Page 1

Т.В. Бакка, Т.В. Мелещенко

ÇÁІÐÍÈÊ ÇÀÂÄÀÍÜ для державної підсумкової атестації з курсу «Людина і світ» Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

11

клас

Êèїâ Öåíòð íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîї ëіòåðàòóðè 2014


ÓÄÊ 3(079.1) ÁÁÊ 60ÿ721-4 Á19 Ðåêîìåíäîâàíî Ìіíіñòåðñòâîì îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè (íàêàç Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè âіä 27.12.2013 № 1844)

Á19

Áàêêà Ò.Â. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ äåðæàâíîї ïіäñóìêîâîї àòåñòàöії ç êóðñó «Ëþäèíà і ñâіò» : 11 êë. / Ò.Â. Áàêêà, Ò.Â. Ìåëåùåíêî. — Ê. : Öåíòð íàâ÷.-ìåòîä. ë-ðè, 2014. — 48 ñ. ISBN 978-617-626-204-6. ÓÄÊ 3(079.1) ÁÁÊ 60ÿ721-4

ISBN 978-617-626-204-6

© Áàêêà Ò.Â., Ìåëåùåíêî Ò.Â., 2014 © Öåíòð íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîї ëіòåðàòóðè, ñåðіéíå îôîðìëåííÿ, îðèãіíàë-ìàêåò, 2014


3

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ äåðæàâíîї ïіäñóìêîâîї àòåñòàöії ç êóðñó «Ëþäèíà і ñâіò» (ðіâåíü ñòàíäàðòó, àêàäåìі÷íèé і ïðîôіëüíèé ðіâåíü) ïðèçíà÷åíî äëÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çíàíü ó÷íіâ. Çàâäàííÿì àòåñòàöіéíîї ðîáîòè є âèÿâëåííÿ çàñâîєííÿ ó÷íÿìè/ó÷åíèöÿìè ñèñòåìè ñóñïіëüñòâîçíàâ÷èõ çíàíü, ðіâíÿ ñôîðìîâàíîñòі â ó÷íіâ êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ, íàâè÷îê îöіíþâàííÿ ñóñïіëüíèõ ÿâèù і ïðîöåñіâ, æèòòєâèõ òà ïðèêëàäíèõ îñîáèñòіñíî-æèòòєòâîð÷èõ, ñîöіàëіçóþ÷èõ, êîìóíіêàòèâíèõ, іíòåëåêòóàëüíî-іíôîðìàöіéíèõ íàâè÷îê. Àòåñòàöіéíà ðîáîòà çäіéñíþєòüñÿ â ïèñüìîâіé ôîðìі. Êîæåí ó÷åíü/ó÷åíèöÿ îòðèìóє áëàíêè ç êîíòðîëüíèìè çàâäàííÿìè. Âіäïîâіäі íà çàâäàííÿ 1–10, 13, 14 ñëіä çàïèñóâàòè â ñïåöіàëüíèé áëàíê, ïîäàíèé ó êіíöі çáіðíèêà. Äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü 11, 12, 15 äåðæàâíîї ïіäñóìêîâîї àòåñòàöії áóäå ðîçäàíî áëàíêè çі øòàìïîì, íà ÿêèõ íåîáõіäíî áóäå íàïèñàòè âіäïîâіäі. Àòåñòàöіéíà ðîáîòà ìіñòèòü çàâäàííÿ ðіçíèõ ñòóïåíіâ ñêëàäíîñòі. Ó çáіðíèêó ïîäàíî äâà âàðіàíòè òåñòîâèõ çàâäàíü äëÿ ïðîôіëüíîãî ðіâíÿ (âàðіàíòè 9 òà 10). ×àñ äëÿ âèêîíàííÿ ðîáîòè – 90 õâèëèí. Çàâäàííÿ òåñòіâ âêëþ÷àþòü îñíîâíі ñîöіîëîãі÷íі, ïîëіòîëîãі÷íі, êóëüòóðîëîãі÷íі òà åêîíîìі÷íі ïèòàííÿ і ñêëàäàþòüñÿ ç ï’ÿòè áëîêіâ òåñòîâèõ çàâäàíü і îöіíþþòüñÿ çà äâàíàäöÿòèáàëüíîþ øêàëîþ. Êîæíèé ç áëîêіâ ìіñòèòü çàâäàííÿ і çàïèòàííÿ, ÿêі ïîêëèêàíі âèÿâèòè çíàííÿ, óìіííÿ é íàâè÷êè ó÷íіâ ç êóðñó «Ëþäèíà і ñâіò». Ïåðøèé áëîê ñêëàäàєòüñÿ іç 7 çàâäàíü, ùî ìàþòü ÷îòèðè âàðіàíòè âіäïîâіäі, ç ÿêèõ ïðàâèëüíîþ є ëèøå îäíà. Êîæíà îáðàíà ïðàâèëüíî âіäïîâіäü îöіíþєòüñÿ â 0,5 áàëà (çàãàëîì 3,5 áàëà). Äðóãèé áëîê ìіñòèòü 3 çàâäàííÿ, ùî ïåðåäáà÷àþòü ï’ÿòü âàðіàíòіâ âіäïîâіäі, ç ÿêèõ òðè – ïðàâèëüíі. Êîæíå ïðàâèëüíî âèêîíàíå çàâäàííÿ îöіíþєòüñÿ â 0,5 áàëà (óñüîãî 1,5 áàëà). Âіäïîâіäü çàðàõîâóєòüñÿ, êîëè îáðàíî âñі òðè ïðàâèëüíі âàðіàíòè. Òðåòіé áëîê ìіñòèòü 2 çàâäàííÿ, ùî ðîçêðèâàþòü îñíîâíі ïîíÿòòÿ êóðñó. Êîæíå ïðàâèëüíî âèêîíàíå çàâäàííÿ îöіíþєòüñÿ 1 áàëîì (óñüîãî 2 áàëè), ÷àñòêîâî ïðàâèëüíà âіäïîâіäü îöіíþєòüñÿ â 0,5 áàëà. ×åòâåðòèé áëîê ñêëàäàєòüñÿ ç 2 çàâäàíü, ó ÿêèõ ïîòðіáíî âñòàâèòè ïðàâèëüíі ñëîâà, îáðàâøè ïðàâèëüíèé ëîãі÷íèé ðÿä

ЛЮДИНА І СВІТ

Ñòðóêòóðà òà ôîðìè çàâäàíü äëÿ äåðæàâíîї ïіäñóìêîâîї àòåñòàöії ç êóðñó «Ëþäèíà і ñâіò»


ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

ЛЮДИНА І СВІТ

іç çàïðîïîíîâàíèõ âàðіàíòіâ. Êîæíà âіðíà âіäïîâіäü îöіíþєòüñÿ 1 áàëîì (óñüîãî 2 áàëè). Ï’ÿòèé áëîê ñêëàäàєòüñÿ ç 1 çàâäàííÿ íà âèÿâëåííÿ âìіííÿ ó÷íіâ/ó÷åíèöü ïðàâèëüíî і òî÷íî àíàëіçóâàòè ñóñïіëüíі, ïîëіòè÷íі, іñòîðè÷íі, ñîöіàëüíі ïîäії і ÿâèùà, äàâàòè їì îöіíêó, âèñëîâëþâàòè ñâîї äóìêè, ðîáèòè óçàãàëüíåííÿ і ôîðìóëþâàòè âèñíîâêè і îöіíþєòüñÿ â 3 áàëè (âіä íóëÿ (0) äî òðüîõ (3) áàëіâ): 1 áàë – ó÷åíü/ó÷åíèöÿ äàє îñíîâíі âèçíà÷åííÿ ïîíÿòü; 2 áàëè – ó÷åíü/ó÷åíèöÿ äàє âèçíà÷åííÿ ïîíÿòü і íàâîäèòü ïðèêëàäè; 3 áàëè – äî óñüîãî âèùåíàçâàíîãî ó÷åíü/ó÷åíèöÿ ìàє çðîáèòè ñïðîáó àíàëіçóâàòè ÿâèùà і îáîâ’ÿçêîâî âèñëîâëþє âëàñíå ñóäæåííÿ ç ïðîáëåìè. Ïðè öüîìó: – 3 áàëàìè îöіíþєòüñÿ ïîâíà, ïðàâèëüíà, ґðóíòîâíà і àðãóìåíòîâàíà âіäïîâіäü íà çàïèòàííÿ, òîáòî òåîðåòè÷íî ïðàâèëüíèé і ëîãі÷íî îáґðóíòîâàíèé âèêëàä ìàòåðіàëó, ïðè ÿêîìó ó÷åíü/ó÷åíèöÿ ïîâíî і ãëèáîêî âèêîðèñòàëè âіäîìі їì ôàêòè÷íі çíàííÿ, âèÿâèëè çäіáíіñòü àíàëіçóâàòè ïîäії і ôàêòè, äàâàòè îöіíêó ïîëіòè÷íèì, іñòîðè÷íèì òà ñóñïіëüíèì ïîñòàòÿì, ðîáèòè âèñíîâêè і óçàãàëüíåííÿ іç ÷іòêèì їõ ôîðìóëþâàííÿì. Îáîâ’ÿçêîâèì åëåìåíòîì âіäïîâіäі є çíàííÿ áàçîâîãî êàòåãîðіàëüíîãî àïàðàòó і âìіííÿ îïåðóâàòè îñíîâíèìè ñóñïіëüíèìè, ïîëіòè÷íèìè, іñòîðè÷íèìè, ñîöіàëüíèìè, ïåäàãîãі÷íèìè òà ïñèõîëîãі÷íèìè ïîíÿòòÿìè. – 2,5 áàëà ñòàâèòüñÿ çà ïîâíó, ïðàâèëüíà, ґðóíòîâíó âіäïîâіäü íà çàïèòàííÿ, òîáòî òåîðåòè÷íî ïðàâèëüíèé і ëîãі÷íî àðãóìåíòîâàíèé âèêëàä ìàòåðіàëó, ïðè ÿêîìó ó÷åíü/ó÷åíèöÿ ïîâíî і ãëèáîêî âèêîðèñòàëè ôàêòè÷íі çíàííÿ, âèÿâèëè çäіáíіñòü äî àíàëіçó ïîäіé і ôàêòіâ, çðîáèëè âèñíîâêè і óçàãàëüíåííÿ, íå ïðèïóñêàþ÷èñü ïðè öüîìó ñóòòєâèõ ïîìèëîê. Îáîâ’ÿçêîâèì є çíàííÿ êàòåãîðіàëüíîãî àïàðàòó і âìіííÿ îïåðóâàòè îñíîâíèìè ñóñïіëüíèìè, ïîëіòè÷íèìè, іñòîðè÷íèìè, ñîöіàëüíèìè, ïåäàãîãі÷íèìè òà ïñèõîëîãі÷íèìè іñòîðè÷íèìè ïîíÿòòÿìè. – 2 áàëàìè îöіíþєòüñÿ ïîâíà, ïðàâèëüíà, ґðóíòîâíà âіäïîâіäü íà çàïèòàííÿ, ó ÿêіé ó÷åíü/ó÷åíèöÿ ïîâíî і ãëèáîêî âèêîðèñòàëè ôàêòè÷íі çíàííÿ, âèÿâèëè çäіáíіñòü äî àíàëіçó ïîäіé, óìіííÿ ðîáèòè âèñíîâêè òà óçàãàëüíåííÿ, ïðèïóñêàþ÷èñü, îäíàê, ïðè öüîìó íåñóòòєâèõ ïîìèëîê òà îêðåìèõ íåòî÷íîñòåé. Îáîâ’ÿçêîâèì і â öüîìó ðàçі є çíàííÿ êàòåãîðіàëüíîãî àïàðàòó, óìіííÿ îïåðóâàòè ñóñïіëüíèìè, ïîëіòè÷íèìè, іñòîðè÷íèìè, ñîöіàëüíèìè, ïåäàãîãі÷íèìè òà ïñèõîëîãі÷íèìè ïîíÿòòÿìè. – 1,5 áàëà ñòàâèòüñÿ çà ïðàâèëüíó і ґðóíòîâíó (àëå íå ìàêñèìàëüíî ïîâíó) âіäïîâіäü íà çàïèòàííÿ, ó ÿêіé ó÷åíü/ó÷åíè-

4


ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

ЛЮДИНА І СВІТ

öÿ âèêîðèñòàëè âіäîìі їì ôàêòè÷íі çíàííÿ, áàçîâі іñòîðè÷íі ïîíÿòòÿ, âèÿâèëè çäіáíіñòü äî àíàëіçó ñóñïіëüíèõ, ïîëіòè÷íèõ, іñòîðè÷íèõ, ñîöіàëüíèõ ïîäіé, âіëüíî îïåðóâàëè ïåäàãîãі÷íèìè òà ïñèõîëîãі÷íèìè ïîíÿòòÿìè, âèÿâèëè âìіííÿ ðîáèòè íåîáõіäíі âèñíîâêè. Ïðè öüîìó âіäïîâіäü íå ìàє óçàãàëüíþþ÷îãî õàðàêòåðó, ìіñòèòü îêðåìі íåòî÷íîñòі і íåñóòòєâі ïîìèëêè. – 1 áàëîì îöіíþєòüñÿ ïðàâèëüíà, àëå íå äîñèòü ïîâíà âіäïîâіäü íà çàïèòàííÿ. Ó÷åíü/ó÷åíèöÿ âîëîäіє ôàêòè÷íèì ìàòåðіàëîì, íàâè÷êàìè éîãî àíàëіçó, óìіє ðîáèòè âèñíîâêè, àëå áåç äîñòàòíüîї àðãóìåíòàöії òà ôàêòîëîãі÷íîãî ïіäòâåðäæåííÿ. Âіäïîâіäü íå ìàє óçàãàëüíþþ÷îãî õàðàêòåðó, ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ ó÷åíü/ó÷åíèöÿ äîïóñêàє îêðåìі ïîìèëêè, ó âèçíà÷åííі ïîíÿòü – íå÷іòêі і íåòî÷íі ôîðìóëþâàííÿ. – 0,5 áàëà ñòàâèòüñÿ çà ïðàâèëüíó, àëå íåïîâíó âіäïîâіäü íà çàïèòàííÿ. Ó÷åíü/ó÷åíèöÿ â öіëîìó âîëîäіє ôàêòè÷íèì ìàòåðіàëîì, àëå íå â ïîâíîìó ïðîãðàìíîìó îáñÿçі, íå âìіє àíàëіçóâàòè ïîäії і ÿâèùà, ðîáèòè îáґðóíòîâàíі âèñíîâêè. Âіäïîâіäü íå ìàє óçàãàëüíþþ÷îãî õàðàêòåðó, ó÷åíü/ó÷åíèöÿ äîïóñêàє îêðåìі ïîìèëêè і íåòî÷íі ôîðìóëþâàííÿ. Ó ðàçі íåïðàâèëüíîї âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ àáî її âіäñóòíîñòі áàëè çà âèêîíàííÿ çàâäàííÿ íå íàðàõîâóþòüñÿ.

5


ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

ЛЮДИНА І СВІТ

ВАРІАНТ 1 Завдання 1–7 мають чотири варіанти відповіді, з яких ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її. 1. Åòíîñîöіàëüíà ñïіëüíіñòü ëþäåé, ùî ïðîæèâàє íà ñïіëüíіé òåðèòîðії, ðîçìîâëÿє îäíієþ ìîâîþ і ìàє ñïіëüíі ðèñè õàðàêòåðó, ïñèõîëîãі÷íèé ñêëàä, îñîáëèâîñòі êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, – öå А íàöіÿ Б íàðîäíіñòü А Б В Г В åòíîñ Г ñïіëüíîòà 2. Êîíòðîëü îôіöіéíîї âëàäè çà çìіñòîì, âèïóñêîì òà ïîøèðåííÿì äðóêîâàíîї ïðîäóêöії, çìіñòîì і âèêîíàííÿì ñöåíі÷íèõ ïîñòàíîâîê, ðàäіî- é òåëåâіçіéíèõ ïåðåäà÷, à іíêîëè é ïðèâàòíîãî ëèñòóâàííÿ ç ìåòîþ íåäîïóñòèòè àáî îáìåæèòè ïîøèðåííÿ іäåé òà âіäîìîñòåé, ÿêі ââàæàþòüñÿ íåáàæàíèìè àáî øêіäëèâèìè, íàçèâàєòüñÿ òåðìіíîì А öåíçóðà Б ðåäàãóâàííÿ А Б В Г В ðåöåíçóâàííÿ Г êðèòèêà 3. Ôîáіÿ і óïåðåäæåííÿ ùîäî іíäèâіäіâ ç ôіçè÷íèìè îáìåæåííÿìè íàçèâàєòüñÿ А ãàíäіêàïіçìîì Б åéäæèçìîì А Б В Г В ñåêñèçìîì Г ìіãðàíòîôîáієþ 4. Êîëåêòèâíå îðãàíіçîâàíå ïðèïèíåííÿ ðîáîòè â îðãàíіçàöії ÷è íà ïіäïðèєìñòâі ç ìåòîþ äîñÿãíóòè âіä ïðàöåäàâöÿ ÷è óðÿäó ïåâíèõ âèìîã – öå А äåìîíñòðàöіÿ Б ñòðàéê А Б В Г В ìіòèíã Г áîéêîò 5. Ñàìîñòіéíèé, íåçàëåæíèé âіä іíøèõ ðåëіãіéíèé íàïðÿì, ðåëіãіéíå âіäãàëóæåííÿ íàçèâàєòüñÿ А öåðêâîþ Б ñåêòîþ А Б В Г В ãðîìàäîþ Г êîíôåñієþ

6


7. Çäàòíіñòü ëþäèíè âèáóäîâóâàòè øèðîêó ìåðåæó çíàéîìñòâ òà âìіííÿ ñïіëüíî îáãîâîðþâàòè ïðîáëåìè – öå А ñîëіäàðíіñòü Б êîìóíіêàöіÿ А Б В Г В êîìóíіêàòèâíіñòü Г ïîëіêóëüòóðíіñòü Завдання 8–10 мають по п’ять варіантів відповідей, з яких ТРИ правильні. Оберіть правильні відповіді та позначте їх. 8. Îçíàêàìè ñàìîâðÿäóâàííÿ є А âіäñóòíіñòü äîêóìåíòіâ ðåãóëþâàííÿ òà äîðàä÷èõ îðãàíіâ Б çàãàëüíі ñïðàâè âåäóòüñÿ ñïіëüíî, ðіøåííÿ óõâàëþþòüñÿ ðàçîì В âëàäà íàëåæèòü óñüîìó êîëåêòèâó А Б В Г Д Г âëàäà íàëåæèòü êåðіâíèêó êîëåêòèâó Д âëàäà çäіéñíþєòüñÿ ÷åðåç âèáîðíі îðãàíè 9. Õàðàêòåðíèìè îçíàêàìè êàñò є А îá’єäíàíіñòü òðàäèöіéíèìè çàíÿòòÿìè Б ñïіëüíà îðãàíіçàöіÿ æèòòÿ В îñîáëèâîñòі ïñèõі÷íîãî ñêëàäó Г íàÿâíіñòü ïåâíîãî óñïàäêîâàíîãî ìіñöÿ â ñîöіàëüíіé ієðàðõії Д îáìåæåííÿ ó ñïіëêóâàííі ç іíøèìè ïðîøàðêàìè ñóñïіëüñòâà 10. Àòðèáóòàìè ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà є А ïîëіòè÷íі іíñòèòóòè Б çàñîáè і öåíòðè êîìóíіêàöії В ñîöіàëüíі іíñòèòóòè Г íåçàëåæíі âіä äåðæàâè äîáðîâіëüíі îðãàíіçàöії Д ãðîìàäñüêå æèòòÿ âіëüíèõ і ðіâíèõ îñîáèñòîñòåé

А Б В Г Д

А Б В Г Д

7

ЛЮДИНА І СВІТ

6. Ñâîáîäà ñîâіñòі – öå А âіëüíèé äîñòóï ãðîìàäÿí äî ñëóæáè â îðãàíàõ äåðæàâíîї âëàäè òà ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ Б ïðàâî îðãàíіçîâóâàòè íàéðіçíîìàíіòíіøі ãðóïè òà îá’єäíàííÿ çà іíòåðåñàìè В ìîæëèâіñòü іíäèâіäóàëüíî àáî ðàçîì ç іíøèìè ïóáëі÷íî ÷è ïðèâàòíî ñïîâіäóâàòè А Б В Г ñâîþ ðåëіãіþ Г ïðàâî ëþäèíè áóòè ïîіíôîðìîâàíîþ, ìàòè äîñòóï äî äæåðåë іíôîðìàöії

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 1


ЛЮДИНА І СВІТ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 1

У завданнях 11, 12 дайте визначення поняття. 11. Êîíòðåëèòà – öå

12. Ïîëіêóëüòóðíіñòü – öå

У завданнях 13, 14 вставте в текст пропущені слова. 13. 1) ... ïðàâà é ñâîáîäè âêëþ÷àþòü ïðàâî íà æèòòÿ, ñâîáîäó òà îñîáèñòó íåäîòîðêàííіñòü, ñâîáîäó äóìêè òà âіðîñïîâіäàííÿ. 2) ... ïðàâà é ñâîáîäè – öå çàáåçïå÷åíà çàêîíîì òà ïóáëі÷íîþ âëàäîþ ìîæëèâіñòü ó÷àñòі â ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íîìó æèòòі äåðæàâè òà çäіéñíåííі äåðæàâíîї âëàäè. 3) ... ïðàâà çàáåçïå÷óþòü ëþäèíі âіëüíå êîðèñòóâàííÿ îñíîâíèìè ÷èííèêàìè ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі. 4) ... ïðàâà, ïîêëèêàíі çàáåçïå÷èòè äîñòàòíіé ðі- А Б В Г âåíü æèòòÿ òà ñîöіàëüíó çàõèùåíіñòü. А 1 Ñóñïіëüíі; 2 Ïîëіòè÷íі; 3 Ñîöіàëüíі; 4 Ãðîìàäÿíñüêі Б 1 Ãðîìàäÿíñüêі; 2 Ñóñïіëüíі; 3 Åêîíîìі÷íі; 4 Ñîöіàëüíі В 1 Ãðîìàäÿíñüêі; 2 Ïîëіòè÷íі; 3 Åêîíîìі÷íі; 4 Ñîöіàëüíі Г 1 Ñîöіàëüíі; 2 Âëàäíі; 3 Åêîíîìі÷íі; 4 Ãðîìàäÿíñüêі 14. Âіäîìèé àíãëіéñüêèé ñîöіîëîã Åíòîíі Ãіääåíñ ðîçðіçíÿâ òàêі іñòîðè÷íі òèïè ñòðàòèôіêîâàíèõ ñóñïіëüñòâ: 1) ... – áóëî ãðàíè÷íîþ ôîðìîþ íåðіâíîñòі, çà ÿêîї îäíі ëþäè âîëîäіëè іíøèìè. Âñåñâіòíüî âіäîìîþ є ñèñòåìà êàñò â Іíäії 2) ... . Äëÿ ñåðåäíüîâі÷íîї Єâðîïè õàðàêòåðíèìè áóëè 3) ... . Ó ðåçóëüòàòі ðàäèêàëüíèõ ñóñïіëüíèõ òðàíñôîðìàöіé ó Єâðîïі âèíèêëè 4) ... . А 1 ðàáñòâî; 2 áðàõìàíè, êøàòðії, âàéø’ї, øóäðè; 3 ñòàíè; 4 êëàñè Б 1 íåâіëüíèöòâî; 2 ïðàâèòåëі, âîїíè, òîðãîâöі, ðåìіñíèêè; 3 êëóáè; 4 âåðñòâè В 1 êàáàëüíèöòâî; 2 öàðі, ðåêðóòè, ëèõâàðі, öåõîâèêè; 3 ñòàíè; 4 ñòðàòè А Б В Г Г 1 êðіïàöòâî; 2 іìïåðàòîðè, ñàìóðàї, ãîí÷àðі, ñåëÿíè; 3 êëóáè; 4 êëàñè

8


У завданні 15 дайте розгорнуту відповідь.

ЛЮДИНА І СВІТ

15. Ãåíäåðíà ñîöіàëіçàöіÿ õëîï÷èêіâ і äіâ÷àòîê: ñïіëüíå òà âіäìіííå.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 1

9


ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

ЛЮДИНА І СВІТ

ВАРІАНТ 2 Завдання 1–7 мають чотири варіанти відповіді, з яких ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її. 1. Çàãàëüíà äåêëàðàöіÿ ïðàâ ëþäèíè óõâàëåíà Ãåíåðàëüíîþ Àñàìáëåєþ ÎÎÍ А 3 æîâòíÿ 1946 ð. Б 5 ëèñòîïàäà 1947 ð. А Б В Г В 10 ãðóäíÿ 1948 ð. Г 15 ñі÷íÿ 1949 ð. 2. Ïîâíîìàñøòàáíèé êîíôëіêò ìіæ äâîìà ÷è êіëüêîìà äåðæàâàìè, ùî ïðàãíóòü äîñÿãòè âëàñíèõ ïîëіòè÷íèõ öіëåé çà äîïîìîãîþ îðãàíіçîâàíîї çáðîéíîї áîðîòüáè, – öå А âіéíà Б ðåâîëþöіÿ А Б В Г В ïåðåâîðîò Г çàêîëîò 3. Îðãàíіçàöіÿ Îá’єäíàíèõ Íàöіé ç ïèòàíü îñâіòè, íàóêè і êóëüòóðè – öå А ÞÍІÑÅÔ Б ÌÎÌ А Б В Г В ÞÍÅÑÊÎ Г ÞÍÔÏÀ 4. Íàöіÿ – öå А ñîöіàëіçîâàíå ñóñïіëüñòâî Б ñîöіàëüíà ãðóïà, ùî õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïåâíèì þðèäè÷íèì ñòàòóñîì, çàêðіïëåíèì ó çâè÷àÿõ ÷è çàêîíі ïðàâàìè é îáîâ’ÿçêàìè â ñóñïіëüíîìó æèòòі é ïåâíîþ çàìêíåíіñòþ В іñòîðè÷íà ñïіëüíіñòü ëþäåé, ùî ñêëàäàєòüñÿ â ïðîöåñі ôîðìóâàííÿ ñïіëüíîñòі їõ òåðèòîðії, åêîíîìі÷íèõ çâ’ÿçêіâ, ëіòåðàòóðíîї ìîâè, åòíі÷íèõ îñîáëèâîñòåé êóëüòóðè òà ìåíòàëіòåòó А Б В Г Г ãðóïà ëþäåé, ùî îá’єäíàíà ñïіëüíîþ ñîöіàëüíîþ îçíàêîþ 5. Íåçàïåðå÷íі âèõіäíі âèìîãè äî âñіõ ó÷àñíèêіâ ïîëіòè÷íîї äіÿëüíîñòі äåìîêðàòè÷íîãî ñóñïіëüñòâà – öå А ïîäіë âëàäè Б ïîëіòè÷íà ñâîáîäà А Б В Г В ïðèíöèïè äåìîêðàòії Г öіííîñòі äåìîêðàòії

10


А Б В Г

7. Ñòàí çàõèùåíîñòі æèòòєâî âàæëèâèõ іíòåðåñіâ îñîáè, ñóñïіëüñòâà òà äåðæàâè âіä âíóòðіøíіõ і çîâíіøíіõ çàãðîç – öå А ñóñïіëüíà áåçïåêà Б ñóñïіëüíà ñòàáіëüíіñòü А Б В Г В ñóñïіëüíèé äîáðîáóò Г ñóñïіëüíå áëàãî Завдання 8–10 мають по п’ять варіантів відповідей, з яких ТРИ правильні. Оберіть правильні відповіді та позначте їх. 8. Äî ìîëîäіæíèõ ñóáêóëüòóð âіäíîñÿòüñÿ А áàéêåðè Б ãîòè В ñòèëÿãè Г ÷åðåïè Д ìàñîíè 9. Ïðèíöèïàìè äåìîêðàòії є А âëàäà íàðîäó Б íåîáìåæåíà âëàäà âîæäÿ В ðіâíіñòü ïðàâ ãðîìàäÿí Г âèáîðíіñòü îðãàíіâ âëàäè Д ñïàäêîâіñòü âëàäè і ïîâíîâàæåíü

А Б В Г Д

А Б В Г Д

10. Ñîöіàëüíі іíñòèòóòè çà ñôåðàìè æèòòÿ ïîäіëÿþòüñÿ íà А åêîíîìі÷íі Б ïîëіòè÷íі В ñóñïіëüíі А Б В Г Д Г îñâіòíі Д âèõîâíі У завданнях 11, 12 дайте визначення поняття. 11. Ñóñïіëüíà áåçïåêà – öå

11

ЛЮДИНА І СВІТ

6. Ó ÇÌІ îáìåæåíèì є âèñâіòëåííÿ А ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íèõ ïèòàíü Б ïèòàíü, ÿêі çà÷іïàþòü іíòåðåñè íàöіîíàëüíîї áåçïåêè В іíôîðìàöії ðîçâàæàëüíîãî õàðàêòåðó Г іíôîðìàöії ïðîôåñіéíîãî õàðàêòåðó

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 2


ЛЮДИНА І СВІТ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 2

12. Öåíçóðà – öå

У завданнях 13, 14 вставте в текст пропущені слова. 13. Ïîíÿòòÿ ñóáêóëüòóðà âèíèêëî â 1) ... . Ñóáêóëüòóðîþ íàçèâàєòüñÿ êóëüòóðà 2) ... . Ìîëîäіæíà ñóáêóëüòóðà âèîêðåìèëàñÿ â ñïåöèôі÷íó ñîöіîêóëüòóðíó ñôåðó â 3) ... . Äëÿ ìîëîäіæíîї ñóáêóëüòóðè õàðàêòåðíі òàêі ÿâèùà, ÿê: 4) ... . А 1 íіìåöüêіé ôіëîñîôії; 2 êðèìіíàëüíîї ñïіëüíîòè; 3 ïåðøіé ïîëîâèíі ÕІÕ ñò.; 4 æàðãîí, óíіôîðìà, àêñåñóàðè Б 1 ïðàêòè÷íіé ïñèõîëîãії; 2 êîíãëîìåðàòó íàðîäó; 3 äðóãіé ïîëîâèíі ÕІÕ ñò.; 4 äіàëåêò, îäÿã óíіñåêñ, ìàêіÿæ В 1 êóëüòóðîëîãії; 2 íàöіîíàëüíîї ãðîìàäè; 3 ïåðøіé ïîëîâèíі ÕÕ ñò.; 4 ñóðæèê, íàöіîíàëüíèé êîñòþì, ñâіòîãëÿä Г 1 àíãëîìîâíіé ñîöіîëîãії; 2 îêðåìîї ñîöіА Б В Г àëüíîї ãðóïè; 3 äðóãіé ïîëîâèíі ÕÕ ñò.; 4 ñëåíã, ñòèëü îäÿãó, ôîðìà çà÷іñêè 14. Íàïðÿìàìè äіÿëüíîñòі â æèòòі ñóñïіëüñòâà є ðåãóëÿðíà ó÷àñòü ó 1) ... ; ó÷àñòü ó ðіçíèõ âèäàõ ìàñîâèõ ïîëіòè÷íèõ àêöіé: 2) ... ; ó÷àñòü ó æèòòі ñóñïіëüñòâà ó âèãëÿäі ãðîøîâîї ïіäòðèìêè ãðîìàäñüêèõ і áëàãîäіéíèõ îðãàíіçàöіé òà 3) ... , à òàêîæ ó÷àñòü ó ñóñïіëüíèõ ñïðàâàõ іç âëàñíîãî áàæàííÿ òà íà áåçîïëàòíіé îñíîâі – 4) ... . А 1 âèáîðàõ; 2 äåìîíñòðàöіÿõ, ìіòèíãàõ, áîéêîòàõ; 3 ìåöåíàòñòâà; 4 âîëîíòåðñòâî Б 1 ðåôåðåíäóìàõ; 2 ïàðàäàõ, ïóáëі÷íèõ âèñòóïàõ, ìіòèíãàõ; 3 ñïîíñîðñòâà; 4 áëàãîäіéíèöòâî В 1 ôîðóìàõ; 2 ñòðàéêàõ, ç’їçäàõ, ôåñòèâàëÿõ; 3 ïîêðîâèòåëüñòâà; 4 ïðèìóñîâà ðîáîòà Г 1 âèáîðàõ; 2 áîéêîòàõ, ç’їçäàõ, ïàðàäàõ; А Б В Г 3 ñïîíñîðñòâà; 4 àëüòåðíàòèâíà ñëóæáà У завданні 15 дайте розгорнуту відповідь. 15. Ðîçêðèéòå îñíîâíі çàâäàííÿ òà çíà÷åííÿ øêіëüíîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

12


ЛЮДИНА І СВІТ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 2

13


ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

ЛЮДИНА І СВІТ

ВАРІАНТ 3 Завдання 1–7 мають чотири варіанти відповіді, з яких ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її. 1. Òіñíèé çâ’ÿçîê îñîáè ç êîíêðåòíîþ äåðæàâîþ, ÿêèé çíàõîäèòü ñâіé âèÿâ ó їõíіõ âçàєìíèõ ïðàâàõ і îáîâ’ÿçêàõ, – öå А íàöіîíàëüíіñòü Б ãðîìàäÿíñüêіñòü А Б В Г В ãðîìàäÿíñòâî Г ïіääàíñòâî 2. Ïîëіòè÷íå ëіäåðñòâî, ïðè ÿêîìó àâòîðèòåò ãðîìàäñüêîãî äіÿ÷à ґðóíòóєòüñÿ íà âіðі ëþäåé ó éîãî íàäïðèðîäíі çäіáíîñòі, ó òå, ùî âіí ïîêëèêàíèé âèêîíàòè ïåâíó âèçíà÷åíó íàïåðåä ìіñіþ, – öå А áþðîêðàòè÷íèé òèï ëіäåðñòâà Б õàðèçìàòè÷íèé òèï ëіäåðñòâà А Б В Г В òðàäèöіéíèé òèï ëіäåðñòâà Г ðàöіîíàëüíèé òèï ëіäåðñòâà 3. Ïіäòðèìêà ðîçâèòêó îñâіòè, íàóêè, êóëüòóðè çàìîæíèìè ïîêðîâèòåëÿìè íàóêè і ìèñòåöòâà, çîêðåìà ôіíàíñóâàííÿ âàæëèâèõ íàóêîâèõ äîñëіäæåíü, îñâіòíіõ ïðîåêòіâ і ñïðèÿííÿ çàäîâîëåííþ ïîòðåá íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ, – öå А ìåöåíàòñòâî Б âîëîíòåðñòâî А Б В Г В ïðîñâіòíèöòâî Г êðåäèòîðñòâî 4. Íàóêà, îá’єêòîì ÿêîї є ïîëіòèêà òà її âіäíîñèíè ç ëþäèíîþ і ñóñïіëüñòâîì, – öå А іñòîðіÿ Б ñîöіîëîãіÿ А Б В Г В ïîëіòîëîãіÿ Г ïðàâîçíàâñòâî 5. Ïîíÿòòÿ «åëіòà» ç ôðàíöóçüêîї ïåðåêëàäàєòüñÿ ÿê А íàéâèùèé, îáðàíèé Б åëåãàíòíèé, áàãàòèé А Б В Г В îñâі÷åíèé, åëåãàíòíèé Г íàéêðàùèé, îáðàíèé 6. Ôîðìóâàííÿ ïîëіòè÷íîþ ïàðòієþ ãðîìàäñüêîї äóìêè â ïîòðіáíîìó íàïðÿìі, âïëèâ íà íåї ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ íà ñâіé áіê ÿêîìîãà áіëüøå ïðèõèëüíèêіâ – öå ôóíêöіÿ

14


ïðåäñòàâíèöüêà ïðîïàãàíäèñòñüêà àãіòàöіéíà âèõîâíà

7. Âèäàìè âëàäè є А ñіìåéíà, åêîëîãі÷íà, äóõîâíà, äåðæàâíà Б ñіìåéíà, äåðæàâíà, ñâіòñüêà, ðåëіãіéíà В іäåéíà, äåðæàâíà, äóõîâíà, ñіìåéíà Г äåðæàâíà, ðåëіãіéíà, ñіìåéíà, åêîíîìі÷íà

А Б В Г

А Б В Г

Завдання 8–10 мають по п’ять варіантів відповідей, з яких ТРИ правильні. Оберіть правильні відповіді та позначте їх. 8. Ñòåðåîòèïè ïîäіëÿþòüñÿ íà А íàöіîíàëüíі Б åêîíîìі÷íі В ñîöіàëüíі Г ïñèõîëîãі÷íі Д ðàñîâі 9. Âèáîðè ìîæóòü áóòè А ÷åðãîâèìè Б äîäàòêîâèìè В çìіøàíèìè Г ïîçà÷åðãîâèìè Д ïîäâіéíèìè

А Б В Г Д

А Б В Г Д

10. Ôóíäàìåíòàëüíèìè ïðàâàìè ëþäèíè є ïðàâî íà А æèòòÿ Б çàõèñò ñâîїõ ïðàâ В ïðèâàòíó âëàñíіñòü А Б В Г Д Г îñâіòó Д îõîðîíó çäîðîâ’ÿ У завданнях 11, 12 дайте визначення поняття. 11. Çàñîáè ìàñîâîї іíôîðìàöії – öå

12. Âèáîð÷à ñèñòåìà – öå

15

ЛЮДИНА І СВІТ

А Б В Г

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 3


ЛЮДИНА І СВІТ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 3

У завданнях 13, 14 вставте в текст пропущені слова. 13. Êñåíîôîáіÿ ÿê ñâіòîãëÿä ìîæå ñòàòè ïðè÷èíîþ âîðîæíå÷і çà 1) ... îçíàêàìè. Çàçâè÷àé êñåíîôîáіÿ є ðåçóëüòàòîì 2) ... òà âіäñóòíîñòі äîñòîâіðíîї іíôîðìàöії ïðî іíøі êóëüòóðè. Ïîãëÿäè òà ñòàâëåííÿ äî іíøèõ êóëüòóð çìіíþþòüñÿ 3) ... ç ïðåäñòàâíèêàìè іíøèõ êóëüòóð, çìіíþєòüñÿ ñòàâëåííÿ äî íèõ, êñåíîôîáіÿ 4) ... . А 1 åêîíîìі÷íèìè, ñîöіàëüíèìè, ïðîôåñіéíèìè; 2 çàáîáîíіâ; 3 ïіä ÷àñ ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôëіêòó; 4 çíèêàє Б 1 åòíі÷íèìè, åêîíîìі÷íèìè, ôіëîñîôñüêèìè; 2 íåòåðïèìîñòі; 3 ïіä ÷àñ áåçïîñåðåäíüîї âçàєìîäії; 4 ñòàáіëіçóєòüñÿ В 1 åòíі÷íèìè, íàöіîíàëüíèìè, ðåëіãіéíèìè; 2 ñòåðåîòèïіâ; 3 ïіä ÷àñ îñîáèñòîãî áëèçüêîãî çíàéîìñòâà; 4 çíèêàє Г 1 ïñèõîëîãі÷íèìè, íàöіîíàëüíèìè, åêîíîìі÷íèìè; 2 óïåðåäæåíü; 3 ïіä ÷àñ ñïіâðî- А Б В Г áіòíèöòâà; 4 ïîñèëþєòüñÿ 14. Ùå іç ÷àñіâ Ïëàòîíà âіäîìîþ є êëàñèôіêàöіÿ ïîëіòè÷íèõ ñèñòåì çàëåæíî âіä ôîðì ïðàâëіííÿ: 1) ... – ïðàâëіííÿ îäíієї îñîáè, її âèêðèâëåíà ôîðìà – òèðàíіÿ; 2) ... – ïðàâëіííÿ ãðóïè äîñòîéíèõ îñіá, її âèêðèâëåíà ôîðìà – îëіãàðõіÿ; 3) ... – ïðàâëіííÿ íàðîäó, її âèêðèâëåíà ôîðìà – îõëîêðàòіÿ, òîáòî âëàäà íàòîâïó. Ïîëіòè÷íі ñèñòåìè ðîçãëÿäàþòü çàëåæíî âіä 4) ... , òîáòî ç îãëÿäó íà çìіñò äіÿëüíîñòі ïîëіòè÷íèõ іíñòèòóòіâ і ìåòîäіâ óïðàâëіííÿ. А 1 іìïåðіÿ; 2 àðèñòîêðàòіÿ; 3 äåìîêðàòіÿ; 4 îðãàíó ïðàâëіííÿ Б 1 ðåñïóáëіêà; 2 äåñïîòіÿ; 3 àíàðõіÿ; 4 îðãàíó ïðàâëіííÿ В 1 ìîíàðõіÿ; 2 àðèñòîêðàòіÿ; 3 äåìîêðàòіÿ; 4 ïîëіòè÷íîãî ðåæèìó А Б В Г Г 1 êîíôåäåðàöіÿ; 2 äåñïîòіÿ; 3 àíàðõіÿ; 4 ïîëіòè÷íîãî ðåæèìó

16


У завданні 15 дайте розгорнуту відповідь.

ЛЮДИНА І СВІТ

15. ×îìó â ñó÷àñíîìó óêðàїíñüêîìó ñóñïіëüñòâі іñíóє âåëèêà êіëüêіñòü ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé? ×èì âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ? ×è ïåðåðîñòàє їõíÿ êіëüêіñòü ó ÿêіñòü ðîçâ’ÿçàííÿ ñóñïіëüíèõ ïðîáëåì?

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 3

17


ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

ЛЮДИНА І СВІТ

ВАРІАНТ 4 Завдання 1–7 мають чотири варіанти відповіді, з яких ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її. 1. Ïîëіòè÷íå îá’єäíàííÿ ëþäåé – ñïіâãðîìàäÿí îäíієї êðàїíè – öå А ñîöіàëüíà íàöіÿ Б ïîëіêóëüòóðíà íàöіÿ А Б В Г В åòíі÷íà íàöіÿ Г ïîëіòè÷íà íàöіÿ 2. Óïåðåäæåíіñòü і äèñêðèìіíàöіÿ íà îñíîâі ñòàòåâîї ïðèíàëåæíîñòі – öå А ñåêñèçì Б åéäæèçì А Б В Г В íàöіîíàëіçì Г åêñòðèìіçì 3. Ôóíêöіÿìè ÇÌІ є А îñâіòíÿ, êóëüòóðîëîãі÷íà, àêñіîëîãі÷íà Б îñâіòíÿ, êîíòðîëþ çà äіÿëüíіñòþ ñóá’єêòіâ âëàäè, ïñèõîëîãі÷íà А Б В Г В іíôîðìàöіéíà, îñâіòíÿ, ìîáіëіçàöіéíà Г âèõîâíà, ïîëіòè÷íà, ñîöіîëîãі÷íà 4. Ñîöіàëüíі іíñòèòóòè ìîæóòü áóòè А ôîðìàëüíèìè і íåôîðìàëüíèìè Б ñîöіîëîãі÷íèìè і ïîëіòè÷íèìè В іäåîëîãі÷íèìè і êóëüòóðîëîãі÷íèìè Г ïðîñâіòíèöüêèìè і ðîçâèâàëüíèìè

А Б В Г

5. Ïðàâëіííÿ, ðåàëüíî îáìåæåíå êîíñòèòóöієþ, àáî ïîëіòè÷íà ñèñòåìà, ùî ñïèðàєòüñÿ íà êîíñòèòóöіþ òà êîíñòèòóöіéíі ìåòîäè ïðàâëіííÿ, – öå А òîòàëіòàðèçì Б àâòîðèòàðèçì А Б В Г В êîíñòèòóöіîíàëіçì Г äåìîêðàòèçì 6. Âñåíàðîäíå ãîëîñóâàííÿ ç ïèòàíü äåðæàâíîї ïðèíàëåæíîñòі ïåâíîї òåðèòîðії àáî ïîëіòè÷íîї äîëі äåðæàâè – öå А ïàðëàìåíòñüêå çàñіäàííÿ Б âèáîðè А Б В Г В ïëåáіñöèò Г ðåôåðåíäóì

18


Завдання 8–10 мають по п’ять варіантів відповідей, з яких ТРИ правильні. Оберіть правильні відповіді та позначте їх. 8. Äî àêöіé ïðîòåñòó âіäíîñÿòü А êîíôåðåíöії Б ôîðóìè В äåìîíñòðàöії Г áîéêîòè Д ìіòèíãè 9. Ôîðìàìè äåðæàâíîãî óñòðîþ є А óíіòàðíà äåðæàâà Б ðåñïóáëіêà В іìïåðіÿ Г ôåäåðàòèâíà äåðæàâà Д êîíôåäåðàöіÿ 10. Ïðîÿâàìè äèñêðèìіíàöії є А êîíôëіêò Б ðàñèçì В çàáîáîíè Г êñåíîôîáіÿ Д óïåðåäæåííÿ

А Б В Г Д

А Б В Г Д

А Б В Г Д

У завданнях 11, 12 дайте визначення поняття. 11. Ïîëіòè÷íèé ðåæèì – öå

12. Íàöіÿ – öå

19

ЛЮДИНА І СВІТ

7. Ñïåöіàëüíà îñîáà, íà ÿêó ïîêëàäàєòüñÿ çäіéñíåííÿ êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè â äіÿëüíîñòі îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї âëàäè, – öå А ïðåçèäåíò Б ïðåì’єð-ìіíіñòð А Б В Г В îìáóäñìåí Г ïîñîë Êîðïóñó ìèðó

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 4


Âàð³àíò 4

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

13. Ñіì’ÿ çàéìàє îñîáëèâå ìіñöå â ëþäñüêîìó ñóñïіëüñòâі. Ñàìå íà íåї ïîêëàäåíî ñóñïіëüñòâîì âàæëèâі ôóíêöії, ùî äîçâîëÿþòü éîìó âіäòâîðþâàòèñÿ é ðîçâèâàòèñÿ. Ñåðåä íàéâàæëèâіøèõ ìîæíà íàçâàòè òàêі: Ôóíêöіÿ 1) ... – íàðîäæåííÿ äіòåé, ïðîäîâæåííÿ ëþäñüêîãî ðîäó. Ôóíêöіÿ 2) ... – ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñòі äèòèíè, її âèõîâàííÿ. Ôóíêöіÿ 3) ... – çàáåçïå÷åííÿ ïåâíîãî ðіâíÿ æèòòÿ ðîäèíè, îðãàíіçàöіÿ її ïîáóòó. Ôóíêöіÿ 4) ... – ïіäòðèìàííÿ ÷ëåíàìè ñіì’ї îäèí îäíîãî. Ãàðìîíіéíі ñòîñóíêè â ðîäèíі äîçâîëÿþòü її ÷ëåíàì äîëàòè ïåðåøêîäè, ïåðåæèâàòè ñêëàäíі ìîìåíòè æèòòÿ. А 1 ðåïðîäóêòèâíà; 2 ñîöіàëіçàöії; 3 åêîíîìі÷íà; 4 ïñèõîëîãі÷íîї ïіäòðèìêè Б 1 ðåãóëþâàííÿ ñòàòåâèõ âіäíîñèí; 2 âèõîâíà; 3 ñîöіàëüíà; 4 ðîäèííà В 1 ðåïðîäóêòèâíà; 2 âèõîâíà; 3 ñîöіàëüíà; 4 ðîäèííà Г 1 ðåãóëþâàííÿ ñòàòåâèõ âіäíîñèí; 2 ñîöіà- А Б В Г ëіçàöії; 3 åêîíîìі÷íà; 4 ïñèõîëîãі÷íîї ïіäòðèìêè

ЛЮДИНА І СВІТ

У завданнях 13, 14 вставте в текст пропущені слова.

14. Òåðìіí «òîëåðàíòíіñòü» ïðèéøîâ äî íàñ ç 1) ... , äå îçíà÷àє âòðàòó îðãàíіçìîì çàõèñíîї ðåàêöії ïðîòè âіðóñіâ òà ñòîðîííіõ îðãàíіçìіâ. Ó 1995 ð. îðãàíіçàöіÿ 2) ... çðîáèëà ñïðîáó ñôîðìóëþâàòè îôіöіéíå âèçíà÷åííÿ òîëåðàíòíîñòі ó 3) ... . Іíêîëè çàìіñòü òåðìіíà «òîëåðàíòíіñòü» âæèâàþòü éîãî ñèíîíіì – ñëîâî 4) ... . А 1 ïñèõîëîãії; 2 ÞÍІÑÅÔ; 3 Çàêîíі ïðî òîëåðàíòíіñòü; 4 ïðèñòîñîâàíіñòü Б 1 ìåäèöèíè; 2 ÞÍÅÑÊÎ; 3 Äåêëàðàöії ïðèíöèïіâ òîëåðàíòíîñòі, 4 òåðïèìіñòü В 1 áіîëîãії; 2 ÌÀÃÀÒÅ; 3 Ïîñòàíîâі ïðî òîëåðàíòíå ñòàâëåííÿ; 4 ïðèñòîñîâàíіñòü А Б В Г Г 1 àíàòîìії; 2 ÃÓÓÀÌ; 3 Êîäåêñі òîëåðàíòíîñòі; 4 òåðïèìіñòü У завданні 15 дайте розгорнуту відповідь. 15. Ðîçêðèéòå îñíîâíі ïîëîæåííÿ òåîðії ðàñèçìó.

20


ЛЮДИНА І СВІТ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 4

21


ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

ЛЮДИНА І СВІТ

ВАРІАНТ 5 Завдання 1–7 мають чотири варіанти відповіді, з яких ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її. 1. Òðè îñíîâíі òåîðії ïîõîäæåííÿ ëþäèíè – öå А ðåâîëþöіéíà, ãíîñåîëîãі÷íà òà êîñìі÷íà Б åâîëþöіéíà, òåîëîãі÷íà òà êîñìі÷íà В åâîëþöіéíà, ãíîñåîëîãі÷íà òà êîñìі÷íà Г ðåâîëþöіéíà, òåîëîãі÷íà òà ñîöіàëüíîïîëіòè÷íà

А Б В Г

2. Àâòîðèòåò і ïîâàãà, ÿêі ìàє іíäèâіä, éîãî ñòàíîâèùå â ñóñïіëüñòâі – öå éîãî А ñîöіàëüíèé ñòàòóñ Б âëàäíі ïîâíîâàæåííÿ А Б В Г В ñóñïіëüíèé іíñòèòóò Г æèòòєâà ïîçèöіÿ 3. Ïîâíà àáî ÷àñòêîâà âіäìîâà ïіäòðèìóâàòè ñòîñóíêè ç ïðåäñòàâíèêàìè âëàäè, áðàòè ó÷àñòü ó âèáîðàõ òîùî – öå А áîéêîò Б äåìîíñòðàöіÿ А Б В Г В ñòðàéê Г ìіòèíã 4. Ñâîáîäà ñëîâà – öå А âіëüíèé äîñòóï ãðîìàäÿí äî ñëóæáè â îðãàíàõ äåðæàâíîї âëàäè òà ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ Б ìîæëèâіñòü іíäèâіäóàëüíî àáî ðàçîì ç іíøèìè ïóáëі÷íî ÷è ïðèâàòíî ñïîâіäóâàòè ñâîþ ðåëіãіþ В ïðàâî îðãàíіçîâóâàòè íàéðіçíîìàíіòíіøі ãðóïè òà îá’єäíàííÿ çà іíòåðåñàìè А Б В Г Г ïðàâî ëþäèíè áóòè ïîіíôîðìîâàíîþ, ìàòè äîñòóï äî äæåðåë іíôîðìàöії 5. Íàâìèñíå îáìåæåííÿ àáî ïîçáàâëåííÿ ïðàâ ïåâíèõ êàòåãîðіé ãðîìàäÿí çà їõíüîþ ðàñîâîþ àáî íàöіîíàëüíîþ íàëåæíіñòþ, ïîëіòè÷íèìè àáî ðåëіãіéíèìè ïåðåêîíàííÿìè, ñòàòòþ òîùî – öå А äèâåðñèôіêàöіÿ Б äèñêðèìіíàöіÿ А Б В Г В ñåïàðàöіÿ Г ñòðàòèôіêàöіÿ 6. Ïðàâîâіé äåðæàâі ïðèòàìàííà òàêà îçíàêà, ÿê А âèñîêèé ðіâåíü åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó

22


7. Òåðìіí «ëåãіòèìíіñòü» çàïðîâàäæåíèé А À. Øîïåíãàóåðîì Б À. Òîéíáі В Ì. Âåáåðîì Г Í. Ìàêіàâåëëі

А Б В Г

А Б В Г

Завдання 8–10 мають по п’ять варіантів відповідей, з яких ТРИ правильні. Оберіть правильні відповіді та позначте їх. 8. Ïåðâèííèìè ïàðàìåòðàìè ðіçíîìàíіòòÿ ëþäåé є А ñòàòü Б âіê В îñâіòà А Б В Г Д Г âіðîñïîâіäàííÿ Д ðàñà 9. Äî ïåðøîãî ïîêîëіííÿ ïðàâ ëþäèíè íàëåæàòü А çàõèñò ìàòåðèíñòâà òà äèòèíñòâà Б ïðàâî íà ñâîáîäó äóìêè, ñëîâà, ñîâіñòі, âіðîñïîâіäàííÿ В ðіâíіñòü óñіõ ïåðåä çàêîíîì, ñïðàâåäëèâå ñóäî÷èíñòâî А Б В Г Д Г ïðàâî íà ïðàöþ і âіëüíèé âèáіð ðîáîòè Д ó÷àñòü ó ïîëіòè÷íîìó æèòòі ñóñïіëüñòâà 10. Îñíîâíèìè îçíàêàìè ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà є А âіäîêðåìëåíà âіä äåðæàâè ñòðóêòóðà ñóñïіëüñòâà Б ïëàíîâå ãîñïîäàðñòâî В іñíóâàííÿ ïðèâàòíîї âëàñíîñòі і âіëüíîї êîíêóðåíöії А Б В Г Д Г öåíòðàëіçàöіÿ äåðæàâíîї âëàäè Д ñàìîðåãóëÿöіÿ âіäíîñèí ìіæ ëþäüìè У завданнях 11, 12 дайте визначення поняття. 11. Ãðîìàäÿíèí – öå

23

ЛЮДИНА І СВІТ

Б ñîöіàëüíà íåðіâíіñòü В âåðõîâåíñòâî çàêîíó â óñіõ ñôåðàõ æèòòÿ Г âèñîêèé êóëüòóðíèé ðіâåíü ðîçâèòêó

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 5


ЛЮДИНА І СВІТ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 5

12. Ìіãðàöіÿ íàñåëåííÿ – öå

У завданнях 13, 14 вставте в текст пропущені слова. 13. Ïîíÿòòÿ «ïåðñîíà», ÿêå â ñó÷àñíіé óêðàїíñüêіé ìîâі îçíà÷àє 1) ... , ïîõîäèòü âіä ëàòèíñüêîãî ñëîâà persona, ùî ìîæíà ïåðåêëàñòè ÿê 2) ... . Ó Äàâíіé Ãðåöії âîíî ìàëî çíà÷åííÿ 3) ... . Ïіçíіøå ñëîâî «ïåðñîíà» àñîöіþâàëîñÿ ç 4) ... , à çàðàç éîãî âèêîðèñòîâóþòü ó íàóêàõ ïðî ëþäèíó і ñóñïіëüñòâî. А 1 ïîâàæíà, çíàòíà îñîáà; 2 ëè÷èíà; 3 ìàñêè, ÿêó âäÿãàëè àêòîðè; 4 ãðîìàäÿíñüêèì ñòàíîì ëþäèíè Б 1 ëè÷èíà; 2 ìàñêà, ÿêó âäÿãàëè àêòîðè; 3 ïîâàæíà çíàòíà îñîáà; 4 ìàíåðîþ ïîâåäіíêè В 1 ìàñêà, ÿêó âäÿãàëè àêòîðè; 2 ïîâàæíà, çíàòíà îñîáà; 3 ëè÷èíà; 4 ãðîìàäÿíñüêèì ñòàíîì ëþäèíè А Б В Г Г 1 ïîâàæíà çíàòíà îñîáà; 2 ìàñêà, ÿêó âäÿãàëè àêòîðè; 3 ëè÷èíà; 4 ìàíåðîþ ïîâåäіíêè 14. Ñòðóêòóðà íàéïðîñòіøîї êîìóíіêàöії âêëþ÷àє â ñåáå ó÷àñíèêіâ êîìóíіêàöії, ñèòóàöіþ, òåêñòè, ÿêі âіäîáðàæàþòü çìіñò ñèòóàöії, ìîòèâè і ìåòó ïåðåäà÷і çìіñòó ñèòóàöії і ïðîöåñ ìàòåðіàëüíîãî ïåðåäàâàííÿ òåêñòіâ. Çà òèïîì âіäíîñèí ìіæ ó÷àñíèêàìè âèäіëÿþòü 1) ... êîìóíіêàöіþ. Çà òèïîì âèêîðèñòîâóâàíèõ çàñîáіâ ïåðåäàííÿ çíà÷åíü âèäіëÿþòü 2) ... êîìóíіêàöіþ. Íà êîìóíіêàöіþ іñòîòíî âïëèâàє 3) ... . Çäàòíіñòü ëþäèíè áóäóâàòè øèðîêó ìåðåæó çíàéîìñòâ і âìіííÿ ñïіëüíî îáãîâîðþâàòè ïðîáëåìè íàçèâàєòüñÿ 4) ... . А 1 ìіæîñîáèñòіñíó, çàêðèòó, îäèíè÷íó; 2 ÷óòòєâó і ëîãі÷íó; 3 ëіòåðàòóðíèé ïðîãðåñ; 4 ñïіëêóâàííÿì Б 1 іíäèâіäóàëüíó, ïóáëі÷íó, îäèíè÷íó; 2 âåðáàëüíó і ëîãі÷íó; 3 ìîâíèé ðîçâèòîê; 4 êîìóíіêàòèâíіñòþ В 1 ìіæîñîáèñòіñíó, ïóáëі÷íó, ìàñîâó; 2 âåðáàëüíó і íåâåðáàëüíó; 3 òåõíîëîãі÷íèé ðîçâèòîê; 4 êîìóíіêàòèâíіñòþ Г 1 іíäèâіäóàëüíó, ïóáëі÷íó, ìàñîâó; 2 ÷óò- А Б В Г òєâó і íåâåðáàëüíó; 3 іíôîðìàöіéíèé ïðîãðåñ; 4 ñïіëêóâàííÿì

24


У завданні 15 дайте розгорнуту відповідь.

ЛЮДИНА І СВІТ

15. Ó ÷îìó ïîëÿãàє ôåíîìåí ëþäèíè? Ïðî ùî ñâіä÷èòü ðіçíîìàíіòíіñòü òåðìіíîëîãії, ÿêà âæèâàєòüñÿ ùîäî âèçíà÷åííÿ ëþäèíè?

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 5

25


ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

ЛЮДИНА І СВІТ

ВАРІАНТ 6 Завдання 1–7 мають чотири варіанти відповіді, з яких ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її. 1. Ãðóïà îñіá, ùî ñâіäîìî âñòàíîâèëè ñòîñóíêè áåçïîñåðåäíüîãî ñïіëêóâàííÿ òà âçàєìîäії íà ïіäñòàâі ñïіëüíèõ іíòåðåñіâ, ïîãëÿäіâ, öіííîñòåé, ÿêі âèíèêàþòü óíàñëіäîê ïðîæèâàííÿ â îäíîìó ìіñöі, ïðè÷åòíîñòі äî îäíієї ïðîôåñії, ðåëіãіéíîї êîíôåñії òîùî і ïîðîäæóþòü âіäïîâіäàëüíå ñòàâëåííÿ äî ñïіëüíèõ ñïðàâ, – öå А ãðîìàäà Б ñîöіàëüíà ãðóïà А Б В Г В êîíãëîìåðàò Г ñóñïіëüñòâî 2. Çіòêíåííÿ ñòîðіí, ïîãëÿäіâ, ñèë íàçèâàєòüñÿ А êîíôëіêòîì Б êîìóíіêàöієþ В êîíêóðåíöієþ Г äåìîíñòðàöієþ

А Б В Г

3. Âèçíà÷åííÿ êîíôëіêòó ÿê ñîöіàëüíîãî ïðîöåñó, ùî ìàє ñèñòåìíèé õàðàêòåð, íàñëіäêè ÿêîãî ñïðÿìîâàíі íà çáåðåæåííÿ ñîöіàëüíîãî öіëîãî, à òàêîæ ÷îãîñü òàêîãî, ùî âèíèêàє íà ґðóíòі іíñòèíêòіâ, âîðîæîñòі, ÿêі âëàñòèâі îêðåìèì ÷àñòèíàì ñîöіàëüíîãî îðãàíіçìó, íàëåæèòü А Ç. Ôðåéäó Б Ã. Çіììåëþ А Б В Г В Å. Ôðîìó Г Ñ. äå Áîâóàð 4. Ïåðøі ïðåäñòàâíèêè ãîòè÷íîї ñóáêóëüòóðè ç’ÿâèëèñÿ íà õâèëі ïîñò-ïàíêó А íà ïî÷àòêó 2000-õ ðîêіâ Б íàïðèêіíöі 1990-õ ðîêіâ А Б В Г В íà ïî÷àòêó 1990-õ ðîêіâ Г íàïðèêіíöі 1980-õ ðîêіâ 5. ÇÌІ äîíîñÿòü äî ãðîìàäÿí ïåâíі çíàííÿ, ÿêі â ïîäàëüøîìó äîçâîëÿþòü їì îðієíòóâàòèñÿ â ñóïåðå÷ëèâèõ ïîòîêàõ іíôîðìàöії, âèêîíóþ÷è ôóíêöіþ А îñâіòíþ Б іíôîðìàöіéíó А Б В Г В ïðàêòè÷íó Г êîíòðîëþþ÷ó

26


7. Óõèëÿííÿ âèáîðöіâ âіä ó÷àñòі â ãîëîñóâàííі íà âèáîðàõ ïàðëàìåíòó, ïðåçèäåíòà, ìіñöåâèõ îðãàíіâ âëàäè – öå А àáñåíòåїçì Б ñòðóêòóðàëіçì А Б В Г В ïðîïîðöіîíàëіçì Г ìàæîðèòàðèçì Завдання 8–10 мають по п’ять варіантів відповідей, з яких ТРИ правильні. Оберіть правильні відповіді та позначте їх. 8. Çà òèïîì âіäíîñèí êîìóíіêàöіÿ ïîäіëÿєòüñÿ íà А ìàñîâó Б äіàëîãі÷íó В ìіæîñîáèñòіñíó А Б В Г Д Г ïóáëі÷íó Д çàêðèòó 9. Äî ãëîáàëüíèõ ïðîáëåì ñó÷àñíîñòі âіäíîñÿòü А ïîòåïëіííÿ і òàíåííÿ ëüîäîâèêіâ Б äåìîãðàôі÷íі ïðîáëåìè В çáåðåæåííÿ іñòîðè÷íèõ ïàì’ÿòîê А Б В Г Д Г ìіãðàöіþ íàðîäіâ Д ïðîáëåìó ñèðîâèííèõ ðåñóðñіâ 10. Ïðèíöèïàìè ñóäî÷èíñòâà є А çàêðèòіñòü ñóäó Б ñóä çà ïðèíöèïîì çìàãàííÿ В ïðåçóìïöіÿ íåâèííîñòі Г óïåðåäæåíіñòü ñóäó Д ðіâíі ïðàâà ãðîìàäÿí ïåðåä çàêîíîì

А Б В Г Д

У завданнях 11, 12 дайте визначення поняття. 11. Ñîöіàëüíèé іíñòèòóò – öå

27

ЛЮДИНА І СВІТ

6. Ïðîöåñè ôîðìóâàííÿ íàöіé ïðèçâîäÿòü äî âèíèêíåííÿ А ñóñïіëüñòâà Б ñîöіóìó А Б В Г В äåðæàâè Г íàðîäíîñòåé

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 6


ЛЮДИНА І СВІТ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 6

12. Íàðîäíіñòü – öå

У завданнях 13, 14 вставте в текст пропущені слова. 13. Êëàñèê àìåðèêàíñüêîї æóðíàëіñòèêè 1) ... ïîðіâíÿâ ñòåðåîòèï ç òàêèì ïðèðîäíèì ÿâèùåì, ÿê 2) ... ó ïðàöі 3) ... . Âіí íàìàãàâñÿ äàòè õàðàêòåðèñòèêó ìåòîäó, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî ñóñïіëüñòâî ðîçðіçíÿє ëþäåé çà 4) ... , ÿêі âèíèêàþòü íà îñíîâі ïåâíèõ õàðàêòåðèñòèê. А 1 Âîëòåð Ëіïïìàí; 2 ìàòåðèê; 3 «Ïðîôåñіéíі ñòåðåîòèïè»; 4 ÿðëèêàìè Б 1 Êàðë Þíã; 2 ìàòåðèê; 3 «Ïðîôåñіéíі ñòåðåîòèïè»; 4 êàòåãîðіÿìè В 1 Âîëòåð Ëіïïìàí; 2 àéñáåðã; 3 «Ãðîìàäñüêà äóìêà»; 4 êàòåãîðіÿìè А Б В Г Г 1 Êàðë Þíã; 2 àéñáåðã; 3 «Ãðîìàäñüêà äóìêà»; 4 ÿðëèêàìè 14. Öåíòðàëüíèì åëåìåíòîì áóäü-ÿêîї ïîëіòè÷íîї ñèñòåìè є 1) ... . Ìіæ ó÷àñíèêàìè ïîëіòè÷íîї ñèñòåìè âèíèêàє ïåâíà âçàєìîäіÿ ùîäî âëàäè òà ðîçïîäіëó її ðåñóðñіâ. Òàêà âçàєìîäіÿ ñòàíîâèòü çìіñò 2) ... . Ôóíêöіîíóâàííÿ ïîëіòè÷íîї ñèñòåìè, її çìіíè â ïîëіòè÷íîìó ïðîñòîðі òà ÷àñі íàçèâàþòüñÿ 3) ... , çìіñòîì ÿêîãî є ïîëіòè÷íà äіÿëüíіñòü. Âàæëèâå çíà÷åííÿ â ïîëіòè÷íіé ñèñòåìі íàëåæèòü ïîëіòè÷íèì 4) ... , ÿêі ïîêëèêàíі ôîðìóâàòè ïîëіòè÷íó ïîâåäіíêó òà ñâіäîìіñòü ëþäèíè âіäïîâіäíî äî öіëåé і çàâäàíü ïîëіòè÷íîї ñèñòåìè. А 1 óðÿä; 2 ïàðòіéíèõ âіäíîñèí; 3 ïîëіòè÷íèì ïðîöåñîì; 4 ôóíêöіÿì і ïîíÿòòÿì Б 1 ïàðëàìåíò; 2 ïîëіòè÷íèõ âіäíîñèí; 3 çàêîíîòâîð÷èì ïðîöåñîì; 4 ïðàâàì і ñâîáîäàì В 1 ïðåçèäåíò; 2 âëàäíèõ âіäíîñèí; 3 çàêîíîòâîð÷èì ïðîöåñîì; 4 ñâîáîäàì і âіäïîâіäàëüíîñòі Г 1 âëàäà; 2 ïîëіòè÷íèõ âіäíîñèí; 3 ïîëіòè÷- А Б В Г íèì ïðîöåñîì; 4 ïðèíöèïàì і íîðìàì

28


У завданні 15 дайте розгорнуту відповідь.

ЛЮДИНА І СВІТ

15. Ðîçêðèéòå ïðè÷èíè ìіãðàöіéíèõ ïðîöåñіâ â Óêðàїíі êіíöÿ ÕÕ – ïî÷àòêó ÕÕІ ñò.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 6

29


ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

ЛЮДИНА І СВІТ

ВАРІАНТ 7 Завдання 1–7 мають чотири варіанти відповіді, з яких ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її. 1. Ïðîöåñ çàñâîєííÿ ëþäèíîþ ïåâíîї ñèñòåìè çíàíü, íîðì і öіííîñòåé, ïðèòàìàííèõ ïîâíîïðàâíèì ÷ëåíàì ñóñïіëüñòâà, íàçèâàєòüñÿ А ñòðàòèôіêàöієþ Б ñîöіàëіçàöієþ А Б В Г В ðàòèôіêàöієþ Г ñòåðåîòèïіçàöієþ 2. Äåðæàâíèé îðãàí, ÿêèé çàáåçïå÷óє äîòðèìàííÿ ñïðàâåäëèâîñòі â êðàїíі, – öå А âèêîíàâ÷à âëàäà Б çàêîíîäàâ÷à âëàäà А Б В Г В îðãàíè ïðèìóñó Г ñóäîâà âëàäà 3. Çіáðàííÿ, ñõîäêà, ïóáëі÷íі çáîðè ç ìåòîþ îáãîâîðåííÿ íàãàëüíèõ ïðîáëåì ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íîãî æèòòÿ – öå А äåìîíñòðàöіÿ Б ñòðàéê А Б В Г В ìіòèíã Г áîéêîò 4. Ñó÷àñíà ïðàâîâà äåðæàâà ðåãëàìåíòóє âïëèâ âëàäè íà ñóñïіëüñòâî ÷åðåç А ñèëîâі ìåòîäè Б äåìîêðàòіþ і çàêîíè А Б В Г В êîíñòèòóöіþ і çàêîíè Г êîíñòèòóöіþ і äåìîêðàòè÷íі çàñàäè 5. Äî ïåðåâàã äåìîêðàòè÷íîãî óñòðîþ íàëåæàòü А âіäñóòíіñòü îïîçèöії Б óñóíåííÿ ãðîìàäÿí âіä âïëèâó íà äåðæàâíó âëàäó В âіäñóòíіñòü çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ìіæ ðіøåííÿì âëàäè і ðåàêöієþ ñóñïіëüñòâà Г âіäîêðåìëåííÿ âëàñíèõ ïîòðåá А Б В Г òà óçãîäæåííÿ âëàñíèõ іíòåðåñіâ ç äåðæàâíèìè 6. Íà âèçíàííі çâ’ÿçêó ìіæ çîâíіøíіñòþ òà ðèñàìè õàðàêòåðó ëþäèíè ґðóíòóþòüñÿ А ïðîôåñіéíі ñòåðåîòèïè

30


А Б В Г

7. Âèñëіâ «Íå ñëіä íàäàâàòè îñîáëèâîї âіðè òîìó, ùî ìåíі ïðèùåïëåíî çà ïîñåðåäíèöòâîì ïðèêëàäó òà çâè÷àþ» íàëåæèòü А Â. Ëіïïìàíó Б Ð. Äåêàðòó А Б В Г В Äæ. Ñâіôòó Г Å. Äþðêãåéìó Завдання 8–10 мають по п’ять варіантів відповідей, з яких ТРИ правильні. Оберіть правильні відповіді та позначте їх. 8. Ñòðóêòóðà êîìóíіêàöії âêëþ÷àє â ñåáå А ìіíіìóì äâîõ ó÷àñíèêіâ-êîìóíіêàíòіâ Б ñèòóàöіþ В âіäñóòíіñòü áóäü-ÿêèõ ìîòèâіâ ñïіëêóâàííÿ Г òåêñòè, ùî âèðàæàþòü çìіñò ñèòóàöії Д çàêîíîäàâ÷ó çàêðіïëåíіñòü 9. Çîâíіøíіìè àòðèáóòàìè ñóáêóëüòóðè є А îäÿã Б âіê В çà÷іñêà Г ñëåíã Д ñòàòü

А Б В Г Д

А Б В Г Д

10. Äî òðåòüîãî ïîêîëіííÿ ïðàâ ëþäèíè íàëåæàòü А ïðàâî íà ñâîáîäó äóìêè, ñëîâà, ñîâіñòі, âіðîñïîâіäàííÿ Б ïðàâî íà ñïіëüíó ñïàäùèíó ëþäñòâà В ïðàâî íà çäîðîâå äîâêіëëÿ Г ïðàâî íà ìèð â óñüîìó ñâіòі А Б В Г Д Д ïðàâî íà ñîöіàëüíå çàáåçïå÷åííÿ і âіäïî÷èíîê У завданнях 11, 12 дайте визначення поняття. 11. Íàöіîíàëіçì – öå

31

ЛЮДИНА І СВІТ

Б ôіçіîãíîìі÷íі ñòåðåîòèïè В åòíі÷íі ñòåðåîòèïè Г ñîöіàëüíі ñòåðåîòèïè

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 7


ЛЮДИНА І СВІТ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 7

12. Ïîëіòè÷íèé êîíôëіêò – öå

У завданнях 13, 14 вставте в текст пропущені слова. 13. Ãðîìàäÿíñüêå ñóñïіëüñòâî – öå çàñіá 1) ... ëþäåé òà ñàìîñòіéíîї ðåàëіçàöії âëàñíèõ іíòåðåñіâ. Çíà÷íó ÷àñòèíó ñóñïіëüíî âàæëèâèõ ïèòàíü ãðîìàäñüêі ñïіëêè òà îá’єäíàííÿ ðîçâ’ÿçóþòü ñàìîñòіéíî àáî íà ðіâíі 2) ... . 3) ... ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà âèñòóïàþòü ãàðàíòîì íåïîðóøíîñòі îñîáèñòèõ ïðàâ ãðîìàäÿí, ñëóæàòü îïîðîþ â їõíüîìó ìîæëèâîìó ïðîòèñòîÿííі ç äåðæàâîþ. Âîíè ñèñòåìàòèçóþòü, íàäàþòü óðåãóëüîâàíîñòі 4) ... ëþäåé, ÿêі â іíøîìó âèïàäêó ìîãëè á ìàòè ðóéíіâíèé õàðàêòåð, і â òàêèé ñïîñіá ñòâîðþþòü ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ ôóíêöіîíóâàííÿ äåìîêðàòè÷íîї âëàäè. А 1 ñàìîâèðàæåííÿ; 2 ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; 3 Ôóíêöії; 4 íàìіðàì і áàæàííÿì Б 1 ñàìîîðãàíіçàöії; 2 îêðåìîї îñîáèñòîñòі; 3 Іíñòèòóòè; 4 ïîòðåáàì і âèìîãàì В 1 ñàìîîðãàíіçàöії; 2 ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; 3 Іíñòèòóòè; 4 ïðîòåñòàì і âèìîãàì А Б В Г Г 1 ñàìîâèðàæåííÿ; 2 îêðåìîї îñîáèñòîñòі; 3 Іíñòèòóòè; 4 ïðîòåñòàì і ñóïåðå÷êàì 14. ×è çàâæäè, äèâëÿ÷èñü íà ëþäèíó, ìîæíà òî÷íî âèçíà÷èòè її âіê? Íàé÷àñòіøå, êîëè ãîâîðÿòü ïðî âіê, ìàþòü íà óâàçі 1) ... , òîáòî òîé, ÿêèé ìîæíà âèçíà÷èòè çà 2) ... , ïðîòå öå íå єäèíèé âіê ëþäèíè. Іíêîëè ãîâîðÿòü ïðî 3) ... , òîáòî òîé, ÿêîìó âіäïîâіäàє ñòàí îðãàíіçìó ëþäèíè, éîãî îáìіííèõ ïðîöåñіâ ó ïîðіâíÿííі іç ñåðåäíіìè ñòàíäàðòàìè, òèïîâèìè äëÿ ëþäåé ïåâíîãî âіêó. Ñàìîïî÷óòòÿ ëþäèíè õàðàêòåðèçóє її 4) ... , òîáòî òå, ÿê ëþäèíà ïî÷óâàєòüñÿ ñóá’єêòèâíî. А 1 áіîëîãі÷íèé; 2 ïàñïîðòîì; 3 áіîëîãі÷íèé âіê; 4 ñîöіàëüíèé âіê Б 1 ñèíõðîíіñòè÷íèé; 2 ìåòðèêîþ; 3 ñîöіàëüíèé âіê; 4 ïñèõîëîãі÷íèé âіê В 1 õðîíîëîãі÷íèé; 2 ïàñïîðòîì;

32


3 áіîëîãі÷íèé âіê; 4 ïñèõîëîãі÷íèé âіê Г 1 áіîëîãі÷íèé; 2 ìåòðèêîþ; 3 ñîöіàëüíèé âіê; 4 áіîëîãі÷íèé âіê

А Б В Г

У завданні 15 дайте розгорнуту відповідь.

ЛЮДИНА І СВІТ

15. Îõàðàêòåðèçóéòå ãîëîâíі åêîíîìі÷íі ÷èííèêè, ÿêі ïðèøâèäøóþòü âõîäæåííÿ Óêðàїíè ó ñâіòîâèé åêîíîìі÷íèé ïðîñòіð.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 7

33


ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

ЛЮДИНА І СВІТ

ВАРІАНТ 8 Завдання 1–7 мають чотири варіанти відповіді, з яких ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її. 1. Ñóêóïíіñòü ÿêîñòåé, ùî ïîñòіéíî ðîçâèâàþòüñÿ òà ïîñòóïîâî ïåðåòâîðþþòü áіîëîãі÷íó іñòîòó íà êóëüòóðíó ëþäèíó, íàçèâàþòü А ñïàäêîâіñòü Б іíäèâіäóàëüíіñòü А Б В Г В êîëåêòèâíіñòü Г ñîöіàëüíіñòü 2. Ëàòèíñüêîþ ìîâîþ homo educandus îçíà÷àє А ëþäèíà, ùî òâîðèòü Б ëþäèíà ðîçóìíà, ÿêà äîñëіäæóє В ëþäèíà, ùî âèõîâóєòüñÿ і çäàòíà äî íàâ÷àííÿ Г ëþäèíà, ùî çäàòíà äî ïîñòіéíîãî îíîâëåííÿ ñâîїõ çíàíü

А Б В Г

3. ×åðåç ïåðåñåëåííÿ óêðàїíöіâ äî âíóòðіøíіõ ãóáåðíіé Ðîñіéñüêîї іìïåðії óòâîðèëàñÿ äіàñïîðà А ïіâäåííà Б ïіâíі÷íà А Б В Г В ñõіäíà Г çàõіäíà 4. Âèçíàííÿ àâòîðèòåòíîñòі ÿêîїñü ëþäèíè âіäïîâіäíî äî òðàäèöії – öå А àâòîðèòàðíå ëіäåðñòâî А Б В Г Б áþðîêðàòè÷íå ëіäåðñòâî В òðàäèöіéíå ëіäåðñòâî Г õàðèçìàòè÷íå ëіäåðñòâî 5. Êóëüòóðà îêðåìîї ñîöіàëüíîї ãðóïè, ÿêà ÷èìîñü âіäðіçíÿєòüñÿ âіä çàãàëüíîї êóëüòóðè, ùî ïàíóє â ñóñïіëüñòâі, íàçèâàєòüñÿ А êîíòðêóëüòóðîþ Б ñóáêóëüòóðîþ А Б В Г В ëîêàëüíîþ êóëüòóðîþ Г íàöіîíàëüíîþ êóëüòóðîþ 6. Ãîëîâíèì ïðèíöèïîì äåðæàâè є А âèáîðíіñòü

34


А Б В Г

7. Ñïðîùåíèé ñõåìàòèçîâàíèé îáðàç àáî óÿâëåííÿ ïðî ïåâíèé ñîöіàëüíèé îá’єêò àáî ÿâèùå – öå А ãðîìàäñüêà äóìêà Б ñîöіàëіçàöіÿ А Б В Г В íàöіîíàëüíèé ìåíòàëіòåò Г ñîöіàëüíèé ñòåðåîòèï Завдання 8–10 мають по п’ять варіантів відповідей, з яких ТРИ правильні. Оберіть правильні відповіді та позначте їх. 8. Âèäіëÿþòü òàêі ðіâíі îá’єäíàííÿ ëþäåé ç ìåòîþ çäіéñíåííÿ ñàìîâðÿäóâàííÿ А ìіñöåâå Б ðåãіîíàëüíå В íàöіîíàëüíå А Б В Г Д Г âèðîáíè÷å Д ëîêàëüíå 9. Äî äðóãîãî ïîêîëіííÿ ïðàâ ëþäèíè íàëåæàòü А ïðàâî íà ïðàöþ і âіëüíèé âèáіð ðîáîòè Б ïðàâî íà âіëüíèé ðîçâèòîê, íà ìèð â óñüîìó ñâіòі В ïðàâî íà êîìóíіêàöіþ Г ïðàâî íà ñîöіàëüíå çàáåçïå÷åííÿ і âіäïî÷èíîê А Б В Г Д Д ïðàâî íà îñâіòó, ó÷àñòü ó êóëüòóðíîìó æèòòі ñóñïіëüñòâà 10. Îñíîâíèìè åòàïàìè æèòòÿ ëþäèíè є А äèòèíñòâî Б îòðîöòâî В çðіëіñòü Г îäðóæåííÿ Д äîñâіä÷åíіñòü

А Б В Г Д

У завданнях 11, 12 дайте визначення поняття. 11. Ãåíäåð – öå

35

ЛЮДИНА І СВІТ

Б êîíñòèòóöіîíàëіçì В ñàìîâðÿäóâàííÿ Г ñóâåðåíіòåò

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 8


ЛЮДИНА І СВІТ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 8

12. Åòíîíàöіîíàëüíà ïîëіòèêà – öå

У завданнях 13, 14 вставте в текст пропущені слова. 13. Êîëè ìè îïèñóєìî ëþäèíó ÿê іíäèâіäà, òî ìè âêàçóєìî íà òàêі îçíàêè, ÿê 1) ... . Іíäèâіäîì ëþäèíà 2) .... . ßêіñíі õàðàêòåðèñòèêè іíäèâіäà çàëåæàòü âіä 3) ... òà ñôåðè 4) ... . А 1 ìàíåðè, îñâі÷åíіñòü; 2 ñòàє; 3 ïîâåäіíêè òà îñâі÷åíîñòі; 4 íàâ÷àííÿ Б 1 çðіñò, âàãà, âіê, êîëіð âîëîññÿ, î÷åé; 2 íàðîäæóєòüñÿ; 3 ðîäèíè, îòî÷åííÿ; 4 ïðîôåñіéíîї äіÿëüíîñòі В 1 ìàíåðè, îñâі÷åíіñòü; 2 âèõîâóєòüñÿ; 3 ðîäèíè, îòî÷åííÿ; 4 íàâ÷àííÿ Г 1 çðіñò, âàãà, âіê, êîëіð âîëîññÿ, î÷åé; А Б В Г 2 íàðîäæóєòüñÿ; 3 ïîâåäіíêè òà îñâі÷åíîñòі; 4 ïðîôåñіéíîї äіÿëüíîñòі 14. Ñîöіàëüíà ñòðóêòóðà – öå ієðàðõі÷íà âïîðÿäêîâàíà ñóêóïíіñòü 1) ... îðãàíіçàöіé, іíñòèòóòіâ, îá’єäíàíèõ ñòіéêèìè çâ’ÿçêàìè òà âіäíîñèíàìè. Ñàìå çàâäÿêè ñòðóêòóðі ñóñïіëüñòâî âіäðіçíÿєòüñÿ âіä 2) ... . Îñíîâíèìè åëåìåíòàìè ñîöіàëüíîї ñòðóêòóðè є 3) ... . Ñîöіàëüíі ãðóïè íàäіëåíі òà êîðèñòóþòüñÿ íåîäíàêîâèìè ïðàâàìè, ìàþòü ðіçíі çîáîâ’ÿçàííÿ, ðіçíі ðіâíі áàãàòñòâà, ñëàâè, ïðåñòèæó, ìîæëèâіñòü çàäîâîëüíÿòè ñïîäіâàííÿ òà âèìîãè ÷ëåíіâ ñâîєї ñîöіàëüíîї ãðóïè, ùî âіäïîâіäàє їõíüîìó 4) ... . А 1 îñіá, ïëåìåí, ðîäіâ; 2 âіéñüêîâîї äåìîêðàòії; 3 ÷îëîâіêè і æіíêè; 4 ïîëîæåííþ Б 1 іíäèâіäіâ, êàñò, âåðñòâ; 2 ïåðâіñíîї îðãàíіçàöії; 3 áàòüêè і äіòè; 4 ñòàòóñó В 1 îñіá; îáùèí, ãðîìàä; 2 ñóñіäñüêîї îáùèíè; 3 ìîëîäü і çðіëі ëþäè; 4 ïîëîæåííþ Г 1 іíäèâіäіâ, ñîöіàëüíèõ ãðóï, ñïіëüíîò; А Б В Г 2 íàòîâïó, õàîòè÷íîãî ñêóï÷åííÿ ëþäåé; 3 іíäèâіäè òà їõíі ãðóïè; 4 ñòàòóñó

36


У завданні 15 дайте розгорнуту відповідь.

ЛЮДИНА І СВІТ

15. Ñïіëêóâàííÿ ç îäíîëіòêàìè ìîæå ìàòè ïîçèòèâíі òà íåãàòèâíі íàñëіäêè ñîöіàëіçàöії. Ó ÷îìó âîíè âèÿâëÿþòüñÿ? Âіäïîâіäü îáґðóíòóéòå.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 8

37


ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

ЛЮДИНА І СВІТ

ВАРІАНТ 9 /профільний рівень Завдання 1–7 мають чотири варіанти відповіді, з яких ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її. 1. Ó ñó÷àñíîìó ñâіòі äåìîãðàôі÷íі ïðîáëåìè ìàþòü ðіâíі ïðîÿâó А ãëîáàëüíèé, ðåãіîíàëüíèé, ëîêàëüíèé Б ìàêðîðіâåíü, ìåçîðіâåíü, ìіêðîðіâåíü А Б В Г В ìàòåðèêîâèé, äåðæàâíèé, ìіñöåâèé Г âèñîêèé, ñåðåäíіé, íèçüêèé 2. Óñі ðіøåííÿ Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè ïóáëіêóþòüñÿ â А «Ãàçåòі ïî-óêðàїíñüêè» Б «Ãîëîñі Óêðàїíè» А Б В Г В «Âå÷іðíіõ âіñòÿõ» Г «Óðÿäîâîìó êóð’єðі» 3. Äîâãîòðèâàëèé, ìàêñèìàëüíî åôåêòèâíèé òà âçàєìîâèãіäíèé ðіâåíü ñïіâïðàöі ìіæ äåðæàâàìè, ùî ïåðåäáà÷àє ñïіëüíå çäіéñíåííÿ íèìè ñâîїõ êëþ÷îâèõ íàöіîíàëüíèõ іíòåðåñіâ, – öå А ìіæðåãіîíàëüíå ñïіâðîáіòíèöòâî Б ñòðàòåãі÷íå ïàðòíåðñòâî А Б В Г В ìіæäåðæàâíà âçàєìîäіÿ Г ìіæíàöіîíàëüíі çâ’ÿçêè 4. Ïîêàçíèê äіÿëüíîñòі, ïîïóëÿðíîñòі, àâòîðèòåòó ÿêîїñü îñîáè, îðãàíіçàöії, ãðóïè, ïðîãðàìè â ïåâíèé ÷àñ, ùî âñòàíîâëþєòüñÿ çà ðåçóëüòàòàìè ñîöіîëîãі÷íîãî îïèòóâàííÿ àáî ãîëîñóâàííÿ і âèçíà÷àєòüñÿ ïîðÿäêîâèì ìіñöåì ñåðåä ïîäіáíèõ äî ñåáå, – öå А óñïіøíіñòü Б ñòàòèñòèêà А Б В Г В ðåéòèíã Г îöіíêà 5. Âіäïîâіäü íà áåçäåðæàâíіñòü, ïàíóâàííÿ ïàðòіéíî-äåðæàâíîї áþðîêðàòії, óòèñêè íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíîãî æèòòÿ – öå А ñîöіàëіñòè÷íèé ðóõ Б äèñèäåíòñüêèé ðóõ А Б В Г В іíòåðíàöіîíàëüíèé ðóõ Г íàðîäíèé ðóõ 6. Íàéñòàðіøîþ çі ñâіòîâèõ ðåëіãіé, ùî âèíèêëà áëèçüêî 6 ñò. äî í.å., ââàæàþòü А áóääèçì

38


А Б В Г

7. Çàñíîâíèê óêðàїíñüêîãî äåìîêðàòè÷íîãî íàöіîíàëіçìó – öå А Ì. Äðàãîìàíîâ Б Þ. Áà÷èíñüêèé А Б В Г В Ì. Ìіõíîâñüêèé Г Ì. Ãðóøåâñüêèé Завдання 8–10 мають по п’ять варіантів відповідей, з яких ТРИ правильні. Оберіть правильні відповіді та позначте їх. 8. Ñòðàòåãіÿìè ïîäîëàííÿ êîíôëіêòó є А êîíôðîíòàöіÿ Б ñïіâðîáіòíèöòâî В êîìïðîìіñ Г óõèëÿííÿ Д áàòàëіÿ

А Б В Г Д

9. Êàíàëàìè (ëіôòàìè) ñîöіàëüíîї ìîáіëüíîñòі â êðàїíàõ Çàõîäó є А іíäóñòðіàëüíèé Б åêîíîìі÷íèé В ïîëіòè÷íèé А Б В Г Д Г öåðêîâíèé Д òóðèñòè÷íèé 10. Äî çàêîíîäàâ÷èõ àêòіâ, ùî çàêðіïëþâàëè ïðàâà ëþäèíè ó Âåëèêіé Áðèòàíії, íàëåæàòü А Âåëèêà õàðòіÿ âîëüíîñòåé Б Ïåòèöіÿ ïðî ïðàâà В Äåêëàðàöіÿ ïðàâ ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà А Б В Г Д Г Áіëëü ïðî ïðàâà ëþäèíè Д Õàáåàñ êîðïóñ àêò У завданнях 11, 12 дайте визначення поняття. 11. Ðåôåðåíäóì – öå

39

ЛЮДИНА І СВІТ

Б ñèíòîїçì В õðèñòèÿíñòâî Г іñëàì

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 9


ЛЮДИНА І СВІТ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 9

12. Ïîëіòè÷íà êóëüòóðà – öå

У завданнях 13, 14 вставте в текст пропущені слова. 13. Äîíåäàâíà ââàæàëîñÿ, ùî áіîëîãі÷íà ñòàòü ëþäèíè çóìîâëþє її ïñèõîëîãі÷íі ðèñè, ïîâåäіíêó òà åìîöії, à îòæå, é 1) ... . Ïðîòå åòíîãðàôè, ÿêі äîñëіäæóâàëè ïåðâіñíі êóëüòóðè, âèÿâèëè, ùî â äåÿêèõ ïëåìåíàõ ðîëі ÷îëîâіêіâ і æіíîê âіäðіçíÿëèñÿ âіä òèõ, äî ÿêèõ ìè çâèêëè: æіíêè ïðèéìàëè ðіøåííÿ é äîáóâàëè їæó, à ÷îëîâіêè ïіêëóâàëèñÿ ïðî äіòåé і çàéìàëèñÿ õàòíіìè ñïðàâàìè. Òîáòî íå çàâæäè 2) ... òà ñîöіàëüíà ðîëü ëþäèíè çáіãàþòüñÿ ó çâè÷íîìó äëÿ íàñ ðîçóìіííі. Òàêó ðîçáіæíіñòü âіäîáðàæàє òåðìіí 3) ... , ÿêèé â÷åíі-ñîöіîëîãè çàïîçè÷èëè ç àíãëіéñüêîї ôіëîëîãії, äå âіí îçíà÷àє ãðàìàòè÷íèé ðіä 4) ... . А 1 ñîöіàëüíó ïîâåäіíêó; 2 áіîëîãі÷íèé ðіä; 3 «ãåíäåð»; 4 îñîáîâèé, áåçîñîáîâèé Б 1 ñîöіàëüíó ðîëü; 2 áіîëîãі÷íà ñòàòü; 3 «ãåíäåð»; 4 ÷îëîâі÷èé, æіíî÷èé, ñåðåäíіé В 1 ñîöіàëüíó ïîâåäіíêó; 2 áіîëîãі÷íà ñòàòü; 3 «ðіä»; 4 îñîáîâèé, áåçîñîáîâèé Г 1 ñîöіàëüíó ðîëü; 2 áіîëîãі÷íèé ðіä; 3 «ñî- А Б В Г öіàëüíèé ðіä»; 4 ÷îëîâі÷èé, æіíî÷èé, ñåðåäíіé 14. Ñó÷àñíі ÇÌІ äîíîñÿòü äî øèðîêîãî çàãàëó іíôîðìàöіþ îñâіòíüîãî, ïðîôåñіéíîãî, ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íîãî, ðîçâàæàëüíîãî õàðàêòåðó. Äî ãîëîâíèõ ôóíêöіé ÇÌІ â äåìîêðàòè÷íîìó ñóñïіëüñòâі íàëåæàòü òàêі: 1) ... – îòðèìàííÿ і ïîøèðåííÿ іíôîðìàöії ïðî íàéâàæëèâіøі ïîäії â ñóñïіëüñòâі, ÿêà âïëèâàє íà ôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîї äóìêè ç ðіçíèõ ïèòàíü; 2) ... – ÇÌІ äîíîñÿòü äî ãðîìàäÿí ïåâíі çíàííÿ, ÿêі â ïîäàëüøîìó äàþòü їì çìîãó îðієíòóâàòèñÿ â ñóïåðå÷ëèâèõ ïîòîêàõ іíôîðìàöії; 3) ... – ÷åðåç ÇÌІ ãðîìàäÿíè çàñâîþþòü ïåâíі ñòàíäàðòè ïîëіòè÷íîї ïîâåäіíêè, öіííîñòі òà íîðìè, ùî äîçâîëÿþòü їì àäàïòóâàòèñÿ äî ðåàëüíîñòі; 4) ... – ÇÌІ ñïîíóêàþòü ëþäåé äî ïåâíèõ äіé ÷è äî áåçäіÿëüíîñòі. А 1 ïðîñâіòíèöüêà; 2 íàâ÷àëüíà; 3 êîíòðîëþþ÷à; 4 êîìóíіêàöіéíà Б 1 іíôîðìàöіéíà; 2 îñâіòíÿ; 3 ïîëіòè÷íîї ñîöіàëіçàöії; 4 ìîáіëіçàöіéíà

40


В 1 3 4 Г 1 3

ïðîñâіòíèöüêà; 2 іíôîðìàöіéíà; ïîëіòè÷íîї ñîöіàëіçàöії; êîìóíіêàöіéíà іíôîðìàöіéíà; 2 íàâ÷àëüíà; êîíòðîëþþ÷à; 4 ìîáіëіçàöіéíà

А Б В Г

У завданні 15 дайте розгорнуту відповідь.

ЛЮДИНА І СВІТ

15. Ãëîáàëüíі ïðîáëåìè ëþäñòâà. ßêі êðîêè âàðòî çðîáèòè ñâіòîâіé ñïіëüíîòі äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ öèõ ïðîáëåì?

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 9

41


ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

ЛЮДИНА І СВІТ

ВАРІАНТ 10 / профільний рівень Завдання 1–7 мають чотири варіанти відповіді, з яких ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її. 1. Âèçíà÷åííÿ ïðèâàòíîãî ïðàâà «ïðàâî, ùî ñòîñóєòüñÿ êîðèñòі îêðåìèõ ëþäåé» çðîáèâ ðèìñüêèé þðèñò А Óëüïіàí Б Ñåíåêà А Б В Г В Åïіêóð Г Çåíîí 2. Óêðàїíà ïðèєäíàëàñÿ äî Êіîòñüêîãî ïðîòîêîëó â А 1995 ð. Б 1999 ð. А Б В Г В 2005 ð. Г 2009 ð. 3. Ôàçè äóõîâíîãî ïðîáóäæåííÿ і ïîëіòèçàöії åòíîñіâ: àêàäåìі÷íó, êóëüòóðíó, ïîëіòè÷íó – âèäіëèâ äîñëіäíèê А Ì. Ãðîõ Б Å. Ãіäåíñ А Б В Г В Ì. Ãðóøåâñüêèé Г Ì. Âåáåð 4. Òåðìіí «ëåãіòèìíèé» îçíà÷àє А ïðàâîìіðíèé Б íåçàëåæíèé В äîñêîíàëèé Г ôîðìàëüíèé 5. ÎÎÍ áóëî ñòâîðåíî А 24 âåðåñíÿ 1945 ð. Б 24 æîâòíÿ 1945 ð. В 24 ëèñòîïàäà 1949 ð. Г 24 ãðóäíÿ 1949 ð.

А Б В Г

А Б В Г

6. Ñóïåðíèöòâî ìіæ îêðåìèìè îñîáàìè, ãðóïàìè ÷è îðãàíіçàöіÿìè, çàöіêàâëåíèìè â äîñÿãíåííі âëàñíîї ìåòè, – öå А êîíêóðåíöіÿ Б ñîëіäàðíіñòü А Б В Г В ïðîòèñòîÿííÿ Г áðàòåðñòâî 7. Ñõåìó ñòðàòèôіêàöії ñóñïіëüñòâà, äî ÿêîї âõîäÿòü: çàãàëüíîóêðàїíñüêі åëіòíі ãðóïè, ðåãіîíàëüíà òà êîðïîðàòèâíà åëіòè, âåðõíіé ñåðåäíіé êëàñ, äèíàìі÷íèé ñåðåäíіé êëàñ, àóòñàéäåðè, ìàðãіíàëè, êðèìіíàëіòåò, ðîçðîáëåíî

42


Í. Ðèìàøåâñüêîþ Å. Ãіääåíñîì Ï. Ñîðîêіíèì Ò. Ïàðñîíñîì

А Б В Г

Завдання 8–10 мають по п’ять варіантів відповідей, з яких ТРИ правильні. Оберіть правильні відповіді та позначте їх. 8. Ñóñïіëüíà ñòàáіëüíіñòü çàëåæèòü âіä А åôåêòèâíîї ñîöіàëüíîї äåðæàâíîї ïîëіòèêè Б êîíöåíòðàöії âëàäè â îäíèõ ðóêàõ В íàÿâíîñòі ÷èñåëüíîї àðìії òà ñèëîâèõ ñòðóêòóð Г ìіæíàöіîíàëüíîї і ìіæêîíôåñіéíîї òîëåðàíòíîñòі А Б В Г Д Д ïåðåâàæàííÿ â ñóñïіëüñòâі ñåðåäíüîãî êëàñó 9. Åêîëîãі÷íèìè ïðîáëåìàìè ñó÷àñíîñòі є А ìіëіòàðèçàöіÿ Б ðóéíóâàííÿ îçîíîâîãî øàðó В ïðîáëåìà ïèòíîї âîäè Г êîìï’þòåðèçàöіÿ Д âèñíàæåííÿ êèñíåïîñòà÷àííÿ 10. Ôàçàìè êîíôëіêòó є А ëàòåíòíà Б åìîöіéíà В ðåâîëþöіéíà Г äåìîíñòðàòèâíà Д àãðåñèâíà

А Б В Г Д

А Б В Г Д

У завданнях 11, 12 дайте визначення поняття. 11. Àáñåíòåїçì – öå

12. Ãðîìàäñüêà äóìêà – öå

43

ЛЮДИНА І СВІТ

А Б В Г

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 10


ЛЮДИНА І СВІТ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 10

У завданнях 13, 14 вставте в текст пропущені слова. 13. Äèñêðèìіíàöіÿ – öå íàâìèñíå îáìåæåííÿ àáî ïîçáàâëåííÿ ïðàâ ïåâíèõ êàòåãîðіé ãðîìàäÿí çà їõíüîþ 1) ... íàëåæíіñòþ, 2) ... ïåðåêîíàííÿìè, ñòàòòþ òîùî. Íà äóìêó åêñïåðòіâ ïðàâîçàõèñíîї îðãàíіçàöії 3) ... , äèñêðèìіíàöіÿ çàïåðå÷óє ñàìó іäåþ 4) ... . А 1 ðàñîâîþ àáî íàöіîíàëüíîþ; 2 ïîëіòè÷íèìè àáî ðåëіãіéíèìè, 3 Ìіæíàðîäíà àìíіñòіÿ; 4 ïðàâ ëþäèíè Б 1 åòíі÷íîþ àáî ëîêàëüíîþ; 2 åêîíîìі÷íèìè àáî ñîöіàëüíèìè; 3 Єâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè; 4 ñîöіàëüíîї ðіâíîñòі В 1 ãðîìàäñüêîþ àáî ñóñïіëüíîþ; 2 êóëüòóðíèìè àáî íàóêîâèìè; 3 ÞÍÅÑÊÎ; 4 ïîëіòè÷íîї íåçàëåæíîñòі Г 1 ãðóïîâîþ àáî êîëåêòèâíîþ; 2 ôіëîñîôА Б В Г ñüêèìè àáî ñâіòîãëÿäíèìè; 3 ×åðâîíèé Õðåñò; 4 ëþäñüêîї ãіäíîñòі 14. Ïðîöåñ ïåðåìіùåííÿ îñîáè ìіæ ієðàðõі÷íîþ òà ôóíêöіîíàëüíî îðãàíіçîâàíèìè åëåìåíòàìè ñîöіàëüíîї ñòðóêòóðè íàçèâàþòü 1) ... . Ïîðіâíþþ÷è ñîöіàëüíå ñòàíîâèùå äіòåé іç ñîöіàëüíèì ñòàíîâèùåì áàòüêіâ, ñîöіîëîãè âèçíà÷àþòü 2) ... , à ôіêñóþ÷è çìіíó ñîöіàëüíîãî ñòàíîâèùà òà ñòàòóñó ÷ëåíà ñóñïіëüñòâà ïðîòÿãîì æèòòÿ, âèçíà÷àþòü 3) ... . Ïðîòÿãîì êіëüêîõ îñòàííіõ äåñÿòèëіòü ìîáіëüíіñòü áóëà 4) ... , àëå ðàäøå âèìóøåíîþ, íіæ äîáðîâіëüíîþ. А 1 іíäèâіäóàëüíîþ ìîáіëüíіñòþ; 2 ìіæієðàðõі÷íó ìîáіëüíіñòü; 3 âíóòðіøíüîãðóïîâó ìîáіëüíіñòü; 4 îäèíè÷íîþ é âèáіðêîâîþ Б 1 ñîöіàëüíîþ ìîáіëüíіñòþ; 2 ìіæãåíåðàöіéíó ìîáіëüíіñòü; 3 âíóòðіøíüîãåíåðàöіéíó ìîáіëüíіñòü; 4 ìàñîâîþ é іíòåíñèâíîþ В 1 іíäèâіäóàëüíîþ ìîáіëüíіñòþ; 2 ìіæãðóïîâó ìîáіëüíіñòü; 3 âíóòðіøíüîієðàðõі÷íó ìîáіëüíіñòü; 4 îäèíè÷íîþ é іíòåíñèâíîþ Г 1 ñîöіàëüíîþ ìîáіëüíіñòþ; 2 ìіæâіêîâó А Б В Г ìîáіëüíіñòü; 3 âíóòðіøíüîãåíåðàöіéíó ìîáіëüíіñòü; 4 ìàñîâîþ é іíåðòíîþ У завданні 15 дайте розгорнуту відповідь. 15. Ñõàðàêòåðèçóéòå, ÿêі є ìіæíàðîäíі ìåõàíіçìè çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè.

44


ЛЮДИНА І СВІТ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 10

45


Бланк відповідей

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Р О Б О ТА на державну підсумкову атестацію ç___________________________________ íàçâà ïðåäìåòà

çà êóðñ ñòàðøîї øêîëè ó÷íÿ (ó÷åíèöі) __________________êëàñó ____________________________________ íàçâà íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó

___________________________________ ïðіçâèùå, іì’ÿ, ïî áàòüêîâі â ðîäîâîìó âіäìіíêó

Âàðіàíò №_______________

Увага! Позначайте тільки один варіант відповіді в рядку варіантів відповідей до кожного завдання. Будь-які виправлення в бланку недопустимі.

ЛЮДИНА І СВІТ

Ó çàâäàííÿõ 1–7 ïðàâèëüíó âіäïîâіäü ïîçíà÷àéòå òіëüêè òàê:

Âіäïîâіäі íà çàâäàííÿ 8–10 (òðè ïðàâèëüíі âіäïîâіäі)

Âіäïîâіäі íà çàâäàííÿ 13, 14

46


ç___________________________________ íàçâà ïðåäìåòà

çà êóðñ ñòàðøîї øêîëè ó÷íÿ (ó÷åíèöі) __________________êëàñó ____________________________________ íàçâà íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó

___________________________________ ïðіçâèùå, іì’ÿ, ïî áàòüêîâі â ðîäîâîìó âіäìіíêó

Âàðіàíò №_______________

Увага! Позначайте тільки один варіант відповіді в рядку варіантів відповідей до кожного завдання. Будь-які виправлення в бланку недопустимі.

Ó çàâäàííÿõ 1–7 ïðàâèëüíó âіäïîâіäü ïîçíà÷àéòå òіëüêè òàê:

Âіäïîâіäі íà çàâäàííÿ 8–10 (òðè ïðàâèëüíі âіäïîâіäі)

Âіäïîâіäі íà çàâäàííÿ 13, 14

47

ЛЮДИНА І СВІТ

Р О Б О ТА на державну підсумкову атестацію

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Бланк відповідей

Bakka ljud svit dpa 11 ua 263 13 s  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you