Page 1

Презентация дизайн


ÏПëлàаêкàаòт Ѝѝäдëлÿя  Ѝѝíнàаïпèиòтêкîоâв  Ѝѝñсåеðрèиèи  Ѝѝ42  Ѝѝ


ÐРàаçзðрàаáбîоòтêкàа Ѝѝýэòтèиêкåеòтêкèи  ЍѝÑСÏПÀАÐРÒТÀАÊК  Ѝѝ


ÈИíнòтåеðрíнåеòт Ѝѝìмàаãгàаçзèиíн  Ѝѝäдëлÿя  Ѝѝñсïпîоðрòтèиâвíнûыõх  Ѝѝòтîоâвàаðрîоâв  Ѝѝ


ÂВîоáбëлåеðрûы Ѝѝäдëлÿя  Ѝѝñсïпîоðрòтèиâвíнûыõх  Ѝѝêкðрåеìмîоâв  Ѝѝ


ÁБàаíнíнåеðр Ѝѝäдëлÿя  Ѝѝñсòтîоìмàаòтîоëлîоãгèиèи  Ѝѝ


ÂВèиæжóуàаëл Ѝѝäдëлÿя  Ѝѝáбðрàаñсëлåеòтîоâв  ЍѝTrymax  Ѝѝ


ÐРàаçзðрàаáбîоòтêкàа Ѝѝóуïпàаêкîоâвêкèи  Ѝѝäдëлÿя  Ѝѝêкðрåеìмàа  ЍѝÞЮíнèиâвåеíн  Ѝѝ

ÎОòт Ѝѝ÷чåеðрòтåеæжàа  Ѝѝäдîо  Ѝѝïпðрîоäдóуêкòтàа  Ѝѝ


ÎОêкëлåеéйêкàа Ѝѝìмàаøшèиíн  ЍѝBasarabia  Ѝѝ


ËЛèиñсòтîоâвêкèи Ѝѝðрàаçзîоãгðрåеâвàаþюùщèиõх  Ѝѝêкðрåеìмîоâв  Ѝѝ


ЍѝÏПëлàаêкàаòт Ѝѝäдëлÿя  Ѝѝòтóуðрíнèиðрàа  Ѝѝ


ÔФóуòтáбîоëлêкèи Ѝѝäдëлÿя  Ѝѝêкîоìмïпàаíнèиèи  Ѝѝñсîоêкîоâв  Ѝѝ


ÔФèиðрìмåеíнíнûыéй Ѝѝñсòтèиëлüь  Ѝѝäдëлÿя  Ѝѝêкîоìмïпàаíнèиèи  Ѝѝïпîо  Ѝѝ  Ѝѝ  Ѝѝ  Ѝѝ  Ѝѝ  Ѝѝèиçзãгîоòтîоâвëлåеíнèиþю  Ѝѝìмåеòтàаëлëлîоèиçзäдåеëлèиéй  Ѝѝ


ÔФóуòтáбîоëлêкèи Ѝѝäдëлÿя  Ѝѝñсïпàаðрòтàаêкàа  Ѝѝ


ÃГëлàаâвíнàаÿя Ѝѝñсòтðрàаíнèиöцàа  Ѝѝäдëлÿя  Ѝѝñсàаéйòтàа  Ѝѝ


ÔФèиðрìмåеíнíнûыéй Ѝѝñсòтèиëлüь  Ѝѝðрàаçзðрàаáбîоòтàаíнíнûыéй  Ѝѝíнàа  Ѝѝîоñсíнîоâвåе  Ѝѝîоïпðрîоñсîоâв  Ѝѝ


1) проведем  опрос  

Наши услуги

                                                                                                     2)  разработаем  идею                                                                                                3)  создадим  макет                          4)  Напечатаем  продукцию     -­‐Логотип   -­‐фирменный  стиль   -­‐этикетка   -­‐упаковка   -­‐каталог   -­‐буклет   +7  926  209  21  11 -­‐сайт   -­‐интернет  магазин  и  многое  другое   nazira@maxtommy.biz maxtommy.biz

Презентация по дизайну  

Листовки, этикетки, упаковка, и др.

Advertisement