง ในด้ า นส่ ว นตั ว และสั ง คม การจั ด ประสบการณ์ ท างศิ ล ปะ ให้ แ ก่ เ ด็ ก จะช่ ว ยพั ฒ นาเด็ ก ไปสู่ เ ป้ า ประสงค์ ดั ง กล่ า วโดย กิ จ กรรมทางศิ ล ปะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ การ ส่ งเสริม ความคิ ด สร้างสรรค์ ถื อ เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ของการเรีย น ใน ช่ วงวั ย นี้ ซึ่ งเป็ น ช่ วงวั ย ที่ สมองใน ส่ ว น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จิ น ตนาการ และความคิ ด สร้ า งสรรค์ ก าลั ง พั ฒ นาขึ้ น อย่ า ง รวดเร็ว (ส านั ก วิ ช าการ และมาตรฐานการศึ ก ษา, 2551 : 56) สมองของเด็กปฐมวัยอยู่ในระยะของการรับประสบการณ์ โดย สมองซี ก ขวาจะทางานเกี่ ยวกับการเรียนรู้ และทาความเข้ าใจ ในด้านศิลปะ และการสร้างสรรค์ (สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพ และนวั ต กรรมการเรี ย นรู้ , 2550 : 3 – 4)การแสดงออกทาง ศิลปะของเด็ กทาให้ ผู้ใหญ่ ได้ เข้ าใจความหมาย ความรู้สึ กนึ ก คิด และความต้องการของเด็ก ซึ่งโดยปกติแล้วเด็กปฐมวัยยังไม่ พร้อมที่จะพูด ฟัง อ่าน และเขียนเช่นเดียวกับเด็กประถมศึกษา แต่เด็กปฐมวัยจะอาศัยศิลปศึกษาเป็นเครื่องมือสื่อสารถ่ายทอด ความรู้สึกนึกคิด ความเข้าใจ และแสดงความต้องการดังกล่าว ออกมาในลั ก ษณะของการวาดภาพ นอกจากนี้ กิ จ กรรมทาง


ศิ ล ปะอื่ น ๆ อาทิ เ ช่ น การปั้ น การพั บ ตั ด ฉี ก ปะ และการ ประดิ ษ ฐ์ ยั ง มี ส่ ว นช่ ว ยสร้า งเสริ ม ให้ เด็ ก มี ค วามคิ ด สร้า งสรรค์ และจิ น ตนาการ มี ค วามละเอี ย ดลออ ประณี ต เรี ย บร้ อ ย และ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ศิลปศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสาคัญ อย่ างหนึ่ ง ที่ จะเตรีย มสร้างเสริม คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ข อง เด็ก สาหรับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะ ที่เหมาะสมสาหรับ เด็กปฐมวัย ชัยณรงค์ เจริญพาณิชย์กุล (2532 : 7-15) ได้แบ่ง ไว้ห้า สาขา คือ 1. กิจกรรมวาดเส้น 2. กิจกรรมระบายสี 3. กิจกรรมภาพพิมพ์ 4. กิจกรรมประติมากรรม 5. กิจกรรมประดิษฐ์ตกแต่ง กิ จ ก ร รม ว า ด เส้ น มี จุ ด ป ระส งค์ ที่ ส าคั ญ เพื่ อ พั ฒ น า ความสัมพั นธ์ระหว่างมือกับ ตา พื้น ฐานสาคัญ ของการวาดเส้น ของเด็กอยู่ที่ความสามารถในการควบคุมเส้น ให้เป็นไปตามที่ เด็กต้องการ เด็กที่ไม่เคยฝึกการวาดเส้นมาก่อน จะไม่สามารถ ประสานสัมพันธ์ระหว่างสายตากับมือได้ดี ดังนั้น ควรเปิดโอกาส ให้เด็กทางานตามสบาย จะวาดเส้นขนาดเล็กหรือใหญ่ วาดเป็น เรื่อง หรือไม่เป็นเรื่องก็ได้ ซึ่งอาจจะช่วยเด็กในเรื่องการแนะนา วัสดุอุปกรณ์ และการแสดงวิธีใช้ อุปกรณ์ ให้ เด็กดูเป็นตัวอย่าง อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ใ นกิ จ กรรมประเภทนี้ ได้ แ ก่ ดิ น สอสี ด า


ดิ น สอสี สี เที ย น สี ช อล์ ค สี เ มจิ ก ปากกาลู ก ลื่ น ปากกาปลาย สักหลาด และพู่กัน กิ จ กรรมระบายสี กิ จ กรรมประเภทนี้ มุ่ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม พัฒ นาการทางกล้ามเนื้ อมือ กับสายตาได้เป็นอย่างดี การสอน ระบายสี ใ ห้ กั บ เด็ ก ต้ อ งค านึ ง ถึ ง อยู่ เ สมอว่ า กิ จ กรรมนี้ เ ป็ น ประสบการณ์ ใหม่สาหรับเด็ก ฉะนั้น เพื่อให้มีความละเอียด จึง ต้ อ งอธิ บ ายวิ ธี ก ารใช้ สี การถื อ พู่ กั น การจุ่ ม สี ที่ ม ากมาย การ ระบายสี และการล้ างท าความสะอาด กิ จ กรรมที่ ข าดไม่ ไ ด้ ใ น กิ จ กรรมประเภทนี้ ได้ แ ก่ การเขี ย นภาพด้ ว ยนิ้ ว มื อ (Finger Painting) และสี ที่ นิ ย มใช้ ใ นกิ จ กรรมระบายสี ได้ แ ก่ สี ฝุ่ น สี โปสเตอร์ สีเทียน และสีเมจิก กิ จ กรรมภาพพิ ม พ์ เด็ ก ปฐมวั ย ส่ ว นใหญ่ จ ะชอบงานภาพ พิมพ์มาก เพราะมีกิจกรรมหลายขั้นตอนน่าสนุก และเข้ากับวัยที่ ก าลั ง อยากรู้ อ ยากเห็ น ของเด็ ก การจั ด กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ ภาพ พิ ม พ์ จึ ง ควรเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการจั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เด็ ก ได้ เข้ า ใจเสี ย ก่ อ นว่ า ภาพพิ ม พ์ คื อ อะไร เช่ น ใช้ สี โ ปสเตอร์ ท าที่ ด้ า นหลั ง ของเศษวั ส ดุ แล้ ว น ามาประทั บ ลงบนกระดาษ จะได้ ภาพพิมพ์เกิดขึ้น เนื่องจากกรรมวิธีทางภาพพิมพ์ มีหลายวิธี แต่ ที่เหมาะสมสาหรับเด็กอนุบาลคือ การพิมพ์ภาพจากแม่พิมพ์นูน เช่น ใบไม้ ขนนก ลูกโป่ง ลูกกุญแจ ก้านไม้ขีด ฯลฯ เป็นต้น กิจกรรมประติมากรรม กิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กวัยนี้มาก ที่สุด จะเป็นงานดิน ได้แก่ การปั้นดิน โดยให้เด็กปั้นเป็นทรง กลม ปั้นม้วนยาว ๆ เหมือนงู หรือปั้นอะไรก็ได้ตามใจชอบ หรือ วัสดุต่าง ๆ ลงบนแผ่นดิน เช่น กดลูกกุญแจ กดเหรียญบาท หรือ


แผ่ดินเป็นแผ่นบาง ๆ แล้วขีดเขียนลงบนแผ่นดินนัน ้ การตัด แผ่นดินให้เป็นเส้นยาว ๆ หลาย ๆ เส้น แล้วนามาถัก หรือสาน เป็นตาข่าย สิ่งที่สาคัญก็คือ ไม่ควรแนะนาเด็กปั้นเป็นรูปต่าง ๆ ที่ต้องดูให้รู้เรื่อง เช่น วัว ควาย สุนัข แมว เพราะว่าไม่มีเด็กคน ใดในวัยนี้สามารถปั้นตามคาบอกได้ กิจกรรมประดิษฐ์ตกแต่ง งานประดิษฐ์ตกแต่งที่เหมาะสม สาหรับเด็กปฐมวัยมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นการเก็บสิ่งของที่ใช้ แล้ว เช่น หลอดด้าย กาบมะพร้าว กล่องกระดาษ แกนกระดาษ ชาระ อับยารองเท้า และกล่องไม้ขีดไฟ นามาประกอบเป็นสิ่ง ต่าง ๆ ตามที่ต้องการ และ เป้าหมายของการประดิษฐ์ มิได้มุ่งให้ เด็กแสดงออกทางศิลปะแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นให้เด็กได้ เรียนรู้การทางานที่มีกระบวนการ หรือมีขั้นตอนด้วย

นอกจากกิจกรรมดังกล่าว เบญจา แสงมลิ (2525, 72-74) ได้กล่าวถึงกิจกรรมอืน ่ ๆ อีกทีจ ่ ด ั ให้เด็กปฐมวัย โดยมุง่ เน้นให้ เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความละเอียดลออ ประณีต และมี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย กิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ 1. กิจกรรมการฉีก และปะกระดาษ 2. กิจกรรมการพับกระดาษ 3. กิจกรรมการตัดกระดาษ 4. กิจกรรมการเล่นสี กิจกรรมการฉีก และปะกระดาษ กิจกรรมประเภทนี้ นิยมให้ เด็กวัยปฐมวัยทา เพราะปลอดภัย เด็กจะฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็ก ชิ้นน้อย หรือพยายามฉีกตามรูปภาพในกระดาษ แล้วทากาว หรือแป้งเปียกปะลงบนกระดาษขาว กิจกรรมนี้ ช่วยฝึกการ


บังคับนิ้วมือ และควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้เป็น อย่างดี กิจกรรมการพับกระดาษ การพับกระดาษในวัยเด็กปฐมวัย ควรเป็นการพับอย่างง่าย ๆ เช่น การพับรูปสี่เหลี่ยม ทานก เรือ บ้าน ฯลฯ เป็นต้น จะไม่สอนให้พับซับซ้อนในวัยนี้ กิ จ กรรมการตั ด กระดาษ การตั ด กระดาษจะเริ่ ม สอนได้ ดี เด็กควรจะมีอายุ 5 ขวบขึ้นไป เพราะต้องใช้สายตามาก การที่ เด็ ก ตั ด กระดาษได้ แสดงว่า เด็ กควบคุม การใช้ นิ้ วมื อ ได้ ดี สิ่ งที่ สาคัญคือ กรรไกรที่ให้เด็กใช้ต้องเป็นกรรไกรหัวป้าน กิจกรรมการเล่นสี การเล่นสีมีหลายชนิด ตั้งแต่หยดสี เทสี เป่าสี ปั่นสี การจัดกิจกรรมประเภทนี้ สิ่งที่สาคัญคือ ต้องเตรียม ผสมสีให้กับเด็ก และใช้กระดาษขาว จะทาให้ภาพที่ได้มีความ ชัดเจน อีกทั้งควรหาผ้าพลาสติกไว้สาหรับให้เด็กใส่กันเปื้อน การจัดกิจกรรมประเภทนี้ ต้องจัดให้เด็กมีโอกาสทดลองเล่นสีได้ อย่างเสรี และทดลองเล่นได้มาก ๆ

การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศล ิ ปะสาหรับเด็กอายุ 4-5 ปี การจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะสาหรับเด็ก อายุ 4-5 ปี อยู่บนพื้นฐานของการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ ตอบสนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการเด็ก ภายใต้บริบทของ สังคม และวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ การส่งเสริมการเรียนรู้ของ เด็กวัยนี้ ยึดหลักการบูรณาการที่ว่า หนึง่ แนวคิด เด็กสามารถ เรียนรูไ ้ ด้หลายกิจกรรม หนึง่ กิจกรรม เด็กสามารถเรียนรูไ ้ ด้


หลายทักษะ และหลายประสบการณ์ทส ี่ าคัญ (สานักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา, 2549 : 6) การวางแผนจัดประสบการณ์สร้างสรรค์ศิลปะ เพื่อให้เด็ก เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามวิถีชีวิตประจาวัน จึงต้องจัด กิจกรรมหลากหลายทักษะ หลากหลายประสบการณ์ ให้ เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ เพื่อให้บรรลุจุดหมายของ หลักสูตรแกนกลางที่กาหนดไว้ การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ควร จัดให้เด็กทาทุกวัน โดยอาจจัดวันละ 3-5 กิจกรรม และให้เด็ก เลือกทาอย่างน้อย 1- 2 กิจกรรม ตามความสนใจ (สานัก วิชาการ และมาตรฐานการศึกษา, 2549 : 58)

1. กิจกรรมการวาดภาพในอากาศ ความมุง่ หมาย 1. เพื่อเร้าความสนใจเด็กในการเรียนวาดภาพ


2. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เด็กเกี่ยวกับการวาดภาพ 3. เพื่อฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

วัสดุ อุปกรณ์ 1. สีเทียน 2. หรือพู่กัน

การจัดกิจกรรม 1. ครูสาธิตวิธีการจับสีเทียน หรือพู่กันให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง 2. ให้เด็กจับสีเทียน หรือพู่กันให้ถูกต้องแล้วให้เด็กวาดภาพ ในอากาศอย่างเสรี 3. ให้เด็กอธิบายสิ่งที่เด็กวาดภาพในอากาศให้ครูและเพื่อน ฟัง 4. ฝึกให้เด็กเก็บวัสดุอุปกรณ์การวาดภาพ และรักษาความ สะอาดบริเวณที่ได้ปฏิบัติงาน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมทุก ครั้ง

การประเมินผล 1. สังเกตความพร้อมของมือในการจับสีเทียน หรือพู่กัน 2. การเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และการรักษาความสะอาดบริเวณที่ ปฏิบัติงาน


2. กิจกรรมการปัน ้ ความมุง่ หมาย 1. เพื่อเร้าความสนใจเด็กในการเรียนการปั้น 2. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เด็กเกี่ยวกับการปั้น 3. เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก

วัสดุ อุปกรณ์ 1. ดินเหนียว หรือดินน้ามัน หรือแป้งสาลี 2. แผ่นไม้ขนาด 8 X 12 นิ้ว สาหรับรองปั้นและจัดวาง ผลงาน 3. ไม้บรรทัด หรือไม้ซีกเล็กสาหรับตกแต่งดิน

การจัดกิจกรรม


1. ครูแนะนาให้เด็กรู้จักการเตรียมตัว และพร้อมที่จะเรียน การปั้น 2. แนะนาการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการทากิจกรรมการปั้น 3. ครูสาธิตการขยา นวด คลึง ทุบ และตีดินด้วยส่วนต่าง ๆ ของมือ เช่น ใช้ฝ่ามือ สันมือนิ้วมือ ฯลฯ 4. สาธิตการใช้ไม้บรรทัดตัดดินออกเป็นชั้น ๆ 5. ให้เด็กปฏิบัติงานปั้น โดยใช้แผ่นไม้รองรับกิจกรรมการ ปั้นดิน 6. ฝึกให้เด็กรู้จักเก็บวัสดุ อุปกรณ์การปั้น และรักษาความ สะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมทุกครั้ง

การประเมินผล 1. สังเกตความสามารถในการใช้ส่วนต่าง ๆ ของมือ ขยา นวด และทุบดิน 2. การเก็บและการดูแลรักษาความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ และ บริเวณปฏิบัติงาน


3. กิจกรรมการฉีกกระดาษอย่างเสรี ความมุง่ หมาย 1. เพื่อเร้าความสนใจเด็กในการเรียนฉีกกระดาษ 2. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เด็กในการฉีกกระดาษ 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

วัสดุ อุปกรณ์ 1. กระดาษหนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้ว 2. กระดาษสมุดที่ใช้แล้ว 3. กระดาษหนังสือวารสาร นิตยสารที่ใช้แล้ว 4. กระดาษอื่น ๆ

การจัดกิจกรรม 1. ครูสาธิตการจับกระดาษ และฉีกกระดาษโดยใช้ นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือซ้ายและมือ

ขวาจับ

กระดาษ แล้วค่อย ๆ ฉีกกระดาษอย่างเสรี 2. ให้เด็กทดลองฉีดกระดาษชนิดต่าง ๆ ตามที่ครูสาธิต 3. ให้เด็กเลือกฉีกกระดาษแบบใดแบบหนึ่งได้ตามที่ต้องการ อย่างเสรี 4. ฝึกให้เด็กเก็บและรักษาวัสดุ อุปกรณ์ และรักษาความ สะอาดเรียบร้อยบริเวณที่ปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ทุกครั้ง

การประเมินผล 1. สังเกตความสามารถในการควบคุมบังคับมือฉีกกระดาษ ตามที่ต้องการ


2. การเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และการดูแลรักษาความสะอาด บริเวณที่ ได้ปฏิบัติงาน


4. กิจกรรมการพับ ความมุง่ หมาย 1. เพื่อเร้าความสนใจเด็กในการเรียนการพับ 2. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เด็กเกี่ยวกับการพับ 3. เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

วัสดุ อุปกรณ์ 1. ผ้าเช็ดหน้า 2. หรือกระดาษตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

การจัดกิจกรรม


การประเมินผล 1. สั ง เกตขั้ น ตอนการพั บ เพื่ อ ดู ค วามพร้ อ มของกล้ า มเนื้ อ มื อ 2. การเก็บวัสดุ อุปกรณ์และการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยหลังเสร็จ สิ้นการปฏิบัติงาน

โรงเรียนของเรา 1. กิจกรรมระบายสีภาพโรงเรียนของเรา ความมุง่ หมาย 1. เพื่อฝึกทักษะในการระบายสีภาพ ภายในกรอบรูปที่ กาหนด


2. เพื่อฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

วัสดุ อุปกรณ์ 1. กระดาษร่างรูปภาพโรงเรียนของเรา 2. สีเทียน หรือสีชอล์ก

การจัดกิจกรรม 1. ครูสาธิตการจับสีเทียน การใช้ด้านตรงด้านข้างของสี เทียน 2. ให้เด็กเลือกสีอย่างเสรี ระบายสีรูปภาพโรงเรียนที่ กาหนดให้ 3. เมื่อเด็กทากิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ฝึกให้เด็กเก็บผลงานในที่ เก็บผลงานของตนเอง และดูแลรักษาความสะอาดใน บริเวณที่ได้ปฏิบัติงานให้สะอาดเรียบร้อย

การประเมินผล 1. สังเกตการณ์จับสีเทียนและการระบายสีเทียนลงใน รูปภาพที่กาหนด 2. การเก็บวัสดุ อุปกรณ์และการดุแลรักษาความสะอาดใน บริเวณที่ได้ปฏิบัติงาน


2. กิจกรรมการแผ่ดน ิ ขีดเขียนดินตามต้องการ ความมุง่ หมาย 1. เพื่อฝึกทักษะในการแผ่ดินเป็นแผ่นบาง 2. เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก

วัสดุ อุปกรณ์ 1. ดินเหนียว หรือดินน้ามัน 2. ดินสอ 3. ปากกาลูกลื่นที่ใช้แล้ว 4. กิ่งไม้แห้ง ฯลฯ 5. แผ่นไม้สาหรับรองปั้นดิน และจัดวางผลงาน

การจัดกิจกรรม 1. ให้เด็กแผ่ดินเป็นแผ่นบางโดยใช้ฝ่ามือ สันมือและ นิ้วมือบนแผ่นไม้สาหรับรองปั้นดิน 2. ให้เด็กเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่จัดเตรียมมา ขีดเขียน บนแผ่นดินบางอย่างเสรี 3. สนทนากับเด็กถึงความรู้สึกที่ได้ขีดเขียนดินด้วย วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 4. ให้เด็กเก็บและดูแลความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ เมื่อ ทากิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว

การประเมินผล 1. สังเกตการณ์ใช้ส่วนต่าง ๆ ของมือในการแผ่ดินและ ขีดเขียนดิน 2. การเก็บรักษาและดูแลความสะอาดวัสดุ อุปกรณ


3. กิจกรรมการวาดภาพด้วยพูก ่ น ั ความมุง่ หมาย 1. เพื่อฝึกทักษะในการใช้พู่กัน 2. เพื่อฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 3. เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่

วัสดุ อุปกรณ์ 1. พู่กันเบอร์ 6 เบอร์ 8 และเบอร์ 12 ควรให้เด็กใช้ พู่กันเบอร์ใหญ่ เพื่อให้เด็กถือและจับพู่กันได้ง่าย เมื่อเวลาวาดภาพ 2. สีน้าผสมใส่ขวด หรือจานสีหลาย ๆ สี 3. ผ้าพาสติกปูโต๊ะสาหรับกันเปื้อน


4. กระดาษหนังสือพิมพ์ หรือกระดาษต่าง ๆ ที่วาดภาพ ได้

การจัดกิจกรรม 1. ครูสาธิตการวาดภาพด้วยสีน้าให้เด็กดู พร้อมกับ แนะนาให้เด็กใช้พู่กันคนสีให้เข้ากันก่อน แล้วปาด พู่กันบนปากขวดหรือจานสี เพื่อมิให้สีหยดเลอะ เทอะ 2. ให้เด็กใช้พู่กันจุ่มสีแล้ววาดลงบนกระดาษตาม ความคิดของตนเองแนะนามิให้เด็กใช้พู่กันอันเดิม ไปจุ่มสีหลาย ๆ สีเพราะจะทาให้สีเกิดการผสมกัน 3. เมื่อทากิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ให้เก็บผลงานในที่เก็บ ผลงานของตนเอง และดูแลความสะอาดให้ เรียบร้อย

การประเมินผล 1. สังเกตการณ์ปฏิบัติงานร่วมกันของเด็ก ในการ แบ่งปันวัสดุ อุปกรณ์และการดูแลรักษาความสะอาด 2. การควบคุมมือวาดภาพโดยใช้พู่กัน และการเก็บ ผลงานของตนเอง


4. กิจกรรมการฉีกกระดาษหนังสือพิมพ์ให้เป็นริว ้ ความมุง่ หมาย 1. เพื่อฝึกทักษะในการฉีกกระดาษ 2. เพื่อฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 3. เพื่อฝึกทักษะความละเอียดลออ และความประณีต งาน

วัสดุ อุปกรณ์ 1. กระดาษหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ

การจัดกิจกรรม 1. ครูสาธิตการจับกระดาษ และฉีกกระดาษให้เป็นริ้ว 2. ให้เด็กฉีกกระดาษหนังสือพิมพ์ให้เป็นริ้ว โดยฉีก จากบนลงล่าง และจากล่างขึ้นบนโดยมิให้กระดาษ ขาดออกจากกัน 3. ถ้ากระดาษขาดออกจากกัน ให้เด็กเริ่มต้นฉีก กระดาษใหม่ 4. ให้เด็กเก็บผลงานของตนเองในที่เก็บผลงานของ ตน และดูแลรักษาความสะอาดเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ สิ้นแล้ว

การประเมินผล 1. สังเกตความมั่นคงของมือในการฉีกกระดาษได้เป็น แนวเดียวกัน 2. การเก็บผลงานของตนเองได้อย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อยและการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่ ปฏิบัติงาน


ตัวเรา 1. กิจกรรมการวาดเส้น ความมุง่ หมาย 1. เพื่อให้เด็กสามารถควบคุมบังคับมือวาดเส้นตามที่ ต้องการ 2. เพื่อให้เด็กได้แสดงออกอย่างเสรี 3. เพื่อฝึกทักษะการวาดเส้น 4. เพื่อฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

วัสดุ อุปกรณ์ 1. สีเทียน 2. สีเมจิก 3. ปากกาปลายสักหลาด 4. ดินสอสี


5. ปากกาลูกลื่น 6. กระดาษเปล่าสาหรับวาดเส้น

การจัดกิจกรรม 1. ให้เด็กเลือกวัสดุ อุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ขีดเขียนเส้น ต่าง ๆ ลงบนกระดาษอย่างเสรี 2. ให้เด็กเปรียบเทียบเส้นที่เกิดจากวัสดุต่างชนิดกัน 3. ให้เด็กพูดถึงความแตกต่างของเส้นที่เกิดจากวัสดุ ต่างชนิดกัน 4. ให้เด็กเก็บผลงานของตนเองและดูแลรักษาความ สะอาดวัสดุ อุปกรณ์และบริเวณที่ปฏิบัติงาน

การประเมินผล 1. สังเกตความสามารถในการควบคุมบังคับมือวาดเส้น ต่าง ๆ 2. การแสดงออกทางความคิดเกี่ยวกับความแตกต่าง ของเส้นที่เขียน


2. กิจกรรมการปัน ้ ดินเป็นเส้นยาว ความมุง่ หมาย 1. เพื่อให้เด็กสามารถปั้นดินเป็นเส้นยาว 2. เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก

วัสดุ อุปกรณ์ 1. ดินเหนียว หรือดินน้ามัน 2. แผ่นไม้สาหรับรองปั้นดิน และจัดวางผลงาน

การจัดกิจกรรม 1. ครูสาธิตการปั้นดินเป็นเส้นยาว โดยใช้ฝ่ามือ สันมือ และนิ้วมือ 2. ให้เด็กเลือกใช้ฝ่ามือ สันมือ และนิ้วมือ ปั้นดินให้ เป็นเส้นยาวที่สุด 3. แล้วให้เด็กเปรียบเทียบความยาวของเส้นดินที่เกิด จากการใช้ฝ่ามือ สันมือ และนิ้วมือ 4. ให้เด็กจัดแสดงผลงาน และเก็บ ดูแลรักษาความ สะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

การปะเมินผล 1. สังเกตความสามารถในการใช้ฝ่ามือ สันมือ และนิ้ว มือปั้นดินให้เป็นเส้นยาว 2. การเก็บ และการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็น ระเบียบเรียบร้อยบริเวณที่ปฏิบัติงาน


3. กิจกรรมการระบายสีภาพอวัยวะตา ปาก หู ความมุง่ หมาย 1. เพื่อให้เด็กทราบถึงประโยชน์ของตา ปาก หู 2. เพื่อให้เด็กสามารถระบายสีภาพภายในกรอบรูปที่ กาหนด 3. เพื่อฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

วัสดุ อุปกรณ์ 1. สีเทียน 2. กระดาษร่างรูปภาพอวัยวะตา ปาก และหู

การจัดกิจกรรม 1. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับประโยชน์ของตา ปาก และหู 2. ให้เด็กเลือกระบายสีภาพตา ปาก หู อย่างเสรี 3. กาหนดให้เด็กเลือกระบายสีภาพอวัยวะต่าง ๆ โดยมิ ให้สีเหลื่อมพ้นออกมานอกกรอบรูปที่กาหนด 4. ให้เด็กแสดงผลงาน และจัดเก็บผลงานในที่เก็บ ผลงานของตนเองแล้วให้ดูแลรักษาความสะอาด บริเวณที่ได้ปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

การประเมินผล 1. สังเกตความมั่นคงของมือในการระบายสีภาพ เช่น ระบายสีภาพได้เรียบเสมอเท่าเทียมกัน และไม่ เหลื่อมพ้นออกมานอกกรอบรูป 2. การจัดเก็บผลงานได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน


4. กิจกรรมการพิมพ์มอ ื ความมุง่ หมาย 1. เพื่อให้เด็กทราบถึงประโยชน์ของมือ 2. เพื่อให้เด็กแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ มือ 3. เพื่อให้เด็กสามารถควบคุมการใช้มือ

วัสดุ อุปกรณ์ 1. สีน้า หรือสีโปสเตอร์ 2. ถาดใส่สี หรือภาชนะที่ใส่สีได้ 3. ฟองน้า 4. กระดาษสาหรับรองรับการพิมพ์ภาพมือ

การจัดกิจกรรม 1. ครูผสมสีให้เด็กโดยการผสมสีต่าง ๆ ด้วยน้า เทลง ถาดที่เตรียมไว้ถาดละสี


2. แล้วจัดวางฟองน้าที่ขนาดพอเหมาะกับถาด ลงใน ถาดสีให้ฟองน้าซับสีจนเปียกชุ่ม 3. ให้เด็กเลือกพิมพ์มือข้างใดก่อนและหลัง และเลือกสี ที่จะพิมพ์ได้อย่างเสรี 4. จากนั้นให้เด็กกดฝามือลงบนฟองน้าจนสีติดฝามือ อย่างทั่วถึง แล้วนาฝ่ามือพิมพ์ลงบนกระดาษที่ จัดเตรียมไว้ 5. ให้เด็กแสดงผลงาน และพูดถึงประโยชน์ของมือ 6. ให้เด็กจัดเก็บผลงาน และดูแลรักษาความสะอาดให้ เป็นระเบียบเรียบร้อย

การประเมินผล 1. สังเกตความมั่นคงในการพิมพ์มือ 2. การพูดถึงประโยชน์ของมือ


ผลไม้ 1. กิจกรรมการระบายสีภาพผลมะม่วง ความมุง่ หมาย 1. เพื่อให้เด็กมีทักษะในการระบายสีรูปภาพที่กาหนด 2. เพื่อฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 3. เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก

วัสดุ อุปกรณ์ 1. สีเทียน 2. กระดาษร่างรูปภาพผลมะม่วง

การจัดกิจกรรม 1. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับผลมะม่วงชนิดต่าง ๆ ที่เด็กรู้จัก 2. ให้เด็กเลือกสีที่จะระบายอย่างเสรี และให้รู้จักสีที่ คล้ายคลึงกับผลไม้จริง 3. ให้เด็กระบายสีภาพมะม่วง โดยให้เด็กพยายามระบายสีมิ ให้พันออกมานอกกรอบรูปภาพที่กาหนด 4. ให้เด็กเก็บผลงานในที่เก็บของตนเอง และเก็บวัสดุ อุปกรณ์พร้อมช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่ ปฏิบัติงาน

การประเมินผล 1. สังเกตความมั่นคงของมือในการระบายสีภาพที่กาหนด 2. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการระบายสี และการจัดเก็บ ผลงาน


ศิลปสำหรับเด็ก ปฐมวัย  
ศิลปสำหรับเด็ก ปฐมวัย  

หนังสือสำหรับเด็ก