Page 54

Noter

NOT 26 FINANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde över resultatet

Summa

Kundfordringar

3 512

-

3 512

Övriga fordringar

8 218

-

8 218

Likvida medel

25 859

-

25 859

Summa

37 589

0

37 589

Övriga finansiella skulder

Skulder värderade till verkligt värde över resultatet

Summa

-928 422

-

-928 422

-

-2 606

-2 606

-15 657

-

-15 657

-

-

-

-944 079

-2 606

-946 685

Låne- och kundfordringar

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde över resultatet

Summa

7 056

-

7 056

Övriga fordringar

11 127

-

11 127

Likvida medel

40 538

-

40 538

Summa

58 721

0

58 721

Övriga finansiella skulder

Skulder värderade till verkligt värde över resultatet

Summa

-787 947

-

-787 947

-

-3 654

-3 654

-14 111

-

-14 111

-

-

-

-802 058

-3 654

-805 712

2018-12-31 Tillgångar i balansräkningen

Skulder i balansräkningen Upplåning Derivatinstrument Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa

2017-12-31 Tillgångar i balansräkningen Kundfordringar

Skulder i balansräkningen Upplåning Derivatinstrument Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa

Finansiella instrument såsom hyresfordringar, leverantörsskulder m m redovisas till upplupet anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar, varför det verkliga värdet bedöms överensstämma med redovisat värde. För långfristig upplåning gäller att verkligt värde inte avviker nämnvärt från nominella värden, vilket sammantaget innebär att upplupet anskaffningsvärde överensstämmer väl med verkligt värde. Skulder till kreditinstitut är i nivå 2 i verkligt värde hierarkin.

NOT 27 STÄLLDA SÄKERHETER Koncernen

Moderbolaget

2018-12-31

2017-12-31

2018-12-31

Fastighetsinteckningar

868 075

722 264

-

-

Summa ställda säkerheter

868 075

722 264

0

0

54 

2017-12-31

Profile for maxfastigheter

MaxFastigheter Årsredovisning 2018  

MaxFastigheter Årsredovisning 2018