Page 1

                                  

2012/3/31 基隆 男士特會  

基隆男士特會-充滿恩典與見證 ! 有七位牧師到埸遮蓋祝福,七對夫妻檔, 還有永不缺席從嘉義趕來的東原哥。

基隆男士初擔綱

七位牧長齊遮蓋

更有東原專程來

主恩臨到新港都

 


(男士特會)專題報導-基隆2012.03.31  

(男士特會)專題報導-基隆2012.03.31

(男士特會)專題報導-基隆2012.03.31  

(男士特會)專題報導-基隆2012.03.31