Page 1

Sint-Jozefinstituut Brugge Zilverstraat 26 Schooljaar: 2008-2009

GEĂ?NTEGREERDE PROEF

Maxime Vlietinck


Sint-Jozefinstituut Brugge Zilverstraat 26 Schooljaar: 2008-2009

GEĂ?NTEGREERDE PROEF

Maxime Vlietinck


Voorwoord In het 6de jaar is de GIP een verplichte geïntegreerde proef om het diploma secundair onderwijs te behalen. Bij het maken van een GIP is het de bedoeling om ervaring op te doen in de bedrijfswereld. Dit eindwerk is vooral gebaseerd op mijn stageplaats, die bijna in elk hoofdstuk wordt behandeld. Jorosoft, waar ik stage liep, is gelegen in Knokke-Heist. Ik heb er kunnen meedraaien in het bedrijf. Jorosoft is gespecialiseerd in het leveren van software oplossingen op maat voor KMO‟s. Mijn verhandeling bestaat uit vijf hoofdstukken. In het eerste deel behandel ik de economische aspecten van een bedrijf. Hierbij besteed ik vooral aandacht aan het opstarten van een bedrijf en geef ik uitleg over de af te sluiten verzekeringen en steunmaatregelen, waarop een bedrijf kan beroep doen. In het volgende hoofdstuk volgt de stage. Stage heb ik gelopen in het bedrijf Jorosoft. Hierin komen de voorstelling van mijn stagebedrijf, Het interview met mijn mentor en de stageverslagen aan bod. Vervolgens kan u in het derde hoofdstuk iets meer weer te weten komen over de website die ik gemaakt heb. Hierin heb ik de opdracht gekregen een website te maken voor fietsenwinkel. Deze website staat inmiddels al online. In het voorlaatste hoofdstuk bespreek ik mijn informaticaproject. Samen met Olivier Derpoorter en Lisa Isselee heb ik een project rond “laatkomers op school” uitgewerkt. Het is een programma waarop leerlingen die te laat komen worden geregistreerd. Het vak Engels komt ook aanbod. In het laatste hoofdstuk komen er taken in voor die veel te maken hebben met de verdere opbouw van mijn studies. Ik hoop dat het lezen van deze GIP u evenveel zal boeien als het mij geboeid heeft tijdens het opstellen ervan. Alvast veel leesplezier.

Pagina | 3


Pagina | 4


Inhoudsopgave 1

B EDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN ---------------------------------------------------------------------- 7

1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3

Starten van een eigen zaak en vennootschapsvormen ...................................................................... 7 Juridische vorm ................................................................................................................................... 7 Starterformaliteiten en vergunningen ................................................................................................ 8 Formaliteiten....................................................................................................................................... 9 Vestigingsvereisten en formaliteiten bij Jorosoft .............................................................................10 Steunmaatregelen, verzekeringen en E-business .............................................................................11 Steunmaatregelen ............................................................................................................................11 Verzekeringen ...................................................................................................................................12 E-Business .........................................................................................................................................14

2

S TAGE ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15

2.1 2.2 2.3 2.4

Voorstelling van het stagebedrijf ......................................................................................................15 Interview ...........................................................................................................................................17 Sollicitatiebrief ..................................................................................................................................18 Stageverslagen (component Toegepaste informatica en Nederlands) ............................................19

3

W EBSITE --------------------------------------------------------------------------------------------------- 30

3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9

Website (Component Toegepast Informatica) .................................................................................30 Index.html .........................................................................................................................................30 Merken.html (Racefietsen.html).......................................................................................................30 Merken.html (Mountainbikes.html) .................................................................................................31 Merken.html (Stadsfietsen.html)......................................................................................................31 Merken.html (Nextdesign.html) .......................................................................................................32 Promoties.html .................................................................................................................................32 Contact.html .....................................................................................................................................33 Fotoboek.html ..................................................................................................................................33 Flashbanner.......................................................................................................................................34

4

A UTOMATISERINGS - OF BEHEERSPROJECT (C OMPONENT T OEGEPASTE I NFORMATICA )---------- 35

4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6

Probleemstelling ...............................................................................................................................35 Lay-out van formulieren (formulierafdrukken & uitleg) ...................................................................36 frmhoofdscherm ...............................................................................................................................36 Inloggen ............................................................................................................................................36 De menu-balk ....................................................................................................................................37 Inscannen ..........................................................................................................................................38 Afdrukken Voormiddag .....................................................................................................................39 Afdrukken Volledige dag. ..................................................................................................................42 Afdrukken tussen twee data’s ..........................................................................................................43 Afdrukken op een bepaalde dag .......................................................................................................44 Afdrukken van een bepaalde leerling. ..............................................................................................45 Gegevens van een leerling wijzigen ..................................................................................................46 Besturingselementen per pagina ......................................................................................................47 frmInloggen.......................................................................................................................................47 Inscannen ..........................................................................................................................................48 frmNieuweleerling ............................................................................................................................49 frmInscannen ....................................................................................................................................50 frmGegevenswijzigen........................................................................................................................51 Afdrukken voormiddag .....................................................................................................................52

Pagina | 5


4.3.7 4.3.8 4.3.9 4.3.10 4.3.11 4.4 4.4.1 4.1

Afdrukken volledige dag ...................................................................................................................53 Afdrukken tussen ..............................................................................................................................54 Afdrukken op datum .........................................................................................................................55 Afdrukken namiddag.........................................................................................................................56 Afdrukken lijstleerling .......................................................................................................................57 Macro-analyse...................................................................................................................................58 Formulierafdrukken en broncode .....................................................................................................58 Module ..............................................................................................................................................86

5

C OMPONENT E NGELS ------------------------------------------------------------------------------------- 87

5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.5

List of 10 software/hardware suppliers in the UK ............................................................................87 Comment on the 2 best websites .....................................................................................................89 Letter of enquiry to one of these suppliers ......................................................................................90 Making an English version of your website ......................................................................................92 Sweet candy shop .............................................................................................................................92 Paraphrasing a text taken from the internet ....................................................................................94

Pagina | 6


1

Bedrijfseconomische aspecten

1.1

Starten van een eigen zaak en vennootschapsvormen

Starten met een eigen zaak lijkt niet zo van zelfsprekend. In mijn GIP bespreek ik een aantal elementen die nodig zijn om een eigen zaak te beginnen. 1.1.1

Juridische vorm

Jorosoft is een BVBA, Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Oorspronkelijk bestonden er belangrijke verschillen tussen de BVBA en de Naamloze Vennootschap (NV). Een hele serie wetswijzigingen heeft het onderscheid tussen NV en BVBA steeds meer vervaagd. Het belangrijkste juridisch verschilpunt dat overblijft ligt in het "besloten" karakter van de BVBA. Dit wil zeggen dat de overdracht van aandelen aan strikte regels gebonden is. Bovendien is het vereiste minimumkapitaal lager in de BVBA dan in de NV. Iedere handelaar, ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep kan ook alleen een vennootschap oprichten. Deze eenpersoonsvennootschap moet de vorm aannemen van een BVBA. Alle bepalingen die gelden voor een gewone BVBA blijven in principe gelden voor een eenpersoons-BVBA. Voordelen  Een (E)BVBA kan opgericht worden door 1 vennoot.  Alle vennoten zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng.  De aandelen zijn slechts onder zeer strikte voorwaarden overdraagbaar. Nadelen  Notariële akte nodig voor de oprichting van (E)BVBA.  Boekhoudkundige en administratieve verplichtingen zijn zwaarder. Het bestuur van een BVBA is in handen van een of meerdere natuurlijke personen, de zaakvoerder(s), die al dan niet vennoot zijn. Meestal is er een zaakvoerder; soms zijn er echter meer. In de statuten worden het aantal zaakvoerders vastgelegd. Het kapitaal moet bij de oprichting ten minste 18.550,00 EUR bedragen en volledig geplaatst zijn. Volgestort kapitaal is het kapitaal dat de aandeelhouders effectief op de rekening van de BVBA storten of de waarde van de goederen die ze werkelijk inbrengen. Zij doen dus een inbreng hetzij in geld hetzij in natura. Bij inbreng in geld storten zij het bedrag vóór het verlijden van de akte op een bijzondere bankrekening. De storting wordt aangetoond door het voorleggen van een bankattest aan de notaris. Aandelen vertegenwoordigen het maatschappelijk kapitaal. Wie geld of goederen inbrengt, ontvangt in ruil aandelen. Het maatschappelijk kapitaal van een BVBA is verdeeld in gelijke aandelen op naam met of zonder vermelding van de waarde. Aandelen zijn met of zonder stemrecht. Deze laatste mogen niet meer dan 1/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De wet voorziet ook nog enkele beschermende bepalingen voor deze aandelen.

Pagina | 7


Alle aandelen hebben een gelijk recht bij de winst verdeling en bij de verdeling van het overschot bij vereffening. De zaakvoerder is niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vennootschap. Hij is wel verantwoordelijk, volgens het gemeen recht, voor de uitvoering van de hem opgedragen taken en aansprakelijk voor tekortkomingen of fouten in het bestuur. 1.1.2

Starterformaliteiten en vergunningen

1.1.2.1 Startvoorwaarden In principe mag iedereen in België starten met een eigen zaak. De wet legt evenwel verschillende voorwaarden en beperkingen op. Voor het uitoefenen van sommige beroepen moet je bovendien bepaalde vergunningen hebben.  Leeftijd: Men moet minstens 18 jaar oud zijn.  Onverenigbare beroepen: Bepaalde beroepen zijn onverenigbaar met dat van

handelaar. Men mag nooit een dergelijk beroep uitoefenen en tegelijk handelaar zijn. Deze beperking geldt onder meer voor advocaten, notarissen, rechters, gerechtsdeurwaarders en apothekers.  Onbekwame personen: De starter moet ook handelingsbekwaam zijn. Personen die

wettelijk onbekwaam verklaard werden of onder juridische controle gesteld zijn mogen geen handel meer drijven.  Gefailleerde handelaars: Iemand die failliet werd verklaard kan in principe nog een

nieuwe handelszaak beginnen. Toch kan de rechtbank van koophandel hem verbieden handelaar te worden als blijkt dat hij door een grove fout heeft bijgedragen tot het faillisement. Dit verbod kan ingetrokken worden in geval van eerherstel.  Beroepskaart voor vreemdelingen: Naast al de gewone verplichtingen waaraan iedere

ondernemer moet voldoen, moet een niet-Belg zijn kennis bewijzen door zijn diploma gelijkwaardig laten verklaren. Hou er rekening mee dat dit even kan duren. Bovendien moeten niet-Belgen die in België als zelfstandige aan de slag willen, een beroepskaart aanvragen. 1.1.2.2 Vestigingsvereisten Hoewel in principe iedereen kan starten met een eigen zaak, gelden er voor de meeste beroepen een aantal vestigingsvereisten. Zo moet iedere startende onderneming, op een paar uitzonderingen na, een bewijs van kennis van bedrijfsbeheer voorleggen. Sommige, eerder technische beroepen vereisen bovendien een bewijs van beroepskennis. Dit zijn de gereglementeerde beroepen. Intellectuele en dienstverlenende beroepen vereisen meestal een diploma en/of inschrijving bij een orde of instelling. Voor de meeste beroepen is er een bewijs van kennis van bedrijfsbeheer vereist. Als bewijs hiervan gelden onder andere een getuigschrift bedrijfsbeheer, ieder diploma van het hoger onderwijs, bepaalde internationale getuigschriften, ... Beschikt men echter niet over deze akten of getuigschriften, maar wel over een praktijkervaring, dan kan men ook hiermee zijn basiskennis bewijzen. Naast zichzelf kunnen ook de echtgeno(o)t(e), samenwonende partner of diegene die het dagelijks bestuur uitoefent in de onderneming dit bewijs leveren.

Pagina | 8


Voor een bepaald aantal gereglementeerde beroepen is er naast het bewijs bedrijfsbeheer, ook een bewijs van beroepskennis nodig. Om deze laatste te bewijzen volstaan doorgaans de voor dat beroep vereiste diploma‟s of getuigschriften. Ook hier kan ervaring in sommige gevallen een geldig alternatief zijn. Voor een aantal gereglementeerde beroepen gelden bijkomende vereisten naar beroepsbekwaamheid. Op dit moment zijn er 3 clusters van gereglementeerde beroepen. Daarnaast zijn er nog 6 beroepen waarvoor er momenteel niets wijzigt en die individueel gereglementeerd worden. Om deze beroepen te kunnen uitoefenen zal men een bewijs van beroepskennis moeten kunnen leveren. Zie bijlage 1 voor de verschillende clusters van de gereglementeerde beroepen. Ook kunnen er bijzondere beroepsuitoefeningvoorwaarden gelden. Voor dienstverlenende intellectuele beroepen bijvoorbeeld gelden meestal specifieke reglementeringen. Zij moeten onder andere een erkenning aanvragen via hun orde of beroepsinstituut ter bescherming van hun beroepstitel. 1.1.3

Formaliteiten

Inschrijving in de Kruispuntbank van de Ondernemingen Als startende zelfstandige moet men de onderneming inschrijven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen. Hiervoor kan men terecht bij het ondernemingsloket KMO Direct. Men zal een controle uitvoeren van de ondernemer zijn diploma‟s en vergunningen. Men moet zich inschrijven via de boekhouder of rechtstreeks. Deze inschrijving kost 70 Euro. Dan krijgt de ondernemer een uniek ondernemingsnummer. Dit nummer zal na verloop van tijd alle andere identificatienummers vervangen. De Kruispuntbank vervangt het vroegere handelsen ambachtsregister. De overheid gebruikt voortaan het unieke ondernemingsnummer in alle communicatie naar de onderneming. Inschrijving bij de BTW Zodra men zich ingeschreven heeft in de Kruispuntbank en een ondernemingsnummer gekregen heeft, moet men ook de BTW status laten activeren. Men krijgt geen apart BTW nummer, het ondernemingsnummer doet dienst als BTW nummer. Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds Als zelfstandige, in hoofd- en bijberoep, moet men zich ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Dit fonds int de sociale bijdragen die men moet betalen en zorgt ervoor dat de uitkeringen correct gebeuren. Men kan hiervoor ondermeer terecht bij SVMB, het Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen. Ook een vennootschap moet de binnen de 3 maanden na de oprichting aangeven bij het sociaal verzekeringsfonds. Openen van een zichtrekening Als zelfstandige moet men een zichtrekening hebben op naam bij een in België gevestigde bank. Het nummer van de rekening en de naam van de financiële instelling moet men vermelden op alle facturen, brieven, bestelbons, enzovoort. Aansluiting bij een ziekenfonds Om in orde te zijn met de ziekteverzekering is men ook verplicht om aan te sluiten bij een ziekenfonds. Als men al aangesloten bent, meldt men een wijziging van het statuut Extra formaliteiten voor bepaalde beroepen Voor verschillende beroepen gelden bijkomende verplichtingen. Afhankelijk van de activiteit en van de specifieke kenmerken van de onderneming zijn extra passende vergunningen of een registratie nodig. Voorbeelden zijn:

Pagina | 9


 Registraties  Milieuvergunning  Vergunning voor grote verkoopsruimtes  Vergunning voor het fabriceren of in handel brengen van voedingswaren  Vergunning beenhouwer-spekslager  Registratie van aannemers  Leurkaart voor ambulante handel  Beroepskaart voor vreemdelingen Extra formaliteiten voor vennootschappen Wanneer men start met een vennootschap, gelden een aantal extra verplichtingen zoals     

een notariële akte het opmaken van de statuten de publicatie van de statuten het opmaken van een financieel plan bankattest

Extra formaliteiten bij de aanwerving van personeel Bij het aanwerven van personeel dient men als werkgever aan een aantal verplichtingen te voldoen:  Aanvragen van een aansluitingsnummer bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)  Afsluiten van een verzekering arbeidsongevallen 1.1.4

Vestigingsvereisten en formaliteiten bij Jorosoft

Jorosoft heeft eigenlijk geen echte beroepsfederatie. Om een zaak te starten heeft Geert H. uiteraard een attest bedrijfsbeheer. Jorosoft is ingeschreven bij het ondernemingsloket KMO Direct. Jorosoft wordt jaarlijks gecontroleerd op de vergunningen en diploma‟s. Jorosoft heeft zich aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds en bij een ziekenfonds. Alle formaliteiten worden door de secretaresse nauwkeurig verwerkt en bijgehouden.

Pagina | 10


1.2

Steunmaatregelen, verzekeringen en E-business

1.2.1

Steunmaatregelen

De overheid stelt een aantal steunmaatregelen ter beschikking van (startende) ondernemers. Het loont alvast de moeite om na te gaan of men voor bepaalde vormen van steun in aanmerking komt. De steunmaatregelen van de federale en de Vlaamse overheid omvatten meerdere terreinen. Deze initiatieven hebben betrekking op steun bij:  Investeringen  Aanwerven van personeel  Exporteren  Het inwinnen van advies

Enkele voorbeelden hierbij zijn:  De tewerkstelling  Nieuwe technologieën  Het onderzoek en ontwikkeling 1.2.1.1 Steunmaatregelen van de overheid De steun kan uitgaan van de federale overheid, de Vlaamse overheid, de provincies en van de gemeenten. De federale overheid  Export en innovatie: de overheid verleent steun bij export en innovatie.  Investeringsaftrek bij investeringen: door de investeringsaftrek wordt de belastbare winst vrijgesteld tot een bepaald gedeelte van de door de onderneming aan een nieuwe investering bestede som.  Steun bij aanwerving: met verschillende banenplannen en andere maatregelen, verleent de overheid steun bij aanwerving van personeelsleden. De Vlaamse overheid  Groeipremie: twee keer per jaar wordt er door de Vlaamse regering een "wedstrijd" uitgeschreven en kan men een dossier indienen. Dit dossier wordt beoordeeld op de levensvatbaarheid van de onderneming en de mate waarin het beantwoordt aan de criteria die de Vlaamse regering belangrijk vindt.  Opleidingscheques Voor werkgevers, voorziet de Vlaamse overheid in een tussenkomst voor opleidingen die men zelf of het personeel volgen. Een onderneming kan per kalenderjaar maximaal 200 cheques kopen. De cheque heeft een waarde van 30 EUR, waarvan de helft door het Vlaams Gewest wordt betaald, de andere helft door de onderneming.  Opstartcheques: In Vlaanderen kan men zijn opstartformaliteiten gratis in orde laten brengen bij het ondernemingsloket door betaling met gratis opstartcheques. Dit geldt voor iedereen die nog niet actief is als ondernemer.

Pagina | 11


West-Vlaanderen  Ecologiepremie voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen Ondernemingen kunnen steun krijgen voor het investeren in energiebesparende en milieuvriendelijke maatregelen die voorkomen op de limitatieve technologieënlijst. De gemeentelijke (Knokke-Heist) Knokke-Heist heeft geen steunmaatregelen. 1.2.1.2 Steunmatregelen bij Jorosoft Steunmaatregelen krijgt Jorosoft enkel voor 50-plussers, waarbij men een lastenvermindering krijgt op de RSZ. Daarnaast is er nog de notionele intrestaftrek voor investeringen. Voor innovatie e.d. valt Jorosoft meestal uit de boot omdat de projecten niet spectaculair genoeg zijn en meestal het bedrag te klein. Voor opleidingen genieten zij wel van 50% tegemoetkoming (met plafond van 2500,00 Euro per jaar subsidie) binnen de KMO portefeuille (vroeger BEA, en nog daarvoor de opleidingcheques). 1.2.2

Verzekeringen

1.2.2.1 Verzekeringen van een zelfstandige Er zijn in een onderneming een aantal verzekeringen verplicht. Dit wil zeggen dat deze verzekeringen in een onderneming van toepassing moeten zijn. Bedrijfrisico’s: Verplichte verzekeringen in de onderneming zijn:  Arbeidsongevallenverzekering voor het personeel af te sluiten vóór het personeel wordt

tewerkgesteld.  de verzekering

Objectieve Burgerlijke Aansprakelijkheid voor iedere onderneming die publiek ontvangt in haar lokalen met een zekere oppervlakte

Aan te raden verzekeringen in de onderneming zijn: 

Een brandverzekering

Indien de activiteit van uw onderneming onderbroken of verstoord raakt na een schadegeval dat gedekt is door de brandpolis, waarborgt de verzekering bedrijfsschade een bepaald financieel inkomen zodat men de omzet op peil kan houden. Brand, ontploffing, ontploffing van springstoffen, bliksem, elektrocutie van dieren, botsing door neergebliksemde voorwerpen of door luchtvaartuigen, maar ook inbraakschade aan onroerend goed wanneer de verzekerde eigenaar of huurder-bewoner is, botsing door landvoertuigen, rook, het vallen op het gebouw van bomen, palen en masten, die aan derden toebehoren 

Een verzekering machinebreuk

Elke onderneming kan zich beschermen tegen de risico‟s verbonden aan het gebruik van machines ongeacht ze eigenaar, gebruiker of huurder is. Deze dekking wordt verleend voor schade veroorzaakt door: -menselijke factor, interne oorzaken, incidenten verbonden aan het gebruik, gevolgen te wijten aan de elektrische stroom, externe oorzaken, natuurverschijnselen. Om het sociaal statuut aan te vullen, zijn volgende verzekeringen aan te raden:

Pagina | 12


 Een Vrij Aanvullend Pensioen

Het vrij aanvullend pensioen staat los van de verplichte bijdragen die men als zelfstandige of helper aan de socialenverzekeringsfonds heeft betaald. Het wordt betaald bovenop het wettelijk pensioen onder de vorm van een kapitaal of een lijfrente. Er zijn verschillende mogelijkheden: een aanvullend rustpensioen en een aanvullend overlevingspensioen ten gunste van de langst levende echtgenoot.  Een Hospitalisatieverzekering

Deze verzekering betaalt de kosten terug van een opname in het ziekenhuis die niet vergoed worden door de wettelijke ziekteverzekering. Een hospitalisatieverzekering via het werk is een erg gegeerd extralegaal voordeel. Vaak kunnen werknemers gratis intekenen op de collectieve hospitalisatieverzekering van het bedrijf. Hierdoor besparen ze de kost van een eigen hospitalisatieverzekering, die bij een verzekeringsmaatschappij hoog kan oplopen. Bovendien dienen ze geen belasting te betalen op de hospitalisatieverzekering van het bedrijf. De familieleden kunnen meestal ook gratis of tegen een lage meerkost intekenen op de hospitalisatieverzekering van de werkgever, waardoor dit extralegaal voordeel een aanzienlijke besparing betekent. Het bedrijf is niet verplicht een hospitalisatieverzekering aan te bieden. In sommige sectoren is deze verzekering zelfs zeldzaam. Aansprakelijkheidsrisico’s: Verplichte verzekeringen in de onderneming zijn:  Burgerlijke aansprakelijkheid voor voertuigen: (bedrijfs)wagens moeten verzekerd worden  Burgerlijke aansprakelijkheid Brand en Ontploffing: een hele reeks instellingen die publiek

toegankelijk zijn, zijn verplicht een aansprakelijkheidsverzekering brand en ontploffing aan te gaan. De gewone brandverzekering of burgerlijke aansprakelijkheid uitbating volstaan niet. Aan te raden verzekeringen in de onderneming zijn:  Een

Burgerlijke Aansprakelijkheid beroepsuitoefening)

Uitbating

(voor

schade

aan

derden

tijdens

 Een Burgerlijke Aansprakelijkheid na levering (voor schade als gevolg van de uitvoering

van een werk of na levering van diensten)  Een Burgerlijke Aansprakelijkheid toevertrouwd goed

Pagina | 13


1.2.2.2 Verzekeringen van Jorosoft Arbeidsongevallen, wagens zijn verzekerd voor BA derden – eigen schade (omnium) – pechverhelping en afslepen – bestuurder, brand is uiteraard ook verzekerd, verder nog bedrijfsleidersverzekering en schuldsaldo verzekeringen op de leningen. Voor materiaal ook nog verzekering voor „toevertrouwd goed‟, dat wil zeggen dat men verzekerd is voor het geval één van onze medewerkers bijvoorbeeld een portable van een klant zou laten vallen. 1.2.3

E-Business

E-business in de zin van bestellen via internet heeft Jorosoft niet. E-business is bij Jorosoft beperkt tot marketing via e-nieuwsbrieven en website met login mogelijkheden voor klanten. Zie bijlage 2 voor een aantal foto‟s van de website Jorosoft.be

Pagina | 14


2

Stage

2.1

Voorstelling van het stagebedrijf

Jorosoft is een BVBA, opgericht door Geert Haeghebaert, die tevens mijn stagementor is. Jorosoft bevindt zich in de Boudewijnlaan 14 te Knokke-Heist. Geert is begonnen door na zijn schooluren zijn eigen programma te maken. Maar na een tijd kreeg Geert veel klanten over de vloer, samen met zijn broer, Jan Haeghebaert, heeft hij Jorosoft opgericht in 1994. De belangrijkste bedrijfsactiviteiten die Jorosoft aanbiedt is maatwerk, het programmeren van programma‟s voor bedrijven. Jorosoft helpt ook de klanten bij eventuele problemen, foute instellingen en geeft advies. Alle klanten hebben een inlog code op de website van Jorosoft. Deze webpagina is volledig aangepast aan een klant. Geen enkele webpagina is dezelfde. Elke maand komen er updates op deze pagina waar de klant dit kan downloaden om het programma up te daten. Jorosoft heeft ook zijn eigen medewerkers die zich bezig houden met alleen support. Telefoons opnemen en de vragen van de klant oplossen zijn de voornaamste taken van deze werknemers. Mijn belangrijkste taak in het bedrijf was het programmeren van een project “De Lions”. De Lions is een servicegroep die activiteiten geeft om geld in te zamelen van sociale doeleinden.

Pagina | 15


Jorosoft heeft 9 werknemers waaronder de secretaresse en alle programmeurs.

Zaakvoerder Geert Heaghebeart

Secretares Annemie Van de Kerckhove

Senior Programmeurs

Hardwareconsultant Jan Heaghebeart

Junior Programmeurs

Henny Derous

Tom Deketeleare

Marc Stepman

Laurens Heuzel

Jurie Simoen

Pagina | 16

Stagair

Business Analist

Maxime Vlietinck

Nicolas Rubens


2.2

Interview

Dag Meneer Haeghebaert, zou u eens wat meer kunnen vertellen over uzelf en Jorosoft? Mijn naam is Geert Haeghebaert en ik ben zaakvoerder van Jorosoft BVBA. Ik ben in het jaar 1994 begonnen met deze zaak samen met mijn broer. Jorosoft telt negen werknemers en maakt programma’s in Access, VB, ASP. Welke doelen stelde u voor u zelf voorop toen u dit bedrijf oprichtte? Ik denk zoals elk ander bedrijf, winst maken. Maar ook om zelfstandig een oplossing te vinden voor kleine en grote ondernemingen in onze regio. Hebt u deze doelen al eens kunnen verwezenlijken? Wij zijn er volop mee bezig. Wij hebben al een aantal klanten geholpen met een oplossing. Is uw bedrijf succesvol? Zo ja, hoe komt dat? Ik stel negen werknemers te werk, ik heb mooie referenties, tevreden klanten en Jorosoft is winstgevend. Ik denk dat ik als zaakvoerder niet kan klagen. Hoe ziet u uw bedrijf binnen 10 jaar? Ik wil dat het bedrijf verder wordt uitgebouwd en ik hoop dat we ons ergens anders kunnen vestigen en we ons kunnen verdubbelen in contracten en werknemers. Ook hoop ik dat mijn zoon in de zaak komt werken. Welke raad zou u vanuit uw kennis en ervaring meegeven als mentor aan een nieuwe beginnende zelfstandige? Bezin voor je begint, eerst even goed nadenken voor je aan iets begint. Vindt u dat u als kleinschalig bedrijf veel betere projecten kunt verwezenlijken, of ondervindt u daar nadelen van? Wij zijn flexibel, goedkoper en kunnen vlugger inspelen op de behoeften van de klant, onze producten zijn daarom ook maatwerk dus moeten we er steeds ons werk van maken om onze klanten tevreden te stellen. Wat zijn de grootste aandachtspunten die komen kijken bij het opstarten van een eigen bedrijf? Personeelsbeheer, aankoop, verkoop, projectbeheer, noem maar op. Alles in een bedrijf is belangrijk en je kan niets links laten liggen. Als alles goed verloopt, mag je spreken van een gezond bedrijf. Hartelijk dank voor uw kostbare tijd. Graag gedaan.

Pagina | 17


2.3

Sollicitatiebrief

Maxime Vlietinck

Knokke-Heist, 14 November 2008

Middeldiep 16 8300 Knokke-Heist

De heer Geert Haeghebaert Boudewijnlaan 14 8300 Knokke-Heist

Spontane Sollicitatie

Geachte heer Haeghebaert

Eind dit jaar studeer ik af als informaticus in het Sint Jozefinstituut te Brugge. Ik ben zeer gedreven om deze opgedane kennis om te zetten in de praktijk. Mijn studies zorgen ervoor dat ik kon groeien naar een volwaardige informaticus met als troeven: mijn zelfstandigheid, flexibiliteit en samenwerkingsvermogen. Ik ben iemand die zeer veel belang hecht aan teamwork. Ik durf te beweren dat mijn enthousiaste persoonlijkheid de juiste kwaliteiten in mezelf heeft om uw team aan te vullen. Ik zou graag actief worden bij uw bedrijf omdat ik zeer graag met computers werk. De overige vrije tijd gaat dan ook naar het computergebruik. Ik ben zeer gemotiveerd en werk heel graag met computers.

Ik hoop dat u mij een kans wilt geven om mezelf voor te stellen.

Bijlage: curriculum Vitae Maxime Vlietinck

Pagina | 18


2.4

Stageverslagen (component Toegepaste informatica en Nederlands)

VOLGNUMMER: 1 NAAM: MAXIME VLIETINCK KLAS-NR: 6IB – 8 DATUM: 2009-01-19 ACTIVITEITEN 10:00 – 12:30

Installatie laptop + uitleg VMWare

13:30 – 16:00

Bezoek aan servers + Citrix probleem

15:00 – 17:30

Jorosoft sjabloon VB.NET leren kennen

VERSLAG Ik heb mijn eerste contacten gelegd met het bedrijf, ik werd voorgesteld aan Tom Deketelaere. Tom is een medewerker van het bedrijf die zich vooral bezig houdt met programmeren in Visual Basic, hij werkt voornamelijk met devexpress. Samen met hem heb ik mijn laptop in het domein aangesloten, images gemaakt waarop ik de komende twee weken zal werken. In het bedrijf werken ze met VMWare, dit wil zeggen dat wij werken in een virtuele omgeving, niet locaal, maar op de server zelf. Ik moet mij verbinden met een extern bureaublad naar mijn image. Tom legt mij het principe uit van devexpress en jorostandaard. Jorostandaard zijn basis formulieren die ze bij elk project kunnen gebruiken, deze formulieren zullen later ook van toepassing komen bij mijn project. In de namiddag heb ik contact gemaakt met Henny: hij had een probleem met een Citrix server die in het bedrijf Overstock stond. Ze hebben elk een kleine computer die verbonden staat met een server die in het bureau van Jorosoft staat, Jorosoft moet ze beheren. Als de klant wou afdrukken, liep het programma vast, dit wou hij testen. Na de hele dag had ik er zin in om mijn twee weken stage in Jorosoft te lopen, want ik heb al in één dag veel bijgeleerd.

Pagina | 19


VOLGNUMMER: 2 NAAM: MAXIME VLIETINCK KLAS-NR: 6IB – 8 DATUM: 2009-01-20 ACTIVITEITEN 08:30 – 11:30

Zelfstudie VB.NET

11:30 – 12:30

Project Analyse

11:30 – 17:30

Formaliseren / Normaliseren + Uitleg Database

VERSLAG Ik kwam binnen en had geen echte opdracht, maar ik had gisteren mijn ogen uitgekeken naar devexpress en wou daar wat mee experimenteren. Ik heb ribbon buttons en een interface aangemaakt van een project. Experimenteren met Alertcontrols in een voorbeeldproject. Mijn stagebegeleider gaf mij kort voor de middag een opdracht. Die bestond eruit een programma te maken voor een serviceclub. Het programma moet verschillende onderdelen bevatten, enerzijds leden, waarvoor bepaalde rechten opgezet worden (bv: Alleen leesrechten, schrijfrechten), anderzijds activiteiten, die op hun beurt moeten ingedeeld worden in verschillende artikels. Alle leden moeten kunnen toegevoegd worden aan een bepaalde activiteit. Er kunnen activiteiten worden toegevoegd, daardoor kunnen we een afrekening maken. Daarna heb ik samen met Tom de database overlopen en al een zoekformulier gemaakt, bestaande uit een vorig formulier van het standaard project.

Pagina | 20


VOLGNUMMER: 3 NAAM: MAXIME VLIETINCK KLAS-NR: 6IB – 8 DATUM: 2009-01-21 ACTIVITEITEN 08:30 – 11:30

Ledenoverzicht formulier + gridview

11:30 – 12:30

Overzicht afwerken

11:30 – 17:30

LedenDetail aanmaken + controlpagina + Triggers

VERSLAG Ik ben begonnen met het afwerken waar ik gisteren mee bezig was. Via de database kon ik mijn ledenoverzicht pagina afwerken en aan de code beginnen. Er stak veel tijd in, na een uitleg van Tom ben ik eraan begonnen. Tom legde uit hoe hij zijn formulieren maakt en met zijn hulp begon ik aan de ledenoverzicht pagina. Op deze pagina komen alle leden van de Lions club. Eerste probleem wordt al vlug vastgesteld: in de code van het standaard profiel was nog gebaseerd op een ander project. Deze heb ik dan moeten veranderen in klasses. Vandaag heb ik ook leren klasseren in mijn code. Met een grid function kan men het overzicht bewaren, want dit is soms nodig in grote projecten. Ik heb ook een gridview aangemaakt, zo kan men de tabellen zien in een gridview/lijst. De gridview moet ik halen uit de toolbox van devexpress. Vanaf wanneer men op een item klikt of een nieuw kolom wil aanmaken, opent er een nieuw venster (een ledendetail venster). Nadat ik mijn eerste formulier had afgewerkt, begon ik met mijn volgende formulier.

Pagina | 21


VOLGNUMMER: 4 NAAM: MAXIME VLIETINCK KLAS-NR: 6IB – 8 DATUM: 2009-01-22 ACTIVITEITEN 08:30 – 12:30

Links plaatsen op hoofdformulier + design van formulier

13:30 – 17:30

Layoutcontroller + formulier afwerken

VERSLAG Nadat ik mijn beginnende formulieren had afgewerkt, wou ik ze linken aan mijn hoofdformulier. Dit wordt zoals in het standaard formulier gelinkt met een database. In de database kan men permissies zetten op bepaalde formulieren, formulieren in het Frans vertalen en de positie bepalen van het formulier. Ik heb er voor gekozen een dropdownbutton te maken. Wanneer de gebruiker op de button klikt wordt eronder een nieuwe links aangemaakt die naar een ander formulier linkt. Na enkele keren proberen is het me gelukt. Tom toonde me dan een voorbeeld hoe de gebruiker zijn “eigen” interface kan aanmaken. Dit gebeurt via een layoutcontroller. De gebruiker kan zijn eigen tekstvakken, buttons en labels wijzigen van plaats. Als programmeur is dit makkelijk om te plaatsen en is dit geconcentreerd plaatsen zodat alles op de juiste plaats staat zoals ik het wou. Na alle eigenschappen van alle labels, buttons en tekst vakken is dit gelukt. Dit proces nam enige tijd in beslag. Maar dit kan ik nog gebruiken in andere formulieren. Tussenin heb ik mij bezig gehouden met het invoegen van testgebruikers.

Pagina | 22


VOLGNUMMER: 5 NAAM: MAXIME VLIETINCK KLAS-NR: 6IB – 8 DATUM: 2009-01-23 ACTIVITEITEN 08:30 – 12:30

Afwerking LedenDetail

13:30 – 15:00

Afwerking LedenDetail

15:00 – 16:00

Aanmaak ProjectOverzicht

16:00 – 17:30

SQL – Code ProjectOverzicht

VERSLAG Vandaag heb ik mijn tweede formulier afgewerkt (LedenOverzicht + LedenDetail). Dit formulier geeft de leden van de club weer, de administrator kan leden aanmaken, verwijderen, wijzigen. In de voormiddag heb ik gewerkt aan de code tot het volledig af was, in de namiddag heb ik het design verder volledig afgewerkt. Ik heb een nieuw formulier aangemaakt (ProjectOverzicht). Binnen een club zijn er altijd meerdere projecten per jaar. Zo is er bijvoorbeeld een bowling, een gala avond, noem maar op. We moeten kunnen activiteiten ingeven, wijzigen en kunnen opslaan. Ook moeten we leden kunnen linken aan het formulier, aantal kaarten dat ze verkocht hebben en wie er al dan niet aanwezig was op de activiteit. Daarna heb ik de SQL Code uitwerkt van het nieuwe formulier. Hierbij heb ik veel bijgeleerd.

Pagina | 23


VOLGNUMMER: 6 NAAM: MAXIME VLIETINCK KLAS-NR: 6IB – 8 DATUM: 2009-01-26 ACTIVITEITEN 10:00 – 12:30

Search + Detail venster

13:30 – 15:00

Microsoft Mappoint

15:00 – 17:30

Search + Detail venster

VERSLAG Geert gaf mij de opdracht om de verschillen te zoeken van Microsoft Maps 2006 en Microsoft Mappoint 2009. Er waren nauwelijks verschillen. Alleen de interface was wat anders (bv: Grotere buttons), maar Geert vroeg zich af of dat men in Microsoft Mappoint 2009 niet kan filteren. Na grondig onderzoek of forums en op websites heb ik geen resultaat gevonden. Ik heb dan pictogrammen veranderd. Er zijn verschillende kleuren van pictogrammen in de legende. Ik heb er een transparant icoon ingevoegd, zodat je de gewenste opdracht kan zien. Ik vertelde Geert dat er bijna geen verschil inzit. Tussenin heb ik wat verder gewerkt aan mijn project. Ik heb de lay-out wat aangepast en dergelijke.

Pagina | 24


VOLGNUMMER: 7 NAAM: MAXIME VLIETINCK KLAS-NR: 6IB – 8 DATUM: 2009-01-27 ACTIVITEITEN 8:30 – 12:30

Afwerking Formulier

13:30 – 17:30

Afwerking Formulier

VERSLAG De hele dag heb ik verder gewerkt aan mijn formulier. Ik had veel tijd nodig om mijn deletebutton af te werken in de code. Ik kreeg steeds hetzelfde probleem: men kan geen rij vinden op deze positie. Ik heb steeds mijn problemen proberen op te lossen via een “Try en catch” principe. Na lang zoeken kreeg ik het opgelost: en was namelijk een fout in mijn SQL code.

Pagina | 25


VOLGNUMMER: 8 NAAM: MAXIME VLIETINCK KLAS-NR: 6IB – 8 DATUM: 2009-01-28 ACTIVITEITEN 08:30 – 10:30

Afwerking project versie 1

10:30 – 11:00

Voorstelling aan Geert

11:00 – 12:30

Database aanpassing

13:00 – 17:30

Project versie 2

VERSLAG Ik heb mijn versie 1 van mijn project afgewerkt en gaf een voorstelling aan Geert. Geert gaf mij nog enkele tips om mijn project te verbeteren en gaf mij een volgende opdracht: Ik moest een nieuw formulier aanmaken waar men leden kan invoeren voor een bepaalde activiteit en artikel. Hoeveel flessen dat een lid van een artikel heeft verkocht. Bijvoorbeeld: het aantal champagneflessen of het aantal kaarten dat een lid heeft verkocht moet kunnen ingegeven worden. Dit moet worden ingevuld door de secretaris. Ook wordt de prijs per eenheid vermenigvuldigd met de hoeveelheid, zo krijgt men de prijs, dit moet automatisch worden uitgerekend. Dan kan de penningmeester aanvullen wie er heeft betaald en wie nog niet heeft betaald. Later kan de gebruiker een factuur afdrukken. Ook moet er een nieuwe knop worden aangemaakt zodat men alle registraties kan zien van het bepaalde artikel. Kort na de middag ben ik naar Tom gegaan met mijn opdracht, ik heb met hem mijn opdracht overlopen en hij zei dat ik een nieuwe tabel moet aanmaken in mijn database. Na het normaliseren heb ik mijn tabel ingevoegd in de database. Ook ben ik begonnen met de layout van het formulier registraties.

Pagina | 26


VOLGNUMMER: 9 NAAM: MAXIME VLIETINCK KLAS-NR: 6IB – 8 DATUM: 2009-01-29 ACTIVITEITEN 08:30 – 12:30

Layout controller

13:30 – 17:30

Code Registraties

VERSLAG Hetzelfde principe heb ik toegepast bij dit formulier. Ik heb een layout controller ingevoegd zodat de gebruiker zelf, indien nodig, zijn interface kan aanpassen. Na alle eigenschappen aangepast te hebben ben ik begonnen met de code van het nieuwe formulier. Tom legde me ook uit dat er in het standaardformulier een upgrade formulier verwerkt is. Dit formulier bepaalt de buttons op het hoofdformulier, met andere woorden hangt af van het hoofdformulier. Ik heb alle permissies, menustructuur en berichten moeten aanpassen, wat veel tijd in beslag nam.

Pagina | 27


VOLGNUMMER: 10 NAAM: MAXIME VLIETINCK KLAS-NR: 6IB – 8 DATUM: 2009-01-30 ACTIVITEITEN 08:30 – 12:30

Afwerken Registraties

13:30 – 17:30

Voorstelling Project versie 2 + Afscheid

VERSLAG Mijn formulier Registraties was bijna af. Ik moest enkel nog de laatste code programmeren. Ik heb wat testleden ingevoerd zodat het zeker moet werken. Ook heb ik mijn inlog aangemaakt. In de namiddag had ik niet veel meer te doen. Mijn project was af. Ik heb nog extra‟s aan mijn project toegevoegd zodat het één geheel lijkt te zijn. Geert overliep mijn project en gaf nog wat tips mee die ik zeker kan gebruiken in het latere beroepsleven en hij vroeg of ik het leuk vond en veel heb bij geleerd.

Pagina | 28


NAAM: MAXIME VLIETINCK KLAS-NR: 6IB – 8 STAGEPERIODE: 2009-01-19 – 2009-01-30 VERSLAG Tijdens mijn stage ben ik in contact gekomen met verschillende mensen. Ik heb gemerkt dat er tussen programmeren in de school en programmeren op bedrijfsniveau een zeer groot verschil is. Ik heb tijdens mijn stageperiode moeten leren geduld hebben. Op het vlak van Visual Basic ben ik veel meer te weten gekomen dan in de school. Er waren functies die ik nog nooit had gezien. Dit zal later zeker van pas komen. Door tijdens mijn 2 weken stage aan een stuk te programmeren begin ik het nu logisch te bekijken en van een andere kant. Ik leerde ook zelfstandig omgaan met het werk. Ik heb veel hulp gevraagd aan Tom Deketeleare, hij hielp me daar bij ook zodat ik terug op weg kon. Maar wanneer hij het antwoord zei wist ik meteen waarover hij sprak en kon ik hem volgen in zijn redenering. Ik vind persoonlijk dat ik in mijn 2 weken stage veel meer heb geleerd heb dan een paar maanden in de school. In het bedrijf leert men elke dag nieuwe dingen bij. Dit kan later van pas zijn voor als men gaat werken.

Pagina | 29


3

Website

3.1

Website (Component Toegepast Informatica)

3.1.1

Index.html

3.1.2

Merken.html (Racefietsen.html)

Pagina | 30


3.1.3

Merken.html (Mountainbikes.html)

3.1.4

Merken.html (Stadsfietsen.html)

Pagina | 31


3.1.5

Merken.html (Nextdesign.html)

3.1.6

Promoties.html

Pagina | 32


3.1.7

Contact.html

3.1.8

Fotoboek.html

Pagina | 33


3.1.9

Flashbanner

Pagina | 34


4

Automatiserings- of beheersproject (Component Toegepaste Informatica)

Het doel van ons programma is om het inscannen van de leerlingen die telaat zijn vlotter te laten verlopen. De gegevens van de leerlingen worden in een databank opgeslagen. Hierna kunnen er dan lijsten en afdruk kaarten worden gemaakt om dan zo gemakkelijker de opvolging te kunnen maken.

4.1

Probleemstelling

De hoofddoelstelling De hoofddoelstelling is het registreren van de leerlingen die te laat komen, daarna scannen na elkaar mogelijk maken. Bij het 2x inscannen van dezelfde persoon moet er een reden worden gevraagd waarom de persoon te laat is. En indien de persoon X te laat is moet er automatisch een aparte lijst gemaakt worden van iedereen die 3x te laat is. Puntjes in volgorde van belangrijk:         

Er moeten meerde gebruikers kunnen inloggen. De voor- en namiddag moeten in verschillende lijsten worden opgeslagen. Het uur en de datum moeten toegevoegd worden aan de ingescande persoon automatisch Indien een leerling in bezit is van een groene kaart dan mag deze persoon te laat komen. Indien er een reden is dan wordt deze persoon niet als te laat beschouwd, indien de reden aanvaardbaar is. Bij het rapporteren van deze telaatkomers moeten 3 lijsten kunnen worden opgevraagd. Namelijk een lijst van de telaatkomers in de voormiddag, van in de namiddag en een volledige lijst van de dag. Indien de persoon 2x te laat is moet er een brief worden opgemaakt. Indien er een brief binnen is dan moet dit zelf kunnen worden aangepast.

Uitbereiding:    

Eventueel nog een lijst per leerling kunnen weergeven met zijn historie. Eventueel nog gegevens van een leerling kunnen aanpassen bv: straatnaam. Ook moet er een lijst kunnen weergegeven worden van de personen die 3x te laat zijn gekomen zonder reden. Er moet mogelijkheid zijn om een lijst weer te geven over een verschillende periode.

Pagina | 35


4.2

Lay-out van formulieren (formulierafdrukken & uitleg)

Hier zal ik u het programma aan de hand van screenshots laten zien. Ik zal bij elk onderdeel een beetje uitleg geven over wat de op de afbeelding te zien is. 4.2.1

frmhoofdscherm

Dit is het hoofdscherm van het programma dat men te zien krijgt wanneer men het programma start. Het hoofdscherm bestaat uit een mdi-formulier en een menustrip. Via het menu-item “Inloggen” kan een gebruiker zich aan- of afmelden (indien de een andere gebruiker wenst aan te melden). Door op “uitloggen” te drukken logt de gebruiker uit. Door op “Sluiten” te drukken wordt het formulier afgesloten. 4.2.2

Inloggen

Automatisch wordt het inlogscherm geopend in de mdi-parent van frmHoodscherm. Een gebruiker kan zich aanmelden door een correcte gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Als de login-gegevens teruggevonden worden in de database, verschijnt een melding met welke rechten men aangemeld is. Bv.Administrator of gebruiker.

Pagina | 36


4.2.3

De menubalk

Na het inloggen, krijgt de gebruiker afhankelijk van de rechten de menubalk te zien. Indien een administrator is aangemeld dan krijgt dit bovenstaand menu te zien. Indien een gebruiker zich aanmeldt, dan is administratie niet zichtbaar.

Pagina | 37


4.2.4

Inscannen

Pagina | 38


Wanneer men op het menu-item inscannen drukt dan krijgt men het venster waar men de leerlingen die telaat zijn kan inscannen. Voor dat men een leerling kan inscannen, drukt men op de + knop (onder administratie). Dan krijgt men de lege tekstvakken te zien, waarbij de cursor op de LeerlingID gefocust staat. Verder kan men nieuwe leerlingen blijven inscannen telkens wanneer men op de + knop drukt. Op het einde drukt men op het save icon en alles wordt opgeslagen. Tussen in kan men natuurlijk ook nog opslaan. Ook hier kan men de reden mee geven waarom de leerling te laat is. Automatisch staat er dat de leerling geen reden heeft. Maar dit kan gemakkelijk worden aangepast. 4.2.5

Afdrukken Voormiddag

We hebben ervoor gezorgd dat er verschillende lijsten kunnen worden afgedrukt.

Dit is de lijst van de leerlingen die vandaag te laat waren in de voormiddag.

Pagina | 39


Indien men op afdrukken klikt, dan verschijnt er een afdruk dialoog waarbij men dan het document(en) kan afdrukken.

Pagina | 40


4.2.5.1 Afdrukken Namiddag

Dit is de lijst van de leerlingen die vandaag in de namiddag te laat waren op school.

Pagina | 41


4.2.6

Afdrukken Volledige dag.

Dit is een lijst van de leerlingen die vandaag over heel de dag telaat waren.

Pagina | 42


4.2.7

Afdrukken tussen twee data’s

Dit is een lijst van alle leerlingen die tussen 2 bepaalde datums te laat zijn gekomen. De datums zijn naar keuze en kunnen tot enkele jaren terug in de tijd gaan. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld een lijst van leerlingen die vorig jaar te laat waren op te vragen.

Pagina | 43


4.2.8

Afdrukken op een bepaalde dag

Via deze lijst kan men alle leerlingen van op ĂŠĂŠn bepaalde datum opvragen.

Pagina | 44


4.2.9

Afdrukken van een bepaalde leerling.

Via deze lijst kan men zien hoeveel keer een bepaalde leerling al telaat is geweest en wanneer. 4.2.9.1 Leerling toevoegen.

Pagina | 45


Hier kan een administrator de gegevens van een nieuwe leerling toevoegen. Via de + knop krijgt men alle lege tekst te zien. Daarna worden de gegevens van nieuwe leerling ingevuld. Nadat alles is ingevuld moet men de gegevens bewaren door op het save-icon te klikken. 4.2.10

Gegevens van een leerling wijzigen

Via dit formulier kan men de gegevens van de leerlingen wijzigen. Als een leerling bijvoorbeeld is verhuisd dan kan dit snel worden aangepast. Men scant de barcode van de leerling in en men drukt op leerling zoeken. Nadien ziet men je alle gegevens van deze leerling. Dan past men de straat aan van bv. Polderweg 1 naar Nieuwe Langstraat 15. En dan drukt men op het save-icon. Om zo de gegevens op te slaan.

Pagina | 46


4.3

Besturingselementen per pagina

4.3.1

frmInloggen

Project

prjTelaatkomers

Type

Formulier

Doel

Inloggen van de gebruikers

Object Eigenschap frmInloggen Title StartPosition Width Height btnInloggen Text UseVisualStyleBoxColor lblGebruikersnaam Text txtGebruikersnaam TextAlign lblWachtwoord Text txtWachtwoord TextAlign PasswordChar

Waarde Inloggen CenterScreen 300px 143px Inloggen True Gebruikersnaam: Right Wachtwoord: Right *

Pagina | 47


4.3.2

Inscannen

Project

prjTelaatkomers

Type

Formulier

Doel

Hoofdscherm voor de gebruikers

Object Eigenschap frmHoofdscherm Title StartPosition Width Height

Pagina | 48

Waarde Hoofdscherm CenterScreen 1080px 663px


4.3.3

frmNieuweleerling

Project

prjTelaatkomers

Type

Formulier

Doel

Nieuwe leerling toevoegen

Object Eigenschap frmNieuweleerling Title StartPosition WindowState TblLeerlingenBindingNavigator Text Tabindex lblLeerlingId Text lblNaam Text lblVoornaam Text lblKlas Text lblVerblijf Text lblStraatNr Text lblPostcode Text lblGemeente: Text lblTelefoon Text txtLeerlingId TextAlign txtNaam TextAlign txtVoornaam TextAlign txtKlas TextAlign txtVerblijf TextAlign txtStraatNr TextAlign txtPostcode TextAlign txtGemeente TextAlign txtTelefoon TextAlign

Waarde Nieuwe leerling CenterParent Maximized Menu 0 Leerling ID: Naam: Voornaam: Klas: Verblijf: Straat Nr: Postcode: Gemeente: Telefoon: Right Right Right Right Right Right Right Right Right

Pagina | 49


4.3.4

frmInscannen

Project

prjTelaatkomers

Type

Formulier

Doel

Invoeren leerling die te laat is

Object Eigenschap frmInscannen Title StartPosition WindowState TblLeerlingenBindingNavigator Text Tabindex lblTelaatID Text lblLeerling Text lblReden Text lblDatum Text lblTelaatIDinvoer Text txtLeerlingID TextAlign txtReden TextAlign txtDatum TextAlign

Pagina | 50

Waarde Insannen CenterParent Maximized Menu 0 Telaat ID: Leerling ID: Reden: Datum: Right Right Right


4.3.5

frmGegevenswijzigen

Project

prjTelaatkomers

Type

Formulier

Doel

Gegevens wijzigen van een leerling

Object Eigenschap frmGegevensWijzigen Title StartPosition WindowState TblLeerlingenBindingNavigator Text Tabindex lblLeerlingId Text lblNaam Text lblVoornaam Text lblKlas Text lblVerblijf Text lblStraatNr Text lblPostcode Text lblGemeente: Text lblTelefoon Text txtLeerlingId TextAlign txtNaam TextAlign txtVoornaam TextAlign txtKlas TextAlign txtVerblijf TextAlign txtStraatNr TextAlign txtPostcode TextAlign txtGemeente TextAlign txtTelefoon TextAlign lblBarcodeNummer Text txtBarcodeNummer TextAlign btnZoeken Text

Waarde Wijzig gegevens CenterParent Maximized Menu 0 Leerling ID: Naam: Voornaam: Klas: Verblijf: Straat Nr: Postcode: Gemeente: Telefoon: Right Right Right Right Right Right Right Right Right Barcodenummer Right Leerling zoeken

Pagina | 51


4.3.6

Afdrukken voormiddag

Project

prjTelaatkomers

Type

Formulier

Doel

Lijst van leerlingen die te laat waren in de voormiddag

Object Eigenschap frmAfdrukkenVoormiddag Title StartPosition WindowState btnAfdrukken Text btnAnnuleren Text lstVoormiddag

Pagina | 52

Waarde AfdrukkenVoormiddag CenterParent Maximized Afdrukken Annuleren


4.3.7

Afdrukken volledige dag

Project

prjTelaatkomers

Type

Formulier

Doel

Lijst van leerlingen die te laat waren in de volledige dag

Object Eigenschap frmAfdrukkenVolledig Title StartPosition WindowState btnAfdrukken Text btnAnnuleren Text lstVolledig

Waarde AfdrukkenVolledig CenterParent Maximized Afdrukken Annuleren

Pagina | 53


4.3.8

Afdrukken tussen

Project

prjTelaatkomers

Type

Formulier

Doel

Lijst van een bepaalde leerling oproepen tussen 2 data

Object Eigenschap frmAfdrukkenTussen Title StartPosition WindowState btnAfdrukken Text btnAnnuleren Text lstTussen lblTussen Text lblEn Text btnZoeken Text dtpDatum1 dtpDatum2

Pagina | 54

Waarde AfdrukkenTussen CenterParent Maximized Afdrukken Annuleren Tussen En Zoeken


4.3.9

Afdrukken op datum

Project

prjTelaatkomers

Type

Formulier

Doel

Lijst van een bepaalde leerling op een bepaalde datum

Object Eigenschap frmAfdrukkenOpdatum Title StartPosition WindowState btnAfdrukken Text btnAnnuleren Text lstOpdatum dtpDatum1

Waarde AfdrukkenOpDatum CenterParent Maximized Afdrukken Annuleren

Pagina | 55


4.3.10

Afdrukken namiddag

Project

prjTelaatkomers

Type

Formulier

Doel

Lijst van leerlingen die te laat waren in de voormiddag

Object Eigenschap frmAfdrukkenNamiddag Title StartPosition WindowState btnAfdrukken Text btnAnnuleren Text lstNamiddag

Pagina | 56

Waarde AfdrukkenNamiddag CenterParent Maximized Afdrukken Annuleren


4.3.11

Afdrukken lijstleerling

Project

prjTelaatkomers

Type

Formulier

Doel

Opvragen van een leerling en alle gegevens krijgen

Object Eigenschap frmAfdrukkenLijstLeerling Title StartPosition WindowState btnAfdrukken Text btnOK Text lstGegevens lstTelaat lblGegevensLeerling Text lblTelaat Text lblNaamleerling Text cboLeerling

Waarde AfdrukkenLijstLeerling CenterParent Maximized Afdrukken OK

Gegevens leerling: Te laat: Naam leerling:

Pagina | 57


4.4

Macro-analyse

4.4.1

Formulierafdrukken en broncode

Public Class Hoofdscherm Private Sub Hoofdscherm_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'zorgen dat bij het laden van het programma de buttons niet zichtbaar zijn zolang je niet bent ingelogd Me.AfdrukkenToolStripMenuItem.Visible = False Me.AdministratieToolStripMenuItem.Visible = False Me.InscannenToolStripMenuItem.Visible = False Me.UitloggenToolStripMenuItem.Visible = False 'automatisch het inlog scherm tonen aan de gebruiker inloggen.MdiParent = Me 'in het hoofdscherm van het programma tonen inloggen.Show() End Sub '--------------------------------------------------------------------------'

MENU KNOP START MET CODE ACHTER DE VERSCHILLENDE SUBKNOPPEN

'--------------------------------------------------------------------------Private Sub InloggenToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles InloggenToolStripMenuItem.Click

Pagina | 58


'het inlog scherm tonen aan de gebruiker inloggen.MdiParent = Me 'in het hoofdscherm van het programma tonen inloggen.Show() End Sub Private Sub UitloggenToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles UitloggenToolStripMenuItem.Click 'als de gebruiker uitlogt dan zijn de knoppen opnieuw niet meer zichtbaar Me.AfdrukkenToolStripMenuItem.Visible = False Me.AdministratieToolStripMenuItem.Visible = False Me.InscannenToolStripMenuItem.Visible = False Me.UitloggenToolStripMenuItem.Visible = False End Sub Private Sub SluitenToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles SluitenToolStripMenuItem.Click 'Het programma sluiten inloggen.Close() Me.Close() End Sub '--------------------------------------------------------------------------' MENU KNOP INSCANNEN MET CODE ACHTER DE VERSCHILLENDE SUBKNOPPEN '--------------------------------------------------------------------------Private Sub InscannenToolStripMenuItem1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles InscannenToolStripMenuItem1.Click 'het inlog scherm tonen aan de gebruiker frminscannen.MdiParent = Me 'in het hoofdscherm van het programma tonen frminscannen.Show() End Sub '--------------------------------------------------------------------------- ' MENU KNOP AFDRUKKEN MET CODE ACHTER DE VERSCHILLENDE SUBKNOPPEN '--------------------------------------------------------------------------Private Sub VolledigeDagToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles VolledigeDagToolStripMenuItem.Click 'naar het venster gaan om alle leerlingen te tonen die vandaag telaat waren afdrukkenVolledig.MdiParent = Me 'in het hoofdscherm van het programma tonen afdrukkenVolledig.Show() End Sub Private Sub VoormiddagToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles VoormiddagToolStripMenuItem.Click Pagina | 59


'naar het venster gaan om alle leerlingen te tonen die in de voormidag van vandaag telaat waren AfdrukkenVoormiddag.MdiParent = Me 'in het hoofdscherm van het programma tonen AfdrukkenVoormiddag.Show() End Sub Private Sub NamiddagToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles NamiddagToolStripMenuItem.Click 'naar het venster gaan om alle leerlingen te tonen die in de namidag van vandaag telaat waren AfdrukkenNamiddag.MdiParent = Me 'in het hoofdscherm van het programma tonen AfdrukkenNamiddag.Show() End Sub Private Sub Tussen2DatumsToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tussen2DatumsToolStripMenuItem.Click 'naar het venster gaan om alle leerlingen te tonen die tussen 2 gekozen data telaat waren AfdrukkenTussen.MdiParent = Me 'in het hoofdscherm van het programma tonen AfdrukkenTussen.Show() End Sub Private Sub VanEenDataToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles VanEenDataToolStripMenuItem.Click 'naar het venster gaan om alle leerlingen te tonen die op een gekozen dag te laat waren AfdrukkenOpDatum.MdiParent = Me 'in het hoofdscherm van het programma tonen AfdrukkenOpDatum.Show() End Sub Private Sub VanLeerlingToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles VanLeerlingToolStripMenuItem.Click 'naar het venster gaan om van een bepaalde leerling de keren die hij telaat is te tonen AfdrukkenLijstLeerling.MdiParent = Me 'in het hoofdscherm van het programma tonen AfdrukkenLijstLeerling.Show() End Sub '--------------------------------------------------------------------------' MENU KNOP ADMINISTRATIE MET CODE ACHTER DE VERSCHILLENDE SUBKNOPPEN '--------------------------------------------------------------------------Private Sub LeerlingWijzigenToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles LeerlingWijzigenToolStripMenuItem.Click 'naar het venster gaan om een bepaalde en of verschillende leerlingen te wijzigen bv. hun type (half-intern => extern) frmGegevensWijzigen.MdiParent = Me 'in het hoofdscherm van het programma tonen frmGegevensWijzigen.Show() Pagina | 60


End Sub Private Sub LeerlingToevoegenToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles LeerlingToevoegenToolStripMenuItem.Click 'naar het venster gaan om een nieuwe leerling of meerdere nieuwe leerlingen toe te voegen aan de database. frmNieuweLeerling.MdiParent = Me 'in het hoofdscherm van het programma tonen frmNieuweLeerling.Show() End Sub End Class

Public Class inloggen Private Sub btnInloggen_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnInloggen.Click cnnDatabase.ConnectionString = My.Settings.cnnDatabase Dim strSQL1 As String strSQL1 = "Select Recht FROM tblgebruikers WHERE (Naam='" & Me.txtGebruikersnaam.Text & "' AND Wachtwoord='" & Me.txtWachtwoord.Text & "')" scmdCommand.Connection = cnnDatabase scmdCommand.CommandText = strSQL1 cnnDatabase.Open() Dim strRecht As String strRecht = scmdCommand.ExecuteScalar cnnDatabase.Close() Select Case strRecht Case 1 'administrator Hoofdscherm.Show() MessageBox.Show("Je bent ingelogt als administrator.") strRecht = "1" Hoofdscherm.AfdrukkenToolStripMenuItem.Visible = True Hoofdscherm.AdministratieToolStripMenuItem.Visible = True Hoofdscherm.InscannenToolStripMenuItem.Visible = True

Pagina | 61


Hoofdscherm.InloggenToolStripMenuItem.Visible = True Hoofdscherm.UitloggenToolStripMenuItem.Visible = True Me.Close() Case 2 'gebruiker Hoofdscherm.Show() MessageBox.Show("Je bent ingelogt als Gebruiker.") strRecht = "2" Hoofdscherm.AfdrukkenToolStripMenuItem.Visible = True Hoofdscherm.AdministratieToolStripMenuItem.Visible = False Hoofdscherm.InscannenToolStripMenuItem.Visible = True Hoofdscherm.InloggenToolStripMenuItem.Visible = True Hoofdscherm.UitloggenToolStripMenuItem.Visible = True Me.Close() Case Else MessageBox.Show("probeer opnieuw") Hoofdscherm.AfdrukkenToolStripMenuItem.Visible = False Hoofdscherm.AdministratieToolStripMenuItem.Visible = False Hoofdscherm.InscannenToolStripMenuItem.Visible = False Hoofdscherm.InloggenToolStripMenuItem.Visible = False Hoofdscherm.UitloggenToolStripMenuItem.Visible = False End Select End Sub Private Sub inloggen_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Me.txtGebruikersnaam.Focus() End Sub End Class

Pagina | 62


Public Class frminscannen Private Sub TblTelaatBindingNavigatorSaveItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TblTelaatBindingNavigatorSaveItem.Click 'indien er op de opslaan knop word gedrukt dan word de volgende procedure doorlopen. Me.Validate() Me.TblTelaatBindingSource.EndEdit() Me.TblTelaatTableAdapter.Update(Me.DtsIncannen.tblTelaat) End Sub Private Sub frminscannen_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'TODO: This line of code loads data into the 'DtsIncannen.tblTelaat' table. You can move, or remove it, as needed. Me.TblTelaatTableAdapter.Fill(Me.DtsIncannen.tblTelaat) 'de cursor focussen op het textvak voor de leerlingId te scannen Me.LeerlingIDTextBox.Focus() End Sub Private Sub FillByToolStripButton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles FillByToolStripButton.Click

Pagina | 63


Try

Me.TblTelaatTableAdapter.FillBy(Me.DtsIncannen.tblTelaat)

Catch ex As System.Exception System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message) End Try End Sub Private Sub LeerlingIDTextBox_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles LeerlingIDTextBox.TextChanged 'als de tekst verandert in leerlingId (door het inscannen van de barcode) dan komt er automatisch de tijd op dat ogenblik bij in datum If Me.LeerlingIDTextBox.Text.Length = "16" Then 'pas wanneer er 16 cijfers ingescant worden. Me.DatumTextBox.Text = Date.Now Me.RedenTextBox.Text = "geen" End If End Sub Private Sub HelpToolStripButton1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles HelpToolStripButton1.Click MessageBox.Show("Help en ondersteuning" & vbCrLf & vbCrLf & "hoe gebruik ik het formulier om intescannen? " & vbCrLf & vbCrLf & "U wenst een nieuwe leerling die telaat is in te scannen." & vbCrLf & "U drukt op de + knop om nieuwe gegevens intescannen. Vervolgens scant u de barcode in van de leerling. Dan drukt u op de knop Opslaan bovenaan in uw menustrip. U kan ook nog een nieuwe leerling toevoegen door opnieuw op de + knop te drukken en daarna op de knop opslaan drukken." & vbCrLf & "Zo worden alle gegeves opgeslaan in de database.") End Sub End Class

Pagina | 64


Pagina | 65


Public Class AfdrukkenVoormiddag Dim strOutput As String Private Sub btnDrukAf_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnDrukAf.Click PrintPreviewDialog1.Document = PrintDocument1 PrintPreviewDialog1.ShowDialog() End Sub Private Sub AfdrukkenVoormiddag_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Dim strDatum As String Dim sdrTelaat As SqlClient.SqlDataReader Dim scmdTelaat As New SqlClient.SqlCommand Dim strSQL As String Dim cnnDatabase As New SqlClient.SqlConnection(My.Settings.cnnDatabase) Dim datum As Date datum = Today strDatum = datum.Year & "-" & datum.Month & "-" & datum.Day strOutput = String.Empty strSQL = "SELECT tblTelaat.LeerlingID, tblLeerlingen.Naam, tblLeerlingen.Voornaam, tblLeerlingen.Klas, tblLeerlingen.Verblijf, tblTelaat.Datum FROM tblLeerlingen INNER JOIN tblTelaat ON tblLeerlingen.LeerlingID = tblTelaat.LeerlingID WHERE (tblTelaat.Datum BETWEEN CONVERT(DATETIME, '" & strDatum & " 01:00:00', 102) AND CONVERT(DATETIME, '" & strDatum & " 12:29:59', 102))" cnnDatabase.Open() With scmdTelaat .Connection = cnnDatabase .CommandText = strSQL End With sdrTelaat = scmdTelaat.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection) Do While sdrTelaat.Read Me.lstvoormiddag.Items.Add(sdrTelaat("LeerlingID").ToString & vbTab & vbTab & sdrTelaat("Datum") & vbTab & vbTab & sdrTelaat("Naam") & " " & sdrTelaat("Voornaam") & vbTab & sdrTelaat("Klas") & vbTab & sdrTelaat("Verblijf")) strOutput &= sdrTelaat("LeerlingID").ToString & " " & sdrTelaat("Naam") & " " & sdrTelaat("Voornaam") & " " & sdrTelaat("Verblijf") & vbCrLf Loop

Pagina | 66

" & sdrTelaat("Datum") & " " & sdrTelaat("Klas") & "


sdrTelaat.Close() End Sub Private Sub PrintDocument1_PrintPage(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs) Handles PrintDocument1.PrintPage 'declareren van variabelen Dim strTekst As String Dim strlijn As String Dim intteller As Integer = 0 Dim yPosition As Integer = 0 Dim leftMargin As Integer = e.MarginBounds.Left Dim topMargin As Integer = e.MarginBounds.Top Dim printFont As Font = Me.lstvoormiddag.Font Dim myBrush As New SolidBrush(Color.Black) 'de tekst van het printproject gelijk zetten aan de output! strTekst = strOutput ' myreader is een variabele van het type stringreader die er voor zorgt dat je tekst kan inlezen lijn per lijn Dim myreader As New IO.StringReader(strTekst) strlijn = myreader.ReadLine() Do While Not strlijn Is Nothing ' bereken de volgende lijnpositie, gebaseerd op de hoogte van de font van de printer yPosition = CInt((topMargin + (intteller * printFont.GetHeight(e.Graphics)))) ' "teken" de volgende lijn in de "rich edit"-control e.Graphics.DrawString(strlijn, printFont, myBrush, leftMargin, yPosition, New StringFormat) intteller += 1 strlijn = myreader.ReadLine() Loop End Sub Private Sub btnAnnuleer_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAnnuleer.Click Me.Close() End Sub End Class

Pagina | 67


Public Class AfdrukkenNamiddag Dim strOutput As String Private Sub btnDrukAf_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnDrukAf.Click PrintPreviewDialog1.Document = PrintDocument1 PrintPreviewDialog1.ShowDialog() End Sub Private Sub AfdrukkenNamiddag_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Dim strDatum As String Dim sdrTelaat As SqlClient.SqlDataReader Dim scmdTelaat As New SqlClient.SqlCommand Dim strSQL As String Dim cnnDatabase As New SqlClient.SqlConnection(My.Settings.cnnDatabase) Dim datum As Date datum = Today strDatum = datum.Year & "-" & datum.Month & "-" & datum.Day strOutput = String.Empty

Pagina | 68


strSQL = "SELECT tblTelaat.LeerlingID, tblLeerlingen.Naam, tblLeerlingen.Voornaam, tblLeerlingen.Klas, tblLeerlingen.Verblijf, tblTelaat.Datum FROM tblLeerlingen INNER JOIN tblTelaat ON tblLeerlingen.LeerlingID = tblTelaat.LeerlingID WHERE (tblTelaat.Datum BETWEEN CONVERT(DATETIME, '" & strDatum & " 12:30:00', 102) AND CONVERT(DATETIME, '" & strDatum & " 23:59:59', 102))" cnnDatabase.Open() With scmdTelaat .Connection = cnnDatabase .CommandText = strSQL End With sdrTelaat = scmdTelaat.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection) Do While sdrTelaat.Read Me.lstNamiddag.Items.Add(sdrTelaat("LeerlingID").ToString & vbTab & vbTab & sdrTelaat("Datum") & vbTab & vbTab & sdrTelaat("Naam") & " " & sdrTelaat("Voornaam") & vbTab & sdrTelaat("Klas") & vbTab & sdrTelaat("Verblijf")) strOutput &= sdrTelaat("LeerlingID").ToString & " " & sdrTelaat("Naam") & " " & sdrTelaat("Voornaam") & " " & sdrTelaat("Verblijf") & vbCrLf

" & sdrTelaat("Datum") & " " & sdrTelaat("Klas") & "

Loop sdrTelaat.Close() End Sub Private Sub PrintDocument1_PrintPage(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs) Handles PrintDocument1.PrintPage 'declareren van variabelen Dim strTekst As String Dim strlijn As String Dim intteller As Integer = 0 Dim yPosition As Integer = 0 Dim leftMargin As Integer = e.MarginBounds.Left Dim topMargin As Integer = e.MarginBounds.Top Dim printFont As Font = Me.lstNamiddag.Font Dim myBrush As New SolidBrush(Color.Black) 'de tekst van het printproject gelijk zetten aan de output! strTekst = strOutput ' myreader is een variabele van het type stringreader die er voor zorgt dat je tekst kan inlezen lijn per lijn Dim myreader As New IO.StringReader(strTekst) strlijn = myreader.ReadLine() Do While Not strlijn Is Nothing ' bereken de volgende lijnpositie, gebaseerd op de hoogte van de font van de printer yPosition = CInt((topMargin + (intteller * printFont.GetHeight(e.Graphics)))) Pagina | 69


' "teken" de volgende lijn in de "rich edit"-control e.Graphics.DrawString(strlijn, printFont, myBrush, leftMargin, yPosition, New StringFormat) intteller += 1 strlijn = myreader.ReadLine() Loop End Sub Private Sub btnAnnuleer_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAnnuleer.Click Me.Close() End Sub End Class

Public Class afdrukkenVolledig Dim strOutput As String Private Sub btnDrukAf_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnDrukAf.Click PrintPreviewDialog1.Document = PrintDocument1 Pagina | 70


PrintPreviewDialog1.ShowDialog() End Sub Private Sub afdrukkenVolledig_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Dim strDatum As String Dim sdrTelaat As SqlClient.SqlDataReader Dim scmdTelaat As New SqlClient.SqlCommand Dim strSQL As String Dim cnnDatabase As New SqlClient.SqlConnection(My.Settings.cnnDatabase) strDatum = Now.Year & "-" & Now.Month & "-" & Now.Day strOutput = String.Empty strSQL = "SELECT tblTelaat.LeerlingID, tblLeerlingen.Naam, tblLeerlingen.Voornaam, tblLeerlingen.Klas, tblLeerlingen.Verblijf, tblTelaat.Datum FROM tblLeerlingen INNER JOIN tblTelaat ON tblLeerlingen.LeerlingID = tblTelaat.LeerlingID WHERE (tblTelaat.Datum BETWEEN CONVERT(DATETIME, '" & strDatum & " 01:00:00', 102) AND CONVERT(DATETIME, '" & strDatum & " 23:59:59', 102))" cnnDatabase.Open() With scmdTelaat .Connection = cnnDatabase .CommandText = strSQL End With sdrTelaat = scmdTelaat.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection) Do While sdrTelaat.Read Me.lstVolledig.Items.Add(sdrTelaat("LeerlingID").ToString & vbTab & sdrTelaat("Naam") & " " & sdrTelaat("Voornaam") & vbTab & vbTab & sdrTelaat("Datum")) strOutput &= sdrTelaat("LeerlingID").ToString & vbTab & sdrTelaat("Naam") & " " & sdrTelaat("Voornaam") & vbTab & vbTab & sdrTelaat("Datum") & vbCrLf Loop sdrTelaat.Close() End Sub Private Sub PrintDocument1_PrintPage(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs) Handles PrintDocument1.PrintPage 'declareren van variabelen Dim strTekst As String Dim strlijn As String Dim intteller As Integer = 0 Dim yPosition As Integer = 0 Dim leftMargin As Integer = e.MarginBounds.Left Dim topMargin As Integer = e.MarginBounds.Top Dim printFont As Font = Me.lstVolledig.Font

Pagina | 71


Dim myBrush As New SolidBrush(Color.Black) 'de tekst van het printproject gelijk zetten aan de output! strTekst = strOutput ' myreader is een variabele van het type stringreader die er voor zorgt dat je tekst kan inlezen lijn per lijn Dim myreader As New IO.StringReader(strTekst) strlijn = myreader.ReadLine() Do While Not strlijn Is Nothing ' bereken de volgende lijnpositie, gebaseerd op de hoogte van de font van de printer yPosition = CInt((topMargin + (intteller * printFont.GetHeight(e.Graphics)))) ' "teken" de volgende lijn in de "rich edit"-control e.Graphics.DrawString(strlijn, printFont, myBrush, leftMargin, yPosition, New StringFormat) intteller += 1 strlijn = myreader.ReadLine() Loop End Sub Private Sub btnAnnuleer_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAnnuleer.Click 'formulier sluiten Me.Close() End Sub End Class

Pagina | 72


Public Class AfdrukkenTussen 'declareren van de variabelen Dim strOutput As String Dim strDatum1, strDatum2 As String 'einde decraratie Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click If strDatum1 = "" Or strDatum2 = "" Then MessageBox.Show("Gelieve eerst Twee datum te selecteren", "Fout data") Else Dim sdrTelaat As SqlClient.SqlDataReader Dim scmdTelaat As New SqlClient.SqlCommand Dim strSQL As String Dim cnnDatabase As New SqlClient.SqlConnection(My.Settings.cnnDatabase strOutput = String.Empty strSQL = "SELECT tblTelaat.LeerlingID, tblLeerlingen.Naam, tblLeerlingen.Voornaam, tblLeerlingen.Klas, tblLeerlingen.Verblijf, tblTelaat.Datum FROM tblLeerlingen INNER JOIN tblTelaat ON tblLeerlingen.LeerlingID = tblTelaat.LeerlingID

Pagina | 73


WHERE (tblTelaat.Datum BETWEEN CONVERT(DATETIME, '" & strDatum1 & " 01:00:00', 102) AND CONVERT(DATETIME, '" & strDatum1 & " 23:59:59', 102))" Try cnnDatabase.Open() With scmdTelaat .Connection = cnnDatabase .CommandText = strSQL End With sdrTelaat = scmdTelaat.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection) Do While sdrTelaat.Read Me.lstTussen.Items.Add(sdrTelaat("LeerlingID").ToString & vbTab & vbTab & sdrTelaat("Datum") & vbTab & vbTab & sdrTelaat("Naam") & " " & sdrTelaat("Voornaam") & vbTab & sdrTelaat("Klas") & vbTab & sdrTelaat("Verblijf")) strOutput &= sdrTelaat("LeerlingID").ToString & " " & sdrTelaat("Datum") & " " & sdrTelaat("Naam") & " " & sdrTelaat("Voornaam") & " " & sdrTelaat("Klas") & " " & sdrTelaat("Verblijf") & vbCrLf Loop sdrTelaat.Close() Catch ex As Exception MessageBox.Show("Wegens een fout in het programma kunt U uw bewerking niet voltooien." & vbCrLf & "Neem contact op met de administrator", "Fout") End Try End If End Sub Private Sub btnDrukAf_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnDrukAf.Click PrintPreviewDialog1.Document = PrintDocument1 PrintPreviewDialog1.ShowDialog() End Sub Private Sub PrintDocument1_PrintPage(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs) Handles PrintDocument1.PrintPage 'declareren van variabelen Dim strTekst As String Dim strlijn As String Dim intteller As Integer = 0 Dim yPosition As Integer = 0 Dim leftMargin As Integer = e.MarginBounds.Left Dim topMargin As Integer = e.MarginBounds.Top Dim printFont As Font = Me.lstTussen.Font

Pagina | 74


Dim myBrush As New SolidBrush(Color.Black) 'de tekst van het printproject gelijk zetten aan de output! strTekst = strOutput ' myreader is een variabele van het type stringreader die er voor zorgt dat je tekst kan inlezen lijn per lijn Dim myreader As New IO.StringReader(strTekst) strlijn = myreader.ReadLine() Do While Not strlijn Is Nothing ' bereken de volgende lijnpositie, gebaseerd op de hoogte van de font van de printer yPosition = CInt((topMargin + (intteller * printFont.GetHeight(e.Graphics)))) ' "teken" de volgende lijn in de "rich edit"-control e.Graphics.DrawString(strlijn, printFont, myBrush, leftMargin, yPosition, New StringFormat) intteller += 1 strlijn = myreader.ReadLine() Loop End Sub Private Sub btnAnnuleer_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAnnuleer.Click 'formulier sluiten Me.Close() End Sub Private Sub DateTimePicker2_ValueChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles DateTimePicker2.ValueChanged strDatum1 = Me.DateTimePicker1.Value.Year & "-" & Me.DateTimePicker1.Value.Month & "-" & Me.DateTimePicker1.Value.Day End Sub Private Sub DateTimePicker1_ValueChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles DateTimePicker1.ValueChanged strDatum2 = Me.DateTimePicker2.Value.Year & "-" & Me.DateTimePicker2.Value.Month & "-" & Me.DateTimePicker2.Value.Day

Pagina | 75


End Sub End Class

Public Class AfdrukkenOpDatum Dim strOutput As String Private Sub btnDrukAf_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnDrukAf.Click PrintPreviewDialog1.Document = PrintDocument1 PrintPreviewDialog1.ShowDialog() End Sub Private Sub btnAnnuleer_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAnnuleer.Click 'formulier sluiten Me.Close() End Sub

Pagina | 76


Private Sub DateTimePicker1_ValueChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles DateTimePicker1.ValueChanged Dim strDatum As String Dim sdrTelaat As SqlClient.SqlDataReader Dim scmdTelaat As New SqlClient.SqlCommand Dim strSQL As String Dim cnnDatabase As New SqlClient.SqlConnection(My.Settings.cnnDatabase) strDatum = Me.DateTimePicker1.Value.Year & "-" & Me.DateTimePicker1.Value.Month & "-" & Me.DateTimePicker1.Value.Day strOutput = String.Empty strSQL = "SELECT tblTelaat.LeerlingID, tblLeerlingen.Naam, tblLeerlingen.Voornaam, tblLeerlingen.Klas, tblLeerlingen.Verblijf, tblTelaat.Datum FROM tblLeerlingen INNER JOIN tblTelaat ON tblLeerlingen.LeerlingID = tblTelaat.LeerlingID WHERE (tblTelaat.Datum BETWEEN CONVERT(DATETIME, '" & strDatum & " 00:00:00', 102) AND CONVERT(DATETIME, '" & strDatum & " 23:59:59', 102))" cnnDatabase.Open() With scmdTelaat .Connection = cnnDatabase .CommandText = strSQL End With sdrTelaat = scmdTelaat.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection) Do While sdrTelaat.Read Me.lstOpDatum.Items.Add(sdrTelaat("LeerlingID").ToString & vbTab & vbTab & sdrTelaat("Datum") & vbTab & vbTab & sdrTelaat("Naam") & " " & sdrTelaat("Voornaam") & vbTab & sdrTelaat("Klas") & vbTab & sdrTelaat("Verblijf")) strOutput &= sdrTelaat("LeerlingID").ToString & " " & sdrTelaat("Naam") & " " & sdrTelaat("Voornaam") & " " & sdrTelaat("Verblijf") & vbCrLf

" & sdrTelaat("Datum") & " " & sdrTelaat("Klas") & "

Loop sdrTelaat.Close() End Sub Private Sub PrintDocument1_PrintPage(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs) Handles PrintDocument1.PrintPage 'declareren van variabelen Dim strTekst As String Dim strlijn As String

Pagina | 77


Dim intteller As Integer = 0 Dim yPosition As Integer = 0 Dim leftMargin As Integer = e.MarginBounds.Left Dim topMargin As Integer = e.MarginBounds.Top Dim printFont As Font = Me.lstOpDatum.Font Dim myBrush As New SolidBrush(Color.Black) 'de tekst van het printproject gelijk zetten aan de output! strTekst = strOutput ' myreader is een variabele van het type stringreader die er voor zorgt dat je tekst kan inlezen lijn per lijn Dim myreader As New IO.StringReader(strTekst) strlijn = myreader.ReadLine() Do While Not strlijn Is Nothing ' bereken de volgende lijnpositie, gebaseerd op de hoogte van de font van de printer yPosition = CInt((topMargin + (intteller * printFont.GetHeight(e.Graphics)))) ' "teken" de volgende lijn in de "rich edit"-control e.Graphics.DrawString(strlijn, printFont, myBrush, leftMargin, yPosition, New StringFormat) intteller += 1 strlijn = myreader.ReadLine() Loop End Sub End Class

Pagina | 78


Public Class AfdrukkenLijstLeerling Dim strAfdrukkenTelaat As String Private Sub btnOk_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnOk.Click 'forumulier sluiten Me.Close() End Sub Private Sub AfdrukkenLijstLeerling_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Try 'declaratie van de sqlClient-objecten Dim scmdLeerling As New SqlClient.SqlCommand Dim sdrleerling As SqlClient.SqlDataReader 'connectionstring toewijzen cnnDatabase.ConnectionString = My.Settings.cnnDatabase

Pagina | 79


Me.cboLijstleerling.Focus() 'sqlCommand initialiseren scmdLeerling.Connection = cnnDatabase scmdLeerling.CommandText = "SELECT Voornaam + ' ' + Naam AS Volnaam FROM dbo.tblLeerlingen" 'database open cnnDatabase.Open() 'vullen de keuze lijst sdrleerling = scmdLeerling.ExecuteReader Do While sdrleerling.Read = True Me.cboLijstleerling.Items.Add(sdrleerling.Item(0)) Loop 'database sluiten sdrleerling.Close() cnnDatabase.Close() Catch ex As Exception MessageBox.Show("Er is een fout opgetreden, contact de administrator") End Try End Sub Private Sub cboLijstleerling_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cboLijstleerling.SelectedIndexChanged 'declaratie Dim sdrLeerling As SqlClient.SqlDataReader Dim sdrTelaat As SqlClient.SqlDataReader Dim scmdLeerling, scmdTeLaat As New SqlClient.SqlCommand Dim strSQL, strSQLTeLaat As String Dim strOutput, strLev, strOutput2 As String strAfdrukkenTelaat = String.Empty 'gegevens van uit de combobox halen

Pagina | 80


strLev = Me.cboLijstleerling.Text 'allebij de strings leegmaken strOutput = String.Empty strOutput2 = String.Empty 'sql maken voor de leerling strSQL = "SELECT LeerlingID, Voornaam + ' ' + Naam AS Volnaam, " strSQL &= "Klas, Verblijf, StraatNr, Postcode, Gemeente, Telefoon " strSQL &= "FROM tblLeerlingen " strSQL &= "WHERE (Voornaam + ' ' + Naam = '" & strLev & "')" strSQLTeLaat = "SELECT dbo.tblLeerlingen.Voornaam + ' ' + dbo.tblLeerlingen.Naam AS Volnaam, dbo.tblTelaat.Reden, dbo.tblTelaat.Datum " strSQLTeLaat &= "FROM dbo.tblLeerlingen INNER JOIN " strSQLTeLaat &= "dbo.tblTelaat ON dbo.tblLeerlingen.LeerlingID = dbo.tblTelaat.LeerlingID " strSQLTeLaat &= "WHERE (dbo.tblLeerlingen.Voornaam + ' ' + dbo.tblLeerlingen.Naam = N'" & strLev & "')" 'openen van de database cnnDatabase.Open() With scmdLeerling .Connection = cnnDatabase .CommandText = strSQL End With sdrLeerling = scmdLeerling.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection) Do While sdrLeerling.Read 'Me.lstVoormiddagTelaat.Items.Add(sdrTelaat("LeerlingID").ToString & " - " & sdrTelaat("Naam") & " " & sdrTelaat("Voornaam") & " - " & sdrTelaat("Datum")) strOutput &= "LeerlingID: " & vbTab & sdrLeerling("LeerlingID").ToString & vbCrLf & "Naam: " & vbTab & vbTab & sdrLeerling("Volnaam") & vbCrLf strOutput &= "Klas: " & vbTab & vbTab & sdrLeerling("Klas").ToString & vbCrLf & "Verblijf: " & vbTab & vbTab & sdrLeerling("Verblijf") & vbCrLf strOutput &= "Straatnaam: " & vbTab & sdrLeerling("StraatNr").ToString & vbTab & vbCrLf & "Gemeente " & vbTab & sdrLeerling("Postcode") & " " & sdrLeerling("Gemeente") & vbCrLf Loop Me.txtGegevens.Text = strOutput

Pagina | 81


sdrLeerling.Close() '-------------------------------------------------------------------------------------------' cnnDatabase.Open() With scmdTeLaat .Connection = cnnDatabase .CommandText = strSQLTeLaat End With sdrTelaat = scmdTeLaat.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection) Do While sdrTelaat.Read strOutput2 &= sdrTelaat("Datum").ToString & " - " & sdrTelaat("Reden").ToString & vbCrLf strAfdrukkenTelaat &= sdrTelaat("Volnaam") & vbCrLf & vbCrLf & sdrTelaat("Datum").ToString & " - " & sdrTelaat("Reden").ToString & vbCrLf Loop Me.TextBox1.Text = strOutput2 sdrTelaat.Close() End Sub Private Sub PrintDocument1_PrintPage(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs) Handles PrintDocument1.PrintPage 'declareren van variabelen Dim strTekst As String Dim strlijn As String Dim intteller As Integer = 0 Dim yPosition As Integer = 0 Dim leftMargin As Integer = e.MarginBounds.Left Dim topMargin As Integer = e.MarginBounds.Top Dim printFont As Font = Me.txtGegevens.Font Dim myBrush As New SolidBrush(Color.Black) 'de tekst van het printproject gelijk zetten aan de output! strTekst = strAfdrukkenTelaat ' myreader is een variabele van het type stringreader die er voor zorgt dat je tekst kan inlezen lijn per lijn Dim myreader As New IO.StringReader(strTekst)

Pagina | 82


strlijn = myreader.ReadLine() Do While Not strlijn Is Nothing ' bereken de volgende lijnpositie, gebaseerd op de hoogte van de font van de printer yPosition = CInt((topMargin + (intteller * printFont.GetHeight(e.Graphics)))) ' "teken" de volgende lijn in de "rich edit"-control e.Graphics.DrawString(strlijn, printFont, myBrush, leftMargin, yPosition, New StringFormat) intteller += 1 strlijn = myreader.ReadLine() Loop End Sub Private Sub btnAfdrukken_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAfdrukken.Click PrintPreviewDialog1.Document = PrintDocument1 PrintPreviewDialog1.ShowDialog() End Sub End Class

Pagina | 83


Public Class frmNieuweLeerling Private Sub TblLeerlingenBindingNavigatorSaveItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TblLeerlingenBindingNavigatorSaveItem.Click Me.Validate() Me.TblLeerlingenBindingSource.EndEdit() Me.TblLeerlingenTableAdapter.Update(Me.DtsGegevensWijzigen.tblLeerlingen) End Sub Private Sub frmNieuweLeerling_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'TODO: This line of code loads data into the 'DtsGegevensWijzigen.tblLeerlingen' table. You can move, or remove it, as needed. Me.TblLeerlingenTableAdapter.Fill(Me.DtsGegevensWijzigen.tblLeerlingen) End Sub End Class

Pagina | 84


Public Class frmGegevensWijzigen 'variabelen Dim dtvLeerling As DataView 'einde varabelen Private Sub TblLeerlingenBindingNavigatorSaveItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TblLeerlingenBindingNavigatorSaveItem.Click Me.Validate() Me.TblLeerlingenBindingSource.EndEdit() Me.TblLeerlingenTableAdapter.Update(Me.DtsGegevensWijzigen.tblLeerlingen) End Sub Private Sub frmGegevensWijzigen_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'TODO: This line of code loads data into the 'DtsGegevensWijzigen.tblLeerlingen' table. You can move, or remove it, as needed. Me.TblLeerlingenTableAdapter.Fill(Me.DtsGegevensWijzigen.tblLeerlingen) dtvLeerling = DtsGegevensWijzigen.tblLeerlingen.DefaultView TblLeerlingenBindingSource.DataSource = dtvLeerling End Sub Private Sub btnZoeken_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnZoeken.Click dtvLeerling.RowFilter = "LeerlingID like '" & Me.txtCode.Text & "*'" End Sub Private Sub ToolStripButton1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ToolStripButton1.Click MessageBox.Show("Help en ondersteuning" & vbCrLf & vbCrLf & "hoe gebruik ik het wijzig formulier ? " & vbCrLf & vbCrLf & "U tikt de barcode van de gewenste leerling in en drukt vervolgens op zoeken. Nadien komen alle gegevens van de leerling op uw scherm." & vbCrLf & "Wanneer u de gegevens wilt aanpassen typt u gewoon de nieuwe gegevens van de leerling in het gewenste vakje.Vervolgens drukt u op de knop Opslaan bovenaan in uw menustrip." & vbCrLf & "Zo worden alle gegeves opgeslaan in de database.") End Sub End Class

Pagina | 85


4.1

Module

Module modVariabelen_ 'variabelen voor frmLogin Public strSQL As String Public cnnDatabase As New SqlClient.SqlConnection 'type: sqlconnection Public scmdCommand As New SqlClient.SqlCommand Public scmdAantal As New SqlClient.SqlCommand Public strRecht As String End Module

Pagina | 86

'type: sql command

'type: sql command


5

Component Engels

5.1

List of 10 software/hardware suppliers in the UK

RDC-shop 29 Eastways Eastways Industrial Estate Witham CM8 3YQ Essex Email: websales@rdc.co.uk Website: http://www.rdc-shop.co.uk/ PC World PO Box 1687 Sheffield S2 5YA Email: customer.services@pcworld.co.uk Website: http://www.pcworld.co.uk Gladiator Computers Aria House Belle vue avenue Manchester M12AS Email : info@gladiatorcomputers.com Website : http://www.gladiatorcomputers.com Aspect tools Playfair House 6 Broughton Street Lane Edinburgh EH1 3LY United Kingdom Email: info@aspectstools.com Website: http://www.aspectstools.com Pic stop PicStop - Jersey, 3 Old Street, St Helier, Jersey, JE2 3RG. Email: info@picstop.com Website: http://www.picstop.com Chipsworld.co.uk 63-65 Borough Road Middlesbrough TS1 3AA Email: post@chipsworld.co.uk Website: http://www.chipsworld.co.uk Microdirect Weybrook Rd Stockport, Stockport M19 2, UK Email: info@microdirect.com Website: http://www.microdirect.com

Pagina | 87


PC Nextday Unit 19 Glacier Buildings Drunswick Business Park L3 4BH Email: customerservices@pcnextday.co.uk Website: http://www.pcnextday.co.uk Apple retail store U23 New Cannon Street Mall Arndale centre Manchester M4 3AJ Website : http://www.apple.com/ Email: info@apple.com

Pagina | 88


5.2

Comment on the 2 best websites PCWorld: I chose this company because they have a large amount of products and software and they provide enough information about their products. They have a picture of each software and hardware product. You can click the product and you can see the product information. The only thing that irritate me is the advertisements.

Aspectstools: I chose this company because they have a nice website. It „s a better layout then pcworld. The site is good structured.

Pagina | 89


5.3

Letter of enquiry to one of these suppliers

To PC World Maxime Vlietinck Middeldiep 16 8301 Knokke-Heist maxime.vlietinck@hotmail.com

31 October 2008

Po Box 1687 Sheffield S2 YA

Dear Sir I am Maxime Vlietinck, I am 17 years old and I am a informatics student. I like gaming and I search a new mouse. I have found your website on google.be, beneath “Hardware for Gaming� I am a gamer , I like playing games like Call Of Duty, Counterstrike, .. For the games I like to play I need a mouse. I prefer a 3 button mouse. I already have a keyboard from Logitech . I would appreciate it if you would like to send me a pricelist. I look forward to receive your reply. Yours faithfully

Maxime Vlietinck

Pagina | 90


To Gladiator Computers Maxime Vlietinck Middeldiep 16 8301 Knokke-Heist maxime.vlietinck@hotmail.com

31 October 2008

Aria House Belle vue avenue Manchester M12AS Dear Sir,

My name is Maxime Vlietinck. I am 17 years old. I am a student in Sint-Jozef Brugge. I am interested in a new monitor. You sponsored a clan and I saw your site, and I would like some advice. I am looking for a new monitor that is cheap. I am going to use my computer on my desk. I have already a portable for professional use. And I am interested in a 17inch monitor. It is for using Office and kind of stuff. Could you be so kind to send me some information about the types of monitors.

I look forward to receive your reply.

Yours faithfully

Maxime Vlietinck

Pagina | 91


5.4

Making an English version of your website

5.4.1

Sweet candy shop

Pagina | 92


Pagina | 93


5.5

Paraphrasing a text taken from the internet

Murdoch working on newspaper-sized eReader This text is about a new eReader. Newscorp is investigating in a new portable device to let people read the news. It has a larger screen than the previous devices. Financial Times and “USA Today” are expecting to launch a similar device early next year. It all started by Murdoch for claiming that newspapers need to charge people to read news on the web. Murdoch bought The Wall Street Journal and its parent company Dow Jones & Co in 2007. “The Times” has one of the most popular US newspaper websites but they cannot cover their cost with online adds. There is already a newspaper that charges for news. Can Murdoch cover his costs with online adds? They are considering if they should charge the people. They say that Google is taking their information and are giving it away.

Pagina | 94


Bijlage 1 : Gereglementeerde beroepen Cluster 1: Fietsen en motorvoertuigen

Fietsen verkopen en herstellen Carrosserie herstellen 2de handsvoertuigen verkopen Motorvoertuigen herstellen tot 3,5 ton Motorvoertuigen herstellen van 3,5 ton en meer

Cluster 2: Bouw en elektrotechniek

Ruwbouw(=metsel-en betonwerken en sloopwerken) Stukadoor,cementeren en dekvloeren Tegelzetten, marmer en natuursteen Dakwerken en waterdicht maken van gebouwen Schrijnwerker en glazenmaker Schilder-behanger ('eindafwerking') Installatietechnicus (centrale verwarming,loodgieterij) Elektrotechnicus Algemeen aannemer

Cluster 3: Lichaamsverzorging,opticien,dentaaltechnicus en begrafenisondernemer

Kapper/kapster Schoonheidsspecialiste Voetverzorging Masseur/masseuse Opticien Dentaaltechnicus Begrafenisondernemer

Pagina | 95


Ander gereglementeerde beroepen, waarvoor er momenteel niets wijzigt Restauranthouder/traiteur Brood- en banketbakker Slager-groothandelaar Installateur lichtreclames Installateur frigorist Droogkuiser-verver

Pagina | 96


Bijlage 2 : Printscreens van Jorosoft.be

Pagina | 97


Bijlage 3: Curriculum Vitae

Curriculum Vitae PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam:

Maxime Vlietinck

Adres:

Middeldiep 16, 8300 Knokke-Heist

Telefoon:

050 / 51 21 46

Gsm:

0494 / 31 35 17

E-mail:

maxime.vlietinck@hotmail.com

Nationaliteit:

Belg

Geboorteplaats:

Knokke

Geboortedatum:

5 april 1991

Burgerlijke staat:

Ongehuwd

OPLEIDING 2003-2005

Moderne Sint-Lodewijkscollege Magdalenastraat 30 8200 Brugge

2005-2006

Economie Sint-Lodewijkscollege Magdalenastraat 30 8200 Brugge

2006-2007

Handel Sint-Jozefinstituut Zilverstraat 26 8200 Brugge

2007-2009

Informatica beheer Sint-Jozefinstituut Zilverstraat 26 8200 Brugge

BIJKOMENDE OPLEIDING - 2007

Brevet Jeugdanimator Vives vzw Maldegem

Pagina | 98


VAKANTIEJOBS - augustus 2007

Kelner in de Royal, Knokke-Heist

- augustus 2008

Kelner in de Royal, Knokke-Heist

VAARDIGHEDEN -Organisatietalent en verantwoordelijkheden Ik ben al twee jaar leider bij Chiro Heist en haalde mijn brevet als jeugdanimator -Sportief Ik speel al sinds mijn zes jarige leeftijd voetbal bij KFC Heist. TALENKENNIS Nederlands:

Moedertaal

Frans:

Schrijven: Goed/ spreken: vlot

Engels:

Schrijven: Goed/ spreken: vlot

Duits:

noties

HOBBY’S 

Voetbal

Chiro

REFERENTIE’S Christophe Thiel Leerkracht Informatica Sint-Jozef Brugge

Pagina | 99


Naam: Maxime Vlietinck de Klas: 6 InformaticaBeheer Nr.: 8

Sint-Jozefsinstituut Zilverstraaat 26 8000 Brugge LOGBOEK GIP – SCHOOLJAAR 2008-2009

DATUM

UUR

BESCHRIJVING

DOCUMENTEN (NAAM)

VAK

IN SAMENWERKING MET

2008-09-01 2008-10-10

13:00 – 15:00 08:20 – 09:10

2008-10-11 2008-10-13

10:00 – 11:00 09:10 – 10:00

2008-10-21 2008-10-22 2008-10-25

13:55 – 14:45 10:15 – 11:05 13:05 – 13:55

2008-10-27 2008-10-29

10:00 – 10:05

2008-11-11

14:00 – 14:05

2008-11-13

11:30 – 12:30

2008-11-14

8:20 – 9u10

2008-11-18

18:00 – 20:00

Pagina | 100

Overlopen GIP-bundel en Uitleg GIP Interview met secretariaat + opstellen van een probleemstelling Probleemstelling via e-mail Een lijst van 10 hardware/software verkopers opstellen en hun website bespreken Opstellen van de BIN Normen in Word Probleemstelling afgewerkt Hoofdstuk 1: bedrijfseconomische aspecten. Opzoekwerk op de computer Normaliseren van gegevens. Voorbeelden gemaakt in Excel Mailing naar Mevr. Demeulder ivm „Letter of enquiry‟. Ik moet een brief maken, maar verstond het niet. Mailing naar Geert Haeghebaert ivm met stage in Jorosoft. Afspraak is gemaakt op 13 november 2008 om 11u30 Kennismaking met de zaakvoerder van Jorosoft en contracten ingevuld etc… Bespreking van de normalisatievorm en het de besluisten van de 3 normalevorm Maken van CV en spontane sollicitatiebrief voor het vak Nederlands

opgaveGIP2008-2009.pdf probleemstelling.docx

Algemeen Informatica

Nvt Lisa en Olivier

probleemstelling.docx Hardwaresoftware.docx Website.docx Gipeconomie.docx Probleemstelling.docx Gipeconomie.docx

Informatica Engels

Lisa en Olivier Nvt

Economie Informatica Economie

Nvt Lisa en Olivier Nvt

Normalisatie

Informatica

Lisa en Olivier

MailingDeMeulder.docx Website.docx

Engels

Nvt

MailingJorosoft.docx

Stage

Nvt

Stage

Nvt

Normalisatie.docx

Informatica

Lisa en Olivier

Nederlands.docx

Nederlands

Nvt


DATUM 2008-11-26

UUR 13:00 – 17:00

2008-11-30

18:00 - 19:00

2008-11-28 2008-12-02 2008-12-12 2009-01-09 2009-01-10

08:20 – 09:10 17:30 – 19:00 17:30 – 19:00 08:20 - 09:10 13:00 – 17:00

2009-01-13 2009-01-19 2009-01-20 2009-01-21 2009-01-22 2009-01-23 2009-01-26 2009-01-27 2009-01-28 2009-01-29 2009-01-30 2009-02-01 2009-02-02 2009-02-05 2009-02-17 2009-02-22 2009-03-02 2009-03-05

08:20 – 10:00 17:30 – 18:00 17:30 – 18:00 17:30 – 18:00 17:30 – 18:00 17:30 – 18:00 17:30 – 18:00 17:30 – 18:00 17:30 – 18:00 17:30 – 18:00 17:30 – 18:00 15:00 – 19:00 09:10 – 10:00 10:00 – 11:55 13:05 – 13:55 10:00 – 12:00 19:00 – 20:30 18:00 – 21:00

BESCHRIJVING Naar fietsen Dirk geweest in Drongen, naar de wensen van de klant geluisterd Fietsen-dirk.com aangeschaft. Startpagina aangemaakt op fietsen-dirk.com Administratie GIP Website Fietsendirk.com Website Fietsendirk.com Databaseontwerp indienen Website Fietsendirk! IFrame, Rijen en Kolommen aanmaken Voorstelling website eerste versie Verslagstage Dag 1 Verslagstage Dag 2 Verslagstage Dag 3 Verslagstage Dag 4 Verslagstage Dag 5 Verslagstage Dag 6 Verslagstage Dag 7 Verslagstage Dag 8 Verslagstage Dag 9 Verslagstage Dag 10 Algemeenstage verslag Feedback gip asseignment Administratie Stage Gip Asseignment Economie Versie 2 Economie Versie 2 afwerken Voorstelling Stagebedrijf

2009-03-04 2009-03-05 2009-03-12

18u00 – 20:30 18:00 – 22:00 08:20 – 09:10

Website Engels Afwerken website Projectontwikkeling GIP

DOCUMENTEN (NAAM) BPR

IN SAMENWERKING MET Nvt

Fietsendirk.jpg

BPR

Nvt

Geen FietsenDirk.zip FietsenDirk.zip Telaatkomers.dbb Fietsendirk.html

Algemeen BPR BPR Informatica BPR

N.v.t N.v.t N.v.t Lisa en Olivier Nvt

FietsenDirk.zip Verslagstagedag1.docx Verslagstagedag2.docx Verslagstagedag3.docx Verslagstagedag4.docx Verslagstagedag5.docx Verslagstagedag6.docx Verslagstagedag7.docx Verslagstagedag8.docx Verslagstagedag9.docx Verslagstagedag10.docx Algemeenstageverslag.docx Geen Geen Geen Economiev2.docx Economiev2.docx JorosoftHistorie.docx JorosoftOrganogram.docx JorosoftWerking.docx Sweetcandy.zip FietsenDirk.zip TeLaatKomers.vb

BPR Stage Stage Stage Stage Stage Stage Stage Stage Stage Stage Stage Engels Stage Engels Economie Economie Nederlands

N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t

Engels BPR Informatica

N.v.t N.v.t Lisa en Olivier

Pagina | 101

VAK


DATUM 2009-03-13 2009-03-14 2009-03-15 2009-03-20 2009-03-22

UUR 08:20 – 09:10 20:00 – 22:00 16:00 – 20:00 08:20 – 09:10 16:00 – 20:00

BESCHRIJVING Verdeling verdere ontwikkeling Mail verzenden GIP en Wijzigenformulier Afwerken website engels Afspraken GIP Flash + intro FietsenDirk

2009-03-26 2009-04-08 2009-04-09 2009-04-30 2009-04-31 2009-05-01 2009-05-02 2009-05-03 2009-05-18 2009-05-19 2009-05-19 2009-05-21

08:20 – 09.10 14:00 – 16:00 14:00 – 16:00 10:00 – 11:55 20:00 – 21:00 14:00 – 18:00 14:00 – 16:00 14:00 – 15:00 18:00 – 21:00 18:00 – 21:00 08:10 – 10:00 10:00 – 13:00

Login project GIP Invoeren documenten in bundeling Invoeren documenten in bundeling + opmaak Gip Projectafwerking Programmeren: Afdrukweergave Programmeren: Afdrukweergave + SQL Code Programmeren: Telaatkomers voor 12uur Programmeren: Commentaren GIP Bundel Versie 2 Verbetering Ouders Opmaak met behulp van Mnr. Devriendt Logboek + Gip Final versie

Pagina | 102

DOCUMENTEN (NAAM) TeLaatkomers.vb TeLaatkomers.vb Sweetcandy.zip TeLaatKomers.vb FietsenDirk.fla FietsenDirk.zip TeLaatkomers.vb GipMaximeVlietinck1.docx GipMaximeVlietinck1.docx TeLaatkomers.vb TeLaatKomers.vb TeLaatKomers.vb TeLaatkomers.vb TeLaatkomers.vb GipMaximeVlietinck2.docx GipMaximeVlietinck3.docx GipMaximeVlietinck4.docx GipMaximeVlietinck5.docx LogboekGip.docx

VAK Informatica Informatica Engels Informatica BPR

IN SAMENWERKING MET Lisa en Olivier Lisa en Olivier N.v.t Lisa en Olivier N.v.t

Informatica GIP GIP Informatica Informatica Informatica Informatica Informatica GIP GIP GIP GIP

Lisa en Olivier N.v.t N.v.t Lisa en Olivier N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t


Besluit Op het vlak van toegepaste informatica heb ik heel wat kennis opgedaan. Ik heb een enorme kennis vergaard. Dit eindwerk was een goede hulpmiddel voor de verdere opbouw van mijn studies.

Dankwoord Met het maken van dit eindwerk werd mijn interesse gewekt in verband met informatica. Op mijn stageplaats heb ik heel wat bijgeleerd wat we in het school niet zouden kunnen doen. Het is dan ook een zeer leerrijke ervaring geweest. Ik wil in het bijzonder Geert Heaghebaert, mijn stagementor, bedanken voor de tijd die hij voor mij vrijmaakte. Op het vlak van economie heb ik ook enkele dingen bijgeleerd, onder andere het opstarten van een eigen bedrijf. Bij deze zou ik enkele leerkrachten willen bedanken in het bijzonder Dhr. Chr. Thiel, omdat hij mij gesteund heeft in het programmeren en mijn stagebegeleider was. Ook Mw. A. Desmet willen bedanken bij het begeleiden van het economisch gedeelte. Dhr. D. Devriendt voor het opzetten van mijn website. Mw. C. De Meulder was en enorme steun in verband met het hoofdstuk Engels. Tenslotte zou ik Mw. N. Verhaeghen willen bedanken voor het verbeteren van mijn GIP.

Pagina | 103

GIP Maxime Vlietinck  
GIP Maxime Vlietinck  

Gip van Maxime Vlietinck, leerling uit 6 IB

Advertisement