Page 11

Foto maachen, an wéi de Fotograph jugéiert hat dass mëttlerweil souvill Fotoe gemaach ginn sinn, dass bestëmmt eng dovu gutt ginn ass, ass et nees era gaang bei dee leschte Stopp deen nach geplangt war, den “Broadcasting-Raum“. Och hei, op sécherer Distanz hannert de Fënsteren, konnte mer dee Raum deen duerch eng grouss Mauer charakteriséiert ass, op där all d‘Transmissioune projezéiert waren, déi zur Zait iwwert d‘Satellitte vun der SES Astra gelaf sinn, inspizéieren an eis nach e puer lescht Froe beäntwere loossen.

Vun do aus, ass et dunn awer och op en Enn gaangen an mir hunn ënnerwee fir zeréck op de Parking dem Här Hoffmann mat engem grousse Merci an Applaus fir déi interessant Visite, Äddi gesot. Op dëser Plaz wëll dann och ech de Lecteur net méi laang vum nächsten Artikel hei aus dem bulli ofhalen a just nach eng Kéier der SES Astra, dem Florian Pfleiderer deen déi Visite fir d‘ANEIL organiséiert huet an deenen déi mat waren an duerch hir Présence fir déi gutt Stëmmung gesuergt hunn, ee grousse Merci soen. Marc Albert

Visite bei SES Astra

bulli Summer 2013 l 11

bulli 2013_2  

aneil bulli 2013_2

Advertisement