Page 1


i*12w"OESPÆŒE45#

NN ÆŒO

NN ÆŒO

NN ÆŒO


*OUFSOFU57 8FC57

1PQVMBUÆŒPO &TU

*OUFSOFU6TFST :FBS

*OUFSOFU6TFST -BUFTU%BUB

1FOFUSBUÆŒPO 1PQVMBUÆŒPO

   

  

   4PVSDFIUUQXXXÆŒOUFSOFUXPSMETUBUTDPNTUBUTIUN


iƌ1BEw1MBUGPSN

.ƌMMƌPO6TFST 4PVSDFIUUQƌQPEBCPVUDPNPEƌQBENPEFMTBOEUFSNTGƌQBETBMFTUPEBUFIUN


i4BNTVOHw1MBUGPSN

"QQSPY.ÆŒMMÆŒPO6TFST 4PVSDFIUUQXXXXPSMEUWQDDPNCMPHTBNTVOHNBLÆŒOHCÆŒHTBMFTÆŒOUFSOFUDPOOFDUFEEFWÆŒDFT


i30,6w1MBUGPSN

.ÆŒMMÆŒPO6TFST 4PVSDFIUUQXXXTQMBUGDPNSPLVTBMFT


$IBOOFMTCZ$PVOUSZPG0SƌHƌO


AF RI CANCHANNE L S 2 S T V Af r i c a bl e E ur o ne wsF r e nc h F r a nc e2 4F r e nc h GR T S Ma ur i t a i neT V NT A OR T B OR T M R T S1 S o ma l i l a ndT V S o ma l i I nt e r na t i o na l T e l eCo ngo T F MS e ne ga l T o ubaT V T P AI nt . Vo xAf r i c a Wa l f T V AF RI CAE AS TCHANNE L S E R I T V E S AT E T V2 T VOr o mi y a AL BANI ANCHANNE L S 3P l us 3 T V AB CNe ws AJ I B a l k a n Al s a t M E R AT V K a na l 7 K l a nK o s o v a K o haT V MT VK o s o v a Ne wsT V ONT V R T K R T V2 1 R T V2 1J uni o r R T V2 1Mi x R T V2 1P l us R T V2 1P o pul l o r e T I PT V T i r a naT V T r i ngCo me dy T r i ngF o l k T r i ngL i f e T r i ngMa x T r i ngP l a ne t T r i ngS po r t s T r i ngS upe r T r i ngT r i ngT V T r i ngT V T r i ngWo r l d T VDuk a gj i ni T VGl o b T VK l a n T VP l us T VP r i t z e ni T VS y r i Vi s i o n T VT e ma Va l i T V VH1 Vi s i o nP l us Vi s i o nT V XT r i ng Zi k oT V ARABI CCHRI S T I AN 3AB NE ngl i s h 3AB NP r o c l a i m AB N Al Ha y a t T V Al K a l e maT V Al K a r ma Al K a r ma2 Al K e r a z aT V Al Ma l a k o o t Al S hi f aT V As s y r i a S a t Co pt i c S a t CT V CY C Da r et oDr e a m

ARABI CCHRI S T I AN( c ont ’ d) Ho pe s a t J CT VT B N L L B NAr a bi c L L B NE ngl i s h L o go sT V Ma r Mo r c o s S a t 7Ar a bi c S a t 7K i ds S ma r t L i f e S t y l eT V S mi l eo f aChi l d S MNI E WT NE ngl i s h T B NCha nne l T heChur c hCha nne l T heWa y ARABI CGE NE RAL 4 S HAB AB 1 ADS1 Af a qT V Al Al a mNe ws Al Al a mi aT V Al Ama k e nDr a ma Al Ao ul a Al As k a nda r i a Al B a ghda di a Al B a i t Ci ne ma Al De l t a Al E t e j a h Al F a y ha aT V Al F o r a t T V Al Hi wa r NE T Al I r a qi y aS po r t s Al I r a qi y aT V Al K a he r a Al K a na l Al K a s sT V Al Ma ghr i bi y a Al Ma s r a wi y a h Al R a s he e dT V Al S a e e d Al S ha r qi y a Al S o ur i y a Al T a ghi e r Ne ws Al Wa nT V Al Wa t t a n ANN Ar r y a di a As hur T V B a hr a i nT V Ca na l Al ge r i e CCT VAr a bi c E l E k hba r i y a E R T U1 E R T U2 E ur o ne wsAr a bi c F r a nc e2 4Ar a bi c HB T V I ! l m I s ht a r T V J o r da nT V K a r a me e s h K uwa i t T V1 K uwa i t T V2 K uwa i t T V3 L i by aa l Hur r a L i by aT V Ma s s a y a Ma ur i t a ni aT V ME AT V Me di 1 MI S R 2 5 Mi xT V Ni l eCi ne ma Ni l eCo me dy Oma nT V ONT V Os c a r Dr a ma OT VL e ba no n P a l e s t i neT V Qa t a r T V R o y aT V S a maCi ne ma S a udi T V S ha r j a hT V S ha r qi y aNe ws

ARABI CGE NE RAL( c ont ’ d) S o ut he r nS uda nT V S uda nT V S y r i aDr a ma S y r i aT V T ACT V T e l eL i ba n T i meMI X T OPMo v i e s T R TAr a bi c T VT uni s i a Wa t t a nT V Y a l l aF a n Y e me nT V ARABI CMUS L I M Al K i t a b Al K a wt ha r T V Al Ma r e e f T V Al Qua r a nE l K a r e e m Al S o u! y a Al S unna h Ha di T V Ha y a t o na K a r ba l aT V S i baT V T a ha T o y o r E l J a nna h BOS NI ANCHANNE L S AJ I B a l k a n B a l k a ni k aT V B H1T V B NT V B o s t e l T V HDMus i c K CNMus i c2 OB NT V OT VB o s ni a R T CG R T K1S AT R T VAt l a s T o pMus i c Vi s i o nT V BUL GARI ANCHANNE L B B T F o l k l o r T V P l a ne t aF o l k CHI NE S E L L B NChi ne s e E NGL I S HCHANNE L S Al J a z e e r a( AJ I ) CNCWo r l d E ur o ne wsE ngl i s h F r a nc e2 4E ngl i s h P B SCr e a t e P B SHDE a s t P B SHDWe s t P B SWo r l d P e nt a go nT V P r e s sT V R TDo c ume nt a r y R TE ngl i s h R us s i aT o da y E NGL I S HE NT E RT AI NME NT CB SCo l l e geS po r t s Cl ubbi ngT V F i l mso nR e e l F r a k l e Me n7 Out do o r S po r t s T heOut do o r Cha nne l T I N1 T I N2 T I N3 Whe e l sT V Wo r l dwi deE x t r e meS po r t s I T AL I AN E ur o ne wsI t a l i a n T e l e pa c e T e l eP a dr eP i o PE RS I AN Ahl eB a i t 1

PE RS I AN( c ont ’ d) Ahl ul by t E ngl i s h Al Ha di T V Al a nwa r Anwa r Al Hus s e i n E ur o ne wsP e r s i a n Ha di T V3 Ha di T VE ngl i s h I MAMMa hdi I ma mHus s e i nT V I R I NN J a me J a mT V2 P MCMus i c S a l a a mT V T a s v i r eI r a n VOAP NN We s a l P e r s i a n PRE MI UMS PORT S P SADHOC P SGAA P SHD P SP o l i s h1 P SR ugby1 P SR ugby2 P SS c o t t i s h1 P SS o c c e r 1 P SS o c c e r 2 S PANI S H 3AB NL a t i no E ur o ne wsS pa ni s h P B SVme T B NE nl a c e T e l e s ur T URKI S HCHANNE L S 2 4T V AT V B l o o mbe r gHT DÇo c uk DF HMus i c DF HP r i me1 DF HP r i me2 DF HP r i me3 DF HP r i me4 DF HP r i me5 DF HP r i me6 DF HP r i me7 DF HS po r t s DF HS po r t sHD E ur oD E ur oS t a r Ha be r T ür k Ma xS ma r t Mus i cT ur k NT V S a ma ny o l uT V S ho wT V S T VHa be r T R T1 T R TÇo c uk T R THa be r T R TT ür k T V8 Y e s i l c a m K r a l T V OT HE RS Ca s pi oNe t Dha mmaMe di aCha nne l E ur o ne wsGe r ma n E ur o ne wsR us s i a n K e nt r o nT VI nt . K ur di s t a nT V K ur dS a t R o dno yT B N R T A T T GN VT V4 ADUL TCHANNE L S XT r i ng Xt s y XXX R e a l XX. 5 J ui c y XX. 5

RADI OS 7 0 ’ sHi t s 8 T r a c k s 8 0 ’ sHi t s 9 0 ’ sHi t s Ade nR a di o Adul t Al t e r na t i v e Adul t Co nt e mpo r a r y Al a a m Al t e r na t i v eR o c k B l ue s Chi l dr e n’ s Cl a s s i cR &B Cl a s s i cR o c k Co " e e ho us eR o c k Da nc e E c l e c t i cCo unt r yHi t s E ma r a t F M F l a s hba c k Go s pe l Gl o r y Ho l i da yHa ppe ni ngs Ho l yQur a n Ho t J a mz Ho t t e s t Hi t s Hur ba no I R I BR a di o1 I R I BR a di o3 I R I BR a di o4 J a z z K uwa i t R a di o2 K uwa i t R a di oF M L a t i nHi t s L a t i nJ a z z L i t eCl a s s i c a l Ma l t S ho pOl di e s Mo de r nCo unt r y Mo nt eCa r l oDo ua y l Ne wAge Ne wWa v e Oma nR a di o Qa t a r R a di o R a di o2 1 R a di oI r a n R a di oMa a r e f R a di oQur a n R a di oS a na a R a di oS e ne ga l I nt R a di oT uni sCha i ne R a di oVa t i c a naT e l e pa c e R a pt ur e R e dR o c ka ndB l ue s R e gga e R e publ i co f I r a q R o c ke nE s pa no l S a l s a S ha r j a hF M S i l k yS o ul S mo o t hJ a z z S o f t Hi t s S o ut a l S ha a b S ubt e r r a ne a n T heS pi r i t T r a di t i o na l Co unt r y T r a nqui l i t y Umdur ma n Umdur ma nHo l yQur a n Ur ba nB e a t Vo i c eo f Y o ut h PROS PE CTCHANNE L S 1s t Qua r t e r 2012 AF NF a r s i _ Ne t Al phaP unj a bi Ar i a naAf gha ni s t a nT V AY MS po r t s B a nda ma x B l a c k be l t T V B l ueHi ghwa y s B VN B Y U Ca bl eNo t i c i a s Ca na l 5 2MX Ca na l S ur Ca ne l l aR e s po ns e CB T V( Mi c ho a c á n) CCT V4

PROS PE CTCHANNE L S( c ont ’ d) 1s t Qua r t e r 2012 He a l i ngCha nne l Ci neL a t i no Ci neMe x i c a no Ci ne l a t i no Co l o ur s Cr o a t i o nMus i cCha nne l CT I CT NI DaAi T V Da y s t a r DeP e l i c ul a DeP e l i c ul aCl a s s i c o Duna E c ua v i s aI nt e r na t i o na l T V E l Ga r a ge F a i t hT V F a mi l y l a ndT e l e v i s i o nNe t wo r k F a mi l y ne t F uni ma t i o n F uni ma t i o nHD Go dT V Go l T V Go l de nAgeo f Mo v i e s Go l de nE a gl eT e l e v i s i o n Go s pe l B r o a dc a s t i ng Gr a nCi ne Ha l o ge nT V HNN HR T I mpa c t T e l e v i s i o n I ns pi r a t i o nNe t wo r k K o s s ut hR a di o L aF a mi l i aCo s mo v i s i o n L aT e l eNo v e l a L a t i no Ame r i c aT V Ma k sT V MB CAme r i c a MB CD Me x i c o2 2 Me x i c oT V Mo me nt umT V MyF a mi l yT V MY X Na r o dni R a di o Ne wT a ngDy na s t y NT N2 4 Oa s i s Onc eT VMe x i c o P a r a bl e sHD P ho ne i x( i nne go t i a t i o n) P ho ne i xI nf oNe ws( i nne go t i a t i o n) P l a ne t X R &RT e l e v i s i o n R a di oP a z R a ngAR a ng R F D R i t mo s o nL a t i no R T P R T PI nt e r na c i o na l S a ma ny o l u S B T N S o nl i f eNe t wo r k S o nyUS A S o r pr e s a S URP e r u T B N( 1 ) T B NI t a l y T B NNe j a t T B NR us s i a T CT T CT( S D&HD) T e l e f e T e l e f eI nt e r na c i o na l T e l e f o r mul a T e l e hi t T e l e mi c r oI nt e r na t i o na l T e mpo T F C T heWo r s hi pNe t wo r k T VAs i a T VChi l e T VCo l umbi a T V5Mo nde

PROS PE CTCHANNE L S( c ont ’ d) 1s t Qua r t e r 2012 T VK T VMe x T y CS po r t s Uns i o nNe t wo r k UpL i f t T V Ut i l i s i ma Vi de oR o l a Vo i c eo f Cr o a t i a Wi z eB uy s Wo r l dHa r v e s t T e l e v i s i o n Ze eT V Ze eT VCi ne ma . . . a ndmo r e


5IFNBUÆŒD$IBOOFMT

(FPCMPDLÆŒOHBWBÆŒMBCMF


*18PSME57*OD (MPCBM)FBERVBSUFST )VUUPO$FOUSF%S 4UF4BOUB"OB $" 1IPOF  

'BY  

JOGP!JQXPSMEUWDPN XXXJQXPSMEUWDPN

XXXJQXPSMEUWUW

IPWorldTV Inc  

Information Kit