Page 1

แผนการสอนประจำารายวิชา รหัสวิชา ง 15201 รายวิชาเพิม่ เติม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ครู ผ้ สู อน นายวรกิตติ์ กำาแพงเมือง

ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เวลา 40 ชั่วโมง

คำาอธิบายรายวิชา ศึกษาความหมาย บทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์และองค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์ ความหมาย ประโยชน์และโทษของอินเทอร์ เน็ตและสื บค้นข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ต ใช้งานโปรแกรม Ms Excel เบื้องต้น จัดรู ปแบบของข้อมูลบนเวิร์กชีต ใช้สูตรและฟั งก์ชัน่ ในการคำานวณ อธิ บายการใช้งาน ออกแบบและสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Flip Album โดยการสื บค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใกล้ตวั และการอภิปรายเพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความ เข้าใจ ตลอดจนสามารถอธิ บายสิ่ งที่เรี ยนรู้ สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่ งที่ ได้เรี ยน สามารถนำา ไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ในชี วิต ประจำาวัน เห็นคุณค่า ความสำาคัญของชิ้นงานที่สร้างขึ้น ผลการเรียนรู้ 1. บอกความหมาย บทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 2.

บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ได้

3.

บอกความหมาย ประโยชน์และโทษของอินเทอร์ เน็ตและสื บค้นข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ตได้

4.

ใช้งานโปรแกรม Ms Excel เบื้องต้นได้

5.

จัดรู ปแบบของข้อมูลบนเวิร์กชีตได้

6.

ใช้สูตรและฟังก์ชนั่ ในการคำานวณได้

7.

อธิ บายการใช้งาน ออกแบบและสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Flip Album ได้

8.

ประยุกต์เพื่อใช้งานได้และเห็นความสำาคัญของชิ้นงาน

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้


โครงสร้ างรายวิชา โครงสร้ างรายวิชา คอมพิวเตอร์ สาระเพิม่ เติม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 เวลา 1 ชั่วโมง/สั ปดาห์ จำานวน 1 หน่ วยกิต หน่วยที่ ชื่อหน่ วยการเรียนรู้ 1.

2.

3.

4

เทคโนโลยี สารสนเทศน่ารู้

ผลการเรียนรู้

บอกความหมาย บทบาท และประโยชน์ของเทคโนโลยี สารสนเทศได้ รูจ้ กั คอมพิวเตอร์ 2. บอกชื่อและหน้าทีข ่ อง อุปกรณ์และองค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์ได้ ท่องโลกอินเตอร์เน็ต 3. บอกความหมาย ประโยชน์ และโทษของอินเทอร์เน็ตและ สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ได้ มารูจ้ กั กับโปรแกรม 4. ใช้งานโปรแกรม Ms Excel ตารางงานกันเถอะ เบื้องต้นได้

5.

แต่งแต้มเวิร์กชีต

6. 7.

สอบกลางภาคเรียน สูตรและฟังก์ชนั่

8.

E-book หนังสือสร้าง ง่าย

สาระสำ าคัญ

ความหมาย บทบาทและ ประโยชน์ของเทคโนโลยี สารสนเทศ 2. ชื่อและหน้าทีข ่ องอุปกรณ์ และองค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์ 3. บอกความหมาย ประโยชน์และโทษของ อินเทอร์เน็ตและสืบค้นข้อมูล จากอินเทอร์เน็ตได้ 4. การใช้งานโปรแกรม Ms Excel เบื้องต้น • ส่วนประกอบหน้าต่าง โปรแกรม Ms Excel • การใช้เมนูและแถบเครื่ อง มือ • การบันทึกแฟ้ ม ปิ ดแฟ้ ม และออกจากโปรแกรม 5. จัดรู ปแบบของข้อมูลบนเวิร์ 5. การจัดรู ปแบบของข้อมูล กชีตได้ บนเวิร์กชีต 1.

1.

6.

ใช้สูตรและฟังก์ชนั่ ในการ 6. สูตรและฟังก์ชนั่ ในการ คำานวณได้ คำานวณ

7.

อธิบายการใช้งาน ออกแบบ 7. ออกแบบและสร้าง และสร้าง E-book ด้วย E-book ด้วยโปรแกรม Flip โปรแกรม Flip Album ได้ Album ได้

เวลา(ชั่ว โมง) 1

น้ำ าหนัก คะแนน 5

2

5

3

10

4

10

6

10

7 8

15 10

9-12

10


หน่วยที่ ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ 1. ประยุกต์เพือ่ ใช้งานได้ และเห็นความสำาคัญของชิน้ งาน

สาระสำ าคัญ

น้ำ าหนัก คะแนน 20

9.

การประยุกต์เพือ่ ใช้ ในงานอาชีพ

10.

สอบปลายภาคเรียน

16

15

รวม

16

100

1.

การประยุกต์เพือ่ ใช้งาน

เวลา(ชั่ว โมง) 13-15

Computer Excel Class 5  
Computer Excel Class 5  

Course syllabus subject : By T.Worakit kampangmuang

Advertisement