Page 48

Noter

Koncernen Uppskjuten skatt redovisad i resultaträkningen

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

129

-

-

-

-266

-346

-

-

Förvaltningsfastigheter

-2 914

-4 369

-

-

Skattemässiga underskott

-1 997

-

-1 997

-

Summa uppskjuten skatt redovisad i resultaträkningen

-5 048

-4 715

-1 997

0

Obeskattade reserver Derivat

Koncernen Uppskjuten skattefordran redovisad i balansräkningen

Moderbolaget

2018-12-31

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

Uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag

1 452

3 449

1 452

3 449

Summa uppskjuten skattefordran

1 452

3 449

1 452

3 449

Koncernen Uppskjuten skatteskuld redovisad i balansräkningen

Moderbolaget

2018-12-31

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

-

-130

-

-

537

804

-

-

Förvaltningsfastigheter

-51 297

-48 383

-

-

Summa uppskjuten skatteskuld

-50 760

-47 709

0

0

Obeskattade reserver Derivat

NOT 13 RESULTAT PER AKTIE Koncernen 2018

2017

Årets resultat

39 662

45 103

Antal vägt genomsnittligt utestående aktier

14 573

13 862

Resultat per aktie före utspädning Antal vägt genomsnittligt utestående aktier efter full utspädning Resultat per aktie efter utspädning

2,72

3,25

16 000

13 862

2,48

3,25

NOT 14 FÖRVALTNINGSFASTIGHETER Koncernen Verkligt värde

2018-12-31

2017-12-31

1 355 635

974 513

194 484

23 509

Förvärv, köpeskilling

-

343 437

Omklassificering

-

-89

Ingående balans Investeringar

Värdeförändring

1 968

14 265

1 552 087

1 355 635

Taxeringvärde byggnader

396 619

378 701

Taxeringsvärde mark

118 366

101 421

Summa

514 985

480 122

1 015 444

960 280

Utgående balans Taxeringsvärden

Skattemässiga värden

48 

Profile for maxfastigheter

MaxFastigheter Årsredovisning 2018  

MaxFastigheter Årsredovisning 2018