Page 14

Koncernens nyckeltal

KONCERNENS NYCKELTAL KONCERNENS NYCKELTAL TKR

Fastighetsrelaterade Antal fastigheter vid periodens utgång Uthyrbar area vid periodens utgång, kvm Fastigheternas redovisade värde i balansräkningen, mkr Fastighetsvärde, kr/kvm Ekonomisk uthyrningsgrad, % Överskottsgrad, % Direktavkastning förvaltningsfastigheter, % Direktavkastning inkl. projektfastigheter, % Finansiella Eget kapital vid årets slut, tkr Avkastning på eget kapital, % Skuldsättningsgrad, ggr Räntetäckningsgrad, ggr Belåningsgrad total, % Soliditet, % Genomsnittlig ränta till kreditinstitut, % Nyckeltal per aktie Antal aktier vid periodens slut, tusental * Vägt genomsnittligt antal aktier, tusental * Eget kapital, kr/aktie Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), kr/aktie Börskurs, kr/aktie (periodens utgång) Förvaltningsresultat, kr/aktie Resultat efter skatt, kr/aktie

2018-12-31 jan-dec

2017-12-31 jan-dec

2016-12-31 jan-dec

33 133 999 1 552 11 583 91,5 74,6 5,8

32 126 295 1 356 10 734 90,6 77,3 5,1

20 92 759 975 10 506 91,0 75,7 6,4

5,7

5,1

6,4

575 734 7,0 1,6 2,8 59,8 35,8 3,1

552 977 9,6 1,4 4,1 58,1 38,5 3,3

387 518 18,8 1,3 2,7 49,9 38,2 1,8

14 573 14 573 39,51 43,07 29,3 3,0 2,7

14 573 13 862 37,94 41,50 25,8 2,8 3,3

10 307 7 071 37,40 42,07 34,8 3,2 10,0

* Historiska siffror är justerade för den split som genomfördes under första kvartalet 2016. i.u.=Ingen uppgift

KOMMENTAR TILL NYCKELTAL

KOMMENTAR TILL MODERBOLAGET

MaxFastigheter presenterar vissa finansiella mått i bokslutskommunikén som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och företagets ledning då de möjliggör utvärdering av relevanta trender och prestationer. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. I ovanstående tabell presenteras mått som inte definieras enligt IFRS, om inte annat anges. Vidare återfinns definitionerna av dessa på sid 16 i rapporten.

Moderbolagets intäkter består i huvudsak av vidarefakturerade kostnader till dotterbolagen och finansiella intäkter i form av koncernbidrag från dotterbolag. Moderbolagets balansräkning består i huvudsak av andelar i helägda dotterbolag och fordringar hos dessa samt eget kapital. Risker och osäkerhetsfaktorer för moderbolaget är samma som för koncernen. SE NÄSTA SIDA

14

Profile for maxfastigheter

MaxFASTIGHETER Bokslutskommunike 2018  

MaxFASTIGHETER Bokslutskommunike 2018