Page 1

MA THE ESSENCE OF SPACE


Meji period

After war period

Present

What s next ?

การเปลี่ยนแปลง ของยุคสมัยตางๆของโตเกียวเริ่มขึ้นตั้งแตยุดเมจิ

โดยเมืองหลวงจากเกียวโตเปนโตเกียว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและ พัฒนาขึน้ เริม่ จากยุคสมัยสงครามทีญ ่ ปี่ นุ เจริญรุง เรืองไปจนถึงยุคทีญ ่ ปี่ นุ แพสงครามและพัฒนาไปสูย คุ พัฒนาเทคโนโลยีและเศรษฐกิจจนมาถึงปจจุบนั

และ การเปลี่ยนแปลง ในยุคปจจุบันคือการที่ญี่ปุนตองพบกับปญหา การขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากมีอัตตราการเกิดตํ่า เพราะคนวัยทํางานใน ประเทศญี่ปุนมีปญาหาหลายอยางทั้งความเครียดและคานิยมตางๆที่กดดัน และประเทศญี่ปุนยังเปนสังคมผูสูงอายุ ทําใหตองจางแรงงานสูงอายุดวย


การแกปญหาของรัฐบาลญี่ปุน คือการที่เปดใหชาวตางชาติเขามาทํางานและศึกษาในประเทศญี่ปุนไดเปนระยะเวลานาน และยังมีการปรับคาแรงใหเทากัน ทั้งประเทศเพื่อใหจํานวนประชากรที่กระจุกอยูในเมืองหลวง สามารถยายไปทํางานใกลที่อยูอาศัยได และนี่ก็เปรียบเสมือนการที่ญี่ปุนที่เปนประเทศที่มี เอกลักษณทางวัฒนธรรมยอมเปดประเทศยอมรับชาติอื่นเปนครั้งแรก และเมืองจะเปนอยางไรในอนาคตถาเมืองที่มีเอกลักษณถูกเปลี่ยนและพสาน รวมกับวัฒนธรรมอื่นๆ จะเปนอยางไร และเอกลักษณของเมืองจะเปลี่ยนไปเปนแบบไหน https://prachatai.com/journal/2019/03/81404


https://www.youtube.com/watch?v=MA-9ZYDnGKM

แผนพัฒนาของประเทศญี่ปุนนั้น ในอนาคตจะพัฒนาเปนสังคม 5.0 นําประเทศเขาสู “ยุคหลังนวัตกรรม” ที่ทุกสิ่งทุกอยางขับเคลื่อนไปดวยทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคามากที่สุดของชาวญี่ปุน โดยมีหลังพิงคือเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมที่ลํ้าหนา ที่สําคัญคือเทคโนโลยีตางนั้น ญี่ปุนเปนผูผลิตเอง สรุปก็คือญี่ปุนจะปรับเปลียนทั้งกฎหมาย วิถีชีวิต และสิ่งตางๆ โดยมีเทคโนโลยีมารองรับ และการใช A.I. มาแทนมนุษยในงานสวนที่ตองเปนคลังขอมูลตางๆ ดังนั้นญี่ปุนตองเรงศึกษาในประเด็นความสัมพันธของมนุษยกับเครื่องจักรหรือ A.I. ใหลึกซึ้ง และมนุษยจะปรับตัวเขาหาเทคโนโลยีอยางไร ? https://www.salika.co/2018/08/28/japan-5-0-society-5-0/


ในฐานะทีเ่ ปนประเทศญีป่ นุ เผชิญปญหาผูอ พยพมากขึน้ จากประเทศเล็ก ๆ อยูแ ลวตองใชพนื้ ทีอ่ ยูอ าศัยมากขึน้ และมากขึน้ ในอนาคตพืน้ ทีท่ ญ ี่ ปี่ นุ จะ ใชประโยชนตอไปจะเปนพื้นที่บนนํ้า จากในปจจุบันที่ญี่ปุนนําขยะมาถมเปนเกาะไปแลวหลายเกาะ ที่จะกลางถึงคือการวิธีจัดการขยะและการวางแผน ทีเ่ ปนระบบของประเทศญีป่ นุ และพืน้ ทีล่ กั ณะใหมนเี้ ปรียบเสมือนสัญลักษณของ “การเฉลิมฉลองของความศรัทธา” ทีจ่ ะเปนสัญลักษณทสี่ อื่ สาร ใหกับผูคนที่อพยพเขามาและคนญี่ปุนเอง กับสิ่งที่ญี่ปุนจะพัฒนาไปในอนาคต https://prachatai.com/journal/2019/03/81404


แมจะมีวิกฤตดานประชากรศาสตรของญี่ปุน แตคุณลักษณะที่สําคัญที่สุด ของประเทศคือภูมหิ ลังทางศาสนาและวัฒนธรรมทีส่ บื ทอดมาหลายชัว่ อายุคน นัน่ ทําใหเกิดความกังวลขึน้ เพราะนโยบายญีป่ นุ ทีเ่ ปดรับชาวตางชาติ การปรับ ตัวตางๆ และวิถชี วี ติ ทีต่ า งกัน อาจสงผลถึงประวัตศิ าสตรอนั ยาวนานของญีป่ น ุ และยังมีแนวโนมทีจี่ ะตองรับชาวตางชาติเปนจํานวนมาก เนือ่ งจากปญหาอัตตรา การเกิดทีต่ าํ่ ในปจจุบนั ดังนัน้ ประเด็นทีน่ า สนใจคือ ยุคตอไปทีพ่ ลเมืองนานาชาติ รุน ใหมของประเทศ จะปรับเปลีย่ นและพัฒนาสังคมคอนขางแตกตางจากปจจุบนั ในขณะทีค่ าดการณอยูน ี้ ความกาวหนาของประเทศก็มคี วามนาสนใจและโอกาศ ในการทดลองความเชือ่ ทีแ่ ตกตางกันในญีป่ น ุ ผูค นจะใช (ศรัทธา) สถาปตยกรรม เปลีย่ นไปแบบใด ในชวงศตวรรษทีจ่ ะมาถึงในประเทศญีป่ นุ ในทีส่ ดุ เมือ่ โลกถูก กําหนดให เปนสามัญ ? จากการตีความจากประโยคขางตนที่ไดรับมาจากโจทยประกวดแบบ ทําให เกิดความในการศึกษาหาสิ่งที่เปนเอกลักษณ ที่สื่อถือญี่ปุนและสามารถ สื่อสารเอกลักษณนั้นสูนานาชาติได เลยสนใจนํา zen มา เพื่อสื่อสาร และ สาเหตุทเี่ ลือก zen มาเพราะ ศาสนานีถ้ กู เลามาในทุกยุคของญีป่ นุ ผสมกับ ความเชือ่ แบบชินโต แตทไี่ มนาํ ชินโตมาใชเพราะ ชินโตเปนการเชือ่ เรือ่ งผี และ บรรพบุรุษ แตสิ่งที่ทั้งสองมีเหมือนกันคืิอ นับถือธรรมชาติ โดยหลักการ สอนของ zen เองไมไดสอนใหตัดสิน สอนใหอยูกับปจจุบัน และไมมีสิ่งใด ถูกและผิด zen ยังสอนใหลงมือทํากอนที่จะตัดสินวาสิ่งสิ่งนั้นคืออะไร และ ในปจจุบนั zen ไมไดออกไปสูโ ลกภายนอกในฐานะศาสนา แตถกู ลดทอนลง จนเปนแนวทางการบําบัดทีแ่ พรหลายแนวทางหนึง่ เหตุนจี้ งึ หยิบ zen ทีไ่ มได พูดถึงศาสนา แตพูดถึงการเชื่อมโงของผูคนและการใชพื้นที่


moveable space control move for 1 Partition separate space

2

หลังจากการศึกษา zen ขางตน ทําใหสนใจการเลือกใชสงิ่ ทีต่ อ งเขาไปลอง ใช ถึงจะสามารถะบุไดวาสิ่งๆนั้นทําหนาที่อะไร และสังเกตจากองคประกอบ ในบานและวัดญี่ปุน จึงสนใจองคประกอบที่สามารถเคลื่อนที่ปรับเปลี่ยน หรือยืดหยุนได ที่ยกมาใชหลักๆคือ การจัดเรียงเสื่อทาทามิที่นํามาจัดการ พืน้ ทีใ่ นแนวพืน้ ทัง้ หมด และพนังบานเลือ่ นทีใ่ ชกน้ั space ดวยการเลือ่ นแบง พื้นที่ ทําใหมองถึงการแบงพื้นที่ในแนวตั้งได 2 ลักษณะ 1. การที่คนและ การทํากิจกรรมเปนกิจกรรมทีอ่ ยูก บั ที่ นัน่ ทําใหเกิด partition ทีต่ อ งเลือ่ น มาเพื่อกัน space แบงการใชงาน 2. คนหรือกิจกรรมเปนการเคลื่อนที่ เชน การเดิน วิ่ง จึงเปรียบเสมือนคนเปน partition และการที่คนเคลื่อนที่

People move to change perception.

ทําใหมุมมองเปลี่ยนไปทุกชั่วขณะ จึงคิดวาการสราง partition ที่อยูกีบที่ แตมกี ารเปดชองเปดใหเห็นธรรมชาติสลับกับไปมาจะเปลีย่ นหรือบังคับมุมมอง ของคนที่เคื่นที่ได จึงนําแนวคิดทั้ง 2 มาเปนแนวทางในการออกแบบ แต ประเด็นของการออกแบบการใชงานพื้นที่คือ ทําใหเเกิดความหลากหลาย ของการใชพนื้ ที่ การไมกาํ หนดพืน้ ทีอ่ ยางตายตัววาพืน้ ทีน่ ตี้ อ งใชอา นหนังสือ เทานั้น หรือพื้นนี้เปนสวนสาธารณะ เปนการตีกรอบและตัดสินการใชพื้นที่ ทีไ่ มปรับเปลีย่ นตามการใชงาน จึงออกแบบใหพนื้ ทีต่ า งๆสามารถปรับเปลีย่ น ตามการใชงานของกลุมคนและกิจกรรมที่ตางไปดวยการเลื่อน partition ทั้งในแนวพื้นและผนังดวยเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองกิจกรรมที่หลากหลาย


ขŒอจํากัดของการจัดเรียงเสื่อตาตามิ จํานวนคี่

การจัดเรียงเสื่อตาตามิดŒวยจํานวนคี่คูณจํานวนคี่จะทําใหŒเกิดพื้นที่ว‹าง ขึ้นอย‹างนŒอย 1 ช‹อง เสมอ การจัดเรียงเสื่อแบบ 3 X 3 จะทําใหŒเกิดช‹องว‹าง 1 ช‹อง การจัดเรียงเสื่อแบบ 5 X 5 จะทําใหŒเกิดช‹องว‹าง 1,3,5,7 ช‹อง

blank space Example of 1 blank space

Example of 3 blank spaces

Example of 5 and 7 blank spaces


How to creat your own space ? Reach your hand out

Waiting for scanning

4. Type your activities

Choose your space

5. Creat your space Click creat ! for creat your own space, named it and save in you data.

CREAT !

Use restrictions 1. For creat new space you should follow the steps in order. 2. 1 PERSON can extrude maximum 3 partitions that surround you.( You can extrude partition maximum 6 feet high.) 3. 1 PERSON can extrude maximum 1 surface that connect to you. If you extrude partition between you and surface, that surface do not connect to you) ( You can extrude surface maximum 2 feet high.)

partition

1. Choose your type of space Online

connect to the server can collect every data and activities that you do

3 FEET

Ofine

isolation from the server but still observed for the security problem

2. Choose number of users 1 yourself

Can extrude surface Can not extrude surface

2-3

group of freinds, couple, family, etc.

5+

People outside can see the activity inside.

isolation activities

People outside can t see the activity inside. For making focusing on activities.

person

Company group, Field trip group, Exhibition group, etc.

3. Choose your type of activities group activities

person

comercial activities

People outside can see what you upload and you can see their reaction

4. If you booking in group for group activities and recieve the permission then you can creat along connect partition. 5. If you have person space next to you, you can share space with them if they agree but you cannot creat patition to enclose his/her from outside


meeting, lecturing

10 - 16 people ( oine, group activities) + 1 feet + 1 feet + 1 feet

+ 1 feet

+ 1 feet + 1 foot

+ 1 feet

+ 1 feet

+ 2 feet

+ 1 feet

hangout

meditation, reading

1, 2-3 people ( online, isolation activities)

1, 2-3 people ( oine, isolation activities)

- 1 feet

small class, ikebana class 1, 2-3 people ( online, group activities)

+ 1 feet

+ 1 feet - 1 feet

hangout

1, 2-3 people ( online, group activities)


meeting, lecturing, public speech 10 - 16 people ( online, group activities) + 1 feet + 1 feet

+ 1 feet

+ 1 feet + 1 feet + 1 feet

+ 1 feet

+ 1 feet

exhibition

15 - 20 people ( online, group activities)

+ 2 feet

+ 2 feet + 2 feet

+ 2 feet

+ 2 feet

+ 2 feet

+ 2 feet

+ 2 feet

+ 2 feet

+ 2 feet + 2 feet

+ 2 feet

+ 2 feet

+ 2 feet

+ 2 feet

+ 2 feet

+ 2 feet + 2 feet

+ 2 feet + 2 feet

+ 2 feet

+ 2 feet

+ 2 feet

scanner rock

3 - 5 people ( online, group activities)


Make identities finding rock with scanner

touch the scanner

Get your indentities

welcome

ขัน้ ตอนการลงทะเบียน สราง Profile ในเมืองเปนการนําเทคโนโลยีมาใชรว มกับสิง่ ทีเ่ ปนกลอุบายของพืน้ ที่ zen ทีม่ อี ยูแ ลวคือการจัดหิน การจัดหินในสวน zen นัน้ เปนอุบายใหผคู นหยุดคิดและมาตีคสามความหมายของการจัดเรียงหินนัน้ ซึง่ จะพบเห็นไดตามวัดหรือสวนทัว่ ไป และการนําหินนัน้ มาตีความใหม บวกกับการใชเทคโนโลยี ทําใหเกิดกิจกรรมใหมขนึ้ มา คือการทีค่ นตองเอามือไปสัมผัส หรือใกลกบั ธรรมชาติ การนํามือไปแสกนบนหินทีม่ แี ทนสแกนลายนิว้ มือ การสแกนจะเก็บขอมูลของผูใช เหมือนการ sign in เขาระบบ การแสกนทุกครัง้ ยังสามารถอัพเดตสิง่ ทีท่ นใจหรืออัพโหลดสิง่ ทีแ่ สดงตัวตนใหคนอืน่ ในเมือง ไดเห็นโดยหินทีม่ ที แี่ สกนจะสามารถมอง หาไดภายในเมืองโดยจะมีไฟและสัญลักษณบอก โดยการตีความหินครัง้ นีเ้ ปลีย่ นไปเปนเครือ่ งมือทีใ่ ชสอื่ สารระหวาง คนกับคนและคนกับตัวสถาปตยกรรม


Gate N Buildng 2 ic B

Gate N Building 1

6.2 km. from odaiba

Parking

yc le

Bi

P

cy

g

in

k ar

cl

e

Pa

rk

200 m.

in

g

Bi

cy

e

Pa

rk

in

le

yc

ic B

cl

g

P g

in

k ar

Gate S Building 2 Gate N Building 3

B

cy

Layout Plan

rk

rock (scanner)

k ar P

Pa

le

e

yc

cl

ic

Bi

in

g

in

g

N

ic

B

cl

e

in

g

Gate S Building 3

g

rk

in

Pa

k ar P

cy

scale 1:250

e

Bi

l yc

Parking

Gate S Building 1

6

24

60

unit : feet

120

240


30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

section A

30 feet

30 feet

30 feet

section B Building 1 1 3

6

12

24

30

scale 1:100 unit : feet 60

+ 15.3 feet 5 1/3 tatami matts

+ 7.5 feet 2.5 tatami matts + 6 feet 2 tatami matts

+ 3 feet 1 tatami matt

+ 0.00

section A 1 3

6

12

24

30

unit : feet 60


30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

section B

30 feet

30 feet

section A

section A 30 feet

30 feet

2 Building A 1 3

6

12

24

30

scale 1:100 unit : feet 60


+ 15.3 feet 5 1/3 tatami matts + 15.3 feet 5 1/3 tatami matts

+ 7.5 feet 2.5 tatami matts + 7.5 feet 2.5 tatami matts + 3 feet 1 tatami matt

+ 0.00

+ 3 feet 1 tatami matt

+ 0.00

section B 1 3

6

12

24

scale 1:100

section B unit : feet

30

60

1 3

6

12

24

scale 1:100 unit : feet

30

60

+ 15.3 feet 5 1/3 tatami matts

+ 7.5 feet 2.5 tatami matts + 6 feet 2 tatami matts

+ 3 feet 1 tatami matt

+ 0.00

section A 1 3

6

12

24

30

scale 1:100

section A unit : feet 60

1 3

6

12

24

30

scale 1:100 unit : feet 60


30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

30 feet

section B

30 feet

30 feet

section A 30 feet

30 feet

service

Building 3 1 3

6

12

24

30

scale 1:100 unit : feet 60


+ 9 feet 3 tatami matts

+ 3 feet 1 tatami matt

+ 0.00

section B 1 3

6

12

24

30

scale 1:100 unit : feet 60

60 feet 10 tatami matts

+ 6 1/3 feet 2.17 tatami matts + 3 feet 1 tatami matt

+ 0.00

section A 1 3

6

12

24

30

scale 1:100 unit : feet 60


MA THE ESSENCE OF SPACE

Thank you

Profile for Max Towatthana

MA : the essence of space  

MA : the essence of space  

Advertisement