Issuu on Google+

Презентация дизайн


ÏПëлàаêкàаòт  Ѝѝäдëлÿя  Ѝѝíнàаïпèиòтêкîоâв  Ѝѝñсåеðрèиèи  Ѝѝ42  Ѝѝ


ÐРàаçзðрàаáбîоòтêкàа  Ѝѝýэòтèиêкåеòтêкèи  ЍѝÑСÏПÀАÐРÒТÀАÊК  Ѝѝ


ÈИíнòтåеðрíнåеòт  Ѝѝìмàаãгàаçзèиíн  Ѝѝäдëлÿя  Ѝѝñсïпîоðрòтèиâвíнûыõх  Ѝѝòтîоâвàаðрîоâв  Ѝѝ


ÂВîоáбëлåеðрûы  Ѝѝäдëлÿя  Ѝѝñсïпîоðрòтèиâвíнûыõх  Ѝѝêкðрåеìмîоâв  Ѝѝ


ÁБàаíнíнåеðр  Ѝѝäдëлÿя  Ѝѝñсòтîоìмàаòтîоëлîоãгèиèи  Ѝѝ


ÂВèиæжóуàаëл  Ѝѝäдëлÿя  Ѝѝáбðрàаñсëлåеòтîоâв  ЍѝTrymax  Ѝѝ


ÐРàаçзðрàаáбîоòтêкàа  Ѝѝóуïпàаêкîоâвêкèи  Ѝѝäдëлÿя  Ѝѝêкðрåеìмàа  ЍѝÞЮíнèиâвåеíн  Ѝѝ

ÎОòт  Ѝѝ÷чåеðрòтåеæжàа  Ѝѝäдîо  Ѝѝïпðрîоäдóуêкòтàа  Ѝѝ


ÎОêкëлåеéйêкàа  Ѝѝìмàаøшèиíн  ЍѝBasarabia  Ѝѝ


ËЛèиñсòтîоâвêкèи  Ѝѝðрàаçзîоãгðрåеâвàаþюùщèиõх  Ѝѝêкðрåеìмîоâв  Ѝѝ


ЍѝÏПëлàаêкàаòт  Ѝѝäдëлÿя  Ѝѝòтóуðрíнèиðрàа  Ѝѝ


ÔФóуòтáбîоëлêкèи  Ѝѝäдëлÿя  Ѝѝêкîоìмïпàаíнèиèи  Ѝѝñсîоêкîоâв  Ѝѝ


ÔФèиðрìмåеíнíнûыéй  Ѝѝñсòтèиëлüь  Ѝѝäдëлÿя  Ѝѝêкîоìмïпàаíнèиèи  Ѝѝïпîо  Ѝѝ  Ѝѝ  Ѝѝ  Ѝѝ  Ѝѝ  Ѝѝèиçзãгîоòтîоâвëлåеíнèиþю  Ѝѝìмåеòтàаëлëлîоèиçзäдåеëлèиéй  Ѝѝ


ÔФóуòтáбîоëлêкèи  Ѝѝäдëлÿя  Ѝѝñсïпàаðрòтàаêкàа  Ѝѝ


ÃГëлàаâвíнàаÿя  Ѝѝñсòтðрàаíнèиöцàа  Ѝѝäдëлÿя  Ѝѝñсàаéйòтàа  Ѝѝ


ÔФèиðрìмåеíнíнûыéй  Ѝѝñсòтèиëлüь  Ѝѝðрàаçзðрàаáбîоòтàаíнíнûыéй  Ѝѝíнàа  Ѝѝîоñсíнîоâвåе  Ѝѝîоïпðрîоñсîоâв  Ѝѝ


1)  проведем  опрос  

Наши услуги

                                                                                                       2)  разработаем  идею                                                                                                3)  создадим  макет                          4)  Напечатаем  продукцию     -­‐Логотип   -­‐фирменный  стиль   -­‐этикетка   -­‐упаковка   -­‐каталог   -­‐буклет   +7  926  209  21  11 -­‐сайт   -­‐интернет  магазин  и  многое  другое   nazira@maxtommy.biz maxtommy.biz


Презентация по дизайну