Page 6

MaxFastigheter i korthet

MAXFASTIGHETER I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIK

2013

2018

MaxFastigheter som legal enhet grundades 2013 då tre blivande ägare enades om att köpa tre fastigheter med bra kassaflöden i Avesta och Fagersta. Innan fastigheterna var tillträdda anslöt ytterligare ett antal aktieägare och MaxFastigheter var ett faktum. Vid årsskiftet ägde bolaget fyra fastigheter i Avesta, Fagersta och Östhammar.

Bolaget genomför och färdigställer två större investringsprojekt, Hemlingby i Gävle och etapp 1 på Fanfaren i Karlstad. Vidare tecknas en avsiktsförklaring med Eskilstuna kommun för köp av 28 000 kvadratmeter mark (handelsyta) i Skiftinge. Bytesaffär och riktad nyemission genomförs med NP3 Fastigheter. Bemanningen utökas med en Förvaltartjänst som tillträder i oktober och en CFO som började vid årsskiftet 2018/19 för att möta behov vid ökat bestånd och tyngre projekt.

2014 Investeringar tredubblas mot föregående år och ägargruppen utökades från åtta till tolv. Två fastigheter förvärvades, varav en i Karlstad och en i Norrköping.

2015 Ytterligare en tredubbling av investeringarna genom förvärv av fyra fastigheter, däribland Hälla Shopping i Västerås.

2016 Bolaget genomför en nyemission om 210 mkr i juni med en efterföljande listning av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm First North den 29 juni. Elva fastigheter förvärvas och tillträds, ett markupplåtelsesavtal förvärvas, och två fastigheter avyttras under året. Fastighetsvärdet uppgår per 31 december 2016 till cirka 975 mkr.

2017 Bolaget genomför en kapitalresning via spridningsemission till småsparare om 134 mkr. Även en emittering av obligationslån om 200 mkr genomförs. Under året nyanställs en redovisningsekonom och en drifttekniker. I mars tillträder MaxFastigheter Barken 25 i Katrineholm och Hårstorp 1:100 i Finspång. Förvärv och tillträde sker av två fastigheter i Eskilstuna samt en fastighet vardera i Norrtälje, Hallsberg, Hedemora, Köping, Ludvika och Sandviken. I Gävle sker förvärv och tillträde av tomt. 29 december förvärvar och tillträder Bolaget Köpmannen 12 i Västerås.

6  6

ORGANISATION OCH MEDARBETARE MaxFastigheter kombinerar en central kärnkompetens av företagsledande och fastighetskunnande med lokalt entreprenörskap och ett urval av marknadens mest effektiva konsulttjänster för att skapa låga löpande administrativa kostnader, spetskompetens på varje enskilt område samt stark lokal närvaro på varje enskild fastighet. MaxFastigheters organisation bestod under 2018 av vd, fastighetschef, redovisningschef, två redovisningsekonomer, förvaltare och drifttekniker. Under hösten 2018 rekryterades en ytterligare förvaltare samt vid årsskiftet 2018/2019 en CFO. Hyresgästerna svarar själva för en stor del av fastighetsskötseln. För övrig fastighetsskötsel har MaxFastigheter tecknat avtal med lokala entreprenörer. Bolaget hade inga anställda under år 2014 och 2015. Vid slutet av 2018 fanns 8 (6) anställda i Bolaget.

Profile for maxfastigheter

MaxFastigheter Årsredovisning 2018  

MaxFastigheter Årsredovisning 2018