Page 1

Zakres wydajnoœci dla poszczególnych typoszeregów wentylatorów dachowych

VIVO / VIVO.P

15740

ROOFTEC

15300

ISOROOFTEC

15300

VIVER / VIVER.P

13740

CAPP / CAPP.P

1360

0

5000

10000

15000

20000

25000

Vmax [m3/h]

Oznaczenia typoszeregów urz¹dzeñ:

ROOFTEC 2-220/2600S S – modele jednofazowe (230V, 50Hz) T – modele trójfazowe (400V, 50Hz) wydajnoœæ maksymalna wentylatora w m3/h wymiar nominalny wirnika wentylatora w mm iloœæ par biegunów silnika, nominalna prêdkoœæ obrotowa: 2 = 2800 obr./min 4 = 1400 obr./min 6 = 900 obr./min 8 = 700 obr./min nazwa modelu/typoszeregu

2

strongair solutions


wentylatory dachowe CAPP

CAPP CAPP.P

konstrukcja: Dachowy wentylator promieniowy z poziomym wylotem powietrza. Konstrukcja wentylatora sk³ada siê z obudowy wykonanej z wysokiej jakoœci tworzywa sztucznego ASA, odpornego na dzia³anie czynników atmosferycznych i promeniowanie UV, oraz kwadratowej p³yty monta¿owej wykonanej z galwanizowanej blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor szary (RAL 7012). Wentylator posiada poziomy wylot powietrza zabezpieczony siatk¹ o specjalnie profilowanych krawêdziach w celu zwiêkszenia efektywnoœci pracy urz¹dzenia. W celu u³atwienia czynnoœci serwisowych obudowa wentylatora jest uchylna. Górna pokrywa wentylatora stanowi jednoczeœnie os³onê dla kostki przy³¹czeniowej od której wyprowadzono na zewn¹trz przewód zasilaj¹cy. CAPP.P wyposa¿ony jest dodatkowo w zintegrowany wy³¹cznik serwisowy.

CAPP

wirnik: Wywaýany dynamicznie wirnik typu B. £opatki pochylone do ty³u wykonane z tworzywa sztucznego. Wirnik z ³opatkami pochylonymi do ty³u wykazuje wy¿sz¹ sprawnoœæ ni¿ wirniki z ³opatkami pochylonymi do przodu o zbli¿onych parametrach. Dziêki temu tak¿e pobór mocy jest mniejszy.

Wyposa¿enie

ETX p³ynny reg. obrotów (tyrystorowy) str. nr 294

napêd i sterowanie: Jednofazowy (230V, 50Hz) asynchroniczny silnik elektryczny z wiruj¹c¹ obudow¹. Silniki posiadaj¹ wbudowany czujnik temperatury uzwojeñ, z resetem automatycznym. Silniki s¹ przystosowane do napiêciowej regulacji prêdkoœci obrotowej w pe³nym zakresie, przy pomocy regulatorów tyrystorowych lub transformatorowych. W wentylatorach CAPP zastosowano bezobs³ugowe ³o¿yska kulkowe dla d³ugoletniej i bezawaryjnej pracy. Stopieñ ochrony IP 54, klasa izolacji F.

STL p³ynny reg. obrotów (tyrystorowy) str. nr 294

STR-1 5-bieg. reg. ob. (transformatorowy) str. nr 297

maksymalna temperatura pracy:

DSF

45 ÷ 50°C

podst. dachowa do dachów p³ask. str. nr 133

zastosowanie:

CAPP.P

DSS

Wentylacja ogólna obiektów mieszkalnych, biurowych, przemys³owych i u¿ytecznoœci publicznej.

podst. t³umi¹ca do dachów p³askich str. nr 134

DAF króciec wlotowy str. nr 135

DAS z³¹cze przeciwdrganiowe str. nr 135

tablica doboru akcesoriów dla danego wentylatora CAPP: Typ CAPP regulator p³ynny tyrystorowy 5-bieg. regulator transformatorowy Podstawa dachowa zwyk³a Podstawa dachowa t³umi¹ca Króciec wlotowy Z³¹cze p..drganiowe Klapa zwrotna

CAPP 2-190/450S

CAPP 2-220/900S

CAPP 2-250/1400S

CAPP 4-250/700S

ETX 15 STR-1-15L22 DSF 220 DSS 220 DAF 180 DAS 180 DVK 180

ETX 15 STR-1-15L22 DSF 220 DSS 220 DAF 180 DAS 180 DVK 180

ETX 15 STR-1-15L22 DSF 220 DSS 220 DAF 180 DAS 180 DVK 180

ETX 15 STR-1-15L22 DSF 220 DSS 220 DAF 180 DAS 180 DVK 180

DVK klapa zwrotna str. nr 136

dane techniczne Typ CAPP 2-190/450S CAPP 2-220/900S CAPP 2-250/1400S

U

I max

RPM max

t max

L WA

L pA*

m

[m3/h]

V max

D p max P max [Pa]

[W]

[V]

[A]

[1/min]

[0C]

[dB(A)]

[dB(A)]

[kg]

455 900 1360 700

266 430 595 160

68 112 212 60

230 230 230 230

0,3 0,5 1 0,4

2537 2630 2664 1376

45 45 45 50

73 77 81 64

50/42 54/46 58/50 41/33

4,5 5 6 6

CAPP 4-250/700S * - poziom ciœnienia akustycznego mierzony z odleg³oœci 4/10 m

www.harmann.pl

nr katalogowy 12301400 12301200 12301000 12340100

3


wymiary

Typ CAPP 2-190/450S CAPP 2-220/900S CAPP 2-250/1400S CAPP 4-250/700S

A [mm] B [mm] 321 321 321 321

221,4 221,4 221,4 221,4

charakterystyki pracy

4

CAPP 2-190/450S

CAPP 2-220/900S

CAPP 2-250/1400S

CAPP 4-250/700S

strongair solutions


wentylatory dachowe VIVO

VIVO VIVO.P

Poziomy wylot powietrza wentylatorów VIVO zosta³ zabezpieczony aluminiow¹ blach¹ perforowan¹. P³yta monta¿owa zosta³a wyposa¿ona w profilowany lej wlotowy oraz króæce gwintowane pozwalaj¹ce na pod³¹czenie takich akcesoriów jak: przeciwko³nierz, klapa zwrotna czy z³¹cze przeciwdrganiowe. W komplecie dostarczane s¹ œruby monta¿owe.

NowoϾ !

wirnik: Wentylatory zostaùy wyposa¿one w wywa¿any dynamicznie (podwójny stopieñ wywa¿enia w klasie G 6.3) wirnik typu B o ³opatkach pochylonych do ty³u. Wirniki wykonane zosta³y z tworzywa sztucznego lub ocynkowanej galwanicznie blachy stalowej (modele do 280) oraz aluminium (modele od 315). Kszta³t ³opatek zosta³ zaprojektowany tak, aby uniemo¿liwiaæ osadzanie siê t³uszczu oraz innych zanieczyszczeñ mog¹cych wp³ywaæ na parametry pracy wentylatora. Dodatkowo wirnik z ³opatkami pochylonymi do ty³u wykazuje wy¿sz¹ sprawnoœæ ni¿ wirniki z ³opatkami pochylonymi do przodu o zbli¿onych parametrach. Dziêki temu tak¿e pobór mocy jest mniejszy.

VIVO

dane podstawowe: - poziomy wyrzut powietrza - obudowa wykonana z aluminium - wirnik z ³opatkami wygiêtymi do ty³u - napiêciowa regulacja prêdkoœci obrotowej - wy³¹cznik serwisowy (modele VIVO.P) - bezobs³ugowe ³o¿yska kulkowe o wyd³u¿onej ¿ywotnoœci - kompaktowe gabaryty

napêd i sterowanie:

VIVO.P

konstrukcja: Dachowy wentylator promieniowy z wyrzutem poziomym. Konstrukcja wentylatora skùada siê z niskoprofilowanej obudowy zaprojektowanej w kszta³cie oœmiok¹ta, która redukuje straty ciœnienia przep³ywaj¹cego strumienia powietrza, oraz kwadratowej p³yty monta¿owej wykonanej z galwanizowanej blachy stalowej. Modele VIVO.P wyposa¿one w zintegrowany na obudowie wy³¹cznik serwisowy. Obudowa zosta³a wykonana z wysokiej klasy aluminium odpornego na dzia³anie czynników atmosferycznych (AlMg3). Konstrukcja wentylatora umo¿liwia bezproblemowy monta¿ na podstawie dachowej lub cokole murowanym jak równie¿ wykonanie niezbêdnych czynnoœci serwisowych bez koniecznoœci demonta¿u ca³ego urz¹dzenia (dostêp do korpusu silniko-wirnika uzyskuje siê po odkrêceniu kilku œrub mocuj¹cych obudowê do p³yty monta¿owej).

Napæd stanowi¹ jednofazowe (230V, 50Hz) lub trójfazowe (400V, 50Hz) asynchroniczne silniki elektryczne z wiruj¹c¹ obudow¹. Silniki posiadaj¹ wbudowane zabezpieczenie termiczne w postaci czujnika temperatury uzwojeñ z resetem automatycznym (do modelu 315 w³¹cznie) lub posiadaj¹ wyprowadzone na zewn¹trz koñcówki termokontaktu (od modelu 355), które nale¿y pod³¹czyæ do odpowiedniego przekaŸnika ochrony termicznej np. typu S ET10 lub STDT 16. Silniki s¹ przystosowane do napiêciowej regulacji prêdkoœci obrotowej w pe³nym zakresie. Stopieñ ochrony IPX4 (silnik IP54), klasa izolacji uzwojeñ silnika F.

maksymalna temperatura pracy: 50-70oC – w zaleýnoœci od modelu (patrz tabelka dane techniczne).

zastosowanie:

GS

Wentylacja ogólna wyci¹gowa obiektów mieszkalnych, biurowych, przemys³owych i u¿ytecznoœci publicznej. Ze wzglêdu na kompaktowe gabaryty obudowy znajduj¹ szczególne zastosowanie dla obiektów o ma³ej iloœci wolnej przestrzeni dachowej.

wy³¹cznik serwisowy str. nr 311

STL

Typ VIVO

2-220/900S2-220/900S 4-250/750S 4-250/750S 2-250/1400S 2-250/1400S 4-280/1300S 4-280/1000S 2-280/1800S 2-280/1800S 4-315/1900S

wy³¹cznik serwisowy wyù¹cznik Zabezpieczenie termiczne P³ynny Pùynny regulator obrotów 5-bieg. Reg. 5-bieg. Reg. TK Podstawa dachowa Podstawa tlum. Króciec wlot. Zł acze p.drgan. Klapa zwrotna

GS 01 GS 01GS 01 GS 01GS 01 - - ETX 15 ETX 15ETX 15 ETX 15ETX 15 STR-1-15L22 STR-1-15L22 STR-1-15L22 STR-1-15L22 STR-1-15L22 DSF 220 DSF 220 DSF 220 DSS 220 DSS 220 DSS 220 DAF 180 DAF 180 DAF 180 DAS 180 DAS 180 DAS 180 DVK 180 DVK 180 DVK 180

Typ VIVO

4-355/3000S 4-400/4400S

4-450/5800T

4-500/8200T

wy³¹cznik serwisowy Zabezpieczenie termiczne P³ynny regulator obrotów 5-bieg. Reg. 5-bieg. Reg. TK Podstawa dachowa Podstawa tlum. Króciec wlot. Zł acze p.drgan. Klapa zwrotna

GS 01 SET 10 STL 3 STR-1-35L22 STRS-1-35L22 DSF 355 DSS 355 DAF 400 DAS 400 DVK 400

GS 03 STDT 16 STR-4-25L40 STRS-4-25L40 DSF 450 DSS 450 DAF 400 DAS 400 DVK 400

GS 03 STDT 16 STR-4-40L40 STRS-4-40L40 DSF 450 DSS 450 DAF 400 DAS 400 DVK 400

www.harmann.pl

GS 01GS 01 - ETX ETX 15 15 STR-1-15L22 STR-1-15L22 DSF 280 DSS 280 DAF 250 DAS 250 DVK 250

ETX p³ynny reg. obrotów (tyrystorowy) str. nr 294

tablica doboru akcesoriów dla danego wentylatora VIVO:

GS 01 SET 10 STL 3 STR-1-35L22 STRS-1-35L22 DSF 355 DSS 355 DAF 400 DAS 400 DVK 400

Wyposa¿enie

GS 01 GS 01 - ETX ETX 15 15 STR-1-15L22 STR-1-15L22 DSF 280 DSS 280 DAF 250 DAS 250 DVK 250

GS 01 GS 01 - ETXETX 15 15 STR-1-15L22 STR-1-15L22 DSF 280 DSS 280 DAF 250 DAS 250 DVK 250

4-560/11700T 4-630/15700T GS 03 STDT 16 STR-4-40L40 STRS-4-40L40 DSF 560 DSS 560 DAF 560 DAS 560 DVK 560

GS 03 STDT 16 STR-4-110L40 STRS-4-110L40 DSF 560 DSS 560 DAF 560 DAS 560 DVK 560

p³ynny reg. obrotów (tyrystorowy) str. nr 294

STR-1 / STRS-1 STR-4 / STRS-4 5-bieg. reg. ob. (transformatorowy) str. nr 297, 301-302

DSF podst. dachowa do dachów p³ask. str. nr 133

DSS podst. t³umi¹ca do dachów p³askich str. nr 134

DAF króciec wlotowy str. nr 135

DAS z³¹cze przeciwdrganiowe str. nr 135

DVK klapa zwrotna str. nr 136

5


dane techniczne Typ

V max [m3/h]

D p max P max [Pa]

890 490 VIVO 2-220/900S 740 164 VIVO 4-250/750S 1430 620 VIVO 2-250/1400S 1270 200 VIVO 4-280/1300S 1850 700 VIVO 2-280/1800S 1890 260 VIVO 4-315/1900S 3030 380 VIVO 4-355/3000S 4390 490 VIVO 4-400/4400S 5790 570 VIVO 4-450/5800T 8260 800 VIVO 4-500/8200T 11670 870 VIVO 4-560/11700T 15740 1220 VIVO 4-630/15700T * - poziom ciœnienia akustycznego mierzony z odleg³oœci 4/10 m

U

I max

RPM max

t max

L WA

L pA*

m

[W]

[V]

[A]

[1/min]

[oC]

[dB(A)]

[dB(A)]

[kg]

nr katalogowy

110 61 210 86 280 125 290 430 640 1170 1790 3660

230 230 230 230 230 230 230 230 400 400 400 400

0,6 0,4 1 0,4 1,3 0,6 2,1 2,4 1,3 2,5 3,6 8,5

2761 1388 2751 1390 2694 1404 1462 1445 1402 1431 1379 1450

60 50 50 70 70 70 60 60 55 60 50 60

71 61 76 65 71 65 68 69 73 77 76 85

48/40 38/30 53/45 42/34 48/40 42/34 45/37 46/38 50/42 54/46 53/45 62/54

5 5,4 5,8 7,8 8,1 8,1 19,5 20 27 40 65 65,8

12376600 12376800 12381600 12396000 12377000 12377200 12377400 12377600 12338400 12338600 12339200 12339400

wymiary

Typ VIVO 2-220/900S VIVO 4-250/750S VIVO 2-250/1400S VIVO 4-280/1300S VIVO 2-280/1800S VIVO 4-315/1900S VIVO 4-355/3000S VIVO 4-400/4400S VIVO 4-450/5800T VIVO 4-500/8200T VIVO 4-560/11700T VIVO 4-630/15700T

6

A d [mm] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] 213 213 213 286 286 286 438 438 438 438 605 605

337 337 337 437 437 437 598 598 670 670 931 931

388 388 388 540 540 540 745 745 860 860 1165 1165

190 190 190 249 249 249 333 333 418 418 527 527

320 ±4 320 ±4 320 ± 4 420 ± 4 420 ± 4 420 ± 4 581 ± 4 580 ± 4 644 ± 4 644 ± 4 905 ± 4 905 ± 4

E [mm]

F [mm]

G [mm]

H [mm]

J [mm]

L [mm]

L1 [mm]

245 245 245 330 330 330 450 450 535 535 750 750

95,5 95,5 95,5 135 135 135 195,5 195,5 222 222 314 314

311 ± 4 311 ± 4 311 ± 4 411 ± 4 411 ± 4 411 ± 4 572 ± 4 572 ± 4 653 ± 4 653 ± 4 914 ± 4 914 ± 4

95,5 95,5 95,5 135 135 135 195,5 195,5 222 222 314 314

M6x15 (6x) M6x15 (6x) M6x15 (6x) M6x15 (6x) M6x15 (6x) M6x15 (6x) M6x15 (6x) M6x15 (6x) M6x15 (6x) M6x15 (6x) M8x15 (8x) M8x15 (8x)

3200 ±100 3200 ±100 3200 ±100 3000 ± 100 3000 ± 100 3000 ± 100 2900 ± 100 2900 ± 100 2850 ± 100 2850 ± 100 2700± 100 2700± 100

100 ± 5 100 ± 5 100 ± 5 100 ± 5 100 ± 5 100 ± 5 100 ± 5 100 ± 5 100 ± 5 100 ± 5 100 ± 5 100 ± 5

A k [mm] 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11

strongair solutions


wentylatory dachowe VIVO

schematy elektryczne dla VIVO

modele 220-315

modele 355-400

modele 450-630

modele 355-400

modele 450-630

schematy elektryczne dla VIVO.P

modele 220-315

charakterystyki pracy VIVO 2-220/900S

wartoœci mocy akustycznej LWA [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

Pkt. Pracy

tot

63

125

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A) 1 2 3 4 5

65 66 67 69 72

47 46 44 44 46

54 54 54 56 59

60 60 61 62 65

1 2 3 4 5

70 71 71 74 76

49 48 47 46 48

58 58 57 61 61

64 64 64 66 68

61 61 62 63 66

58 59 60 62 65

55 56 58 61 63

47 50 54 61 65

26 28 31 35 40

65 66 67 69 71

58 59 61 66 68

49 50 53 62 66

28 30 32 38 42

LWA wylot [dB(A)]

www.harmann.pl

65 66 66 68 70

7


charakterystyki pracy VIVO 4-250/750S

wartoœci mocy akustycznej LWA [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

Pkt. Pracy

tot

63

125

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

56 56 56 60 64

42 39 36 38 38

46 45 43 48 50

50 50 50 52 54

1 2 3 4 5

62 62 61 64 67

44 41 37 39 39

50 49 47 51 53

56 55 54 56 59

Pkt. Pracy

tot

63

125

49 49 48 50 53

48 48 48 50 53

47 49 52 57 62

40 41 42 43 47

17 19 20 22 26

57 56 56 58 60

50 52 55 60 63

40 41 42 43 47

20 21 22 24 28

LWA wylot [dB(A)]

VIVO 2-250/1400S

57 56 55 57 60

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

70 71 71 74 77

53 52 48 50 52

59 59 57 60 61

65 65 66 69 71

1 2 3 4 5

78 77 76 80 82

59 55 49 52 53

65 63 60 62 63

72 71 69 72 75

Pkt. Pracy

tot

63

125

63 63 64 67 69

63 64 64 66 69

63 64 64 66 69

61 61 63 67 70

41 42 42 45 51

73 72 72 74 77

68 68 68 70 73

61 62 64 68 71

44 44 45 48 54

LWA wylot [dB(A)]

VIVO 4-280/1300S

72 72 72 74 77

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

61 60 59 64 68

53 50 45 49 52

53 51 50 52 56

55 54 54 56 58

1 2 3 4 5

67 66 65 68 71

53 51 46 49 53

57 56 55 57 60

60 59 59 60 64

54 53 52 61 58

53 53 52 56 64

52 51 52 56 60

45 44 44 46 52

22 22 22 24 28

62 61 59 62 67

56 55 54 59 62

47 47 46 48 54

26 25 26 27 31

LWA wylot [dB(A)]

8

61 60 59 65 65

strongair solutions


wentylatory dachowe VIVO

charakterystyki pracy VIVO 2-280/1800S

wartoœci mocy akustycznej LWA [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

Pkt. Pracy

tot

63

125

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

69 69 69 73 78

56 54 49 46 48

62 61 58 57 59

64 63 62 65 70

1 2 3 4 5

76 76 71 79 83

60 58 49 49 52

68 66 60 61 64

70 69 64 71 75

Pkt. Pracy

tot

63

125

64 63 62 66 70

60 60 61 67 72

59 59 60 66 71

52 54 56 64 69

33 34 36 43 49

71 70 67 75 79

64 63 61 68 73

57 57 56 67 71

38 39 38 47 52

LWA wylot [dB(A)]

VIVO 4-315/1900S

71 70 66 73 77

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

65 63 61 64 68

46 41 35 32 32

56 52 51 50 55

58 55 50 53 55

1 2 3 4 5

69 67 65 69 72

49 43 35 33 34

57 53 53 53 58

61 59 55 57 59

Pkt. Pracy

tot

63

125

61 59 56 59 60

57 55 53 55 58

54 53 51 55 58

51 50 51 56 58

40 39 40 56 64

65 63 60 62 65

61 59 56 61 64

55 53 54 60 62

45 43 43 60 67

LWA wylot [dB(A)]

VIVO 4-355/3000S

64 62 60 62 64

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

67 64 64 68 72

51 45 42 40 41

62 59 59 56 61

59 56 56 59 62

1 2 3 4 5

28 54 68 73 76

16 38 42 43 44

19 44 56 58 62

19 47 60 65 67

62 59 58 63 65

58 56 56 59 62

56 54 55 60 65

51 51 52 58 63

42 42 50 60 64

20 47 62 67 70

19 44 59 65 68

17 40 57 65 67

14 33 51 65 68

LWA wylot [dB(A)]

www.harmann.pl

20 47 62 67 69

9


charakterystyki pracy VIVO 4-400/4400S

wartoœci mocy akustycznej LWA [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

Pkt. Pracy

tot

63

125

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

70 68 65 72 74

63 59 59 59 60

63 62 59 64 66

65 62 59 66 67

1 2 3 4 5

76 74 69 76 80

63 63 60 64 65

67 68 63 68 70

70 68 64 70 73

Pkt. Pracy

tot

63

125

62 60 56 62 64

59 57 54 59 63

55 53 53 64 66

47 46 51 60 69

28 27 29 34 40

67 66 61 65 70

61 61 60 69 72

52 51 47 63 72

32 31 28 34 41

LWA wylot [dB(A)]

VIVO 4-450/5800T

71 69 64 69 73

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

73 70 68 73 75

64 62 57 59 64

66 64 60 65 67

69 66 63 69 71

1 2 3 4 5

78 76 73 78 81

64 62 60 63 69

71 69 66 70 73

73 71 68 73 75

Pkt. Pracy

tot

63

125

65 61 61 63 66

61 58 59 63 65

55 53 55 61 64

48 45 53 61 65

32 29 30 34 37

67 66 64 68 71

60 59 59 66 69

52 51 54 61 66

36 34 33 35 38

LWA wylot [dB(A)]

VIVO 4-500/8200T

73 70 68 71 74

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

77 76 73 77 80

66 65 66 67 69

69 68 66 69 72

73 71 69 73 75

1 2 3 4 5

81 81 77 82 84

69 68 67 71 71

74 73 71 75 77

77 76 73 78 80

70 68 66 68 70

66 65 63 65 68

60 60 60 64 69

54 53 57 63 70

38 37 37 39 42

72 72 67 71 73

66 67 63 69 73

58 59 58 67 72

42 42 39 41 44

LWA wylot [dB(A)]

10

76 75 71 75 77

strongair solutions


wentylatory dachowe VIVO

charakterystyki pracy VIVO 4-560/11700T

wartoœci mocy akustycznej LWA [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

Pkt. Pracy

tot

63

125

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

79 76 73 78 81

70 69 68 71 72

74 72 68 73 76

74 70 65 72 74

1 2 3 4 5

85 83 76 83 85

72 73 68 72 73

77 76 70 76 77

81 78 71 78 79

Pkt. Pracy

tot

63

71 67 63 68 70

67 64 61 67 70

62 59 58 66 69

54 54 57 67 72

37 38 38 44 49

75 73 67 73 75

69 68 63 71 74

60 60 59 68 70

44 44 43 48 51

LWA wylot [dB(A)]

VIVO 4-630/15700T

80 77 71 77 78

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 125 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

85 83 84 86 87

75 75 75 79 80

80 79 80 82 83

80 76 78 79 80

1 2 3 4 5

91 90 85 90 92

77 78 77 80 81

83 83 80 83 85

87 85 82 85 86

77 73 76 77 78

74 71 72 74 76

69 67 68 73 76

61 61 62 65 68

44 44 46 52 57

82 80 77 79 81

77 76 74 79 82

69 69 67 68 70

52 53 51 56 60

LWA wylot [dB(A)]

www.harmann.pl

86 83 80 83 84

11


Pionowy wylot powietrza wentylatorów VIVER zosta³ zabezpieczony aluminiow¹ blach¹ perforowan¹ oraz wewnêtrzn¹ os³on¹ przed nap³ywem deszczu lub œniegu. P³yta monta¿owa zosta³a wyposa¿ona w profilowany lej wlotowy oraz króæce gwintowane pozwalaj¹ce na pod³¹czenie takich akcesoriów jak: przeciwko³nierz, klapa zwrotna czy z³¹cze przeciwdrganiowe. W komplecie dostarczane s¹ œruby monta¿owe.

NowoϾ !

wirnik:

VIVER

Wentylatory zosta³y wyposa¿one w wywa¿any dynamicznie (podwójny stopieñ wywa¿enia w klasie G 6.3) wirnik typu B o ³opatkach pochylonych do ty³u. Wirniki wykonane zosta³y z tworzywa sztucznego lub ocynkowanej galwanicznie blachy stalowej (modele do 280) oraz aluminium (modele od 315). Kszta³t ³opatek zosta³ zaprojektowany tak, aby uniemo¿liwiaæ osadzanie siê t³uszczu oraz innych zanieczyszczeñ mog¹cych wp³ywaæ na parametry pracy wentylatora. Dodatkowo wirnik z ³opatkami pochylonymi do ty³u wykazuje wy¿sz¹ sprawnoœæ ni¿ wirniki z ³opatkami pochylonymi do przodu o zbli¿onych parametrach. Dziêki temu tak¿e pobór mocy jest mniejszy.

napêd i sterowanie:

VIVER.P

konstrukcja: Dachowy wentylator promieniowy z wyrzutem pionowym. Konstrukcja wentylatora sk³ada siê z niskoprofilowanej obudowy zaprojektowanej w kszta³cie oœmiok¹ta, która redukuje straty ciœnienia przep³ywaj¹cego strumienia powietrza, oraz kwadratowej p³yty monta¿owej wykonanej z galwanizowanej blachy stalowej. Modele VIVER.P wyposa¿one w zintegrowany na obudowie wy³¹cznik serwisowy. Obudowa zosta³a wykonana z wysokiej klasy aluminium odpornego na dzia³anie czynników atmosferycznych (AlMg3). Konstrukcja wentylatora umo¿liwia bezproblemowy monta¿ na podstawie dachowej lub cokole murowanym jak równie¿ wykonanie niezbêdnych czynnoœci serwisowych bez koniecznoœci demonta¿u ca³ego urz¹dzenia (dostêp do korpusu silniko-wirnika uzyskuje siê po odkrêceniu kilku œrub mocuj¹cych obudowê do p³yty monta¿owej).

12

dane podstawowe: - pionowy wyrzut powietrza - obudowa wykonana z aluminium - wirnik z ùopatkami wygiêtymi do ty³u - napiêciowa regulacja prêdkoœci obrotowej - wy³¹cznik serwisowy (modele VIVER.P) - bezobs³ugowe ³o¿yska kulkowe o wyd³u¿onej ¿ywotnoœci - kompaktowe gabaryty

Napêd stanowi¹ jednofazowe (230V, 50Hz) lub trójfazowe (400V, 50Hz) asynchroniczne silniki elektryczne z wiruj¹c¹ obudow¹. Silniki posiadaj¹ wbudowane zabezpieczenie termiczne w postaci czujnika temperatury uzwojeñ z resetem automatycznym (do modelu 315 w³¹cznie) lub posiadaj¹ wyprowadzone na zewn¹trz koñcówki termokontaktu (od modelu 355), które nale¿y pod³¹czyæ do odpowiedniego przekaŸnika ochrony termicznej np. typu S ET10 lub STDT 16. Silniki s¹ przystosowane do napiêciowej regulacji prêdkoœci obrotowej w pe³nym zakresie. Stopieñ ochrony IPX4 (silnik IP54), klasa izolacji uzwojeñ silnika F.

maksymalna temperatura pracy: 50-70oC – w zaleýnoœci od modelu (patrz tabelka dane techniczne).

Wyposa¿enie

zastosowanie:

GS

Wentylacja ogólna wyci¹gowa obiektów mieszkalnych, biurowych, przemys³owych i u¿ytecznoœci publicznej. Ze wzglêdu na pionowy wyrzut powietrza znajduj¹ szczególne zastosowanie dla obiektów zlokalizowanych w gêstej zabudowie, gdzie istotne s¹ parametry ha³asu emitowanego na zewn¹trz, jak równie¿ w budynkach o ma³ej iloœci wolnej przestrzeni dachowej.

wy³¹cznik serwisowy str. nr 311

tablica doboru akcesoriów dla danego wentylatora VIVER: 2-220/800S2-220/900S 4-250/600S 4-250/750S 2-250/1200S 2-250/1400S 4-280/1100S 4-280/1000S 2-280/1700S 2-280/1800S 4-315/1600S

wy³¹cznik serwisowy wyù¹cznik Zabezpieczenie termiczne Pùynny P³ynny regulator obrotów 5-bieg. Reg. 5-bieg. Reg. TK Podstawa dachowa Podstawa tùum. Króciec wlot. Zł acze p.drgan. Klapa zwrotna

GS 01 GS 01GS 01 GS 01GS 01 - - ETX 15 ETX 15ETX 15 ETX 15ETX 15 STR-1-15L22 STR-1-15L22 STR-1-15L22 STR-1-15L22 STR-1-15L22 DSF 220 DSF 220 DSF 220 DSS 220 DSS 220 DSS 220 DAF 180 DAF 180 DAF 180 DAS 180 DAS 180 DAS 180 DVK 180 DVK 180 DVK 180

Typ VIVER

4-355/2700S 4-400/3600S

4-450/5000T

4-500/6900T

wy³¹cznik serwisowy Zabezpieczenie termiczne P³ynny regulator obrotów 5-bieg. Reg. 5-bieg. Reg. TK Podstawa dachowa Podstawa tùum. Króciec wlot. Zł acze p.drgan. Klapa zwrotna

GS 01 SET 10 STL 3 STR-1-35L22 STRS-1-35L22 DSF 355 DSS 355 DAF 400 DAS 400 DVK 400

GS 03 STDT 16 STR-4-25L40 STRS-4-25L40 DSF 450 DSS 450 DAF 400 DAS 400 DVK 400

GS 03 STDT 16 STR-4-40L40 STRS-4-40L40 DSF 450 DSS 450 DAF 400 DAS 400 DVK 400

GS 01GS 01 - ETX ETX 15 15 STR-1-15L22 STR-1-15L22 DSF 280 DSS 280 DAF 250 DAS 250 DVK 250

ETX p³ynny reg. obrotów (tyrystorowy) str. nr 294

STL

Typ VIVER VIVO

GS 01 SET 10 STL 3 STR-1-35L22 STRS-1-35L22 DSF 355 DSS 355 DAF 400 DAS 400 DVK 400

VIVER VIVER.P

GS 01 GS 01 - ETX ETX 15 15 STR-1-15L22 STR-1-15L22 DSF 280 DSS 280 DAF 250 DAS 250 DVK 250

GS 01 GS 01 - ETXETX 15 15 STR-1-15L22 STR-1-15L22 DSF 280 DSS 280 DAF 250 DAS 250 DVK 250

4-560/10100T 4-630/13700T GS 03 STDT 16 STR-4-40L40 STRS-4-40L40 DSF 560 DSS 560 DAF 560 DAS 560 DVK 560

GS 03 STDT 16 STR-4-110L40 STRS-4-110L40 DSF 560 DSS 560 DAF 560 DAS 560 DVK 560

p³ynny reg. obrotów (tyrystorowy) str. nr 294

STR-1 / STRS-1 STR-4 / STRS-4 5-bieg. reg. ob. (transformatorowy) str. nr 297, 301-302

DSF podst. dachowa do dachów p³ask. str. nr 133

DSS podst. t³umi¹ca do dachów p³askich str. nr 134

DAF króciec wlotowy str. nr 135

DAS z³¹cze przeciwdrganiowe str. nr 135

DVK klapa zwrotna str. nr 136

strongair solutions


wentylatory dachowe VIVER

dane techniczne Typ

V max [m3/h]

D p max P max [Pa]

800 505 VIVER 2-220/800S 620 168 VIVER 4-250/600S 1160 650 VIVER 2-250/1200S 1100 220 VIVER 4-280/1100S 1740 745 VIVER 2-280/1700S 1570 275 VIVER 4-315/1600S 2690 405 VIVER 4-355/2700S 3570 515 VIVER 4-400/3600S 4960 620 VIVER 4-450/5000T 6880 795 VIVER 4-500/6900T 10100 950 VIVER 4-560/10100T 13740 1310 VIVER 4-630/13700T * - poziom ciœnienia akustycznego mierzony z odleg³oœci 4/10 m

U

I max

RPM max

t max

L WA

L pA*

m

[W]

[V]

[A]

[1/min]

[oC]

[dB(A)]

[dB(A)]

[kg]

nr katalogowy

110 61 200 82 280 124 280 440 610 1140 1760 3630

230 230 230 230 230 230 230 230 400 400 400 400

0,6 0,4 0,9 0,4 1,3 0,6 2 2,4 1,3 2,5 3,6 8,5

2778 1414 2801 1400 2718 1409 1467 1450 1423 1449 1400 1461

60 50 55 70 65 70 60 60 60 60 50 55

66 58 73 61 72 64 64 69 70 76 74 83

43/35 35/27 50/42 38/30 49/41 41/33 41/33 46/38 47/39 53/45 51/43 60/52

5,2 5,8 6,4 8,4 8,6 8,6 18,7 19,3 28 35 68 74

12375300 12375500 12381100 12395600 12375700 12375900 12376100 12376300 12338200 12337000 12338800 12339000

wymiary

Typ VIVER 2-220/800S VIVER 4-250/600S VIVER 2-250/1200S VIVER 4-280/1100S VIVER 2-280/1700S VIVER 4-315/1600S VIVER 4-355/2700S VIVER4-400/3600S VIVER 4-450/5000T VIVER 4-500/6900T VIVER 4-560/10100T VIVER 4-630/13700T

A d [mm] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] 213 213 213 286 286 286 438 438 438 438 605 605

337 337 337 437 437 437 598 598 670 670 931 931

www.harmann.pl

388 388 388 540 540 540 745 745 860 860 1165 1165

190 190 190 249 249 249 333 333 418 418 527 527

320 ±4 320 ±4 320 ± 4 420 ± 4 420 ± 4 420 ± 4 581 ± 4 580 ± 4 644 ± 4 644 ± 4 905 ± 4 905 ± 4

E [mm]

F [mm]

G [mm]

H [mm]

J [mm]

L [mm]

L1 [mm]

245 245 245 330 330 330 450 450 535 535 750 750

95,5 95,5 95,5 135 135 135 195,5 195,5 222 222 314 314

311 ± 4 311 ± 4 311 ± 4 411 ± 4 411 ± 4 411 ± 4 572 ± 4 572 ± 4 653 ± 4 653 ± 4 914 ± 4 914 ± 4

95,5 95,5 95,5 135 135 135 195,5 195,5 222 222 314 314

M6x15 (6x) M6x15 (6x) M6x15 (6x) M6x15 (6x) M6x15 (6x) M6x15 (6x) M6x15 (6x) M6x15 (6x) M6x15 (6x) M6x15 (6x) M8x15 (8x) M8x15 (8x)

3200 ±100 3200 ±100 3200 ±100 3000 ± 100 3000 ± 100 3000 ± 100 2900 ± 100 2900 ± 100 2850 ± 100 2850 ± 100 2700± 100 2700± 100

100 ± 5 100 ± 5 100 ± 5 100 ± 5 100 ± 5 100 ± 5 100 ± 5 100 ± 5 100 ± 5 100 ± 5 100 ± 5 100 ± 5

A k [mm] 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11

13


schematy elektryczne dla VIVER

modele 220-315

modele 355-400

modele 450-630

modele 355-400

modele 450-630

schematy elektryczne dla VIVER.P

modele 220-315

charakterystyki pracy VIVER 2-220/800S

wartoœci mocy akustycznej LWA [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

Pkt. Pracy

tot

63

125

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

66 66 66 67 71

46 46 46 48 48

54 54 54 55 57

61 61 61 62 64

1 2 3 4 5

68 68 66 70 74

49 49 47 48 48

57 57 55 60 62

63 63 62 64 67

61 61 61 62 65

57 57 58 59 63

55 55 57 59 63

47 49 53 58 63

26 27 29 31 35

62 63 61 64 68

55 56 55 60 65

46 48 46 58 62

25 27 26 31 36

LWA wylot [dB(A)]

14

63 63 61 64 67

strongair solutions


wentylatory dachowe VIVER

charakterystyki pracy VIVER 4-250/600S

wartoœci mocy akustycznej LWA [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

Pkt. Pracy

tot

63

125

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

56 56 56 57 60

43 42 41 39 41

48 47 46 46 48

52 52 52 52 53

1 2 3 4 5

60 60 58 61 63

45 43 42 40 42

51 50 49 50 50

55 55 54 54 56

Pkt. Pracy

tot

63

125

51 50 50 50 52

46 46 47 48 49

43 45 47 52 56

35 35 36 38 41

11 15 19

53 53 52 54 55

45 47 46 54 59

33 33 33 36 39

11 11 12 15 20

LWA wylot [dB(A)]

VIVER 2-250/1200S

54 54 53 55 56

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

71 71 70 72 75

54 54 51 52 53

60 60 58 59 62

67 67 65 67 69

1 2 3 4 5

76 76 73 75 78

58 57 52 52 54

63 63 61 61 64

71 71 68 69 72

Pkt. Pracy

tot

63

125

65 65 64 66 68

61 62 61 63 66

61 62 61 63 66

57 58 57 62 66

39 40 39 42 45

70 70 68 70 72

64 65 63 65 68

57 58 56 61 65

39 40 39 42 46

LWA wylot [dB(A)]

VIVER 4-280/1100S

70 71 69 70 73

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

60 60 57 60 64

41 43 33 32 34

51 48 43 45 48

52 52 48 52 54

1 2 3 4 5

64 63 61 65 67

41 43 34 34 36

51 47 44 46 49

54 53 51 54 56

55 54 52 54 56

54 53 50 52 58

52 51 49 51 56

50 49 48 53 58

41 39 37 40 45

58 57 55 58 61

57 56 53 56 60

51 50 48 54 58

42 40 38 41 45

LWA wylot [dB(A)]

www.harmann.pl

59 58 57 61 62

15


charakterystyki pracy VIVER 2-280/1700S

wartoœci mocy akustycznej LWA [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

Pkt. Pracy

tot

63

125

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

71 72 70 75 78

59 57 49 49 51

63 63 59 60 61

66 66 64 68 70

1 2 3 4 5

77 76 72 78 81

65 61 52 52 54

67 65 60 62 65

72 71 67 73 74

Pkt. Pracy

tot

63

125

65 65 63 67 70

63 64 63 68 72

62 63 62 67 71

56 58 60 67 69

37 39 39 45 51

70 69 67 72 75

65 64 63 69 71

58 59 59 67 69

39 40 40 47 52

LWA wylot [dB(A)]

VIVER 4-315/1600S

71 70 68 72 75

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

64 62 61 65 68

51 49 49 50 48

55 54 52 52 54

61 58 57 56 57

1 2 3 4 5

66 65 64 67 70

53 52 52 53 51

57 56 55 56 57

61 61 60 61 62

Pkt. Pracy

tot

63

125

55 54 53 54 56

54 53 52 53 56

51 52 52 62 67

39 39 38 43 53

17 17 16 21 25

58 57 56 57 60

52 52 53 62 66

40 39 39 43 53

17 17 16 21 25

LWA wylot [dB(A)]

VIVER 4-355/2700S

61 60 60 61 62

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

64 63 62 67 70

57 54 51 54 59

57 56 55 59 62

59 58 58 62 64

1 2 3 4 5

67 66 64 70 74

58 57 54 59 62

62 61 59 64 67

60 59 58 64 67

56 54 54 57 61

53 52 53 56 62

48 48 52 60 61

39 39 43 50 63

21 21 22 24 31

55 54 55 59 66

48 48 52 59 62

38 38 43 50 60

21 20 21 24 31

LWA wylot [dB(A)]

16

61 60 59 63 67

strongair solutions


wentylatory dachowe VIVER

charakterystyki pracy VIVER 4-400/3600S

wartoœci mocy akustycznej LWA [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

Pkt. Pracy

tot

63

125

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

68 67 65 69 74

59 58 54 58 61

61 60 57 61 65

63 62 59 64 68

1 2 3 4 5

72 71 69 73 77

60 60 58 61 64

67 66 64 67 71

65 64 62 66 70

Pkt. Pracy

tot

63

125

60 58 56 59 64

57 57 57 59 63

52 52 54 64 69

42 42 43 49 58

28 28 27 28 33

60 60 60 63 68

55 55 57 64 69

44 44 45 50 59

24 24 24 28 35

LWA wylot [dB(A)]

VIVER 4-450/5000T

66 65 63 66 71

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

70 68 66 70 74

60 59 54 58 63

62 61 58 61 65

66 65 62 65 70

1 2 3 4 5

73 73 70 75 78

62 64 58 61 67

67 66 64 68 71

68 67 65 69 73

Pkt. Pracy

tot

63

125

61 60 59 61 64

59 58 56 62 64

54 53 53 59 64

45 44 45 55 62

28 27 26 30 34

63 63 61 67 70

57 56 55 62 67

48 47 47 56 61

31 30 29 32 37

LWA wylot [dB(A)]

VIVER 4-500/6900T

67 66 64 68 71

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

74 74 71 74 78

64 65 61 65 68

67 66 64 67 70

71 70 67 69 74

1 2 3 4 5

78 78 76 79 83

67 67 66 69 70

71 71 70 73 75

73 72 70 74 77

66 65 63 66 69

63 63 62 63 67

59 59 59 62 67

52 52 53 61 68

34 34 34 37 40

68 68 67 70 74

62 63 63 66 71

54 55 55 61 68

37 37 37 41 45

LWA wylot [dB(A)]

www.harmann.pl

72 71 70 73 76

17


charakterystyki pracy VIVER 4-560/10100T

wartoœci mocy akustycznej LWA [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

Pkt. Pracy

tot

63

125

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

76 75 72 77 81

66 66 63 68 72

70 70 67 72 76

71 69 66 72 75

1 2 3 4 5

80 79 74 79 83

67 68 65 69 72

73 73 69 73 76

76 74 69 74 78

Pkt. Pracy

tot

63

125

69 67 63 66 69

66 64 61 65 68

61 60 58 64 68

54 54 54 65 70

36 35 35 40 42

70 69 65 70 74

64 63 61 67 71

56 55 54 63 68

39 37 36 41 45

LWA wylot [dB(A)]

VIVER 4-630/13700T

75 73 68 73 76

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

81 80 79 84 87

71 71 71 77 78

76 75 74 80 82

76 74 72 78 80

1 2 3 4 5

86 85 83 87 90

74 73 74 77 79

79 79 75 80 82

82 80 77 81 84

74 72 70 74 76

71 70 69 72 74

66 66 67 70 74

60 60 62 67 71

44 43 45 49 54

76 75 74 79 82

70 70 70 75 79

62 63 63 69 73

46 46 46 52 57

LWA wylot [dB(A)]

18

80 78 79 81 84

strongair solutions


wentylatory dachowe ROOFTEC

ROOFTEC ocynkowanej galwanicznie blachy stalowej. Kszta³t ³opatek zosta³ zaprojektowany tak, aby uniemo¿liwiaæ osadzanie siê t³uszczu, a co za tym idzie tak¿e jego wp³ywu na parametry pracy wentylatora. Dodatkowo wirnik z ³opatkami pochylonymi do ty³u wykazuje wy¿sz¹ sprawnoœæ ni¿ wirniki z ³opatkami pochylonymi do przodu o zbli¿onych parametrach. Dziêki temu tak¿e pobór mocy jest mniejszy.

napêd i sterowanie:

konstrukcja: Dachowy wentylator promieniowy wyposa¿ony w silnik zlokalizowany poza strumieniem przep³ywaj¹cego powietrza. Konstrukcja wentylatora sk³ada siê z obudowy opartej na kszta³cie oœmiok¹ta, która redukuje straty ciœnienia przep³ywaj¹cego strumienia powietrza, oraz kwadratowej p³yty monta¿owej wykonanej z galwanizowanej blachy stalowej. Obudowa wykonana jest z aluminium odpornego na dzia³anie wody morskiej (AlMg3). Wentylator posiada pionowy wylot powietrza zabezpieczony aluminiow¹ blach¹ perforowan¹. W celu u³atwienia czynnoœci serwisowych obudowa wentylatora jest uchylna. Standardowo ka¿dy wentylator jest wyposa¿ony w zintegrowany wy³¹cznik serwisowy oraz tackê ociekow¹ u³atwiaj¹c¹ odprowadzanie t³uszczu z wnêtrza wentylatora. W komplecie dostarczane s¹ tak¿e œruby monta¿owe.

wirnik: Wywa¿any dynamicznie wirnik typu B. £opatki pochylone do ty³u wykonane z

Jednofazowy (230V, 50Hz) lub trójfazowy (400V, 50Hz) asynchroniczny klatkowy silnik elektryczny. Silniki posiadaj¹ wbudowany czujnik temperatury uzwojeñ, którego koñcówki musz¹ byæ pod³¹czone do zewnêtrznego przekaŸnika ochrony termicznej np. typu S ET10 lub STDT 16. Silniki s¹ przystosowane do napiêciowej regulacji prêdkoœci obrotowej w pe³nym zakresie, przy pomocy regulatorów transformatorowych, silniki modeli 630 i 710 s¹ przystosowane do regulacji wy³¹cznie poprzez falownik. Stopieñ ochrony IP 54, klasa izolacji F. Konstrukcja wentylatora zapewnia ca³kowite odizolowanie silnika od strumienia przep³ywaj¹cego powietrza poprzez podwójn¹ warstwê obudowy. Zapobiega to odbieraniu ciep³a przez silnik od strumienia przep³ywaj¹cego powietrza. Dodatkowo silniki wyposa¿one s¹ we w³asny uk³ad ch³odzenia zapewniaj¹cy wyd³u¿on¹, bezawaryjn¹ pracê.

Wysokotemperaturowy

o

120 C

Wentylator przystosowany do wyci¹gu medium o temperaturze do 120oC w warunkach pracy ci¹g³ej.

Tacka ociekowa Tacka ociekowa umoýliwia odpùyw tùuszczu z wnætrza wentylatora i zapobiega zanieczyszczeniu dachu.

maksymalna temperatura pracy:

Wy³¹cznik serwisowy

do 120oC

Zintegrowany w obudowie wyùàcznik serwisowy zapewnia bezpieczny serwis i konserwacjæ.

zastosowanie: Wentylacja ogólna obiektów mieszkalnych, biurowych, przemys³owych i u¿ytecznoœci publicznej. Umiejscowienie silnika ca³kowicie poza strumieniem przep³ywaj¹cego powietrza sprawia, ¿e wentylator ten idealnie nadaje siê do zastosowañ jako wyci¹g oparów znad okapów w kuchniach przemys³owych i obiektach gastronomicznych o temperaturach usuwanego powietrza do 120oC (zgodnie z norm¹ niemieck¹ VDI 2052). Mo¿liwoœæ zastosowania w dowolnej instalacji odci¹gowej wymagaj¹cej odprowadzania skroplin lub okresowego czyszczenia komory wirnika, np. masarnie, zak³ady przetwórstwa spo¿ywczego, stanowiska czyszczenia par¹, itp.

Uchylna obudowa Konstrukcja wentylatora pozwala na uchylenie obudowy w celach serwisowych.

tablica doboru akcesoriów dla danego wentylatora ROOFTEC: Typ ROOFTEC

2-280/2600S

2-315/3900S

2-355/4700S

4-400/3900S

4-450/5800S

Zabezp. termiczne 5-bieg. reg. obr. (transformatorowy) 5-bieg. reg. obr. (transformator.) TK podst. dachowa do dachów p³askich podst. t³umi¹ca do dachów p³askich króciec wlotowy z³¹cze przeciwdrganiowe klapa zwrotna

S ET10 STR-1-50L22 STRS-1-50L22 DSF 280 DSS 280 DAF 250 DAS 250 DVK 250

S ET10 STR-1-75L22 STRS-1-75L22 DSF 280 DSS 280 DAF 250 DAS 250 DVK 250

S ET10 STR-1100L22 STRS-1100L22 DSF 355 DSS 355 DAF 400 DAS 400 DVK 400

S ET10 STR-1-35L22 STRS-1-35L22 DSF 355 DSS 355 DAF 400 DAS 400 DVK 400

S ET10 STR-1-50L22 STRS-1-50L22 DSF 450 DSS 450 DAF 400 DAS 400 DVK 400

Typ ROOFTEC

4-500/8000S

4-560/12000T

4-630/15300T

6-710/15100T

Zabezp. termiczne 5-bieg. reg. obr. (transformatorowy) 5-bieg. reg. obr. (transformator.) TK podst. dachowa do dachów p³askich podst. t³umi¹ca do dachów p³askich króciec wlotowy z³¹cze przeciwdrganiowe klapa zwrotna

S ET10 STR-1-75L22 STRS-1-75L22 DSF 450 DSS 450 DAF 400 DAS 400 DVK 400

STDT 16 STR-4-60L40 STRS-4-60L40 DSF 560 DSS 560 DAF 560 DAS 560 DVK 560

STDT 16 DSF 560 DSS 560 -

STDT 16 DSF 710 DSS 710 -

Wyposa¿enie

STR-1 / STRS-1 STR-4 / STRS-4 5-bieg. reg. ob. (transformatorowy) str. nr 297, 301-302

DSF podst. dachowa do dachów p³ask. str. nr 133

DSS podst. t³umi¹ca do dachów p³askich str. nr 134

DAF króciec wlotowy str. nr 135

DAS z³¹cze przeciwdrganiowe str. nr 135

DVK klapa zwrotna str. nr 136

www.harmann.pl

19


dane techniczne Typ

U

I max

RPM max

L WA

L pA*

m

[m3/h]

V max

[Pa]

[W]

[V]

[A]

[1/min]

[dB(A)]

[dB(A)]

[kg]

2658 3854 4678 3894 5851 7933 11845 15304 15090

890 1104 1244 450 591 719 890 1203 670

650 880 1250 540 810 1240 2070 3957 2068

230 230 230 230 230 230 400 400 400

3,8 5 7,7 2,9 4,3 7,2 4,6 7,5 4,5

2890 2870 2900 1430 1430 1430 1430 1449 958

82 82 86 76 75 81 82 87 79

59/51 59/51 63/55 53/45 52/44 58/50 59/51 64/56 56/48

26 28 42 36 46 53 83 88 102

ROOFTEC 2-280/2600S ROOFTEC 2-315/3900S ROOFTEC 2-355/4700S ROOFTEC 4-400/3900S ROOFTEC 4-450/5800S ROOFTEC 4-500/8000S ROOFTEC 4-560/12000T ROOFTEC 4-630/15300T ROOFTEC 6-710/15100T

D p max P max

nr katalogowy 12200300 12170300 12216200 12170700 12200600 12171100 12177400 12275800 12247000

* - poziom ciœnienia akustycznego mierzony z odleg³oœci 4/10 m

wymiary

modele 230V

Typ ROOFTEC 2-280/2600S ROOFTEC 2-315/3900S ROOFTEC 2-355/4700S ROOFTEC 4-400/3900S ROOFTEC 4-450/5800S ROOFTEC 4-500/8000S ROOFTEC 4-560/12000T ROOFTEC 4-630/15300T ROOFTEC 6-710/15100T

20

A [mm]

B [mm]

C [mm]

D [mm]

E [mm]

F [mm]

565 565 694 694 790 790 967 967 1054

40 40 40 40 40

535 535 670 670 828 828 1033 1033 1301

436 436 549 549 683 683 945 945 1098

426 426 540 540 674 674 936 936 1090

497 497 632 632 790 790 955 995 1263

modele 400V

strongair solutions


wentylatory dachowe ROOFTEC

charakterystyki pracy ROOFTEC 2-280/2600S

wartoœci mocy akustycznej LWA [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

Pkt. Pracy

tot

63

125

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

84 84 82 81 83

68 68 59 61 61

75 74 71 71 73

79 79 77 77 79

1 2 3 4 5

86 86 82 85 86

69 71 62 64 65

75 75 70 73 75

78 79 78 81 82

Pkt. Pracy

tot

63

125

1 2 3 4 5

88 88 80 82 85

79 78 60 58 58

82 81 74 77 78

85 84 75 77 79

1 2 3 4 5

89 89 82 83 86

79 81 62 62 62

84 83 76 78 80

84 84 75 76 78

Pkt. Pracy

tot

63

125

1 2 3 4 5

89 88 87 86 88

74 70 67 67 61

84 78 78 82 81

84 82 81 80 81

1 2 3 4 5

91 89 86 88 90

75 75 68 68 64

82 79 77 81 81

84 82 81 80 81

76 75 73 72 74

77 77 75 73 74

77 77 74 73 74

70 70 68 67 69

50 51 49 46 51

81 81 78 79 80

77 76 74 74 76

71 70 68 68 70

53 52 50 49 54

LWA wylot [dB(A)]

ROOFTEC 2-315/3900S

79 78 77 77 78

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 79 79 73 74 76

76 76 70 74 77

74 74 68 72 75

65 65 62 67 71

48 48 47 54 56

81 81 75 76 79

76 75 71 72 75

68 67 66 68 73

49 48 48 53 57

LWA wylot [dB(A)]

ROOFTEC 2-355/4700S

82 81 77 77 80

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 82 81 81 78 81

82 82 81 78 80

78 78 78 76 78

70 71 70 71 74

52 52 52 52 56

85 85 84 81 83

79 81 80 78 80

71 73 73 73 77

53 53 53 52 56

LWA wylot [dB(A)]

www.harmann.pl

86 86 85 83 84

21


charakterystyki pracy ROOFTEC 4-400/3900S

wartoœci mocy akustycznej LWA [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

Pkt. Pracy

tot

63

125

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

75 71 71 75 77

64 60 61 65 70

68 65 65 68 69

71 67 67 71 72

1 2 3 4 5

77 76 76 79 80

67 65 68 73 72

70 69 71 72 74

70 69 70 71 72

Pkt. Pracy

tot

63

125

1 2 3 4 5

77 79 75 77 79

67 68 64 68 67

72 74 69 71 72

73 75 70 72 73

1 2 3 4 5

80 77 75 79 80

68 66 67 71 69

72 69 68 71 72

74 71 70 73 74

Pkt. Pracy

tot

63

125

1 2 3 4 5

81 80 79 81 83

70 68 70 72 72

75 74 73 76 76

75 74 73 75 76

1 2 3 4 5

85 83 81 84 86

58 63 69 73 71

61 67 72 74 77

63 68 75 77 79

67 63 61 63 65

66 62 59 63 65

60 57 55 59 66

51 50 51 61 65

32 31 30 47 38

67 66 65 68 69

61 61 61 64 67

53 53 54 64 69

35 37 37 40 42

LWA wylot [dB(A)]

ROOFTEC 4-450/5800S

73 71 71 71 72

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 68 70 68 67 68

66 69 67 70 70

60 62 60 65 71

52 53 52 58 62

35 36 35 34 38

72 69 66 69 71

67 64 62 67 73

57 56 55 62 66

38 36 36 40 42

LWA wylot [dB(A)]

ROOFTEC 4-500/8000S

75 71 69 71 73

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 76 73 72 73 72

72 70 66 69 73

66 64 61 68 76

58 57 56 64 68

41 40 39 39 41

61 69 75 75 77

58 67 75 76 79

51 57 63 67 73

35 39 43 45 46

LWA wylot [dB(A)]

22

64 71 78 78 79

strongair solutions


wentylatory dachowe ROOFTEC

charakterystyki pracy

wartoœci mocy akustycznej LWA [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

ROOFTEC 4-560/12000T

ROOFTEC 4-630/15300T

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

Pkt. Pracy

tot

63

125

1 2 3 4 5

87 87 85 88 89

75 76 75 83 83

82 83 80 84 84

79 79 76 79 79

1 2 3 4 5

90 89 87 91 92

77 76 72 76 78

83 82 82 86 86

84 83 81 84 85

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 81 81 78 78 79

78 78 76 77 78

73 73 72 75 78

66 66 66 66 68

49 49 49 48 51

81 81 79 82 82

76 76 75 80 81

70 70 70 71 72

53 53 53 53 54

LWA wylot [dB(A)] 85 84 81 84 84

ROOFTEC 6-710/15100T

www.harmann.pl

23


ISOROOFTEC z ocynkowanej galwanicznie blachy stalowej. Kszta³t ³opatek zosta³ zaprojektowany tak, aby uniemo¿liwiaæ osadzanie siê t³uszczu, a co za tym idzie tak¿e jego wp³ywu na parametry pracy wentylatora. Dodatkowo wirnik z ³opatkami pochylonymi do ty³u wykazuje wy¿sz¹ sprawnoœæ ni¿ wirniki z ³opatkami pochylonymi do przodu o zbli¿onych parametrach. Dziêki temu tak¿e pobór mocy jest mniejszy.

Wysokotemperaturowy

o

120 C

Wentylator przystosowany do wyci¹gu medium o temperaturze do 120oC w warunkach pracy ci¹g³ej.

napêd i sterowanie:

konstrukcja: Dachowy wentylator promieniowy wyposa¿ony w silnik zlokalizowany poza strumieniem przep³ywaj¹cego powietrza. Konstrukcja wentylatora sk³ada siê z obudowy opartej na kszta³cie oœmiok¹ta, która redukuje straty ciœnienia przep³ywaj¹cego strumienia powietrza, oraz kwadratowej p³yty monta¿owej wykonanej z galwanizowanej blachy stalowej. Obudowa wykonana jest z aluminium odpornego na dzia³anie wody morskiej (AlMg3), izolowana akustycznie we³n¹ mineraln¹ o gruboœci 40 mm, zabezpieczon¹ pow³ok¹ z w³ókna szklanego i perforowan¹ blach¹ stalow¹. Uœredniona wartoœæ t³umienia dŸwiêku dziêki zastosowaniu izolowanej obudowy wynosi 9 dB(A). Wentylator posiada pionowy wylot powietrza zabezpieczony blach¹ wykonan¹ z aluminium. W celu u³atwienia czynnoœci serwisowych obudowa wentylatora jest uchylna. Standardowo ka¿dy wentylator jest wyposa¿ony w zintegrowany wy³¹cznik serwisowy oraz tackê ociekow¹ u³atwiaj¹c¹ odprowadzanie t³uszczu z wnêtrza wentylatora. W komplecie dostarczane s¹ tak¿e œruby monta¿owe.

wirnik: Wywa¿any dynamicznie wirnik typu B. £opatki pochylone do ty³u wykonane

Jednofazowy (230V, 50Hz) lub trójfazowy (400V, 50Hz) asynchroniczny klatkowy silnik elektryczny. Silniki posiadaj¹ wbudowany czujnik temperatury uzwojeñ, którego koñcówki musz¹ byæ pod³¹czone do zewnêtrznego przekaŸnika ochrony termicznej np. typu S ET10 lub STDT 16. Silniki s¹ przystosowane do napiêciowej regulacji prêdkoœci obrotowej w pe³nym zakresie, przy pomocy regulatorów transformatorowych, silniki modeli 630 i 710 s¹ przystosowane do regulacji wy³¹cznie poprzez falownik. Stopieñ ochrony IP 54, klasa izolacji F. Konstrukcja wentylatora zapewnia ca³kowite odizolowanie silnika od strumienia przep³ywaj¹cego powietrza poprzez podwójn¹ warstwê obudowy. Zapobiega to odbieraniu ciep³a przez silnik od strumienia przep³ywaj¹cego powietrza. Dodatkowo silniki wyposa¿one s¹ we w³asny uk³ad ch³odzenia zapewniaj¹cy wyd³u¿on¹, bezawaryjn¹ pracê.

Izolacja akustyczna Wysokiej klasy weùna mineralna o gruboúci 40 mm, osùoniæta powùokà z wùókna szklanego i zabezpieczona perforowanà blachà stalowà.

Tacka ociekowa Tacka ociekowa umoýliwia odpùyw tùuszczu z wnætrza wentylatora i zapobiega zanieczyszczeniu dachu.

maksymalna temperatura pracy: do 120oC

zastosowanie:

Wy³¹cznik serwisowy

Wentylacja ogólna obiektów mieszkalnych, biurowych, przemys³owych i u¿ytecznoœci publicznej, a tak¿e wszêdzie tam, gdzie wymagane jest spe³nienie parametrów akustycznych dla urz¹dzeñ zamontowanych na dachu (bloki mieszkalne, urzêdy, szko³y, szpitale, itp.) Umiejscowienie silnika ca³kowicie poza strumieniem przep³ywaj¹cego powietrza sprawia, ¿e wentylator ten idealnie nadaje siê do zastosowañ jako wyci¹g oparów znad okapów w kuchniach przemys³owych i obiektach gastronomicznych o temperaturach usuwanego powietrza do 120oC (zgodnie z norm¹ niemieck¹ VDI 2052). Mo¿liwoœæ zastosowania w dowolnej instalacji odci¹gowej wymagaj¹cej odprowadzania skroplin lub okresowego czyszczenia komory wirnika, np. masarnie, zak³ady przetwórstwa spo¿ywczego, stanowiska czyszczenia par¹, itp.

Zintegrowany w obudowie wyùàcznik serwisowy zapewnia bezpieczny serwis i konserwacjæ.

Uchylna obudowa Konstrukcja wentylatora pozwala na uchylenie obudowy w celach serwisowych.

tablica doboru akcesoriów dla danego wentylatora ISOROOFTEC: Typ ISOROOFTEC

2-280/2600S

2-315/3900S

2-355/4700S

4-400/3900S

4-450/5800S

Zabezp. termiczne 5-bieg. reg. obr. (transformatorowy) 5-bieg. reg. obr. (transformator.) TK podst. dachowa do dachów p³askich podst. t³umi¹ca do dachów p³askich króciec wlotowy z³¹cze przeciwdrganiowe klapa zwrotna

S ET10 STR-1-50L22 STRS-1-50L22 DSF 280 DSS 280 DAF 250 DAS 250 DVK 250

S ET10 STR-1-75L22 STRS-1-75L22 DSF 280 DSS 280 DAF 250 DAS 250 DVK 250

S ET10 STR-1100L22 STRS-1100L22 DSF 355 DSS 355 DAF 400 DAS 400 DVK 400

S ET10 STR-1-35L22 STRS-1-35L22 DSF 355 DSS 355 DAF 400 DAS 400 DVK 400

S ET10 STR-1-50L22 STRS-1-50L22 DSF 450 DSS 450 DAF 400 DAS 400 DVK 400

Typ ISOROOFTEC

4-500/8000S

4-560/12000T

4-630/15300T

6-710/15100T

Zabezp. termiczne 5-bieg. reg. obr. (transformatorowy) 5-bieg. reg. obr. (transformator.) TK podst. dachowa do dachów p³askich podst. t³umi¹ca do dachów p³askich króciec wlotowy z³¹cze przeciwdrganiowe klapa zwrotna

S ET10 STR-1-75L22 STRS-1-75L22 DSF 450 DSS 450 DAF 400 DAS 400 DVK 400

STDT 16 STR-4-60L40 STRS-4-60L40 DSF 560 DSS 560 DAF 560 DAS 560 DVK 560

STDT 16 DSF 560 DSS 560 -

STDT 16 DSF 710 DSS 710 -

Wyposa¿enie

STR-1 / STRS-1 STR-4 / STRS-4 5-bieg. reg. ob. (transformatorowy) str. nr 297, 301-302

DSF podst. dachowa do dachów p³ask. str. nr 133

DSS podst. t³umi¹ca do dachów p³askich str. nr 134

DAF króciec wlotowy str. nr 135

DAS z³¹cze przeciwdrganiowe str. nr 135

DVK klapa zwrotna str. nr 136

24

strongair solutions


wentylatory dachowe ISOROOFTEC

dane techniczne Typ

U

I max

RPM max

L WA

L pA*

m

[m3/h]

V max

[Pa]

[W]

[V]

[A]

[1/min]

[dB(A)]

[dB(A)]

[kg]

2658 3854 4678 3894 5851 7933 11845 15304 15090

890 1104 1244 450 591 719 890 1203 670

650 880 1250 540 810 1240 2070 3957 2068

230 230 230 230 230 230 400 400 400

3,8 5 7,7 2,9 4,3 7,2 4,6 7,5 4,5

2890 2870 2900 1430 1430 1430 1430 1449 958

78 77 81 68 70 78 77 83 71

55/47 54/46 58/50 45/37 47/39 55/47 54/46 60/52 48/40

34 36 55 49 63 71 98 103 124

ISOROOFTEC 2-280/2600S ISOROOFTEC 2-315/3900S ISOROOFTEC 2-355/4700S ISOROOFTEC 4-400/3900S ISOROOFTEC 4-450/5800S ISOROOFTEC 4-500/8000S ISOROOFTEC 4-560/12000T ISOROOFTEC 4-630/15300T ISOROOFTEC 6-710/15100T

D p max P max

nr katalogowy 12201300 12170500 12216600 12170900 12201000 12172000 12229400 12276200 12247300

* - poziom ciœnienia akustycznego mierzony z odleg³oœci 4/10 m

wymiary

modele 230V

Typ ISOROOFTEC 2-280/2600S ISOROOFTEC 2-315/3900S ISOROOFTEC 2-355/4700S ISOROOFTEC 4-400/3900S ISOROOFTEC 4-450/5800S ISOROOFTEC 4-500/8000S ISOROOFTEC 4-560/12000T ISOROOFTEC 4-630/15300T ISOROOFTEC 6-710/15100T

A [mm]

B [mm]

C [mm]

D [mm]

E [mm]

F [mm]

567 567 700 700 791 791 969 969 1055

39 39 38 40 40

615 615 750 750 908 908 1113 1113 1381

436 436 549 549 683 683 945 945 1098

426 426 540 540 674 674 936 936 1090

577 577 712 712 870 870 1075 1075 1343

www.harmann.pl

modele 400V

25


charakterystyki pracy ISOROOFTEC 2-280/2600S

wartoœci mocy akustycznej LWA [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

Pkt. Pracy

tot

63

125

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

84 84 82 81 83

68 69 62 61 61

75 74 72 71 73

79 78 77 77 79

1 2 3 4 5

81 81 78 78 80

69 68 62 64 64

74 72 68 69 71

74 73 72 72 74

Pkt. Pracy

tot

63

125

76 75 73 72 74

77 77 75 73 74

77 76 74 73 74

70 70 68 67 69

50 51 49 46 51

75 75 73 72 73

71 71 69 68 69

62 63 61 60 62

43 45 43 41 46

LWA wylot [dB(A)]

ISOROOFTEC 2-315/3900S

76 76 73 73 74

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

88 88 80 82 85

79 78 60 58 58

81 81 74 76 78

85 84 75 77 79

1 2 3 4 5

85 84 77 79 81

81 79 62 62 63

79 79 72 73 74

78 77 69 71 73

Pkt. Pracy

tot

63

125

1 2 3 4 5

89 88 87 86 88

74 70 68 67 61

84 78 78 82 81

84 82 81 80 81

1 2 3 4 5

83 83 81 81 83

53 71 65 62 62

59 76 74 77 79

57 76 72 72 72

79 79 74 74 76

76 76 70 74 77

73 74 68 72 75

65 65 62 67 71

48 48 47 54 56

73 73 69 71 74

69 68 65 68 70

60 60 59 62 65

43 42 43 49 51

LWA wylot [dB(A)]

ISOROOFTEC 2-355/4700S

77 76 72 73 76

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 82 81 81 78 81

82 82 81 78 80

78 78 78 76 78

70 71 70 71 74

52 52 52 52 56

56 77 73 73 74

51 69 67 68 70

45 61 59 61 65

33 43 41 42 44

LWA wylot [dB(A)]

26

58 78 76 76 76

strongair solutions


wentylatory dachowe ISOROOFTEC

charakterystyki pracy ISOROOFTEC 4-400/3900S

wartoœci mocy akustycznej LWA [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

Pkt. Pracy

tot

63

125

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

75 70 71 75 77

64 58 61 65 70

68 63 65 68 69

71 66 68 71 72

1 2 3 4 5

70 69 68 71 73

62 60 60 62 65

65 63 63 66 67

65 63 65 66 67

Pkt. Pracy

tot

63

125

67 62 61 63 65

66 61 59 63 65

60 57 55 59 66

51 49 52 61 65

32 30 31 47 38

59 58 59 59 60

53 53 52 53 58

44 44 46 55 59

24 24 23 39 30

LWA wylot [dB(A)]

ISOROOFTEC 4-450/5800S

60 59 63 61 61

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

77 79 75 77 79

67 68 64 68 67

72 74 69 71 72

73 74 70 72 73

1 2 3 4 5

75 77 70 73 75

65 68 63 67 65

71 72 68 70 71

69 71 67 68 69

Pkt. Pracy

tot

63

125

1 2 3 4 5

81 79 79 81 83

70 68 70 72 72

75 74 73 76 76

75 74 73 75 76

1 2 3 4 5

78 79 78 81 81

68 67 67 69 70

73 72 69 74 75

73 73 72 74 74

68 70 68 67 68

66 69 67 70 70

60 62 60 65 71

52 53 52 58 62

35 36 35 34 38

63 64 62 63 64

56 57 55 57 63

48 48 46 52 56

31 31 28 25 30

LWA wylot [dB(A)]

ISOROOFTEC 4-500/8000S

66 68 64 65 65

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 76 73 72 73 72

72 70 66 69 73

66 64 61 68 76

58 57 56 64 68

41 41 39 39 41

67 66 65 66 68

61 61 61 61 68

53 54 53 59 63

36 36 35 33 35

LWA wylot [dB(A)]

www.harmann.pl

72 74 78 77 75

27


charakterystyki pracy

wartoœci mocy akustycznej LWA [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

ISOROOFTEC 4-560/12000T

ISOROOFTEC 4-630/15300T

Pkt. Pracy

tot

63

125

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] 250 500 1000 2000

4000 8000

LWA wlot [dB(A)] 1 2 3 4 5

87 87 85 88 89

75 76 75 83 83

82 83 80 84 84

79 79 76 79 79

1 2 3 4 5

84 84 83 86 87

75 75 75 80 80

81 81 78 83 83

78 78 75 78 78

81 81 78 78 79

78 78 76 77 78

73 73 72 75 78

66 66 66 66 68

49 49 49 48 51

71 71 73 73 73

67 67 70 70 70

60 61 63 63 63

42 42 46 45 44

LWA wylot [dB(A)] 74 74 74 75 75

ISOROOFTEC 6-710/15100T

28

strongair solutions


akcesoria

konstrukcja: Podstawa dachowa do dachów p³askich. Blacha stalowa ocynkowana, lub blacha aluminiowa. Od wewn¹trz – izolacja zapobiegaj¹ca powstawaniu skroplin. Fartuch wokó³ coko³u g³ównego pozwala na dok³adn¹ izolacjê podstawy na po³aci dachowej.

DSF

wymiary A B D

C 4 x M8

Typ DSF 220 DSF 280 DSF 355 DSF 450 DSF 560

dla modeli

A [mm]

B [mm]

C [mm]

D [mm]

waga [kg]

220, 250 280, 315 355, 400 450, 500 560, 630

571 657 817 877 1152

295 395 555 625 895

245 330 450 535 750

300 300 300 300 300

3,30 4,20 6,90 7,50 9,50

www.harmann.pl

29


konstrukcja: Podstawa dachowa t³umi¹ca do dachów p³askich. Blacha stalowa ocynkowana lub blacha aluminiowa. Od wewn¹trz – izolacja z we³ny mineralnej t³umi¹ca i zapobiegaj¹ca powstawaniu skroplin. Przegrody t³umi¹ce z izolacj¹ z we³ny mineralnej. Fartuch wokó³ coko³u g³ównego pozwala na dok³adn¹ izolacjê podstawy na po³aci dachowej.

DSS

wymiary A B C

E

D

4 x M8

Typ

dla modeli

A [mm]

B [mm]

C [mm]

D [mm]

220, 250 280, 315 355, 400 450, 500 560, 630

571 657 817 877 1152

295 395 555 625 895

245 330 450 535 750

600 600 600 600 300

DSS 220 DSS 280 DSS 355 DSS 455 DSS 560

E [mm] waga [kg] 410 380 310 310 310

7,10 9,50 14,30 16,00 20,00

zdolnoœæ t³umienia ha³asu Typ DSS 220 DSS 280 DSS 355 DSS 450

30

D œr 125 Hz 12 11 5 5

1 1 2 2

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

8000 Hz

3 2 3 3

13 6 7 6

17 14 18 18

13 18 16 14

16 17 11 9

14 14 10 9

strongair solutions


akcesoria

konstrukcja: Przeciwko³nierz (króciec) do wentylatorów dachowych wykonany ze stali ocynkowanej. Umo¿liwia pod³¹czenie odcinka kana³u prostego o przekroju okr¹g³ym.

DAF

wymiary

Typ DAF 180 DAF 250 DAF 400 DAF 560

A A [mm] A B [mm] C [mm] 213 286 438 605

183 252 402 569

8 10 10 10

D [mm]

E [mm]

waga [kg]

12 10 15 15

25 25 30 30

0,33 0,56 0,95 1,10

konstrukcja: Z³¹cze przeciwdrganiowe dla wentylatorów dachowych. Sk³ada siê z dwóch ko³nierzy ze stali ocynkowanej po³¹czonych taœm¹ kompensacyjn¹ z PCV. Maksymalna temperatura pracy – 70°C.

DAS

wymiary

Typ DAS 180 DAS 250 DAS 400 DAS 560

A A [mm] A B [mm] C [mm] 213 286 438 605

www.harmann.pl

183 252 402 569

8 10 10 8

D [mm]

E [mm]

waga [kg]

12 10 15 9

95...130 95...130 95...130 95...130

0,90 1,50 2,30 3,30

31


konstrukcja: Klapa (przepustnica) zwrotna motylkowa z przy³¹czem ko³nierzowym. Obudowa i ³opatki wykonane z galwanizowanej blachy stalowej. Klapa zapewnia przep³yw w kanale wentylacyjnym tylko w jednym kierunku, zgodnym ze strza³k¹ na obudowie.

DVK

monta¿: Naci¹g sprê¿ynowy sprawia, ¿e przepustnica zamyka siê samoczynnie i szczelnie po wy³¹czeniu wentylatora.

wymiary

Typ DVK 180 DVK 250 DVK 400 DVK 560

32

A A [mm] A B [mm] C [mm] 213 286 438 605

183 252 402 569

8 10 10 8

D [mm]

E [mm]

waga [kg]

12 10 15 10

115 156 220 340

1,24 1,98 4,30 6,30

strongair solutions


www.harmann.pl

33

Wentylatory dachowe Harmann  

Katalog zawierający karty katalogowe wentylatorów dachowych marki Harmann Ventilatoren. Aktualizacja 07-2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you