Page 13

Koncernens rapport över kassaflöde

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE TKR

Löpande verksamheten Driftöverskott Central administration Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald ränta Erhållen ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avyttring av fastigheter Förvärv av fastigheter Investeringar i befintliga fastigheter Förvärv av andra materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Utdelning Upptagna lån Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

KOMMENTAR TILL FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE

Bolaget har haft en tillväxt i fastighetsvärde genom förvärv och tillträden, vilka har finansierats genom upplåning i bank och från befintlig kassa. Fastighetsvärdet har under året ökat på grund av investeringar i projekt samt uppvärderingar av bolagets fastigheter till följd av stigande marknadsvärden. Förvaltningsfastigheternas värden uppgick till 1 552 mkr (1 356) vid årets slut, efter en ökning med 14 procent. Utgående likvida medel uppgick till 25,9 mkr (40,5). Derivaten hade ett värde om -2,6 mkr (-3,7). Eget kapital uppgick till 575,7 mkr (553,0) och räntebärande skulder, inklusive obligation, till 928,4 mkr (787,9). Kortfristig del av

2018 jan-dec

2017 jan-dec

2016 jan-dec

82 782 -14 835 1 279 -24 054 -3 583 41 589

69 309 -14 269 91 -15 583 365 39 913

45 079 -9 529 51 -15 524 11 782 20 870

6 146 11 039 58 774

-8 385 -51 049 -19 521

-4 084 47 370 64 156

-194 484 -200 -194 684

-343 437 -23 509 74 -366 872

11 058 -401 301 -38 599 -551 -429 393

-16 905 164 993 -26 857 121 231 -14 679 40 538 25 859

128 352 -9 327 690 029 -388 101 420 953 34 560 5 978 40 538

200 015 285 882 -121 388 364 509 -728 6 706 5 978

räntebärande skulder uppgick till 143,9 mkr (231,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 41,6 mkr (39,9). Efter förändring av rörelsekapital uppgick det totala kassaflödet från den löpande verksamheten till 58,8 mkr (-19,5). Förvärv av fastigheter direkt eller indirekt via dotterbolag påverkade kassaflödet med 0 mkr (-343,4). Inga försäljningar av fastigheter har genomförts under 2017 och 2018. Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till –194,5 mkr (-23,5), vilket huvudsakligen avser nybyggnation. Finansieringsverksamhetens bidrag till kassaflödet utgörs av upplåning i bank till netto 138,1 mkr (301,9). Periodens kassaflöde uppgick till -14,7 mkr (34,6).

MA XFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI−DECEMBER 2018 Q4

13

Profile for maxfastigheter

MaxFASTIGHETER Bokslutskommunike 2018  

MaxFASTIGHETER Bokslutskommunike 2018