Page 1

Két év múlva épülhet a biomassza erõmû Javában zajlik a Vép és Táplánszentkereszt határába tervezett biomassza erõmû elõkészítése. A beruházás a nyári hónapokban kapott lendületet, amikor a két érintett település képviselõi hosszas vizsgálódás után úgy döntöttek, hogy hozzájárulnak a létesítmény megépítéséhez. A befektetõk hamarosan kezdeményezik a rendezési terv módosítását, októberben indulhat a környezetvédelmi engedélyeztetés. Az üzem várhatóan 2013 harmadik negyedévében kezdi meg mûködését. folytatás a 6. oldalon

Megújult

EURÓPAI SZÍNVONAL A VÉPI OKTATÁSBAN

az iskola

Több mint 230 millió forintból újulhatott meg a Hatos Ferenc Általános Iskola. Ez az összeg nem csupán a régi épületek felújítását fedezte, hanem új terek létrehozását is elõsegítette. Az intézmény szeptember elsejétõl már európai szinten nyitotta meg kapuit a diákok elõtt, az ünnepélyes iskolaavató 25-én szombaton lesz.

lius 16-án aláírták. A vépi iskolában a legnagyobb gondot az jelenti, hogy a hátrányos helyzetû gyermekek aránya fokozatos növekedést mutat. Mind a pedagógusoknak, mind az intézmény infrastrukturális ellátottságának fejlesztésére már szükség volt. A felújítást szintén indokolttá tette, hogy a számítástechnika terem nem volt alkalmas egy egész osztály befogadására,

„A minõségi oktatás megteremtése a vépi közoktatási mikrotérségben” címû pályázathoz Vép Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat (konzorciumi tag: Bozzai Községek Önkormányzata) pályázatot nyújtott be a Nyugat-dunántúli Operatív Program „Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” keretében a Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény felújítására, bõvítésére. A támogatási szerzõdést az önkormányzatok 2009. jú-

ezért az új épületrészben egy korszerûbb, nagyobb termet alakítottak ki, valamint el lett látva megfelelõ bútorzattal. A két iskolaépület között sem volt meg az összeköttetés, a gyermekek rossz idõben is csak az udvaron keresztül tudtak átjárni, ilyenkor viszont sarat, koszt hordtak be az épületekbe. Ezen kívül fûtési szezonban is nagy volt a hõveszteség. Hiányzott továbbá az intézménybõl az aula, és vele együtt kialakított közösségi tér, ami az egyik épület bõvítésével oldódott meg. A

pedagógusok, ügyviteli dolgozók számára kialakított helységek száma és mérete sem volt alkalmas a jelenlegi dolgozói létszám befogadására. Eddig csupán egyetlen fejlesztõ terem állt mind a sajátos nevelési igényû, mind a tehetséges diákok rendelkezésére. Ezért volt szükséges kialakítani még egyet helyiséget. Ezeket a termeket is korszerû eszközökkel láttuk el, mert a meglévõ eszközök elavultak, hiányosak voltak. Az iskolafelújítás során kiemelt figyelmet fordítanak a kistérségi együttmûködések fokozottabb ösztönzésére, az intézmények vertikális integrációjára, intézményi együttmûködések kialakítására és erõsítésére. Megteremtõdött a vépi iskolába járó tanulók esélyegyenlõsége, javult a nevelésoktatás színvonala, a tanulási környezet modernizálódott, az információs- és kommunikációs technológiai eszközök befogadását lehetõvé tevõ infrastrukturális feltételek létrejöttek, a felújítás révén az üzemeltetési költségek csökkentek, az épület hosszú távú fennmaradása és gazdaságos, energiatakarékos üzemeltetése biztosított. Javult az intézmény eszköz-ellátottsága a sajátos nevelési igényû tanulók neveléséhez, oktatásához szükséges speciális eszközök, berendezések tekintetében. folytatás a 5. oldalon


A ciklus

utolsó ülése

VÉP Város Önkormányzatának Közéleti és Kulturális havilapja

VÉPI KRÓNIKA

Pezsgõvel és pogácsával búcsúztatták a választási ciklust szeptember 15-én Vép város és Bozzai képviselõi a Hatos Ferenc Általános Iskolában megtartott testületi ülésen. Napirenden szerepelt Vép településszerkezeti, építési és szabályozási terve, amelynek módosítása több kedvezõ elemet is tartalmaz majd a vépieknek. Szomorú helyzetet vázolt viszont az adóigazgatási beszámoló, mely szerint Vépen az adófizetési morál rossz. A testületi ülés végén a bizottsági elnökök négy évrõl szóló tapasztalatai hangzottak el. Vép új rendezési tervet készítetett, amely a jövõben jobban igazodik majd a lakosság igényeihez. A módosítást a helyi vállalkozók, és az önkormányzat finanszírozta. Rápli Pál építészmérnök örömének adott hangot, mivel egy politikai ciklus alatt sikerült a folyamatot véghezvinni. - Másfél-két év volt a tervezési folyamat, miközben rengeteg jogszabályi problémát kellett áthidalni – emelte ki a tervezõ. Mint mondta, a terv két részre bontható, míg az egyik a teljes közigazgatási területre vonatkozó álmokat tartalmazza, addig a másik rész konkrétan a lakosságot érinti. A tervezésnél alapelvként

merült fel, hogy minden lakóház megmaradjon, védelmet élvezzen, tehát soha senkit sem kell szanálni a távoli jövõben sem. A rendezési terv célja az, hogy minél többen maradjanak Vépen, telepedjenek le, így lehetõvé válik, hogy egy telken akár több generáció is építkezhessen. A képviselõk részérõl több kérdés is felmerült. Kiricsi Miklós a kerékpárútról érdeklõdött, tudni szerette volna, hogyan érinti a telkeket. Rápli Pál szerint a kerékpárút nyomvonala nem biztos, hogy jó helyen van, ezt azonban a rendezési terv nem dönti el. Felmerült egy temetõ mellé tervezett körforgalom építése is, ám errõl a szakember elmondta, hogy nem valósítható meg, mivel nem minden ágból érkezik arányosan a forgalom. Lemondással végzõdött a Tudás Fája Közalapítvány közhasznúsági jelentése. Horváth Zoltánné, a kuratórium elnöke megköszönve a 13 éves támogatást lemondott tisztségérõl. Ezzel együtt több kuratóriumi tag is benyújtotta lemondását a testületnek. Az elhangzott vélemények arról szóltak, hogy a közalapítvány jól gazdálkodott, munkája hasznosnak bizonyult. Az elnök megköszönte a munkatársak precíz munkáját, akik összetartó és jó csapatot alkottak az elmúlt években.

EREDMÉNYEK ÉS ÚJ FELADATOK A mai demográfiai folyamatok ismeretében meglepõ beszámolót tett közzé Takács Józsefné, a Vadvirág Óvoda vezetõje. Az elmúlt egy év zavartalannak bizonyult a munkatársak helytállásának köszönhetõen. A vezetõ hangsúlyozta, hogy az óvoda kihasználtsága közel 100 százalék volt tavaly, az ovisok száma pedig már most elérte a tavalyit, decemberre száznál többen lesznek. A képviselõk elégedettek voltak a beszámoló által közölt adatokkal, de kiemelték a szöveg élményszerûségét, amivel a szerzõ élvezetesebbé tette az anyagot. Felmerült a kisebbséghez tartozó gyerekek „becsalogatása” az óvodába. Takács Józsefné ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy három kisebbséghez tartozó gyerek már jár az óvodába, ráadásul a szülõk is szívesen hozzák õket, mert a gyerekek jól érzik magukat a közösségben. Elfogadta a testület a közös fenntartású intézmények elsõ féléves költségvetésérõl szóló beszámolót. Az elõterjesztés kapcsán szóba került az a 35 millió forint, amelyet az önkormányzat átcsoportosított ahhoz, hogy a Rákóczi utca felújításához szükséges önerõ biztosítva legyen. Kiricsi Miklós hangsúlyozta, hogy a kiadási oldalon túlfutás jelentkezett az átcsoportosítás miatt több intézménynél. Varga Gyula polgármester hozzátette, hogy plusz kiadások keletkeztek, de a fedezet elõteremthetõ, az iparûzési adóból származó bevételek is úgy alakulnak majd, hogy év végén eredményes beszámolót

Kistérségi

forgatag

Ezen az esõkkel tarkított szombati napon mi is részt vettünk szeptember 4-én a szombathelyi Fõ téren megrendezett hagyományos kistérségi rendezvényen. A kistérség 40 településébõl az idén csak kevés település gondolta úgy, hogy bemutatkozik, elhozza értékeit, melyekért érdemes felkeresni õket. Városunkból egy fotóválogatással a Világ Közepe Fesztivált mutattuk be és nagy sikere volt a gyermekek körében a világ kö-

zepe lufiknak. A színpadon – ahol a mûsorvezetést Iszakné Koszorús Judit mûvelõdési ház vezetõnk vállalta – a Gál Pál – Sinkó Pál kettõs lépett fel Vépet képviselve. A rendezvényre rányomta bélyegét a változó, erõsen õszies idõ, és valószínû a közelgõ önkormányzati választások hangulata is. A kis számú közönség azonban lelkes tapssal köszönte meg a fellépõk korrekt, lelkiismeretesen felkészült mûsorát. -KoPé-

2


Sikeres pedagógiai programok

Aschau 2010

Kovács Péter alpolgármester hozzászólásában leszögezte: ehhez a programhoz többet már nem lehet hozzátenni, az esetleges jövõbeni módosítások pedig attól függnek, hogy a kormány milyen oktatási politikát követ. Az óvodai programról alkotott szakértõi vélemény úgy fogalmazott, hogy a Vadvirág Óvoda nevelési koncepciója „kedves, aranyos és emberközeli”, minden szempontból a gyerekekre koncentrál. Kifejezetten fontos az óvoda-iskola átmenet újraértelmezése, amely a programból kiolvasható, az innovációs munka és a módszertani szabadság alkalmazása pedig figyelemreméltó.

Vép – Bozzai Önkéntes Tûzoltó Egyesület szeptember 4-én az ausztriai Aschau társtûzoltóktól meghívást kapott tûzoltóautók avatására. Az eseményen az egyesület küldöttei díszegyenruhában jelentek meg. Az ünnepségen a helyi polgármester az aschau-i tûzoltóknak átadott egy Opel és egy Iveco típusú tûzoltógépjármûvet. Az autók értéke 110.000 EURO teljes felszereléssel. Majd az ünnepség végén felajánlották régi VW típusú gépjármûvûket a vépi tûzoltóknak.

Felajánlás az Önkéntes Tûzoltó Egyesület javára

nak a legtöbben az önkormányzatnak. A magánszemélyek kommunális adóval június végéig közel négymillió forinttal tartoztak, ebbõl azonban már érkezett befizetés az önkormányzat számlájára. Az iparûzési adó esetén súlyosabb a helyzet, mint elhangzott, hatalmas összegekkel tartoznak a cégek a városnak. Az elõírt 111 millió forintnak csupán a fele folyt be. A szeptemberi befizetéseknél a bevétel változhat. Az elmúlt idõszakban fizetési késedelem miatt 38 ügyfelet szólított fel a hivatal, ám a szomorú tapasztalat az, hogy sokan nem is foglalkoznak a felszólítással sem. A hosszúra nyúlt ülés utolsó napirendjeként a bizottsági elnökök számoltak be az elmúlt négy év tapasztalatairól és eredményeirõl.

Barabás Tamás Széchenyi utcai lakos önzetlen segítségével a meglévõ tûzoltóautóhoz új akkumlátort kaptunk, ezúton szeretnénk megköszönni a támogatást. Köszönet az Egyesület nevében

Felhívás Tisztelt Lakosok, hamarosan indul a fûtési szezon, ezzel együtt a tüzelõberendezések használata. Felhívjuk mindenki figyelmét a berendezések biztonságos üzemeltetésére, a tûzesetek, balesetek elkerülése érdekében. Kérjük saját érdekükben, szakemberrel ellenõriztessék a kazánokat – kandallókat - kályhákat, valamint a kéményeket - szellõzõket és ügyeljenek a tüzelõanyagok biztonságos tárolására.

VÉPI KRÓNIKA

tehet a testület. Sok feladat áll még a város elõtt, a mûvelõdési házra is ráférne már egy homlokzati felújítás, ám ez a testület mindent megtett, hogy a lehetõ legtöbb területen fejlesztést vigyen véghez. A képviselõk meghallgatták a Hatos Ferenc Általános Iskola és Mûvészetoktatási Intézmény munkájáról szóló elõterjesztést. A polgármester kiemelte az iskola TÁMOP projektjét, amellyel korszerûsödhetett az oktató-nevelõi munka az iskolában, valamint kitért az intézmény felújítására is. Mint mondta, már csak az elszámolás maradt hátra, és a 25-én esedékes ünnepélyes avatás. Nem megfelelõ az adófizetési morál Vépen sem. Az adóigazgatás helyzetérõl szóló beszámolóból kiderült, hogy az iparûzési adóval és a gépjármûadóval tartoz-

VÉP Város Önkormányzatának Közéleti és Kulturális havilapja

Iskolai és óvodai pedagógiai programot fogadott el a testület szeptember elsején a mûvelõdési házban megtartott ülésén. Molnár Istvánné, a Hatos Ferenc Általános Iskola igazgatója beszámolt a TÁMOP projekt sikeres lebonyolításáról és a szakértõi véleményekrõl. A képviselõk megismerhették a szakértõi véleményt is, amely alapvetõen pozitívan értékelte az iskolai programot. „Korrekt, tartalmilag és formailag teljes, a program a humanisztikus pedagógiai alapelveket követi. Azon kívül, hogy a jogszabályoknak mindenben megfelel, a dolgozat kitér a közoktatási modernizációra. Lényeges elem a kompetenciafejlesztés”.

TÛZOLTÓSÁGI HÍREK

Jövõre megújul

a Rákóczi utca

Közel 138 millió forintból újulhat meg a Rákóczi utca – hangzott el a legutóbbi testületi ülésen. A Rákóczi utca tehermentesítõ gyûjtõút felújítása azonban csak hosszas elõkészület után kezdõdhet el, miután a város szerzõdést köt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. Ezután indulhat el a közbeszerzési eljárás, amelynek végeredményeként szerzõdhetnek a kivitelezõvel. A munka feltehetõen jövõ év elején kezdõdhet, és 2011-ben be is fejezõdik. Az önkormányzat ugyanakkor kéri azokat a Rákóczi utcai lakókat, akiknél a gerincvezetékrõl nincs bekötve a közmû, hogy februárig rendeljék meg a munkát, mivel az új útburkolat a szerzõdés értelmében 10 évig nem bontható fel. vk

3


Folyamatban

a repülõtér építése

FINISBE ÉRTEK A TERVEZÉSI MUNKÁK

VÉP Város Önkormányzatának Közéleti és Kulturális havilapja

VÉPI KRÓNIKA

Közel fél év csend után újra a figyelem középpontjába kerülhet a Vát és Porpác közigazgatási területére tervezett nemzetközi repülõtér. Alig egy évvel ezelõtt a kormány kiemelt jelentõségû beruházássá nyilvánította a 110 milliárd forintból épülõ repülõteret, az azóta eltelt idõben viszont szinte alig lehetett hallani arról, hogy hol is tart pontosan a projekt. A Vát-porpáci repülõtér története több éves múltra tekint vissza. A Sia-Port Kft. évekkel ezelõtt azzal a tervvel kereste meg az érintett településeket, hogy egy napi ötven repülõgép mozgásával járó nemzetközi cargo kifutópályát építene a hozzá tartozó létesítményekkel együtt. A hatalmas tõkét megmozgató beruházás felforgatta a helyiek életét, sokan nyugalmuk, házuk elvesztésétõl is féltek. Végül egy ügydöntõ népszavazás pontot tett a történet végére, a lakók hozzájárultak az építéshez. Ezzel aztán elindult egy kevésbé látványos folyamat, amelynek során módosították az Országos Területfejlesztési Törvényt, így a Vát és Porpác települések mellé tervezett repülõtér már szerepelhetett a nemzeti repülõterek sorában. A kormány végül év elején hosszas egyeztetések után kiemelt pro-

jektté nyilvánította a repülõtér építését, amivel melynek révén az engedélyezési folyamat kezelése elsõbbséget élvez.. Az azóta eltelt fél évben gyakorlatilag nem lehetett hallani a projektrõl. Felkerestük a beruházásért felelõs Barta Balázst, a SIA-Port Kft. ügyvezetõjét, aki arról tájékoztatott, hogy a háttérben folyamatosan zajlott a munka, az egyeztetések és a tervezés szintjén. - Amikor megszületett a kiemelt projektrõl szóló kormányhatározat, Sanghaiba utaztunk a kínai befektetõ partnerhez, hogy megmutassuk, mennyire komolyan elkötelezte magát a magyar fél a beruházás mellett. Február végén a kínai partner látogatott el Magyarországra, ahol a generálkivitelezõi elõszerzõdés is aláírásra került. Konkrét lépésekrõl tárgyaltak, például pontosították a létesítmény mûszaki elõkészítését. Közben mi bevontuk a helyi tervezõket, akik megbízást kaptak a kifutópálya, a közúti és vasúti kapcsolódás tervezésére. Az elmúlt fél évben tehát tervezési munkák zajlottak, a látványosabb szakasz majd csak ezután jön – tájékoztatott Barta Balázs. A következõ lépés a teljes dokumentáció összeállítása lesz, hogy amikor zöld utat kap a beruházás, azonnal kezdõdhessen az építkezés. Barta Balázs elmondta, hogy az engedé-

Egy új fejezet a szakképzõ iskola szerviz mûhelyében! 2009 õszén felröppent a hír, januártól megszûnik a „zöldkártya” mint önálló tevékenység. Szervizünk hosszú éveken keresztül nyújtotta ezt a szolgáltatást, mely komoly bevételi forrásként biztosította a mûhely kihasználtságát. A hír hallatán az iskola vezetésével egyetértésben úgy döntöttünk, hogy a további mûködés érdekében egy újabb, de nagyobb felelõsséggel járó szolgáltatással, mûszaki vizsgáztatással és eredetiség vizsgálattal helyettesítjük a zöldkártya kiadást. A mûhelyben lévõ mûszerek, berendezések rendszerbe állítását még 2009 novemberében megkezdtük. 2010. január elején beiskoláztak mûszaki vizsgabiztosi tanfolyamra.

Májusra sikerült külsõs vizsgabiztos bevonásával megteremteni a szerzõdés beadásához szükséges személyi feltételt. Július 9-én a Nemzeti Közlekedési Hatóság „Hatósági szerzõdést“ kötött iskolánkkal, és júniusban kigördült az új vizsgasorról az elsõ személygépkocsi, amit azóta már több különbözõ típusú és kategóriájú jármû követett. Az újabb fejlõdés ezen a téren szeptember 16-án történt, amikor megkaptuk a vizsgasorhoz szükséges MSZ EN ISO 9001:2009 minõsítést. Remélem ezekkel a tevékenységekkel nem csak az iskola, de a város fejlõdését is elõsegítjük. Vajkovics János Szervizvezetõ - Vizsgabiztos

lyezéssel kapcsolatos szakmai támogatást egy kínai tervezõiroda végzi (a konkrét vizsgálatokat és koordinációt természetesen hazaiak), a technikai tervezésben pedig amerikai mérnökök is közremûködnek . Amennyiben minden engedély megérkezik, egy-másfél év kell, hogy a munkagépek felvonulhassanak a területen és elkezdjék a munkát. - Egyeztetéseket folytatunk az új kormánnyal és az illetékes szaktárcával. Szerencse, hogy a Vas megyei politikusok továbbra is pozícióban maradtak, hiszen komoly hatással lehetnek a repülõtér ügyére. Õk is belátják, hogy a beruházás politikától független, nemzetgazdasági érdek, hiszen nagyszámú munkahelyet hoz létre. Ezért azt gondoljuk, hogy az állami szerepvállalás egy ekkora tervben elengedhetetlen – szögezte Barta Balázs, aki a repülõtér munkahelyteremtõ képességérõl elmondta, hogy a repülõgépszerviz bázisán, a repülõtéren és a kiszolgáló létesítményekben összesen 2200 fõ dolgozhat majd, az épülõ új ipari parkban pedig további 3000 ember helyezkedhet el. A vépi ipari park jelentõs felértékelõdésével is lehet számolni, ami újabb letelepedõ vállalatokat hozhat a térségbe, a város ingatlanainak értéke pedig a jelenleginél jóval magasabb lehet majd. og

TÁJÉKOZTATÓ AZ EBEK OLTÁSÁRÓL Tájékoztatjuk az ebek tulajdonosait, hogy veszettség ellen be kell oltatni a három hónapnál idõsebb ebeket. Az eboltás idõpontjai: 2010. október 4. (hétfõ) délután: 15.00 órától – 18.00 óráig • 2010. október 5. (kedd) délelõtt: 9.00 órától – 12.00 óráig • 2010. október 7. (csütörtök) délután: 15.00 órától – 18.00 óráig. Az eboltás helye: önkormányzat udvara (Vép, Rákóczi u. 8.) Az oltásért ebenként 3.000,- Ft-ot kell fizetni. Kérjük az ebek tulajdonosait, hogy az állatok oltási könyvét hozzák magukkal. Az eboltást rendelet írja elõ, melynek elmulasztása szabálysértésnek minõsül és pénzbírsággal sújtható. Polgármesteri Hivatal

4


VÉP Város Önkormányzatának Közéleti és Kulturális havilapja

EURÓPAI SZÍNVONAL A VÉPI OKTATÁSBAN

Megújult

az iskola telezõk. Az új épület 523 m²-rel növelte meg az iskola összterületét, amely így 2553 m² lett.

A kompetencia alapú nevelés és oktatás fejlesztése A felújítással és bõvítéssel egy idõben az iskola korszerû taneszközöket szerzett be, pedagógusai széleskörû akkreditált képzésen vettek részt a TÁMOP által támogatott projekt keretében. A program egyik legfontosabb eleme volt a tanárok felkészítése az új tanulásszervezési eljárások bevezetésére. A 2009/10-es tanév során 28 pedagógus 54 tanúsítványt szerzett, összesen 1710 tanfolyami óra keretében. A tananyagok elsõdleges célja az volt, hogy megismertessék a pedagógusokkal az új tanulásszervezési eljárásokat, a digitális eszközök használatát, az integrált nevelés lehetõségeit, valamint mindezek gyakorlati megvalósításának módjait. A projektben megfogalmazott célok elérését 8 szaktanácsadó 11 szakfeladaton 510 szakértõi órával segítette. Az iskola a képzésen túl megfelelõ taneszközöket is beszerzett. A bevont pedagógusok munkáját notebook-ok segítették. Sok modern eszközzel gyarapodott az intézmény: nagy teljesítményû fénymásolók, fényképezõgép, nyomtatók, számítógépek, projektorok, informatikai eszközök állnak a tanárok rendelkezésére. Pénzügyi és szakmai tervek készültek egész tanévre. A pedagógusok plusz munkáját anyagiakkal is elismerhették. Az intézmény egész évben megvalósíthatta önálló innovációit. - Angol, német képes szótár. - Víz minden formában. - Öko iskolai programok, amelyek egész évben színesítették a tanulók életét.

Nagy sikere volt a 3 hetet meghaladó projekteknek: - Idõutazás az ókori Hellászba - Ismerkedés Ausztráliával és Új Zélanddal A projektzáró napokon az egész tanulóifjúságon kívül a szülõk és a fenntartó képviselõi is részt vettek (pl: a görög projektnél görög salátát készítettek a tanulók, olimpiai számtanórát tartottak a pedagógusok, a diákok rajzoltak, festettek és készült egy görög hajó, melyen képzeletben utazhattak. Egész évben alakult, formálódott a program és a helyi tanterv, hogy a korszerû módszerek, eljárások a dokumentumokban is megjelenjenek. Jó gyakorlatokat is vásárolt az iskola, így több intézmény pozitív tapasztalatait is beépíthetõ lett az oktató-nevelõ munkánkba. Rendkívül mozgalmas tanév volt a 2009/2010-es év hisz négy különbözõ he-

lyen folyt a tanítás. Ilyen körülmények között kellett a TÁMOP program elvárásainak is megfelelni. A projekt elõkészítése már 2009 tavaszán elkezdõdött. A Hatos Ferenc Általános Iskola pedagógusainak nem ez volt az elsõ EU-s pályázata, hiszen már 10 éve sikeresen részt vettek intézmények nemzetközi együttmûködésében. (Több fejlett nyugat-európai ország oktatáspolitikáját tanulmányozatták.)

VÉPI KRÓNIKA

5

folytatás az 1. oldalról A megvalósult infrastrukturális fejlesztések között kiemelhetõ az akadálymentesítés, és az energiatakarékosság. Az akadály-mentesítéssel valamennyi épületrész szintjei, nyílászárói és közlekedõi akadálymentes kialakításúak lettek, idõjárási hatásoktól védettek. Az iskola valamennyi épületének összes helyiségébe el lehet jutni akadálymentesen. Minden szárnyban található legalább egy akadálymentes mellékhelyiség. Az energiatakarékosság megteremtése érdekében a nyílászárók mind a régi, mind az új épületen mûanyag, hõszigetelõ és ütésálló üvegezést kaptak. Az alulról hûlõ födémszakaszok hõszigetelést kapnak. A termek közötti válaszfalak, és a termek és közlekedõk válaszfalai hanggátló válaszfaltéglából készülnek. A fûtéskorszerûsítés nyomán az új részben a fûtõtestek szabályozható termosztáttal kerültek felszerelésre; az aulába padlófûtés került. Az aulát hõvisszanyerõs hûtõ-fûtõ klímagéppel és légtechnikai rendszerrel alakították ki. A pályázat végrehajtása során az iskola a sajátos nevelési igényû diákok fejlõdését elõsegítõ eszközöket szerzett be, többek között fejlesztõ játékokat, logopédiai alapkészletet, tükröt. A nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges berendezések beszerzése keretében a folyosóra fa beépített szekrényeket építettek be a diákok kabátjainak és táskáinak kultúrált tárolása céljából. Ezen kívül az új számítástechnika termet is be kellett rendezni. Ide új számítógép-asztalok és hozzá tartozó székek; tanári asztal és szék, valamint tárolószekrény került. A régi épületek informatikai fejlesztése, valamint az új épületrészben természetesen megtörténik az (IKT) komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása: elektromos kábelezés valamint kábelezés számítógépes munkahelyek kialakításához. Összesen 38 akadálymentes épített vagy felújított helyiséget adtak át a kivi-


Két év múlva épülhet

VÉP Város Önkormányzatának Közéleti és Kulturális havilapja

VÉPI KRÓNIKA

a biomassza erõmû

folytatás az 1. oldalról Meggyõzõnek bizonyult az a nyári üzemlátogatás, amelynek keretében a vépiek megismerkedhettek a Szentgotthárd-Heiligenkreuz-i Ipari Parkban mûködõ faapríték tüzelésû biomassza erõmû mûködésével. A vépi képviselõ-testület azonban kikötötte, hogy az erõmû csak abban az esetben élvezi a támogatást, ha a projekt minden jogszabályi és környezetvédelmi elõírásnak megfelel. A beruházó a nyugat-európai befektetõi háttérrel rendelkezõ BIO-NRG Kft. 11 milliárd forintból egy 14 megawatt villamos, és 5 megawatt hõkapacitású szilárd biomaszsza tüzelésû erõmûvet épít Vép határában. Csalavári László, a cég szóvivõje elmondta, hogy Vép ideális helyszín egy ilyen beruházáshoz. Az

alapanyag elérhetõsége, a logisztikai rendszer kiépítettsége mellett lehetõség van a villamos hálózathoz történõ közvetlen csatlakozásra is, amely alapfeltétele annak, hogy a lehetõ legkisebb veszteséggel tápláljanak áramot a villamos rendszerbe és csökkentsék a beruházás költségeit. Az erõmû nagyot lendíthet a helyi gazdaságon, az iparûzési adóbevétel mellett a munkahelyteremtõ hatása sem elhanyagolható. - A megújuló energiák közül a biomaszsza az egyetlen, amely térségfejlesztõ hatással bír. Az üzemeltetéséhez 35-40 ember foglalkoztatása szükséges, de a beszállítói oldalon is több mint száz munkavállaló megélhetését lehet biztosítani közvetett módon – hangsúlyozta Csalavári László. Az erõmû alapanyaga gyenge minõségû fásszárú növény lesz. A faapríték üzemeket számos kritika érte már országszerte, sokan az erdõk kiírtásától tartanak. A szóvivõ ezzel kapcsolatban megjegyezte: olyan fát használnak, amely más területen nem hasznosítható. A magyar erdõgazdálkodás európai szinten is egyedülálló, jelenleg a szükségesnél ötmillió köbméterrel több fa termelõdik a magyar erdõkben évente, amely úgy termelhetõ ki, hogy nem esik kár

Öregfiúk a Balatonnál A vépi futballisták öregfiúk csapata nyári zárórendezvényét Badacsonyban tartotta meg. – Népes csapattal érkeztünk a Balaton partjára, ahol a fürdés mellett természetesen nem maradt el a foci sem, a homokos pályán. A kellemes idõben természetesen megkóstoltuk a jó balatoni borokat is – mondta el a Vépi Krónikának Zátonyi Zoltán.

Szeptember második hétvégéjén ismét összejött a csapat családostól egy kellemes délutánra a vépi sportpályánál, ahol különbözõ finomságokat sütöttek a város kemencéjében. – Az ételek finomak voltak, amit nagyon köszönünk elsõsorban Györgyfalvai Sándornak. A kellemes napot este tábortûzzel zártuk – tette hozzá Zátonyi Zoltán.

a természetes populációban. Az késõbbi idõszakban ún. energiaültetvények fedezik majd az áram elõállításához szükséges alapanyag egy részét. A környezetvédelmi szempontok mellett a beruházó szerint a hagyományos ipari tevékenységre jellemzõ zaj- és porszennyezés sem lesz tapasztalható, de a szállítójármûvek útvonalát is gondosan kijelölték, amely a lakott területeken kívül halad majd. Mivel a lakosságot élénken foglalkoztató üzem építésérõl van szó, a BIO-NRG szóvivõje kiemelten kezeli a lakossági kapcsolattartást, hogy az esetleges tájékoztatási hiányból fakadó panaszok, kérdések gyorsan tisztázhatók legyenek. Létrejött a BNRG fan club a Facebook oldalán, ahol bárki érdeklõdhet az illetékesektõl a beruházás folyamatával kapcsolatban. vk

Szeptemberi újszülöttünk: Szalai Tímea és Hegedûs Zoltán fia: Dávid, Zoltán

Házasságkötés Takács Balázs és Dombai Viktória Tamás Csaba és Szalai Lilla

Haláleset Moór Ferencné Lakatos Katalin szül: 1931. Kinizsi u. 15. • Szijj Lajosné Magyar Veronika szül:1930. Dózsa u. 24. • Kányási Dezsõné Tóth Mária Ilona szül: 1950. Berzsenyi u. 35. • Papp Józsefné Káhl Ilona szül: 1921. Rákóczi u. 19. • Füzi István szül:1962. Rákóczi u. 71. • Varga Csaba szül: 1963. Rákóczi u. 145.

i m p r e s s z u m

Vépi Krónika Vép Város Önkormányzatának lapja Felelõs szerkesztõ: Óvári Gábor • citicom@chello.hu; Kiadó: North Communications Kft. 9700 Szombathely, Szent Imre Herceg u. 150. Felelõs kiadó: Bakó Béla • ügyvezetõ igazgató Grafika, tördelés: Mittl Attila • info@mittl.hu Nyomda: Mezti Nyomda Vép Hirdetés: Szabó Edgár 06 20 911-3596 ISSN 2060-1832

6


p

r

o

Egyéb programok Október 5-9. Családi Könyvtári Napok • Október 5. 18.00 Mesélj Nekem Fotópályázat és kiállítás • Október 6. 16.00 Zenés verses elõadás kicsiknek és nagyoknak • Október 6. 16.00 Veterán Motoros Klub • Október 7. 16.00 Az olvasás gyönyörûsége Beszélgetés Nagy János költõ-pedagógus- nagypapával • Október 8. 16.00 Az égig érõ fa Mesés játszóház • Október 9. 15.00 Családi vetélkedõ a mesék világában • Október 14. 13.00 Karitász Szociális Vásár • Október 27. 14.00 Baba-mama klub.

a

m

a

j

á

n

l

ó

Vépiek a mozgásfesztiválon A Magyar Szabadidõsport Szövetség 2010. szeptember 5-én rendezte meg a XII. Nõi Mozgásfesztivált, mely része az Önkormányzati Minisztérium kiemelt események rendezvénysorozatának. A Millenárison megtartott rendezvényen hetvenhárom mozgásformát próbálhattak ki az érdeklõdõk. A szervezõk adatai szerint több mint 5700 nõ választotta az aktív kikapcsolódásnak ezt a formáját. Az eseményen részt vett Czene Attila, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium sportért felelõs államtitkára és Balogh Gábor miniszterelnöki tanácsadó is. A mozgásfesztiválnak két háziasszonya volt: Póth Diána mûkorcsolyázó és Südi Iringó táncmûvész, a fõvédnökséget pedig Monspart Sarolta vállalta el. Az ország minden megyéjébõl érkeztek versenyzõk, ahol Vas megyét Vép város csapata képviselte. A 28 fõs kis társaság egy kellemes, élménydús napot tölthetett el a fõvárosban. A mozgásfesztiválon 4 kategóriában mérhették össze tudásukat a résztvevõk. Minden kategóriá-

ban remek egyéni eredmények születtek, melyekre Vas megye nagyon büszke lehet. 12 év alatti kategória 1. helyezett Zátonyi Kata • 13 – 25 év közöttiek 3. helyezett Szalai Anélia • 26 – 44 év közöttiek 2. helyezett Balikóné Németh Katalin, 3. helyezett Soós Eszter • 45 év felettiek 4. helyezett Török Lászlóné. A megyék közötti megmérettetésben is remekül helyt állt a Vas megyei csapat, ahol az elõkelõ 2. helyet szerezte meg. A csapat tagjai: Dankovits Martina, Horváth Cintia, Segyevy Mónika, Zátonyi Kata, Buzás Zsófia, Habda Viktória, Gyárfás Dolóresz, Hende Dóra, Pradalits Dorina, Szalai Anélia, Tancsics Dóra, Segyevy Nikoletta, Pradalitsné Andóczi Tünde, Balikóné Németh Katalin, Kopácsi Zsuzsa, Süle Viktória, Zátonyi Imréné, Tancsicsné Balogh Erzsébet, Szalainé Kozma Katalin, Schrammer Nikoletta, Sasvári Emõke, Gyárfás Edina, Csanádi Csilla, Soós Eszter, Kajtár Csabáné, Szemes Gyuláné, Soós Lászlóné, Török Lászlóné.

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub programja (csütörtök 14,00-16,00) • Október 14. Szalonnasütés • Október 21. Gyümölcsnap (Ételek, díszek õszi gyümölcsökbõl) • Október 28. Vers, zene, ének.

Családi Könyvtári Napok 2010. október 4-10.

7

A Vépi Mûvelõdési Ház és Könyvtár Fotópályázatot hirdet „Mesélj nekem!„ címmel. Az olvasással, könyvvel kapcsolatos családi fotókat beküldhetik e-mail címünkre: mhkvep@netkabel.net , vagy elhozhatják személyesen a mûvelõdési házba. Kérjük mellékelni a pályázó nevét és címét. A papíralapú képeket visszaszolgáltatjuk. A képekbõl kiállítást rendezünk 2010. október 5-én a Mûvelõdési Ház és Könyvtár tárgyalójában. A képek október 1-tõl a www.vep.hu weboldal könyvtár oldalán is láthatóak, és szavazni lehet rájuk a fenti email címen vagy a Vépi Krónikában megjelent és a kiállításon kiadott szavazólapokon. A legsikeresebb képek beküldõi 2010. október 09-én könyvjutalomban részesülnek.

Jártunk a Szûz Anyánál Az egyházközség szervezésében szeptember 18-án elzarándokoltunk a magyarok védõszentjéhez Mariazell-be. Százhatvanan utaztunk három busszal, locsogó esõben. A jó Isten meghallgatta imáinkat, Mariazell-ben gyönyörû idõ várt bennünket. A Kálváriánál imádkoztunk, majd szabad program után 14 órakor elindultunk a balogunyomiak 50 fõs csoportjával együtt körmenetben a szentmisére zászlókkal, ke-

reszttel, énekszóval. A fõtemplomban a fõapát úr bemutatta a csoportot, majd az altemplomban Németh Tamás plébános Úr tartott szent misét. Hazafelé útba ejtettük a Mariaschutz-i templomot egy rövid áhítatra. Kellemesen elfáradva, de lelkiekben gazdagodva tértünk haza. Úgy búcsúztunk el, hogy két év múlva újra felkeressük a Szûz Anyát. Németh István

VÉPI KRÓNIKA

Állandó programok Hétfõ: 17.00-18.00 Gyógytorna Kedd: 08.00 – 10.30 Falugazdász fogadóórája • 15,00 - 16,30 Gitár oktatás • 16.30 – 19.30 Foltvarró szakkör ( október 5-tõl) • 17.00 – 19.00 „Jóga mindenkinek” • 19.00 – 20.00 Aerobic Szerda: 16.00 – 19.00 Sakk szakkör Csütörtök: 14.00 – 16.00 Nyugdíjas klub • 18.00 – 19.30 Hastánc Klub Péntek: 16.30 - 18.00 KARATE • 17.00 – 19.00 Gyermek Sakk szakkör • 17.00 – 18.30 Hastánc Klub Kezdõ • 19.00 – 20.00 Aerobic

r

VÉP Város Önkormányzatának Közéleti és Kulturális havilapja

Mûvelõdési Ház és Könyvtár

g


Színtársulati meghívó! Városunk színházszeretõ lakosai, most hozzátok szólunk. Szeretnénk megvalósítani, hogy helyben, a mi kultúrházunkban, vagy akár szabad téren is rendszeresen szórakoztassunk benneteket. Ennek a mi településünkön már nagy hagyományai vannak, csak ezt kell követnünk. Álljon itt bizonyságul az 1950-es években készült fénykép, ahonnan boldog, mosolygós arcok néznek ránk. Az idõsebbek még talán emlékeznek, hogy bizony stresszes és koplalós idõszak volt, s ez mégsem látszik a fotón.

Kérem a város minden polgárát, akiben van játékos kedv, van ideje, jöjjön és tartson velünk! Szeretnénk létrehozni egy olyan közösséget, ahol szellemileg épülhetünk, magunkat és másokat is szórakoztatunk. Katzler Hilda tanárnõ iskolánkban végzett sok éves mûvészi tevékenysége – gondoljunk csak a Padlás címû elõadásra – garancia a színvonalas munkára. Alakuló összejövetelünk: 2010. október 6-án a kultúrház nagytermében lesz 18 órakor.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Hende Lajosné

vepikronika_2010_09  

EURÓPAI SZÍNVONAL A VÉPI OKTATÁSBAN Több mint 230 millió forintból újul- hatott meg a Hatos Ferenc Általános Iskola. Ez az összeg nem csupán...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you