Page 45

Noter

NOT 7 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA Koncernen 2018

Moderbolaget 2017

2018

2017

Medelantalet anställda Män

4

4

4

4

Kvinnor

3

2

3

2

7

6

7

6

2 302

1 937

2 302

1 937

Löner och andra ersättningar Styrelsen, verkställande direktören och ledande befattningshavare (varav tantiem) Övriga

-

-

-

-

2 533

1 787

2 533

1 787

4 835

3 724

4 835

3 724

475

356

475

356

Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelsen, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare Pensionskostnader övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal

Ersättning till styrelse 2018

117

115

117

115

1 543

1 138

1 543

1 138

2 135

1 609

2 135

1 609

Lön/arvode

Bonus

Förmåner

Pension

Summa

Christer Sundin

70

-

-

-

70

Filip Andersson

35

-

-

-

35

Robert Engwall

35

-

-

-

35

Sven Engwall

35

-

-

-

35

Leif Hässel

35

-

-

-

35

Julia Öhman

35

-

-

-

35

245

0

0

0

245

Lön/arvode

Bonus

Förmåner

Pension

Summa

Verkställande direktör

1 019

-

6

240

1 265

Vice verkställande direktör

1 026

-

6

235

1 267

2 045

0

12

475

2 532

Ersättning till ledande befattningshavare 2018

Ersättning till styrelse 2017

Lön/arvode

Bonus

Förmåner

Pension

Summa

Christer Sundin

70

-

-

-

70

Filip Andersson

35

-

-

-

35

Robert Engwall

35

-

-

-

35

Sven Engwall

35

-

-

-

35

Leif Hässel

35

-

-

-

35

Julia Öhman

35

-

-

-

35

245

0

0

0

245

Lön/arvode

Bonus

Förmåner

Pension

Summa

840

-

6

178

1 024

Ersättning till ledande befattningshavare 2017 Verkställande direktör Vice verkställande direktör

840

-

6

178

1 024

1 680

0

12

356

2 048

ÅRSREDOVISNING 2018

 45

Det finns inga andra ledande befattningshavare utöver styrelse, verkställande direktör och vice verkställande direktör ovan.

Profile for maxfastigheter

MaxFastigheter Årsredovisning 2018  

MaxFastigheter Årsredovisning 2018