Page 2

INNEHÅLL Ett fastighetsbolag i utveckling.............................. 3 Viktiga händelser 2018........................................... 4 VD har ordet........................................................... 5 MaxFastigheter i korthet........................................ 6 Resultatutveckling................................................. 7 Strategisk inriktning............................................... 8 Aktuell intjäningsförmåga...................................... 9 Aktien.................................................................... 10 Risker och riskhantering........................................ 12 Projekt Fanfaren Karlstad...................................... 14 Projekt Hemlingby Gävle....................................... 16 Projekt Kjula Blacksta Eskilstuna........................... 17 Projekt Skiftinge Eskilstuna................................... 18 Vårt fastighetsbestånd........................................... 20 Förvaltningsberättelse........................................... 30 Noter...................................................................... 40 Försäkran.............................................................. 56 Revisionsberättelse............................................... 57 Bolagsstyrningsrapport......................................... 59 Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten... 61 Definitioner nyckeltal.............................................. 62

2 

Profile for maxfastigheter

MaxFastigheter Årsredovisning 2018  

MaxFastigheter Årsredovisning 2018