Page 16

Projekt Hemlingby Gävle

PROJEKT HEMLINGBY GÄVLE Avslutat projekt PROJEKTET Projektet Hemlingby 49:28 i Gävle är beläget i handelsområdet Hemlingby, i direkt anslutning till södra infarten till Gävle. MaxFastigheter förvärvade under kvartal 2 2017 ett exploateringsprojekt avseende möjlig nybyggnation av kommersiella byggnader på fastigheten Hemlingby 49:28. Gällande detaljplan från 2007 tillåter 6 200 kvm byggarea för kontor och handelsändamål.

PROCESSEN Slutbesked är erhållet för genomförd etapp 1. Bygglov för etapp 2 kommer att sökas när slutlig hyresgäst är kontrakterad. Diskussioner förs med Gävle kommun för samordning av området som helhet och intilliggande kommunal fastighet.

BYGGNAD 1 Byggnadsarbeten för byggnad 1 påbörjas under kvartal 1 2018 och färdigställdes till oktober 2018. Byggnaden innefattar 4 092 kvm butik till Dollarstore. Investeringen för Byggnad 1 uppgick till cirka 45,5 mkr och finansierades genom en kombination av eget kapital och upptagande av banklån. Hyresvärdet uppgår till cirka 3,5 mkr.

BYGGNAD 2 Det föreligger möjlig exploatering av byggnad 2, ca 2 100 kvm butik. Påbörjas efter slutförda förhandlingar med potentiella hyresgäster.

16  16

centralstation

GÄVLE

HEMLINGBY E4

Profile for maxfastigheter

MaxFastigheter Årsredovisning 2018  

MaxFastigheter Årsredovisning 2018