Page 40

Noter

INNEHÅLL NOTER Not 1

Allmän information.......................................................................................41

Not 2

Redovisningsprinciper.................................................................................41

Not 3 Viktiga bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper.................................................................................. 43 Not 4

Hyresintäkter............................................................................................... 44

Not 5

Fastighetskostnader.................................................................................... 44

Not 6

Central administration................................................................................. 44

Not 7

Ersättningar till anställda............................................................................. 45

Not 8

Arvoden till revisorer.................................................................................... 46

Not 9

Transaktioner med närstående................................................................... 46

Not 10 Ränteintäkter och räntekostnader............................................................... 46 Not 11 Bokslutsdispositioner.................................................................................. 47 Not 12 Skatt............................................................................................................ 47 Not 13 Resultat per aktie........................................................................................ 48 Not 14 Förvaltningsfastigheter 44........................................................................... 48 Not 15 Inventarier.................................................................................................... 49 Not 16 Finansiella anläggningstillgångar................................................................ 50 Not 17 Aktier i dotterföretag................................................................................... 50 Not 18 Kundfordringar............................................................................................ 51 Not 19 Övriga fordringar......................................................................................... 51 Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter........................................... 51 Not 21 Likvida medel.............................................................................................. 52 Not 22 Aktiekapital.................................................................................................. 52 Not 23 Räntebärande skulder................................................................................. 52 Not 24 Kortfristiga skulder...................................................................................... 53 Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter........................................... 53 Not 26 Finansiella instrument per kategori............................................................. 54 Not 27 Ställda säkerheter....................................................................................... 54 Not 28 Eventualförpliktelser.................................................................................... 55 Not 29 Förslag till vinstdisposition.......................................................................... 55 Not 30 Avstämning av skulder hänförliga till finansieringsverksamheten............... 55 Not 31 Händelser efter balansdagen...................................................................... 55

40 

Profile for maxfastigheter

MaxFastigheter Årsredovisning 2018  

MaxFastigheter Årsredovisning 2018