Page 17

Projekt Kjula Blacksta Eskilstuna

PROJEKT KJULA BLACKSTA ESKILSTUNA Pågående projekt PROJEKTET Projektet Kjula Blacksta 1:14 är beläget i logistikområdet Eskilstuna Logistik Park, ELP, i direkt anslutning till motorvägen E20. Området är beläget ca 10 km öster om Eskilstuna centrum. MaxFastigheter tecknade i juli 2018 avtal om nyttjanderätt av mark med Eskilstuna Kommun. Avtalet avser ett exploateringsprojekt med möjlig nybyggnation av en kommersiell byggnad innehållande 1 600 kvm för restaurangverksamhet.

PROCESSEN Kommunen startade vid avtalstecknandet en intern avstyckningsprocess med Lantmäteriet för ny fastighetsbildning och samtidig förändring av detaljplan. Sedermera tecknades ett separat avtal avseende förvärv av fastigheten i februari 2019. Bygglov erhölls 26 november 2018.

BYGGNAD

ESKILSTUNA

E20

KJULA BLACKSTA 53

Mark- och grundarbeten påbörjas under kvartal 2 2019 och planerad leverans av byggnaden är i augusti 2019. Färdigställande av byggnaden är planerad till oktober 2019 med efterföljande lokalanpassningar till respektive hyresgäst under perioden oktober 2019 till januari 2020. Byggnadens 1 600 kvm kommer att fördelas på 4 olika aktörer. Investeringen beräknas uppgå till cirka 43 mkr och finansieras genom en kombination av eget kapital och upptagande av banklån. Hyresvärdet uppgår till cirka 3,5 mkr.

 17  17

ÅRSREDOVISNING 2018 ÅRSREDOVISNING 2018

Profile for maxfastigheter

MaxFastigheter Årsredovisning 2018  

MaxFastigheter Årsredovisning 2018