Page 44

Noter

NOT 4 HYRESINTÄKTER Samtliga förvaltningsfastigheter hyrs ut under operationella leasingavtal och genererar hyresintäkter. Framtida hyresintäkter som hänför sig till icke uppsägningsbara operationella leasingavtal fördelas enligt följande:

Koncernen 2018

2017

Avtalade hyresintäkter år 1

117 549

112 500

Avtalade hyresintäkter mellan år 2 och 5

316 580

309 461

Avtalade hyresintäkter senare än 5 år

168 868

177 546

Summa

602 997

599 507

Årets hyresintäkter uppgår till 103 752 (86 107) tkr varav 7 628 tkr avser tilläggsdebitering av ÄTA-kostnader för Fanfaren 2.

NOT 5 FASTIGHETSKOSTNADER Koncernen 2018

2017

-13 352

-12 953

Underhåll

-2 718

-2 332

Fastighetsskatt

-4 538

-4 359

Övriga fastighetskostnader

-7 634

-681

-28 242

-20 325

Driftkostnader

Summa

NOT 6 CENTRAL ADMINISTRATION Koncernen

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

Personalkostnader

-6 970

-5 333

-6 970

-5 333

Revisions- och konsultarvoden

-2 044

-3 538

-1 494

-1 814

Övrig central administration Summa

44 

-5 821

-5 514

-3 578

-5 752

-14 835

-14 385

-12 042

-12 899

Profile for maxfastigheter

MaxFastigheter Årsredovisning 2018  

MaxFastigheter Årsredovisning 2018