Page 1

Ò.Á. Ãóìåíþê, І.Ñ. Ãîëіÿä, Í.Á. Ëîñèíà

для державної підсумкової атестації з технологій (обслуговуючі види праці) Ðåêîìåíäîâàíî Ìіíіñòåðñòâîì îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè

клас

Êèїâ Öåíòð íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîї ëіòåðàòóðè 2014


ÓÄÊ 62-028.31(079.1) ÁÁÊ 30ÿ721-4 Ç-41 Ðåêîìåíäîâàíî Ìіíіñòåðñòâîì îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè (íàêàç Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè âіä 27.12.2013 № 1844)

Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ äåðæàâíîї ïіäñóìêîâîї àòåñòàÇ-41 öії ç òåõíîëîãіé (îáñëóãîâóþ÷і âèäè ïðàöі) : 11-é êë. / Ò.Á. Ãóìåíþê òà іí. — Ê. : Öåíòð íàâ÷.-ìåòîä. ë-ðè, 2014. – 84 ñ.: іë. ISBN 978-617-626-211-4.

ISBN 978-617-626-211-4

ÓÄÊ 62-028.31(079.1) ÁÁÊ 30ÿ721-4

© Ãóìåíþê Ò.Á., Ãîëіÿä І. Ñ., Ëîñèíà Í.Á., 2014 © Öåíòð íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîї ëіòåðàòóðè, ñåðіéíå îôîðìëåííÿ, îðèãіíàë-ìàêåò, 2014


3

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Çáіðíèê çàâäàíü ç òåõíîëîãіé (îáñëóãîâóþ÷і âèäè ïðàöі) ïðèçíà÷åíî äëÿ ïðîâåäåííÿ äåðæàâíîї ïіäñóìêîâîї àòåñòàöії ó÷íіâ 11-ãî êëàñó çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ, ó ÿêèõ îðãàíіçàöіÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó âіäáóâàєòüñÿ çãіäíî ç íàâ÷àëüíèìè ïëàíàìè çà âñіìà íàïðÿìàìè íàâ÷àííÿ, êðіì òåõíîëîãі÷íîãî ïðîôіëþ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ äåðæàâíîї ïіäñóìêîâîї àòåñòàöії ç òåõíîëîãіé ìіñòèòü òåñòîâі çàâäàííÿ äëÿ ïåðåâіðêè ðіâíÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ 11-ãî êëàñó ç îáñëóãîâóþ÷èõ âèäіâ ïðàöі. Çìіñò çàâäàíü âіäïîâіäàє ÷èííіé íàâ÷àëüíіé ïðîãðàìі ç ïðåäìåòà «Òåõíîëîãії», à îöіíþâàííÿ çäіéñíþєòüñÿ âіäïîâіäíî äî êðèòåðіїâ îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ ó ñèñòåìі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè. Ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äåðæàâíîї ïіäñóìêîâîї àòåñòàöії íàâ÷àëüíі çàêëàäè âèçíà÷àþòü íå ìåíøå äåñÿòè âàðіàíòіâ ðîáіò äëÿ êîæíîãî êëàñó. ßêùî êіëüêіñòü ó÷íіâ ìåíøà âіä äåñÿòè, êîæåí ç íèõ îòðèìóє îêðåìèé âàðіàíò. Ó çáіðíèêó ïîäàíî 10 âàðіàíòіâ àòåñòàöіéíèõ ðîáіò, іäåíòè÷íèõ çà ñêëàäíіñòþ, ïî 25 ðіçíîðіâíåâèõ çàâäàíü ó êîæíîìó âàðіàíòі. Çìіñò çàâäàíü ðîçïîäіëåíî çà ðіâíÿìè ñêëàäíîñòі. À ñàìå: çàâäàííÿ ðіâíÿ À – öå çàâäàííÿ ïî÷àòêîâîãî ðіâíÿ, àáî ðіâíÿ óÿâëåíü, ç îäíієþ ïðàâèëüíîþ âіäïîâіääþ. Äëÿ їõ ðîçâ’ÿçàííÿ íåîáõіäíî ëèøå âèçíà÷èòè îá’єêòè, ìåõàíіçìè, ìàøèíè, ïîçíà÷åííÿ òîùî. Êîæíå çàâäàííÿ ìіñòèòü ïî 4 âіäïîâіäі. Ñåðåä íèõ є ïðàâèëüíі, íåïðàâèëüíі, íåïîâíі àáî íàáëèæåíі. Ó÷åíü ìàє âèáðàòè ñàìå òîé âàðіàíò âіäïîâіäі, ÿêèé ââàæàє ïðàâèëüíèì, íàéáіëüø ïîâíèì. Çàçíà÷åíèé âàðіàíò âіäïîâіäі ñëіä çàíåñòè äî áëàíêà âіäïîâіäåé, ôîðìó ÿêîãî íàâåäåíî íèæ÷å; çàâäàííÿ ðіâíÿ  – ñêëàäíіøі. Öå çàâäàííÿ ñåðåäíüîãî ðіâíÿ. Ùîá äàòè íà íèõ âіäïîâіäі, íåîáõіäíî âіäòâîðèòè, óçàãàëüíèòè òåîðåòè÷íі çíàííÿ, ïðàêòè÷íі âìіííÿ òà íàâè÷êè, íàáóòі â ïðîöåñі âèâ÷åííÿ òієї ÷è òієї òåìè. Їõ çãðóïîâàíî â 5 ïіäïóíêòіâ, ïî 2 çàâäàííÿ êîæíèé. Öå çàâäàííÿ ç ïðîïóùåíèìè ñëîâàìè, êîðîòêîþ âіäïîâіääþ, çàâäàííÿ íà äîïîâíåííÿ òâåðäæåííÿ, ôîðìóëþâàííÿ âèçíà÷åííÿ і çàâäàííÿ íà âèçíà÷åííÿ âіäïîâіäíîñòі; çàâäàííÿ ðіâíÿ Ñ âіäïîâіäàþòü äîñòàòíüîìó, àáî êîíñòðóêòèâíîìó, ðіâíþ ñêëàäíîñòі. Äëÿ âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ öüîãî ðіâíÿ âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü íåîáõіäíî âìіòè çàñòîñîâóâàòè íàáóòі çíàííÿ íà ïðàêòèöі. Íàïðèêëàä: âèêîíàòè åñêіçè, ðîçðîáèòè òåõíîëîãі÷íó êàðòó àáî êðåñëåííÿ âèðîáó, ñêëàñòè ïëàí їõ âèêîíàííÿ; çàâäàííÿ ðіâíÿ D – öå çàâäàííÿ âèñîêîãî ðіâíÿ. Âîíè – íàéñêëàäíіøі. Öå òâîð÷і çàâäàííÿ, ùî ïîòðåáóþòü çàñòîñóâàííÿ íàáóòèõ çíàíü, óìіíü і íàâè÷îê ó íîâèõ, íåñòàíäàðòíèõ óìîâàõ. Âіäïîâіäíî äî ðіâíіâ ñêëàäíîñòі âіäïîâіäі ó÷íіâ îöіíþþòü òàê: âіäïîâіäі íà çàâäàííÿ ðіâíÿ À îöіíþþòü 3 áàëàìè; âіäïîâіäі íà çàâäàííÿ ðіâíÿ  – 4 áàëàìè; âіäïîâіäі íà çàâäàííÿ ðіâíÿ Ñ – 10 áàëàìè; âіäïîâіäü íà çàâäàííÿ ðіâíÿ D – 40 áàëàìè. Îñêіëüêè âàðіàíòè ðіâíÿ À і  ìіñòÿòü ïî äåñÿòü çàâäàíü, ðіâíÿ Ñ – ÷îòèðè çàâäàííÿ, à ðіâíÿ D – îäíå, òî ìàêñèìàëüíà êіëüêіñòü áàëіâ, ÿêó ìîæå íàáðàòè ó÷åíü, ñòàíîâèòü 150 áàëіâ. Ó áëàíêó âіäïîâіäåé íà êîæíå çàïèòàííÿ âіäïîâіäíîãî ðіâíÿ âіäïîâіäü çàïèñóє ó÷åíü ó âåðõíіé ÷àñòèíі êîæíîãî êâàäðàòà. Âіäïîâіäі íà çàâäàííÿ ðіâíÿ D òà çàâäàííÿ íà âñòàíîâëåííÿ âіäïîâіäíîñòі ó÷åíü çàïèñóє íà îêðåìîìó àðêóøі àáî ïіä áëàíêîì âіäïîâіäåé. Êіëüêіñòü áàëіâ, íàáðàíèõ ó÷íåì çà êîæíå çàâäàííÿ, ó÷èòåëü âèñòàâëÿє â íèæíіé ÷àñòèíі êâàäðàòà êîæíîãî ðÿäêà і êîëîíêè áëàíêà âіäïîâіäåé. Ïіñëÿ âèçíà÷åííÿ çàãàëüíîї êіëüêîñòі áàëіâ, íàáðàíèõ ó÷íåì, âèêîðèñòîâóþ÷è òàáëèöþ ïåðåâåäåííÿ êіëüêîñòі íàáðàíèõ áàëіâ ó 12-áàëüíó øêàëó, ó÷èòåëü âèñòàâëÿє îöіíêó çà âèêîíàíå çàâäàííÿ.

ТЕХНОЛОГІЇ

Ïîÿñíþâàëüíà çàïèñêà


Áëàíê âіäïîâіäåé (çðàçîê)

________________________________________________________ (Ïðіçâèùå, іì’ÿ, ïî áàòüêîâі ó÷íÿ) Ðіâåíü ñêëàäíîñòі çàâäàííÿ

11 êëàñ

Íîìåð çàâäàííÿ 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Âàðіàíò çàâäàííÿ

Êіëüêіñòü íàáðàíèõ áàëіâ

À Â Ñ D Çàãàëüíà êіëüêіñòü áàëіâ Çâàæàþ÷è íà òå, ùî ìàêñèìàëüíà êіëüêіñòü áàëіâ, ÿêó ìîæíà íàáðàòè çà ïðàâèëüíі âіäïîâіäі, ñòàíîâèòü 150 áàëіâ, ó òàáëèöі íàâåäåíî ñèñòåìó ïåðåâåäåííÿ êіëüêîñòі íàáðàíèõ áàëіâ çà âèêîíàííÿ çàâäàíü ó 12-áàëüíó øêàëó. Òàáëèöÿ ïåðåâåäåííÿ êіëüêîñòі íàáðàíèõ áàëіâ ó 12-áàëüíó øêàëó

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Ïîÿñíþâàëüíà çàïèñêà

Êіëüêіñòü áàëіâ, íàáðàíèõ ó÷íåì

Îöіíþâàííÿ çà 12-áàëüíîþ øêàëîþ

1–11

1

12–22

2

23–33

3

34–45

4

46–57

5

58–69

6

70–82

7

83–95

8

96–108

9

109–122

10

123–136

11

137–150

12

Íàïðèêëàä, ÿêùî çà âіäïîâіäі íà çàâäàííÿ ó÷åíü îòðèìàâ âіä 123 äî 136 áàëіâ, çà 12-áàëüíîþ øêàëîþ òàêà âіäïîâіäü îöіíþєòüñÿ â 11 áàëіâ. Áàæàєìî óñïіõіâ!

4


ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

ВАРІАНТ 1 ÏÎ×ÀÒÊÎÂÈÉ ÐІÂÅÍÜ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді íàâïðîòè ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі.

1. Êîãî ââàæàþòü îôіöіéíèì çàñíîâíèêîì ìåòîäó ìîçêîâîãî øòóðìó? А Б В Г

А Б В Г

Â. Êіëïàòðèêà ×. Âàéòèíãà Äæ. Äüþї À. Îñáîðíà

2. Óêàæіòü ôàõіâöÿ, ÿêèé ðîçðîáëÿє êîíñòðóêöіþ ìàéáóòíüîãî âèðîáó: А Б В Г

А Б В Г

äèçàéíåð åêîíîìіñò іíæåíåð-êîíñòðóêòîð òåõíîëîã

3. Óêàæіòü ïåðåëіê çëàêîâèõ êóëüòóð, ç ÿêèõ âèãîòîâëÿþòü êðóïè: А Б В Г

А Б В Г

ïøåíèöÿ, ðèñ, îâåñ, áîáè, ñîÿ, ñîíÿøíèê ãðå÷êà, ïðîñî, ãîðîõ, êâàñîëÿ, ñîÿ, ñî÷åâèöÿ êóêóðóäçà, ãðå÷êà, ðèñ, ïøåíèöÿ, ÿ÷ìіíü ïøåíèöÿ, ãîðîõ, êâàñîëÿ, êóêóðóäçà, ïðîñî

4. ßêèé âèä ç’єäíàííÿ çàáåçïå÷óє æîðñòêèé çâ’ÿçîê ìіæ äåòàëÿìè? А Б В Г

А Б В Г

øïîíêîâå øòèôòîâå çâàðíå çàêëåïêîâå

5. Ñêіëüêè âîäè íåîáõіäíî äëÿ âàðіííÿ 500 ã ìàêàðîíіâ? А Б В Г

ТЕХНОЛОГІЇ

Ïîñòàâòå ïîçíà÷êó

А Б В Г

2000 ìë 300 ìë 1500 ìë 3000 ìë

6. Âèáåðіòü çîáðàæåííÿ, íà ÿêîìó ïîêàçàíî òåõíîëîãі÷íó îïåðàöіþ ïðèìåòóâàííÿ:

А

Б

В

Г

А Б В Г

5


ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 1

7. Íàçâіòü ñïîñіá äîãëÿäó çà ïëîäîÿãіäíèìè êóëüòóðàìè, ÿêèé äàє çìîãó îòðèìàòè åêîëîãі÷íî ÷èñòі ïðîäóêòè: А Б В Г

õіìі÷íèé ìåõàíі÷íèé áіîëîãі÷íèé óñі ïåðåëі÷åíі

А Б В Г

8. Íà ÿêîìó ç ðèñóíêіâ çîáðàæåíî â’ÿçàííÿ ëèöüîâîї ïåòëі?

А

Б

В

Г

9. ßêó ìіðêó óìîâíî ïîçíà÷àþòü Ñò? А Б В Г

ïіâîáõâàò ñòåãîí ïіâîáõâàò òàëії ïіâîáõâàò ãðóäåé äîâæèíà âèðîáó

10. Íàçâіòü ãàëóçі òâàðèííèöòâà, ÿêі ïåðåâàæàþòü ó ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâàõ Óêðàїíè: А Б В Г

êîíÿðñòâî ñâèíàðñòâî ïòàõіâíèöòâî âіâ÷àðñòâî

А Б В Г А Б В Г

А Б В Г

ÑÅÐÅÄÍІÉ ÐІÂÅÍÜ

Завдання з пропусками Óïèøіòü ïðîïóùåíå ñëîâî. 11. _______________________ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ïîëåãøåííÿ ïðîòÿãóâàííÿ ãîëêè ÷åðåç òêàíèíó òà îáåðіãàííÿ ïàëüöіâ âіä ïîðàíåííÿ. 12. Òâàðèííèöòâî ïîñòà÷àє íàñåëåííþ âàæëèâі ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ і çàáåçïå÷óє õàð÷îâó òà ________________________________ ïðîìèñëîâіñòü ñèðîâèíîþ.

Завдання з короткою відповіддю Çàêіí÷іòü âèçíà÷åííÿ. 13. Ìîäåëü, ùî ñòâîðåíà íà îñíîâі áàçîâîї ìîäåëі, àëå âіäðіçíÿєòüñÿ ôîðìîþ äåòàëåé ÷è îçäîáëåííÿì, íàçèâàþòü _________________________________________________________. 6


14. Áàãàòîêîëіðíó àáî îäíîêîëіðíó òîíîâó âèøèâêó, ùî çà äîïîìîãîþ êîëüîðó é íàïðÿìó ñòіáêіâ ïåðåäàє îá’єìíå çîáðàæåííÿ âèøèòîãî ìîòèâó, íàçèâàþòü ____________________.

Завдання на доповнення Äîïîâíіòü òâåðäæåííÿ. 15. ×àñ ñіâáè îâî÷іâ âèçíà÷àєòüñÿ ïîòðåáîþ â ________________________________________. 16. Âîëîãî-òåïëîâó îáðîáêó ïîäіëÿþòü íà ïîîïåðàöіéíó і ______________________________.

Завдання з розгорнутою відповіддю Ñôîðìóëþéòå âèçíà÷åííÿ. 17. Åðãîíîëîãіÿ – öå ____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________. 18. Äåêîðóâàííÿ – öå ___________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________.

ТЕХНОЛОГІЇ

Завдання на визначення відповідності Óòâîðіòü ëîãі÷íі ïàðè. Ïîñòàâòå íàâïðîòè ëіòåð âіäïîâіäíі öèôðè. 19. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ âèðîáàìè òà îñíîâíèì ìàòåðіàëîì, ç ÿêîãî їõ âèãîòîâëÿþòü. А Б В Г

êîðïóñ àâòîìîáіëÿ, âèäåëêà àêâàðіóì, åêðàí òåëåâіçîðà êíèæêà, çîøèò ñòіë, ïàðêåò

1 2 3 4

ïàïіð äåðåâî ñêëî ìåòàë

А Б В Г

20. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ çìіñòîì і íàçâîþ êîíñïåêòіâ. А âèä çàïèñó êíèãè çà її çìіñòîì: çàãîëîâêàìè, ðîçäіëàìè, ïàðàãðàôàìè Б âèä çàïèñó êíèãè, ùî îá’єäíóє ó ñâîєìó çìіñòі ïåðåêàç ïðî÷èòàíîãî ç îêðåìèõ ðîçäіëіâ ÷è ïàðàãðàôіâ êíèãè В âèä çàïèñó, ùî ñêëàäàєòüñÿ іç öèòàò, ÿêі âіäáèâàþòü çìіñò êíèãè, іäåї А òà ïîëîæåííÿ ïåâíîãî ïàðàãðàôà ÷è êíèãè çàãàëîì Б Г âèä çàïèñó, ó ÿêîìó öèòàòè ç ðіçíèõ äæåðåë àáî ïåðåêàç àâòîðñüêèõ äóìîê В ãðóïóþòüñÿ çà ðóáðèêàìè, ùî ðîçêðèâàþòü çìіñò òåì, ç ÿêèõ ñêëàäàєòüñÿ Г êíèãà 1 2 3 4

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 1

âіëüíèé êîíñïåêò òåêñòóàëüíèé êîíñïåêò òåìàòè÷íèé êîíñïåêò ïëàíîâèé êîíñïåêò

7


ÄÎÑÒÀÒÍІÉ ÐІÂÅÍÜ

Виконання практичних завдань з умінням застосовувати набуті знання на практиці 21. Íàïèøіòü ïîñëіäîâíіñòü îïåðàöіé ðîçêëàäêè ëåêàë íà òêàíèíі.

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 1

22. Ðîçðîáіòü іíñòðóêöіéíî-òåõíîëîãі÷íó êàðòó ïðèãîòóâàííÿ ïåðöþ ôàðøèðîâàíîãî. № ç/ï

Ïîðÿäîê âèêîíàííÿ Ïðîäóêòè:

Çíàðÿääÿ:

8

Ìàëþíêè


23. Âèêîíàéòå åñêіç ñóêíі çà òåõíі÷íèì îïèñîì. Ñóêíÿ íàïіâïðèëåãëîãî ñèëóåòó óñêëàäíåíîї ôîðìè: âåðõíÿ ÷àñòèíà çі ñêëàäêàìè і äðàïіðîâêàìè â îáëàñòі ãðóäåé, V-ïîäіáíèé âèðіç ãîðëîâèíè îáðîáëåíèé øèðîêîþ áåéêîþ, ïî öåíòðó ïåðåäó ñóêíі ïðîõîäèòü øîâ. Íèæíþ ÷àñòèíó ñóêíі âèêîíàíî ó âèãëÿäі êëüîøîâîї ñïіäíèöі, äîâæèíîþ äî êîëіíà. Ñïèíêà çі øâîì ïîñåðåäèíі і ïëå÷îâèìè âèòî÷êàìè. Ðóêàâè äâîøîâíі äîâæèíîþ , óíèçó ç ìàíæåòàìè. Ñóêíÿ ç ïîÿñîì.

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 1

10


24. Âèêîíàéòå êðåñëåííÿ çà òåêñòîâèì îïèñîì, íàíåñіòü ðîçìіðè òà çàïîâíіòü îñíîâíèé íàïèñ.

ТЕХНОЛОГІЇ

Âòóëêà äîâæèíîþ 70 ìì ìàє ôîðìó öèëіíäðà äіàìåòðîì 30 ìì, ïîñòàâëåíîãî íà êâàäðàòíèé ôëàíåöü (ðîçìіðè êâàäðàòà 50×50 ìì, òîâùèíà ôëàíöÿ 10 ìì).

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 1

Літер Зм. Арк. № докум. Підпис Дата Розроб. Перевір. Т. контр.

Аркуш

Маса

Масштаб

Аркушів

Н. контр. Затв.

11


ÂÈÑÎÊÈÉ ÐІÂÅÍÜ

Творче завдання із застосуванням набутих знань, умінь і навичок у нових, нестандартних умовах 25. Çàïðîïîíóéòå âëàñíèé (íåòðàäèöіéíèé) àëãîðèòì çáåðåæåííÿ åëåêòðîííîї іíôîðìàöії íà âèïàäîê ïîøêîäæåííÿ êîìï’þòåðà.

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 1

12


ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

ВАРІАНТ 2 ÏÎ×ÀÒÊÎÂÈÉ ÐІÂÅÍÜ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді íàâïðîòè ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі.

1. Ç ÿêîї çëàêîâîї êóëüòóðè âèãîòîâëÿþòü êðóïó «Àðòåê»? А Б В Г

êóêóðóäçè ÿ÷ìåíþ ïøåíèöі ïðîñà

2. Çàçíà÷òå íàçâó çàñîáó äëÿ çàõèñòó ïàëüöіâ ðóê âіä ïîðàíåííÿ ãîëêîþ: А Б В Г

ïàëü÷àòêà íàïåðñòîê áóëàâêà êіëî÷îê

3. Íàçâіòü àâòîðà òåîðії ðîçâ’ÿçóâàííÿ âèíàõіäíèöüêèõ çàäà÷: А Б В Г

Äæ. Äæîíñ Ï. Õіëë ß. Äіòðіõ Ã. Àëüòøóëåð

4. ßêі ðîçìіðè âèçíà÷àþòü ãðàíè÷íі îáðèñè ïðåäìåòà? А Б В Г

А Б В Г А Б В Г А Б В Г

ãàáàðèòíі ëіíіéíі ïðîåêöіéíі äóãîâі

5. Çàçíà÷òå îñíîâíèé ÷èííèê, ùî âïëèâàє íà çàðîáіòíó ïëàòó: А Б В Г

А Б В Г

ТЕХНОЛОГІЇ

Ïîñòàâòå ïîçíà÷êó

êâàëіôіêàöіÿ ïðàöіâíèêà êіëüêіñòü ÷àñó, âіäïðàöüîâàíîãî ðîáіòíèêîì ñïіââіäíîøåííÿ ïîïèòó é ïðîïîçèöії íà ïåâíó ñïåöіàëüíіñòü äîìîâëåíіñòü ìіæ ðîáîòîäàâöåì і ïðàöіâíèêîì

А Б В Г

6. Íà ÿêîìó ðèñóíêó çîáðàæåíî òàìáóðíèé øîâ?

А

В

Б

Г

А Б В Г

13


ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 2

7. Óêàæіòü íåòêàíі òåêñòèëüíі ìàòåðіàëè: А Б В Г

А Б В Г

âåëþð ôëіñ âàòèí øîâê

8. Íà ÿêîìó ç ðèñóíêіâ çîáðàæåíî â’ÿçàííÿ çâîðîòíîãî íàêèäó?

А

Б

В

9. ßêó êіëüêіñòü îñіá íàëі÷óє ñіì’ÿ ìåäîíîñíèõ áäæіë? А Б В Г

100–200 òèñ. 80–100 òèñ. 5–10 òèñ. 40–50 òèñ.

10. ßê ïðàâèëüíî áðàòè êðèøêó ãàðÿ÷îãî ïîñóäó? А Б В Г

âіä ñåáå íà ñåáå ó ïðàâèé áіê óãîðó

Г

А Б В Г А Б В Г А Б В Г

ÑÅÐÅÄÍІÉ ÐІÂÅÍÜ

Завдання з пропусками Óïèøіòü ïðîïóùåíå ñëîâî. 11. Çàâàðþâàííÿ – öå ñïîñіá ______________________ îáðîáêè, çà ÿêîãî ïðîäóêò çàëèâàþòü îêðîïîì і íàñòîþþòü ïåâíèé ÷àñ ïіä çàêðèòîþ êðèøêîþ. 12. Äëÿ âèãîòîâëåííÿ ìàøèí, îäÿãó, ìåáëіâ, ïîñóäó òà іíøîї ïðîäóêöії íà âèðîáíèöòâі âèêîðèñòîâóþòü ðіçíі ____________________________________________________ ìàòåðіàëè.

Завдання з короткою відповіддю Çàêіí÷іòü âèçíà÷åííÿ. 13. Êâіòêîâі ðîñëèíè, ÿêі âèðîùóþòü ó ïðèìіùåííÿõ äëÿ їõ åñòåòè÷íîãî ïðèêðàøàííÿ, íàçèâàþòü ____________________________________________________________________. 14. Ðàöіîíàëüíèé і íàóêîâî îáґðóíòîâàíèé äîáіð ïàêåòà ìàòåðіàëіâ äëÿ âèãîòîâëåííÿ øâåéíîãî âèðîáó íàçèâàþòü __________________________________________________________. 14


Äîïîâíіòü òâåðäæåííÿ. 15. Êàëèíà íàëåæèòü äî ðîäèíè _________________________________________________. 16. Äëÿ âèøèâàííÿ òêàíèíó çðó÷íî íàòÿãóâàòè â __________________________________.

Завдання з розгорнутою відповіддю Ñôîðìóëþéòå âèçíà÷åííÿ. 17. Äèçàéíåð – öå ôàõіâåöü, ÿêèé ________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________. 18. Òåõíі÷íèé ðèñóíîê – öå ______________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________.

Завдання на визначення відповідності Óòâîðіòü ëîãі÷íі ïàðè. Ïîñòàâòå íàâïðîòè ëіòåð âіäïîâіäíі öèôðè. 19. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ íàçâàìè êóõîííèõ åëåêòðè÷íèõ ìàøèí òà ïîñóäó і їõ çîáðàæåííÿìè. А åëåêòðè÷íèé ÷àéíèê Б êàâîâàðêà

В åëåêòðè÷íèé ìіêñåð Г õàð÷îâèé êîìáàéí

А Б В Г

3 1

2

4

20. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ çìіñòîì і íàçâîþ íàïðÿìêіâ îá’єêòà ïðîåêòóâàííÿ. А õóäîæíÿ öіííіñòü âèðîáó, íîâі êîíñòðóêöіéíі åëåìåíòè ÷è ôóíêöії, ôîðìà, êîëіð, êîíñòðóêöіéíèé ìàòåðіàë, ç ÿêîãî âèãîòîâëÿєòüñÿ âèðіá Б òåõíîëîãі÷íіñòü îá’єêòà, àâòîìàòèçàöіÿ ïіä ÷àñ âèãîòîâëåííÿ, íèçüêà А ìàòåðіàëî- òà åíåðãîєìíіñòü âèãîòîâëåííÿ, óíіôіêàöіÿ òîùî Б В íàäіéíіñòü, çðó÷íіñòü â îáñëóãîâóâàííі òîùî В Г òðàíñïîðòóâàííÿ, òàðà ÷è óïàêîâêà äî âèðîáó, òîâàðíèé âèãëÿä, Г ðåêëàìà íà óïàêîâöі òîùî 1 2 3 4

åêñïëóàòàöіéíèé òîðãîâåëüíèé ïðåäìåòíèé âèðîáíè÷èé 15

ТЕХНОЛОГІЇ

Завдання на доповнення

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 2


ÄÎÑÒÀÒÍІÉ ÐІÂÅÍÜ

Виконання практичних завдань з умінням застосовувати набуті знання на практиці 21. ßê ïðàâèëüíî äîãëÿäàòè çà êóõîííèì ïîñóäîì?

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 2

22. Ðîçðîáіòü іíñòðóêöіéíî-òåõíîëîãі÷íó êàðòó ïðèãîòóâàííÿ ìëèíöіâ. № ç/ï

Ïîðÿäîê âèêîíàííÿ Ïðîäóêòè:

Çíàðÿääÿ:

16

Ìàëþíêè


23. Âèêîíàéòå åñêіç ñóêíі çà òåõíі÷íèì îïèñîì. Ñóêíÿ іç ñóöіëüíîêðіéíèìè ðóêàâàìè é âіäðіçíèì áî÷êîì ç ëàñòîâèöåþ. Ñèëóåò – íàïіâïðèëåãëà òðàïåöіÿ. Ïåðåä ñóêíі çі øâîì ïîñåðåäèíі é íàãðóäíèìè âèòî÷êàìè, ÿêі âèõîäÿòü âіä ïëå÷îâèõ øâіâ. Ãîðëîâèíà ïîãëèáëåíà é îôîðìëåíà êîìіðîì àïàø êëàñè÷íîї êîíôіãóðàöії. Ñïèíêà çі øâîì ïîñåðåäèíі і ïëå÷îâèìè âèòî÷êàìè. Ðóêàâè äâîøîâíі äîâæèíîþ , óíèçó ç ôіãóðíèìè ìàíæåòàìè. Äîâæèíà ìîäåëі äî êîëіíà. Êîìіð і ìàíæåòè îçäîáëåíî äåêîðàòèâíîþ ñòðî÷êîþ.

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 2

18


24. Âèêîíàéòå êðåñëåííÿ çà òåêñòîâèì îïèñîì, íàíåñіòü ðîçìіðè òà çàïîâíіòü îñíîâíèé íàïèñ.

ТЕХНОЛОГІЇ

Êîðïóñ ìàє ôîðìó ïàðàëåëåïіïåäà ðîçìіðàìè 90×70×50 ìì. Ïàðàëåëüíî äî éîãî îñíîâè â ñåðåäèíі äåòàëі ðîçòàøîâàíî íàñêðіçíèé êâàäðàòíèé îòâіð ðîçìіðîì 30×30 ìì.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 2

Літер Зм. Арк. № докум. Підпис Дата Розроб. Перевір. Т. контр.

Аркуш

Маса

Масштаб

Аркушів

Н. контр. Затв.

19


ÂÈÑÎÊÈÉ ÐІÂÅÍÜ

Творче завдання із застосуванням набутих знань, умінь і навичок у нових, нестандартних умовах 25. Çàïðîïîíóéòå âëàñíèé ïëàí äіé äëÿ ðîçðîáêè ïðîåêòó «Ìîÿ ïðîôåñіéíà êàð’єðà», ÿêùî òèï îñîáèñòîñòі íå âіäïîâіäàє âèìîãàì äàíîї ïðîôåñії (ïðîôåñіþ îáåðіòü ñàìîñòіéíî).

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 2

20


ÏÎ×ÀÒÊÎÂÈÉ ÐІÂÅÍÜ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді Ïîñòàâòå ïîçíà÷êó

íàâïðîòè ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі.

1. Íàçâіòü çàñіá ïðàöі äëÿ âèãîòîâëåííÿ øâåéíîãî âèðîáó: А Б В Г

А Б В Г

òêàíèíà øâåéíà ìàøèíà øèòòÿ ñóêíÿ

2. Ïîçíà÷òå íàçâó çîáðàæåííÿ òåõíі÷íîãî îá’єêòà іç çàçíà÷åííÿì ðîçìіðіâ, ìàñøòàáó òà іíøèõ äàíèõ, íåîáõіäíèõ äëÿ éîãî âèãîòîâëåííÿ і êîíòðîëþ:

А Б В Г

êðåñëåííÿ åñêіç òåõíі÷íèé ðèñóíîê ïðîåêöіÿ

3. Íàçâіòü ÷àñòèíó ðîñëèíè, ÿêó ïðèùåïëþþòü äî ÷àñòèíè іíøîї ðîñëèíè: А Б В Г

ñàäæàíåöü ðîçñàäà ïðèùåïà ïіäùåïà

4. Êîëè áóëî çðîáëåíî ïåðøі ñïðîáè àâòîìàòèçóâàòè âèðîáíèöòâî? А Б В Г

50 ðîêіâ òîìó 100 ðîêіâ òîìó 200 ðîêіâ òîìó 75 ðîêіâ òîìó

5. Äî ÿêîãî âèäó îäÿãó íàëåæèòü ôîðìà âіéñüêîâîñëóæáîâöÿ? А Б В Г

А Б В Г

ТЕХНОЛОГІЇ

А Б В Г

А Б В Г А Б В Г

ñïåöіàëüíîãî âіäîì÷îãî ïîáóòîâîãî ñàíіòàðíîãî

6. Íà ÿêîìó ðèñóíêó çîáðàæåíî â’ÿçàííÿ âèâîðіòíîї ïåòëі?

А

Б

В

Г

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

ВАРІАНТ 3

А Б В Г 21


ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 3

7. ßêèì ïåðåïëåòåííÿì íàé÷àñòіøå âèãîòîâëÿþòü íàïіâøîâêîâі ïіäêëàäêîâі òêàíèíè? А Б В Г

ðåïñîâèì àòëàñíèì ïîëîòíÿíèì ñàðæåâèì

А Б В Г

8. Íà ÿêîìó ç ðèñóíêіâ çîáðàæåíî ñàäîâèé íіæ?

А

Б

В

Г

9. Äî ÿêîї ðîäèíè íàëåæèòü êàëèíà? А Б В Г

Ìàñëèíîâèõ Æèìîëîñòåâèõ Ëîìèêàìåíåâèõ Ðîçîöâіòèõ

10. ßêі ïàðàìåòðè íàëåæàòü äî ìåõàíі÷íèõ âëàñòèâîñòåé òêàíèíè? А Б В Г

òîâùèíà, øèðèíà, äîâæèíà îáñèïàëüíіñòü, çñіäàëüíіñòü ãіãðîñêîïі÷íіñòü, ïîâіòðîïðîíèêíіñòü ìіöíіñòü, çìèíàëüíіñòü, äðàïіðóâàëüíіñòü

А Б В Г А Б В Г А Б В Г

ÑÅÐÅÄÍІÉ ÐІÂÅÍÜ

Завдання з пропусками Óïèøіòü ïðîïóùåíå ñëîâî. 11. Òâîð÷èé ïðîöåñ õóäîæíüîї ðîçðîáêè íîâîãî çðàçêà ïðîìèñëîâîãî âèðîáó íàçèâàþòü _________________________________________ êîíñòðóþâàííÿì. 12. ßêùî êðåñëåííÿ â íàòóðàëüíó âåëè÷èíó íà ïàïåðі âèðіçàòè ïî êîíòóðíèõ ëіíіÿõ, îòðèìàєìî __________________________ âèêðіéêó øâåéíîãî âèðîáó.

Завдання з короткою відповіддю Çàêіí÷іòü âèçíà÷åííÿ. 13. Çäàòíіñòü òêàíèíè âáèðàòè âîëîãó íàçèâàþòü _____________________________________.

22


ìіñÿöü і ðіê, íàçèâàþòü _____________________________________________________.

Завдання на доповнення Äîïîâíіòü òâåðäæåííÿ. 15. Ïîÿñ äóáëþþòü êëåєíîþ ïðîêëàäêîþ äëÿ _________________________________________. 16. Ñìîðîäèíó âèñàäæóþòü âîñåíè é íàâåñíі, êîëè ðîñëèíà ïåðåáóâàє ____________________ _____________________________________________________________________________.

Завдання з розгорнутою відповіддю Ñôîðìóëþéòå âèçíà÷åííÿ. 17. Іíòðîâåðñіÿ – öå ____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________. 18. Ó áäæîëèíіé ñіì’ї òðóòåíü – öå _______________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________.

Завдання на визначення відповідності Óòâîðіòü ëîãі÷íі ïàðè. Ïîñòàâòå íàâïðîòè ëіòåð âіäïîâіäíі öèôðè. 19. Âèçíà÷òå íàçâè äåòàëåé øïóëüíîãî êîâïà÷êà øâåéíîї ìàøèíè, çîáðàæåíîãî íà ðèñóíêó. Çàïîâíіòü òàáëèöþ âіäïîâіäíîñòі. А Б В Г Д Е

çàñêî÷êà ïðèòèñêíà ïëàñòèíà óñòàíîâî÷íèé ïàëåöü êîðïóñ ïðîðіç ãâèíò

1

2 4

3 5

6

А Б В Г Д Е

20. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ àëãîðèòìîì ïîøóêó ñèñòåìè Іíòåðíåòó і éîãî íàçâîþ. А ïîøóê çà äîïîìîãîþ ãðóïè êëþ÷îâèõ ñëіâ, çâ’ÿçàíèõ ìіæ ñîáîþ ëîãі÷íèìè îïåðàòîðàìè: і, àáî, íі Б ïîøóê çà äîïîìîãîþ îäíîãî àáî êіëüêîõ ñëіâ, ùî ìîæóòü õàðàêòåðèçóâàòè çìіñò äîêóìåíòà В ïîøóê çà êëþ÷îâîþ ôðàçîþ, ÿêà ìîæå áóòè âçÿòà â ëàïêè Г ïîøóê çà äîïîìîãîþ åëåêòðîííîї ïîøòè 1 2 3 4

ïðîñòèé ïîøóê ðîçøèðåíèé ïîøóê êîíòåêñòíèé ïîøóê òàêîãî ïîøóêó íå іñíóє

А Б В Г

23

ТЕХНОЛОГІЇ

14. Ïåðåëіê ñòðàâ і íàïîїâ ùîäåííîãî ðàöіîíó, ùî çìіíþєòüñÿ і ñêëàäàєòüñÿ íà äåíü, òèæäåíü,

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 3


ÄÎÑÒÀÒÍІÉ ÐІÂÅÍÜ

Виконання практичних завдань з умінням застосовувати набуті знання на практиці 21. Ïðîàíàëіçóéòå ïðîôåñіéíèé ïëàí àãðîíîìà.

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 3

22. Ðîçðîáіòü іíñòðóêöіéíî-òåõíîëîãі÷íó êàðòó ïðèãîòóâàííÿ ñèðíîãî ïå÷èâà. № ç/ï

Ïîðÿäîê âèêîíàííÿ Ïðîäóêòè:

Çíàðÿääÿ:

24

Ìàëþíêè


23. Âèêîíàéòå åñêіç çà òåõíі÷íèì îïèñîì. Ñóêíÿ ñïîðòèâíîãî ñòèëþ ïðÿìîãî ñèëóåòó. Çà íàÿâíîñòі ïîÿñà ñèëóåò íàáóâàє ì’ÿêîї ôîðìè. Ì’ÿêîñòі ïåðåäó íàäàþòü ñêëàäêè, ÿêі âèõîäÿòü ç-ïіä êîêåòîê і êàïþøîíà. Çàñòіáêó íà äâі íàâіñíі ïåòëі îôîðìëåíî äåêîðàòèâíèìè ïëàíêàìè. Ðîçðіçè, ùî çíàõîäÿòüñÿ âíèçó áîêîâèõ øâіâ, îôîðìëåíî äåêîðàòèâíèìè ñòðî÷êàìè, ïåòëÿìè і ґóäçèêàìè ïî òèïó çàñòіáêè â îáëàñòі ãîðëîâèíè. Ñïèíêà ç êîêåòêîþ, ç-ïіä ÿêîї âèõîäÿòü ì’ÿêі ñêëàäêè. Ðóêàâè ñîðî÷êîâîãî òèïó, îäíîøîâíі, óíèçó çі ñêëàäêàìè і ìàíæåòàìè. Äîâæèíà âèðîáó äî êîëіíà.

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 3

26


24. Âèêîíàéòå êðåñëåííÿ çà òåêñòîâèì îïèñîì, íàíåñіòü ðîçìіðè òà çàïîâíіòü îñíîâíèé íàïèñ.

ТЕХНОЛОГІЇ

Êîðïóñ óòâîðåíèé öèëіíäðîì äіàìåòðîì 40 ìì і âèñîòîþ 30 ìì, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ â öåíòðі âåðõíüîї îñíîâè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà ç ðîçìіðàìè 70×50×24 ìì.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 3

Літер Зм. Арк. № докум. Підпис Дата Розроб. Перевір. Т. контр.

Аркуш

Маса

Масштаб

Аркушів

Н. контр. Затв.

27


ÂÈÑÎÊÈÉ ÐІÂÅÍÜ

Творче завдання із застосуванням набутих знань, умінь і навичок у нових, нестандартних умовах 25. Çàïðîïîíóéòå ïëàí çàõîäіâ ùîäî çìåíøåííÿ çàáðóäíåíîñòі ïîâіòðÿ àáî éîãî î÷èùåííÿ ó âàøіé ìіñöåâîñòі.

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 3

28


ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

ВАРІАНТ 4 ÏÎ×ÀÒÊÎÂÈÉ ÐІÂÅÍÜ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді Ïîñòàâòå ïîçíà÷êó × íàâïðîòè ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі. А Б В Г

çàêðèòі âіäêðèòі äîïîìіæíі êіëüöåâі

2. Ç ÿêîãî çåðíà âèãîòîâëÿþòü ìàííó êðóïó? А Б В Г

ÿ÷ìåíþ îâñà ïøåíèöі ïðîñà

3. Äî ÿêîї ðîäèíè íàëåæèòü áóçîê? А Б В Г

Ëîìèêàìåíåâèõ Ðîçîöâіòèõ Ìàñëèíîâèõ Æèìîëîñòåâèõ

4. ßêі ïîêàçíèêè ÿêîñòі âèçíà÷àþòü âіäïîâіäíіñòü âèðîáó éîãî ïðèçíà÷åííþ? А Б В Г

òåõíîëîãі÷íі åðãîíîìі÷íі ôóíêöіîíàëüíі åêîíîìі÷íі

5. Çà ÿêîї òåìïåðàòóðè çåìëі íàñіííÿ êàïóñòè âèñіâàþòü ó âіäêðèòèé ґðóíò? А Б В Г

0...+1 °Ñ +2...+3 °Ñ +10...+15 °Ñ +15...+18 °Ñ

6. ßêèé øîâ çîáðàæåíî íà ðèñóíêó? А Б В Г

íàêëàäíèé ç âіäêðèòèì çðіçîì íàñòðî÷íèé ç âіäêðèòèì çðіçîì íàêëàäíèé іç çàêðèòèì çðіçîì íàñòðî÷íèé іç çàêðèòèì çðіçîì

7. Ïîçíà÷òå ìàñøòàá çìåíøåííÿ: А Б В Г

Ì Ì Ì Ì

2 4 1 5

: : : :

1 1 4 1

А Б В Г А Б В Г А Б В Г

ТЕХНОЛОГІЇ

1. ßêі ñïèöі âèêîðèñòîâóþòü äëÿ òèì÷àñîâîãî çíіìàííÿ ïåòåëü?

А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г

29


ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 4

8. Çàçíà÷òå ñîðò ñòîëîâîãî áóðÿêó, çîáðàæåíîãî íà ìàëþíêó: А Б В Г

Íîñіâñüêèé ïëîñêèé Áîðäî ×åðâîíà êóëÿ Єãèïåòñüêèé ïëîñêèé

9. Ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ðîáîòè ñâіòëî ïîâèííî ïàäàòè íà ðîáî÷ó ïîâåðõíþ: А Б В Г

çâåðõó àáî ñïåðåäó çíèçó àáî ñïåðåäó çëіâà àáî ñïåðåäó ñïðàâà àáî ñïåðåäó

10. ßê íàçèâàєòüñÿ ïåðåëіê ñòðàâ, íàïîїâ? А Б В Г

ðàöіîí ñïèñîê ìåíþ ëèñòîê

А Б В Г

А Б В Г А Б В Г

ÑÅÐÅÄÍІÉ ÐІÂÅÍÜ

Завдання з пропусками Óïèøіòü ïðîïóùåíå ñëîâî. 11. Íîìåð ãà÷êà – öå _____________________________________ éîãî ãîëîâêè â ìіëіìåòðàõ. 12. _____________________________________ – öå âіçåðóíîê, ïîáóäîâàíèé íà ðèòìі÷íîìó ÷åðãóâàííі і ïîєäíàííі ðіçíèõ åëåìåíòіâ.

Завдання з короткою відповіддю Çàêіí÷іòü âèçíà÷åííÿ. 13. Ïåðåñàäæóâàííÿ ðîçñàäè ç ïіäùèïóâàííÿì êіí÷èêà ãîëîâíîãî êîðåíÿ íàçèâàþòü ____________________________________________________________________________. 14. Ñïîæèâàííÿ ñòðàâ ùîäåííî â îäíі é òі ñàìі âèçíà÷åíі ãîäèíè íàçèâàþòü ______________ _________________________________________________________________________.

30


Завдання на доповнення Äîïîâíіòü òâåðäæåííÿ. 15.  Óêðàїíі âèðîùóþòü ðіçíі ïîðîäè êðîëіâ, çàëåæíî âіä ïðèçíà÷åííÿ: íà ì’ÿñî ÷è íà ____ _________________________________________________________________________. 16. Ñêëàäàëüíå êðåñëåííÿ ìіñòèòü іíôîðìàöіþ ïðî òå, ÿêі äåòàëі âõîäÿòü äî éîãî ñêëàäó і ÿê âîíè _____________________________________________.

Завдання з розгорнутою відповіддю Ñôîðìóëþéòå âèçíà÷åííÿ. 17. Ïðîòîòèï

öå

___________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________. 18. Çáàëàíñîâàíå õàð÷óâàííÿ – öå ________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________.

ТЕХНОЛОГІЇ

Завдання на визначення відповідності Óòâîðіòü ëîãі÷íі ïàðè. Ïîñòàâòå íàâïðîòè ëіòåð âіäïîâіäíі öèôðè. 19. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ õàðàêòåðèñòèêàìè ïðîôåñіé òà їõíіìè íàçâàìè. А îáñëóãîâóâàííÿ ïóëüòà êåðóâàííÿ îáëàäíàííÿ áîðîøíîìåëüíèõ çàâîäіâ Б âèðîùóâàííÿ і çáèðàííÿ õëіáà â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі В êîíòðîëü ÿêîñòі ìîëîêà é ìîëî÷íèõ ïðîäóêòіâ çà äîïîìîãîþ êîíòðîëüíîâèìіðþâàëüíèõ ïðèëàäіâ, àâòîìàòè÷íèõ ðåãóëÿòîðіâ íà ïіäïðèєìñòâàõ ç ïåðåðîáêè ìîëîêà, âèïóñêó ìîëî÷íîї ïðîäóêöії, õîëîäîêîìáіíàòàõ Г îáñëóãîâóâàííÿ êîðіâ çà äîïîìîãîþ äîїëüíîãî àïàðàòà íà ôåðìàõ 1 2 3 4

А Б В Г

õëіáîðîá àïàðàòíèê ïàñòåðèçàöії é îõîëîäæåííÿ ìîëîêà îïåðàòîð ìàøèííîãî äîїííÿ àïàðàòíèê áîðîøíîìåëüíîãî âèðîáíèöòâà

20. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ íàâåäåíèìè ïðèêëàäàìè âîëîêîí òà їõ ïîõîäæåííÿì. А Б В Г

íåéëîí áàâîâíà àçáåñò øîâê

1 2 3 4

âîëîêíà ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ âîëîêíà òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ âîëîêíà ìіíåðàëüíîãî ïîõîäæåííÿ õіìі÷íі âîëîêíà

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 4

А Б В Г

31


ÄÎÑÒÀÒÍІÉ ÐІÂÅÍÜ

Виконання практичних завдань з умінням застосовувати набуті знання на практиці 21. Îõàðàêòåðèçóéòå åêîëîãі÷íó ñèòóàöіþ â Óêðàїíі.

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 4

22. Ðîçðîáіòü іíñòðóêöіéíî-òåõíîëîãі÷íó êàðòó ïðèãîòóâàííÿ ðèñîâîї çàïіêàíêè іç ñèðîì. № ç/ï

Ïîðÿäîê âèêîíàííÿ Ïðîäóêòè:

Çíàðÿääÿ:

32

Ìàëþíêè


Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі

ТЕХНОЛОГІЇ

Ïîñëіäîâíіñòü:

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 4

33


23. Âèêîíàéòå åñêіç ñóêíі çà òåõíі÷íèì îïèñîì. Ñóêíÿ ðîçøèðåíîãî ñèëóåòó, ì’ÿêîї ôîðìè. Ì’ÿêó ôîðìó óòâîðþþòü çáîðêè і ïîÿñ-ðóëèê, ïðîòÿãíóòèé ó êóëіñêó. Ïëàòòÿ ÷îòèðèøîâíå. Ó ïåðåäíіõ øâàõ ðîçìіùåíî êèøåíі. Ïåðåä ïëàòòÿ ç ôіãóðíîþ êîêåòêîþ, ç-ïіä ÿêîї âèõîäÿòü çáîðêè. Ãîðëîâèíó îáðîáëåíî ðóëèêîì, ùî çàâ’ÿçóєòüñÿ ççàäó. Ñïèíêà áåç ñåðåäíüîãî øâà, áîêîâі øâè çìіùåíî â áіê ñåðåäíüîї ëіíії. Ðóêàâè îäíîøîâíі, ì’ÿêîї ôîðìè, ïîêðîþ ðåãëàí ç ïîãëèáëåíîþ ïðîéìîþ, óíèçó ïðèçáèðóþòüñÿ ðóëèêîì, ïðîòÿãíóòèì ó êóëіñêó.

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 4

34


24. Âèêîíàéòå êðåñëåííÿ çà òåêñòîâèì îïèñîì, íàíåñіòü ðîçìіðè òà çàïîâíіòü îñíîâíèé íàïèñ.

ТЕХНОЛОГІЇ

Îïîðà ñêëàäàєòüñÿ ç ïëèòè, ùî ÿâëÿє ñîáîþ ïðÿìîêóòíèé ïàðàëåëåïіïåä ðîçìіðàìè 80×50×10 ìì, і öèëіíäðè÷íîї ñòîéêè äіàìåòðîì 34 ìì і âèñîòîþ 30 ìì, ðîçòàøîâàíîї ïîñåðåäèíі áіëüøîї ãðàíі.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 4

Літер Зм. Арк. № докум. Підпис Дата Розроб. Перевір. Т. контр.

Аркуш

Маса

Масштаб

Аркушів

Н. контр. Затв.

35


ÂÈÑÎÊÈÉ ÐІÂÅÍÜ

Творче завдання із застосуванням набутих знань, умінь і навичок у нових, нестандартних умовах 25. Ðîçðîáіòü ïðîåêò-ïîðòôîëіî äëÿ àáіòóðієíòà íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ñïðÿìóâàííÿ.

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 4

36


ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

ВАРІАНТ 5 ÏÎ×ÀÒÊÎÂÈÉ ÐІÂÅÍÜ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді íàâïðîòè ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі.

1. Çàçíà÷òå êàëîðіéíіñòü äîáîâîãî ðàöіîíó õàð÷óâàííÿ äëÿ ïіäëіòêіâ âіêîì 11–13 ðîêіâ: А Б В Г

2680 2585 2960 2185

êêàë êêàë êêàë êêàë

2. ßêèé ç âèðîáіâ íàëåæèòü äî ïîÿñíîї ãðóïè? А Б В Г

êóðòêà ñóêíÿ ñïіäíèöÿ øëÿïà

3. Çà ÿêîї òåìïåðàòóðè çåìëі íàñіííÿ îãіðêіâ âèñіâàþòü ó âіäêðèòèé ґðóíò? А Б В Г

0...+1 °Ñ +2...+3 °Ñ +10...+15 °Ñ +15...+18 °Ñ

4. Ùî íàçèâàєòüñÿ ñïðîùåííÿì ðåàëüíèõ ôîðì ïðåäìåòà? А Б В Г

çáіëüøåííÿ ôàíòàçóâàííÿ ñòèëіçàöіÿ çìåíøåííÿ

5. Óêàæіòü íåòêàíі òåêñòèëüíі ìàòåðіàëè: А Б В Г

âàòèí øîâê âåëþð ôëіñ

6. Óêàæіòü âèä äåêîðàòèâíî-óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà, ó ÿêîìó êîìïîçèöіÿ âèêîíóєòüñÿ çà äîïîìîãîþ çàêðіïëåííÿ äåòàëåé ìàëþíêà íà îñíîâó: А Б В Г

â’ÿçàííÿ âèøèâêà àïëіêàöіÿ ïå÷âîðê

А Б В Г А Б В Г А Б В Г

ТЕХНОЛОГІЇ

Ïîñòàâòå ïîçíà÷êó

А Б В Г А Б В Г

А Б В Г

37


ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 5

7. Íà ÿêîìó ç ðèñóíêіâ çîáðàæåíî øîâ «êîçëèê ç âåðõîïëóòîì»?

А

Б

В

Г

8. ßêèé òåðìіí çáåðіãàííÿ ñìåòàíè çà t° âіä +4 äî +8 °Ñ: А Б В Г

А Б В Г А Б В Г

24 ãîä 2 äîáè 72 ãîä 5 äіá

9. Íà ÿêîìó ç ìàëþíêіâ çîáðàæåíî òðóòíÿ?

А

Б

В

Г

10. Íàçâіòü ó÷åíîãî, ÿêèé çàïðîïîíóâàâ ìåòîä ôîêàëüíèõ îá’єêòіâ: А Б В Г

Ã. Àëüòøóëåð ×. Âàéòèíã Â. Ãîðäîí Ñ. Ðåääі

А Б В Г А Б В Г

ÑÅÐÅÄÍІÉ ÐІÂÅÍÜ

Завдання з пропусками Óïèøіòü ïðîïóùåíå ñëîâî. 11. Äëÿ ïîáóäîâè êðåñëåííÿ âèêðіéêè íàâîëî÷êè ïîòðіáíî çíàòè äâà îñíîâíèõ âèìіðè: äîâæèíó і __________________________________________________________ ïîäóøêè. 12. _________________________________ – öå ñïåöіàëüíèé ïðèëàä, ÿêèé âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ïåðåâіðêè ÿêîñòі òà ñâіæîñòі ñèðèõ ÿєöü.

Завдання з короткою відповіддю Çàêіí÷іòü âèçíà÷åííÿ. 13. Îñòàííþ ïåòëþ, ðîçìіùåíó íà ãà÷êó ïіä ÷àñ â’ÿçàííÿ, íàçèâàþòü ___________________ _____________________________________________________________________________.

38


íàçèâàþòü ___________________________________________________________________.

Завдання на доповнення Äîïîâíіòü òâåðäæåííÿ. 15. Ëàïêó-ðóáèëüíèê âèêîðèñòîâóþòü äëÿ _________________________________________ _____________________________________________________________________________. 16. Çà íàïðÿìîì ïðîäóêòèâíîñòі ïîðîäè ñâèíåé ïîäіëÿþòü íà ____________________________ _____________________________________________________________________________.

Завдання з розгорнутою відповіддю Ñôîðìóëþéòå âèçíà÷åííÿ. 17. Ãіïåðïîñèëàííÿ – öå çàñіá ____________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________. 18. Ñìàæåííÿ – öå _____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________.

Завдання на визначення відповідності Óòâîðіòü ëîãі÷íі ïàðè. Ïîñòàâòå íàâïðîòè ëіòåð âіäïîâіäíі öèôðè. 19. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ âèçíà÷åííÿìè òà òåðìіíàìè. А ïðèñòîñóâàííÿ äëÿ ïîëåãøåííÿ âñèëÿííÿ íèòêè â ãîëêó Б òîíêèé ìåòàëåâèé ñòåðæåíü ç ãîñòðèì êіíöåì і âóøêî äëÿ âñèëÿííÿ íèòêè В ïðèñòîñóâàííÿ äëÿ ïîëåãøåííÿ ïðîòÿãóâàííÿ ãîëêè ÷åðåç òêàíèíó òà äëÿ çàõèñòó ïàëüöіâ ðóê âіä ïîðàíåííÿ Г òîíêèé ìåòàëåâèé ñòåðæåíü ç ãîñòðèì êіíöåì і îêðóãëîþ ãîëîâêîþ íà òóïîìó êіíöі 1 ðó÷íà ãîëêà 2 áóëàâêà

А Б В Г

3 íàïåðñòîê 4 íèòêîâòÿãóâà÷

20. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ïðîâіäíèìè êîìïîçèöіéíèìè ïîíÿòòÿìè і ïîëîæåííÿìè òà êîìïîçèöіéíèìè çàêîíîìіðíîñòÿìè. А Б В Г

çàêîí ïðîïîðöіéíîñòі, çàêîí ìàñøòàáó, çàêîí êîíòðàñòó ðèòì, ñèìåòðіÿ, àñèìåòðіÿ, ñòàòèêà, äèíàìіêà, ìîíîõðîìіÿ, ïîëіõðîìіÿ ãàðìîíіéíіñòü, ðîçìіðíіñòü, öіëіñíіñòü àæóðíіñòü, ïëàñòèêà, òåêñòóðà, ôàêòóðà, ñåìàíòè÷íі çàñîáè

1 2 3 4

êîìïîçèöіéíà ÿêіñòü êîìïîçèöіéíі çàêîíè êîìïîçèöіéíі ïðèéîìè çàñîáè âèðàçíîñòі

А Б В Г

39

ТЕХНОЛОГІЇ

14. Äåòàëі, ÿêі áåðóòü ó÷àñòü â óòâîðåííі ñòіáêà і çàñòîñîâóþòüñÿ òіëüêè ó øâåéíèõ ìàøèíàõ,

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 5


ÄÎÑÒÀÒÍІÉ ÐІÂÅÍÜ

Виконання практичних завдань з умінням застосовувати набуті знання на практиці 21. Ñêëàäіòü ñõåìó åòàïіâ ïåðåðîáêè çåðíà íà ðіçíèõ ïіäïðèєìñòâàõ. Ëþäè ÿêèõ ïðîôåñіé áåðóòü ó÷àñòü ó âèðîáíèöòâі é ïåðåðîáöі çåðíà?

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 5

22. Ðîçðîáіòü іíñòðóêöіéíî-òåõíîëîãі÷íó êàðòó ïðèãîòóâàííÿ ñèðíèêіâ. № ç/ï

Ïîðÿäîê âèêîíàííÿ Ïðîäóêòè:

Çíàðÿääÿ:

40

Ìàëþíêè


23. Âèêîíàéòå åñêіç ñóêíі çà òåõíі÷íèì îïèñîì. Ñóêíÿ ç ïðÿìîêóòíîþ îñíîâîþ ïðîéìè, ïðÿìîãî ñèëóåòó, ì’ÿêîї ôîðìè. Ïîÿñ ïіäêðåñëþє òàëіþ і ïîñèëþє ì’ÿêіñòü ôîðìè. Ì’ÿêîї ôîðìè ñóêíі íàäàþòü òàêîæ øèðîêі áіëÿ îñíîâè ðóêàâè äîâæèíîþ çі ñêëàäêàìè âíèçó, à òàêîæ ì’ÿêі ñêëàäêè, ÿêі âèõîäÿòü ç-ïіä íåøèðîêîї êîêåòêè. Âèðіç ãîðëîâèíè ñïåðåäó і íà ñïèíöі ïðÿìîêóòíèé, íåãëèáîêèé, àëå âіäíîñíî øèðîêèé. Ñïèíêà áåç ñåðåäíüîãî øâà. Óíèçó ñïіäíèöі ñóêíі é ó âåðõíіé ÷àñòèíі ðóêàâà – âèøèâêà.

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 5

42


24. Âèêîíàéòå êðåñëåííÿ çà òåêñòîâèì îïèñîì, íàíåñіòü ðîçìіðè òà çàïîâíіòü îñíîâíèé íàïèñ.

ТЕХНОЛОГІЇ

Îñíîâà ìàє ôîðìó ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà ðîçìіðîì 90×50×30 ìì. Ó íèæíіé îñíîâі є ïðÿìîêóòíèé âèðіç, ÿêèé ïðîõîäèòü ÷åðåç ñåðåäèíó âçäîâæ óñієї øèðèíè äåòàëі (éîãî øèðèíà 36 ìì, ãëèáèíà – 12 ìì).

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 5

Літер Зм. Арк. № докум. Підпис Дата Розроб. Перевір. Т. контр.

Аркуш

Маса

Масштаб

Аркушів

Н. контр. Затв.

43


ÂÈÑÎÊÈÉ ÐІÂÅÍÜ

Творче завдання із застосуванням набутих знань, умінь і навичок у нових, нестандартних умовах 25. Çàïðîïîíóéòå âëàñíèé (íåòðàäèöіéíèé) ïëàí çàõîäіâ ùîäî çìåíøåííÿ ïàðíèêîâîãî åôåêòó â àòìîñôåðі.

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 5

44


ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

ВАРІАНТ 6 ÏÎ×ÀÒÊÎÂÈÉ ÐІÂÅÍÜ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді íàâïðîòè ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі.

1. Óêàæіòü íàçâó îñíîâíîї ïðîôåñії íà êðîëåôåðìі: А Б В Г

âåòåðèíàð çîîòåõíіê êðîëіâíèê àãðîíîì

2. Óêàæіòü îñíîâíèé ìåòîä áіîäèçàéíó: А Б В Г

ìîçêîâîãî øòóðìó àñîöіàöіé ôóíêöіîíàëüíèõ àíàëîãіé êîìáіíàöіé

3. Óêàæіòü ïðàâèëüíó íàçâó ìіðêè Âã: А Б В Г

äîâæèíà âèðîáó øèðèíà ñïèíêè îêðóæíіñòü ãðóäåé âèñîòà ãðóäåé

4. Ùî є ãîëîâíèì ïіä ÷àñ ÷èòàííÿ ñêëàäàëüíîãî êðåñëåííÿ? А Б В Г

âèâ÷åííÿ ôîðìè äåòàëі îñíîâíèé íàïèñ ðîçìіðè ñïåöèôіêàöіÿ

5. Õòî є àâòîðîì ñëîâà «ðîáîò»: А Б В Г

Ê. ×àïåê Ã. Àëüòøóëåð Ì. Ëîìîíîñîâ Ë. äà Âіí÷і

6. Äî ïðåäìåòіâ òåêñòèëüíîãî îôîðìëåííÿ іíòåð’єðó íàëåæàòü: А Б В Г

÷îõëè íà ìåáëі øèðìà áðà êîìîä

7. Óêàæіòü íàçâó ïåðåäà÷і, ÿêó çîáðàæåíî íà ðèñóíêó: А Б В Г

çóá÷àñòà ïàñîâà ôðèêöіéíà ôðèêöіéíî-ïàñîâà

А Б В Г А Б В Г А Б В Г

ТЕХНОЛОГІЇ

Ïîñòàâòå ïîçíà÷êó

А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г

45


ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 6

8. ßêó íàçâó ìàє ìîòèâ â óêðàїíñüêіé âèøèâöі іç çîáðàæåííÿì òâàðèí, ïòàõіâ, êîìàõ? А Б В Г

ðîñëèííèé ãåîìåòðè÷íèé çîîìîðôíèé àíòðîïîìîðôíèé

А Б В Г

9. Íà ÿêîìó ç ðèñóíêіâ çîáðàæåíî ñèìåíòàëüñüêó ïîðîäó êîðіâ?

А

Б

В

А Б В Г

Г

10. ßêà òåìïåðàòóðà ìîëîêà àáî âîäè, ùî äîäàþòü äî áîðîøíà äëÿ ïðèãîòóâàííÿ âàðåíèêіâ? А Б В Г

22 °Ñ 3...35 °Ñ 50 °Ñ 20...30 °Ñ

А Б В Г

ÑÅÐÅÄÍІÉ ÐІÂÅÍÜ

Завдання з пропусками Óïèøіòü ïðîïóùåíå ñëîâî. 11. Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî ìàє äâі îñíîâíі ãàëóçі: _______________________ і òâàðèííèöòâî, ÿêі îäíà îäíó äîïîâíþþòü. 12. Êîíêóðåíöіÿ – öå ñóïåðíèöòâî ìіæ ñóá’єêòàìè _______________________ ãîñïîäàðñòâà.

Завдання з короткою відповіддю Çàêіí÷іòü âèçíà÷åííÿ. 13. Áåçíèòêîâå ç’єäíàííÿ øâåéíèõ ìàòåðіàëіâ íàçèâàþòü ______________________________. 14. Êіëüêà ç’єäíàíèõ ìіæ ñîáîþ äåòàëåé, ÿêі ïіäïîðÿäêîâàíі âèêîíàííþ ïåâíîї ðîáîòè, íàçèâàþòü ____________________________________________________________________.

46


Завдання на доповнення Äîïîâíіòü òâåðäæåííÿ. 15. Íàòóðàëüíó êàâó âèãîòîâëÿþòü іç âèñóøåíèõ çåðåí ___________________________. 16. Ïіä ÷àñ ïåðøîї ïðèìіðêè ïðîâîäÿòü óòî÷íåííÿ ____________________________________ ___________________________________________________________________________.

Завдання з розгорнутою відповіддю Ñôîðìóëþéòå âèçíà÷åííÿ. 17. Ïàðíèêîâèé åôåêò – öå ______________________________________________________ ____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________. 18. Ãóìóñ – öå _________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________.

Завдання на визначення відповідності

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 6

19. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ çìіñòîì ðó÷íèõ ðîáіò ó ïðîöåñі âèãîòîâëåííÿ øâåéíèõ âèðîáіâ òà òåðìіíàìè. А çàêðіïëåííÿ îáøèòîãî і âèâåðíóòîãî êðàþ äåòàëі ñòіáêàìè òèì÷àñîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ç óòâîðåííÿì êàíòó ðàìêè Б çàêðіïëåííÿ ïіäіãíóòîãî êðàþ äåòàëі ñòіáêàìè òèì÷àñîâîãî ïðèçíà÷åííÿ А В ç’єäíàííÿ ìàëîї äåòàëі ç âåëèêîþ àáî íåîñíîâíîї ç îñíîâíîþ ñòіáêàìè Б òèì÷àñîâîãî ïðèçíà÷åííÿ В Г ç’єäíàííÿ äâîõ äåòàëåé, ïðèáëèçíî ðіâíèõ çà âåëè÷èíîþ, ñêëàäåíèõ Г ëèöüîâèìè ñòîðîíàìè âñåðåäèíó, ñòіáêàìè òèì÷àñîâîãî ïðèçíà÷åííÿ 1 2 3 4

çìåòóâàííÿ âèìåòóâàííÿ çàìåòóâàííÿ ïðèìåòóâàííÿ

20. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ çìіñòîì ìåòîäіâ ìàðêåòèíãîâèõ äîñëіäæåíü і íàçâîþ. А ìåòîä, ùî äàє ìîæëèâіñòü âèâ÷àòè âïëèâ ðіçíèõ ìàðêåòèíãîâèõ ÷èííèêіâ íà äîñëіäæóâàíó âåëè÷èíó çà äîïîìîãîþ ìàòåìàòè÷íèõ ìîäåëåé, à íå â ðåàëüíèõ óìîâàõ Б ç’ÿñóâàííÿ ïîçèöіé ðåñïîíäåíòіâ ùîäî ÿêîãîñü ïèòàííÿ А В áåçïîñåðåäíє ñïîñòåðåæåííÿ çà äîñëіäæóâàíèìè îá’єêòàìè, íå âñòóïàþ÷è Б ç íèìè â êîíòàêò і íå âïëèâàþ÷è íà íèõ В Г óíіâåðñàëüíèé ìåòîä ïðîâåäåííÿ îïèòóâàííÿ, ïіä ÷àñ ÿêîãî ìîæíà ïîñòàâèòè Г áàãàòî çàïèòàíü і äîïîâíèòè ðåçóëüòàòè áåñіäè ñâîїìè ñïîñòåðåæåííÿìè 1 2 3 4

îïèòóâàííÿ ïåðñîíàëüíå іíòåðâ’þ іìіòàöіÿ ñïîñòåðåæåííÿ 47

ТЕХНОЛОГІЇ

Óòâîðіòü ëîãі÷íі ïàðè. Ïîñòàâòå íàâïðîòè ëіòåð âіäïîâіäíі öèôðè.


ÄÎÑÒÀÒÍІÉ ÐІÂÅÍÜ

Виконання практичних завдань з умінням застосовувати набуті знання на практиці 21. Îïèøіòü, ÿêèì ÷èíîì ëþäèíà çàñòîñîâóє ïðèðîäíі ôîðìè ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ïåâíèõ îá’єêòіâ.

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 6

22. Ðîçðîáіòü іíñòðóêöіéíî-òåõíîëîãі÷íó êàðòó ïðèãîòóâàííÿ ì’ÿñà ç ÷îðíîñëèâîì. № ç/ï

Ïîðÿäîê âèêîíàííÿ Ïðîäóêòè:

Çíàðÿääÿ:

48

Ìàëþíêè


Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі

ТЕХНОЛОГІЇ

Ïîñëіäîâíіñòü:

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 6

49


23. Âèêîíàéòå åñêіç ñóêíі çà òåõíі÷íèì îïèñîì. Ñóêíÿ çàâóæåíîãî ñèëóåòó. Íàÿâíіñòü ïîÿñà-ðóëèêà, ÿêèé ïðîâåäåíèé ó êóëіñêó і çàâ’ÿçàíèé ñïåðåäó, óñêëàäíþє ñèëóåòíó ôîðìó. Ïðè öüîìó ñïіäíèöÿ íàáóâàє çàâóæåíîї äîíèçó ôîðìè, à âåðõíÿ ÷àñòèíà ìàє äóæå âèðàæåíó ì’ÿêó ôîðìó. Âèçíà÷åíèé åôåêò ó ñèëóåòі äîñÿãàєòüñÿ çà ðàõóíîê êîíòðàñòó ôîðì ëіôà і ñïіäíèöі. Îðèãіíàëüíèì äåêîðàòèâíèì åëåìåíòîì є çàùèïè (íà êіíöÿõ ì’ÿêі, ðîçìіùåíі â îáëàñòі ãðóäíîãî і øèéíîãî êîíñòðóêòèâíèõ ïîÿñіâ). Ãîðëîâèíó і íèç ðóêàâіâ îáðîáëåíî ðóëèêîì.

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 6

50


24. Âèêîíàéòå êðåñëåííÿ çà òåêñòîâèì îïèñîì, íàíåñіòü ðîçìіðè òà çàïîâíіòü îñíîâíèé íàïèñ.

ТЕХНОЛОГІЇ

Êîðïóñ ñêëàäàєòüñÿ ç ïàðàëåëåïіïåäà ðîçìіðîì 70×56×20 ìì, íà ÿêîìó â öåíòðі íàéáіëüøîї ãðàíі ìіñòèòüñÿ öèëіíäðè÷íèé ñòåðæåíü ç âåðòèêàëüíîþ âіññþ (äіàìåòð 24 ìì і äîâæèíà 35 ìì).

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 6

Літер Зм. Арк. № докум. Підпис Дата Розроб. Перевір. Т. контр.

Аркуш

Маса

Масштаб

Аркушів

Н. контр. Затв.

51


ÂÈÑÎÊÈÉ ÐІÂÅÍÜ

Творче завдання із застосуванням набутих знань, умінь і навичок у нових, нестандартних умовах 25. Ðîçðîáіòü ïðîåêò-ïîðòôîëіî äëÿ àáіòóðієíòà íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ñïðÿìóâàííÿ.

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 6

52


ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

ВАРІАНТ 7 ÏÎ×ÀÒÊÎÂÈÉ ÐІÂÅÍÜ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді Ïîñòàâòå ïîçíà÷êó × íàâïðîòè ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі.

А Б В Г

60–70 % 100 % 20–30 % 0%

2. ßêèé ìàòåðіàë âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ìàêåòóâàííÿ? А Б В Г

ïëàñòèëіí ñêëî øêіðó ìåòàë

3. ßê íàçèâàþòü іñòîðè÷íî ñêëàäåíèé ñïîñіá ÷ëåíóâàííÿ îäÿãó íà ÷àñòèíè? А Б В Г

êîíñòðóêöієþ ïîêðîєì ðîçðіçîì ëåêàëàìè

4. ßêі êîíñòðóêöіéíі ìàòåðіàëè íàëåæàòü äî ìåòàëіâ? А Б В Г

êàó÷óê ìàãíіé êîìïîçèòè ãіïñ

5. ßêèé óìîâíèé çíàê ïîçíà÷åííÿ äіàìåòðà íàíîñÿòü ïåðåä ðîçìіðíèì ÷èñëîì íà êðåñëåííі? А ≠ Б @ В Г 6. Äëÿ ÷îãî çàñòîñîâóєòüñÿ ïàñîâà ïåðåäà÷à? А Б В Г

äëÿ ïåðåäà÷і ðóõó äëÿ ïåðåòâîðåííÿ ðóõó ó òåõíîëîãі÷íîìó ïðîöåñі äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ðóõó

А Б В Г А Б В Г А Б В Г

ТЕХНОЛОГІЇ

1. Ñêіëüêè âіäñîòêіâ ìàñè òіëà ëþäèíè ñêëàäàє âîäà?

А Б В Г

А Б В Г А Б В Г

53


ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 7

7. Íà ÿêîìó ç ðèñóíêіâ çîáðàæåíî îáðіçàííÿ òðèðі÷íîãî êóùà?

Б А

Г В

8. ßê íàçèâàþòü ïðîöåñ âèðîáëåííÿ òêàíèíè? А Б В Г

ïðÿäіííÿì âàëÿííÿì òêàöòâîì ïëåòіííÿì

9. ßêèé ñîðò ñòîëîâîї ìîðêâè çîáðàæåíî íà ðèñóíêó? А Б В Г

Ãåðàíäà Øàíòàíå Íàíòñüêà Òóøîí

10. ßê íàçèâàþòü ïðîöåñ óòâîðåííÿ ãðóäî÷îê ó áîðîøíі? А Б В Г

çëåæóâàííÿì äîçðіâàííÿì ïëіñíÿâіííÿì ñêëåþâàííÿì

А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г

ÑÅÐÅÄÍІÉ ÐІÂÅÍÜ

Завдання з пропусками Óïèøіòü ïðîïóùåíå ñëîâî. 11. Ã. Àëüòøóëåð ðîçðîáèâ òåîðіþ ðîçâ’ÿçêó ___________________________________ çàäà÷. 12. Äî ________________________ áіëèçíè íàëåæàòü ñåðâåòêè, ðóøíèêè äëÿ ïîñóäó, ñêàòåðòèíè, äîðіæêè òîùî.

Завдання з короткою відповіддю Çàêіí÷іòü âèçíà÷åííÿ. 13. Íàéïðîñòіøèé і íàéïîøèðåíіøèé âèä òêàöüêîãî ïåðåïëåòåííÿ íèòîê ó òêàíèíі íàçèâàþòü _________________________________________________________________________. 14. Ïðîöåñ âèêîíàííÿ äåòàëåé çà ñêëàäàëüíèì êðåñëåííÿì âèðîáó íàçèâàþòü _____________ _________________________________________________________________________. 54


Завдання на доповнення Äîïîâíіòü òâåðäæåííÿ. 15. Ðåçóëüòàòîì òåõíîëîãі÷íîãî ïðîöåñó є __________________________________________ _____________________________________________________________________________. 16. Ó ñóõіé ðå÷îâèíі ìîëîäîї òðàâè ìіñòèòüñÿ 20–25 % ______________________________ _____________________________________________________________________________.

Завдання з розгорнутою відповіддю Ñôîðìóëþéòå âèçíà÷åííÿ. 17. Ïðîôåñіéíà äіÿëüíіñòü – öå ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________. 18. Êóëіíàðіÿ – öå _____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 7

Óòâîðіòü ëîãі÷íі ïàðè. Ïîñòàâòå íàâïðîòè ëіòåð âіäïîâіäíі öèôðè. 19. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ îïèñîì ïðèëàääÿ äëÿ âèøèâêè òà éîãî íàçâîþ. А ãîñòðèé ìåòàëåâèé ñòåðæåíü ç äåðåâ’ÿíîþ àáî ïëàñòìàñîâîþ ðó÷êîþ, ÿêèé âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèäàëåííÿ íèòîê íàìåòóâàííÿ òà âèïðàâëåííÿ êóòî÷êіâ äåòàëåé Б ñòðі÷êà іç ïðîêëåєíîї òêàíèíè çàâäîâæêè 150 ñì ç ïîäіëêàìè ÷åðåç êîæíі 0,5 ñì, ÿêîþ âèìіðþþòü ðîçìіðè äåòàëåé òà îáìіðþþòü ôіãóðó ëþäèíè В ìåòàëåâі ñòåðæíі ç ãîñòðèì êіíöåì ç îäíîãî áîêó é ãîëîâêîþ – ç äðóãîãî, ÿêі А âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ñêîëþâàííÿ äåòàëåé ïðè ðîçêðîþâàííі, ïîøèòòі îäÿãó òà Б ïðîâåäåííі ïðèìіðêè В Г çàãîñòðåíèé øìàòî÷îê ñïåöіàëüíîї ñïðåñîâàíîї ãëèíè, ÿêèì âèêîíóþòü îáâåГ äåííÿ âèêðіéîê íà òêàíèíі 1 2 3 4

êðåéäà êðàâåöüêà ñàíòèìåòðîâà ñòðі÷êà øïèëüêè êіëî÷îê

20. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü êëàñèôіêàöії ïðîåêòіâ. А Б В Г

äîñëіäíèöüêі, ïðàêòèêî-îðієíòîâàíі, іíôîðìàöіéíі, òâîð÷і ïðåäìåòíі, іíòåãðîâàíі іíòåëåêòóàëüíі, ìàòåðіàëüíі, åêîëîãі÷íі, ñåðâіñíі, êîìïëåêñíі ó÷íі îäíîãî êëàñó, îäíієї øêîëè, ìіñòà, ðåãіîíó, êðàїíè, ðіçíèõ êðàїí ñâіòó

1 2 3 4

çà çà çà çà

А Б В Г

çìіñòîì ãàëóççþ âèêîíàííÿ ñêëàäîì ó÷àñíèêіâ äîìіíóþ÷îþ äіÿëüíіñòþ

55

ТЕХНОЛОГІЇ

Завдання на визначення відповідності


ÄÎÑÒÀÒÍІÉ ÐІÂÅÍÜ

Виконання практичних завдань з умінням застосовувати набуті знання на практиці 21. Îïèøіòü îñîáëèâîñòі äіÿëüíîñòі ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ.

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 7

22. Ðîçðîáіòü іíñòðóêöіéíî-òåõíîëîãі÷íó êàðòó ïðèãîòóâàííÿ ì’ÿñà, çàïå÷åíîãî ç êàðòîïëåþ. № ç/ï

Ïîðÿäîê âèêîíàííÿ Ïðîäóêòè:

Çíàðÿääÿ:

56

Ìàëþíêè


23. Âèêîíàéòå åñêіç ñóêíі çà òåõíі÷íèì îïèñîì. Ñóêíÿ ðîçøèðåíîãî ñèëóåòó, áåç íàãðóäíîї âèòî÷êè. Ïîÿñ-ðóëèê ôіêñóє ëіíіþ òàëії і óñêëàäíþє ñèëóåòíó ôîðìó. Ðóêàâè ðåãëàí, äîâãі, ì’ÿêîї ôîðìè, óíèçó îáðîáëåíі ðóëèêîì. Ãîðëîâèíà îâàëüíîї ôîðìè, îôîðìëåíà äðàïіðîâàíèì êîìіðîì-õîìóòîì. Ñïèíêà áåç ñåðåäíüîãî øâà, ç ïëå÷îâèìè âèòî÷êàìè. Äîâæèíà âèðîáó äî êîëіíà.

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 7

58


24. Âèêîíàéòå êðåñëåííÿ çà òåêñòîâèì îïèñîì, íàíåñіòü ðîçìіðè òà çàïîâíіòü îñíîâíèé íàïèñ.

ТЕХНОЛОГІЇ

Îñíîâà ìàє ôîðìó ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà ðîçìіðîì 75×50×30 ìì, íà âåðõíіé ãðàíі ÿêîãî çðîáëåíî ïîâçäîâæíіé ïðÿìîêóòíèé âèðіç øèðèíîþ 36 ìì, ãëèáèíîþ 10 ìì.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 7

Літер Зм. Арк. № докум. Підпис Дата Розроб. Перевір. Т. контр.

Аркуш

Маса

Масштаб

Аркушів

Н. контр. Затв.

59


ÂÈÑÎÊÈÉ ÐІÂÅÍÜ

Творче завдання із застосуванням набутих знань, умінь і навичок у нових, нестандартних умовах 25. Çàïðîïîíóéòå âëàñíèé (íåòðàäèöіéíèé) ïëàí äіé ùîäî î÷èùåííÿ âîäîéì ó ïðèðîäі.

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 7

60


ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

ВАРІАНТ 8 ÏÎ×ÀÒÊÎÂÈÉ ÐІÂÅÍÜ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді íàâïðîòè ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі.

1. ßêà âëàñòèâіñòü òêàíèíè íàëåæèòü äî ìåõàíі÷íèõ âëàñòèâîñòåé? А Б В Г

ïîâіòðîïðîíèêíіñòü çìèíàëüíіñòü ãіãðîñêîïі÷íіñòü îáñèïàëüíіñòü

2. ßêèé іç ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ є îñíîâíèì äæåðåëîì áіëêà? А Б В Г

îëіÿ ì’ÿñî âåðøêîâå ìàñëî ÿãîäè

3. ßê íàçèâàєòüñÿ іçîëüîâàíà æèòëîâà êіìíàòà äëÿ çàíÿòü ïðîôåñіéíîþ äіÿëüíіñòþ? А Б В Г

ïåðåäïîêіé êàáіíåò ñïàëüíÿ áіáëіîòåêà

4. Ç ÿêîãî êîíñòðóêöіéíîãî ìàòåðіàëó âèãîòîâëÿþòü ãîëêè? А Б В Г

ñòàëü ïëàñòìàñà àëþìіíіé ÷àâóí

5. ßêèé іç ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ є îñíîâíèì äæåðåëîì âóãëåâîäіâ? А Б В Г

ðèáà âåðøêîâå ìàñëî õëіá ÿéöÿ

6. Íàçâіòü ïðîäóêò, ÿêèé âèçíà÷àє îñîáëèâіñòü ðåöåïòóðè ïðèãîòóâàííÿ ëîêøèíè: А Б В Г

ñìåòàíà ÿéöÿ ñîäà êèñëå ìîëîêî

7. Êîëè ç’ÿâèâñÿ íîâèé óíіâåðñàëüíèé äâèãóí? А Б В Г

ó 20 ñò. ó 18 ñò. ó 16 ñò. äî ñüîãîäíі íå âèíàéäåíî

А Б В Г А Б В Г А Б В Г

ТЕХНОЛОГІЇ

Ïîñòàâòå ïîçíà÷êó

А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г 61


ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 8

8. Íà ÿêîìó ç ðèñóíêіâ çîáðàæåíî ìîäåëü ñïіäíèöі-÷îòèðèêëèíêè?

Б

А Б В Г

Г

А

В

9. ßêà ç ïîðіä âåëèêîї ðîãàòîї õóäîáè íàëåæèòü äî ì’ÿñíèõ? А Б В Г

А Б В Г

Àñòðàõàíñüêà ×åðâîíî-ñòåïîâà Áіëîãîëîâà óêðàїíñüêà ×îðíî-ðÿáà

10. Íà ÿêîìó ç ðèñóíêіâ çîáðàæåíî çàêðèòèé áóòåðáðîä?

А

Б

В

Г

А Б В Г

ÑÅÐÅÄÍІÉ ÐІÂÅÍÜ

Завдання з пропусками Óïèøіòü ïðîïóùåíå ñëîâî. 11. Îñíîâíі âèäè òåïëîâîї îáðîáêè ïðîäóêòіâ – öå __________________________ і ñìàæåííÿ. 12. ___________________________________ – öå ïîëîòíî, íà îäíó çі ñòîðіí ÿêîãî íàíåñåíî êëåéîâå ïîêðèòòÿ.

Завдання з короткою відповіддю Çàêіí÷іòü âèçíà÷åííÿ. 13. Ðîñëèíè, ÿêі âèðîùóþòü ó ïðèìіùåííÿõ, íåçàëåæíî âіä їõíіõ áіîëîãі÷íèõ îñîáëèâîñòåé, ïîõîäæåííÿ é äåêîðàòèâíèõ ÿêîñòåé, îá’єäíóþòü ïіä çàãàëüíîþ íàçâîþ _______________ _________________________________________________________________________. 14. Ìåõàíіçìè, ÿêі ïðèâîäÿòü ó äіþ îñíîâíі ðîáî÷і îðãàíè øâåéíîї ìàøèíè (ãîëêó, ÷îâíèê, íèòêîïðèòÿãóâà÷, çóá÷àñòó ðåéêó і ëàïêó), íàçèâàþòü _____________________________ _____________________________________________________________________________. 62


Завдання на доповнення Äîïîâíіòü òâåðäæåííÿ. 15. Êіëüêіñòü åíåðãії, ùî âèòðà÷àєòüñÿ îðãàíіçìîì ëþäèíè, çàëåæèòü âіä _________________ __________________________________________________________________________. 16. Íàéáіëüøó êіëüêіñòü їæі ñïîæèâàþòü íà _____________________________________ ____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________.

Завдання з розгорнутою відповіддю Ñôîðìóëþéòå âèçíà÷åííÿ. 17. Ïðîôåñіéíà äіÿëüíіñòü – öå _________________________________________________ ____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________. 18. Ìåòîä êîìáіíóâàííÿ – öå ____________________________________________________ ____________________________________________________________________________

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 8

Завдання на визначення відповідності Óòâîðіòü ëîãі÷íі ïàðè. Ïîñòàâòå íàâïðîòè ëіòåð âіäïîâіäíі öèôðè. 19. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ åòàïàìè àëãîðèòìó ðîçâ’ÿçàííÿ âèíàõіäíèöüêèõ çàäà÷ òà їõ çìіñòîì: А Б В Г

ïåðøèé äðóãèé òðåòіé ÷åòâåðòèé

1 2 3 4

óñóíåííÿ øêіäëèâèõ äіé і âëàñòèâîñòåé íîâîñòâîðåíîї òåõíі÷íîї ñèñòåìè ñòâîðåííÿ ÷è ñèíòåç ñèñòåìè ïіäâèùåííÿ êåðîâàíîñòі ñèñòåìè ðîçâèòîê ñèñòåìè ÷åðåç ïðèáóäîâó ïіäñèñòåì

20. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ íàçâîþ і çìіñòîì äæåðåë ìàðêåòèíãîâîї іíôîðìàöії: А Б В Г

÷óòêà ïðîãíîç îöіíêà ôàêò

А Б В Г

А Б В Г

1 áàçóєòüñÿ íà óìîâèâîäàõ і (àáî) ñòàòèñòè÷íèõ ïðèéîìàõ, à íå íà ïðÿìîìó ñïîñòåðåæåííі і ïіäðàõóíêó 2 ïîäіÿ àáî óìîâà, ùî ñïîñòåðіãàєòüñÿ ïðÿìî (íàéïðîñòіøèé âèä ìàðêåòèíãîâîї іíôîðìàöії) 3 âèä іíôîðìàöії, ïîâ’ÿçàíèé ç ìàéáóòíіì 4 ìåíø íàäіéíå äæåðåëî іíôîðìàöії 63

ТЕХНОЛОГІЇ

_____________________________________________________________________________.


ÄÎÑÒÀÒÍІÉ ÐІÂÅÍÜ

Виконання практичних завдань з умінням застосовувати набуті знання на практиці 21. Îïèøіòü ïðîôåñіéíó äіÿëüíіñòü âèøèâàëüíèêà ìàøèííîþ âèøèâêîþ.

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 8

64


23. Âèêîíàéòå åñêіç ñóêíі çà òåõíі÷íèì îïèñîì. Ñóêíÿ ñïîðòèâíîãî ñòèëþ, óñêëàäíåíîãî ñèëóåòó, ç âіäðіçíîþ âåðõíüîþ ÷àñòèíîþ, ì’ÿêîї ôîðìè ÿêіé íàäàþòü íåâåëèêі ñêëàäêè â îáëàñòі ãðóäåé і òàëії, à òàêîæ ïîÿñ íà çàâ’ÿçêó. Çàñòіáêà äîâåðõó îáðîáëåíà ïëàíêîþ і êîìіðîì (ñòіéêà öèëіíäðè÷íîї ôîðìè). Ñïèíêà ëіôà áåç ñåðåäíüîãî øâà, â îáëàñòі òàëії – ç ì’ÿêèìè ñêëàäî÷êàìè. Ðóêàâè êîðîòêі, óíèçó ç íàñòðî÷íèìè ìàíæåòàìè і ïàòàìè, âåðõíіé êðàé ÿêèõ ïðèêðіïëåíî äåêîðàòèâíèìè ґóäçèêàìè. Ïî êîìіðó, ïëàíöі, ìàíæåòàõ, ïàòàõ і âåðõíіõ ëіíіÿõ ç’єäíàííÿ ðóêàâіâ ç âåðõíüîþ ÷àñòèíîþ ïðîêëàäåíî îçäîáëþâàëüíó ñòðî÷êó. Ñïіäíèöÿ ðîçøèðåíà äîíèçó çà ðàõóíîê âіäêðèòèõ íèæ÷å ëіíії ñòåãîí îäíîñòîðîííіõ ñêëàä íà її ïåðåäíüîìó і çàäíüîìó ïîëîòíèùàõ.

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 8

66


24. Âèêîíàéòå êðåñëåííÿ çà òåêñòîâèì îïèñîì, íàíåñіòü ðîçìіðè òà çàïîâíіòü îñíîâíèé íàïèñ.

ТЕХНОЛОГІЇ

Îïîðà ñêëàäàєòüñÿ ç öèëіíäðè÷íîãî ñòåðæíÿ (äîâæèíà 40 ìì, äіàìåòð 16 ìì), ùî ñòîїòü íà ìåíøіé îñíîâі çðіçàíîãî êîíóñà, ÿêèé ìàє äîâæèíó 20 ìì, äіàìåòðè 28 ìì òà 50 ìì.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 8

Літер Зм. Арк. № докум. Підпис Дата Розроб. Перевір. Т. контр.

Аркуш

Маса

Масштаб

Аркушів

Н. контр. Затв.

67


ÂÈÑÎÊÈÉ ÐІÂÅÍÜ

Творче завдання із застосуванням набутих знань, умінь і навичок у нових, нестандартних умовах 25. Çàïðîïîíóéòå âëàñíі àëüòåðíàòèâíі ìåòîäè çáåðåæåííÿ åëåêòðîåíåðãії â íàøіé êðàїíі.

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 8

68


ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

ВАРІАНТ 9 ÏÎ×ÀÒÊÎÂÈÉ ÐІÂÅÍÜ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді íàâïðîòè ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі.

1. Íàçâіòü ç’єäíàííÿ, ÿêі íåìîæëèâî ðîç’єäíàòè áåç ðóéíóâàííÿ: А Б В Г

øïîíêîâå øòèôòîâå çàêëåïêîâå óñі ïåðåëі÷åíі

2. ßê íàçèâàþòü ïðîöåñ äîáîðó ïàêåòà ìàòåðіàëіâ äëÿ âèãîòîâëåííÿ øâåéíîãî âèðîáó? А Б В Г

øèòòÿì ïðîåêòóâàííÿì êîíñòðóþâàííÿì êîíôåêöіþâàííÿì

3. ßê íàçèâàþòü ïðèëàä äëÿ ïåðåâіðêè ÿêîñòі ÿєöü? А Б В Г

ìіêðîñêîïîì îâîñêîïîì òåðåçàìè ñêîâîðîäîþ

4. ßêі ïîêàçíèêè ÿêîñòі âèçíà÷àþòü çðó÷íіñòü âèðîáіâ ó êîðèñòóâàííі? А Б В Г

òåõíîëîãі÷íі åðãîíîìі÷íі ôóíêöіîíàëüíі åêîíîìі÷íі

5. Óêàæіòü îñíîâíèé áåçêîøòîâíèé âèä íåâè÷åðïíîї åíåðãії: А Б В Г

åíåðãіÿ Ñîíöÿ åíåðãіÿ âіòðó ïåðåòâîðþâàíà åíåðãіÿ ãàçó åíåðãіÿ ïðèïëèâіâ і âіäïëèâіâ

6. ßêèì ïåðåïëåòåííÿì íàé÷àñòіøå âèãîòîâëÿþòü íàïіâøîâêîâі ïіäêëàäêîâі òêàíèíè? А Б В Г

ïîëîòíÿíèì àòëàñíèì ñàðæåâèì ðåïñîâèì

7. Íàçâіòü ïðîôåñіþ, ôàõіâöі ÿêîї âèðîùóþòü і çáèðàþòü õëіá: А Б В Г

çîîòåõíіê õëіáîðîá àïàðàòíèê áîðîøíîìåëüíîãî âèðîáíèöòâà ïåêàð

А Б В Г А Б В Г А Б В Г

ТЕХНОЛОГІЇ

Ïîñòàâòå ïîçíà÷êó

А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г

69


ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 9

8. ßê íàçèâàєòüñÿ çîáðàæåíèé íà ðèñóíêó іíâåíòàð äëÿ äîãëÿäó çà êðîëÿìè? А Б В Г

ãîäіâíèöÿ ÿñëà ïåðåíîñíà êëіòêà ìàòî÷íèê

9. Óêàæіòü êîíñòðóêöіéíèé ìàòåðіàë, ç ÿêîãî âèãîòîâëÿþòü êîðïóñ øâåéíîї ìàøèíè: А Б В Г

ñòàëü ñêëî êàïðîíîâà ñìîëà àëþìіíіé

10. ßêó òåõíіêó âèøèâàííÿ çîáðàæåíî íà ðèñóíêó? А Б В Г

õðåñòèê çàíèçóâàííÿ øòàïіâêó íàáèðóâàííÿ

А Б В Г

А Б В Г А Б В Г

ÑÅÐÅÄÍІÉ ÐІÂÅÍÜ

Завдання з пропусками Óïèøіòü ïðîïóùåíå ñëîâî. 11. Òðàäèöіéíèìè â óêðàїíñüêіé íàðîäíіé âèøèâöі є ÷îðíèé, __________________ і áіëèé êîëüîðè. 12. Ïëàçìà – öå ______________________________________________________________ ãàç.

Завдання з короткою відповіддю Çàêіí÷іòü âèçíà÷åííÿ. 13. Êâіòêîâі ðîñëèíè, ÿêі âèðîùóþòü ó ïðèìіùåííÿõ äëÿ їõ åñòåòè÷íîї ïðèêðàñè, íàçèâàþòü _________________________________________________________________________. 14. Ìîòèâ іç çîáðàæåííÿì ôіãóð ëþäåé â óêðàїíñüêіé íàðîäíіé âèøèâöі íàçèâàþòü ________ _________________________________________________________________________.

Завдання на доповнення Äîïîâíіòü òâåðäæåííÿ. 15. Ðåçóëüòàòîì òåõíîëîãі÷íîãî ïðîöåñó є ___________________________________________ __________________________________________________________________________. 16. Ñêðó÷óþ÷è îêðåìі òåêñòèëüíі âîëîêíà ìіæ ñîáîþ â îäíîìó íàïðÿìêó, ìîæíà îòðèìàòè ___________________________________________________________________________. 70


Ñôîðìóëþéòå âèçíà÷åííÿ. 17. Ìîðôîëîãіÿ – íàóêà _________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________. 18. Êàíàïå – öå ________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________.

Завдання на визначення відповідності Óòâîðіòü ëîãі÷íі ïàðè. Ïîñòàâòå íàâïðîòè ëіòåð âіäïîâіäíі öèôðè. 19. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ çìіñòîì ìàøèííèõ ðîáіò ïðè âèãîòîâëåííі øâåéíîãî âèðîáó òà òåðìіíàìè íà їõ ïîçíà÷åííÿ. А ïîñòіéíå ç’єäíàííÿ ìàëèõ äåòàëåé ç âåëèêèìè, äðóãîðÿäíèõ ç îñíîâíèìè Б çàêðіïëåííÿ îçäîáëþâàëüíèìè ñòðî÷êàìè ïðèïóñêіâ çøèòîãî і ðîçïðàñîâàíîãî øâà В çàêðіïëåííÿ ïіäіãíóòèõ êðàїâ äåòàëі ìàøèííîþ ñòðî÷êîþ Г ïîñòіéíå ç’єäíàííÿ äâîõ äåòàëåé ïî îâàëüíîìó êîíòóðó 1 2 3 4

А Б В Г

ðîçñòðî÷óâàííÿ çàñòðî÷óâàííÿ ïðèøèâàííÿ óøèâàííÿ

20. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ çìіñòîì ïîíÿòü і їõ íàçâîþ: А ñóêóïíіñòü óñіõ âèäіâ åêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñòі ëþäåé ó ïðîöåñі їõíüîї âçàєìîäії, ñïðÿìîâàíèõ íà âèðîáíèöòâî, îáìіí, ðîçïîäіë і ñïîæèâàííÿ òîâàðіâ і ïîñëóã, à òàêîæ íà ðåãóëþâàííÿ òàêîї äіÿëüíîñòі çãіäíî ç ìåòîþ ñóñïіëüñòâà Б âèðàæåíà â ãðîøîâіé ôîðìі âèòðàòà íà âèðîáíèöòâî і çáóò ïðîäóêöії А В çìіñòîâíà, öіëåñïðÿìîâàíà äіÿëüíіñòü ëþäåé, ó ïðîöåñі ÿêîї âîíè âèäîçìіíþþòü Б çîâíіøíþ ïðèðîäó, îïîñåðåäêîâóþòü, ðåãóëþþòü і êîíòðîëþþòü îáìіí ðå÷åé В ìіæ ñîáîþ Г Г ãðîøîâèé âèðàç âàðòîñòі òîâàðó 1 2 3 4

ñîáіâàðòіñòü ïðîäóêöії (ðîáіò, ïîñëóã) åêîíîìі÷íà ñèñòåìà öіíà ïðàöÿ

71

ТЕХНОЛОГІЇ

Завдання з розгорнутою відповіддю

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 9


ÄÎÑÒÀÒÍІÉ ÐІÂÅÍÜ

Виконання практичних завдань з умінням застосовувати набуті знання на практиці 21. Îïèøіòü, ÿê ïðàöþє ðèíêîâèé ìåõàíіçì.

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 9

72


Âàð³àíò 9

№ ç/ï

Ïîðÿäîê âèêîíàííÿ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

22. Ðîçðîáіòü іíñòðóêöіéíî-òåõíîëîãі÷íó êàðòó ïðèãîòóâàííÿ áîðùó. Ìàëþíêè

Ïðîäóêòè:

Çíàðÿääÿ:

ТЕХНОЛОГІЇ

Ïîñëіäîâíіñòü:

73


23. Âèêîíàéòå åñêіç ñóêíі çà òåõíі÷íèì îïèñîì. Ñóêíÿ ñïîðòèâíî-äіëîâîãî ñòèëþ, çі ñïóùåíèì ïëå÷åì і ðóêàâîì ñîðî÷êîâîãî ñòèëþ, ïðÿìîãî ñèëóåòó, ç âіäðіçíîþ âåðõíüîþ ÷àñòèíîþ íèæ÷å ëіíії òàëії. Çàñòіáêà äîâåðõó îáðîáëåíà ïëàíêîþ, ãîðëîâèíà – áåéêîþ-îáøèâêîþ.  îáëàñòі ãðóäåé ðîçìіùåíî íàêëàäíі êèøåíі. Ñïіäíèöÿ òðèøîâíà, ç áîêîâèìè і ïåðåäíіìè øâàìè, ó íèæíіé ÷àñòèíі ïåðåäíüîãî øâà – ñêëàäà. Ñïіäíèöÿ ìîæå áóòè і ÷îòèðèøîâíîþ ç ìåòîþ åêîíîìíîãî âèêîðèñòàííÿ òêàíèíè (ðîçêëàäêè). Ðóêàâè îäíîøîâíі, êîðîòêі, óíèçó ç íàñòðî÷íèìè ìàíæåòàìè, ïî øèðèíі ðіâíèìè áåéöі àáî ïëàíöі. Ïî áåéöі ãîðëîâèíè, ïëàíöі, êèøåíÿõ, ìàíæåòàõ, ëіíії ç’єäíàííÿ âåðõíüîї ÷àñòèíè çі ñïіäíèöåþ і ïåðåäíüîìó øâó ïðîêëàäåíî îçäîáëþâàëüíó ñòðî÷êó. Äîâæèíà âèðîáó äî êîëіíà.

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 9

74


24. Âèêîíàéòå êðåñëåííÿ çà òåêñòîâèì îïèñîì, íàíåñіòü ðîçìіðè òà çàïîâíіòü îñíîâíèé íàïèñ.

ТЕХНОЛОГІЇ

Êîðïóñ ìàє â ñâîїé îñíîâі ïàðàëåëåïіïåä ðîçìіðàìè 70×50×22 ìì, çâåðõó ÿêîãî óòâîðåíî ïîâçäîâæíіé ïàç ïðÿìîêóòíîї ôîðìè øèðèíîþ 38 ìì і ãëèáèíîþ 10 ìì.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 9

Літер Зм. Арк. № докум. Підпис Дата Розроб. Перевір. Т. контр.

Аркуш

Маса

Масштаб

Аркушів

Н. контр. Затв.

75


ÂÈÑÎÊÈÉ ÐІÂÅÍÜ

Творче завдання із застосуванням набутих знань, умінь і навичок у нових, нестандартних умовах 25. Çàïðîïîíóéòå âëàñíèé (íåòðàäèöіéíèé) ïëàí ïðîôîðієíòàöіéíîї ðîáîòè äëÿ âèáîðó ìàéáóòíüîї ïðîôåñії – ó÷èòåëÿ òåõíîëîãіé.

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 9

76


ÏÎ×ÀÒÊÎÂÈÉ ÐІÂÅÍÜ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді Ïîñòàâòå ïîçíà÷êó

íàâïðîòè ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі.

1. Íàçâіòü ìåáëåâèé âèðіá, ÿêèé ïîñіäàє öåíòðàëüíå ìіñöå ñåðåä ìåáëіâ: А Б В Г

øàôà êðіñëî ñòіë êîìîä

2. ßêó ôîðìó ìàє äåòàëü åêñöåíòðèê? А Б В Г

êîíóñîïîäіáíó öèëіíäðè÷íó êóáі÷íó äîâіëüíó

А Б В Г А Б В Г

3. ßê íàçèâàєòüñÿ ñïîñіá ðîçêðîþ òêàíèíè ç âèêîðèñòàííÿì òîíêîãî ñòðóìåíÿ âîäè, ùî âèòіêàє çі ñïåöіàëüíîї óñòàíîâêè ç âåëèêîþ øâèäêіñòþ? ëàçåðíèé ïëàçìîâèé ãіäðîìîíіòîðíèé ïíåâìàòè÷íèé

4. ßêèé ôàñîí ñïіäíèöі áóâ íàéïîøèðåíіøèé ó 19 ñòîëіòòі? А Б В Г

ïàëüє òóðíþð âåðòóãàäî ìіíі

5. Çàçíà÷òå òåðìіí çáåðіãàííÿ ñèðîãî ìîëîêà çà t° âіä +4 äî +8 °Ñ: А Б В Г

24 ãîä 36 ãîä 1 äîáà 20 ãîä

А Б В Г

ТЕХНОЛОГІЇ

А Б В Г

А Б В Г А Б В Г

6. ßêó ëіêàðñüêó ðîñëèíó äîöіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ïðè ïîðóøåííі ïðîöåñіâ îáìіíó ðå÷îâèí â îðãàíіçìі ëþäèíè? А Б В Г

âàëåðіàíó íàãіäêè àëòåé îæèíó

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

ВАРІАНТ 10

А Б В Г

77


ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 10

7. ßêèé ôàêòîð âïëèâàє íà ïîñëіäîâíіñòü îáðîáêè ñïіäíèöі? А Б В Г

А Б В Г

êîëіð òêàíèíè íàÿâíіñòü ñêëàäîê äîâæèíà âèðîáó òîâùèíà òêàíèíè

8. Íà ÿêîìó ç ðèñóíêіâ çîáðàæåíî îáðіçàííÿ äâîðі÷íîãî êóùà?

А

Б

В

А Б В Г

Г

9. Çåðíî ÿêîї êóëüòóðè íàëåæèòü äî ïåðøîї õëіáíîї ãðóïè? А Б В Г

А Б В Г

ïðîñà ãðå÷êè êóêóðóäçè ïøåíèöі

10. Íà ÿêîìó ç ðèñóíêіâ çîáðàæåíî ãåîìåòðè÷íèé ìîòèâ îðíàìåíòó âèøèâêè?

А

Б

В

Г

А Б В Г

ÑÅÐÅÄÍІÉ ÐІÂÅÍÜ

Завдання з пропусками Óïèøіòü ïðîïóùåíå ñëîâî. 11. Çàêâàñêà – öå ðіäêå òіñòî, ÿêå çàëèøàþòü ïіñëÿ __________________________________ îïàðè äëÿ ïðèãîòóâàííÿ íàñòóïíîї ïîðöії îïàðè. 12. Õðîìàòè÷íі êîëüîðè ïîäіëÿþòü íà ______________________________________ і õîëîäíі.

Завдання з короткою відповіддю Çàêіí÷іòü âèçíà÷åííÿ. 13. Ðîáî÷å (ïðîìіæíå) ëåêàëî, âèêîíàíå íà îñíîâі êðåñëåííÿ äåòàëі і âèãîòîâëåíå іç öóïêîãî ïàïåðó, íàçèâàþòü ____________________________.

78


_________________________________________________________________________.

Завдання на доповнення Äîïîâíіòü òâåðäæåííÿ. 15. Êîðîòêèé æîëîáîê ìàøèííîї ãîëêè ïðèçíà÷åíî äëÿ ________________________________ _________________________________________________________________________. 16. Äëÿ ãîäіâëі êðîëåíÿò âіêîì äî îäíîãî ìіñÿöÿ íàéêðàùå ïіäõîäèòü ____________________ _____________________________________________________________________________.

Завдання з розгорнутою відповіддю Ñôîðìóëþéòå âèçíà÷åííÿ. 17. Ìîðôîëîãіÿ – öå íàóêà ______________________________________________________ ____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________. 18. Åëåêòðîìåõàíі÷íі çàñîáè – öå _________________________________________________ ____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________.

Завдання на визначення відповідності Óòâîðіòü ëîãі÷íі ïàðè. Ïîñòàâòå íàâïðîòè ëіòåð âіäïîâіäíі öèôðè. 19. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ñïîñîáàìè ðîçïóøóâàííÿ òіñòà і âèäàìè ðîçïóøóâà÷іâ. А Б В Г

áіîëîãі÷íèé õіìі÷íèé ìåõàíі÷íèé êîìïëåêñíèé

1 2 3 4

çáèâàííÿ, øàðîóòâîðåííÿ, çàâàðþâàííÿ äðіæäæі ñîäà, âóãëåêèñëèé àìîíіé õіìі÷íèé + ìåõàíі÷íèé

20. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü êëàñèôіêàöії öіí. А Б В Г

çà âïëèâîì íà íèõ êîíêóðåíöії çà õàðàêòåðîì îáñëóãîâóâàíîãî îáіãó ïðîäóêöії çà òåðèòîðієþ äіé çàëåæíî âіä ðîçìіðіâ êóïіâëі-ïðîäàæó òîâàðіâ

1 2 3 4

âіäïóñêíі, îïòîâі, ðîçäðіáíі áіðæîâі, âíóòðіøíüîôіðìîâі, òðàíñôåðíі êîíêóðåíòíі, ìîíîïîëüíі, ðåãóëüîâàíі, іíäèêàòèâíі ïîÿñíі, íàöіîíàëüíі, ñâіòîâі

А Б В Г

А Б В Г

79

ТЕХНОЛОГІЇ

14. Åëåìåíò â’ÿçàííÿ, ÿêèé óòâîðþєòüñÿ òіëüêè ç ïîâіòðÿíèõ ïåòåëü, íàçèâàþòü ___________

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 10


ÄÎÑÒÀÒÍІÉ ÐІÂÅÍÜ

Виконання практичних завдань з умінням застосовувати набуті знання на практиці 21. Ïîÿñíіòü, ÷îìó àäìіíіñòðàòèâíî-êîìàíäíà åêîíîìіêà ìàє íåãàòèâíèé âïëèâ íà ïðèðîäó.

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 10

22. Ðîçðîáіòü іíñòðóêöіéíî-òåõíîëîãі÷íó êàðòó ïðèãîòóâàííÿ ñóïó ïîëüîâîãî. № ç/ï

Ïîðÿäîê âèêîíàííÿ Ïðîäóêòè:

Çíàðÿääÿ:

80

Ìàëþíêè


Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі

ТЕХНОЛОГІЇ

Ïîñëіäîâíіñòü:

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 10

81


23. Âèêîíàéòå åñêіç ñóêíі çà òåõíі÷íèì îïèñîì. Ñóêíÿ âіëüíîãî ñèëóåòó, âіäðіçíà ïî ëіíії òàëії. Ëіô ó êðîþ ïðÿìîãî ñèëóåòó, ì’ÿêîї ôîðìè.  îáëàñòі òàëії âіí ïðèçáèðàíèé íà ì’ÿêèé ïîÿñ íà çàâ’ÿçêó, à â îáëàñòі ïëå÷îâîãî і ãðóäíîãî êîíñòðóêòèâíèõ ïîÿñіâ ì’ÿêîñòі ëіôó íàäàþòü çáîðêè, ÿêі âèõîäÿòü ç-ïіä êðóãëîї êîêåòêè ïî ïåðåäó і ñïèíöі. Ðóêàâè ïîêðîþ ðåãëàí, çàâóæåíі äîíèçó. Ñïіäíèöÿ ðîçøèðåíîãî ñèëóåòó ç ôàëäàìè, â îáëàñòі ñòåãîí ç êîêåòêîþ, ïî ëіíії êîêåòêè ñïіäíèöÿ ïðèçáèðàíà, ïî íèçó – îçäîáëåíà ïðîøâîþ àáî ìåðåæèâîì.

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 10

82


24. Âèêîíàéòå êðåñëåííÿ çà òåêñòîâèì îïèñîì, íàíåñіòü ðîçìіðè òà çàïîâíіòü îñíîâíèé íàïèñ.

ТЕХНОЛОГІЇ

Êîðïóñ ìàє ôîðìó ïàðàëåëåïіïåäà ðîçìіðàìè 90×70×50 ìì. Ïàðàëåëüíî äî éîãî îñíîâè â ñåðåäèíі äåòàëі ðîçòàøîâàíî íàñêðіçíèé êâàäðàòíèé îòâіð ðîçìіðîì 30×30 ìì.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 10

Літер Зм. Арк. № докум. Підпис Дата Розроб. Перевір. Т. контр.

Аркуш

Маса

Масштаб

Аркушів

Н. контр. Затв.

83


ÂÈÑÎÊÈÉ ÐІÂÅÍÜ

Творче завдання із застосуванням набутих знань, умінь і навичок у нових, нестандартних умовах 25. Çàïðîïîíóéòå âëàñíèé (íåòðàäèöіéíèé) àëãîðèòì êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòàöії âèãîòîâëåíîãî âèðîáó.

ТЕХНОЛОГІЇ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 10

84

Gumenuk tech obslug dpa 11 ua 284 13 s  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you