Page 1


najznačajnije u Beogradu. E G E, L O K sku populaciju u, Univerziteta I on E em gi ad re IC ak u u IN ta je ite G an rz šamo uključiv najvećih unive DRAGE KOLE od najstarijih i ost studija i olak ta i

tet u Vodič - Univerzi

i cija u publikacij CIP – Katalogiza ograd Be e, bij Sr ka te Narodna biblio u. - 2005 rzitet u Beograd VODIČ / Unive III) 4/ alkanska str. - Beograd (B (oktobar)- 136 05 20 a, rad og Be ta : Savez studena zione). - 21cm ica un m rna Co (Beograd : Weste

050.8

4

8= ISSN 1452-212 u Beograd 5432588 COBISS.SR-ID 12

SADRŽ AJ

iverzite o sveukupn dicu jednog suje istorijat Un m predstavim udentsku poro lo da vas intere m uspeti da va bi Dobrodošli u st vam na raspoijo ti, ac ris su ik ji ko bl e ko pu lik isi ve mo ovom ata, brojni serv radu 2005.” od en og ud st Be e idealnim lji. u jih Verujemo da će t m čin ol i ite ze , jb j rz šo lih metropola ipendiranje na iču kroz Unive ta st ustanove u na os , od e ”V na od lsk u ra ju ko ći ja ish i oš na j va ok ta vis koje ćete ma koji ga izd zovanja, smeš su informacije držajima i ljudi , reforma obra Nadamo se da sa istorijom, sa pravila studija d i, ra m ra og og Be pr ad ki ijs sam Gr og duha, i na fakulteta, stud organizacija ili kog akademsk sti studenskih diciju beograds tra ite av laganju, aktivno st na očekuje da udente. radu, od vas se staništem za st iverzitet u Beog Un je isu up ani se u ja a studenata ko kih domova i hr i u 11 students le. larna, generacij bi ija živ k neki , ju nc do tu a, te I . lte ot po ja st i ku o an fa te Ka lične kvalite stekla nova zn desetijednom i ite a tri ist eć na or oj ja st isk an nizacipo čin zn ga ila najbolji na ata, koja stiče studenskih or resima usavrš 72.000 studen žovani u radu inarima i kong ga m od se an ca m di su ni ti ro oj en po br cioniše uge. Mnogi stud , tako i da bi na videti kako funk uzejima, kako turistički udentske zadr U Vodiču ćete bioskopima i m slenja preko St voli da putuje, ja po ko za st ca di no ro uć a, pozorištima, Po og a. rim m e an va le or ist st or bu re i isk a 14 ni da ima. ima, ulicam u, drugi su reše etničkim društv njegovim trgov od nas odmaraj u Beograd, sa i u kulturno-um se ni u aj tiv ać ak vr su i ki le ti vo ntrima. ja i medija, a ne idu, svi studen a i sportskim ce de i gdegod da a Beograda ima, stadionim ov ub Ali štagod da ra kl i a im Savez studenat ima, splavov ov rk pa i a m ka re

ITET 07. UNIVERZ u Beogradu 08. Univerzitet iranja 09. Pravila stud budućnosti 15. Univerzitet


Izdavač: a Beograda Savez studenat III Balkanska 4/ 11000 Beograd Autori: Ivan Radetić ra Nenad Maslova Saradnici: ić Ljiljana Vragov Nenad Milošević Srećko Šekeljić Lektor: Jelena Marušić

: Dizajn i štampa icazione un m Co a Western Fotografija: , Miloš Nadaždin Srđan Matejić, ), ad gr eo vić (B Branko Jovano /foto,Miodrag www.jwork.net hthouse) ig (L ić ov Bogdan imeraka

Tiraž: 16.000 pr

splatna. Publikacija je be ije je zaštićen. ac ik Sadržaj publ jeerijala je dozvol Korišćenje mat smenu pi u en er ov uz no isključivo ra. saglasnost auto

su na osnaciji objavljene nalaze u publik se valjivanja. je ja ko ob u ije tk ac Inform torima u trenu au h ni up st enama, do podložne prom ovu podataka informacija su h tačno ni ne de za ve t na os rn Neke od snose odgovo ne ač radu av og izd i Be u tako da autori oz Univerzitet nika “Vodiča kr ris ko e nj isa inform 2005.”

zahvale tori žele da se a Beograda i au lili naš de , ta ek oj Savez studenat pr li realizaciju og m po imo studije av su st ji ko ed svima om svetlu pr av pr u da nama lju da zajedno sa optimizam i že ogradu, i koji sa Be zahu u u bn et se zit er Po na Univ o postigli. tvo onim što sm Beogradu, Ministarstvu ljs vo do za le de uu mo Univerzitet životne valnost duguje nauke i zaštite vu st ar ist in M , ta ini grada or št sp i up Sk te a, ve pros ovine i turzim trg vu st rima i priar ist zo in on sredine, M ari grad i sp St e in št op ura i in št moći ova broš Beograda, Skup je podrške i po či z be , ta ek oj jateljima pr šim rukama. ne bi bila u va

eski: Prevod na engl - Kontext vić no va Jo Zorica

kultet 33. Filozofski fa ka au n h ki ič lit ltet 26. Fakultet po 34. Fizički faku et lt ku g fa o i čk sk zi orta i fi kultet 18. Arhitekton 27. Fakultet sp . Geografski fa 35 ltet 19. Biloški faku i fakultet vaspitanja 36. Građevinsk e in et ic lt ed ku m fa i e šk sk terinar 20. Defektolo kultet 28. Fakultet ve 37. Hemijski fa et lt ku fa iju ki ič em n h h u te čk o zi tr fi 21. Elek kultet 29. Fakultet za 40. Mašinski fa et lt ku fa et i lt ki faku fakultet 23. Ekonomsk 30. Farmaceuts . Matematički 41 e n ra b d o e ln kultet 24. Fakultet civi 31. Filološki fa ka au n ih n anizacio 25. Fakultet org

5


fakultet 42. Medicinski ni fakultet 43. Poljoprivred ltet 45. Pravni faku i bogoslovski 46. Pravoslavn fakultet eološki fakultet 47. Rudarsko-g i fakultet 48. Saobraćajn ški fakultet 49. Stomatolo kultet 51. Šumarski fa kultet u Boru 52. Tehnički fa -metalurški 53. Tehnološko fakultet kultet

54. Učiteljski fa

D 55. STANDAR dard 56. Uvod u stan domovi 58. Studentski restorani 66. Studentski i krediti 67. Stipendije

6

linika udentska polik

68. St

71. SERVISI ka biblioteka 72. Univerzitets ntar 75. Računski ce 77. ZPU odmarališta 78. Studentska USSB zadruga 79. Studentska 80. SKC grad” DK “Studentski 82. AKUD-i 84. Student RT V SG 85. USH Civilna služba rad Projekat Beog 88. ETC ISIC

ACIJE 89. ORGANIZ a enata Beograd 90. Savez stud 91. SUBG dne studentske 92. Međunaro organizacije 99. BEOGRAD oz istoriju 100. Beograd kr osti Beograda 103. Znamenit 109. Kultura eogradu 112. Prevoz u B t 114. Noćni živo a 117. Plan grad RY

125. SUMMA ŠIVAČA:

SPISAK OGLA

4 C 17, 64, 115, 13 COCA COLA HB 96 , 50 2, . A a.d CENTROBANK 3 PLAN PLUS 13 EUNET 73 MICROSOFT 38 MEDIA 59, 102 BURDA HUBERT 32 ZPU 3, CIL 14, 76, 83 BRITISH COUN

RD 86 EASY TRAVEL CA STITUT ZA ITALIJANSKI IN KULTURU 81 O3ONE 108 PC PRESS 44 KULTET 22 EKONOMSKI FA KONTEXT 70, 93 POGODAK 132


Univerzitet u Be

ogradu je najsta rij

a i najznačajnija visokoškolska ustanova u na šoj zemlji. Sa više od 70.000 studenata i 7. zaposlenih, Uni 500 verzitet u čijem sastavu deluje 31 fakultet i 5 naučnih institu ta ove godine slavi stogodišnj icu pod imenom Univerzitet u Beogradu, od nosno 167 go dina od osniva njegove preteč nja e - Liceja. Ogroman dopr inos koji Unive rzitet u Beogra du daje razvoj čitavog društv u a, uvećaće se skorim uključi vanjem u Evro zonu visokog psku obrazovanja, ka o ishodištem ak tuelne reforme.


UNIVERZITET

STANDARD

U

niverzitet u Beogradu je najveća i najznačajnija akademska ustanova u našoj zemlji i središte obrazovnog, naučnog i društvenog života. Ove godine obeležava se stogodišnjica od transformacije Velike škole u Univerzitet u Beogradu, odnosno od donošenja prvog Zakona o Unverzitetu.

UNIVERZITE TU BEOGRADU

Koreni Univerziteta vraćaju nas kroz vreme do 1808. godine kada je, u ustaničkoj Srbiji, Dositej Obradović osnovao Veliku školu, čiji je jedan od prvih učenika bio i Vuk Stefanović Karadžić. Nakon gušenja Prvog srpskog ustanka, 1813. godine, dolazi i do gašenja Velike škole. Ipak, 1838. godine u Kragujevcu se formira Licej, koji će se 1841. preseliti u Beograd, u zgradu Konaka Kneginje Ljubice. 1863. godine Licej prerasta u Veliku školu i useljava se u novu zgradu koju je poklonio Dunavski kapetan - Miša Anastasijević. Dotadašnja odeljenja, Filozofsko (1838.), Pravno (1841.) i Prirodno-tehničko (1853.) prerasla su u prve fakultete. Pre tačno 100 godina, Velika škola postaje Univerzitet u Beogradu sa 34 profesora i 788 studenata. Petnaest godina kasnije u sastav Univerziteta ulaze Bogoslovski, Poljoprivredni i Medicinski fakultet. Tokom I i II svetskog rata, Univerzitet nije radio, a međuratni period smatra se zlatnim godinama Beogradskog univerziteta, kada je zahvaljujući

8

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

mnogobrojnim donacijama, BU sa 500 nastavnika i 10.000 studenata, bio među najbogatijima u Evropi. O značaju Univerziteta u Beogradu po našu nacionalnu baštinu govori i to da su počeci svih univerziteta u Srbiji i Crnoj Gori, ali i šire, usko povezani sa resursima Beogradskog Univerziteta. Tokom čitave svoje istorije, Univerzitet je promovisao ideje demokratskog društva, građanskih prava i sloboda, nacionalne tradicije i evropske orijentacije. O tome najbolje govore velike studentske demonstracije iz 1968. godine, ali i 1991/92. zatim 1996/97. i konačno 2000. godine. Danas se u sastavu Univerziteta u Beogradu nalazi 31 fakultet, koji su razvrstani u 5 grupacija (Tehničke nauke; Društvene nauke; Medicinske nauke; Prirodne nauke i matematika i Biotehničke nauke), kao i 5 naučnih instituta. Pored njih, deo Univerziteta je i Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković“ sa fondom od oko 1.5 milona publikacija, kao i Računski centar (RCUB). Broj studenata koji su stekli diplomu Univerziteta u Beogradu iznosi preko 320.000, broj magistara nauka je 21.700, a do danas je zvanje doktora nauka dobilo blizu 12.100 kandidata. Trenutno, na Univerzitetu znanje stiče 72.000 studenata osnovnih studija, koje podučava nastavni kadar od 2.500 profesora i docenata i isto toliko asistenata i saradnika u nastavi.


STANDARD

SERVISI

ORGANIZACIJE

Godišnje se na Univerzitet upiše oko 16.500 novih studenata, od kojih se polovini studije finansiraju iz budžeta Republike. Na Univerzitet se mogu upisati kandidati koji su završili četvorogodišnje školovanje, a koji se rangiraju na osnovu srednjoškolskog uspeha i rezultata prijemnog ispita. Od nekadašnjih 75 zadužbina i 11 fondova, svega 11 zadužbina i 2 fonda su obnovili svoj rad. Poslednjih godina, zahvaljujući dobrotvorima, formirana su četiri nova fonda. Iz sredstava koja se ostvaruju zahvaljući njima, stipendiraju se i nagrađuju najbolji studenti Univerziteta. Pitanje povraćaja nacionalizovane imovine je jedno od ključnih za buduće funkcionisanje Univerziteta u Beogradu i poboljšanje njegovog materijalnofinansijskog položaja.

traju 8 semestara, prirodne 8 ili 9, tehničke od 8 do 10 i medicinske od 10 do 12. Specijalističke i magistarske studije traju od jedne do dve godine, a doktorske tri godine.

Najveći izazov koji danas stoji pred Univerzitetom u Beogradu je adekvatno sprovođenje procesa reforme i implementiranje novog Zakona o visokom obrazovanju. Ponovno uključivanje u porodicu evropskih univerziteta znači i prilagođavanje sistema visokog obrazovanja standardima Bolonjskog procesa. Zadatak je da najkasnije do 2010. godine Srbija postane deo Evropske zone visokog obrazovanja, što podrazumeva međusobnu usaglašenost i prepoznatljivost studijskih programa, odnosno akademskih zvanja, kao i mobilnost studenata, nastavnika i radne snage zasnovanu na tome.

Univerzitetom upravljaju Savet Univerziteta i rektor. Savet Univerziteta čine predstavnici fakulteta i instituta (50%), osnivača – Republike Srbije (25%) i studenata (25%). Savet Univerziteta ima ukupno 98 članova. Predsednik Saveta je prof. dr Vladimir Kostić. Rektoru, kao poslovodnom organu, pomažu u radu tri prorektora, kao i generalni sekretar i stručne službe. Rektorski kolegijum čine: prof. dr Dejan Popović - rektor; Aleksandar Lipkovski - prorektror za nastavu; prof. dr Ljubiša Topisirović, prorektor za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju; prof. dr Aleksandar Cvetanović, Sedište Univerziteta, Rektorat, se od 1863. prorektor za finansije i Nenad Đorđević, student-prorektor godine nalazi u jednom od najlepših beograd-

Da li znate?

-

Veće Univerziteta predstavlja stručni organ koji se bavi pitanjima nastave i nauke. Njega čine po dva redovna profesora sa svakog fakulteta (od kojih je jedan dekan), direktori instituta i članovi rektorskog kolegijuma. Sednicama Veća predsedava rektor. Postoji i 17 stručnih veća koji su formirani po naučnim oblastima.

skih zdanja koje je Miša Anastasijevic poklonio “svome otecestvu“, na adresi Studentski Trg 1, telefoni: 635-579 i 635-153, Internet adresa: www.bg.ac.yu >

Nakon 2000. godine, sve veći broj stranih državljana se upisuje na Univerzitet, mada je njihovo prisustvo još uvek daleko manje nego što je to bilo tokom 80-tih godina. Poslednjih godina diplomu Univerziteta prosečno dobije blizu 10.000 studenata godišnje. Na Univerzitetu u Beogradu studije se organizuju kao osnovne i poslediplomske, koje mogu biti specijalističke, magistarske i doktorske. U zavisnosti od fakulteta, osnovne studije traju od tri do šest godina (od šest do dvanaest semestara). Generalno, društveno-humanističke nauke

UNIVERZITET

BEOGRAD

9


UNIVERZITET

STANDARD

P

ravila studiranja se regulišu Zakonom o visokom obrazovanju (ZoVO) i opštim aktom visokoškolske ustanove (univerzitet, fakultet i dr.). ZoVO je donet 30. avgusta 2005. godine i smatra se reformskim zakonom koji treba da dovede do usaglašavanja našeg visokog obrazovanja sa evopskim normama i standardima Bolonjskog procesa. Njegovo uvođenje u sistem našeg obrazovanja trajaće postepeno tokom naredne dve godine, do kada će na snazi ostajati neke odredbe bivšeg Zakona o Unvezitetu (1.V 2002. god.)

OPŠTE INFORMACIJE (ZOVO)

PRAVILA STUDIRANJA

10

Pravo na visoko obrazovanje imaju sva lica sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem. Visoko obrazovanje se ostvaruje kroz akademske i strukovne studije. Akademske studije osposobljavaju studente za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća, a strukovne imaju za cilj osposobljavanje studenata za praktičnu primenu znanja i veština u okviru radnih procesa. Studije prvog stepena su osnovne strukovne i akademske studije. U studije drugog stepena spadaju: specijalističke strukovne, kao i diplomske (master) i specijalističke akademske studije, a studije trećeg stepena su doktorske akademske studije.

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

Školska godina počinje 1. oktobra i traje ukupno 12 meseci. Nastava traje 30 nedelja. (podeljenih u dva semestra ili tri trimestra). Ukupan broj časova aktivne nastave u toku školske godine iznosi najmanje 600 časova. Nastava iz jednog predmeta traje od jednog do dva semestra ili od jednog do tri trimestra.

UPIS STUDIJA Upis na visokoškolsku ustanovu se vrši na osnovu konkursa, koji ustanova raspisuje najmanje 5 meseci pre početka školske godine. Rangiranje kandidata se sprovodi na osnovu opšteg uspeha ostvarenog tokom srednjoškolskog obrazovanja i rezultata prijemnog ispita. Kandidat sa položenom opštom maturom može se upisati i bez polaganja prijemnog ispita, u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove. Kandidat koji nastavlja studije, ili vrši prelaz sa druge ustanove, može se upisati u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove. Strani državljani se mogu upisati na studijske programe pod istim uslovima kao i domaći državljani. Pritom, strani državljanin uz ostalu dokumentaciju, podnosi i nostrifikovanu diplomu o okončanju četvorogodišnje srednje škole, dokaz o zdravstvenom osiguranju za školsku godinu koju upisuje i uverenje ovlašćene komisije o vladanju srpskim jezikom.


STANDARD

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

UNIVERZITET

ESPB I TRAJANJE STUDIJA

STATUS STUDENTA

ISPITI I OCENJIVANJE

Svaki predmet u okviru studijskog programa nosi odgovarajući broj ESPB (Evropski sistem prenosa bodova) bodova, čijim se zbirom označava ukupan obim studija. Zbir od 60 ESPB bodova odgovara prosečnom angažovanju studenta u toku jedne školske godine. Pod angažovanjem studenta podrazumevaju se aktivnosti u vezi sa nastavom (predavanja, vežbe, praktična nastava, seminari...), samostalnim učenjem, kolokvijumima, ispitom, izradom završnog rada, dobrovoljnim radom u lokalnoj zajednici (koji organizuje visokoškolska ustanova) i dr.

Status studenta stiče se upisom na akreditovane studijske programe koje organizuje visokoškolska ustanova. Student može biti u statusu koji podrazumeva finansiranje studija iz budžeta Republike (budžetski) ili statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući). Početkom školske godine, student se opredeljuje za određeni broj predmeta koji nosi najmanje 37 ESPB bodova (za samofinansirajuće studente), odnosno 60 ESPB bodova (za budžetske studente).

Ispit se polaže po okončanju nastave iz odnosnog predmeta. Polaganje može biti usmeno, pismeno i praktično. Ispitni rokovi su: januarski, aprilski, junski, septembarski i oktobarski. Isti ispit student može da polaže najviše 3 puta u toku jedne školske godine. Izuzetak je kada je studentu preostao samo jedan nepoloženi ispit iz programa upisane godine, i tada se taj ispit može položiti u naknadnom ispitnom roku, do početka naredne školske godine.

Osnovne akademske studije imaju od 180 od 240 ESPB bodova. Diplomske akademske studije imaju u zavisnosti od obima osnovnih studija 60 ESPB ili 120 ESPB bodova (potrebno je ostvariti najmanje 300 bodova na osnovnim i diplomskim studijama zajedno). Doktorske studije imaju najmanje 180 ESPB bodova, ukoliko je tokom prethodnog obrazovanja ostvareno najmanje 300 bodova. Izuzetak su programi iz medicinskih nauka, kod kojih se mogu integrisati osnovne i diplomske studije tako da ukupan obim ne prelazi 360 ESPB bodova.

Budžetski student koji u toku školske godine ostvari 60 ESPB bodova ima pravo da nastavi studije u istom statusu. Budžetski student koji ostvari manje od 60 ESPB bodova, može nastaviti studije u statusu samofinansirajućeg studenta. Samofinansirajući student koji u toku školske godine ostvari 60 ESPB bodova iz tekuće godine studija, može u narednoj godini da pređe u budžetski status, ukoliko se rangira u okviru propisanog ukupnog broja studenta koji se finansiraju iz budžeta.

Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena. Predispitne obaveze učestvuju u ukupnom zbiru sa najmanje 30, a najviše 70 poena. Uspeh studenta na ispitu se izražava ocenom od 5 (nije položio) do 10 (odličan), ili na neki drugi, nenumerički, način u skladu sa navedenim odnosom.

PRAVA I OBAVEZE STUDENATA

Status studenta prestaje: ispisivanjem sa studija; Student ima pravo na: završetkom studija; neupisivanjem školske go- - upis, kvalitetno školovanje i objektivno ocenjivanje; dine; nezavršavanjem studija u dvostruko dužem roku nego što je predviđeno; isključenjem sa - blagovremeno i tačno informisanje o svim pitanjima koja se odnose na studije; studija. - aktivno učestvovanje u donešenju odluka, skladno zakonu;

11


UNIVERZITET - samoorganizovanje i izražavanje sopstvenog mišljenja; - povlastice koje proizilaze iz statusa studenta; - podjednako kvalitetne uslove studija za sve studente; - obrazovanje na jeziku nacionalne manjine, skladno zakonu; - različitost i zaštitu od diskriminacije; - to da bira i bude biran na izborima za Studentski parlament i druge organe visokoškolske ustanove.

Student je dužan da: - ispunjava nastavne i predispitne obaveze; - poštuje opšte akte ustanove; - poštuje prava drugih studenata i zaposlenih u visokoškolskoj ustanovi; - učestvuje u donošenju odluka, skladno zakonu. U slučaju narušavanja prava, student može podneti žalbu u skladu sa statutom visokoškolske ustanove. Student ima pravo da podnese prigovor na dobijenu ocenu u roku od 36 časova od dobijanja ocene, ukoliko smatra da ispit nije sproveden u skladu sa zakonom i statutom. Nakon 24 časa od podnošenja prigovora, nadležni organ donosi odluku. Ukoliko se prigovor usvoji student ponovo polaže ispit u roku od 3 dana.

12

STANDARD

MIROVANJE Studentu se, na njegov zahtev, odobrava mirovanje prava i obaveza u slučaju: teže bolesti; odlaska na stručnu praksu (u trajanju od najmanje 6 meseci); odsluženja i dosluženja vojnog roka; nege deteta do godine dana života; održavanja trudnoće i dr. u skladu sa opštim aktom. Student koji zbog bolesti ili stručnog usavršavanja u trajanju od najmanje 3 meseca, bio sprečen da polaže ispit, može polagati ispit u prvom narednom roku, u skladu sa opštim aktom.

JAVNE ISPRAVE STUDENATA Javne isprave su: studentska knjižica (indeks), diploma o stečenom visokom obrazovanju i dodatak diplomi. Diploma i dodatak diplomi se izdaju i na engleskom jeziku. Dodatak diplome sadrži detaljne podatke o uspešno okončanom studijskom programu, kao i opis sistema visokog obrazovanja.

STUDENTSKI PARLAMENT Studentski parlament je organ visokoškolske ustanove (univerzitet) i visokoškolske jedinice (fakultet), čiji je cilj ostvarenje prava i zaštita interesa studenata.

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

Pravo da bira i bude biran u Studentski parlament ima svaki upisani student. Izbori se održavaju tajnim i neposrednim glasanjem u aprilu mesecu, a mandat članova Parlamenta traje godinu dana. Studentski parlament bira i razrešava predstavnike studenata u organima visokoškolske ustanove, kao i u drugim organima gde su zastupljeni predstavnici studenata. Način izbora i broj članova Parlamenta uređuje se opštim aktom visokoškolske ustanove. Dodatno uređivanje oblasti studentskog organizovanja i predstavljanja očekuje se sa usvajanjem posebnog Zakona o studentskom organizovanju.


STANDARD

SERVISI

ORGANIZACIJE

Da li znate?

UNIVERZITET

BEOGRAD

>

-

Studenti koij su se upisali 2005/06. godine, studirace po pravilima po kojima su i zapoceli studije (ZoU iz 2002. godine). Studenti osnovnih studija imaju pravo da završe studije po ovim uslovima najduze za dve godine po isteku redovnog trajanja studija. Npr., u slucaju cetvorogodišnjeg redovnog trajanja, studije se po ovom sistemu moraju završiti za šest godina, nakon cega se vrši prelazak na nov studijski program.

PRAVIL A STUD IJA PO ZAKONU O UN IVERZITETU (2 002.)

>

>

>

>

Student koji se finansira iz bu džeta može u toku studija ob noviti dve razli čite godine. Ak student u ob o novljenoj godi ni studija ne puni uslov za isupis u naredn u godinu stud nastavlja školov ija, anje u statusu studenta koji plaća školarinu. Student koji pl aća školarinu i ispuni uslove za upis u naredn u godinu stud ija u roku od jedne školske godine, stiče pravo da nastavi školovanje u okviru broja studenata koji se finansira ju iz budžeta.

Student može upisati naredn u godinu studija sa: - dva nepolo žena ispita, uk oliko je u prethodnoj go dini studija bi sedam predm lo najviše eta; - tri nepolože na ispita, ukol iko je u pretho godini studija dnoj bilo osam, de vet ili deset pr meta; ed- četiri nepolože na ispita, ukolik o je u prethodn godini studija oj bilo najmanje jedanaest pred meta; Student može upisati završn u godinu studija ako položi isp ite iz najman je polovine odgovarajućeg (ili broja) nastav nih predmeta prethodne go iz dine studije.

Student ima pravo da za vrši studije započetom na po stavnom plan u i programu. dent koji posle Stuobnovljene go dine studija ne ispuni uslov za upis u naredn u godinu nast studije po novo avlja m nastavnom planu i progra mu. Pri utvrđivanj u ocene na ispitu uzima obzir i rezulta se u t studenta po stignut na vežb kolokvijumima, ama, seminarima ili drugim oblicim nastave. Uspe a h studenata na ispitu izražava ocenom od 5 se (pet) do 10 (d eset). Ocena se isuje u indeks upi zapisnik, osim ocene 5 (pet), se ne upisuje u koja indeks.

Ispitni rokovi je su: junski, sept embarski i janu ski, kao i dva isp aritna roka koja fakultet, odno univerzitet ut sno vrđuje u skla du ostvarivanja pr sa vremenom ograma nastav e. Fakultet mož predvideti i do e datne ispitne ro kove. Student koji u prve dve godine osnovnih stud postigne pros ija ečnu ocenu na jmanje 8,5 (osa ipo) ima pravo m da završi stud ije u roku krać od predviđeno em g.

13


STANDARD

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

U

niverzitet predstavlja temelj razvoja čitavog društva, zbog čega je neophodno njegovo stalno usavršavanje u skladu sa društvenim potrebama. Nacionalni obrazovni sistemi koji su se u Evropi gradili još od XI veka, razlikuju se od države do države. Međutim, današnje potrebe društva i principi jedinstvene Evrope zahtevaju ne samo pojedinačni razvitak, već i međusobnu usaglašenost ovih sistema. Iz tog razloga, 45 zemalja Evrope je, prihvatanjem Bolonjske deklaracije iz 1999. godine, pristupilo izgradnji zajedničkih osnova sistema visokog obrazovanja. Ovaj sinhronizovan rad evropskih zemalja naziva se Bolonjski proces.

BOLONJSKI PROCES Cilj Bolonjskog procesa je uspostavljanje Evropske zone visokog obrazovanja do 2010. godine. Zajednički visokoobrazovni prostor prvenstveno omogućuje prepoznavanje i priznavanje obrazovnih profila i nastavnih sadržaja širom Evrope, ali i nesmetano plasiranje nacionalnih obrazovnih institucija na evropsko tržište. R a v n o p r a v n o nadmetanje evropskih univerziteta uslov je nji-

UNIVERZITE T BUDUĆNOST I

UNIVERZITET hovog stalnog usavršavanja i unapređenja kvaliteta usluga koje pružaju. Na taj način Evropa nastoji da obezbedi kompetitivnost na globalnom tržištu obrazovanja i zaštiti se od prodora drugih velikih visokoškolskih sistema, od kojih je najuspešniji američki. Iako se uspostavlja jedinstvena osnova obrazovnog procesa, u Bolonjskoj deklaraciji se štiti raznovrsnost nastavnog sadržaja i ističe se poštovanje različitosti kultura, tradicija i jezika.

EVROPSKA ZONA VISOKOG OBRAZOVANJA Da bi Evropska zona visokog obrazovanja bila efektivna, potrebno je uspostaviti niz standarda jednako obavezujućih za sve njene članice.

OSIGURANJE KVALITETA kroz rad nezavisnih ekspertskih tela na nacionalnom nivou koja sprovode kontrolu kvaliteta visokoškolskih ustanova i njihovih nastavnih programa, na osnovu čega se izdaje dozvola za rad. Tokom procesa spoljnih evaluacija i samoevaluacija, posebna pažnja pridaje se i mišljenju studenata, a čitav proces kontrolišu odgovarajuća međunarodna tela. Obezbeđivanjem minimuma kvaliteteta stečenog obrazovanja stiče se poverenje i međusobno uvažavanje visokoškolskih ustanova širom kontinenta.

PRIZNAVANJE KVALIFIKACIJA. Zemlje Evrope se obavezuju na priznavanje diploma stečenih u evropskim zemljama, čime se garantuje pokretljivost (mobilnost) radne snage. Čitljivost i uporedivost diploma se olakšava uvođenjem takozvanog dodatka diplomi, koji sadrži opis svih pohađanih predmeta, ispisan na jednom od svetskih jezika, kao i druge podatke potrebne za razumevanje stečenog obrazovnog profila. S druge strane,

15


UNIVERZITET visokoškolske ustanove obavezuju se da će uvažiti predmete i semestre položene na drugim univerzitetima, čime se garantuje pokretljivost studenata.

STANDARD

tivne nastave (predavanja, vežbe, praktikumi, seminari i dr.), samostalnog rada, kolokvijuma, ispita, izrade završnih radova i drugih vidova angažovanja.

TRI STEPENA STUDIJA će omogućiti širu međunarodnu razmenu studenata, pošto će se tako uvesti standardi njihovog trajanja. Osnovne, odnosno dodiplomske studije traju tri ili četiri godine. Master, odnosno diplomske studije traju jednu godinu, ako su prethodno završene četvorogodišnje, tj. dve godine ako su prethodno završene trogodišnje osnovne studije. Doktorske studije traju tri godine, sa prethodno ostvarenim obimom od 5 godina akademskih studija.

EVROPSKI SISTEM PRENOSA BODOVA (ESPB) je nastao zbog neophodnosti utvrđivanja opšteprihvatljive norme koliko student treba da radi da bi savladao nastavni sadržaj. U suprotnom, adekvatna razmena studenata ne bi bila moguća, jer su na nekim univerzitetima nastavni programi preopterećeni, a na drugim rasterećeni ispod prihvatljive mere. Zbir od 60 ESPB bodova predstavlja ukupno angažovanje studenta tokom čitave školske godine, koje ne može biti više od 8 sati dnevno, pet dana u nedelji, dakle u obimu 40-časovne radne nedelje. Ukupno angažovanje studenta sastoji se od ak-

16

ODGOVORNOST ZA VISOKO OBRAZOVANJE podrazumeva da je unapređenje visokog školstva složen proces u kome jednako predano učestvuju izvršna vlast, akademski radnici i studenti. Vlada treba da garantuje autonomiju univerziteta, finansiranje visokog obrazovanja i sprovođenje zakona i međunarodnih obaveza. Nastavnici treba prvenstveno da rade na stvaranju i prenošenju znanja i upravljanju visokim obrazovanjem. Studenti treba da, pored usvajanja i reprodukovanja znanja, daju svoj sud o relevantnosti stečenog znanja i delotvornosti njegovog prenošenja, kao i da aktivno učestvuju u donošenju odluka i upravljanju visokim obrazovanjem.

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

POKRETLJIV OST (MOBILNOS T) STUDENATA

Recimo da student pra va iz Berlina jedan seme želi da star nastave (koji se odn osnove Rim osi na skog prava) pohađa u R sledeći sem im u, a estar u neko m drugom u itetskom cen niverztru u Evropi. Da bi ova po vost studen kretljiata bila ostv ariva, potreb univerziteti n o je da obezbede m inimalne te preduslove, h ničke kao što su: ujednačena trajanja stu dužina dija, modu larizacija pre (odnosno n dmeta jihovu pod elu na više jih celina, ta manko da nastav a za svaku traje jedan ce linu semestar), o dređivanje savlađivanja težine gradiva izra žene u E bodovima i SPB izdavanje po sebnog doku koji sadrži o m e nta pis pohađan ih predmeta potrebne po i druge datke kako b i kasnije nast na drugom avnici univerzitetu zn ali u koje asp materije je st ekte udent upuće n.


17


UNIVERZITET

STANDARD

P

ARHITEKTON SKI FAKULTET Bulevar Kralja Aleksandra 73 /II Telefon: 3225-2 54 (dekanat), 3370-199 (st.slu žba), Fax: 3370 -193

http://www.arh

.bg.ac.yu

18

rva nastava arhitekture u našoj zemlji održana je davne 1844. godine, a 19. juna 1846. formirana je ”Indžinirska škola”. Kasnije se arhitektura izučavala na Tehničkom fakultetu, sve do 1948. godine kada je osnovan Arhitektonski fakultet. U dosadašnjoj istoriji, diplomu Fakulteta steklo je oko 8.500 studenata. Trenutno se na Fakultetu školuje oko 1.700 aktivnih studenata, dok je prosek trajanja studija nešto manji od 7,5 godina. Nastava na Arhitektonskom fakultetu ove školske godine se realizuje po novom nastavnom programu struktuiranom u skladu sa principima Bolonjskog procesa. Nastava na osnovnim studijama (prvi stepen) traje 3 godine (6 semestara, odnosno 180 ECTS), a na drugom stepenu 2 godine (4 semestra, odnosno 120 ECTS), u okviru kojih je predviđena i izrada završnog rada. U nastavi učestvuje oko 130 nastavnika i saradnika. Svi predmeti (kursevi) struktuirani su po studijskim područjima (modulima), koji rezultiraju jedinstvenom zajedničkom ocenom. Režim studija zahteva intenzivan rad studenata preko godine, zbog čega je pohađanje predavanja i vežbi neophodno. Ispiti se polažu pismeno ili usmeno, a polaganje se organizuje u sledećim rokovima: januarskom, aprilskom, junskom, septembarskom i oktobarskom ispitnom roku. Veći deo kurseva polaže se putem seminarskih radova ili odbranom odgovarajućih elaborata. Fakultet ima jedinstveni nastavni profil na osnovnim studijama, u okviru koga je u 5. i 6. semestru predviđeno 6 ECTS za izbornu nastavu. Na drugom stepenu studija, student se opredeljuje

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

za jedno od sledećih usmerenja: Arhitektura; Urbanizam i Arhitektonsko inženjerstvo. Naučnonastavne oblasti su podeljene između 6 katedara. Dekanat fakulteta se nalazi na II spratu, soba 202, tel: 3225-254. Dekan je prof. dr Mihailo Timotijević, a prodekan za nastavu je doc. mr Marko Savić. Studentska služba u kojoj se mogu dobiti sve informacije o režimu studija, predati dokumentacija za kredit, stipendiju ili mesto u domu, kao i potvrdu o studiranju, nalazi se u sobi 205, tel: 3218-705, radno vreme: 11-13 časova. Biblioteka sa čitaonicom i velikim fondom stručne literature (preko 18.000 jedinica) se, takođe nalazi na drugom spratu, soba 210, tel: 3218-710, radno vreme: 8-20. Korisnici biblioteke mogu biti isključivo studenti arhitekture, koji dobijaju člansku kartu (potrebni indeks, lična karte i fotografija). Knjižara i fotokopirnica se nalaze na III spratu tel: 3218-777, i takođe rade od 9-16 časova. Od ostalih sadržaja prisutan je računski centar, a u planu su internet kafe i modelarnica. Na Fakultetu deluje Savez studenata koji brine o zaštiti interesa i ostvarivanju prava studenata, organizuje bogat društveni život, ekskurzije, Arhirtekturijadu... Od studentskih organizacija aktivni su još i Studentska unija AF, kao i Klub Mladih Arhitekata, koji organizuje seminare, stručne prakse, letnje škole i tribine. Sve studentske organizacije, zajedno sa studentom prodekanom smeštene su u prostoriji na III spratu – iza lifta. Telefon: 3218-765.

2, 5, 6, 7, 14 25, 26, 27


STANDARD

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

B

BIOLOŠKI FAKULTET Studentski trg 3/II Telefon: 186-63 5 Fax: 2638-500 dekanat@bf.b io.bg.ac.yu

http://www.bio .bg.ac.yu

iološki fakultet Univerziteta u Beogradu od 1995. godine postoji kao samostalna visokoškolska institucija, iako se prva nastava biologije održavala u vreme Velike škole na kojoj je postojala Katedra za biologiju. Kasnije je Biološki fakultet bio u sklopu Prirodno-matematičkog fakulteta, da bi 1995. godine postao samostalna visokoobrazovna institucija. Diplomu Fakulteta od 1947. od kada se vodi evidencija, dobilo je oko 3.500 studenata. Danas na Biološkom fakultetu studira oko 1.000 studenata. Nastava osnovnih studija se organizuje kroz 4 smera: Biologija; Molekularna biologija i fiziologija; Profesor biologije i hemije; Ekologija i zaštita životne sredine. Broj ispita zavisi od smera i kreće se između 32 i 35. Osnovne studije traju 4 godine (8 semestara). Praćenje nastave, vežbi i predavanja je obavezno kako bi se overili semestri, odnosno godina, a pored toga da bi izašli na ispit studenti moraju da ispune i tzv. predispitnu obavezu u vidu kolokvijuma, testova i seminarskih i praktičnih radova. Ispiti se polažu pismeno i usmeno. Ispitni rokovi su januarski, aprilski (klizni), junski, septembarski i oktobarski. Uslov za upis u narednu godinu studija određen je zakonom (strana 10.), a postoje i uslovni ispiti koji se ne mogu prenositi iz godine u godinu. Nastava se održava u zgradi na Studenstkom trgu br.3, na Institutu za botaniku (Botanička bašta - Takovska 43), na PMF-u (Studentski trg 16 i na Fizičkom

UNIVERZITET fakultetu – Cara Dušana 16). Dekanat Fakulteta se nalazi na adresi Studentski trg 3, II sprat, tel: 186-635. Dekan je prof. dr Mirko Cvijan, a prodekan za nastavu je doc. dr Slaviša Stanković. U studentskoj službi studenti mogu dobiti sve informacije u vezi sa režimom studija, prijaviti ispite, dobiti potvrde o studiranju ili predati konkursnu dokumentaciju za kredit, stipendiju ili mesto u domu. Služba se nalazi u zgradi PMF-a, Studentski trg 16, ulaz B, prizemlje - levo, telefon: 635-627, radno vreme 11-13 časova. Rukovodilac službe je g-đa Marica Danilović. Biološki fakultet poseduje tri bilioteke sa brojnim knjigama i časopisima od kojih su neka izdanja veoma retka. Biblioteke su na različitim lokacijama: na Institutu za fiziologiju (Studetnski trg 3/II), Institutu za zoologiju (Studetnski trg 3/II) i Institutu za botaniku (Takovska 43). U okviru biblioteka postoje i studentske čitaonice. Studentski parlament BF-a predstavlja studente fakulteta i štiti njihove interese, a svoje delovanje realizuje preko 6 odbora. Studentska unija Biološkog fakulteta je sindikalna studentska organizacija koja se, takođe brine o zaštiti studentskih prava i interesa. Pored toga, SUBF nastoji da organizuje i bogat kulturno-zabavni život i druge vannastavne aktivnosti.

19, 21, 22, 28, 29, 41 31

19


UNIVERZITET

STANDARD

D

DEFEKTOLOŠ KI FAKULTET Visokog Stevan a2 Telefon: 183-06 6 Fax: 183-081 e-mail: handic ap@eunet.yu

http://www.def

ektoloski.bg.a

20

c.yu

efektološki fakultet Univerziteta u Beogradu osnovan je 24. aprila 1974. godine. Prethodno, nastava defektologije se odvijala u okviru Više defektološke škole, takođe smeštene u Visokog Stevana 2. Od 1995. godine, od kada se vodi kompjuterska evidencija, Fakultet je završilo više od 5.950 studenta. Prosek trajanja studija je 6 godina. Nastavu za 2010 studenata, koliko sada ima Fakultet, sprovodi 85 nastavnika i saradnika. Osnovne studije traju 4 godine (8 semestara), nakon kojih se polaže diplomski ispit (deveti semestar). Studentima osnovnih studija na raspolaganju stoji 6 smerova: Surdoaudiološki; Tiflološki; Oligofrenološki; Logopedski; Somatopedski i Smer za prevenciju i resocijalizaciju lica sa poremećajima u društvenom ponašanju. Nastava za studente I i II godine je zajednička, a prilikom upisa u III godinu studija studenti se opredeljuju za jedan od navedenih smerova. Praćenje nastave, vežbi i predavanja, je obavezno kako bi se overili semestri, odnosno godina, a pored toga da bi izašli na ispit moraju da ispune i tzv. predispitnu obavezu u vidu kolokvijuma, testova i semi-

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

narskih radova. Ispiti se polažu pismeno i usmeno. Ispitni rokovi su januarski, aprilski, junski, julski, septembarski i oktobarski. Uslov za upis u narednu godinu studija određen je zakonom (strana 10). Ukupan broj ispita zavisi od smera i kreće se između 28 i 32. Dekanat Fakulteta se nalazi na I spratu, tel: 183-066. Dekan fakulteta je prof. dr Dobrivoje Radovanović, a prodekan za nastavu je prof. dr Dragan Rapajić. U studentskoj službi studenti mogu dobiti sve informacije u vezi sa režimom studija, prijaviti ispite, dobiti potvrde o studiranju i o položenim ispitima ili predati konkursnu dokumentaciju za kredit, stipendiju ili mesto u domu. Biblioteka sa bogatim fondom stručnih knjiga i časopisa se nalazi na II spratu. Upravnik biblioteke je g-din Dragan Dumić, dipl spec. pedagog, tel: 635-753. U sklopu biblioteke se nalazi i čitaonica. Radno vreme bilioteke i čitaonice je od 9-17 časova. U planu je i izgradnja računarskog centra koji bi se koristio prvenstveno za potrebe nastave, ali koji bi u slobodnim terminima bio i studentima na raspolaganju za individualni rad. Na Fakultetu postoji i studentski klub smešten u prizemlju. Savez studenata Defektološkog fakulteta je sindikalna studentska organizacija koja se brine o zaštiti studentskih prava i interesa i koja predstavlja studente pred rukovodstvom fakulteta. Pored toga, Savez nastoji da organizuje i bogat kulturno-zabavno-sportski život, kao i druge vannastavne aktivnosti. Telefon: 183-036

2, 5,10, 11 24, 26


STANDARD

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

E

ELEKTROTEH

NIČKI FAKULTET

Bulevar Kralja

Aleksandra 73 Telefon: 322-92 -12 Fax: 3248-681

http;//www.etf .bg.ac.yu

lektrotehnički fakultet (ETF) je osnovan 1948. godine, iako se nastava elektrotehnike na BU izvodi još od daleke 1894. Fakultet je smešten u zgradi tehničkih fakulteta gde zauzima I sprat, deo suterena i deo potkrovlja. Neke od prostorija se nalaze i u paviljonu (između ETF-a i Mašinskog fakulteta), u Zavodu za fiziku i na RGF-u. 2005. godine renoviran je i dozidan paviljon, čime je obezbeđen nov moderni laboratorijski prostor. Od osnivanja Elektrotehničkog fakulteta, diplomu ove ustanove dobilo je 15.321 inženjera, 1.800 magistara i oko 500 doktora nauka. Trenutno na ETF-u studira 3.866 studenata, a nastavno-ispitni proces izvodi 170 nastavnika i saradnika. 2005. godine doneta je odluka da osnovne studije po novom planu i programu traju 8 semestara, odnosno četiri godine. Ranije su studije trajale pet godina, a statistički podaci govore da je ove studije u roku završavalo 10% upisanih studenata, dok je 70% diplomu dobijalo u roku od 6,6 godina. Od 2003. godine, kada je otpočela reforma studija, uvedeno je šest elektrotehničkih odseka, koji imaju zajedničku prvu godinu studija: Odsek za telekomunikacije i informacione tehnologije; Odsek za računarsku tehniku i informatiku; Odsek za energetiku; Odsek za elektroniku; Odsek za fizičku elektroniku i Odsek za signale i sisteme. Od 2004. godine postoji i Odsek za softversko inženjerstvo, koji je namenjen samofinansirajućim studentima i upisuje se od prve godine studija. Broj ispita zavisi od odseka i od toga kako se biraju izborni predmeti,

UNIVERZITET ali je zajednička odrednica da su svi predmeti jednosemestralni, kao i da osnovne studije nose 240 ECTS bodova. Većina predmeta nosi 5 ili 6 ECTS bodova, ali postoje i manji predmeti - praktikumi koji nose 2 ili 3 ECTS boda. Ispitni rokovi su: januarski, februarski, junski, septembarski i oktobarski. Dekanat se nalazi u sobi 94, tel: 3248-464. Dekan je prof. dr Branko Kovačević, a prodekan za nastavu doc. dr Jelica Protić. Sekretar fakulteta je gđa. Zorica Ocokoljić-Kostić, soba 97, tel: 3370-098. Studentska služba se nalazi u sobi 92, telefon 3226-760, rukovodilac g-đa Mirjana Cvetković. Biblioteka bogata stručnom literaturom (20.000 jedinica) se nalazi u sobi 83a i namenjena je studentima treće i starijih godina. Računarski centar se nalazi u paviljonu i jedan je od najopremljenijih na BU, radi od 00-24h, tel: 3370-110. Klub studenata tehnike, kultno studentsko mesto, nalazi se u suterenu zgrade. Pored žurki, koncerata, maskenbala koje KST organizuje, na biletarnici možete kupiti karte za bioskope, net vreme, časopise, CD-ove... Na Elektrotehničkom fakultetu postoji pet aktivnih studentskih organizacija: Savez studenata, Studentska unija, EESTEC LK Beograd, BEST i Sportsko društvo Električar. U prostorijama SUETF-a se nalazi i Računski centar za studente tehničkih fakulteta sa desetak računara koji se mogu slobodno koristiti. 2, 5, 6, 7, 14 25, 26, 27

21


STANDARD

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

E

EKONOMSK I FAKULTET Kamenička 6 Telefon: 3021-2 40 (centrala) Fax: 2639-560

http://ekof.bg .ac.yu

konomski fakultet je osnovan 31. marta 1937. godine ukazom Ministarstva prosvete Kraljevine Jugoslavije pod nazivom Ekonomsko-komercijalna visoka škola. Do 1953. EF se nalazio u Balkanskoj ulici broj 4, kada je preseljen na današnju lokaciju. Od osnivanja na fakultetu je diplomiralo 36.145 studenata, magistriralo 1.970 i 695 doktoriralo. Trenutno na Fakultetu studira oko 8.650 studenata, a prosek trajanja studija je 7,23 godine. Nastavu izvodi 127 profesora, docenata i asistenata. Discipline iz oblasti poslovne i opšte ekonomije su raspoređene između 6 katedri i izučavaju se u okviru 9 smerova. Prva tri semestra su zajednička nakon čega se vrši izbor jednog od smerova (Ekonomska analiza i politika; Marketing; Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje; Trgovina; Finansije, bankarstvo i osiguranje; Turizam i hotelijerstvo; Statistika i informatika; Menadžment i Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina). Broj ispita na osnovnim studijama se kreće između 29 i 32, u zavisnosti od smera. Nakon polaganja svih ispita predviđenih nastavnim planom, polaže se diplomski ispit. Ispiti su jednosemestralni (izuzev stranih jezika). Ispitni rokovi su: januarski, februarski (za ispite iz zimskog semestra), junski, julski (za ispite iz letnjeg semestra), septembarski i oktobarski. Predispitna obaveza se obično sastoji od polaganja više kolokvijuma i predstavlja uslov za izlazak samo u prvom roku koji sledi nakon okončanja nastave (januarskom ili junskom). Studenti su u obavezi da u toku svake godine urade i jedan seminarski rad. Dekanat Fakulteta se nalazi u sobi 105, na I

UNIVERZITET spratu tel: 3021-020. Dekan je prof. dr Branislav Pelević, a prodekan za nastavu je prof. dr Goran Petković. Kancelarije studentske službe nalaze se na I spratu, sobe 128-134. Rukovodilac službe je g-din Radomir Radovanović. Šalteri službe nalaze se na međuspratu ispred Amfiteatra 1 i rade od 8-16h. Pored šaltera nalazi se Studenski Info Centar, radno vreme od 8-16 časova, e-mail: sic@one. ekof.bg.ac.yu Biblioteka sa oko 50.000 jedinica, nalazi se na međuspratu, a čitaonica sa 110 mesta na IV spratu. Biblioteka radi od 8-13 i 15-19 časova, a čitaonica od 7-21. Računski centar (ERC), u kome se pored nastave organizuju i kursevi za studente, lociran je u sobi 202 na II spratu i raspolaže sa 3 sale od kojih je jedna stalno na raspolaganju studentima. Klub studenata sa popularnim cenama pića i hrane se nalazi u prizemlju zgrade i, kao i ERC, radi od 8-20 časova. Skriptarnica je u prizemlju, levo od ulaza, a fotokopirnica se nalazi na međuspratu ispred Amfiteatra 1. Studentske organizacije EF-a koje se bave pitanjima zaštite studentskih interesa, unapređenja nastavno-ispitnog procesa, studentskog standarda i koje predstavljaju studente u organima fakulteta su - Savez studenata (SSEF), prizemlje - desno, tel: 3021-195 i Studentska unija (SUEF), prizemlje desno, tel: 3021-165. Pored njih na EF-u uspešno deluju i AIESEC (tel: 3021-196), Marketing radionica (tel: 3021-133) i Sportsko društvo EKONOMIST (tel: 3021-195).

2, 3, 7, 9, 11 52, 53, 56,78, 83

23


UNIVERZITET

STANDARD

F

Gospodara Vu čića 50 Tel: 011/2451-9 63, 2451-843 Fax:2457-685 e-mail: fcivod@ afrodita.bg.ac.y u

akultet civilne odbrane pripada grupaciji fakulteta društvenih nauka Univerziteta u Beogradu. Svojim planom i programom pokriva međusobno povezane teorijske, političke, pravne, ekonomske, etičke, humanitarne i civilno-vojne aspekte bezbednosti, odbrane, zaštite i zaštite životne sredine. U okviru matične delatnosti, na Fakultetu se realizuju osnovne, specijalističke, magistarske i doktorske studije. Nastao je školske 1975/76. godine iz Instituta, kasnije Odseka za narodnu odbranu PMF-a, koji se 1978. izdvojio u samostalnu celinu – Fakultet narodne odbrane a 2000. godine dobija sadašnji naziv. Od osnivanja diplomu Fakulteta je dobilo 3.477 studenata, 131 je magistriralo, a 42 doktoriralo. U realizaciji nastave učestvuje 45 nastavnika. Akademske studije traju 8 semestara i realizuju se kroz sledeća 4 smera: Menadžment ljudskih i socijalnih resursa; Civilna odbrana; Civilna zaštita i zaštita životne sredine i Smer bezbednosti. Imajući u vidu promene u lokalnom i globalnom bezbednosnom okruženju, reforme obrazovanja kao i kontinuirane zahteve koji stižu sa domaćeg tržišta, Fakultet je pokrenuo strukovni studijski trogodišnji program za sticanje stručnog naziva Menadžer bezbednosti. Prosek trajanja studija je 6 godina. Da bi mogli da izađu na ispit, studenti su obavezni da prate nastavu, posebno vežbe i da urade seminarske i praktične radove.

http://www.fco .bg.ac.yu

Dekanat fakulteta se nalazi na I spratu, tel:

FAKULTET CIV ILNE ODBRANE

24

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

2451-858. Dekan je prof. dr Vladimir Cvetković, a prodekan za nastavu prof. dr Vladimir Jakovljević. Sekretar fakulteta je Ljiljana Đurđević. Studentska služba se nalazi u prizemlju zgrade, soba 7, tel. 2451-943/lok.128. Rukovodilac službe je g-din Goran Samojlovski, a radno vreme za rad sa studentima je od 10-13 časova. Biblioteka u okviru koje se nalazi i čitaonica je smeštena na prvom spratu – hodnik desno soba 20 i sadrži oko 3.600 naslova. Čitaonica ima 24 mesta i nalazi se u sobi 19. Biblioteka i čitaonica rade od 8-20 časova svakog radnog dana, a subotom od 8-14 časova. Računarski centar se nalazi u prizemlju – levo i raspolaže sa 30-tak računara, koji su povezani na Internet. Na Fakultetu civilne odbrane studentima na raspolaganju stoji i Studentski konsalting centar koji radi svakog dana od 10-14 časova i nalazi se u prizemlju, tel: 2451-843/107. Centrom rukovodi pedagog Bratislava Gogić. Reč je o jedinstvenoj stručnoj službi, organizovanoj u cilju pružanja pomoći i prevazilaženja problema studenata u toku studija. U okviru njega formiran je i Alumni centar kao spona između diplomiranih studenata i fakulteta. E-mail: bgogic@fco.bg.ac.yu Klub studenata se nalazi na II spratu, kao i studentske organizacije Savez studenata FCO i Studentska Unija FCO. 26, 46


STANDARD

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

F

FAKULTET ORGANIZAC I ON I H NAUKA Jove Ili ća 154 00 (centrala) Fax: 461-221

Telefon: 3950-8

http://www.fo

n.bg.ac.yu

akultet organizacionih nauka je osnovan 1969. godine i predstavlja jedini fakultet u našoj zemlji koji na sveobuhvatan način tretira informacione sisteme i menadžment. Čineći idealan spoj tehničkih i društveno-ekonomskih nauka, ovaj fakultet svake godine dobija sve više na popularnosti. Do sada je diplomu fakulteta steklo 6.300 studenata. Trenutno fakultet pohađa 4.600 studenata, a nastavu izvodi ukupno 111 nastavnika i saradnika. Osnovne studije traju četiri godine tj. osam semestara i realizovane su kroz 4 odseka koji se biraju nakon prve godine. Odseci su: Inforamacioni sistemi i tehnologije; Menadžment; Operacioni menadžment i Upravljanje kvalitetom. Od školske 2005/06. godine primenjuju se novi nastavni planovi i programi kojima se svi predmeti definišu kao jednosemestralni i njihov broj u zavisnosti od odseka je između 41 i 43. Prosek godina studija iznosi 6,1 godina. Ispiti se organizuju u 5 ispitnih rokova: januarskom, februarskom, junsko-julskom, septembarskom i oktobarskom. Ispti se polažu pismeno i usmeno, dok se jedan broj ispita polaže parcijalno preko kolokvijuma. Predispitne obaveze su uspešno izvedene laboratorijske vežbe i projektni zadaci. Dekanat fakulteta se nalazi na prvom spratu, dekan je prof. dr Milan Marić (soba 202) a prodekan za nastavu prof. dr Dragan Vasiljević (soba 203). Studentska

UNIVERZITET služba u kojoj se može overiti semestar, dobiti potvrda o studiranju, predati dokumenta za dom i sl., nalazi se u sobi 110 na ulazu u fakultet, tel: 3950-808. Studentska služba radi svakog radnog dana od 11-13 časova. Biblioteka sa preko 13.000 naslova i u čijem se sklopu nalazi i čitaonica je smeštana na I spratu, soba 310, radno vreme 9-18h, tel: 3950-815. Računarski centar opremljen sa 70 savremenih računara raspoređen je u 3 sale koje studenti mogu slobodno korisiti u terimina 8-19 časova, kao i jednu studentsku salu koja je stalno na raspolaganju za individualni rad. Na FON-u se organizuju Microsoft i Java kursevi po veoma pristupačnim cenama. Savez studenata FON-a koji pored pitanja nastave, ispita i studentskog standarda organizuje i bogatu spotrsko-kulturnu aktivnost, kao i atraktivne studentske ekskurzije, nalazi se u sobi 005, tel: 3950-873, ssavez@fon.bg.ac. yu. Studentska unija FON-a se takođe bavi zaštitom studentskih interesa i zastupanjem pred rukovodstvom fakulteta, kao i organizovanjem vannastavnih sadržaja, nalazi se u sobi 004 3950-848 tel: sufon@fon.bg.ac.yu. AIESEC je međunarodna organizacija studenata ekonomije i menadžmenta, prvenstveno usmerena ka organizovanju stručnih seminara i studentskih praksi u inostranstvu, koja svoj ogranak ima i na FON-u. SportFON je sportsko društvo studenata FON-a, a nalazi se u sobi 005.

9, 10, 14 33, 47, 48

25


UNIVERZITET

STANDARD

P

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA Jove Ili ća 165 99 (centrala) Fax: 2491-501 e-mail: fpn@fp n.bg.ac.yu

Telefon: 3092-9

http://www.fp

n.bg.ac.yu

26

olitičke nauke se kod nas izučavaju od 1960. godine kada je osnovana Visoka škola politčkih nauka, kao prva takve vrste u Istočnoj Evropi. 1968. godine Visoka škola je prerasla u Fakultet političkih nauka. Od osnivanja do danas na Fakultetu je diplomiralo 6.673 studenata, 825 magistriralo i 410 doktoriralo. Broj sadašnjih studenata je oko 2.500, a prosek trajanja studija u zavisnosti od odeljenja se kreće od 7,18 do 8,74 godina. U nastavni proces je uključeno ukupno 82 nastavnika i saradnika. Osnovne studije traju četiri godine, odnosno 8 semestara i odvijaju se u okviru 4 odeljenja: Novinarsko-komunikološkog, Politikološkog, Međunarodnih studija i Odeljenja za socijalnu politiku i socijalni rad. Odeljenje se bira prilikom upisa. Tokom studija studenti su obavezni da prate vežbe i predavanja kako bi overili semestre i godine, a pored toga, da bi izašli na ispit moraju da ispune i tzv. predispitne obaveze u vidu kolokvijuma, testova ili seminarskih radova. Broj ispita u toku četvorogodišnjih studija zavisi od smera i kreće se između 31 i 35. Ispiti se polažu pismeno, usmeno i/ili praktično. Ispitni rokovi su januarski, aprilski, junski, septembarski i oktobarski. Uslov za upis u narednu godinu studija određen je zakonom (strana 10). Dekanat Fakulteta se nalazi u sobi 16, na I spratu tel:3092-806. Dekan je prof. dr Milan Podunavac, a prodekan za nastavu prof. dr Ilija Vujačić. Studentska služba se nalazi u

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

prizemlju, soba 3, tel: 3092-901. Rukovodilac službe je g-din Nedeljko Gašić. Radno vreme četiri šaltera na kojima studenti mogu dobiti sve informacije u vezi sa režimom studija, dobiti potvrde o studiranju i predati konkursnu dokumentaciju za kredit, stipendiju ili mesto u domu, je od 11-13 časova. Fakultet poseduje biblioteku sa impozantnim fondom, 103.000 jedinica od kojih je 60.000 knjiga. Na raspolaganju studentima je i čitaonica u sklopu biblioteke sa 115 mesta. Biblioteka se nalazi u prizemlju - levo, radno vreme je od 8-19 časova svakoga dana. Skriptarnica sa fotokopirnicom se nalazi kod ulaza u zgradu (sa leve strane) i radi svakog dana od 9-14 časova. Studenti FPN-a mogu da koriste i kompjuterski kabinet sa 50 računara i stalnom Internet vezom, kao i radio i TV studio. Na Fakultetu deluju Savez studenata i Studentska unija kao sindikalne studentske organizacije koje se brinu o zaštiti studentskih prava i interesa i koje predstavljaju studente pred rukovodstvom fakulteta. Pored toga, ove organizacije nastoje da obezbede i bogat kulturno-zabavni život i druge vannastavne aktivnosti. U sklopu Saveza studenata nalazi se i sportska sekcija. Savez je na II spratu, soba 51, tel: 3092-944, a SUFPN se nalazi se na II spratu, soba 45, tel: 3092-943. Na fakultetu je aktivan i Klub UN, kao i redakcija studentskog lista Politikolog. 9, 10, 14 33, 47, 48


STANDARD

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

O

FAKULTET SP ORTA I FIZIČKOG VASPITANJA Blagoja Paro vića 156 00 (centrala) Fax: 3541-878 e-mail: dekana t@dif.bg.ac.yu Telefon: 3555-0

http://www.dif .bg.ac.yu

d 1963. godine Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja je deo Univerziteta u Beogradu. Međutim, ova institucija postoji od davne 1939. kada je formirana jednogodišnja Viša škola za telesno vaspitanje. 1946. godine osnovan je Državni institut za fiskulturu (DIF), čije je sedište bilo u Deligradskoj ulici. Do sada je diplomu Fakulteta steklo oko 4.500 studenata. Danas Fakultet studira oko 2.800 studenata osnovnih studija. U nastavi učestvuje 58 nastavnika i saradnika. Prosek trajanja studija iznosi 7 godina. Osnovne studije traju 4 godine (8 semestara). Prilikom upisa na Fakultet, studenti se opredeljuju za jedan od dva odseka: Fizičko vaspitanje ili Sport. Ukupan broj ispita, u zavisnosti od odseka se kreće između 32 (sport) i 36 (fizičko vaspitanje). Nastavnim planom osnovnih studija predviđena je i izrada diplomskog rada. Da bi mogao da izađe na ispit, student je obavezan da prati nastavu, naročito praktičan deo, kao i da uspešno uradi kolokvijume i seminarske radove. Novim nastavnim planom se afirmišu terenska nastava i praktični ispiti. Najveći deo nastave obavlja se u renoviranoj fakultetskoj hali. Fakultet poseduje Medicinsko-istraživačku laboratoriju za testiranje sportista i nastavno-istraživačku delatnost. Ispiti se polažu pismeno, usmeno i praktično. Ispitni rokovi su januarski, aprilski, junski, septembarski i oktobarski. Apsolventski staž traje godinu dana, kada se ispiti organizuju svakog meseca. Uslov za upis u narednu godinu studija

UNIVERZITET je određen zakonom (strana 10.), a postoje i tzv. uslovni ispiti, bez čijeg polaganja student nije u mogućnosti da prati nastavu naredne studijske godine. Dekanat fakulteta se nalazi u sobi 34, u prizemlju. Dekan je prof. dr Srećko Jovanović, telefon: 3541-707, a prodekan za nastavu je doc. dr Sanja Mandarić. U studentskoj službi može se predati sva potrebna dokumentacija za dobijanje kredita, stipendija, domskih mesta, kao i dobiti potvrde o studiranju i završiti ostale administrativne poslove. Služba se nalazi u tzv. niskom prizemlju i radi svakog dana od 10-1230 časova. Rukovodilac službe je g-đa Radmila Radulović, telefon: 3541-666. Biblioteka sa čitaonicom i bogatim fondom knjiga i druge stručne literature se nalazi u sobi 28, prizemlje, hodnik desno, radi dvokratno od 10-12 i 13-14 časova. Čitaonica se nalazi do biblioteke i na raspolaganju je studentima od 730-1830 časova. Na Fakultetu je otvorena nova informatička učionica sa najmodernijom kompjuterskom opremom koja je svakodnevno studentima na raspolaganju. Studentski klub se nalazi u niskom prizemlju i radi svakog radnog dana u toku semestra od 915 časova. Studentske organizacije koje se bave zaštitom prava i interesa studenata su Savez studenata i Studentska unija. Savez studenata organizuje i niz vannastavnih aktivnosti, kulturno-zabavnih manifestacija, turnira i sl. telefon: 3555-000/lok.104, soba 10. 23, 53

27


UNIVERZITET

STANDARD

F

FAKULTET VETERINARS KE MEDICINE Bule var oslobođenj a 18 Telefon: 3615-4 36 Fax: 685-93 6 e-mail: stojicv@ vet.bg.ac.yu

http://www.vet

.bg.ac.yu

28

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

akultet veterinarske medicine (ranije vodi g-đa Vesna Raičković. Telefon službe je 685Veterinarski fakultet) Univerziteta u 711, a u njoj se možgu dobiti sve informacije o Beogradu, osnovan je davne 1936. go- režimu studija, potvrde o studiranju i predati dine. Od osnivanja Fakultet se nalazi u kom- konkursna dokumentacija za kredit, stipendije fornoj zgradi u Bulevaru oslobođenja 18. Od ili dom. osnivanja do danas na Fakultetu je diplomi- Fakultetska biblioteka se nalazi na II spratu. Fond ralo oko 7.400 studenata, samo u prošloj go- obuhvata oko 19.600 knjiga i veći broj časopisa, dini je diplomu steklo 132 studenta. Trenutno, specijalističkih, doktorskih i magistarskih radoFakultet pohađa 1.568 studenata, a u izvođenju va. U suterenu zgrade se nalazi čitaonica sa 30nastave učestvuje više od 75 nastavnika. Os- ak mesta. Biblioteka radi svakog dana od 9-13 novne studije traju pet godina, odnosno deset a čitaonica od 7-22 časova. Skriptarnica sa fotosemestara. Prosek trajanja studija iznosi 10,42 kopirnicom se nalazi kod ulaza u zgradu i radi godine. svakog dana od 930 do 1230 časova. U prizemlju Ukupan broj ispita je 47. Pohađanje nastave u se nalazi i restoran ustanove Studentski centar vidu predavanja i vežbi je obavezno i predstav- ”Veterinar” koji radi od 7-1430. lja uslov za upis u narednu godinu. Pored toga, Student prodekan i studentske organizacije su da bi izašli na ispit, studenti moraju ispuniti tzv. smeštene u sobi 79, tel: 3615-436 lok.343. Stupredispitnu obavezu u vidu kolokvijuma, tes- dentska unija (SUVET) je sindikalna studentska tova, seminarskih i praktičnih radova. Ispiti se organizacija. Pored predstavljanja studenata pred rukovodstvom Fakulteta i zaštite stupolažu pismeno, usmeno i/ili praktično. Ispitni rokovi su januarsko-februarski, aprilski, jun- dentskih prava i interesa, SUVET organizuje i niz ski, septembarski i oktobarski. Uslovi za upis vannastavnih aktivnosti. Sekcije ove organizaciu narednu godinu definisani su zakonom, a je su: ORCA (organizacija za poštovanje i brigu postoje i uslovni ispiti koji se ne mogu preno- o životinjama), VID (veterinarsko-istraživačko siti u narednu godinu. Na nastavi završnih društvo), IVSA (međunarodna organizacija godina zastupljene su i stručne prakse, kao i studenata veterine koja se bavi razmenom studenata i organizovanjem stručne prakse i intenzivna terenska nastava. Dekanat Fakulteta se nalazi na I spra- seminara). Na fakultetu postoji i radi Sportsko tu, telefon: 685-936. Dekan fakulteta je prof. dr udruženje ”Veterinar”. Velibor Stojić, a prodekan za nastavu je Vlado Teodorović. Sekretarijat Fakulteta se nalazi u 9, 10, 14 prizemlju zgrade. Sektretar je g-din Radovan Stanojević, tel: 685-711. Studentska služba je 31, 33, 47, 48 smeštena u Sekretarijatu, a njenim radom ruko-


STANDARD

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

N

FAKULTET ZA FIZIČKU HEM IJU Studentski trg 12-16 Telefon: 636-26 9 Fax: 187-133 e-mail: ffh@ffh. bg.ac.yu

http://www.ffh

.bg.ac.yu

a Univerzitetu u Beogradu nastava fizičke hemije se održava više od 100 godina, tačnije od 1903. kada se izučavala na Filozofskom fakultetu tadašnje Velike škole. Do osnivanja Prirodnomatematičkog fakulteta 1947. godine, institucionalni nastavno-naučni okvir za fizičku hemiju u našoj zemlji bio je Fizičkohemijski zavod. 1971. formiran je Odsek za hemijske i fizičkohemijske nauke PMF-a, a 1990. nastaje i Fakultet za fizičku hemiju. Fakultet, pored dodiplomskih, organizuje i veoma priznatu poslediplomsku školu. U nastavi trenutno učestvuje 43 nastavnika. Diplomu je do sada steklo oko 1.400 studenata, a trenutno Fakultet pohađa oko 500 studenata. Nastavno-naučne oblasti koje se izučavaju na Fakultetu za fizičku hemiju su podeljene između 5 katedri. Po okončanju osnovnih studija, stiče se zvanje diplomirani fizikohemičar. Studentima na raspolaganju stoji 5 smerova – Opšti istraživački; Fizička hemija materijala; Fizička hemija u kontroli i zaštiti životne sredine; Biofizička hemija i Radiohemija i nuklearna hemija. Osnovne studije traju 5 godina, odnosno 9 semestara, pri čemu je nastava za prve dve godine zajednička, nakon čega dolazi do usmeravanja. Prosek studija je između 7,5 i 7,8 godina. Praćenje nastave, vežbi i predavanja, je obavezno kako bi se overili semestri, odnosno godina, a pored toga da bi izašli na ispit moraju da ispune i tzv. predispitnu obavezu u vidu kolokvijuma, testova i seminarskih radova. Ispiti se polažu pismeno i usmeno. Ispitni rokovi su januarski, aprilski, junski, septembarski i okto-

UNIVERZITET barski. Uslov za upis u narednu godinu studija određen je zakonom (strana 10.), a postoje i uslovni ispiti koji se ne mogu prenositi iz godine u godinu. Dekan Fakulteta je prof. dr Slavko Mentus, soba 365, telefon: 2621-145, a prodekan za nastavu je prof. dr Ivanka Holclajtner-Antonović, soba 374 Službu za studentska pitanja vodi Gabrijela Đokić, soba 332, telefon: 636-269. U studentskoj službi studenti mogu dobiti sve informacije u vezi sa režimom studija, prijaviti ispite, izvaditi potvrde o studiranju i o položenim ispitima ili predati konkursnu dokumentaciju za kredit, stipendiju ili mesto u domu. Biblioteka sa bogatim fondom stručnih knjiga i časopisa se nalazi u sobi 366. Radom biblioteke rukovode Aleksandar Marčićev i Vesna Ristić. U sklopu biblioteke postoji čitaonica. Biblioteka radi od 8-16 časova. Pri Fakultetu postoji i računarski centar koji se koristi prvenstveno za potrebe nastave, ali koji u slobodnim terminima stoji studentima na raspolaganju. Pored računarske laboratorije, nastava se odvija i u laboratoriji za opštu i fizičku hemiju, laboratoriju za elektrohemiju i hemijsku termodinamiku, laboratoriji za spektrohemiju i laboratoriji za radiohemiju. Trenutno, na Fakultetu za fizičku hemiju ne postoji nijedna studentska organizacija, a za zaštitu studentskih prava zadužen je student prodekan. 19, 21, 22, 28, 29, 41 31

29


UNIVERZITET

F

armaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu

FARMACEUT SKI FAKULTET Vojvode Stepe 450 Telefon: 3970-3 79, Fax: 3972-8 40 e-mail: info@ph armacy.bg.ac.y u

http://www.ph a

30

rmacy.bg.ac.yu

STANDARD

osnovan je 1945. godine. Od 1939. kada je pri Medicinskom fakultetu formiran Farmaceutski odsek, nastava se odvijala u krugu Kliničkog centra Srbije, sa sedištem rukovodstva u Dr Subotića 8. 1991. godine Farmaceutski fakultet se seli u novu zgradu u Vojvode Stepe 450 u Kumodražu. U toku proteklih godina na Fakultetu je diplomiralo 8.508 studenata, 272 magistriralo i 332 doktoriralo. Broj sadašnjih studenata je oko 2.850, a prosek trajanja studija iznosi oko 7 godina. Fakultet ima 2 smera (profil Diplomirani farmaceut i profil Diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar), od kojih se bira jedan prilikom upisa. Osnovne studije traju 5 godina, odnosno 10 semestara. Za to vreme studenti su obavezni da prate vežbe i predavanja kako bi overili semestre i godine, a pored toga da bi izašli na ispit moraju da ispune i tzv. predispitne obaveze u vidu kolokvijuma, testova, laboratorijskih vežbi, seminarskih i praktičnih radova. Planom studija predviđeno je i organizovanje stručnih praksi za studente završne godine. Ispiti se polažu pismeno, usmeno i/ili praktično. Ispitni rokovi su januarski, aprilski, junski, septembarski i oktobarski. Uslov za upis u narednu godinu studija određen je zakonom (strana 10). Ukupan broj ispita na svih pet godina je 31. Zgrada Fakulteta se sastoji ”nultog objekta” i dva krila (A i B). Amfiteatri u kojima se odvija nastava se nalaze levo od ulaza, a administrativne službe desno. Dekanat se nalazi na I spratu nultog objekta, tel: 2473-224. Dekan je prof. dr Darko Ivanović, a prodekan za nastav prof. dr

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

Branislava Miljković. Sekretar fakulteta je g-đa Bosanka Jurić, čiji se kabinet nalazi na I spratu. Studentska služba se nalazi u prizemlju – desno. Rukovodilac službe je g-đa Stojanka Vemić. Radno vreme šalter-sale, gde studenti mogu dobiti sve informacije u vezi sa režimom studija, potvrde o studiranju i predati konkursnu dokumentaciju za kredit, stipendiju ili mesto u domu, je od 11-13 časova. Biblioteka sa čitaonicom i fondom od 12.000 jedinica stručne literature nalazi se u prizemlju između objekta A i B, radno vreme od 8-17. Čitaonica ima 60-ak mesta. Skriptarnica se nalazi u donjem nivou - desno i radi svakog dana od 11-13. U pripremi je novi računarski centar sa 30 najsavremenijih računara namenjen studentima za njihov individualni rad. Klub studenata je pored sadašnjeg računarskog centra, a u okviru fakulteta postoji i restoran Studentskog centra. Studentski parlament FF je predstavničko telo svih studenata Farmaceutskog fakulteta. Ostale studentske sindikalne organizacije su Studentska organizacija FF-a i Savez studenata FF-a. Na fakultetu deluju i Sportsko društvo i Farmacetusko istraživačko društvo ”Dr Jovan Tucakov”. Sve organizacije se nalaze u prostoriji pored skriptarnice, telefon: 3970-379/lok. 790.

9, 10, 14 25, 33, 39


STANDARD

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

I

FILOLOŠKI FAKULTET Studentski trg 3 22 Fax: 2630-0 39 e-mail: info@fi l.bg.ac.yu

Telefon: 2638-6

http://www.fil.b

g.ac.yu

ako je osnovan tek 1960. godine, tradicija Filološkog fakulteta stara je koliko i sam BU i vraća nas u 1808. godinu i period Velike škole na kojoj su se izučavali srpski i nemački jezik. Nastao je odvajanjem od Filozofskog fakulteta i preseljenjem na Studentski trg 3, a veze ova dva fakulteta su nastavljene tako što se najstarija katedra - za srpski jezik zadržala u Kapetan Mišinom zdanju. Fakultet je završilo oko 23.000 studenata, a danas je aktivno oko 7.900 studenata. Nastavu održava 394 nastavnika i saradnika. Prosek godina studija, u zavisnosti od studijske grupe, se kreće između 6,5 i 7 godina. Filološke discipline su podeljene između 15 katedri i 29 studijskih grupa (srpski jezik i književnost, srpski jezik i književnost sa opštom lingvistikom, srpska književnost i jezik, srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, opsta književnost i teorija književnosti, orijentalna filologija, bibliotekarstvo i informatika, opšta lingvistika i sledeći jezici sa književnostima: bugarski, ruski, poljski, češki, slovački, albanski, kineski, italijanski, francuski, španski, rumunski, nemački, skandinavski, engleski, arapski, turski, japanski, grčki, mađarski, holandski i ukrajinski). Osnovne studije traju četiri godine ili osam semestara. Broj ispita takođe zavisi od grupe i kreće se između 13 i 31. Ispiti se polažu pismeno i usmeno u 5 ispitnih rokova: januarskom, aprilskom, junskom, septembarskom i oktobarskom. Uslovi za upis u naredne godine studija regulisan je zakonom (strana 10). Predispitne obaveze se sastoje od kolokvijuma, seminara i vežbi koje su obavezne za strane filologije.

UNIVERZITET Dekanat fakulteta se nalazi na I spratu, tel: 2638666. Dekan je prof. dr Ratko Nešković, a prodekan za nastavu je prof. dr Ivana Trbojević. Studentska služba u kojoj se mogu dobiti potvrde o studiranju, predati dokumenta za stipendije, kredite i mesto u studentskom domu, nalazi se u prizemlju fakulteta, tel: 2635-348. Rukovodilac službe je dr Mališa Stanojević. e-mail: ssluzba@fil.bg.ac.yu Biblioteke i čitaonice su vezane za katedre, a negde i za pojedinačne grupe. Slično je i sa računarskim učionicama. Fakultet ima i knjižaru Filolog koja se nalazi u Knez Mihailovoj 40, kao i skriptarnicu u holu fakulteta. Među laboratorijama, posebno se izdvajaju japanska sa 50 mesta i kineska sa 24 mesta koja se smatra najopremljenijom Internet učionicom na BU. U zgradi fakulteta, nalaze se i prostorije Društva za srpski jezik čiji je cilj izučavanje srpskog jezika, književnosti i kulture, telefon: 3285-506. Studentima na raspolaganju su i dva kluba – Piramida, u suterenu nove zgrade i M&M, u zgradi na Studentskom trgu. Internet kafe T@mo sa 10-ak računara se nalazi u suterenu levo. Studentske organizacije čija je aktivnost usmerena ka poboljšanju kvaliteta nastave, zaštiti prava i interesa studenata, kao i studentskog standarda su Savez studenata (SSFIL), smešten pored Piramide i Studentska unija (SUFIL). Savez pored sindikalnih aktivnosti organizuije prodaju karata za pozorište, kurseve jezika, izdaje studentski književni časopis ZNAK i vodi Internet kafe, telefon: 2021-713.

19, 21, 22, 28, 29, 41 31

31


STANDARD

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

F

FILOZOFSKI FAKULTET Čika Ljubina 18 -20 Telefon: 3281-5 50 Fax: 639-356

http://www.f.b

g.ac.yu

ilozofski fakultet je nastariji fakultet Univerziteta u Beogradu. Istorija fakulteta počinje 1838. godine kada tadašnje Ministarstva prosvete i crkvenih dela donosi odluku o osnivanju ove visokoškolske ustanove. Do 1973. fakultet se nalazio u zgradi Kapetan Mišinog zdanja, kada je preseljen u novu zgradu, koja se nalazi između Vasine i Čika Ljubine ulice. Naučne discipline koje se izučavaju na Filozofskom fakultetu su iz oblasti: Psihologije, Pedagogije i Andragogije (II sprat); Filozofije i Sociologije (III sprat); Istorije umetnosti i Arheologije (IV sprat); Istorije i Antropologije sa etnologijom (V sprat). Pored njih postoji i Odeljenje za klasične nauke čije se učionice, biblioteka i profesorski kabineti nalaze u zgradi Rektorata (II sprat – desno). Broj diplomiranih studenata FFa je 14.819. Trenutno FF studira blizu 4.200 studenata. Prosek trajanja studija je oko 8,4 godine, ali je različit u zavisnosti od odeljenja. Osnovne studije traju 4 godine tj. 8 semestara. Nastava je, u zavisnosti od odseka, jednosemestralna ili višesemestralna. Ukupan broj ispita, takođe zavisno od odeljenja, je između 14 i 28. Ispitni rokovi su: januar, jun, jun 2, septembar, septembar

UNIVERZITET 2. Uslov za upis u narednu godinu studija je definisan Zakonom (str. 10). Dekanat fakulteta se nalazi na prvom spratu, soba 160, telefon: 639-119. Dekan je prof. dr Marica Šuput, a prodekan za nastavu je prof. dr Senka Kovač. Sekretar fakulteta je g-din Slobodan Ivaneža, soba 158, I sprat, tel: 639-315. Šalteri studentske službe, kojoj se podnose dokumenta za dobijane stipendija, kredita, domskih mesta i dr. se nalaze u prizemlju zgrade sa desne strane. Šef studentske službe je g-đa Olga Kostić. Radno vreme službe je od 9-15 časova. Na Fakultetu ne postoji centralna biblioteka već svako odeljenje raspolaže sopstvenom bibliotekom i adekvatnom čitaonicom. Pored toga, računarski centar koji raspolaže sa 28 računara se nalazi na I spratu, soba 104 i u određenim terminima je slobodan za individualan rad studenata. U suterenu zgrade se nalazi sportska sala, kao i Klub studenata ”Filozof”. Na Filozofskom fakultetu postoji veliki broj studentskih organizacija, čak 14. Savez studenata FF-a je sindikalna studentska organizacija koja štiti prava studenata i zastupa studentske interese pred rukovodstvom. Pored toga, SSFF organizuje niz zanimljivih sadržaja. Studenti su organizovani i po odeljenjima pa tako postoji i 10 strukovnih organizacija.

19, 21, 22, 28, 29, 41 31

33


UNIVERZITET

STANDARD

F

FIZIČKI FAKULTET Studentski trg 12 Telefon: 630-15 2 Fax: 3282-619 e-mail: dekana t@ff.bg.ac.yu

http://www.ff.b

g.ac.yu

34

izički fakultet Univerziteta u Beogradu osnovan je 1995. godine, kada je izdvojen iz dotadašnjeg Prirodno-matematičkog fakulteta, koji je podeljen na šest posebnih fakultetskih jedinica. Na Fakultetu trenutno studira oko 500 studenata, a prosek trajanja studija iznosi 8,4 godina. Godišnje diplomira oko 50 studenata. U nastavi učestvuje ukupno 71 nastavnik i saradnik. Osnovne studije su četvorogodišnje (8 semestara) i nastava se organizuje na 6 studijskih grupa i smerova (Opšta fizika; Teorijska i eksperimentalna fizika; Primenjena fizika i informatika; Meteorologija; Fizika i osnovi tehnike i Fizika i hemija). Nastavno-naučne oblasti su podeljene između 12 katedri, dok se eksperimentalna nastava odvija u 33 laboratorije. Nastava za studente I i II godine osnovnih studija fizike se odvija u zgradi u ulici Cara Dušana 13, dok studenti III i IV godine nastavu prate u zgradi na Studentskom trgu. Studenti su obavezni da prate vežbe i predavanja kako bi overili semestre i godine, a pored toga da bi izašli na ispit moraju da ispune i tzv. predispitne obaveze u vidu kolokvijuma, testova, seminarskih i praktičnih radova. Planom studija predviđeno je i organizovanje stručnih praksi za studente starijih godina. Ispiti se polažu pismeno i usmeno. Broj ispita u zavisnosti od smera je

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

između 25 i 35. Ispitni rokovi su januarski, junski, julski, septembarski i oktobarski. Dekanat Fakulteta se nalazi na III spratu zgrade na Studentskom trgu br.12, telefon: 630-152. Dekan je prof. dr Snežana Drndarević (soba 652), a prodekan za nastavu je doc. dr Goran Poparić (soba 761). Studentska služba se nalazi u zgradi u Cara Dušana 13, soba 1, tel: 3281-375. Radno vreme šaltera, na kojima studenti mogu dobiti sve informacije u vezi sa režimom studija, završiti svi administrativni poslovi, dobiti potvrde o studiranju i predati konkursnu dokumentaciju za kredit, stipendiju ili mesto u domu, je od 11-13 časova. Fakultet ima dva instituta - za Fiziku i za Meteorologiju. Biblioteka sa bogatim fondom stručne literature se nalazi na tri lokacije: u zgradi na Studentskom trgu, u Cara Dušana i na Institutu za meteorologiju u Dobračinoj 16. U sklopu svake biblioteke nalazi se i studentska čitaonica. Fakultet raspolaže i sa dva računarska centra u Dobračinoj 16 i na Studentskom trgu. Na Fakultetu postoje i dva studentska kluba – Hacienda i VHA. Studentska unija Fizičkog fakulteta je sindikalna studentska organizacija koja se brine o zaštiti studentskih prava i interesa i koja predstavlja studente pred rukovodstvom fakulteta. Pored toga, ova organizacija nastoji da organizuje i bogat kulturno-zabavni život i druge vannastavne aktivnosti.

19, 21, 22, 28, 29, 41 31


STANDARD

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

UNIVERZITET

I

GEOGRAFSK I FAKULTET Studentski trg 3/III Telefon: 637-42 1 Fax: 182-889 e-mail: dekana t@gef.bg.ac.yu

http://www.gef .bg.ac.yu

nstitucionalno izučavanje geografije kod između 8 katedri: Fizička geografija, Društvena nas počinje 1853. godine uvođenjem geografija, Regionalna geografija, Kartografija i predmeta Fizička geografija na Prirodno aero metode, Didaktika i metodika nastave, Protehničkom odeljenju Liceja. Sadašnji Geograf- storno planiranje, Demografija i Životna sredina. ski fakultet, osnovan je 1995. godine odvajan- Nastava osnovnih studija se odvija u 3 objekta jem od Prirodno-matematičkog fakulteta. Da- – Studentski trg 3/III, Strudentski trg 16 i Vatronas, Fakultet čine četiri instituta, osam katedri slava Jagića 5. i četiri studijske grupe. U toku proteklih 10 go- Dekanat se nalazi na III spratu, tel: 637-421. dina Fakultet je iškolovao oko 1.000 studenata. Dekan je prof. dr Srboljub Stamenković, a Broj sadašnjih studenata je oko 1.200, a prosek prodekan za nastavu je doc. dr Dejan Filipović. trajanja studija iznosi 7 godina. Sekretar fakulteta je g-đa Branislava Ilić, čija se Fakultet ima 4 smera, odnosno studijske grupe: kancelarija takođe nalazi na III spratu. StudentsGeografiju; Prostorno planiranje; Demografiju ka služba se nalazi na adresi Studentski trg 16, i Geoprostorne osnove životne sredine koji se ulaz A prizemlje levo, radno vreme: 10-12 časova. biraju prilikom upisa. Osnovne studije traju 4 U ovoj službi studenti mogu dobiti sve inforgodine, odnosno 8 semestara. Za to vreme, stu- macije u vezi sa režimom studija, prijaviti ispite, denti su obavezni da prate vežbe i predavanja dobiti potvrde o studiranju i predati konkursnu kako bi overili semestre i godine, a pored toga dokumentaciju za kredit, stipendiju ili mesto u da bi izašli na ispit moraju da ispune i tzv. pre- domu. Fakultet raspolaže sa dve biblioteke i bodispitne obaveze u vidu kolokvijuma, testova, gatim fondom stručne literature (knjige, časopisi, seminarskih i grafičkih radova. Ispiti se polažu diplomski, specijalistički, magistarski i doktorski pismeno i usmeno. Ukupan broj ispita zavisi radovi...) One se nalaze na Studentskom trgu od smera i kreće se između 27 i 36. Ispitni ro- br. 3/III, tel: 637-421 i u ulici Vojvode Šupljikca kovi su januarski, aprilski, junski, septembarski 31b. U sklopu biblioteka nalaze se i studentske i oktobarski. Uslov za upis u narednu godinu čitaonice. Računarski centar stoji studentima na studija određen je zakonom (strana 10). Ispit raspolaganju u terminima kada nema nastave, a iz upisane godine studija student može po- smešten je u Vojvode Šupljikca 31b, I sprat. lagati tek kada očisti prethodnu godinu. Na- Na Fakultetu postoje i deluju Savez studenata i kon polaganja poslednjeg ispita predviđenog Studentsko sportsko društvo ”Jovan Cvijić”. nastavnim planom, studenti pristupaju izradi 19, 21, 22, 28, 29, 41 diplomskog rada. Apsolventski staž se upisuje nakon odslušane nastave IV godine i traje 12 meseci. Nastavno-naučne oblasti su podeljene 31

35


UNIVERZITET

STANDARD

G

GRAĐEVINS KI FAKULTET Bulevar kralja Aleksandra 73 Telefon: 3218-6 06 Fax: 3370-2 23 e-mail: grf@gr f.bg.ac.yu

http://www.grf .bg.ac.yu

36

rađevinski fakultet spada među najstarije naučno-obrazovne institucije u našoj zemlji. Počeci Građevinskog fakulteta nas vraćaju u davnu 1846. godinu, kada je ukazom kneza Aleksandra Karađorđevića osnovana Inženjerska škola. Dugo se nastava građevine držala u sklopu Tehničkog fakulteta, a 1958. godine fakultet ponovo ulazi u sastav Beogradskog univerziteta. Diplomu Građevinskog fakulteta do danas je dobilo 10.091 student. Trenutno, na fakultetu studira oko 2.300 studenata. Prosek trajanja studija je oko 9 godina. U nastavi osnovnih studija učestvuje oko 170 nastavnika i saradnika. Nastava na fakultetu se organizuje u okviru Građevinskog i Geodetskog odseka. Prilikom upisa III godine, studenti Građevinskog odseka se opredeljuju za smer između sledećih oblasti: Konstrukcije; Hidrotehnika i putevi i Železnica. Osnovne studije traju 5 godina (10 semestara). Poslednji semestar je predviđen za izradu diplomskog rada. Ukupan broj ispita, u zavisnosti od smera, je oko 40, od kojih se većina polaže pismeno i usmeno, a neki imaju i praktični deo. Pohađanje vežbi i predavanja je obavezno za sve studente kako bi se dobili potpisi neophodni za overu semestra, odnosno godine. Polaganje ispita se organizuje u 5 rokova: januarski, aprilski, junski, septembarski i oktobarski. Uslov za upis u naredne godine studija definisan je zakonom (strana 10). Postoje i tzv. uslovni ispiti, koji se ne mogu preneti u narednu godinu studija. U toku studija, studenti moraju da obave i stručnu praksu, a organizuju se i stručne ekskurzije, kao i posete gradilištima. Nastava se odvija u amfiteatru 225 (II sprat), u učionicama (I

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

sprat i deo III sprata) i u laboratorijama (ukupno 6). Dekanat Građevinskog fakulteta nalazi se u sobi 147, tel: 3218-606. Dekan Fakulteta je prof. dr Đorđe Vuksanović, a prodekan za nastavu je prof. dr Mira Petronijević. Sekretar fakulteta je g-din Dragan Perućica, dipl. pravnik, soba 116a, tel: 3218-520, radno vreme: 7-15 časova. Studentska služba se, takođe, nalazi na I spratu, soba 118. Na šalteru službe može se predati potrebna dokumentacija za stipendije, kredite, domsko mesto, kao i dobiti potvrdu o studiranju ili osnovne informacije o terminima polaganja ispita, upisa/obnove godine i sl. Radno vreme sa studentima je od 11-13 časova. Računski centar raspolaže sa dve sale 322 i 126 koje imaju po 30-ak računara. Biblioteka sa 38.000 naslova nalazi se u sobi 149 i radi od 8-14 časova. Čitaonica se nalazi u sobi 114. Skriptarnica sa fotokopirnicom se nalazi u sobi 115, radno vreme: 11-1330. U holu se nalazi Internet kafe sa 12-ak računara. Savez studenata i Studentska unija su studentske organizacije sindikalnog karaktera koje štite prava i interese studenata pred organima fakulteta. Pored toga, pri Savezu deluje i Sportsko društvo Građevinac i mini-računski centar slobodan za individualno korišćenje. SSGF je i organizator Građevinijade, kao i niza manifestacija kulturnozabavnog karaktera. Prostorije SSGF-a se nalaze na III spratu, soba 316a, tel: 3218-592.

2, 5, 6, 7, 14 25, 26, 27


STANDARD

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

D

HEMIJSKI FAKULTET Studentski trg 12 – 16 Telefon/Fax: 18 4-330

http://www.ch

em.bg.ac.yu

avne 1853. godine, ubrzo po formiranju Liceja, osnovana je Katedra za hemiju i počela su redovna predavanja i vežbe u zgradi Konaka Knjeginje Ljubice. 1905. godine Filozofski fakultet tadašnjeg Univerziteta imao je 15 grupa, od kojih je jedna bila i Grupa za hemiju. 1947. godine Prirodno-matematički fakultet, zajedno sa Odsekom za hemiju, se izdvaja iz sastava Filozofskog fakulteta. 1971. godine formiran je Odsek za hemijske i fizičkohemijske nauke PMF-a, a 1990. godine nastaje i Hemijski fakultet. Osnovne (dodiplomske) studije je u proteklom periodu završilo око 3.200 studenata, a veoma cenjenu poslediplomsku školu više od 450 magistara i 240 doktora nauka. U nastavno-ispitnom procesu trenutno učestvuje 83 nastavnika i saradnika. Trenutno na Fakultetu studira 610 studenata, a prosek trajanja studija je 7,5 godina. Nastavno-naučne oblasti koje se izučavaju na Hemijskom fakultetu su podeljene između 6 katedri - Analitička hemija; Biohemija; Nastava hemije; Neorganska hemija; Organska hemija i Primenjena hemija. Studenti se u toku studija opredeljuju za jedan od 3 obrazovna profila – Diplomirani hemičar; Nastavnik hemije ili Biohemičar. Osnovne studije traju 8 ili 9 semestara, zavisno od smera. Praćenje nastave, vežbi i predavanja je obavezno kako bi se overili semestri, odnosno godina, a pored toga, da bi izašli na ispit studenti moraju da ispune i tzv. predispitnu obavezu u vidu kolokvijuma, praktičnih radova sa vežbi, testova i seminarskih radova. Ispiti se polažu pismeno i usmeno, a ukupan broj ispita

UNIVERZITET zavisi od profila i studijske grupe, i iznosi od 29 do 33 ispita. Ispitni rokovi su januarski, junski, junski 2, septembarski i septembarski 2. Uslov za upis u narednu godinu studija određen je zakonom (strana 10), a postoje i uslovni ispiti koji se ne mogu prenositi iz godine u godinu. Dekan fakulteta je prof. dr Živoslav Tešić, a prodekan za nastavu je doc. dr Dragica Šišović. Služba za studentska pitanja se takođe nalazi u prizemlju, tel: 635-627. U studentskoj službi studenti mogu dobiti sve informacije u vezi sa režimom studija, prijaviti ispite, izvaditi potvrde o studiranju i o položenim ispitima ili predati konkursnu dokumentaciju za kredit, stipendiju ili mesto u domu. Biblioteka sa bogatim fondom stručnih knjiga i časopisa se nalazi na I spratu. U sklopu biblioteke nalazi se i studentska čitaonica, radno vreme je od 830-19 časova. Pri Fakultetu postoji i računarski centar koji se koristi prvenstveno za potrebe nastave, ali koji u slobodnim terminima stoji studentima na raspolaganju. Računarski centar se nalazi u ”prvom podrumu”. Na fakultetu postoji studentski klub - VHA. Studentska unija Hemijskog fakulteta je sindikalna studentska organizacija koja se brine o zaštiti studentskih prava i interesa i koja predstavljaja studente pred rukovodstvom fakulteta. Pored toga, ova organizacija nastoji da organizuje i bogat kulturno-zabavno-sportski život, kao i druge vannastavne aktivnosti.

19, 21, 22, 28, 29, 41 31

37


UNIVERZITET

STANDARD

M

MAŠINSKI FAKULTET Kraljice Marije 16 Telefon: 3370-2 66 Fax: 3370-364 e-mail: mf@m as.bg.ac.yu

http://www.m

40

as.bg.ac.yu

ašinski fakultet je osnovan 1948. godine i predstavlja najstariju i najveću visokoškolsku ustanovu mašinske struke u zemlji. Koreni fakulteta sežu do 1873. godine i predmeta Mehanika i nauka o mašinama koji se izučavao na Velikoj školi. 1960. godine Mašinski fakultet je useljen u novu zgradu, u kojoj se i danas nalazi, a koja raspolaže sa 4 amfiteatra, 50 učionica i 30 laboratorija. Diplomu fakulteta steklo je oko 19.500 studenata. Ukupan broj nastavnog osoblja je 210. Trenutno fakultet pohađa oko 2.500 studenata. Od oktobra 2005. godine nastava se odvija prema novom nastavnom planu i programu. Osnovne studije traju tri godine, a magistarske još dve godine. Prosek trajanja studija je 7,2 godine. Po novom nastavnom planu, prva dva semestra su zajednička za sve studente, nakon čega se bira jedan od ukupno 19 izbornih modula (smerova). Ispitni rokovi su januarski, junski i septembarski. Predispitne obaveze se sastoje od uspešno urađenih kolokvijuma i odbranjenih laboratorijskih vežbi i grafičkih radova. U toku studija studenti moraju da obave i dve stručne prakse. Dekanat fakulteta se nalazi u sobi 120, I sprat, telefon: 3370-350. Dekan je prof. dr Miloš Nedeljković, a prodekan za nastavu je prof. dr Milorad Milovančević. Kancelarija studentaprodekana Nenada Žarkića i predsednika Studentskog parlamenta Marka Jarića nalazi se u prostoriji 144/2, telefon: 3302-294. Studentska služba na čijim šalterima studenti

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

mogu dobiti potvrde o studiranju, predati dokumentaciju za dom, kredit ili stipendiju, nalazi se u prizemlju desno. Radno vreme šaltera je od 1230 - 1430, telefon: 3302-382. Biblioteka sa bogatim knjižnim fondom od 90.000 jedinica i čitaonicom nalazi se na prvom spratu, soba 128 i radi svakog radnog dana od 9-17 časova. Skriptarnica u kojoj se nalaze sve potrebne knjige i radne sveske za polaganje ispita, nalazi se na galeriji, soba broj 9 i radi od 1130 - 1430. Pored 6 računarskih učionica koje se koriste u nastavi, studentima je na raspolaganju SimLab i Internet sokak sa 30 računara gde studenti mogu slobodno da rade. U prizemlju fakulteta, sa leve strane nalazi se Klub ”Mašinac” sa popularnim cenama pića. Sportsko udruženje studenata ”Mašinac” sa svojim ekipama učestvuje u univerzitetskim ligama i beleži zapažene rezultate, nalazi se u holu - levo. Na fakultetu deluje i Savez studenata MF, čiji je predsednik Dušan Ječmenica, kao sindikalna studentska organizacija, prvenstveno usmerena ka zaštiti prava i interesa studenata. U okviru Saveza postoji više sektora, poput redakcije biltena Mašinac, sektora za nastavu, standard... SSMF je jedan od organizatora Mašinijade, takmičenja u znanju i sportu studenata mašinskih fakulteta. Prostorije SSMF se nalaze u prizemlju desno, soba 001, telefon: 3302-315. 2, 5, 6, 7, 12, 14 25, 26, 27, 65


STANDARD

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

M

MATEMATIČK I FAKULTET Studentski trg 16 Telefon/Fax: 63 0-151 e-mail: matf@m atf.bg.ac.yu

http://www.m

atf.bg.ac.yu

atematički fakultet Univerziteta u Beogradu od 1994. godine postoji kao samostalna visokoškolska institucija, iako je prva katedra za matermatiku u sklopu tadašnjeg Prirodno-tehničkog odeljenja Liceja osnovana 20. decembra 1873. godine, a nastava matematike, fizike, statistike i praktične geometrije se odvija od osnivanja Liceja. Od formiranja samostalnog Matematičkog fakulteta, osnovne studije je završilo oko 1.300 studenata, sa dinamikom od 120 do 180 novih diplomaca godišnje. Trenutno fakultet pohađa oko 1.800 aktivnih studenata. Nastava na Matematičkom fakultetu u okviru četvorogodišnjih studija održava se na 9 smerova (Teorijska matematika i primene; Numerička matematika i optimizacija; Verovatnoća i statistika; Računarstvo i informatika; Profesor matematike i računarstva; Racionalna mehanika; Mehanika neprekidnih sredina; Astronomija i Astrofizika), a u okviru trogodišnjih održava se na jednom smeru (Informatika). Broj predmeta zavisi od smera i kreće se u rasponu od 22-34. Nakon što se polože svi ispiti, radi se diplomski rad. U nastavi učestvuje oko 90 nastavnika i saradnika. Praćenje nastave, vežbi i predavanja je obavezno kako bi se upisala godina, a pored toga, da bi izašli na ispit moraju da ispune i tzv. predispitne obaveze u vidu kolokvijuma, testova i seminarskih radova. Planom studija predviđeno je i organizovanje praktične nastave za studente pojedinih smerova. Ispiti se polažu pismeno i usmeno. Ispitni rokovi su januarski, aprilski, junski, septembarski i oktobarski. Uslov za upis u narednu godinu studija određen je zakonom (strana 10), a postoje i uslovni

UNIVERZITET ispiti koji se ne mogu prenositi iz godine u godinu. Dekanat Fakulteta se nalazi u sobi 709, tel: 630-151. Dekan je prof. dr Neda Bokan, a prodekan za nastavu je prof. dr Nenad Mitić. Sekretar Fakulteta je g-đa Ljubica Starinac-Marić čiji se kabinet nalazi u sobi 707, gde je i prostorija studenta prodekana Dušana Jovanovića, tel: 639-954. U studentskoj službi studenti mogu dobiti sve informacije u vezi sa režimom studija, potvrde o studiranju ili predati konkursnu dokumentaciju za kredit, stipendiju ili mesto u domu. Studentska služba radi od 10-15 časova svakog radnog dana, soba 707. Biblioteka sa bogatim fondom knjiga i časopisa iz oblasti matematike, mehanike, računarstva i astronomije nalazi se na I spratu. Radom biblioteke rukovodi g-din. Rajko Petronijević, tel: 639-015. Studentska čitaonica nalazi se u sobi 408, na prvom spratu pored biblioteke i opremljena je klima uređajima. Radno vreme biblioteke i čitaonice je od 9-19 časova. Pored učionica sa računarima koje se koriste u nastavi, postoji i računarska laboratorija koja ima dve sale sa računarima namenjene za slobodan rad studenata, radno vreme je od 8-20 časova. rlab@matf.bg.ac.yu Savez studenata i Studentska unija su sindikalne studentske organizacije koje se brinu o zaštiti studentskih prava i interesa i predstavljaju studente pred rukovodstvom fakulteta. Prostorije Sportskog udruženja koje organizuje ”Primatijade” nalaze se na četvrtom spratu. 19, 21, 22, 28, 29, 41

19, 21, 22, 28, 29, 41 31

41


UNIVERZITET

STANDARD

K

MEDICINSKI FAKULTET Dr. Subotića 8 Telefon: 3636-3 00 Fax: 684-053 e-mail: mf.bg@ med.bg.ac.yu

http://www.m

42

ed.bg.ac.yu

oreni Medicinskog fakulteta sežu do 1876. godine i inicijative za formiranje obrazovno-naučne institucije medicinskog usmerenja, koju je pokrenuo čuveni srpski naučnik Josif Pančić. Ipak, Fakultet je osnovan tek 9. decembra 1920. godine. Diplomu fakulteta je od tada dobilo 32.897 studenata, 2.734 magistara i 2.259 doktora nauka. Trenutno, Medicinski fakultet studira 5.864 studenata, a prosek trajanja studija je između 8,2 i 8,7 godina. U nastavi osnovnih studija učestvuje 491 nastavnik i 332 saradnika. Osnovne studije traju šest godina (12 semestara), nakon čega zainteresovani kandidati odlaze na stažiranje, a potom i specijalizaciju. Nastavno-naučne oblasti osnovnih studija su podeljene između 32 katedre, a nastava se organizuje jedinstveno za sve studente. Ukupan broj ispita u toku 12 semestara je 36, od kojih su neki uslovni za upis u narednu godinu studija. Ispiti se polažu usmeno, u vidu testova i praktično. Ispitni rokovi su januarski, aprilski, junski, julski i oktobarski. Apsolventski rokovi se organizuju svakog meseca. Nastava se odvija na nekoliko lokacija u krugu Kliničkog centra (21 institut, zgrada Poliklinike, GAK, Dečija klinika, Urgentni centar), a centralna zgrada u kojoj se nalazi uprava Fakulteta i sve službe je u Dr. Subotića 8, I sprat. Na toj adresi se nalazi Dekanat, telefon: 3636-300, dekan je prof. dr Bogdan Đuričić, a prodekan za nastavu prof. dr Dragan Micić. U Dekanatu se nalaze i kancelarija studenta prodekana. Studentska služba, u kojoj studenti mogu predati konkursnu dokumentaciju za stipendije, kredite,

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

mesto u domu, dobiti potvrde o studiranju ili informisati se o ispitima i režimu studija, nalazi se takođe na I spratu, hodnik levo. Radno vreme za prijem studenata je od 10-13 časova, telefon: 3636302, a rukovodilac je g-đa Branka Radević, dipl. politikolog. Biblioteka sa bogatim knjižnim fondom i čitaonicom kapaciteta 72 mesta nalazi se u Pasterovoj br.2, telefon: 3614-934, radno vreme je od 8-15 časova. Pri fakultetu postoje dve skriptarnice u kojima se može naći obavezna literatura - u suterenu Dekanata (Dr. Subotića 8) i u klubu ”Jarac”. Računarski centar sa 8 računara nalazi se u okviru Instituta za statistiku (preko puta Dekanata), radi svakog dana od 8-14 časova i slobodan je za individualni rad na računarima. Klub studenata, popularni ”Jarac”, nalazi su u Deligradskoj prekoputa Srednje medicinske škole. Na istom mestu se nalazi i sportska sala u kojoj treniraju ekipe Studentskog sportskog društva Medicinar. Na fakultetu deluju studentske organizacije sindikalnog karaktera: Studentska organizacija ”Centar”, Studentska asocijacija MF-a, telefon: 3611-371 i Studentska unija MF-a, telefon: 3611-072, obe smeštene u suterenu zgrade Dekanata. SAMF većinu aktivnosti realizuje kroz Studentski parlament i njegove sekcije: naučno-istraživačku, humanitarni odbor, kulturu, studentski list Medicinar, sportsko društvo... Na Fakultetu je aktivna i strukovna studentska organizacija YuMSIC.

9, 10, 14 31, 33, 39, 42, 47, 48, 59, 78


STANDARD

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

UNIVERZITET

P

POLJOPRIVR

E DN I FAKULTET

Nemanjina 6, Ze mun Telefon: 2615-3 15 Fax: 193-659 e-mail: office@ agrifaculty.bg. ac.yu

http://www.ag

rifaculty.bg.ac.

yu

oljoprivredni fakultet Univerziteta u 2615-315/lok.306. Radno vreme šalter-sale, gde Beogradu osnovan je 1919. godine, studenti mogu dobiti sve informacije u vezi sa otkada se nalazi u komfornoj zgradi u režimom studija, dobiti potvrde o studiranju i centru Zemuna. U toku proteklih godina na predati konkursnu dokumentaciju za kredit, stiFakultetu je diplomiralo 16.657 studenata. pendiju ili mesto u domu, je od 12-14 časova. Broj sadašnjih studenata je oko 4.000, a prosek Biblioteka sa oko 60.000 bibliotečkih jedinica trajanja studija iznosi 6,8 godina. U nastavi (knjige, časopisi, diplomski, specijalistički, magučestvuje ukupno 327 nastavnika i saradnika. istarski i doktorski radovi...) se nalazi u sobi Fakultet ima 8 odseka (Ratarstvo; Voćarstvo i vi- 29. U sklopu biblioteke nalazi se i studentska nogradarstvo; Stočarstvo; Melioracije zemljišta; čitaonica sa 274 mesta. Radno vreme biblioteke Zaštita bilja i prehrambenih proizvoda; Pol- i čitaonice je od 8 do 1830 časova. Skriptarnica joprivredna tehnika; Agroekonomija i Preh- se nalazi kod ulaza u zgradu i radi svakog dana rambena tehnologija) od kojih se jedan bira od 8-15. Fotokopirnica je u suterenu, a radno prilikom upisa. Osnovne studije traju 4 godine, vreme je od 8-19 časova. Računarski centar sa odnosno 8 semestara. Za to vreme studenti su 20-ak računara stoji studentima na raspolaganju obavezni da prate vežbe i predavanja, a pored u terminima kada nema nastave. toga da bi izašli na ispit, moraju da ispune i tzv. U dvorištu zgrade nalazi se studentski restoran predispitne obaveze u vidu kolokvijuma, tes- ”Agronom”, a u suterenu stare zgrade i caffe klub tova, seminarskih i praktičnih radova. Planom čije je radno vreme od 8-16 časova. studija predviđeno je i organizovanje stručnih Savez studenata i Studentska unija su sindikalne praksi za studente starijih godina. Broj ispita studentske organizacije koje se brinu o zaštiti se kreće do 39 i polažu se pismeno, usmeno studentskih prava i interesa i koje predstavljaju i/ili praktično. Ispitni rokovi su januarski, april- studente pred rukovodstvom fakulteta. Pored toga, ove organizacije nastoje da obezbede ski, junski, septembarski i oktobarski. Uslov i bogat kulturno-zabavni život i druge vanza upis u narednu godinu studija određen je nastavne aktivnosti. U sklopu Saveza studezakonom (strana 10), a postoje i uslovni ispiti koji se ne mogu prenositi iz godine u godinu. nata nalazi se i sportska sekcija. Na fakultetu je aktivan i ogranak IAAS-a, međunarodne orgaDeo nastave se odvija i u oglednom školskom nizacije studenata poljoprivrede koja organizuje dobru Radmilovac. Fakultet nastoji da povrati i razmene studenata, stručne prakse, letnje/zimškolsko dobro Crvenka. Dekanat se nalazi u sobi 102, na I spratu stare ske škole... Na fakultetu je smeštena i redakcija lista ”Agronom”. zgrade, tel: 2612-664. Dekan Fakulteta je prof. dr Nebojša Ralević, a prodekan za nastavu je prof. dr Mirko Urošević. Studentska služba se nalazi 17, 45, 73, 83, 88 u suterenu stare zgrade (hodnik - desno), tel:

43


STANDARD

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

N

PRAVNI FAKULTET Bulevar Kralja Aleksandra 67 Telefon: 3027-6 00 Fax: 3221-299 e-mail: pravni@ ius.bg.ac.yu

http://www.iu

s.bg.ac.yu

astanak Pravnog fakulteta vezuje se za 1841. godinu i selidbu Dositejevog Liceja sa Filozofskim i Pravoslovnim odeljenjima iz Kragujevca u Beograd. 1863. godine Licej postaje Velika Škola sa tri fakulteta u sastavu - Filozofskim, Pravnim i Tehničkim. 1940. godine Fakultet se useljava u zgradu na uglu Bulevara Kralja Aleksandra i Beogradske ulice u kojoj se i sada nalazi. Diplomu fakulteta do danas je dobilo 46.287 studenata. Od 2004. godine diplomu VŠS steklo je 289 studenata. Na Fakultetu trenutno studira oko 8.900 studenata. Prosek trajanja studija je oko 5,7 godina. U nastavi učestvuje 99 nastavnika i saradnika. Nastava se odvija u 8 amfiteatara (najveći A5) i desetak učionica i to u vidu predavanja, vežbi, seminara i studijskih grupa predviđenih za najuspešnije studente. Osnovne studije traju 4 godine (8 semestara) od kojih su prve dve zajedničke, a na III i IV godini studenti pored obaveznih biraju i nastavne grupe (3 predmeta) i jedan opcioni predmet. Nastavne grupe su: Pravosudna; Upravno teorijska; Privedna; Međunarodna i Teorijsko pravna. Student koji položi sve predmete (ukupno 31) stiče zvanje diplomiranog pravnika. Najveći broj ispita se polaže usmeno. Ispitni rokovi su: januar, april, jun, septembar i oktobar. Uslovi za upis u narednu godinu studija određeni su zakonom (strana 10). Dekanat Pravnog fakulteta se nalazi na I spratu, tel: 3027-666. Dekan je prof. dr Mirko

UNIVERZITET Vasiljević, a prodekan za nastavu je prof. dr Olivera Vučić. Sekretar fakulteta je g-din Miljko Valjarević, čija se kancelarija nalazi takođe na I spratu. Studentskom službom rukovodi g-din Ljubomir Vujović, soba 303. Šalteri ove službe rade svakog dana od 1213 časova, a postoji i dežurni šalter (8-17 časova). Fakultet raspolaže najbogatijom stručnom bibliotekom sa oko 170.000 naslova knjiga, domaćih i stranih časopisa. Biblioteka se nalazi u prizemlju, odmah pored tri studentske čitaonice sa nekoliko stotina mesta, radno vreme je od 8-15 časova. U tom delu zgrade nalaze se i skriptarnica, fotokopirnica i banka. U prizemlju se nalazi i klub studenata, Bonafides, kao i studentski računski centar sa nekoliko računara za individualni rad studenata. Na fakultetu je otvoren i SimLab sa 21 novim računarom. Studentski parlament PF-a je predstavničko telo svih studenata Pravnog fakulteta. Prostorije Parlamenta nalazi se u sobi 166, telefon: 3027-727. Od studentskih organizacija na fakultetu postoji Studentska unija PF-a, Savez studenata PF-a, ELSA i Nezavisna asocijacija studenata, sve organizacije se nalaze u sobi 170a. ELSA je međunarodno udruženje studenata prava koja se bavi organizovanjem seminara, letnje prakse i razmene studenata.

2, 6, 7, 9, 10, 12, 14 26, 27, 48

45


UNIVERZITET

STANDARD

Z

PRAVOSLAV NI BOGOSLOVS KI FAKULTET Mije Kovačevića 11b Telefon: 2762-9 58 Faks: 769-205 e-mail: dekan@ bfspc.bg.ac.yu http

://www.bfspc.

bg.ac.yu

46

akon o Beogradskom univerzitetu iz 1905. predvideo je pored ostalih fakulteta i osnivanje Bogoslovskog fakulteta, ali zbog ratova koji su uskoro nastupili nije bilo moguce odmah sprovesti taj Zakon u delo. Odluka o otvaranju Bogoslovskog fakulteta na Univerzitetu ostvarena je tek 1920. godine kada su počela i prva predavanja na Fakultetu Prvi ispiti obavljeni su krajem juna 1921. godine. Od osnivanja do danas, osnovne studije je završilo oko 1.500 studenata, magistriralo oko 20 i doktoriralo oko 40. Godišnje fakultet upisuje oko 250 studenata. Nastavu danas sprovodi 40-ak nastavnika i saradnika. Nastava na Fakultetu traje četiri godine, odnosno osam semestara. Na početku druge godine studija, svaki student se mora odlučiti za jedan od smerova uže specijalizacije u okviru kojih mora slušati i polagati sva četiri ponuđena, tj. izborna predmeta. Smerovi su: Bogoslovsko-biblijski; Bogoslovsko-sistematski; Bogoslovsko-istorijski; Bogoslovsko-patrološki; Bogoslovsko-praktični i Bogoslovskofilosofski. Za polaganje ispita na Bogoslovskom fakultetu postoje četiri redovna ispitna roka: septembarski, februarski, aprilski i junski. Tokom studija svaki student je dužan da uradi

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

najmanje četiri seminarska rada, tj. po jedan iz svakog od izbornih predmeta. Student ne može upisati narednu godinu studija ako mu u prethodnoj akademskoj godini nije primljen seminarski rad. Status apsolventa se dobija nakon isteka poslednje godine studija, tj. od datuma overe osmog semestra. Apsolventski staž traje 12 meseci tokom kojih apsolvent ima pravo da polaže ispite i van redovnih rokova, u dogovoru sa predmetnim profesorom. Dekanski kolegijum čine dekan prof. dr Vladan Perišić i prodekani prof. dr Ksenija Končarević (nastava), prof. dr Zoran Krstić (finansije) i prof. dr Bogoljub Šijaković (nauka). U radu dekanskog kolegijuma učestuvje i student prodekan. Biblioteka Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta ima oko 90.000 naslova. Podeljena je na opštu biblioteku i seminare. Poseduje autorski katalog, kao i katalog seminara. U fondu je zastupljen i veliki broj strane i domaće periodike. Publikacije koje se mogu naći uglavnom su bogoslovskog i istorijskog sadržaja. Pored zgrade Fakulteta se nalazi i Internat za studente Fakulteta. Na Fakultetu su organizovani Savet studenata, Košarkaški klub – Bogoslov, kao i istoimeni šahovski klub. Sa osnivanjem Bogoslovskog fakulteta započinje delatnost hora pod imenom Hor studenata teologije. Poslednjih decenija ustalilo se ime Hor studenata Bogoslovskog fakulteta. 12 25, 27, 101, 202


STANDARD

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

O

RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET Đu

šina 7 Telefon: 3219-1 01 Fax: 3235-5 39 e-mail: dekan@ rgf.bg.ac.yu

http://www.rg

f.bg.ac.yu

UNIVERZITET

snivanje Rudarsko-geološkog fakulteta se vezuje za uvođenje Rudarskog odseka na Tehničkom fakultetu 13. marta 1946. godine. Već 1949. godine formiraju se Rudarski i Geološki fakultet kao zasebne celine, koje su delovale u tesnoj saradnji. Najzad, 1956. formiran je jedinstveni Rudarskogeološki fakultet sa dva odseka - Rudarskim i Geološkim. Do 1952. nastava se odvijala u zgradi Tehničkog fakulteta, kada dolazi do preseljenja Fakulteta na današnju adresu. U toku proteklih godina, diplomu RGF-a dobilo je oko 7.000 studenta. Danas fakultet ima 1.050 studenata. U nastavno-naučnom radu trenutno je aktivno 163 nastavnika i saradnika. Osnovne studije traju 4 godine, odnosno 8 semestara. U okviru odseka Rudarstvo, studentima na raspolaganju je 6 smerova (Površinska eksploatacija ležišta mineralnih sirovina; Eksploatacija tečnih i gasovitih mineralnih sirovina; Podzemna eksploatacija ležišta mineralnih sirovina i izrada podzemnih prostorija; Mehanizacija u rudarstvu; Priprema mineralnih sirovina i Rudarska merenja), a na Geologiji moguće je izabrati jedan od ukupno 8 smerova (Geotehnika; Geofizika; Hidrogeologija; Regionalna geologija; Paleontologija; Mineralogija i kristalografija; Petrologija i geohemija i Istraživanje ležišta mineralnih sirovina). U toku osnovnih studija studenti su obavezni da pohađaju predavanja, vežbe, terensku nastavu i stručnu praksu. Ispiti se polažu pismeno, usmeno i/ili praktično i to u 5 ispitnih rokova: januarski, aprilski, junski, septembarski i oktobarski. Uslov za upis u narednu godinu studija je regulisan zakonom (strana 10), a postoje i tzv. uslovni ispiti koji

se ne mogu prenositi iz godine u godinu. Od akademske 2005/06. godine na rudarskom odseku nastava počinje po novom planu i programu. Dekanat Fakulteta se nalazi na I spratu, tel: 3219-101. Dekan je prof. dr Mihailo Milivojević, a prodekan za nastavu je prof. dr Dragoman Rabrenović. Studentska služba se nalazi na I spratu, tel: 3243-330 i u njoj se mogu dobiti sve informacije o režimu studija, potvrda o studiranju i predati konkursna dokumentacija za kredite, stipendije ili mesto u domu. Radno vreme je od 8-15 časova. Biblioteka Fakulteta raspolaže bogatim fondom sa više od 150.000 bibliografskih naslova. U okviru bilioteke nalazi se čitaonica sa 70-ak mesta. Fotokopirnica se nalazi u prizemlju, soba 83, radno vreme od 10-15 časova. Na Fakultetu se nalazi i Klub studenata, a u neposrednoj blizini je i studentska menza. Savez studenata i Studentska unija su sindikalne studentske organizacije koje se brinu o zaštiti prava i interesa studenata i koje predstavljaju studente pred rukovodstvom Fakulteta. SSRGF se nalazi na III spratu, dok SURGF trenutno nema sopstvene prostorije. Savez organizuje niz kulturno-zabavnih manifestacija i preko sportske sekcije učestvuje u brojnim takmičenjima. SURGF je fokusirana na rešavanje sindikalnih studentskih problema i osavremenjavanje nastave.

28, 40 2, 5, 10 23, 65

47


UNIVERZITET

STANDARD

S

SAOBRAĆA J NI FAKULTET Vojvode Stepe 305 Telefon: 3096-2 07 Fax: 3096-704 e-mail: dekan@ sf.bg.ac.yu

http://www.sf.b

g.ac.yu

48

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

aobraćajni fakultet je osnovan 1960. prodekan za nastavu je prof. dr Snežana Pejčić godine. Ranije generacije su znan- - Tarle. Dekanat je na II spratu, soba 238. Šalteri ja iz oblasti saobraćaja sticale na studentske službe se nalaze u prizemlju - levo i Saobraćajnom smeru Mašinskog fakulteta. za studente su otvoreni svakog radnog dana od Do 1978. Saobraćajni fakultet je bio smešten 11-13 časova. Biblioteka sa preko 18.750 naslova knjiga, 850 u zgradi RGF-a, u Đušinoj ulici, kada se seli u novu, komfornu zgradu na Voždovcu, gde se časopisa i preko 3.900 diplomskih, magistarskih i doktorskih radova se nalazi na IV spratu, soba i danas nalazi. U prethodnih 45 godina postojanja, diplomu 437. Biblioteka pruža mogućnost kompjuterske fakulteta steklo je više od 3.800 studenata. i Internet pretrage fonda. U sklopu biblioteke je i Fakultet danas pohađa oko 2.300 studenata, a čitaonica sa 60-tak mesta. Ljubazno osoblje vam u nastavnom procesu učestvuje 142 nastavni- stoji na raspolaganju svakog dana od 9–18h. U ka i saradnika. U proseku, studije traju nešto suterenu fakulteta nalazi se studentski restoran, fotokopirnica i skriptarnica koja radi od 11-13 više od 8 godina. Nastavni plan osnovnih studija predviđen je da se savlada u 10 semes- časova svakog radnog dana. Računski centar raspolaže sa 20-ak računara slobodnih za inditara (5 godina), od kojih je poslednji rezervisan vidualno korišćenje i nalazi se na III spratu, soba za izradu diplomskog rada. Prve dve godine su zajedničke za sve profile. U trećoj, četvrtoj 328. i petoj godini se slušaju predmeti koji se od- Student prodekan i Savez studenata SF-a se nalaze u sobi 227, telefon 3091-372. SSSF brine o nose na pojedine profile. Studenti se mogu opredeliti za jedan od 6 odseka: Železnički; zaštiti prava i interesa studenata, organizuje niz vannastavnih aktivnosti i uređuje studentski list Drumski; Vodni; Vazdušni; PTT (poštanski i telekomunikacijski saobraćaj) i Odsek za lo- Taljige. U okviru Saveza radi SPEEDS koji dotira gistiku. Broj predmeta u zavisnosti od odseka studentima letovanja i zimovanja i pomaže se kreće između 33 i 43. Studenti su obavezni studente lošeg materijalnog stanja. Sportsko da pohađaju nastavu koja podrazumeva pre- društvo ”Saobraćajac” se nalazi u prizemlju, soba davanja i vežbe. Pored toga, za izlazak na ispit 037. Na fakultetu radi i Studentska organizacija moraju da ispune i predispitne obaveze u vidu - SOSF, koja pored drugih aktivnosti realizuje projekat studentske benefit kartice Easy travel card kolokvijuma, računskih vežbi, laboratorijskih vežbi ili grafičkih radova. Ispiti se polažu pis- - ETC. meno i usmeno u 5 rokova - januarski, aprilski, junski, septembarski i oktobarski. Uslov za upis 9, 10, 14 u narednu godinu je regulisan Zakonom (strana 10), a postoje i tzv. uslovni ispiti. 33 Dekan fakulteta je prof. dr Momčilo Miljuš a


STANDARD

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

S

STOMATOLO ŠKI FAKULTET Dr. Subotića 8 Telefon: 2685-2 88 (centrala) e-mail: stomfa k@rcub.bg.ac.y u

http://www.sto

mf.bg.ac.yu

tomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu je osnovan 1948. godine kao prvi te vrste u tadašnjoj Jugoslaviji. Od osnivanja, Fakultet se nalazi u krugu Kliničkog centra sa sedištem službi i rukovodstva na adresi Dr. Subotića 8. Od osnivanja Fakulteta diplomu je steklo 9.370 studenata. Trenutno, Fakultet studira oko 2.200 studenata, a prosek trajanja studija je između 7 i 7,5 godina. U nastavi osnovnih studija učestvuje 99 nastavnika. Nastavno-naučne oblasti su podeljenje između sedam katedri. Osnovne studije traju 10 semestara (5 godina) zajedničke nastave, nakon čega studenti odlaze na specijalizacije iz željenih oblasti. Izrada diplomskog rada nije predviđena nastavnim planom. Po novom nastavnom planu broj ispita je 52, dok je po starom planu 42. Redovno posećivanje predavanja i vežbi je neophodan uslov za izlazak na ispit. Nastava se odvija u nekoliko objekata – u Dr. Subotića br. 4 i br. 13, Rankeovoj 4 i ulici Gastona Gravijea. Institutski predmeti se prate u zgradi u Dr. Subotića 1/IV, a opštemedicinski u Gradskoj bolnici na Zvezdari. Ispitni rokovi su: januarsko-februarski, aprilski, junski, septembarski, oktobarski i decembarski. Dekanat Fakulteta se nalazi u Dr. Subotića 8, prizemlje levo, telefon: 2685-288. Dekan je prof. dr Vojislav Leković, dok je prodekan za nastavu prof. dr Vladimir Ivanović. Student prodekan se nalazi u sobi 18, u suterenu.

UNIVERZITET Sekretar fakulteta je g-đa Aleksandra Milić, dipl. pravnik. Studentska služba u kojoj se može predati konkursna dokumenta za domsko mesto, studentski kredit ili stipendiju, kao i dobiti potvrdu o studiranju i završiti ostale administrativne poslove, se takođe nalazi u Dr. Subotića 8, prizemlje levo, soba 128, telefon: 685-760, rukovodilac je g-đa Zorica Pajić, radno vreme za prijem studenata 11-13 časova. Biblioteka sa čitaonicom i bogatim fondom stručne literature se nalazi u Rankeovoj br.4 na drugom spratu. Računski centar sa nekoliko računara predviđenih za individualan rad studenata nalazi se u tzv. niskom prizemlju zgrade u Dr Subotića i radi svakog radnog dana od 11-13 časova. Studentska organizacija koja se bavi pitanjima zaštite prava i interesa studenata, kao i njihovim zastupanjem pred rukovodstvom Fakulteta je Savez studenata. Savez studenata pored sindikalnog delovanja organizuje društveni život realizaciom ekskurzija, apsolventskih večeri i zabava, ali se i kroz rad odgovarajućih sekcija bavi međunarodnom razmenom i organizovanjem stručnih praksi za studente stomatologije, telefon: 2684-787, nisko prizemlje – desno. Na fakultetu deluje i Sportsko udruženje “Stomatolog“. 9, 10, 14 31, 33, 39, 42, 47, 48, 59, 78

49


STANDARD

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

UNIVERZITET

Š

ŠUMARSKI FAKULTET Kneza Višeslava 1 Telefon: 3553-1 22 (centrala) Fax: 2545-485 e-mail: smfrc@ afrodita.rcub.b g.ac.yu

http://www.sfb .bg.ac.yu

umarski fakultet je osnovan 1919/1920. dinu. godine kao odsek Poljoprivrednog Dekanat fakulteta se nalazi u prizemlju - levo, tel: fakulteta od koga se razdvaja 5. febru- 3545-485. Dekan fakulteta je prof. dr Ratko Knežević, ara 1949. godine. 1953. godine Fakultet se iz dok je prodekan za nastavu prof. dr Mihajlo Grbić. Zemuna seli u zgradu u ulici Kneza Višeslava Studentska služba u kojoj se mogu dobiti potvrde br. 1 u kojoj se i danas nalazi. U okviru kom- o studiranju, predati konkursi za kredite, stipendije pleksa na 10 ha nalaze se i arboretum, stak- i mesto u domu i završiti svi administrativni poslovi lenik i insektarijum. Fakultet ima i tri nastavne nalazi se u prizemlju - desno, rukovodilac g-đa baze Beograd, Goč i Majdanpečka domena, Verica Drašković, dipl. politikolog, radno vreme za kojima rukovodi Centar za nastavno-naučne studente od 11-13 časova. objekte. U više od 8 decenija dugoj istoriji Biblioteka sa čitaonicom se nalazi u prizemlju – levo, fakultet je završilo oko 7.000 inžinjera. Danas soba 29, a njen fond čini oko 62.000 naslova knjiga Šumarski fakultet studira oko 2.100 studenata. i časopisa. Druga čitaonica se nalazi u prizemlju Obrazovno-naučni proces se odvija zahvaljujući - desno. Radno vreme biblioteke 730-1430 časova, runastavnom osoblju koga čini 150 nastavnika kovodilac je g-đa Mirjana Golubović, čitaonica radi i saradnika. Prosečno trajanje studija je 7,5 go- od 730-19 časova. Skriptarnica se nalazi u prizemlju levo. Na fakultetu postoje i dva studentska kluba, u dina. U okviru osnovnih, četvorogodišnjih studija suterenu zgrade, radno vreme svakog radnog dana postoji 4 odseka: Šumarstvo; Prerada drveta; je od 7-19. časova. Pejzažna arhitektura i hortikultura i Zaštita od Studentska organizacija koja se bavi zaštitom erozije i uređenje bujica. Ukupan broj ispita studentskih prava i zastupanjem interesa pred zavisni od odseka (33–38). Uslov za upis u rukovodstvom je Savez studenata ŠF-a, smešten narednu godinu studija je regulisan zako- u suterenu, soba 12, tel: 3553-122/lok.248. Pored nom (stana 10) Ispiti se polažu pismeno i us- toga SSŠF organizuje i niz zanimljivih vannastavnih meno. U toku studija organizuje se i praktična aktivnosti sportsko-kulturnog karaktera, izdaje stunastava u vidu školske i proizvodne prakse, dentski časopis ”Breza”, koordinira radom Planinarstručne ekskurzije i terenske nastave. Ispiti se ske, Ribolovačke, Lovačke i Izviđačke sekcije... Otorganizuju u 5 ispitnih rokova i to januarskom, voren je i Forum studenata Šumarskog fakulteta na aprilskom, junskom, septembarskom i okto- adresi www.fagus.org.yu . U prostoriji SSŠF-a nalazi se i kancelarija studenta prodekana. barskom. Nakon polaganja poslednjeg ispita, student pristupa izradi diplomskog rada. Apsolventski 12, 13 staž, u kome se ispiti organizuju svakog meseca, traje godinu dana i važi za studente koji izvrše 23, 37, 51, 52, 53, 57, 88 sve predispitne obaveze i overe poslednju go-

51


UNIVERZITET

STANDARD

T

TEHNIČKI FA

KULTET U BORU

Vojske Jugosla vije 12, Bor Telefon: 030/42 4-555 Fax: 030/421-07 8 e-mail: tfb@tf. bor.ac.yu

http://www.tf.b

or. ac.yu

52

ehnički fakultet u Boru osnovan je 1961. godine pod nazivom Rudarsko-metarluški fakultet. Godine 1978. Fakultet menja nazivu u Tehnički fakultet u Boru. Do sada je na Fakultetu diplomiralo oko 1.600 studenata. Broj sadašnjih studenata je 1.600. Osnovne studije traju 8 semestara odnosno 4 godine. Nastava se odvija na 6 odseka (Rudarstvo, Metalurgija, Tehnologija, Menadžment, Informatika i Elektromašinstvo), odnosno 15 smerova (Eksploatacija ležišta mineralnih sirovina; Geoinženjering; Reciklažne tehnologije i održivi razvoj; Mineralne tehnologije; Metarluško inženjerstvo; Prerađivačka metalurgija; Inženjerstvo metalnih materijala; Prerada plemenitih metala i zlatarstvo; Neorgansko-hemijska tehnologija; Inženjerstvo zaštite životne sredine; Industrijska informatika; Informatičko inženjerstvo; Industrijski menadžment; Internacionalni biznis i Elektromašinstvo). Broj predmeta tokom studija zavisi od smera i nalazi se u rasponu od 35 do 40. Nastavno ispitni proces sprovodi 53 nastavnika i saradnika. Praćenje nastave, vežbi i predavanja je obavezno, a pored toga da bi izašli na ispit, studenti moraju da

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

ispune i tzv. predispitne obaveze u vidu kolokvijuma, grafičkih radova, testova i seminarskih radova. Ispiti se polažu pismeno i usmeno. Dekan fakulteta je prof. dr Zvonimir Stanković (soba 1, telefon 030/421-663), a prodekan za nastavu je prof. dr Desimir Marković (soba 3). Sekretar fakulteta je Miroslav Ćiprijanović, soba 5. U studentskoj službi studenti mogu dobiti sve informacije u vezi sa režimom studija, prijaviti ispite, dobiti potvrde o studiranju i o položenim ispitima ili predati konkursnu dokumentaciju za kredit ili stipendiju. Rukovodilac službe je g-đa Nada Magdalinović, tel: 030/422-375. Radno vreme studentske službe je od 714 časova, svakog radnog dana. Na Fakultetu postoji biblioteka sa bogatim fondom od oko 18.900 naslova (knjiga i stručnih časopisa) i čitaonica sa 10 mesta. Biblioteka i čitaonica rade od 8-20 časova svakog dana. Skriptarnica, fotokopirnica i klub studenata rade od 7-14 časova. Studentska unija TF-a, Asocijacija studenata i Savez studenata su sindikalne studentske organizacije koje se brinu o zaštiti studentskih prava i interesa i koje predstavljaju studente pred rukovodstvom fakulteta. Sportsko-kulturno društvo ”Student” organizuje niz kulturno-zabavnih manifestacija.


STANDARD

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

UNIVERZITET

T

TEHNOLOŠK OMETALURŠK I FAKULTET Karnegijeva 4 Telefon: 3370-4 60 (centrala) Fax: 3370-387 e-mail: tmf@tm f.bg.ac.yu

http://www.tm

f.bg.ac.yu

ehnološko-metalurški fakultet (TMF) Jovanović a prodekan za nastavu je prof. dr Vesje osnovan 1925. godine kao odsek na Radojević. Studentska služba je u prizemTehničkog fakulteta. 50-tih godina lju, levo od ulaza, sve svoje administrativne prošlog veka, TMF se izdvaja kao samo- obaveze studenti mogu završiti svakog radnog stalna naučno-obrazovna institucija i seli na dana od 11-13 časova. Rukovodilac službe je gdanašnju adresu. Tokom proteklih godina đa Zorica Lazović, dipl. pravnik. diplomu fakulteta je steklo 9.155 studenata, U maloj zgradi TMF-a se nalazi i bogata bibviše od 825 je magistriralo, a 530 doktoriralo. lioteka sa oko 33.000 naslova i radi svakog Studije prosečno traju između 7,5 i 8 godina. dana od 8-21 časova. U sklopu biblioteke nalazi Trenutno fakultet pohađa oko 1.800 stude- se čitaonica sa preko 100 sedećih mesta. Pored nata. biblioteke je i fakultetska skriptarnica. U glavnoj Osnovne studije su petogodišnje, tj. 10 se- zgradi, u podrumu, nalazi se fotokopirnica. mestara, od kojih je deseti za izradu diplom- Računarski centar se nalazi u prizemlju – desno skog rada. Nаstаvа nа prvој gоdini studiја i raspolaže sa oko 40-ak računara koji se koriste је zајеdničkа zа svе upisаnе studеntе, a pri i u nastavi i za individualan rad studenata. upisu u drugu gоdinu studеnti sе оprеdеljuјu Savez studenata TMF-a je studentska sindikaljedan od 10 smerova: Hemijsko inženjerstvo; na organizacija koja se bori za prava studenata. Tekstilno inženjerstvo; Grafičko inženjerstvo; Nalazi se u prizemlju desno, soba 9, tel: 3303Metalurgija i metalni materijali; Neorganska 859. Na fakultetu se nalaze i sedišta IAESTE hemijska tehnologija; Inženjerstvo zaštite – studentske organizacije koja se bavi stručnim životne sredine; Biohemijsko inženjerstvo i usavršavanjem i razmenom studenata tehnike biotehnologija; Organska hemijska tehnologi- kao i sedište BEST-a koji se bavi međunarodnom ja i polimerno inženjerstvo; Inženjerstvo razmenom studenata. materijala i farmacetusko inženjerstvo. Pre- Prostorije Srpskog hemijskog društva nalaze se dispitne obaveze čine kolokvijumi, računske i na III spratu zgrade. Ispred male zgrade TMF-a laboratorijske vežbe i seminarski radovi. Ispiti nalazi se kafić Atrijum, a na III spratu glavne se polažu pismeno i usmeno u 5 rokova – janu- zgrade postoji Klub studenata i zaposlenih ar, april, jun, septembar i oktobar. Studentima TMF-a. je omogućeno da veliki broj ispita parcijalno polažu. 2, 5, 6, 7, 12, 14 Dekanat fakulteta se nalazi u prizemlju 25, 26, 27, 65 – levo, tel: 3370-425. Dekan je prof. dr Bratislav

53


UNIVERZITET

STANDARD

U

UČITELJSKI FAKULTET Kraljice Natalij e 43 Telefon: 361-52 -25 Fax: 641-060 e-mail: dekan@ uf.bg.ac.yu

http://www.uf.b

g.ac.yu

54

čiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu osnovan je 1993. godine, iako obrazovanje učitelja ima tradiciju dugu 180 godina. Preteča Fakulteta je Pedagoška akademija osnovana 1972. godine u Beogradu, koja je za dve decenije postojanja iškolovala oko 1.000 nastavnika. Od formiranja Fakulteta, osnovne studije je zavšilo oko 700 studenata, a od školske 2000/01. organizuju se i specijalističke i magistarske studije. Fakultet ima i dva nastavna odeljenja van Beograda – u Vršcu i Novom Pazaru. Nastavu sprovodi 65 nastavnika. Fakultet ima jedinstveni nastavni plan, tako da ne postoje odseci niti smerovi. Osnovne studije traju 4 godine (8 semestara). Prosek trajanja studija iznosi 6 godina, a broj aktivnih studenata je preko 1.170. Praćenje nastave, vežbi i predavanja je obavezno kako bi se overili semestri i godine, a pored toga da bi izašli na ispit, studenti moraju da ispune i tzv. predispitne obaveze u vidu kolokvijuma, testova i seminarskih radova. Planom studija predviđeno je i organizovanje praktične nastave za studente svih godina. Ispiti se polažu pismeno, usmeno i/ili praktično. Ispitni rokovi su januarski, aprilski, junski, septembarski i oktobarski. Uslov za upis u narednu godinu studija određen je zakonom (strana 10), a postoje i uslovni ispiti koji se ne mogu prenositi iz godine u godinu. Fakultet je smešten u komfornu zgradu u centru grada. Dekanat se nalazi u prizemlju, tel: 2686-787. Dekan fakulteta je prof. dr Aleksana-

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

dar Jovanović, a prodekan za nastavu je prof. dr Danijela Kostadinović. Studentska služba je smeštena u holu prizemlja - sa desne strane, tel: 3615-225/lok. 142. Rukovodilac službe je g-đa Zorica Smiljanić. Radno vreme šaltera, na kojima studenti mogu dobiti sve informacije u vezi sa režimom studija, potvrde o studiranju ili predati konkursnu dokumentaciju za kredit, stipendiju ili mesto u domu, je od 11-13 časova. Biblioteka sa oko 19.500 knjiga se nalazi na III spratu, soba III-3. U sklopu biblioteke nalazi se i studentska čitaonica sa 40-ak mesta. Radno vreme biblioteke i čitaonice je od 9-18 časova. Skriptarnica i fotokopirnica se nalaze u prizemlju, soba broj 15. Računarski centar, smešten u sobi 28, na II spratu, koristi se prvenstveno za potrebe nastave, ali i stoji studentima na raspolaganju u slobodnim terminima. U suterenu zgrade i u potkrovlju nalazi se studentski klub čije je radno vreme od 8-15 časova. Savez studenata i Studentska unija su sindikalne studentske organizacije koje se brinu o zaštiti studentskih prava i interesa i koje predstavljaju studente pred rukovodstvom fakulteta. Pored toga, ove organizacije nastoje da obezbede i bogat kulturno-zabavni život i druge vannastavne aktivnosti. Kancelarija SSUF-a se nalazi u sobi 31a, na II spratu, a SUUF-a u sobi pored, 31b. 21, 22, 29, 40, 41 23, 31, 37


Sistem studen tskog standard a pruža studen smeštaj, ishran tima Unverzite u, stipendije, kr ta u Beogradu edite, odmor, op Usluge se pruž brojne moguć oravak i zdravs aju preko razg nosti i povlastic tenu zaštitu. ranate mreže e, vezane za studenata i stud ustanova i ob entski restoran jekata studen i. Studentima na tskog standard a, čiju okosnicu raspolaganju su čine domovi i brojne stipen panije, ambasa di je koje dodelju de stranih zem ju al dr ja ža ... ). vni organi, ali Zavod za zdravs i mnogi drugi tvenu zaštitu st (fondacije, kom udenata ospo sobljen je da pr uži vrhunsku us lugu svim stud entima Univerz iteta.


STANDARD

UNIVERZITET

U

stanova Studentski centar ”Beograd” je osnovana 25. novembra 1968. godine udruživanjem do tada samostalnih studentskih domova. Briga o studentskom standardu, odnosno organizovanom smeštaju i ishrani beogradskih studenata počela je izgradnjom prvog studentskog doma na Balkanu 1927. godine, doma ”Kralj Aleksandar”. 1936. godine sagrađen je i prvi devojački studentski dom ”Kraljica Marija”, današnja ”Vera Blagojević”.

STANDARD

Od Drugog svetskog rata do 1978. godine izgrađeno je još 9 studentskih domova: ”Rifat Burdžović” (1948.), Studentski grad (1950.), ”Mika Mitrović” (1957.), “Patris Lumumba” (1961.), ”Košutnjak” (1961.), ”Slobodan Penezić” (1964.), ”4. April” (1965.), ”Žarko Marinović” (1978.) i ”Karaburma” (1978.). Osnovna delatnost Ustanove SC ”Beograd” je smeštaj i ishrana studenata Univerziteta u Beogradu, a Ustanova se bavi još i pružanjem komercijalnih usluga za studente i građane; organizovanjem turističke recepcije i međunarodne razmene studenata u toku leta. Smeštajni kapaciteti svih 11 domova, koliko ih je u sastavu SCa, iznose oko 10.100 mesta od čega je oko 60%

56

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

kapaciteta u sobama I kategorije, odnosno na nivou hotela B kategorije. Pored toga, dnevno se u 7 studentskih restorana proizvodi oko 30.000 obroka, dok se u 8 distributivnih punktova distribuira oko 4.000 obroka. Rad Ustanove Studentski centar ”Beograd” organizovan je u 4 sektora i to: 1. 2. 3. 4.

Sektor studentskih domova; Sektor studentskih restorana; Sektor komercijalnih restorana i Sektor stručnih službi,

sa ukupno 715 zaposlenih radnika i oko 270 radnika-studenata na poslovima obezbeđenja. Pravo na smeštaj u studentskim domovima imaju: • studenti I, II i III godine koji su prvi put upisali zimski semestar, a da pritom nisu izgubili više od jedne godine, odnosno studenti IV i V godine i apsolventi koji nisu izgubili više od dve godine; • studenti poslediplomskih studija, koji su prvi put upisali zimski semestar, a nisu u radnom odnosu. Za prijem studenata po osnovu zdravstvenog stanja važe i dodatni uslovi - da su upisani na redovne studije i da su rekonvalescenti oboljenja koja su privremeno ili trajno ozbiljno narušila zdravstveno stanje. Potrebnu konkursnu dokumentaciju čine: pri-


UNIVERZITET

SERVISI

ORGANIZACIJE

STANDARD

BEOGRAD

java za prijem u ustanovu; uverenje o prosečnoj oceni i godini studija (za studente I godine prosek iz srednje škole); uverenje o prihodima po članu domaćinstva (za period 1.1. - 30.6. tekuće godine) i lekarsko uverenje. Konkursna dokumentacija se predaje studentskim službama matičnih fakulteta, na kojima se vrši i raspodela uputa (osim za studente prve godine).

Napomena

U periodu 1.7. do 30.9.2003. godine Dom 1 i Dom 2 Studentskog grada, Dom ”Vera Blagojevic” , Dom ”Kralj Aleksandar I” i Dom ”Patris Lumumba” blok 1 bice oslobodeni po osnovu turisticke recepcije i medunarodne razmene studenata. U tom periodu redovni stanari duzni su da oslobode sobe. Ostali studenti imaju pravo na smeštaj i u toku leta, ali uz placanje viših, tzv. ekonomskih cena. -

-

>

>

Rok za prijavu na konkurs je: • za studente I godine od 1.9. do 10.9.2005. godine (dokumentacija se podnosi u Studentskom domu ”Karaburma”, Mije Kovačevića 7a); • za studente ostalih godina studija koji su stekli uslov od 1.9. do 20.9.; • za studente starijih godina studija i II godine poslediplomskih studija od 20.9. do 31.10.2005.godine; • za studente I godine poslediplomskih studija od 10.10. do 5.11.2005.godine. Rangiranje se vrši na osnovu sledećih kriterijuma: • uspeh na fakultetu (prosečna ocena, broj položenih ispita, godina studija, izgubljene godine...); • vreme sticanja uslova (30.7. - 6 bodova; 30.9. - 3 boda; 30.10. - 0 bodova); • prihod po članu domaćinstva za period od 1. januara do 30. juna tekuće godine (do 50% prosečne zarade - 2 boda, do 100% - 1 bod, preko 100% - 0 bodova).

okviru SC “Beograd” koristi se čip kartica. Pravo na izdavanje čip kartice imaju svi studenti čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije. Za izdavanje nove Studentske čip kartice potrebni su: lična karta, indeks sa upisanim zimskim semestrom, popunjen Zahtev za izdavanje čip kartice i priznanica o uplati za potrebe izrade čip kartice.

-

Nakon isteka roka za konkurs, određuje se rang-lista kandidata za prijem u ustanove za smeštaj studenata. Za ostvarivanje prava na ishranu, smeštaj i kao legitimacija u

57


STANDARD

V

era je prvi devojački studentski dom. Izgrađen je 1936. godine kada je nosio ime “Kraljica Marija”. Danas ovaj dom čine dve zgrade, koje se nalaze u neposrednoj blizini. Kapacitet “Vere I” je 45 soba sa 138 mesta, a “Vere II” 65 soba sa 175 mesta. Sobe u domu su dvokrevetne, trokrevetne i četvorokrevetne. U prvom domu svaka soba ima svoje kupatilo dok su u drugom kupatila spratna. Sve sobe imaju telefone sa izlazom preko centrale (Vera I – 3246-663 i Vera II 2759-948). Studentima je na raspolaganju sala za rekreaciju (aerobik), roditeljska soba (za posete), čitaonica i perionica veša. U domu se nalaze još i studentski klub i TV sala. Savez studnata nalazi se u prostoriji 144.

STUDENTSKI DOM ”VERA BLAG OJ EVIĆ I I II” Vera I - Kraljice M

arije 48 Telefon: 3232-4 46 Vera II - Dalmat inska 37 Telefon: 759-92 6

58

UNIVERZITET

SERVISI

ORGANIZACIJE

K

BEOGRAD

ošutnjak čine dva paviljona, A i B, sagrađena 1961. godine. Kapacitet doma je 121 soba sa 333 mesta, odnosno 9 jednokrevetnih, 20 dvokrevetnih, 84 trokrevetne i 8 četvorokrevetnih soba. Sobe su prostrane i svaka raspolaže čajnom kuhinjom i sopstvenim kupatilom, ali nemaju direktnu telefonsku liniju već se veza uspostvalja preko centrale (3545-595). Dom ima dve čitaonice koje se nalaze u paviljonu A i jednu čitaonicu u paviljonu B. U paviljonu A se nalazi i klub sa TV salom i salom za stoni tenis, a ispod kluba je diskoteka. Perionica je u drugom paviljonu. Pored zgrade se nalazi restoran. Tereni za odbojku i košarku se nalaze između paviljona. Savez studenata se nalazi u prizemlju, telefon: 3545-595/lok. 302. e-mail: sssdkosutnjak@yahoo.com

STUDENTSKI DOM ”KOŠUTNJAK ” Blagoja Parovi ća 156 Telefon: 559-74 7


59


STANDARD

UNIVERZITET

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

S

STUDENTSKI DOM ”STUDENTSKI GRAD” Tošin Bunar 143 - 151 Telefon: 3102-181

60

tudentski grad sa svojih 4.394 stanara predstavlja najveći studentski kampus u ovom delu Evrope. Dom je sagrađen 1950. godine i ima četiri bloka (Dom I – telefon: 604578; Dom II – telefon: 609-655; Dom III – telefon: 609-457 i Dom IV – telefon: 603390) od kojih svaki ima G i F krilo, G krila imaju šest spratova, a F krila sedam. Sobe su dvokrevetne, trokrevetne i apartmani. Sobe imaju direktnu digitalnu telefonsku liniju, čajnu kuhinju i kupatilo. Svi brojevi telefona (u II, III i IV bloku) počinju sa 310xx-xx, sledeća cifra je oznaka bloka doma, a poseldnje tri predstavljaju broj sobe. Stanarima Studentskog grada su dostupni brojni sadržaji. Deo bogatih sadžaja SG-a čine: pošta, prodavnice, Internet centar, diskoteka, klubovi, TV sale, biblioteka, Centralna čitaonica sa oko 500 mesta, nekoliko malih čitaonica, foto klub, perionice veša... Studentski grad ima i svoju internu televiziju RTV SG, koja se nalazi u bloku II. U okviru kompleksa nalaze se i zdravstvena stanica Studentske poliklinike kao i Dom kulture ”Studentski grad” koji svakog meseca organizuje mnogobrojna kulturno-umetnička dešavanja, pozorišne predstave i projekcije aktuelnih filmova. U III bloku SG-a nalaze se prostorije renomiranog akademskog kulturnoumetničkog društva ”Španac”.

Zahvaljujući Sportskom društvu, studenti imaju mogućnost rekreativnog bavljenja sportom (fudbal, košarka, karate, rukomet, šah), a u neposrednoj blizini nalazi se i Studentski sportski centar i SRC ”11. April”. Tokom leta, studenti napuštaju I i II blok koji se koriste kao hosteli. Savez studenata SG-a nalazi se u II bloku, prizemlje levo, telefon: 2693-204. Studentska unija SG-a takođe se nalazi u II bloku, prizemlje desno, telefon: 3102-298.


UNIVERZITET

SERVISI

ORGANIZACIJE

K

araburma (sagrađena 1978. godine) je najmlađi dom Studentskog centra ”Beograd”, a drugi po veličini. Ukupni kapacitet doma je 1.170 mesta u 690 soba, od toga je 210 jednokrevetnih soba i 480 dvokrevetnih. U svakoj sobi se nalazi telefon povezan na zajedničku centralu (3290-114) dok su kupatila zajednička za sve sobe na jednom spratu. Dom se sastoji iz tzv. dve kule od kojih jedna ima 17 a druga 15 spratova. U kuli A su ženske sobe a u kuli B muške. Obe kule poseduju po 2 lifta. Dom ima svoj restoran, TV salu i Internet caffe, a od ostalih sadržaja tu su i prodavnica, teretana, sala za aerobik, pošta, fotokopirnica i velika diskoteka u kojoj se često organizuju žurke, osim za vreme ispitnih rokova. U prizemlju se nalazi perionica za veš. U sklopu doma nalazi se i zdravstvena stanica Studentske poliklinike, kao i biblioteka sa klimatizovanom čitaonicom i crtaonicom, vajarski atelje, košarkaški teren i tereni za mali fudbal. Savez studenata studentskog doma ”Karaburma” nalazi se na prvom spratu. Savez uređuje sajt www.sdkaraburma.org.yu

STUDENTSKI DOM ”KARABURM A” Mije Kovače

vića 7b Telefon: 750-96 2

STANDARD

BEOGRAD

Š

est blokova Studentskog doma ”Patris Lumumba” sagrađeno je 1961. godine. Danas se koriste svi osim drugog bloka koji se renovira. Kapacitet doma bez bloka koji se uređuje je 1.026 mesta u 368 soba. Struktura soba je sledeća: 5 jednokrevetnih, 68 dvokrevetnih i 295 trokrevetnih soba. Samo u prvom bloku svaka soba ima svoje kupatilo, dok ostali blokovi imaju spratna kupatila. Svaka soba ima telefon, ali bez direktne linije. Blokovi I i III su muški, IV je mešovit, a V i VI su ženski. U okviru doma, studentima su na raspolaganju restoran, TV sala i čitaonica. Dom ima i svoje terene za košarku i odbojku. Savez studenata Patrisa se nalazi u prizemlju II bloka, telefon: 3290-120.

STUDENTSKI DOM ”PATRIS LUM UMBA” Dragice Pravic e1 Telefon: 751-97 7

61


STANDARD

K

ralj Aleksandar I, do nedavno poznat kao ”Lola”, je najstariji studentski dom na Balkanu, izgrađen davne 1927. godine na inicijativu Kralja Aleksandar I Karađorđevića. Današnji smeštajni kapacitet doma je 526 mesta. U domu se nalazi jedna jednokrevetna, 122 dvokrevetne, 11 trokrevetnih i 62 četvorokrevetne sobe. Svaka soba ima direktnu telefonsku liniju i kupatilo. U sastavu doma je čitaonica, u prizemlju veliki restoran i komercijalni gril restoran. Preko leta se stanari iseljavaju, jer se dom koristi u komercijalne svrhe kao turistički hostel. Telefon Saveza studenata je 3400-400.

STUDENTSKI DOM ”KRALJ ALEK SANDAR I” Bulevar Kralja Alek

sandra 75 Telefon: 401-80 0, 401-536

62

UNIVERZITET

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

S

tudentski dom ”4. April” izgrađen je 1965. godine i čine ga dva paviljona, sa ukupno 289 soba i 854 ležaja. U paviljonima A i B se nalazi 13 dvokrevetnih i 276 trokrevetnih soba. Sobe u bloku A su prve kategorije i imaju zasebna kupatila, dok su u bloku B kupatila zajednička. Pored toga sve sobe imaju telefon sa izlazom preko centrale (3974-990). U bloku A se nalazi velika čitaonica i TV sala u prizemlju koja vikendom radi kao diskoteka. U okviru doma nalazi se još i ambulanta Studentske poliklinike, perionica veša i studentski restoran. Studentski dom ”4. april” je jedini dom koji ima fiskulturnu salu, a pored sale stanarima doma su na raspolaganju i stolovi za stoni tenis, otvoreni tereni za fudbal, rukomet, košarku i odbojku. Savez studenata se nalazi u prizemju, telefon: 3794-990/ lok 3110.

STUDENTSKI

DOM ”4. APRIL”

Vojvode Stepe 320 Telefon: 2466-5 75


UNIVERZITET

SERVISI

ORGANIZACIJE

D

om ”Rifat Burdžović” (1948. godina) je prvi studentski dom koji je izgrađen posle Drugog svetskog rata. Danas u 7 jednokrevetnih i 180 dvokrevetnih soba ima mesta za 367 studenata. Dom čini jedna dvospratna zgrada gde je prvi sprat muški, a drugi ženski. Svaka soba ima telefon, a veza se uspostavlja preko domske centrale (3406-555). Kupatila su zajednička za sve sobe na jednom spratu. Dom ima menzu, kao i komercijalni restoran. U okviru doma postoji još i TV sala, čitaonica i kafe klub. Savez studenata Rifata nalazi se u holu prizemlja, telefon 3406-555/ lok. 1290

STUDENTSKI DOM ã 7 .+ & 9 ' : 7 ) Í 4 ; .Ć” Milana Rakića 77

Telefon: 2423-0

STANDARD

BEOGRAD

29, 2413-435

P

enezić je studentski dom koji čine tri paviljona, prvi je ženski, dok su drugi i treći su muški. Dom može da primi 756 stanara u 372 sobe i to: 5 jednokrevetnih, 350 dvokrevetnih i 17 trokrevetnih. Sve sobe imaju direktu telefonsku liniju. Kupatilo je zajedničko za sve sobe na jednom spratu. U okviru doma studentima su na raspolaganju: TV sala, kafe klub, diskoteka i teretana. U drugom bloku se nalazi perionica veša. Svaki blok ima čitaonicu, pri čemu samo čitaonica u II paviljonu nije klimatizovana. Iza III bloka su smešteni tereni za mali fudbal, odbojku i košarku sa reflektorima. Penezić je jedini dom koji nema svoj restoran, pa njegovi stanari pravo na ishranu ostvaruju u restoranu doma ”Rifat Burdžović”. Savez studenata Penezića nalazi se u prizemlju III bloka, telefon: 3400-000/lok. 493.

STUDENTSKI DOM ”SLOBODAN PENEZIĆ” Ba na Ivaniša bb Telefon: 3400-3 86, 3400-384

63


64


UNIVERZITET

SERVISI

ORGANIZACIJE

S

tudentski dom ”Žarko Marinović” sa svojih 155 mesta je najmanji dom ustanove Studentski centar ”Beograd”. U domu ima 3 jednokrevetne, 8 dvokrevetnih, 4 trokrevetne i 31 četvorokrevetna soba. Kupatila su spratna; na prvom spratu jedno, a na drugom i trećem po dva kupatila. Telefoni su povezani na domsku centralu (3160-003). U prizemlju doma je studentska čitaonica sa 30 mesta i studentski restoran. Stanarima su na raspolaganju TV sala i tereni za fudbal, košarku i odbojku u blizini doma. U domu potoji Savez studenata, telefon: 3160-

STUDENTSKI DOM ã Í & 7 04 2 & 7 .3 4 ; .Ć” Cara Dušana 25 4,

Telefon: 3160-0

Zemun

03

STANDARD

BEOGRAD

S

tanari Studentskog doma ”Mika Mitrović” su studenti rekonvalescenti oboljenja

koja su privremeno ili trajno ozbiljno narušila njihovo zdravstveno stanje i invalidi. Mesta se dodelju-

ju na osnovu mišljenja lekarske komisije Studentske poliklinike. Kapacitet doma je 162 mesta u 8 jednokrevetnih, 62 dvokrevetne i 10 trokrevetnih soba. Svaka soba ima telefon povezan na centralu. Kupatila su zajednička za sve stanare na spratu. Svi sadržaji, među kojima i čitaonica i TV sala, su prilagođeni studentima sa posebnim potrebama. U okviru doma nalaze se ambulanta Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, restoran i sportski tereni. Savez studenata nalazi se u holu, telefon: 3970-283/lok 143.

STUDENTSKI DOM ”MIKA MITR OVIĆ” Kralja Vladimira 33 Telefon: 469-50 2

65


STANDARD

UNIVERZITET

Z

STUDENTSKI RESTORANI

004

66

SERVISI

ORGANIZACIJE

načajan deo Sturestoran adresa Bon D dentskog centra Tošin bunar 151 D D ”Beograd” su Sek- Studentski grad Vojvode Stepe 320 D D tor studentskih i Sektor IV April komercijalnih restorana Karaburma Mije Kovačevića 7 D D u kojima svakodnevno Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75 D D desetine hiljada stude- Rifat Burdžović Milana Rakića 77 U D nata doručkuje, ruča i Košutnjak Blagoja Parovića 154 D D večera. Pravo na ishranu Obilićev venac Obilićev venac 4 D D po beneficiranim ceDragice Pravice 1 U D nama imaju jedino stu- Patris Lumumba Agronom Nemanjina 6, zemun U D denti čije se školovanje Kralja Vladimira 33 U D finansira iz budžeta Re- Mika Mitrović publike. Izuzetno, odlu- Zemun Cara Dušana 254 U D kom Ministarstva prosvete, Farmaceut Vojvode Stepe 450 U D ova povlastica se može Dramske umetnosti Bulevar umetnosti 20 U D proširiti i na druge katĐušina Đušina 5 U D egorije studenata. Studenti koji imaju mesto stalnog boravka u Beogradu, imaju pravo restoran adresa na jedan obrok dnevno u restoraGaudeamus Svetozara Markovića 56 nima SC-a. Zmaj Jovina 29, Zemun Da bi mogli da koriste usluge stu- Tri lađara Košutnjak Blagoja Parovića 154 dentskih restorana, studenti moraDr Subotića 8 ju da poseduju čip karticu i žeton Medicinar Vojvode Stepe 305 SC-a. Čip karticom se kupuju elek- Saobraćajni Bulevar JA 18 tronski bonovi za ishranu i ulazak u Veterinar restoran, dok je žeton potreban za Šumar Kneza Višeslava 1 dobijanje pribora za jelo. Bonovi se Klub Lola Bulevar Kralja Aleksandra 75 kupuju po dekadama, obično do 20. Klub Studentski grad Tošin bunar 145 u mesecu za tekući mesec. Od 27-og Gril Studentski grad Tošin bunar 151/2 u mesecu počinje prodaja bonova za naredni mesec.

BEOGRAD

R

V

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

U

D

D

D

D

D

U

D

U

D

D

Telefon 2642-343 198-714 551-727 686-614 493-211 684-099 553-122 340-04-00 310-31-80 674-027


UNIVERZITET

M

SERVISI

ORGANIZACIJE

inistarstvo prosvete i sporta Republike Srbije svake godine dodeljuje 18.000 kredita studentima iz cele Srbije koji se finansiraju iz budžeta. Na konkurs se mogu prijaviti studenti I godine studija koji su prvi put upisali prvi semestar i studenti od II do V (VI) godine osnovnih studija, ako tokom studiranja nisu gubili više od jedne godine i ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Rang lista studenata dobitnika kredita se formira na osnovu prosečne ocene položenih ispita, upisane godine i prihoda po članu domaćinstva. Studentima se odobreni kredit isplaćuje u 10 mesečnih rata. Po završetku studija korisnik kredita vraća kredit u celosti, delimično ili je oslobođen obaveze, u zavisnosti od uspeha i uslova izdavanja kredita. Za studente

BEOGRAD

osnovnih i poslediplomskih studija koji su postigli izuzetne rezultate tokom studiranja na fakultetima čiji je osnivač Republika Srbija Ministarstvo prosvete i sporta dodeljuje stipendije. Student može konkurisati za stipendiju samo ako je položio sve ispite iz prethodne godine studija i postigao prosečnu ocenu od najmanje 8,50 (osam i pedeset), a pritom je finansiran iz budžeta Republike Srbije. Na konkurs se mogu prijaviti studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija i studenti postdiplomskih studija koji nisu u radnom odnosu. Konkurs za stipendije i kredite Ministarstva prosvete i sporta traje od 1. do 31. oktobra 2005. godine. Konkursna dokumentacija se predaje studentskoj službi na matičnom fakultetu. Sve informacije o konkursima i uslovima učestvovanja se mogu naći u brošuri ”Studentski krediti i stipendije 2005/06.”, Prosvetni pregled, Dečanska 6, telefon3235378 i 3239-096.

STIPENDIJ E I KREDITI

darsku godinu, odnosno period od januara do decembra. Pored stipendija talentovanim studentima osnovnih studija, Skupština grada Beograda dodeljuje stipendije i studentima sa invaliditetom. Pravo da konkurišu za gradsku stipendiju imaju studenti sa invaliditetom koji imaju regulisano prebivalište na teritoriji Beograda, koji nisu više od dva puta upisivali istu godinu i koji imaju rešenja o kategorizaciji invalidnosti (I, II i III kategorija); ili rešenje o tuđoj nezi i pomoći; ili odluku konzilijuma zvaničnih državnih zdravstvenih ustanova u kojima imaju otvoren karton, kao i studenti sa invaliditetom na dijalizi, oboleli od dijabetes melitusa; karcinoma ili epilepsije. Informacije o konkursima Skupštine grada Beograda mogu se dobiti u Sekretarijatu za socijalnu i dečju zaštitu. Univerzitet u Beogradu svake godine dodeljuje oko 100 stipendija i nagrada najboljim studentima. Ova finansijska potpora namenjena je najboljim visokoškolcima i finansira se iz fonda nekoliko zadužbina Univerziteta u Beogradu. Konkurs se raspisuje krajem oktobra meseca, a više informacija se može dobiti u Rektoratu, Sektor za zadužbine i fondacije. Stipendije povremeno dodeljuju i ambasade, kompanije, fondacije fakulteta, Fond Kraljevskog doma Karađorđevića i ostali.

67

>

Svake godine, talentovanim studentima III, IV, V i VI godine studija, Skupština grada Beograda dodeljuje stipendije. Pravo učešća na konkursu imaju studenti sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda, koji imaju prosečnu ocenu veću od 9,2 i koji nisu izgubili nijednu godinu tokom studija. Konkurs se objavljuje krajem novembra, a stipendije se odnose na kalen-

STANDARD


STANDARD

UNIVERZITET

P

ZAVOD ZA ZDRAVSTVEN U ZAŠTITU STU DENATA Krun ska 57 Telefon: 2430-8 14 e-mail: info@st udpol.co.yu

http://www.stu

dpol.co.yu

004

68

očeci zdravstvene zaštite studenata vezani su za početak rada Univerziteta 1924. godine. Studentska poliklinika je zvanično počela sa radom 1931. godine. 1948. studentima Univerziteta u Beogradu dodeljena je sanatorijum “Pantović“ u ulici Prote Mateje broj 29, a četiri godine kasnije ustupljena je i zgrada u Krunskoj ulici, tako se 1961. osniva Studentska poliklinika sa Stacionarem. Od 1971. u Beogradu se postojeća zdravstvena ustanova transformiše u Zavod za zaštitu zdravlja studenata koji danas obezbeđuje zaštitu zdravlja za oko 120.000 studenata Univerziteta i viših škola u Beogradu i za oko 10.000 zaposlenih na Univerzitetu. Danas o zdravlju studenata brinu 223 zaposlena radnika u Zavodu, od čega 75 lekara, 110 sestara i tehničara, 4 zdravstvena saradnika sa visokom stručnom spremom i 34 administrativno-tehnička radnika. U Zavodu rade dva

SERVISI

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

doktora, pet magistara i petnaest primarijusa medicinskih nauka. U sklopu Zavoda funkcioniše pet odeljenja: • Odeljenje osnovne zdravstvene zaštite (6

lekara, 10 specijalista opšte medicine i specijalista školske medicine); • Odeljenje za očuvanje i unapređenje zdravlja (dvoje specijalista epidemiologije, jedan specijalista medicine rada i dva lekara opšte medicine); • Stomatološko odeljenje (21 stomatolog od čega su 16 specijalisti iz raznih grana stomatologije);


UNIVERZITET

SERVISI

ORGANIZACIJE

onkohirurgije i ortopedije, kao i ginekološke hirurške intervencije).

Odeljenje specijalističkih službi (4 lekara oftamologa,3 dermatovenerologa,4 lekara specijaliste interne medicine, 3 specijalista ORL, 4 neuropsihijatra, 2 psihologa, 2 fizijatra i specijalista sportske medicine); Odeljenje za ginekologiju (7 ginekologa).

Pri Zavodu postoji i savremena laboratorija u kojoj dvoje specijalista medicinske biohemije i 16 laboranata obavljaju savremenu laboratorijsku dijagnostiku, a u rentgen kabinetu radi specijalista radiolog. Savremeni, nedavno rekonstruirani, Stacionar ima 22 kreveta, a hirurška služba raspolaže sa dve operacione sale, intenzivnom i poluintenzivnom negom. Pored operacija opšte hirurgije na hirurgiji se obavljaju i specijalne hirurške intervencije (plastične i rekonstruktivne hirurgije, urologije, Organizacione jedinice Poliklinika Stacionar Zdravstvena stanica

Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd raspolaže sa sledećim savetovalištima: Savetovalište za hronične plućne bolesti i astmu; Savetovalište za dijetetiku; Nefrološko savetovalište; Reumatološko savetovalište; Optopedsko savetovalište; Savetovalište za dijabetes; Urološko savetovalište i Kardiološko savetovalište. Duže vreme u Zavodu radi i Centar za prevenciju SIDE i polno prenosivih infekcija, ovaj Centar je jedini u zemlji koji radi dobrovoljna tajna testriranja na HIV, a često organizuju i noćna testiranja. Godišnje se obavi preko milion pregleda i usluga. Potrebna dokumenta za ostvarivanje prava na zdravstvenu

2430-814 3085-591

Vojvode Stepe 320 Mije Kovačevića 7a Kralja Vladimira 33

2352-141 752-682

Krunska 8

3230-100

601-437

zaštitu su: overena zdravstvena knjižica i indeks. Pravo lečenja na Poliklinici imaju kako studenti državnih tako i privatnih fakulteta i viših škola. Obaveze studenata su sledeće: redovno overavanje zdravstvene knjižice, otvaranje kartona u Poliklinici, lekarski pregled za upis na fakultet, obavezan sistematski pregled (prva i treća godina studija), pregled za useljenje u dom. U Poliklinici se vrše i dodatne usluge po povoljnim cenama: dobijanje lekarskog uverenja za vozače, dobijanje lekarskog uverenja za odlazak u inostranstvo, sve vrste lekarskih pregleda za regulisanje statusnih pitanja na fakultetu i ciljani sistematski pregled zaposlenih. Sve informacije o dodatnim uslugama mogu se dobiti na telefon 4443-442.

Radno vreme svih jedinica Zavoda je od 7:30 do 19:30, a Stacionar radi 24 sata dnevno. Subtom, nedeljom i za vreme praznika dezurna sluzba radi u Stacionaru. Direktor Zavoda je Mr sci. Prim. dr Dragan Ilic. >

Krunska 57 Prote Mateje 29 Studenski grad (I blok), Tošin bunar 143

>

-

Ambulante Studentski dom „ 4.april“ Studentski dom „ Karaburma“ Studenski dom „Mika Mitrović“ Dom učenika „Jelica Milovanović“

STANDARD

BEOGRAD

69


Mnogi progra mi namenjeni isključivo stud Beogradu jedi entima, čine nstvenim i ne studije u ponovljivim is kustvom. Člans verzitetskoj bi blioteci, Računs tvo u Unikom centru, ZP ETC i ISIC ili AKU U, Studentsko j zadruzi, D Krsmanović i AKUD Španac najlepši način om og ućiće vam da provedete stud na entske dane. Repertoari Stud entskog kultu rnog centra i Doma kulture grad, prilagođe Studentski ni su akadem sk oj pr iro di ovih ustano autentičan be va koje gaje ogradski studen tski duh.


SERVISI

UNIVERZITET

U

UNIVERZITE TSKA BIBLIOTEKA Bulevar Kralja

Aleksandra broj 71a Telefon: 3370-5 12

http://www.un

ilib.bg.ac.yu

72

niverzitetska biblioteka “Svetozar Marković“ je najveća univerzitetska biblioteka u zemlji. Ona je centralna biblioteka Univerziteta u Beogradu i Univerziteta umetnosti, a matična je za sve visokoškolske i specijalne biblioteke u Srbiji. Akt o osnivanju Univerzitetske biblioteke donet je 1921. godine i uz pomoć Karnegijeve fondacije 24. maja 1926. godine otvorena je za rad u zgradi u kojoj se i danas nalazi. Sa sadašnjim fondom od oko 1.500.000 svezaka, knjiga i časopisa i bogatim iskustvom u razvoju bibliotečko-informacione strukture, Univerzitetska biblioteka učestvuje u nastavnoj i naučnoj delatnosti i u razvoju bibliotečko-informacionog sistema Univerziteta. Sve nabavljene publikacije i ostala neknjiževna građa obrađuju se po međunarodnim pravilima za bibliografski opis, a podaci o njima se unose u odgovarajuće kataloge. U lisnim imenskim katalozima kataloški listići sređeni su alfabetskim redom po prezimenu autora (ili po naslovu), a u stručnom katalogu kataloški listići su sređeni po naučnim oblastima. Postoji i elektronski katalog koji obuhvata sve publikacije primljene posle 1988. godine. Korisnici Biblioteke mogu da pristupe centralnom elektronskom katalogu Srbije sa 1.500.000 zapisa. Svu potrebnu literaturu, koju ne mogu da nađu u bibliotekama u Beogradu, korisnici mogu poručiti putem međubibliotečke pozajmice iz zemlje i inostranstva. Usluga se plaća po cenovniku koji se usklađuje prema zemlji iz

STANDARD

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

koje stiže i tipu publikacije. Cene se kreću od 5001.000 dinara i na porudžbine se najviše čeka do tri nedelje – medubsm@unilib.bg.ac.yu Biblioteka je namenjena prvenstveno studentima, profesorima i istraživačima, mada je mogu koristii i drugi građani. Članstvo traje 365 dana od dana upisa, svake godine se učlanjuje od 510.000 članova. Pored godišnje članarine postoji i privremena članarina. U okviru Biblioteke nalaze se četiri čitaonice: studentska sa 114 mesta; profesorska sa 18 mesta; čitaonica periodike - 16 mesta; čitaonica Odeljenja retkosti sa 2 mesta, a pored ovoga u Birčaninovoj ulici broj 24, nalazi se i čitaonica odeljenja za narodnu književnost. Unutar Univerzitetske biblioteke nalazi se i Internet učionica sa 15 mesta u kojoj se koriste elektronske baze podataka iz fonda biblioteke, a preko akademske mreže može se pretraživati Internet. Korišćenje Interneta je za članove besplatno pola sata dnevno. U biblioteci je dostupno 14.000 elektronskih naučnih časopisa i 40 baza podataka. Članci i podaci mogu se štampati ili preuzeti u elektronskom obliku. Pristup je moguć i preko drugih računara na akademskoj mreži. Radno vreme Biblioteke je od 8-20 časova, subotom od 8-14 časova. Sva obaveštenja o radu biblioteke mogu se dobiti preko telefona 3370-512. Upravnik Biblioteke je dr Dejan Ajdačić ajdacic@ unilib.bg.ac.yu


UNIVERZITET

STANDARD

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

R

RAČUNSKI CENTAR Kumanovska bb Tel: 3031-257, 2434-596 e-mail: helpde sk@rcub.bg.ac .yu

http://www.rcu

b.bg.ac.yu

004

ačunski centar Univerziteta u Beogradu (RCUB) osnovan je 1991. godine u cilju pružanja računarskih usluga akademskoj zajednici. Kao takav, vremenom je izrastao u centralno komunikaciono čvorište Akademske mreže Srbije i Crne Gore, najveće računarske mreže u zemlji. Od svog nastanka, RCUB je predstavljao lidera u primeni novih informacionih i komunikacionih tehnologija, a za njega se vezuje postavljanje prve optičike računarske mreže u zemlji 1991. godine i prve gigabitske veze računarskih mreža između i unutar gradova 2002. godine. Na dan Univerziteta u Beogradu, 1996. godine, RCUB je za potrebe Akademske mreže ostvario prvu vezu sa svetskim Internetom u našoj zemlji. Na RCUB je danas povezano preko 60 fakulteta Univerziteta u Beogradu, Univerziteta umetnosti, naučno-istraživačkih ustanova, kao i univerzitetski centri u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Podgorici. Osnovna delatnost RCUB-a je da razvija, održava i unapređuje Akademsku mrežu. U tom smislu, 24 časa dnevno nadgledaju se aktivnosti na Akademskoj mreži i vrše ispravke nepravilnosti. RCUB je centar regionalne CISCO akademije koja koordinira rad 7 lokalnih CISCO akademija u Srbiji, Crnog Gori i Republici Srpskoj. U njemu se posebno neguje naučno-istraživački rad, a ispred naše zemlje, RCUB je koordinirao brojne međunarodne istraživačke projekte.

SERVISI U RCUB-u se mogu otvoriti nalozi na dva servera: studentskom Tesla i profesorskom Afrodita. Nalozi se otvaraju u prostorijama RCUB-a, na lični zahtev studenta, svakog radnog dana od 10-15 časova. Za otvaranje naloga potrebno je lično otiči u prostorije RCUB-a i poneti ličnu kartu, indeks i popuniti odgovarajući formular. Nalog će biti otvoren već sledećeg dana. Ukoliko se nalogu ne pristupi u roku od mesec dana od otvranja, on će biti ugašen. Nalogu se može pristupiti sa bilo kog računara koji je povezan na Akademsku mrežu, bilo direktno ili putem modema. Pored naloga, korisnici mogu imati i lične prezentacije. Trenutno je na Tesli otvoreno 600 ličnih prezentacija i preko 10.000 naloga. RCUB je takođe otvorio i Internet prezentaciju Univerziteta u Beogradu na adresi www.bg.ac.yu Radno vreme administratora i sistemskih inženjera RCUB-a je od 9:00 - 17:00 časova. Direktor RCUB-a je prof. dr Zoran Jovanović.

Otvaranjem naloga u RCUB-u studenti - besplatnu e-mail adresu tipa obezbeduju username@tesla.rcub.bg.ac.yu i pristup Internetu u trajanju od 30 minuta, nakon cega se veza prekida i za dalji rad neophodo je ponovno konektovanje. Pristupni brojevi za Teslu su 3370-667 i 3370-445 a Afroditu 3020-244.


UNIVERZITET

STANDARD

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

studentima. Humanitarna crta udruženja zasnovana na studentskoj solidarnosti i pomoći studenata studentima održala se do današnjih dana, kada broj zadovoljnih članova ZPU-a neprekidno raste. Najatraktivniji ZPU programi svakako su dotirana letovanja i zimovanja. Članovima ZPU-a na raspolaganju stoje zanimljivi aranžamani čije cene su znatno niže od ostalih na tržištu. Ova razlika se postiže dravstveno-potporno udruženje zahvaljujući tome što ZPU nije organizacistudenata Beograda predstavlja najsja profitnog karaktera, odnosno što iz svotariji studentski servis, koji je tokom jih fondova odvaja deo sredstava za koji se vremena izrastao u najbrojniju studentsku umanjuje cena aranžmana. organizaciju u našoj zemlji. Osnovano je Ove progame mogu koristiti svi članovi davne 1852. godine od strane nekolicine ZPU sa uredno izmirenom članarinom, kao najbogatijih ljudi toga doba sa ciljem i drugi korisnici (koji nisu članovi) u slučaju pružanja pomoći materijalno i zdravstvekojih se ne vrši dotiranje cene aranžmana. no ugroženim Letovanja i zimovanja se organizuju na privlačnim destinacijama poput Egipta, Grčke, Turske, Kopaonika, Bugarske (Bansko), Jahorine koje je tokom prošle godine posetilo više od 5.000 studenata. Balkanska 4/I Telefon: 2688-9 Veliko interesovanje vlada i za pro94, 2681-724 e-mail: zpu_bg grame studentskih ekskurzija, koje d@yahoo.com se održavaju tokom proleća i jeseni, a koje se odnose na stare evropske http://www.zp u.org.yu gradove poput Venecije, Praga, Istanbula, Beča i Budimpešte, bogate kulturno-istorijskim spomenicima i mestima koje morate posetiti. Prošle godine je ove programe ko-

Z

ZP U

SERVISI ristilo preko 2.000 studenata, zadovoljnih kvalitetom, a naročito cenom ponude. Udruženje, u skladu sa svojom prirodom najviše pažnje posvećuje pomoći materijalno i zdravstveno ugroženim studentima. To se najčešće sprovodi kroz plaćanje troškova stanovanja u studentskim domovima i ishrane u studentskim restoranima; besplatna letovanja, zimovanja i ekskurzije za materijalno ugrožene studente; plaćanje troškova lečenja, operativnih zahvata, banjskog lečenja, oporavka i rehabilitacije zdravstveno ugroženih studenata. U prostorijama ZPU-a vrši se i distribucija studentskih benefit kartica (Easy Travel Card, ISIC, Euro<26) koje omogućavaju brojne popuste svojim korisnicima u zemlji i prilikom putovanja u inostranstvo. Zdravstveno-potporno udruženje u saradnji sa Ministarstvom prosvete i sporta sprovodi konkurs za odmor studenata u Studentskom oporavilištu ‘’Ratko Mitrović’’ na Zlatiboru. Preko ovog konkursa blizu hiljadu akademaca Univerziteta u Beogradu, po izuzetno povoljnim uslovima, boravi na ovoj atraktivnoj lokaciji. U okviru svojih aktivnosti Udrženje ostvaruje saradnju sa mnogim studentskim i omladinskim organizacijama, kao i državnim institucijama i ustanovama. Radno vreme kancelarije ZPU-a je od 9-15 časova, svakog radnog dana.

77


SERVISI

UNIVERZITET

U

stanova Studentska odmarališta i oporavilišta Srbije postoji od 1948. godine i nalazi se u okviru sistema Sektora za studentski i učenički standard Ministarstva prosvete i sporta. Ustanova ima objekte na tri lokacije: Avala, Zlatibor i Palić, od kojih je trenutno u funkciji samo odmaralište “Ratko Mitrović” na Zlatiboru, čiji je ukupni kapacitet 268 mesta. U Odmaralištu mogu da borave studenti koji nakon sprovedenog konkursa dobiju uput za određenu smenu. Smene se organizuju 15tak puta godišnje (zimski i letnji period) na bazi punih pansiona u trajanju od po 10 dana. Konkurs raspisuje Ministarstvo prosvete i sporta, a sprovodi ga Zdravstveno-potporno udruženje studenata. Pravo učešća na konkursu imaju studenti čije se studije finansiraju iz bužeta Republike, koji nisu obnovili više od jedne, odnosno dve godine (ukoliko su u pitanju studenti IV, V godine i apsolventi), kao i poslediplomci koji nisu u radnom odnosu. Prilikom konkurisanja treba priložiti uvenje o upisanom semestru i uverenje o položenim ispitima u prethodnoj godini studija. Objekti na Zlatiboru su na izuzetnom nivou i korisnicima pružaju brojne mogućnosti za odmor i rekreaciju na vrhunskim sportskim tereni-

STUDENTSKA ODMARALIŠ TA I OPORAVILIŠ TA SRBIJ E Avalski put bb

Telefon: 3907-2

25

ma ili u

78

STANDARD

U

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

niverzitetski sportski savez Beograda (USSB) je sportska organizacija studenata Beograda. Početak rada vezan je za 1953. godinu kada je formiran Savez sportskih organizacija studenata Beogradskog Univerziteta. Danas Savez okuplja sva sportska društva, udruženja i klubove fakulteta (Univerziteta u Beogradu i privatnih fakulteta), studentskih domova, viših škola i akademija i kao takav broji 54 članova. Takmičarske aktivnosti organizuju se u formi univerzitetskih liga u petnaest sportskih disciplina (mali fudbal, košarka, odbojka, rukomet, šah, atletika, plivanje...) u muškoj i ženskoj konkurenciji. Univerzitetski sportski savez Beograda organizuje i brojne turnire i takmičenja (tenis, orijentiring, skijanje, karate...). Savez sa najboljim pojedincima i ekipama učestvuje na međuuniverzitetskim sportskim takmičenjima u zemlji i inostranstvu. USSB, na zahtev dovoljnog broja zainteresovanih studenata, organizuje i takmičenja u drugim sportovima.

UNIVERZITE TSKI SPORTSKI SA VEZ BEOGRADA Balkanska 4/I Telefon: 688-64 0 http://www.uss b.org.yu


UNIVERZITET

STANDARD

ORGANIZACIJE

S

>

a.co.yu

>

dentskazadrug

–ima redosled dobijanja posla, što znaci da svakom zadrugaru nudi posao u toku godine; –garantuje isplatu svim studentima koje ona uputi na posao; - uslove za razonodu zadrugarima dok –obezbeduje cekaju na posao (gledanje TV programa, cekaonica sa klimatizacijom, citanje dnevnih novina, telefoniranje itd.) –isplacuje zaradu zadrugarima istog dana kada se prezentuje dokaz o uplati na racun zadruge. >

http://www.stu

Posao se može dobiti na dva načina: čekajući broj koji student dobija ukoliko želi da Zadruga nađe posao, ili ukoliko sam nađe posao. U prvom slučaju, informacije o tome koji je broj na redu za dobijanje posla, daju se svakodnevno u sredstvima javnog informisanja, a tako najavljeni poslovi “dele” se od 8-11 časova. U slučaju kada student sam pronađe posao, pre otpočinjanja sa radom dolazi u Zadrugu kako bi uzeo uput.

studenata Univerziteta u Beo-

-

etozara Marko vića 79/I 44-766; 3615-0 77; 3615-078 Fax: 3615-153; 3615-154

Tel: 644-464; 26

Danas, Zadruga predstavlja radno-interesnu organizaciju sa preko 16.000 članova, koji obavljaju sve vrste privremenih i povremenih poslova u vezi sa: prodajom, marketinškim prezentacijama proizvoda, radom na računarima, restoranskim poslovima, administrativnim i fizičkim poslovima itd. Pravo na članstvo imaju svi studenti Univerzteta. Za učlanjenje je potrebno: Štedna knjižica (dobija se u banci u prostorijama zadruge), Lična karta, Samo Zadruga Indeks, Uplata članarine. gradu:

>

ZADRUGA STUDENATA UNIVERZITE TA U BEOGRAD U Sv

Radno vreme Zadruge je svakog radnog dana od 8-16 časova, isplata se vrši od 8-13, a učlanjenje od 8-14 časova. Zadruga organizuje dotirano letovanje i zimovanje za svoje članove i pruža druge mogućnosti za poboljšanje standarda (obuke i kursevi). Zadruga studenata ostvaruje dobre odnose sa velikim brojem studenskih ustanova i organizacija i učestvuje u raznim akcijama povezanim sa studentskim i univerzitetskim aktivnostima.

kupovina za domaćinstva...)

>

tudentska zadruga za rad i štednju ”Samopomoć”, osnovana 1931. godine na inicijativu uglednih profesora, privrednika i studenata predstavlja preteču današnje Zadruge studenata Univerziteta u Beogradu. Ova zadruga je najstarija i jedina u oblasti radnog angažovanja isključivo studenata. Primarni cilj Zadruge je obezbeđivanje povremenih i privremenih poslova za studente, kako bi svojim radom stekli dodatna sredstva i poboljšali standard. Stoga je njena uloga najpre socijalne, a potom ekonomske prirode. Prvi poslovi koji su se mogli dobiti preko Zadruge bili su raznošenje mleka po kućama, da bi se kasnije ponuda proširila i na proizvodnju mlečnih proizvoda, prodaju udžbenika, prijava za ispite, taksenih markica i drugih usluga (cepanje drva, unošenje uglja,

SERVISI

BEOGRAD

79


SERVISI

S

UNIVERZITET

tudentski kulturni centar (SKC) nalazi se u ulici Kralja Milana 48. SKC je osnovan 1968. godine, kao jedna od tekovina velikog studentskog protesta, kada je useljen u zdanje Oficirskog doma sagrađenog 1895. Tokom svog postojanja, Centar se izdigao iz univerzitetskih okvira, dobio status kultnog mesta mnogih generacija i postao jedan od gradskih orijentira. Centar raspolaže sa dve dvorane – Velikom koja je najveći i najfleksibilniji prostor u SKC-u i namenjena je za održavanje koncerata, tribina, revija, filmskih i pozorišnih predstava

i Malom, pogodnom za promocije, književne večeri, predavanja, izložbe i sl. Pored toga, SKC raspolaže i sa pet galerija različitih namena i programa, radiom, knjižarom ”BOOKWAR” i arhivom koja prikuplja fotografije, tekstove, štampani materijal i filmove. Radio SKC (107.9 MHz) je lociran u bašti i emituje program namenjen studentskoj populaciji i mladima. U Studentskom kultrurnom centru se organizuju brojne kreativne radionice među kojima su Strip radionica Šlic, Škola stripa i ilustracije i Otvorena radionica stripa i ilustracije. Neki od najpopularnijih programa, a naročito koncerti, se često održavaju u bašti koja može da primi preko 3.000 gostiju i koja se nalazi prema parku Manjež. Tu je i klub pogodan za klupske koncerte, izložbe, konferencije... Svakoga dana kroz SKC prođe oko 2.000 mladih ljudi.

STUDENTSKI KULTURNI CENTAR - SK C Kralja M

ilana 48 Telefon: 3602-0 01 3602-003

http://www.skc .org.yu

80

D

STANDARD

om kulture ”Studentski grad” osnovan je 1971. godine u okviru kompleksa Studentskog grada na Novom Beogradu (Bulevar AVNOJ-a 179). Sa blizu 5.000 kvadratnih metara Dom kulture SG je najveća studentska kulturna ustanova u zemlji. Osnovna uloga Doma je zadovoljavanje aktuelnih i razvijanje novih kulturnih potreba studenata, praćenje savremenih dostignuća u oblasti nauke, književnosti i umetnosti, razvijanje i negovanje različitih oblika kreativnosti, a sve ovo se ostavaruje uz aktivnu ulogu studenata. Sve aktivnosti se lako organizuju u nekoj od dve sale, Velikoj sa 396 mesta i pozornicom za pozorišne predstave, bioskopske projekcije i koncerte, i Maloj sali sa 77 mesta namenjenoj kamernim predstavama, video projekcijama, konferencijama i sl. U Domu se svaki dan ostvari prosečno od 3 do 5 programa, a godišnje se realizuje i preko 700 programa. U Domu se

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

realizuju tribinski, pozorišni, muzički, likovni, filmski programi, akademski filmski centar, izdavačka delatnost i škola stranih jezika. Svi programi kao i mnogobrojne škole, kursevi i radionice su besplatni za studente Univerziteta u Beogradu, izuzev za komercijalne filmske i pozorišne predstave. Poseban deo Doma kulture ”Studentski grad” čini biblioteka sa preko 40.000 knjiga različitih naučnih disciplina i izdanja iz oblasti beletristke, uz čitaonicu sa oko 500 mesta. Biblioteka predstavlja jedinstvenu celinu i najveću učionicu u našoj zemlji namenjenu svim studentima. Radno vreme biblioteke i čitaonica je od 8-24 sata, a u vreme ispitnih rokova i duže. Dom kulture SG ima letnju pozornicu sa 800 mesta za sedenje koja je pogodna za filmske projekcije, rok, džez i bluz koncerte. Od ostalih sadržaja izdvajamo izložbeni prostor koji čine prostarana galerija i foaje Velike dvorane, a tu su i Klub i Bistro. Dom Kulture SG izdaje DOM KULTU mesečni bilten, u kome se R E ”STUDENTSK mogu dobiti sve informaciI GRAD” je o programima Doma. Bulevar AVNO J-a 179 Telefon: 2691-4 42

http://www.dks

g.co.yu


Već više od trideset godina Italijanski institut za kulturu u Beogradu radi na promociji kulture i jezika svoje zemlje. U organizaciji ove institucije u našoj zemlji je održan veliki broj kulturnih manifestacija u kojima su učestvovali istaknuti italijanski umetnici iz svih oblasti kulture:muzike, vizuelnih umetnosti, teatra, filma...Osim što organizuje italijansko učešće na najvažnijim kulturnim događanjima u Beogradu (BITEF, BEMUS, FEST, BELEF, Beogradski sajam knjiga, Nedelja italijanskog jezika u svetu...), Institut je sve prisutniji i u kulturnom životu gradova u unutrašnjosti zemlje. Italijanski institut poseduje biblioteku sa četrnaest hiljada naslova i videoteku (VHS, DVD, CD-ROM) sa preko hiljadu zapisa. Sav bibliotečki i video-materijal je informatiziran i može se konsultovati i preko sajta www.italcultbg.org.yu. Osim informativnih usluga, Čitaonica Instituta nudi reprezentativni izbor štampe,usluge Interneta a deluje i kao izložbeni prostor. U okviru Instituta postoji i Odeljenje za školstvo koje vrši upis na italijanske fakultete i akademije kao i na post-diplomske studije. Osim toga ovde se obavlja nostrifikacija diploma, sertifikacija poznavanja italijanskog jezika, kao i dodela stipendija za usavršavanje italijanskog jezika i stipendija Italijanske vlade. Italijanski institut organizuje kurseve italijanskog za decu i odrasle i seminare za stručno usavršavanje i praćenje nastave ovog jezika na teritoriji cele zemlje Izdavaštvo je takođe jedna od aktivnosti Instituta koji finansiranjem prevoda na srpski italijanskih pisaca daje svoj doprinos popularizaciji italijanske knjige u našoj zemlji.

11000 Belgrado – Njegoseva 47/III – Tel. 00381 11 30 88 970 fax 00381 11 3442229 E-mail info@italcultbg.org.yu , www.italcultbg.org.yu

Kurs Italijanskog jezika Prvi semester: septembar -decembar Drugi semester: februar - maj Osam nivoa, prema Opštem evropskom okviru za učenje stranih jezika Standardni i intenzivni kurs Pripremni za polaganje ispita za sertifikate “CELI” “CILS” i “IT” Kursevi za decu Kursevi stručnog jezika na zahtev Popust od 20% dobijaju oni koji kurs pohađaju od 9 do 17.30 časova Certificazioni Italijanski institut je ovlašćen za izdavanje međunarodno priznatih sertifikata o poznavanju italijanskog jezika: - Universita’ per stranieri di Perugia - CELI - Universita’ per stranieri di Siena - CILS - Universita’ Roma Tre - Ele.IT Odelenje za školstvo II sprat Radno vreme: radnim danom od 10.00 do 12.00 sati školovanje u Italiji nostrifikacija fakultetskih diploma stipendije za postdiplomske studije Biblioteka i čitaonica III sprat radno vreme: ponedeljak-sreda-petak 10.00-14.00 utorak-četvrtak 10.00-18.00 kompjuterska pretraga: knjige, videokasete i CD ROM internet Kulturne manifestacije koncerti, pozorišne predstave, izložbe, film, promocije knjiga


SERVISI

A

UNIVERZITET

kademsko kulturno umetničko društvo ”Branko Krsmanović” je najstarije društvo ove vrste u našoj zemlji sa tradicijom dugom 120 godina. Kao godina osnivanja vodi se 1945. godina, mada neki od ansambala postoje još od 1884. godine. Krsmanac čine ukupno četiri ansambla i to: Akademski hor ”Obilić” koji je osnovan 1884. godine, Akademsko pozorište osnovano 1922. godine, Ansambl narodnih igara i pesama osnovan 1945. godine i Ansambl narodne muzike osnovan 1951. godine. U samom osnivanju ove kulturne

asocijacije postojala su još dva ansambla, Simfonijski i Džez orkestar, ali su oni šezdesetih godina prestali sa radom. Krsmanac danas broji preko 300 članova koji uspešno nastupaju u dvoranama širom sveta i koji su dobitnici brojnih medalja, plaketa i diploma. Više od hiljadu nastupa u svim evropskim zemljama i na svim kontinentima dovoljno govore o renomeu koje društvo uživa. Nastupi u najuglednijim salama i kritike koje su dobijene u inostranim novinama samo su potvrda visokog ugleda koji Krsmanac uživa. Prijem novih članova u ansamble Krsmanca obavlja se putem audicija koje se održavaju svake godine u septembru i oktobru. Članovi mogu biti svi studenti Univerziteta u Beogradu.

AKUD ”BRAN KO KRSMANOV IĆ ” Balkanska

4/1 Tel/Fax: 3613-4 51 i 3613-869 e-mail: krsman ovic@beotel.y u

http://www.krs

82

manovic.org

STANDARD

A

kademsko kulturno umetničko društvo ”Španac” nalazi se u III bloku Studentskog grada i čine ga studenti svih fakulteta Univerziteta u Beogradu. Društvo je osnovano 1954. godine i tokom proteklih godina učestvovalo je u organizaciji gotovo svih kulturnih dešavanja u SG-u. Španac odlikuje raznolikost i originalnost, pa je tako preko 450 članova koje Društvo okuplja razvrstano u četiri umetnička sektora po ansamblima i to: Akademski hor, Ansambl narodnih igara i pesama, Ansambl narodne muzike i pozorište Teatar DES. Programi AKUD-a ”Španac” dostižu najveće umetničke domete o čemu svedoče i mnogobrojni pehari,

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

medalje, plakete i diplome koje je društvo osvojilo u zemlji i inostranstvu. U okviru godišnjih aktivnosti, Društvo održi veliki broj nastupa u zemlji i svetu čije programe direktno ili putem medija prati više miliona ljudi. Kroz rad Društva do sada je prošlo preko 15.000 članova, a prijem novih članova i audicija se održavaju početkom svake školske godine.

AKUD ”ŠPAN

AC”

Studentski grad /III Telefon: 3104-1 00, 695-036 e-mail: spanac @net.yu

http://www.sp

anac.org.yu

005


SERVISI

UNIVERZITET

STANDARD

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

R

P

rvi broj časopisa “Student“, lista beogradskih studenata, izašao je 17.5.1937. godine, što ga čini studentskim novinama sa najdužom tradicijom na našim prostorima. Tokom bogate i burne istorije Student je nosio različita imena: Beogradski Student, Novi Student, List beogradskih studenata Student i dr. Nezavisno od imena, ili društveno-političkih okolnosti, Student je verno informisao čitaoce o svim dešavanjima na Univerzitetu i oko njega, studentskim programima i aktivnostima, aktuelnostima u društvu, nauci i umetnosti. Zajedno sa zagrebačkim “Poletom“ i ljubljanskom “Mladinom“, Student je bio nosilac novog talasa u našem društvu, promoter najpre pop, a potom i sub-kulture. Tokom velikih studentskih demostracija proleća 1968. godine, Student je igrao jednu od glavnih uloga, a tadašnji tiraži (dnevni) su dostizali i brojke od 50.000 - 80.000 primeraka. Student je bio prva slobodna novina, koju su čitale sve generacije i čiji su tiraži umeli da planu u roku od par sati. Ipak, peti junski broj Studenta iz ’68. bio je trajno zabranjen, i od tada kazne, zabrane i oduzimanje tiraža postaje sastavni deo i zaštitni znak časopisa.

84

Kroz redakciju Student-a prošle su generacije, kasnije priznatih, novinara, književnika, političara koje su trasirale specifičan i prepoznatljiv revolucionarno-kritički duh novine. Danas, Student izlazi jedanput mesečno u tiražu od 3.000 primeraka koji se besplatno dele studentima Univerziteta u Beogradu. Časopis je široko koncipiran, i pored tema iz obrazovanja, obuhvata i različita društvena pitanja, kulturu i umetnost, sport i sve ono o čemu drugi ne pišu. Osnivač i izdavač Student-a je Savez studenata Beograda.

adio-televizija Studentski grad osnovana je 1994. godine, i predstavlja jedinstvenu televiziju čiji kompletan program realizuju studenti, i čiji su svi gledaoci studenti-stanari doma Studentski grad. Po svojoj orijentaciji RTV SG je nastavljač tradicije radio stanice “Radio Studentski grad“, koji je delovao u okviru Studenjaka još 50-tih godina prošlog veka. Osnovni ciljevi RTV Studentski grad su pravovremeno informisanje stanara Studentskog grada o svim aktuelnim zbivanjima na Univerzitetu, razvijanje amaterskog novinarstva, kao i afirmisanje naučnog, umetničkog i kulturnog stvaralaštva u Studentskom gradu, ali i među celokupnom akademskom populacijom. Radio-televizija SG je otvorena za sve vidove saradnje sa studentima i organizacijama, i tradicionalno podržava i predstavlja sve aktivnosti od interesa za studente.

STUDENT

Balkanska 4/IV , Telefon: 646-84 0, 686-997 e-mail: studen tmag@gmail.c om

STUDENTSKI

RTV GRAD

Studentski grad , blok II F Tošin Bunar 14 7 Telefon: 3102-2 92


UNIVERZITET

U

STANDARD

ORGANIZACIJE

SERVISI

BEOGRAD

O

druženje studed septembra 2005. godine razvoja i unapređenja modela razvoj složene strukture grada u nata sa hendikecivilna služba je omogućena civilne službe na Univerzitetu u Beo- kojem žive i o čijoj budućnosti žele pom (USH) osu 36 ustanova Univerziteta u gradu. da misle. novano je 2000. godine Beogradu. Služba se ostvaruje kroz kao organizacija koja 4 programa podrške (studentskim Projekat Beograd zahvaljujući brose bavi poboljšanjem službama, računarskim učionicama, jnim aktivnostima prerasta u svopoložaja studenata i mladih univerzitetskim bibliotekama i jevrstan pokret mladih ljudi, koji ljudi sa hendikepom i njihovim studentima sa hendikepom u nasžele da uspostave standarde i nivo uključivanjem u društvo. Udruženje tavnom procesu). kulture življenja u Beogradu. se bori za ostvarivanje i poštovanje Programi su koncipirani kao spoljna Za dve godine postojanja, Projekat je ljudskih prava i izjednačavanje podrška službama Univerziteta i dao brojne predloge za razvoj Beomogućnosti mladih i studenata sa njegovim ustanovama. Nosioci prorojekat Beograd okuplja stu- grada kroz skoro stotinu studentskih hendikepom kroz kreiranje uslova grama su studenti osnovnih, postdente beogradskih univerzite- radova grupisanih u desetak tema. za inkluzivno i neformalno obra- diplomskih ili doktorskih studija, tj. ta na programima zajedničke Obrađivana su pitanja uređenja zovanje i primenu socijalnog mod- civilni obveznici, a krajnji korisnici izrade diplomskih radova, gde gradskog jezgra, revitalizacije obela. studenti odnosno univerzitetske su teme vezane za vizije razvoja i jekata, stambene, saobraćajne i poUSH je prva organizacija u Srbiji i ustanove. rešavanje sadašnjih problema grada slovne infrastrukture, mogućnosti Crnoj Gori koja okuplja mlade ljude Misija Kancelarije za razvoj civilne Beograda. za razvoj kulture, turizma itd. sa svim tipovima fizičkog hendike- službe na Univerzitetu u Beogradu Cilj Projekta Beograd je da se, kroz O kvalitetu radova u okviru Projekta pa. Dosadašnja praksa je bila da se je ubrzavanje procesa reforme ob- zajednički rad i multidisciplinarni Beograd govori činjenica da su osvoudruženja osoba sa hendikepom razovanja, modernizacija nastave pristup, mladim generacijama i jili prestižnu Nagradu grada Beograorganizuju po vrsti medicinske dij- i evropska integracija obrazovnog budućim stručnjacima pruži prilika da za stvaralaštvo mladih kao i broagnoze. USH je tu praksu sistema putem da daju ideje, pokažu kreativnost jna priznanja na svim konkursima i promenilo. i potencijale i predlože rešenja za salonima na kojima su učestvovali. U udruženje se mogu do: ) 7: Í * 3 / * brovoljno uključiti mladi i ( .; .1 3 & 8 1 : S TUDENATA S studenti sa hendikepom, Í ' & A PROJ EKAT kao i ostali građani koji NA UNIVERZ HENDIKEPO M ITETU su zainteresovani za Studentski trg Vojvode Stepe B EOGRAD 1/ 33 IV položaj mladih i studeTelefon: 3286-1 Telefon: 3086-1 www.projekatb 42 90 eograd.org nata sa hendikepom u e-mail: csbu@ e-mail: office@ ebcobalkan.net adsyu.org društvu. ww ww

P

w.adsyu.org

w.csbu.ebcoba lkan.org

85


SERVISI

UNIVERZITET

E

ASY TRAVEL CARD (ETC) je karti- jezika, auto škole, turističke agencije... ca namenjena studentima svih ETC kartica ima svoj rok važnosti koji univerziteta (državnih i privat- prati školsku godinu, tačnije, ako je nih) i viših škola bez obzira da li se radi pribavite početkom školske godine o budžetskim ili samofinansirajućim važnost kartice iznosi 15 meseci. Pristudentima osnovnih, postdiplom- likom vađenja kartice student prilaže skih i specijalističkih studija. Karticu jednu fotografiju, fotokopiju indeksa mogu izvaditi studenti koji studiraju (strana sa poslednjim overenim seu Srbiji i Crnoj Gori, kao i strani stu- mestrom i naslovna strana) i plaća denti koji dolaze u SCG. godišnju članarinu. Na kartici se, Studenti sa ETC karticom mogu os- pored ličnih podataka, nalazi i magtvariti popust od 50% pri putovanju netna traka sa memorijskim zapisom Železnicama Srbije, Željeznicama tako da je svaka mogućnost zlouCrne Gore i 30% kod Željeznica Re- potrebe izbegnuta. publike Srpske. Osim toga, pri putovanju autobusom nternational Student Identity ETC kartica donosi popuste od 10Card (ISIC) predstavlja jedinst75% kod oko 40 najvećih autobuskih veni dokument koji svedoči o prevoznika u Srbiji i Crnoj Gori. Uko- tome da je vlasnik kartice student liko se putuje avionom, popust iznosi ili učenik u jednoj od 110 zemalja 25-40%. Studenti koji putuju sa beo- sveta u kojima kartica važi. gradske autobuske stanice (BAS), a Cilj ISIC-a je da svojim korisnicima poseduju ETC karticu, mogu ostvariti obezbedi što veći broj popusta na 20-50% popusta na staničnu uslugu. širok spektar proizvoda i usluga Pored osnovne svrhe kako u zemlji, tako popusta pri putovanju, ETC kartica omogućava i EASY TRAVE L CARD 10-50% popusta na razne (ETC) kulturne, sportske, edukaETC INFO CENT tivne objekte, TAKSI usluge, AR Lomina 5, I spra pozorišta, bazene, knjižare, t, lokal L6 Telefon: 3282-7 fotokopirnice, knjižare, 20 škole računara i stranih http:/

I

88

/www.etc.org.y u

STANDARD

i u inostranstvu. Na taj način podstiče se mobilnost studenata i olakšava njihov boravak u inostranstvu. Najveći broj, od preko 35.000 popusta, odnosi se na usluge hotelskog smeštaja, prevoz, ustanove kulture i restorane. Koristeći uslugu ISIC-Connect korisnici kartice mogu da ostvare značajne uštede na međunarodnim telefonskim razgovorima. Za dobijanje ISIC benefit kartice potrebno je: kopija lične karte (prve dve strane); indeks (prve strane i strane sa overenim semestrom) ili uverenje o studiranju; 1 fotografija i uplata godišnje članarine. Rok važenja ISIC kartice vezuje se za kalendarsku godinu, sa tim što kada karticu izvadite u oktobru ona važi 15 meseci, odnosno do kraja naredne godine.

E

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

grama je da se pomogne mladim ljudima, kako bi na jednom mestu mogli da dobiju sve informacije i izaberu, za sebe, pravi fakultet ili višu školu. Sajam se održava sredinom aprila u Hali 3 Beogradskog sajma, a prati ga bogat dodatni program. www.edufair.co.yu

C

areer Days je manifestacija koja pomaže studentima da pronađu svoje radno mesto. Ideja Career Days-a je da omogući direktnu komunikaciju između predstavnika kompanija i mladih koji traže zaposlenje. Time se kompanije predstavljaju kao uspešni poslodavci, a i mladi kao perspektivni kandidati za posao. Na Career Days-u firme pored DUfair je međunarodna sajam- zaposlenja nude i kraće prakse. Career ska manifestacija se organizuje Days se održava već jedanaest godina, od 2004. godine. Cilj ovog pro- a 2005. godine predstavilo se preko 40 renomiranih kompanija. Ako dolazite, lepo se obucite, budite nasmejani, poISIC CARD nesite CV kako bi se predIUVIA NVO stavili u najboljem svetlu. Beogradska 23 Tel: 3035-786 i www.careerdays.org.yu 30

35-788 @yahoo.co.uk

E –mail: isicscg


Članstvo u neki m od brojnih st udentskih orga koleginica i ko nizacija omog lega sa kojima ućiće vam da se ćete provesti di upoznate sa ve Aktivnosti stud vn e trenutke, ali likim brojem entskih organi i sk lo pi ti za tr ci aj ja uključuju i na prijateljstva. ostranstvu, razl odlazak na br ičite posete dr ojne kongrese ugim univerzite i iskustvo koji i seminare u ze tima, rad na pr će biti od drag mlji i inog ramima kroz ko ocene pomoći ji se stiču praktič prilikom budu na ćeg zaposlenja znanja ...

89


ORGANIZACIJE

S

avez studenata Beograda je sindikalna, nezavisna, studentska organizacija, koja aktivno učestvuje u javnom i akademskom životu naše zemlje još od 1936. godine, što je čini jednom od najstarijih studentskih organizacija na ovim

SAVEZ STUD ENATA BEOGRADA Balkanska 4/III Telefoni: 3610 -316, 2686-566 i 2686 -934 e-mail: ssb@ve rat.net

http://www.ssb .org.yu

90

UNIVERZITET

prostorima. Tokom svoje duge i bogate istorije, SSB uspeva da artikuliše i prezentuje sve stavove, težnje, uspehe, nezadovoljstva i buntove studenata akademskoj i široj društvenoj javnosti. Danas je SSB krovna organizacija za mrežu Saveza studenata beogradskih fakulteta, viših škola i studentskih domova sa ukupno 45 organizacija članica. Ovakva mreža pokriva skoro 120.000 studenata, prema kojima su i određeni ciljevi Saveza studenata Beograda: poboljšanje uslova studiranja; zastupanje interesa studenata pred prosvetnim, univerzitetskim i fakultetskim vlastima; zaštita standarda studenata; popularizacija vannastavnih aktivnosti; unapređivanje međufakultetske saradnje i dr. U ostvarivanju svojih ciljeva i misije SSB je otvoren za saradnju sa svim pojedincima, grupama i organizacijama, a naročito sa studentskim i omladinskim organizacijama. Aktivnosti SSB-a se sprovode kroz rad resora, službi, Računskog centra i redakcije lista Student. Resori SSB-a su: Visoko obrazovanje (reforma nastave i režim studija); Studentski standard (uslovi smeštaja i ishrane studenata u domovima i restoranima, uslovi raspodele kredita, stipendija i domskih mesta); Društveni život, (organizuje kulturno-zabavni život studenata); Međunarodna razmena; Mreža SSB (komunikacija sa lokalnim organzacijama, njihovo uključivanje u aktivnosti SSB-a i pomoć u re-

STANDARD

SERVISI

BEOGRAD

alizaciji programa lokalnih saveza; Više škole, (režim studija na beogradskim višim školama uključujući nastavno-ispitni proces, pitanja reforme viših škola, visinu školarina). Savez studenata Beograda je osnivač i izdavač Student-a, lista beogradskih studenata, koji postoji od 1937. godine i predstavlja studentsko glasilo sa najdužom tradicijom u zemlji. Pored toga, u sastavu Saveza studenata Studentskog grada, uspešno deluje i jedina studentska televizija u našoj zemlji, RTV SG. Neke od najznačajnijih aktivosti u proteklom periodu vezane su za reformu visokog školstva, aktivnosti na pisanju Prednacrta Zakona o studentskom organizovanju, praćenje rada ustanove Studentski centar (kroz rad studentske komisije), organizovanje Brucošijade, organizovanje humanitarnih akcija i koncerata (Koš za Kosovo, prikupljanje pomoći za zdravstveno ugrožene studente), organizovanje sportskih manifestacija, distribucija ETC i ISIC benefit-kartica, organizovanje škole jezika i organizovanje proslave 100 godina Univerziteta u Beogradu. SSB ostvaruje uspešnu saradnju sa svim studentskim i omladinskim organizacijama, kao i sa Rektoratom Univerziteta, upravama fakulteta i državnim organima i ustanovama. Svi dosadašnji studenti-prorektori Univerziteta u Beogradu bili su članovi Saveza.


UNIVERZITET

P

STANDARD

SERVISI

rva studentska unija nastala je 1992. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. Zajedno sa stvaranjem prve studentske unije rođena je i ideja nezavisnog studentskog sindikalnog organizovanja u Srbiji. Javnost rada, demokratska procedura izbora izvršnih organa i veliki entuzijazam, postaju osnovna pravila rada Studentske unije.

BEOGRAD

ORGANIZACIJE

Uprkos teškim uslovima u zemlji, studentske unije su od početka negovale izvorni studentski sindikalizam. Borba za, svojevremeno ugroženu, autonomiju univerziteta, borba za poštovanje izborne volje građana, za poboljšanje studentskog standarda, obezbeđivanje stručnih knjiga i časopisa samo su deo akcija koje su organizovane. Svojim akcijama aktivisti su želeli da utiču na jačanje svesti među studentima, da ih animiraju u borbi za kvalitetniji život i obrazovanje i da pokažu da se udruživanjem lakše dolazi do cilja.

Iako je sedište Studentske unije Srbije (SUS) bilo u Beogradu, pa je logično bilo da se SUS bavi problemima studenta i na našoj najvećoj obrazovnoj ustanovi, zarad bolje koordinacije i uspostavljanja kvalitetnije saradnje sa upravom Univerziteta, kao i približavanja organizacije studentima, u maju 2002. godine osnovana je Studentska unija Univerziteta u Beogradu (SUBG). Kraljice Natalij e 15/XVIII Telefoni:3067741 e-mail: office@ Danas SUBG, kao jedna od najvećih subg.org.yu http://www.su studentskih organizacija koja deluje bg.org.yu na Univerzitetu, aktivno učestvuje

STUDENTSKA UNIJA UNIVERZITE TA U BEOGRADU

u radu njegovih organa i tela, a preko nacionalne studentske unije (SUS-a) u pisanju i izradi svih zakona koji se odnose na studente i studentski život. Svoje predstavnike ova organizacija ima u svim, za studentsku populaciju, značajnim ustanovama. Insistiranje na reformi visokoškolskog obrazovanja jedan je od prioriteta, te je u tom smislu tokom prethodnih godina Studentska unija organizovala nekoliko značajnih seminara i konferencija posvećenih ovoj temi. Organizovanje raznovrsnih manifestacija takođe spada u dijapazon rada Studentske unije Univerziteta u Beogradu. SUBG je punopravna članica Studentske unije Srbije, koja danas okuplja 63 lokalne i četiri univerzitetske studentske unije. SUS je punopravna članica najveće evropske studentske organizacije - Evropske studentske unije (ESIB-a), koja predstavlja krovnu organizaciju 44 nacionalne studentske organizacije iz 34 zemlje Evrope. U Beogradu, na visokoškolskim institucijama i u studentskim domovima, danas funkcioniše 20 studentskih unija.

91


ORGANIZACIJE

P

očetkom 2005. godine na Univerzitetu u Beogradu počeo je sa radom Centar za međunarodnu saradnju studenata - CMSS. Osnivači su studentske organizacije koje se dugi niz godina uspešno bave međunarodnom razmenom

i saradnjom studenata Na taj način Centar objedinjuje gotovo celokupnu studentsku populaciju na Univerzitetu. Zahvaljujući radu Centra, akitvnosti ovih organizacija su u značajnoj meri unapređene i obogaćene. Osnivanje Centra su podržali, između ostalih, i Ministarstvo prosvete i sporta Vlade Repubike Srbije, kao i Studentski Centar ”Beograd”. Članice - osnivači CMSS-a su YuMSIC, NAPSer, BEST, EESTEC, IAAS i AEGEE.

CENTAR ZA MEĐUNARO DN U SARADNJU STUDENATA http://www.cm

ss.org.yu

92

UNIVERZITET

YuMSIC (Jugoslovenski komitet za međunarodnu saradnju studenata medicine) www.yumsic.org.yu YuMSIC je asocijacija koja okuplja studente medicine svih fakulteta u Srbiji i Crnoj Gori u ostvarivanju poboljšanja javnog zdravlja, edukacije, uslova studiranja i sticanja praktičnih iskustava na međunarodnom planu. YuMSIC je punopravni član Međunarodnog

STANDARD

SERVISI

BEOGRAD

udruženja studenata medicine IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations) od 1952. godine, a u poslednjih desetak godina važi za jednu od najaktivnijih i najuticajnijih organizacija članica. IFMSA je nezavisna, neprofitabilna studentska asocijacija, priznata od strane Svetske Zdravstvene Organizacije (WHO) kao forum studenata medicine koji u okviru sistema Ujedinjenih Nacija deluje u cilju rešavanja globalnih problema. Organizacija broji preko 1.600.000 članova, iz svih krajeva sveta i predstavlja najveću studentsku organizaciju u svetu. Svojim višedecenijskim uspešnim radom, IFMSA je postala veoma značajan partner brojnim vladinim i nevladinim organizacijama (UN, WHO, UNAIDS, UNFPA, MSF, MDM). Svake godine oko 150 najboljih studenata medicine, preko YuMSIC-a odlazi na jednomesečnu praksu u neki od univerzitetskih centara širom sveta. Pored razmenske delatnosti, YuMSIC ima zapažene rezultate u domenu borbe protiv AIDS-a (projekti Vršnjačke edukacije o reproduktivnom zdravlju, koordinatori međunarodne mreže Youth Peer), narkomanije (projekat “Harm Reduction”), projekat “Zlostavljanje dece” u saradnji sa UNICEF-om, kao i projekti pomoći izbeglicama (“Friendship Clubs”, “Re-life”) i mnogi drugi.


ORGANIZACIJE

NAPSer -National Associaton of Pharmacy Students - Serbia & Montenegro www.napser.org Studentska organizacija Farmaceutskog fakulteta na međunarodnom nivou deluje pod imenom NAPSer. Organizacija je punopravni član dve najvažnije farmaceutske studentske mreže: IPSF (International Pharmaceutical Students’ Association) i EPSA (European Pharmaceutical Students’ Association) od 2000. godine. Punopravno članstvo u IPSF-u i EPSA podrazumeva puni angažman i učešće u svim aktivnostima, kampanjama i projektima koje vode ove dve organizacije, pravo glasa na na godišnjim kongresima, i aktivno učešće u svim dogadjajima EPSA i IPSF-a. Osnovni ciljevi ove organizacije su približavanje najnovijih trendova vezanih za farmaciju i obrazovanje farmaceuta, kao i događaja koje mogu da posećuju studenti farmacije i na taj način napreduju u profesionalnom i kulturološkom smislu. Kao punopravni član IPSF-a i EPSA, NAPSer se fokusira na kampanje i projekte koje vode ove

94

UNIVERZITET

organizacije. IPSF program za razmenu studenata (SEP - Student Exchange Program) je najpopularniji projekat, a među najznačajnima su i EPSA Twin, kampanje protiv pušenja, kampanje o AIDS, zloupoteba droga, profesionalna svest i drugi. Pored svega ovoga, NAPSer sprovodi i sopstvene projekte, a aktivno učestvuje i u radu Studentskog parlamenta Farmaceutskog fakulteta i brine o položaju i standardu studenata Farmaceutskog fakulteta.

EESTEC LK Beograd - Udruženje studenata elektrotehnike Evrope LK Beograd http://eestec.etf.bg.ac.yu. EESTEC (Istek) je udruženje studenata elektrotehnike Evrope osnovano 1986. godine. Ciljevi organizacije su razmena studenata, saradnja sa privredom, organizovanje stručne prakse i ostali vidovi usavršavanja koji pomažu mladom studentu da postane kompletna ličnost i bolji inženjer. EESTEC je neprofitabilna i nepolitička organizacija. Organizovan je u 32 lokalna komiteta (univerziteta) koji se nalaze u preko 20 zemalja Evrope. Beograd je punopravan član ovog udruženja od 2000. godine i trenutno je beogradski ogranak jedan od najbrojnijih i

STANDARD

SERVISI

BEOGRAD

najorganizovanijih komiteta u Evropi. EESTEC Beograd je organizovao Kongres u martu 2004. godine, kada je ugošćeno preko 80 studenata iz cele Evrope. Na Kongresu su održana brojna stručna predavanja i prezentacija mnogih firmi sa kojima ogranak sarađuje. Studenti iz Beograda su aktivni učesnici razmena i do sada je seminare širom Evrope, posredstvom EESTEC-a, posetilo preko 200 naših studenata.

BEST Beograd (Udruženje tehnike Evrope Beograd)

studenata

www.best.org.yu BEST Beograd je studentska organizacija koja okuplja studente tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu i deo međunarodne mreže studenata BEST (Board of European Students of Technology). BEST Beograd postoji od 2003. godine, i za veoma kratko vreme postao jedna od najprepoznatljivijih studentskih organizacija Univerziteta u Beogradu. Glavne delatnosti BEST-a Beograd su omogućavanje studenatima BU da pohađaju dvonedeljne stručne kurseve u


UNIVERZITET

STANDARD

SERVISI

evropskim univerzitetskim centrima kao i organizovanje stručnih kurseva i sličnih događaja za strane studente u našoj zemlji. U periodu od osnivanja, u protekle dve godine, blizu 200 studenata BU je pohađalo neki od BEST-ovih kurseva u Evropi. Od događaja u organizaciji BEST-a zapaženi su letnji kurs “Mogućnosti internet mreže u modernim komunikacijama” u julu 2004. godine, regionalni BEST sastanak u martu 2005. godine, prolećni kurs “ITS - Inteligentni transportni sistemi “ u aprilu 2005. godine Značajnu podršku i pomoć od samog početka BEST Beograd dobija od Elektrotehničkog, Tehnološko-metalurškog i Saobraćajnog fakulteta, a pored njih i brojne kompanije pružaju podršku kroz različite projekte. BEST Beograd trenutno broji 60 članova.

BEOGRAD

ORGANIZACIJE

dina postojanja. Ciljevi AEGEE-a su otvorena i tolerantna Evropa bez granica i predrasuda; u skladu sa tim organizacija pospešuje mobilnost studenata i evropsku dimenziju u obrazovanju, ohrabruje diskusije i dijaloge koji teže da prevaziđu nacionalne, kulturne i etničke razlike. AEGEE organizuje kulturne razmene, konferencije, seminare i trening programe iz oblasti visokog obrazovanja, mobilnosti studenata, tolerancije, umetnosti, sporta. Preko 450 studenata Univerziteta u Beogradu svake godine učestvuje u evropskim programima AEGEE-a, a Beograd godišnje ugosti i do 350 studenata iz Evrope. Član organizacije može postati svaki student otvorenog duha i širokih shvatanja. AEGEE Beograd organizuje sastanke svakog petka od 19h u kancelariji u ulici Kraljice Natalije 15/18.

AEGEE- Beograd

IAAS-Beograd

www.aegee-beograd.org.yu.

Međunarodna organizacija studenata u poljoprivredi i srodnih nauka (IAAS) je osnovana 1957. godine u Tunisu na inicijativu 8 zemalja, a u Beogradu deluje od 1996.godine. Danas IAAS okuplja studente poljoprivrede i srodnih nau-

AEGEE je najveća studentska evropska organizacija. Broji 20.000 članova u 43 evropske zemlje. AEGEE Beograd je jedan od 250 lokala u mreži AEGEE-a i ove godine proslavlja 10 go-

ka (tehnologije, biologije, hemije...) iz preko 40 zemalja i predstavlja vodeću studentsku organizaciju u oblasti poljoprivrede. Mnogobrojnim aktivnostima organizacija pokušava da održi svoj moto: da promoviše razumevanje između kultura i nacija kroz razmenu iskustava, znanja i ideja. Kroz internacionalnu raznolikost pogleda i razmišljanja omogućava otvorene diskusije studenata na aktuelne teme vezane za poljoprivredu i pogled na probleme i izazove koji ih čekaju u budućim profesijama. IAAS čine mnogobrojni nacionalni i lokalni komiteti, koji aktivno doprinose razvoju udruženja, organizujući različite projekte i događanja. Svake godine IAAS uspostavlja nove kontakte u različitim zemljama i time povećava broj svojih članova. Svakako, glavna aktivnost IAAS-a je program razmene, svake godine preko 20 studenata ode na razmenu i obavlja praksu u trajanju 2-3 meseca širom sveta. Pored toga IAAS ostvaruje saradnju sa drugim organizacijama, kao sto su FAO i UNESCO. Najvažniji godišnji sastanci su Svetski kongres, koji se organizuje u leto, i Evropski kongres, koji se organizuje oko Nove Godine. Naša zemlja je bila domaćin Evropskog kongresa 2001. godine. LC Beograd svake godine održava Letnju školu, sa temom o obnovljivim izvorima energije, i niz drugih aktivnosti, a nastoji da bude prisutan na svim evropskim i svetskim skupovima i seminarima.

95


96


UNIVERZITET

A

STANDARD

SERVISI

IESEC je međunarodna mreža kroz koju mladi ljudi otkrivaju i razvijaju svoj potencijal i vrše pozitivan uticaj na društvo. AIESEC mreža se sastoji od 18.000 ljudi na preko 800 univerziteta, 3.000 partnera, 350 konferencija i 3.500 stručnih praksi godišnje. To čini AIESEC jedinstvenim, i članovima omogućava da preuzmu lidersku ulogu i steknu praktična iskustva na raznim poljima i na različitim nivoima u organizaciji. Na AIESEC konferencijama pruža se prilika za prisustvo odličnim predavanjima, stvaranje lične mreže kontakata, upoznavanje sa partnerima AIESEC-a, i naravno, odličan provod.

ORGANIZACIJE

BEOGRAD

Globalni Program Stručnih Praksi Globalni Program Stručnih Praksi je najsnažnije iskustvo koje AIESEC nudi.Članovi AIESEC-a mogu da žive i rade u nekoj od 89 zemalja u kojima postoji AIESEC. Postoji nekoliko tipova praksi: Menadžment (u šta spadaju i Marketing, PR, HR, Finansije, itd.); Tehničke; Obrazovne i Razvojne. Trajanje je od 2 do 18 meseci, a za sve prakse (osim nekih izuzetaka među Razvojnim praksama) se dobija plata.

The European Law Students` Association

E

International, organizovanLSA (Evropsko udruženje studenata prava) je sa- jem razmena studenata sa nacionalnim i lokalnim grupama mostalno, nepolitično drugih zemalja, prezentacii neprofitabilno udruženje studenata prava okupljen- jama knjiga, radova, organiih radi unapređenja, us- zovanjem tribina eminentnih ličnosti iz oblasti prava, kulpostavljanja i razvijanja međunarodnog razumevanja, ture i politike i obučavanjem članstva u pisanju projekata, saradnje, pravne etike i ličnih kontakata između stude- poboljšanju komunikacijskih sposobnosti … nata prava različitih zemalja i pravnih sistema, kao i pri- Sektori unutar organizacije su Akademske Aktivnosti, STEP premanje za profesionalni rad AIESEC Srbije i Crne Gore (prakse), S&C i Marketing. U našoj zemlji, AIESEC je prisutan pravnika po međunarodnim Najznačajnije aktivnosti sa 8 kancelarija: na Ekonomskim standardima. fakultetima u Beogradu, Nišu, No- Osnovana, sada već daleke, u 2005/06. su: učešće na međunarodnom seminaru vom Sadu, Subotici, Podgorici i 1987. godine, ELSA Beograd Banja Luci; Fakultetu organizacionih svoje delatnosti obavlja or- ”Autorska prava i prava medija”, Dan Ujedinjenih Nacija, organauka i Univerzitetu „Braća Karić“ u ganizacijom i učešćima na seminarima i konferencijama, nizovanje Kopaoničke škole Beogradu. letnjim školama prava u orga- prava, organizovanje nacionalne Skupštine ELSA-e SCG... nizaciji ELSA-e

“AIESEC Experience“ je put kojim se prolazi kroz AIESEC. Jedna stvar je sigurna: što se više uloži, više će se vratiti. Neke od mogućnosti koje pruža „AIESEC ExperiAIESEC ence“ su Liderstvo, Globalni Kamenička 6 Program Stručnih Praksi i Konferencije. Tel: 2621-455

E-mail: office@

aiesec.org.yu

http://www.aie

sec.org.yu

ELSA Bulevar Kralja Aleksandra 67 Telefon: 3027-7 27 e-mail: elsabelg rade@yahoo.co m http://www.els

a.org.yu

97


ORGANIZACIJE

UNIVERZITET

I

IAESTE Karnegijeva 4/ I Telefon: 3229-0 77 Fax: 3031-676 E-mail: iaeste@ tmf.bg.ac.yu

http://www.ia este.org.yu

AESTE je međunarodna neprofitna asocijacija preko koje se vrši razmena studenata, poslediplomaca i doktoranata na stručnoj praksi, usavršavanju i školovanju sa fakulteta tehničkih i prirodnih nauka, na principu reciprociteta. Konsultativno-savetodavni je član UNESCO-a sa statusom Operational relations. Naša zemlja je punopravni član ove međunarodne organizacije od 1952. godine. Godišnje, u Srbiju i Crnu Goru preko IAESTE-a dođe između 150 i 200 stranih studenata, a istovremeno u svet ode između 250 i 300 naših studenata na stručnu praksu i usavršavanje, što je i zakonska obaveza u obrazovnom sistemu na fakultetima prirodnih i tehničkih nauka. Studenti fakulteta tehničkih i prirodnih nauka se na praksu u inostranstvo šalju na osnovu konkursa koji se objavljuje svake godine početkom novembra. Uslovi konkursa su: da su kandidati redovni studenti završnih godina (posle koje je obavezna stručna praksa), fakulteta tehničkih i prirodnih nauka koji tokom svog školovanja nisu gubili godinu i da govore neki strani jezik (znanje jezika proverava univerzitetski profesor). Na osnovu prosečne ocene fakulteti sačinjavaju rang liste koje potpisuje dekan ili prodekan za nastavu fakulteta čiji studenti učestvuju u razmeni. U proseku, naši studenti borave na stručnoj praksi i usavršavanju oko 16 nedelja (dužina

98

STANDARD

SERVISI

BEOGRAD

boravka se kreće u rasponu od 6 nedelja do 18 meseci). Za vreme boravka na stručnoj praksi, usavršavanju ili školovanju, Nacionalni komitet IAESTE-a zemlje koja prima studenta, dužan je da mu obezbedi stipendiju ili platu koja će studentu da obezbedi pristojan život u toj zemlji (visina stipendije ili plate, u zavisnosti od zemlje do zemlje, se kreće u rasponu od 200 USD do 3.000 USD). Najveći broj naših studenata na stručnu praksu odlazi u letnjim mesecima, mnogi od njih koriste i pogodnosti iz Zakona o univerzitetu koje im omogućavaju mirovanje studentskih prava i obaveza za vreme boravka na usavršavanju u inostranstvu. Značajan broj njih, u inostranstvu, završi i svoje diplomske radove, magistarske i doktorske teze. (Npr: Ove godine je petnaest naših diplomiranih studenata, koristeći pogodnosti Bolonjskog procesa, otišlo preko IAESTE na doktorske studije u zemlje Evropske unije.) Krajem novembra, Pododbori na Univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Podgorici dostavljaju fakultetima (čiji studenti učestvuju u razmeni), spiskove studenata koji su u ovoj godini boravili na stručnoj praksi u inostranstvu i ona će im se, na osnovu Zakona o univerzitetu, priznati kao stručna praksa predviđena planom studija.


Beograd, kao prestoni grad Srbije i Crne stanovnika, pr Gore uža steknete najkva vam brojne mogućnosti da , i metropola sa blizu 1.6 miliona litetnije obrazo iskažete i razv vanje, postavite ija prijateljstva ko ja će vas pratiti temelje uspešn te lične potencijale, tokom čitavog e karijere i uspo života. stavite Beograd je iza zovan, dinamiča n, podsticajan Grad kulture, i zabavan. Grad Grad znanja, Gr bogate i burne ad Grad ljubavi, Gr prošlosti, ad Pobednika, sporta, Grad iznad reka, Gr ad lepote, Grad Grad Beograđa na. zabave, Grad tajni i Grad ot ali i Beograđani vorenog srca. Beograd se uv m ek puteva raširen a, privlačeći ih svojim šarmom iznova otkriva svojim pose tiocima, ih ruku dočeku i neponovljivo je goste, kojim kraći nego što a se boravak ov šću. Grad na raskršću bi trebalo. de uvek čini za koji dan Grad koji su na stanile najlepš e devojke. Sazn ajte zašto? Upoznajte Beog rad - Grad po m eri studenata.

99


BEOGRAD

UNIVERZITET

P

BEOGRAD KROZ ISTOR IJU

100

rvi tragovi ljudskih naseobina na prostoru na kome se danas nalazi naš glavni grad datiraju iz perioda od pre 7.000 godina. Brojni lokaliteti na široj teritoriji grada, među kojima najznačajnije mesto zauzima Vinča, govore o prisustvu ljudi tokom paleolita i neolita. Ovo čini Beograd jednim od najstarijih evropskih gradova. Podaci iz antičkog perioda kažu da su Kelti naselili Beograd 279. godine pre nove ere. Pleme Skordisci, poraženo u pokušaju da osvoji drevnu Heladu, na povratku kući, u Galiju, zastalo je da se odmori kraj obala Dunava. Tu, na pustom bregu današnje Karaburme sagradili su svoj grad – Singidunum (okrugli grad). Njihovi potomci će 300 godina kasnije pasti pred naletima rimskih legija. Rimski osvajači su na mestu današnjeg Kalemegdana sagradili svoje utvrđenje, legijski logor – castrum. 239. godine naše ere Singidunum je postao kolonija rimskih građana, odnosno imao je status najpovlašćenijeg grada posle Rima. Tadašnje naselje u čuvenom obliku šahovske table, prostiralo se od Kalemegdana do Trga Republike i imalo je dve glavne ulice – Cardo (Kralja Petra) i Decumanus (Vase Čarapića - Vasina). Na prostoru današnjeg Studentskog trga nalazio se forum sa kupatilima. 441. godine grad biva potpuno uništen i spaljen do temelja – trag Atilinih Huna. Sve do početka 7. veka grad su palili i rušili Huni, Istočni Goti, Sarmati, Sloveni i Avari, da bi na kraju stanovništvo

STANDARD

SERVISI

ORGANIZACIJE

napustilo Singidunum i naselilo mirnije krajeve. U 9. veku, u prepisci rimskog pape Jovana VII od 16. aprila 878. prvi put se pominje grad Bjelgrad kogu su Sloveni sagradili na prostoru pustog Singidunuma. Kasniji nazivi predstavljaju varijacije tog imena – Alba Graeca, Griechisch Weissenburg, Nandor Alba, Castelbianco... Mađari, koji su zakratko “preoteli” Beograd Vizantincima 1124. godine, ruše grad i od njegovog kamena prave svoj Zemun. Ipak, Vizantinci 1154. ruše mađarski Zemun i vraćaju kamenje na prvobitno mesto, ali ne onako kako su Rimljani davno zamislili, već Beograd postaje moderan srednjovekovni grad.


UNIVERZITET

STANDARD

SERVISI

1284. godine grad postaje srpski i njime upravlja kralj Dragutin, ali već 1319. Mađari još jedanput do temelja ruše Beograd.

1403. godine po prvi put Beograd postaje prestonica Srbije i to zahvaljujući despotu Stefanu Lazareviću, nakon čije smrti (1427.) su ga preuzeli Ugari. U dva navrata 1440. i 1456. Turci nisu uspeli da

ORGANIZACIJE

osvoje Beograd. Ipak 1. oktobra 1521. godine Sulejman Veličanstveni je otpočeo opsadu koja je trajala 27 dana i u potpunosti razrušila tvrđavu. Bedem hrišćanstva je pao. 1688. godine turski Beograd ima 100.000 stanovnika i 80 džamija. Dve godine kasnije, nakon austrijsko-turskih ratova, ostalo je svega 2.000 žitelja Beograda. Legenda koja govori o žestini ovih sukoba kaže da je nakon jedne bitke pronađen vrabac proboden sa čak tri strele. Austrijanci predvođeni princom Eugenom Savojskim 18. oktobra 1717. nakon 25 dana opsade ulaze u grad i počinju sa zidanjem tvrđave koja će svoj oblik zadržati do današnjih dana. 1739. godine grad je ponovo pao u turske ruke, da bi ga Austrijanci 1789. vratili, pa 1791. opet izgubili. Ono što od 1804. (1807. oslobođen Beograd) do 1813. godine nije uspeo Karađorđe, ostvario je Miloš Obrenović – naselio je grad srpskim domaćinstvima i sve više marginalizovao značaj turske vlasti. 2. juna 1862. dogodio se incident kod Čukur česme na Dorćolu, koji je najavio kraj Turaka na ovim prostorima. Pet godina kas-

BEOGRAD nije 18. aprila 1867. godine Ali-Riza paša predaje ključeve grada knezu Mihailu Obrenoviću. Od tada Beograd je srpski grad.

Beograd i Berli n su jedine evro pske prestonice kroz koje protiču dve velike reke .

101


102


UNIVERZITET

STANDARD

SERVISI

ORGANIZACIJE

KALEMEGDAN

BEOGRAD HRAM SVETOG SAVE www.hramsvetogsave.com

ZNAMENITO

STI

Kalemegdan je najstariji i najveći beogradski park. Turci su ga osim “bojnog polja“ zvali i Fićir-bajir ili Breg za razmišljanje. Smešten iznad Ušća, zajedno sa Beogradskom tvrđavom (koji čine Donji i Gornji grad) predstavlja jezgro iz koga se tokom vekova razvijao čitav grad. Prvo utvrđenje sagradile su još rimske legije u I veku nove ere, a današnji oblik Tvrđava dobija krajem XVIII veka. Zidine, kapije, drveni prelazi i stražarske kule ovog, početkom XVII veka najmodernijeg utvrđenja, svedoci su najžešćih borbi ikada vođenih na našim prostorima. Po nacrtima prvog beogradskog arhitekte, Emilijana Joksimovića, 1890. godine počinje uređivanje i proširivanje parka. Na Kalemgdanu se nalazi i jedan od najpoznatijih simbola Beograda – Pobednik, spomenik postavljen 1928. godine, visok 14 metara, rad je Ivana Meštrovića. Po zamisli autora, spomenik je trebao da bude postavljen na Terazijama, kao centralni deo česme posvećene oslobođenju od Turaka. Ta ideja se, zbog nagosti Pobednika, nije dopala beogradskim damama i nekim političkim partijama. Do Drugog svetskog rata spomenik je nosio naziv Vesnik pobede. Pored Pobednika i spomenika zahvalnosti Francuskoj, na Kalemegdanu se nalaze još i Vojni muzej, Paviljon Cvijeta Zuzorić, Rimski bunar, sportski tereni i ZOO vrt.

Izgradnja velelepnog Hrama u srpsko-vizantijskom stilu, koji se nalazi na Vračarskom platou, mestu gde su Turci 1595. godine spalili mošti svetog Save, počela je zvanično 1936. godine, iako su pripreme počele još 1894. Radovi su nastavljeni 1985. godine, a potom i obnovljeni 2000. Spoljni radovi na Hramu završeni su prošle godine, kada je uređen i Trg Svetog Save, trenutno, najlepši gradski park u čijem se centralnom delu nalazi velika fontana. Trg okružuju i Narodna biblioteka Srbije, zgrada Parohijskog

103


BEOGRAD

UNIVERZITET

doma Hrama, a očekuje se i početak izgradnje nove zgrade Patrijaršije SPC, što će Vračarski plato učiniti duhovnim centrom srpskog naroda. Na kupoli Hrama monumentalnih dimenzija Palata Miše Anastasijevića, građena je po pro(91x81 metar), visokoj 70 metara, nalazi se cen- jektu Jana Nevole od 1858-1863. godine. Prvotralni od ukupno 18 krstova, visine 10 metara. bitno je zamišljena kao budući kraljevski dvor Kupola je okružena sa četiri zvonika visina 44 Đorđa Karađorđevića, Karađorđevog unuka metra. oženjenog Kapetan-Mišinom najmlađom kćeri U blizini Hrama nalazi se spomenik voždu - Sarom. Ipak, 12. februara 1863. godine, po Karađorđu i istoimeni park. okončanju izgradnje, Kapetan Miša je svoju palatu “poklonio otečestvu za prosvetne potrebe“. Slava Grada je Spasovdan, kada se centrom Septembra 1863. godine u zdanje je useljena grada kreće svečana Litija. Zaštitnic a grada Velika škola. Dugo vremena ova zgrada je bila je Presveta Bogorodica. najveća i najlepša beogradska građevina. Danas se u Kapetan-Mišinom zdanju nalazi sedište Univerziteta u Beogradu – Rektorat i deo Filozofskog fakulteta.

KAPETAN-MIŠINO ZDANJE

STANDARD

SERVISI

ORGANIZACIJE

Srbiju i naselio se u Bukureštu. Upamćen je kao veliki dobrotvor koji je pored prosvete pomagao i Narodno pozorište, Beogradsko čitalište, Crkvu, škole, umetnike i sirotinju.

BEOGRAĐANKA (PALATA BEOGRAD)

Zgrada koja predstavlja jednu od prvih asocijacija na Beograd. Građena u srcu Beograda u periodu 1969. 1974. po projektu arh. Branka Pešića. Visoka je 100 metara i ima 24 sprata. U vreme izgradnje gradonačelnik Beograda je bio Branko Pešić, koji je zajedno sa arhitektom istog imena i prezimena potpisao povelju položenu u kamen temeljac. Mandat najpopularnijeg gradonačelnika, Branka Pešića bio je najduži 1964. – 1974. godine i označen je kao period u kome je izgrađeno “pola Beograda“ - most Gazela i Mostarska petlja, Beograđanka, sportski objekti...

104

Kapetan Miša Anastasijević (1803. Poreč -1885. Bukurešt) Jedan je od najznačajnih Srba 19. veka. Sa 30 godina postaje Dunavski kapetan i od kneza Miloša dobija značajne trgovačke povlastice. Njegova kompanija ubrzo stiče monopol nad izvozom soli iz Vlaške i Moldavije i uvozom žita i druge robe iz Austrije. Na vrhuncu, Miša Anastasijević je zapošljavao oko 10.000 radnika i imao flotu od 80 brodova. Učestvovao je u dinastičkim sukobima između Obrenovića i Karađorđevića, nakon kojih je, razočaran zbog povratka Miloša Obrenovića na vlast, napustio

BEOGRADSKI DVOROVI U Beogradu se danas nalaze dva dvorska kompleksa – Gradski, koga čine Stari Dvor i Novi Dvor, i Dedinjski koji uključuje Kraljevski Dvor i Beli Dvor. Stari i Novi Dvor nalaze se u najužem centru


UNIVERZITET

STANDARD

SERVISI

grada i između dva svetska rata bili su povezani zgradom Maršalata Dvora, dok je veličanstveni park okruživao čitav kompleks. Stari Dvor je po projektu Aleksandra Bugarskog građen od 1882-1884. godine za potrebe novoformirane Kraljevine Srbije na čelu sa Kraljem Milanom Obrenovićem. Od 1903. do 1914. godine bio je Kraljevska Rezidencija dinastije Karađorđević. Nakon rekonstrukcija posle teških oštećenja tokom oba svetska rata, izgled Dvora je prilično izmenjen u odnosu na prvobitni projekat. Danas se u Starom dvoru nalazi Skupština grada Beograda i kabinet Gradonačelnika. Novi Dvor je građen u ratnom periodu 1913– 1918. godine i, poput Starog Dvora, bio je teško oštećen i pre nego što su se u njega zvanično uselio Kralj Aleksandar I 1922. godine. Do 1929. godine bio je zvanična rezidencija Kralja Aleksandra I i kraljice Marije. Danas se u Novom Dvoru nalazi Rezidencija Predsednika Repulike Srbije. Dvorski kompleks na Dedinju koji je gradio Kralj Aleksandar I iz ličnih sredstava, sastoji se od Kraljevskog Dvora (1924-29.) kao zvanične rezidencije i Belog Dvora (1934-37.) sagrađenog za potrebe njegovih sinova. Danas je Kraljevski Dvor dom NJ.K.V. Prestolonaslednika Aleksan-

ORGANIZACIJE

dra i njegove porodice. U periodu od 2. aprila do 30. oktobra, dvorovi su vikednom otvoreni za posete. Prijavljivanje se vrši u Turističkom informativnom centru u podzemnom prolazu kod Palate “Albanija“. Tel: 635-622

BEOGRAD KAFANA “?“

AVALA Avala se nalazi 17 km jugoistočno od centra grada i sa nadmorskom visinom od 511 metara je najbliža planina Beogradu. Kosmaj (628m) je udaljen 55 km i nalazi se na teritoriji prigradske opštine Mladenovac. Avala je dobila naziv od arapske reči “havala“ (vidikovac). Njen vojnostrateški značaj prepoznali su još Rimljani koji su na vrhu planine napravili utvrđenje. Srpski srednjovekovni grad Žrnov, koga su osvojili Turci 1442. godine, razvijao se zahvaljujući rudnom bogatstvu Avale kao ugašenog vulkana. Nažalost, ostaci ovih utvrđenja uništeni su 1934. godine kada je počela izgradnja Spomenika Neznanom junaku autora Ivana Meštrovića. Avalu je do aprila 1999. godine krasio i jedinstveni TV toranj visok 203 metra iz 1965. godine, čija je ponovna izgradnja sve izvesnija. Avala predstavlja idealno beogradsko izletište sa nekolicinom ugostiteljskih objekata i izvanrednim rekreativnim potencijalima, naročito za bicikliste.

Najstarija beogradska kafana nalazi se u ulici Kralja Petra. Smeštena u zgradi podignutoj davne 1823. godine po nalogu Kneza Miloša, već 1826. godine stavljena je u funkciju koju obavlja i danas na zadovljstvo svih Beograđana. Menjajući vlasnike i nazive, 1892. godine zasijala je tabla “Kod Saborne crkve“, čemu se žestoku usprotivio prota Novica Lazarević. Iste večeri vlasnik kafane umesto table stavio je ?, kao privremeno rešenje koje do danas traje. U kafani “?“ odigrana je i prva partija bilijara i otvoreno prvo čitalište “Srpskih novina“. Zaštitni znak kafane su okrugli drveni stolovi i niske stolice koje su sačuvale prvobitni oblik.

105


BEOGRAD NARODNI MUZEJ www.narodnimuzej.org.yu

Zgrada Narodnog muzeja nalazi se na Trgu Re-

UNIVERZITET

i istorijsko-umetničkih predmeta. Među njima posebno mesto zauzimaju Lepenski Vir, Vinčanske statue, Miroslavljevo jevanđelje, slike Paje Jovanovića i Save Šumanovića. Nažalost, zbog dotrajalosti prostora i neophodnosti rekonstrukcije muzejske zgrade, stalna postavka je povučena i do daljnjeg nedostupna za javnost.

STANDARD

SERVISI

ORGANIZACIJE

nameštaj. Od 1841-1863. godine u Konaku je bio smešten Licej, preteča Univerziteta u Beogradu.

TAŠMAJDAN Turski kamenolom (taš-majdan) danas je omiljeni park Beograđana. Današnji izgled

NARODNO POZORIŠTE www.narodnopozoriste.co.yu

publike, neposredno iza spomenika Knezu Mihailu. Muzej je osnovan 10. maja 1844. godine ukazom tadašnjeg Ministra prosvete Jovana Sterije Popovića. Menjajući lokacije i imena, tek 1950. godine biva useljen u velelepnu zgradu u kojoj se i danas nalazi. U sastavu Muzeja nalaze se i: Galerija fresaka (Cara Uroša 20), Muzej Vuka i Dositeja (Gospodar Jevremova 21), Spomen-muzej Nadežde i Rastka Petrovića (Ljube Stojanovića 25), Muzej Lepenski Vir (Donji Milanovac) i Arheološki muzej Đerdapa (Kladovo). Zbirku Muzeja čini preko 400.000 arheoloških

106

Zgrada Narodnog pozorišta nalazi se na Trgu Republike. Građena 1868-69. godine po uzoru na Milansku Skalu, zgrada je bila zajedno sa Kapetan-Mišinim zdanjem najlepša građevina u Srbiji. Rekonstrukcija i značajno proširenje Pozorišta obavljeni su 1986. godine. Pozorište sačinjavaju tri ansambla - Drama, Opera i Balet Narodnog pozorišta. U okviru Pozorišta postoje tri scene: Velika scena, Scena Raša Plaović i Scena V sprat.

KONAK KNEGINJE LJUBICE Nalazi se u ulici Kneza Sime Markovića, blizu Saborne crkve i Patrijaršijskog Dvora. Sagrađen je 1831. godine kao rezidencija porodice Kneza Miloša - kneginje Ljubice i sinova Milana i Mihaila. Danas je u sastavu Muzeja grada Beograda i predstavlja najbolje očuvanu zgradu iz prve polovine 19. veka. Stalnu postavku čini originalni

sa širokim stazama i cvetnim alejama park je dobio 50-tih godina prošlog veka. Poznat je po Tašmajdanskoj steni ispod koje se nalazi čuveni stadion i otvoreni bazeni. Na Tašmajdanu se nalazi i Crkva Svetog Marka, podignuta 1940. godine na mestu stare crkve iz 1835. godine. U crkvi, koja vizuelno podseća na manastir Gračanicu, nalaze se posmrtni ostaci Cara Dušana i bogata zbirka ikona.


UNIVERZITET

STANDARD

SERVISI

ADA CIGANLIJA Ada Ciganlija je najpoznatije od 16 beogradskih rečnih ostrva. Ada je ujedno i najpopularnije beogradsko izletište, čija poseta u vrelim danima prelazi broj od 300.000 kupača. 1967. godine Ada je postala poluostrvo, a dotadašnji rukavac postaje Savsko jezero dugačko oko 4 km. Jedinstvenu eko-oazu, obraslu u gustu listopadnu šumu, nastanjuje bogat životinjski svet. Na ostrvu se nalazi i veštačko jezero, Ada Safari, sa kapitalnim primercima šarana, koje je namenjeno sportskim ribolovcima. Ada Ciganlija ima 50 vrhunskih sportskih terena za preko 20 sportova, među kojima i golf, bejzbol, ragbi, paintball, skijanje na vodi, aquasoccer, bungee, sportsko penjanje... Atrakcije Ade su i brojni kafići, vozić i marina.

BOTANIČKA BAŠTA “JEVREMOVAC“ Botanička bašta je osnovana 1874. godine na predlog Josifa Pančića, njenog prvog upravnika. 1889. godine Kralj Milan Obrenović ustupa Velikoj školi (preteči Univerziteta u Beogradu) zemljište na kome se nalazila Kraljevska bašta, uz uslov da se buduća bašta nazove Jevremovac, po dedi Kralja Milana. Bašta je danas nas-

ORGANIZACIJE

tavna jedinica Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Biljni fond Bašte čini preko 2.000 vrsta drveća, žbunja i zeljastih biljaka, na površini od oko 5 ha. U središtu se nalazi Staklena bašta iz 1892. godine, svojevremeno jedna od najlepših u Evropi, čije se renoviranje sa nestrpljenjem očekuje. U sastavu Botaničke bašte “Jevremovac“, nalaze se i izuzetno vredni Herbarijum sa oko 120.000 tabaka, kao i biblioteka sa preko 13.000 jedinica. Bašta je otvorena za posetioce tokom čitave godine i nalazi se u Takovskoj 43.

NARODNA BIBLIOTEKA www.nbs.bg.ac.yu Narodna biblioteka Srbije, osnovana 1832. godine, predstavlja najstariju ustanovu kulture u našoj zemlji. Nalazi se u jednoj od najprepoznatljivijih zgrada u Beogradu, u Skerlićevoj 1, kod Karađorđevog parka. Tokom oba svetska rata Biblioteka je bila teško oštećena, a uništenje knjižnog fonda predstavlja nenadoknadiv gubitak za srpsku kulturnu baštinu. Danas fondovi i kolekcije Narodne bilioteke broje preko pet miliona različitih publikacija. Članovi Biblioteke, uz stručnu pomoć i prema predviđenim uslovima, mogu koristiti sve fondove NBS, vršiti pretragu baza podataka, vršiti međubibliotečku pozajmicu...

BEOGRAD Publikacije iz fondova NBS se mogu koristiti isključivo u čitaonicama NBS. Centralna čitaonica ima 272 mesta, a postoje još i Čitaonica periodike, E-čitaonica, Naučna čitaonica... čije je radno vreme od 8-20 časova. U Biblioteci se organizuju brojna predavanja, seminari, izložbe, koncerti...

BIBLIOTEKA GRADA BEOGRADA www.bgb.org.yu Biblioteka grada Beograda je najveća biblioteka pozajmnog tipa, čija mreža pokriva celokupno područje Beograda. Osnovana je 1928. godine, ali nas njeni koreni vode do 1836. godine kada je osnovana Biblioteka varoši Beogradske, i 1846. godine i tadašnjeg Čitališta Beogradskog. BGB je matična biblioteka za područje Grada u čijem sastavu se nalazi 13 opštinskih biblioteka. Fond Biblioteke poseduje oko 500.000 publikacija. Članovi mogu pozajmljivati knjige iz fonda, koristiti čitaonice Odeljenja umetnosti, periodike i multimedijalnu čitaonicu. U sklopu Biblioteke nalaze se i Rimska dvorana, Galerija i Vukova sala koje se koriste za naučne skupove, promocije, konferencije, izložbe i dr. Od 1986. godine Biblioteka se nalazi u Knez-Mihailovoj ulici 56.

107


UNIVERZITET

STANDARD

R

SERVISI

aznovrsna ponuda pozorišta, umetničkih galerija, biskopa i

ORGANIZACIJE

muzeja čini Beograd umetničkim i kulturnim središtem čitavog regiona. U našoj prestonici se godišnje izvede preko 9.000 kulturno-umetničkih programa, a manifestacijama poput FEST-a, BITEF-a, BELEF-a, BEMUS-a i Sajma knjiga odavno su prerasle nacionalne okvire i postale deo evropske kulturne i umetničke scene. Najznačajnije ustanove kulture nalaze se u Beogradu - Srpska akademija nauka i umetnosti, Narodna biblioteka, Narodno pozorište, Narodni muzej, Univerzitet umetnosti...

FEST (MEĐUNARODNI FILMSKI FESTIVAL)

KULTURA

www.fest.org.yu Manifestacija revijalnog karaktera, koja je, do danas, 33 puta ugostila najveća imena svetske kinematografije. Održava se u Sava Centru tokom poslednje nedelje februara i prve nedelje marta. Naredni FEST počinje 24. februara i trajaće do 5. marta 2006. godine.

BELEF (BEOGRADSKI LETNJI FESTIVAL) www.belef.org Predstavlja najznačajniji letnji kulturni događaj koji hrabri i razvija kreativnost i inovativnost umetnika i promoviše Beograd kao otvoreni grad. Objedinjuje pozorišnu umetnost, umetničku igru, vizuelne umetnosti i muziku. Održava se tokom jula i avgusta. BITEF (BEOGRADSKI INTERNACIONALNI TEATARSKI FESTIVAL)

BEOGRAD www.bitef.co.yu Održava se od 1967. godine u septembru mesecu. Kao takmičarski festival uživa kultni status i spada u pet najznačajnijih evropskih festivala. Poznat po tome što afirmiše nove pozorišne tendencije.

BEMUS (BEOGRADSKE MUZIČKE SVEČANOSTI) www.bemus.co.yu Najstariji i najznačajniji festival umetničke muzike u našoj zemlji. Održava se u prvoj polovini oktobra u Kolarčevoj zadužbini, Sava Centru i drugim dvoranama. Ovogodišnji, 37. BEMUS traje do 19. oktobra.

BEOGRADSKI SAJAM KNJIGA Jedna od najvećih sajamskih manifestacija u regionu (150.000 posetilaca). Ove godine, koja je i Godina knjige, sajam se održava jubilarni 50. put od 25. do 31. oktobra. Na sajmu, koji je prodajnog tipa, predstavljaju se nova izdanja, ali i celokupna produkcija izlagača. Ovogodišnja zemlja - počasni gost biće Velika Britanija, a cena ulaznice je 150 dinara. Da je Beograd upisan velikim slovima na međunarodnoj kulturnoj mapi dokazuju i: Oktobarski salon, Cinemania, Radost Evrope, BeogrAD, Festival studentskog filma, Ulica Otvorenog srca, Karneval brodova, Leto u Beogradu, Festival arheološkog filma…

109


BEOGRAD BEOGRADSKA KULTURNA MREŽA www.BeogradskaKulturnaMreza.com

BELGRADE BEER FEST Za tri godine postojanja, Belgrade Beer Fest je postao standard dobrog provoda i zabave. Datum održavanja Beer Fest-a je nezaobilazni faktor pri planiranju letnjih aktivnosti. Na festivalu učestvuju proizvođači najpoznatijih domaćih i svetskih piva, a dešavanje kraj Kule Nebojša na Kalemegdanu, prati odličan muzički program. Festival je dobitnik priznanja Društva Srbije za odnose sa javnošću, kao i priznanje Budi dobar i pokaži to drugima.

BELGRADE SPORT FEST Za vreme trajanja 3 festivalska dana, održana su takmičenja, prezentacije i promocije u preko 150

110

UNIVERZITET

sportskih disciplina. Svoje turnire imali su košarka, fudbal, rukomet, odbojka, badminton, odbojka na pesku, bejzbol, stoni tenis, sportsko penjanje, Paint ball, itd. Na festivalu su održane i prezentacije borilačkih sportova, a pažnju posetilaca privlačili su pravi veliki baloni, izložba jedrilica, nastup paraglajdera i motornih zmajeva, izložba Tuning & Styling, prezentacija Splavarenja, Triatlon takmičenje. Najveća atrakcija festivala svakako su bili ekstremni sportovi, water jump, takmičenje rolera i skejt bordova, i bandži skokovi. U Sport Fest su uvršteni i : Olimpic day run, Finale akcije Budu košarkaš, Mini Aero Miting, Turnir poznatih ličnosti u basketu. Shvatajući položaj mladih u društvu, veoma važan deo festivala bile su brojne omladinske kampanje, koje su svojim akcijama uputile društvene poruke vezane za najrazličitije teme koje se dotiču mladih ljudi.

GRADSKI DOČEK NOVE GODINE Doček Nove godine na Trgovima Beograda postao je poseban brend. Više različitih bina i vrsta muzike, uz zaokruženu i strateško vođenu marketing kampanju, učinili su da Beograd postane centar regiona u novogodišnjoj noći.

STANDARD

SERVISI

ORGANIZACIJE

TURISTIČKA O RGANIZACIJA B E O G R A DA Turistič

ka organizacija Beograda (TO javni servis Sk B) je upštine grada Beograda u oblasti predst avljanja i razvija nja turističkih potencijala Gr ada. TOB nudi razn ovrsne progra me razgledanja grada autobu som, brodom ili šetnjom u pratnji stručnih vodiča. Iz bogate po nude izdvaja mo: posetu arheološkom nalazištu “Vinča “, razgledanje kraljevskih dvor ova (od 1.IV do 31.X), razgledanje Beograds ke tvrđave, Bo taničke bašte, Starog Zemun a i Starog grad skog jezgra, razgledanje br odom “Beograd “ (od 15.V do 15.X), razgleda nje balonom i razgledanje Beograda auto busom. Pored toga, Turistička organizacija Be ograda organi zuje i eklskluzivne izlete, vr ši rezervisanje hotela, pruža usluge vodiča i dr. Sedište TOB-a nalazi se u De čanskoj 1, tel: 3248-404 i 32 48-310. Turistič ki info centri nalaze se na Ae rodromu, Glav noj železničko stanici, Terazij j ama, Knez M ihailovoj i na Savskom pristan ištvu (tokom le tnje sezone). Web adresa je www.tob.co.yu.


UNIVERZITET

STANDARD

PARKIRANJE U BEOGRADU Režim parkiranja u Beogradu, kao i u drugim velikim gradovima, podrazumeva nešto restrikivnija pravila u najužoj gradskoj zoni, takozvanom krugu dvojke (misli se na kružnu tramvajsku liniju). U okviru gradskog jezgra uspostavljene su tri parkirne zone (zelena, žuta i crvena) u kojima važi vremensko ograničenje parkiranja. Parking u zelenoj zoni

SERVISI

BEOGRAD

ORGANIZACIJE

Bioskopi Akademija 28 Dvorana KCB Dom Omladine Dom Sindikata Jadran Kinoteka Kozara Roda Tuckwood Cineplex Šumadija Palace

Adresa Nemanjina 28 Kolarčeva 6 Makedonska 22 Trg Nikole Pašića 5 Trg Republike 5 Kosovska 11 Terazije 25 Požeška 83a Kneza Miloša 7 Turgenjevljeva 5

Pozorišta Adresa ograničen je na 3 sata (20 din/sat), Akademsko pozorište Balkanska 4/I u žutoj na 2 sata (25 din/sat), a u Atelje 212 Svetogorska 21 crvenoj 1 sat (35 din.). Zone su Mileševska 64a obeležene vidnim saobraćajnim Beogradsko dramsko pozorište znakom, kao i iscrtanim linijama Bitef teatar Skver Mire Trailović 1 odgovarajuće boje na samom Jugoslovensko dramsko pozorište Kralja Milana 50 parking mestu. Nakon isteka Narodno pozorište Francuska 3 predviđenog vremena, vozač je Teatar T Bul. Kralja Aleksandra 77a dužan da napusti parking mesto Zvezdara teatar Milana Rakića 38 (preparkira se). Plaćanje se vrši putem karata za (zelena zona). Ubrzo po slanju, stiže SMS kojim parkiranje (kupuju sa na kioscima), parkomata, se potvrđuje da je parking za vozilo ukucanih čip kartica i SMS poruka obe mreže. registarskih tablica plaćen. Nekoliko minuta pre Ako su reg. tablice npr. BG*257-275, plaćanje isteka trajanja parkinga, dobićete SMS kojim se putem SMS-a se vrši tako što se ukuca broj reg- obaveštavate da vaš parking uskoro ističe. istarskih tablica u sledećem formatu: BG257275 Info centar: 3035-400 (bez ikakvih razmaka) i pošalje na određeni broj www.parking-servis.co.yu 9111 (za crvenu zonu), 9112 (žuta zona) ili 9113

111


BEOGRAD

PREVOZ U BEOGRADU

UNIVERZITET

SERVISI

ORGANIZACIJE

Muzeji Narodni muzej Muzej primenjene umetnosti Muzej savremene umetnosti Muzej grada Beograda Vojni muzej Spomen-muzej Ive Andrića Muzej FK “Crvena zvezda” Muzej automobila Muzej Nikole Tesle

Adresa Trg Republike 1a Vuka Karadžića 18 Ušće bb Zmaj Jovina 1 Kalemegdan Andrićev venac 8/I Ljutice Bogdana 1a Majke Jevrosime 30 Krunska 51

Web adresa www.narodnimuzej.org.yu www.mpu.org.yu www.msub.org.yu www.mgb.org.yu

Galerije Galerija “Ozon” Galerija Grafičkog kolektiva Galerija Doma omladine Beograda Galerija Zadužbine Ilije M. Kolarca Galerija SANU Galerija ULUS Galerija fresaka Srećna galerija - SKC

Adresa Andrićev venac 12 Obilićev venac 27 Makedonska 22 Studentski trg 5 Knez Mihailova 35 Knez Mihailova 37 Cara Uroša 20 Kralja Milana 48

telefoni 3036-032 627-785 324-8202 185-794 334-2400 2621-954 262-1491 360-2001

Beograd kao veliki grad ima razvijeni sistem gradskog prevoza, i mrežu organizovanu u dve zone koja uključuje ukupno 134 linije. Prevoz je organizovan tramvajima, trolejbusima i autobusima. U okviru Integrisanog tarifnog sistema pored preduzeća GSP deluje i određeni broj privatnih prevoznika koji ispunjavaju propisane uslove. Pravo na prevoz se ostvaruje poništavanjem pojedinačne karte ili korišćenjem mesečne pretplatne markice. Karta na kiosku košta 20, a u prevozu 30 dinara, i važi za jednu vožnju. Studenti pripadaju povlašćenoj kategoriji i za njih pretplatna markica kojom imaju neograničen broj vožnji košta 550 dinara za I zonu i 700 dinara za drugu zonu. Za izdavanje legitimacije potrebna je jedna fotografija, fotokopija lične karte, popunjen zahtev za izdavanje legiti-

112

STANDARD

www.tesla-museum.org

macije i potvrda o redovnom pohađanju fakulteta. Pravo Taxi na ovu privilegiju imaju studenti fakulteta koji nisu stariji Beotaxi od 30 godina. Beogradski taxi Žuti taxi Beograd ima i rasprostranjenu mrežu taksi prevoznika okuPink taxi pljenih u brojna udruženja. Okvirne cene taksi prevoza su: Maxiss taxi start 45 din; kilometar vožnje: 35 din (I tarifa), 43 din (II tarifa - od 22-6, nedeljom i državnim praznicima) i Lux taxi Plavi taxi 62 din (vangradska vožnja), sat čekanja 210 din.

telefoni 970 9801 9802 9803 581-111 3284-444 555-999


UNIVERZITET

STANDARD

SERVISI

Strani kulturni centri Britanski savet Italijanski institut Ruski centar za nauku i kulturu Američki kutak Francuski kulturni centar Gete institut (Nemački kulturni centar) Institut “Servantes” (Španski kult. centar) Kanadski kulturni centar

BEOGRAD

ORGANIZACIJE

Adresa Terazije 8 Njegoševa 47/III Narodnog fronta 33 Svetozara Markovića 23-25 Zmaj Jovina 11 Knez Mihailova 50 Čika Ljubina 19 Kneza Miloša 75

SPORT Grad sportskih šampiona ove godine ima priliku da ugosti najbolje vaterpoliste, odbojkaše i košarkaše. Sa više od 1.000 sportskih objekata, među kojima

Web adresa www.britishcouncil.org/yugoslavia www.italcultbg.org.yu www.rcnk.co.yu www.ccf.org.yu www.goethe.de/belgrad www.belgrado.cervantes.es

Web adresa - derbi www.fc-redstar.net www.kk-crvenazvezda.net www.delije.net www.partizan.co.yu

www.kkpartizan.co.yu www.grobari1970.org.yu www.juznifront.com

(Radnički 3 puta), košarci/ se izdvajaju Arena (kapaciteta 20.000 mesta), bažene (Crvena Zvezda), atletici zen Tašmajdan, stadioni Crvene Zvezde i Partizana, (Crvena Zvezda), fudbalu (Crvena Zvezda, prvak Evhala Pionir... Beograd je spreman na svaki sportski rope i sveta ’91/92.) i košarci/muškarci (Partizan). izazov. Susreti Crvene Zvezde i Partizana spadaju među Najveća sportska manifestacija u Beogradu (i u najveće gradske derbije, a rivalstva između navijača Srbiji i Crnoj Gori) je Beogradski maraton. Prvi prenose se na sve sfere svakodnevnog života. marataon je održan 8.maja 1988. godine, na inicijativu čuvenog Sportski objekti Adresa Telefon novinara Đoke Vještice. BeogradBeogradska Arena Španskih boraca 20 311-2520 ski maraton sačinjavaju četiri trke: Hala Pionir Čarli Čaplina 39 766-566 Dečiji maraton, Trka zadovoljstva Pariske komune 20, NBgd 601-658 (FunRun), Polumaraton i Maraton. Hala sportova Dečiji maraton se održava u Beo Stadion FK Crvena Zvezda Ljutice Bogdana 1 367-2061 ZOO vrtu, nedelju dana pre osta- Stadion FK Partizan Humska 1 648-222 lih trka. Start maratona je ispred SRC Tašmajdan Ilije Garašanina 26-28 3233-048 zgrade Savezne skupštine, a cilj SC 25. maj Tadeuša Košćuška 63 182-242 je na Terazijama. www.bgdmaraSC Banjica Crnotravska 4 667-999 thon.org Beogradski klubovi su bili ev- SC Voždovac Crnotravska 4 266-0640 ropski šampioni u: vaterpolu SC Košutanjak Kneza Višeslava 72 555-288 (Partizan 6 puta), rukometu/žene

Hipodrom

Paštrovićeva 2

354-6826

113


BEOGRAD Naziv Absinthe Acapulco Akademija Amica Anderground Beogradsko čitalište Bus Caffe Del Mar Gaučosi Greenet Havana Jazz Pub Hot Spot Jazz Caffe Kuća Lepih Umetnosti KST

Adresa Kralja Milutina 33 Zemunski kej Rajićeva 10 Skadarska 40c Pariska 1a Zmaj Jovina 17 Aberdareva 1b Rajićeva 3 Vojvode Bojovića 17a Bul. Kralja Aleksandra 72-74 Nikole Spasića 3 Studentski Trg 21 Obilićev venac 19 Zmaja od Noćaja 11 Bul. Kralja Aleksandra 73

NOĆ3 . Í .; 4 9

114

UNIVERZITET

Naziv Lagum Mr. Stefan Braun Oh!Cinema Optimist Plato Prestige Que Pasa? Rio Bravo Sound The Glimmer Twins Tramvaj Trend 2 (T2) Tvrđava Underwood Caffe 3 Carrots Irish Pub

R

STANDARD

Adresa Svetozara Rajića 5 Nemanjina 4/IX Gračanička 18 Bul. Despota Stefana 22 Akademski plato 1 Zemunski kej Kralja Petra 13-15 Kralja Petra 54 S avski kej Mileševska 63 Ruzveltova 2 Kraljice Marije 83 Mali Kalemegdan bb Vasina 3 Kneza Miloša 16

azgovarajte, dogovarajte, zavodite, provodite, slavite, lumpujte... u beogradskim kafićima, klubovima, barovima, diskotekama i pivnicama sve je dozvoljeno. Jedna od stvari koja Beograd sigurno svrstava među par najboljih gradova u Evropi, su mesta gde se možete odlično provesti. Na raspolaganju vam stoje nebrojeni kafići sa prelepim baštama. Jazz, rock, reggae klubovi kao i Kubanski, Irski i mnogi drugi barovi širom

SERVISI

ORGANIZACIJE

otvaraju svoja vrata i omogućuju svakome da pronađe idealno mesto za zabavu i relaksaciju. Najveća koncentracija dobre zabave u vidu noćnih izlazaka nalazi se u centru grada, ali se ne mogu zaobići i brojni splavovi na Savi i Dunavu kao i kafići na Adi Ciganliji. an ogradu prikaz Prvi film u Be ”. st kr n ni “Zlata je 1896. u kafa 06. 19 je n kop osnova Prvi stalni bios

A: KLIKNITE N et

www.b92.n www.beograd.org.yu www.krstarica.com www.planplus.co.yu www.club.co.yu www.yellowcab.co.yu www.izlazak.com www.pcberza.co.yu www.mobilnisvet.com www.phone.co.yu www.011shop.co.yu www.jeftino.co.yu


BEOGRAD PREPORUČUJE

UNIVERZITET

STANDARD

SERVISI

ORGANIZACIJE

M O:

Beograd je po znat i po fenom enalnim restor brzu hranu. U anima, kafana situacijama ka ma, bistroima, da je potrebna su nahranila m ali i mestima za priručna menza noge generaci , preporučujem je studenata Un o mesta koja verziteta u Beog radu. 1. Duff - iako ni je baš original nog naziva, ov hrana u pitanj aj fast food je u. Odlična uslu neprikosnoveni ga, mogućnost mocije, veliki broj 1 ka telefo izbor različitih be splatnih priloga nskog naručivanja, česti popu da je kvalitet po ne što višoj ceni od sti i pro(koje sami stav ljate) i najvažni uobičajene su na. razlog za stalne je odličan gužve ispred ov Lokacije: Auto ih restorakomanda, Usta nička, Novi Be Obavezno prob ograd ati: Krastyburg er 2. Stepin vajat - kultno mesto za gužva na Auto komandi (počet roštilj pre, posle i za vreme Geografske ko ve ak ulice Vojvod uživa. Sa nešt ordinate Beo e Stepe) dovoljn čitog derbija. Danonoćna o umerenijim grada, obeleÎ JS ce o J Z 0 SJ _ 2 N govori o status nama i kvalite Mateusa, a ni M tom koji ne os u koji Stepa M F ileta sa Čubure N Q T[ TOZQ N H tavlja ravnoduš N 0 , za studente sa X Z 44 49’14’’ seve nim ni Lotara Voždovca ovaj rne geografske restoran nema 3. Grill UNO - 20 027’44’’ is širine, alternativu. sistem fast food točSJ L JT L W F kioska koji razg tradiciju kao go K X PJ ranat po celom repomenuti, al I p ZÎ N rosečna nadm SJ i se kvalitetom gr konkurent na orska visina 11 zadovoljstvo ar i rasprostranjen adu. Nema toliko dugu 6 ,7 5 m mije korisnika oš ću na meće kao ozbi . ljan 4. Banjalučki će Važni telefoni vap - takođe po stoji na više m formalno mes to za after hour esta. Tokom 90 Policija 92 BAS 636-299 -tih Banjalučan svakog izlaska mada se niko ni ac je bio ne- Vatrogasna služba 93 . Asortiman se kada nije buni Lasta 2638-555 svodi na Malu o zbog toga. Pr i Veliku porciju overite zašto. , Hitna pomoć 94 Gl. Žel. stanica 629-400 5. Bucko pizza - jedini predstav nik plemenito Beograđana od Tačno vreme 95 Aerodrom 601-424 g testa na TOP kada je patent 5 listi, zaradio irao pronalazak ne smanjuju se je Telegrami 96 Urgentni centar 3618-444 sim salata kao doda patije svih redovi u Francu tak pizza-i. Od skoj i Beograds tog momenta koj ulici gde se Razna obaveštenja 9812 Dežurne apoteke 00-24 nalaze Bucko re Nećete se prev storani. ariti i ako svra Buđenje 9811 Prvi maj 3344-923 tite: u Orao, na Pingvin (splav Giros.gr, kod Lo ), u Pekaru Aca kija, kod Cice, i Pekaru Toma, Brojevi pretplatnika 988 Sveti Sava 643-170 kod Nišlije, na Amica-u, Keop s ili u Pinokio. Repertoari 9822 Zemun 618-582

116


Spisak fakulteta: 1. Arhitektonski fakultet 2. Bioloski fakultet 3. Defektoloski fakultet 4. Ekonomski fakultet 5. Elektrotehnicki fakultet 6. Fakultet civilne odbrane 7. Fakultet organizacionih nauka 8. Fakultet političkih nauka 9. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 10. Fakultet veterinarske medicine 11. Fakultet za fizičku hemiju 12. Farmaceutski fakultet 13. Filološki fakultet 14. Filozofski fakultet 15. Fizički fakultet 16. Geografski fakultet 17. Građevinski fakultet 18. Hemijski fakultet 19. Mašinski fakultet 20. Matematički fakultet 21. Medicinski fakultet 22. Poljoprivredni fakultet 23. Pravni fakultet 24. Pravoslavni bogoslovski fakultet 25. Rudarsko-geološki fakultet 26. Saobraćajni fakultet 27. Stomatološki fakultet 28. Šumarski fakultet 29.Tehnološko-metalurški fakultet 30. Učiteljski fakultet R - Rektorat Univerziteta S - Savez studenata Beograda

PlanPlus 2006

117


1

22

118


3

2

11, 15, 18, 20 2, 13, 16 R 14

25 S 4

119


3

30

23

29

1, 5, 17

21, 27

120


10

4

121


5 19

122

24


6 6

123


7 9

28 8

7

26

12

124


SUMMARY UNIVERSITY IN BELGRADE The University in Belgrade is the largest and the most important academic institution in Serbia and Montenegro and the centre of educational, scientific and social life. This year there will be celebrated the 100th anniversary of the transformation of Big School and the University in Belgrade, i.e. the passing of the first Law about the University. The beginning of the University dates back to the year 1808 when, during the First Serbian Uprising, Dositej Obradović was the head of the Big school. In 1838 in Kragujevac there was formed the Lycée which moved

to Belgrade in 1841. In 1863, the Lycée becomes the Big School and moves into a new building which was the gift of the Danube captain - Miša Anastasijević. Exactly 100 years ago, the Big School became the University in Belgrade with 34 professors and 788 students. During its complete history, the University promoted the ideas of a democratic society, civil rights and freedoms, the national tradition and European orientation. Big students demonstrations in 1968 are the best proof for that, but also in 1991/92, then in 1996/97 and finally in 2000. Today, within the University in Belgrade there are 31 faculties and 5 scientific institutes. Besides them, a part of the University is University Library “Svetozar Marković” with the holdings of about 1.5 million publications as well as the Computer Centre (RCUB). The number of students who got the diploma of the University in Belgrade amounts over 320.000, the number of M.A.s is 21.700 and the title of a Ph.D. has been given to nearly 12.100 candidates.

UNIVERSITY IN BELGRAD E

At present, 72.000 students of basic studies are acquiring knowledge at the University. They are being taught by the teaching staff of 2.500 profes-

sors and docents and the same number of assistants and associates in teaching. About 16.500 new students enrol the University each year. The main office of the University, the Rector’s office, has been situated since 1863 in one of the most beautiful Belgrade buildings, which was presented by Miša Anastasijević to “his fatherland”, at the address Studentski Trg 1. Telephones: 011/635-579 and 011/635-153. The internet address: www.bg.ac.yu

THE UNIVERSITY OF THE FUTURE The largest challenge which today stands in front of the University in Belgrade is the adequate carrying out of the reform process and the implementation of the new Law of University Education. Repeated including into the family of European universities also means the adaptation of the system of university education to the standards of Bologna process. The task for Serbia is to become a part of the European zone of the university education not later than in 2010, which means the mutual coordination and familiarity of studying programmes, i.e. academic titles, as well as the mobility of students, teachers and the labour employees based on it

125


SUMMARY RULES OF STUDIES The Law of Higher Education and the general document for universities regulate the rules of studies. The Law was passed on August 30th 2005 and is regarded as the reform law aiming at harmonisation of our higher education with European regulations and the standards of Bologna Process.

GENERAL INFORMATION Academic year begins on 1st October and lasts 12 months. The tuition period is 30 weeks. A student may be entitled to financing from the Republic budget or s/he may be self-financed. Each subject within a course programme is described by a number of credits attached to its components – ECTS (European Credit Transfer System).The total of 60 ECTS credits equals the workload of a full-time student during one academic year, on the basis of 40-hour working week.

PROGRESS OF STUDIES Undergraduate academic studies – 180240 ECTS Specialist academic studies – 60 ECTS or 120 ECTS (minimum of 300 credits is required during undergraduate and specialist studies)

126

The exceptions are the programmes in medical sciences, where undergraduate and specialist studies may be integrated, so that the total of ECTS credits does not exceed 360.

EXAMINATIONS An examination may be taken on completion of certain subject tuition. Examinations may be oral, written or in the form of practical work. Examination terms are in January, April, June, September and October. A student may obtain the maximum of 100 credits after successful completion of the work required and a pass in the examination. Pre-examination work participates in the total credit score with the minimum of 30 or the maximum of 70 credits. The performance of the student is documented by a grade - 5 (failed) to 10 (excellent).

ENROLMENT OF EIGN STUDENTS

FOR-

Foreign citizens may enrol studying programmes under the same conditions as local citizens. Faculties may enrol an unlimited number of candidates who are foreign citizens for the first year of studies. A candidate - a foreign citizen applies by submitting a validated diploma about

the completed four-year secondary school and the proof about the health insurance for the school year which he enrols and the certificate of the authorized board about the adequate usage of the Serbian language. Students who come from abroad are accommodated in Students’ Home “Rifat Burdžovićć” on Zvezdara and they have the same rights and allowances as local students. The Institute for Medical Protection of Students in Krunska 57 takes care of the medical protection of foreign students.

STUDENT ORGANIZATIONS AND ASSOCIATIONS A large number of student organisations and associations is established at Belgrade University. The most active organizations of a trade union character are Student Alliance of Belgrade and Student Union of the University of Belgrade. Besides them there are many organizations aiming at international cooperation and student exchange, and which act within the Centre for Student International Cooperation (YuMSIC, NAPSer,BEST EESTEC, IAAS and AEGEE) or independently AIESEC, ELSA, IAESTE …


SUMMARY CULTURE AND SPORTS AT BELGRADE UNIVERSITY A variety of cultural, artistic and sports events is available to students in Belgrade. Some of the best are organised by Student Cultural Centre and Cultural Hall “Students’ Town”. Students may join cultural-artistic societies. We recommend AKUD “Branko Krsmanović” and AKUD “Žikica Jovanović - Španac”. Student sports competitions at Belgrade University are organized by the University Sports Association of Belgrade.

The Faculty of Architecture (page 18) http://www.arh.bg.ac.yu/ Established in 1948. (1844.)* Departments: Architecture; Urbanism; Architectural engineering Number of students: 1. 700 Facilities:

The Faculty of Biology (page 19) http://www.bio.bg.ac.yu/ Established: in 1995. (1873.) * Departments: Biology; Molecular biology and physiology; The teacher of biology and chemistry; Ecology and environment protection Number of exams: 32-35

Number of students: around 1.000 Facilities: 3 x

Faculty for Special Education and Rehabilitation (page 20) http://www.defektoloski.bg.ac.yu/ Established: in 1974. Courses: Department for Hearing Disorders; Dapartment for Mental Retardation; Department for Visual Disorders; Department for Speech and Language Pathology; Department for Motoric Disorders and Chronic Diseases; Department for Behavioral and Socio-emotional Disorders Number of students: 2.010 Number of exams: 28-32 Facilities:

The Faculty of Electrical Engineering (page 21) http://www.etf.bg.ac.yu/ Established: in 1948. (1894.) * Departments: Telecommunications and Information Technology; Numerical Technology and Informatics, Energy, Electronics, Physical Electronics, Microelectronics group; Softver Engineering Number of students: 3.866 Facilities:

The Faculty of Civil Defence (page 24) http://www.fco.bg.ac.yu/

The Faculty of Economics (page 23)

Established: in 1975. Departments: Human and social recources management; Civil Defence; Civil protection and environment preservation; Safety management

http://www.ekof.bg.ac.yu/

Facilities:

Established: in 1937. Departments: Economic Analysis and Policy; Marketing; Accounting, Auditing and Financial Management; Trade and Commerce; Finance, Banking and Insurance; Tourism and Hotel Industry Management; Statistics and Informatics; Management; International Economy and Foreign Trade Number of students: 8.650 Number of exams: 29-32 Facilities:

The Faculty of Organisational Sciences (page 25) http://www.fon.bg.ac.yu/ Established: in 1969. Departments: Information Systems; Management; Operational Management; Quality Management Number of students: 4.600 Number of exams: 41-43 Facilities:

127


SUMMARY The Faculty of Political Sciences

The Faculty of Physical Chemistry

(page 26)

(page 29)

http://www.fpn.bg.ac.yu/

http://www.ffh.bg.ac.yu/

Established: in 1968. Departments: Journalism and communication studies; Political science; International Relations; Social policy and Social work Number of students: 2.500 Number of exams: 31-35 Facilities:

Established: in 1990. (1903.)* Departments: General Research group; Physical chemistry of materials; Physical chemistry in environment control and protection; Biophysical chemistry; Radiochemistry and nuclear chemistry Number of students: 1.400 Facilities:

The Faculty of sports and physical culture (page 27)

The Faculty of Pharmacy (page 30)

http://www.dif.bg.ac.yu/

http://www.pharmacy.bg.ac.yu/

Established: in 1963. (1939.)* Departments: Physical culture; Sports Number of students: 2.800 Number of exams: 32 i 36 Facilities:

Established: in 1945. (1939.)* Departments: B.Sc. in Pharmaceutics; B.Sc. in Pharmaceutics â&#x20AC;&#x201C; medical biochemist Number of exams: 31 Number of students: 2.850 Facilities:

The Faculty of Veterinary Medicine (page 28)

The Faculty of Philology (page 31)

http://www.vet.bg.ac.yu/

http://www.fil.bg.ac.yu/

Established: in 1936. Number of students: 1.568 Number of exams: 47 Facilities:

Established: in 1960. (1803.)* Departments: The Serbian language and literature; The Serbian language and literature with general linguistics; Serbian literature and language; Serbian literature and language with general literature; General literature and

128

literature theory; Oriental philology, Library science and information technology; General linguistics; Bulgarian; Russian; Polish; Czech; Slovakian; Italian; French; Spanish; Romanian; German; Scandinavian; English; Arabic; Turkish; Japanese; Greek; Hungarian; Dutch; Ukrainian Number of exams: 13-31 Number of students: 7.900 Facilities:

The Faculty of Philosophy (page 33) http://www.f.bg.ac.yu/ Established: in 1838. Departments: Psychology, Pedagogy, Andragogy, Philosophy, Sociology, Art history, Archeology, History, Anthropology with ethnology, Classical sciences Number of students: 4.200 Facilities:

The Faculty of Physics (page 34) http://www.ff.bg.ac.yu/ Established: in 1995. Departments: General physics; Theoretical and experimental physics; Applied physics and information technology; Meteorology; Physics and engineering fundamentals; Physics and chemistry


SUMMARY Number of students: 500 Number of exams: 25-35 Facilities: 2 x

The Faculty of Geography (page 35) http://www.gef.bg.ac.yu/ Established: in 1995. (1853.)* Departments: Geography; Spatial planning; Demography; Environment geospatial fundamentals Number of exams: 27-36 Number of students: around 1.000 Facilities:

The Faculty of Civil Engineering (page 37) www.grf.bg.ac.yu/ Established: in 1958. (1846.)* Courses: Civil Engineering department: Construction, Water engineering, Roads and railways, Management, Technology and informatics in Civil engineering; Geodesy and geoinformatics department Number of students: around 2.300 Number of exams: around 40 Facilities:

The Faculty of Chemical Engineering (page 38) http://www.chem.bg.ac.yu/

004

Established: 1995. (1905.) Departments: B.Sc in Chemistry; Chemistry teacher; Biochemist; B.Sc. in Environmental chemistry Facilities:

The Faculty of Mechanical Engineering (page 40) http://www.mas.bg.ac.yu/

Optimization, Probability and Statistics, Computer Science and Informatics, Teacher of Mathematics and Computer Sciences, Rational Mechanics, Continuum Mechanics, Astronomy and Astrophysics Number of exams: 22-34 Number of students: 1.800 Facilities:

The Faculty of Medicine (page 42)

Established: in 1948. (1873.)*

http://www.med.bg.ac.yu/

Departments: Production engineering, Machines and Material engineering, Shipbuilding, Aeronautical Engineering, Process engineering and environmental protection, Food Industry Engineering, Energy, Thermal Power Engineering, Transportation engineering, Construction and Mechanization, Automatic Control, Internal-Combustion Engines, Biotechnical System Engineering, Biomedical Engineering, Information Technologies Engineering, Railway Engineering, Motor Vehicles, Armament Systems, Industrial Engineering Number of students: 2.500 Facilities:

Established: in 1920. (1876.)* Number of students: 5.864 Number of exams: 36 Facilities:

The Faculty of Mathematics (page 41) http://www.matf.bg.ac.yu/ Established: in 1995. (1873.)* Departments: Theoretical Mathematics and Applications, Numerical Mathematics and

The Faculty of Agriculture (page 43) http://www.agrifaculty.bg.ac.yu/ Established: 1919. Departments: Farming, Fruit and wine growing, Cattle breeding, Land reclamation, Plant and food products protection, Agricultural engineering, Agroeconomics, Food processing industry Number of exams: up to 39 Number of students: around 4.000 Facilities: The Faculty of Law (page 45) http://www.ius.bg.ac.yu/ Established: in 1863.

129


SUMMARY gy, Mineralogy and Crystallography, Petrology and geochemistry, Mineral resources deposits surveying Number of students: 1.050 Facilities:

Protection against erosion and control of torrents Number of students: 2.100 Number of exams: 33-38 Facilities:

The Faculty of Transport and Traffic Engineering (page 48)

The Faculty of Technology in Bor

The Faculty of Theology (page 46) http://www.bfspc.bg.ac.yu/

www.sf.bg.ac.yu/

http://www.tf.bor.ac.yu/

Established: in 1920. Departments: Theological-Biblical, Theological-systematic, Theological-historical, Theological-patristic, Theological-practical, Theological-philosophical Number of students: 1.500 Facillities:

Established: in 1960. Departments: Railway traffic, Road traffic, Waterway traffic, Air traffic, PTT, Logistics group Number of students: 2.300 Number of exams: 33-43 Facilities:

Established: in 1961. Courses: Department of Mining: Operation of mineral resources deposits, Mineral technology, Recycling technology and sustainable development, Department of Metallurgy: Metallurgy engineering, Processing Metallurgy, Geoengineering, Metal materials engineering, Precious metals and gold processing, Inorganic-chemical technology, Environment engineering, Industrial informatics, Informatics engineering, Industrial management, International business and Electromechanical engineering Number of students: 1.600 Number of exams: 35-40 Facilities:

Departments: Judiciary, Administrative Law and Theory, Commercial Law, International Law, Law theory Number of students: 8.900 Number of exams: 31 Facilities:

The Faculty of Dental Medicine The Faculty of Mining and Geology

(page 49)

(page 47)

http://www.stomf.bg.ac.yu/

http://www.rgf.bg.ac.yu/

Established: in 1948. Number of students: 2.200 Number of exams: 52 Facilities:

Established: in 1956. (1946.)* Courses: Department of Mining: Superficial operation of mineral resources deposits, Operation of liquid and gaseous mineral resources, Underground operation of mineral resources deposits and underground chambers construction, Mining Mechanization, Preparation of mineral resources and surveying; Department of Geology: Geotechnics, Geophysics, Hydrogeology, Regional geology, Paleontolo-

130

The Faculty of Forestry (page 51) http://www.sfb.bg.ac.yu/ Established: in 1949. (1919.)* Departments: Forestry, Lumber processing, Landscape architecture and Horticulture,

(page 52)

The Faculty of Technology and Metallurgy (page 53) http://www.tmf.bg.ac.yu/ Established: in 1950. (1925.)*


SUMMARY Departments: Chemical Engineering, Textile Engineering, Printing Engineering, Metallurgy and Metal materials, Inorganic Chemical Technology, Environment Engineering, Biochemical Engineering and Biotechnology, Organic Chemical Technology and Polymer Engineering, Design and Technology of Textile Products, Pharmaceutical Engineering Number of students: 1.800 Facilities:

Teacher-training College (page 54) http://www.uf.bg.ac.yu/ Established: in 1993. (1972.)* Number of students: 1.170 Facilities:

Legend: * the year from which the courses from the particular area have been conducted at the University of Belgrade - Library - Reading room - Computer centre - Bar, restaurant - Student info centre

BELGRADE Belgrade, as the capital of Serbia and Montenegro, and the metropolis with nearly 1.6 million citizens, offers you numerous possibilities to express and develop personal potentials, gain the top-quality education, set the foundations of a successful career and make friendships which will accompany you the whole life. The City of secrets and the City of Open Heart, Belgrade repeatedly reveals itself to its visitors, but also to the citizens of Belgrade, attracting them by its charm and uniqueness. The city at the crossroads of roads, welcomes its guests with spread arms and the stay in it always seems to the guests a day shorter than it should be. Belgrade is provocative, dynamic, inspiring and funny. Get familiar with Belgrade www.belgradetourism.org.yu The first traces of human settlements on the territory where Belgrade is located today date back from the period of 7000 years ago. Belgrade is the city because of which the largest number of battles was fought. It was conquered by the Celts, the Romans, the Huns, the Goths, the Turks, the Hungarians … Some of the sights which must be visited are Kalemegdan and Belgrade Fortress, The Temple of Saint Sava, Belgrade Courts, Avala mountain,

the bohemian quarter Skadarlija, Ada Ciganlija, Tašmajdan Park, Botanical Garden and Church of Saint Marko. Belgrade is the city of culture and sports. The rich offer of Belgrade theatres, art galleries, cinemas and museums is at hand. Some events as FEST, BITEF, BELEF, BEMUS, Book Fair, have overgrown national limits and become a part of European cultural and art scene. The city of sports champions has a chance this year to accommodate the best waterpolo, volleyball and basketball players. With more than 1.000 sports facilities, out of which are prominent Arena hall, Tašmajdan swimming pool, Red Star and Partizan stadiums, Pionir hall, Belgrade is ready for each sports challenge. Rich nightlife has made Belgrade a capital of entertainment. Famous for its numerous rafts and clubs which guarantee excellent fun, Belgrade offers its visitors unforgettable moments. Belgrade Tourist Organization (BTO) offers various programmes of sightseeing by bus, a ship or on foot, with the escort of expert guides. The main office of BTO is in Dečanska 1; www.tob. org.yu. Tourist information centres are located at Belgrade Airport, main railway station, on Terazije square, in Knez Mihajlova street and on the Sava Pier (during summer season).

131


PlanPlus 2006


vodic-za-brucose-ssb-2005  

S 14 restorana. Porodica koja voli da putuje, kako turistički, tako i da bi na brojnim seminarima i kongresima usavršila postojeća i stekla...