Page 13

Koncernens rapport över kassaflöde

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE TKR

2018 jan-sept

2017 jan-sept

2017 jan-dec

2016 jan-dec

59 468 -8 497

39 457

20 037

91

51

-21 663

50 775 -10 037 273 -8 479

-4 360 24 948

-3 308 29 224

365 39 913

782 20 870

-20 541 -5 094 -687

-6 334 -54 611 -31 721

-8 385 -51 049 -19 521

-4 084 47 370 64 156

-130 682

-19 478 -138 733 74 -158 137

-343 437 -23 509 74 -366 872

11 058 -401 301 -38 599 -551 -429 393

-16 905 138 344 -18 368 103 071 -28 298 40 538 12 240

128 352 -9 327 300 272 -26 158 393 139 203 281 5 978 209 259

128 352 -9 327 690 029 -388 101 420 953 34 560 5 978 40 538

Löpande verksamheten Driftöverskott Central administration Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald ränta Erhållen ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avyttring av fastigheter Förvärv av fastigheter Investeringar i befintliga fastigheter Förvärv av andra materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Utdelning Upptagna lån Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

-130 682

KOMMENTAR TILL FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE

Bolaget har haft en fortsatt tillväxt i fastighetsvärde genom förvärv och tillträden, vilka har finansierats genom upplåning i bank och från befintlig kassa. Fastighetsvärdet har också ökat på grund av investeringar i projekt samt uppvärderingar av bolagets fastigheter till följd av stigande marknadsvärden. Förvaltningsfastigheternas värden uppgick till 1 495 mkr (1 133) vid periodens slut, efter en ökning med 32 procent. Utgående likvida medel uppgick till 12,2 mkr (209,3). Derivaten hade ett värde om -3,7 mkr (-3,7). Eget kapital uppgick till 569,1 mkr (532,2) och räntebärande skulder, inklusive obligation, till 908 mkr (760). Kortfristiga räntebärande

200 015 285 882 -121 388 364 509 -728 6 706 5 978

skulder uppgick till 27,3 mkr (201,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 25,0 mkr (29,2). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,7 mkr (-31,7). Förvärv av fastigheter direkt eller indirekt via dotterbolag påverkade kassaflödet med 0 mkr (-19,5), försäljningar av fastigheter påverkade med 0 mkr (0). Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till –130,7 mkr (-138,7), vilket huvudsakligen avser anpassningar och ombyggnader enligt befintliga och nya hyresgästers behov. Finansieringsverksamhetens bidrag till kassaflödet utgörs av upplåning i bank till netto 138,3 mkr (158,1). Periodens kassaflöde uppgick till -28,3 mkr (203,3). MA XFASTIGHETER DEL ÅRSR APPORT JANUARI – SEPTEMBER 2018 Q3

13

Profile for maxfastigheter

MaxFASTIGHETER - Delårsrapport Q3 2018  

MaxFASTIGHETER - Delårsrapport Q3 2018