Page 39

Förvaltningsberättelse

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS Belopp i tkr

Not

2018

2017

14 561

4 415

1 279

116

-14 626

-4 095

6 092

-

Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald ränta Erhållen ränta Betald skatt Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital

15

-117

7 321

319

Förändring av rörelsekapital Förändring av fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten

44 156

-137 056

-17 235

-12 551

34 242

-149 288

Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-200

-67

Investering i dotterbolag

-19 866

-155 663

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-20 066

-155 730

Finansieringsverksamheten Nyemission

30 -

128 351

-16 905

-9 326

Upptagna lån

-

196 339

Amortering av lån

-

-10 000

2 600

-

-14 305

305 364

Utdelning

Erhållna koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde

-129

346

Likvida medel vid årets början

2 610

2 264

Likvida medel vid årets slut

2 481

2 610

ÅRSREDOVISNING 2018

 39

Profile for maxfastigheter

MaxFastigheter Årsredovisning 2018  

MaxFastigheter Årsredovisning 2018