Page 1

Leermedia Mavo Roermond Les 3: inleiding Romeinen. ( altijd ook de powerpoints leren op de Elo)

Romeinse Rijk De groei van het Romeinse imperium (=wereldrijk), waardoor de GrieksRomeinsecultuur zich in Europa verspreidde. Rome ontstond rond 750 v.Chr. Door veroveringen groeide het dorpje in duizend jaar tijd uit tot een groot en machtig rijk. Overal waar de Romeinen kwamen voerden ze hun wetten en bestuur in. Overwonnen volken boden ze het Romeinse burgerrecht aan. Zo werden deze volken beïnvloed door de Romeinse cultuur, die op haar beurt weer sterk was beïnvloed door de cultuur van de Grieken. De Grieks-Romeinse cultuur werd de heersende cultuur in Europa. Hoe kwamen Grieken en Romeinen met elkaar in aanraking? Romeinse Rijk De groei van het Romeinse imperium (=wereldrijk), waardoor de GrieksRomeinsecultuur zich in Europa verspreidde. Rome ontstond rond 750 v.Chr. Door veroveringen groeide het dorpje in duizend jaar tijd uit tot een groot en machtig rijk. Overal waar de Romeinen kwamen voerden ze hun wetten en bestuur in. Overwonnen volken boden ze het Romeinse burgerrecht aan. Zo werden deze volken beïnvloed door de Romeinse cultuur, die op haar beurt weer sterk was beïnvloed door de cultuur van de Grieken. De Grieks-Romeinse cultuur werd de heersende cultuur in Europa.

Hoe kwamen Grieken en Romeinen met elkaar in aanraking? 1. Romeinen veroveren Griekse koloniën in Italië (3e eeuw v.C.) 2. Romeinen veroveren Griekenland (2e eeuw v.C.)c


Leermedia Mavo Roermond Les 3 het Romeinse Rijk: Groei Van het Romeinse Rijk Het Romeinse Rijk werd steeds groter, zelfs tot in Engeland en op het vasteland liep de "Limes"(=grens) tot aan de rivier de Rijn. Tijdens de regeringsperiode van Keizer Trajanus was het Romeinse Rijk het grootst. Zie powerpoint Elo Leermedia les 3: romgroeirijkhistopia.ppt

Het werd steeds moeilijker zo'n groot rijk te besturen. Veel machthebbers raakten met elkaar in conflict. Augustus loste dit probleem op door de macht te grijpen en werd hierdoor de eerste keizer van het Romeinse Rijk.

www2.malmberg.nl/VO_Online/localplayer/page.html

Keizer Augustus (63vc-14nc) Augustus en zijn opvolgers zorgde voor rust en vrede, door het rijk te verdelen in provincies. In elke provincie zorgden Romeinse bestuurders dat de bevelen/regels uit Rome werden uitgevoerd. Er brak eenperiode aan van bijna 200 jaar vrede ( = Pax Romana) Deze vrede zorgden voor een bloei van de handel, er werden handelswegen aangelegd door heel het Rijk die naar Rome gingen.

Tip:bovenste laag stenen plaveizen genoemd


Leermedia Mavo Roermond

Romeins beroepsleger. (zie powerpoint Elo Paragraaf 2.3 Het legioen.ppt) Arme burgers tekenden een contract als zij in het leger wilden. Ruiters tekenden voor tien jaar en voetvolk voor 16 jaar. De soldaten kregen een vast loon. Aan het eind van hun loopbaan (zo ongeveer op hun 40-ste jaar) werden zij "veteranen" en ontvingen dan hun spaargeld en als extra beloning een lapje grond om te bewerken in een door de Romeinen veroverd gebied. Dan pas mochten zij trouwen. Vaak hadden zij echter al een vrouw en kinderen. Die woonden dan buiten het legerkamp. Een Romeins legioen op volle sterkte telde 6000 soldaten, verdeeld in 10 cohorten. Een cohort telde drie vaandels of compagnieĂŤn. Een Romeins soldaat was niet alleen opgeleid om te vechten. Hij moest ook helpen bij het bouwen van de legerplaats, wegen en bruggen. De soldaten moesten te voet reizen. Vaak enorme afstanden. Van Rome naar Nijmegen is ongeveer 2000 km. ! Elke dag liepen die soldaten met hun zware bepakking op hun rug ongeveer 40 km. Wat betekende in die tijd en in deze streken de komst van zo'n legioen ? (Bron:tekst,http://www.bertsgeschiedenissite.nl/ijzertijd/eeuw1ac/beroepssoldaten.htm )

(zie powerpoint Elo Het Romeinse leger.ppt)


Leermedia Mavo Roermond Les 4: Romanisering. De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa: De Grieks-Romeinse cultuur werd ook wel klassieke cultuur genoemd, daar het als voorbeeld gebruikt werd voor iedereen. Romeinse cultuur:Als ze het konden betalen, huurden de Romeinen één of twee kamertjes in een van de vele flatgebouwen in de stad. Dat waren gebouwen van soms 8 of 9 verdiepingen. Het stonk er verschrikkelijk, het was er donker en koud. Bovendien waren de flats vaak slecht gebouwd. Er was altijd gevaar voor instorting Stromend water in huis was er niet. Dat was beneden op straat bij een bron of een fontein. De rijke Romeinen woonden in prachtige villa's. Ze hadden mooie kamers en sommige huizen hadden zelfs een binnentuin. De meeste huizen in Rome hadden geen eigen wc. De mensen gingen gewoon naar het openbaar toilet ergens in de straat. Je zat daar samen met anderen op stenen banken met gaten erin. Rome telde toen al één miljoen inwoners. Voor al die mensen was veel water nodig. Dat was water kwam van buiten de stad. Via een ingewikkeld stelsel van kanalen en waterleidingen op bogen: De aquaducten. Het begint in de bergen bij een bron en voert het verse water over een grote afstand naar de stad. Van daar ging het water via loden pijpen naar fonteinen, badhuizen en openbare wc's. De meeste mensen hadden thuis geen bad of douche. Ze gingen een paar keer per week naar een van de openbare badhuizen. De thermen werden die genoemd. Er konden wel honderden mensen tegelijk in zo'n gebouw.

En de thermen zagen er vaak prachtig uit. Muren en vloeren waren ingelegd met mozaïek. Naar het badhuis gaan was heel populair in Rome. Het was er gewoon heel gezellig en je kon er je vrienden ontmoeten. ( deel tekst bron; schooltv/beeldbank)


Leermedia Mavo Roermond Het Forum Romanum: (Latijn voor Romeins marktplein) was in de oudheid het centrum van Rome. Het forum was in de gloriedagen van het Romeinse Rijk zowel het politieke en juridische als het religieuze en commerciĂŤle centrum van de stad

De Romeinen vereerde hun keizers als goden en er werd veel gedaan voor het vermaak, b.v. gladiatorengevechten in het Colosseum en wagenrennen op het Circus Maximus. Het stadion bestaat uit een langwerpige renbaan (600 meter lang en 225 meter breed) met daar omheen tribunes. De keizer kijkt natuurlijk vanuit zijn keizerlijke loge uit op de races. In het midden van de renbaan zelf staat de Spina, een verhoging over de lengte van de baan die wagens die in een verschillende richting rijden van elkaar scheiden. Op de Spina staan verschillende beelden van goden en obelisken. Het gigantische stadion kan maar liefst 250.000 Romeinen herbergen, dat is ongeveer een kwart van de totale bevolking. Al deze gebruiken en gewoontes vormen samen de Romeinse cultuur.

Romanisering= verspreiding van de Grieks-Romeinse cultuur onder de veroverde volken. De Romeinen hebben steeds romanisering nagestreefd en hebben de overwonnen bevolking als het waren "Romeins" gemaakt. De bestuurslaag van de overwonnen volken bleef bestaan, ze kwamen alleen onder Romeins gezag. Hierdoor paste de hogere leiders van de overwonnen volken zich snel aan, aan Romeinse gewoonten en gebruiken.


Leermedia Mavo Roermond Germanen: Bijna 1000 jaar voordat de Romeinen in Nederland kwamen, ontdekten de Germanen ons land al. Rond 1000 voor Christus begonnen ze zich te verspreiden over Europa. Alles wat we van de Germanen weten, komt van Griekse en Romeinse schrijvers . De term Germanen is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende stammen. In het begin van onze jaartelling leefden in Nederland de Friezen, Chamaven/Tubanten, Bataven, Kaninefaten, MenapiĂŤrs en Frisiavonen. Deze stammen waren zelfstandig, maar hadden met elkaar gemeen dat ze een Germaanse taal spraken. Vandaar dat ze Germanen werden genoemd. (Leren powerpoint op de Elo Paragraaf4fRomeinenenGermanen.ppt) De Germanen geloofden in een leven na de dood. Wie als dapper krijger sneuvelde, mocht naar het Walhalla. De god Wodan was de schepper van deze hemel. De Germanen geloofden in verschillende goden en godinnen. Wodan was de belangrijkste god. Wodans vrouw Freya was de godin van het nieuwe leven. Donar was de god van de donder en bliksem. ( Wodan=woensdag, Donar = donderdag en Freya=vrijdag) De Germanen probeerden de goden te vriend te houden door ze offers te geven. Dat kon een gedood schaap zijn, of een kledingstuk, of een sieraad waar ze trots op waren. Heel soms offerden ze een mens. Priesters en priesteressen speelden een belangrijke rol in het leven van de Germanen. Zij hadden een bijzondere band met de goden en de natuur en konden runen lezen. Deze lettertekens werden ook wel in stenen gehakt. Rond het jaar 50 voor Christus kwamen de Romeinen naar het gebied van de Germanen. Zij schreven over ze als de blonde reuzen van het noorden. Door de geschriften van de Romeinen weten we veel over het leven van de Germanen. (Bron tekst :http://www.docukit.nl/inhoud/docukit.asp?nummer=NEW148&tree=NEW148&highlight=bataven)

Nederland: Je moet je voorstellen dat Nederland er helemaal niet uitzag als dat het nu doet. Voor het grootste deel was het een moerasland en dorpen van Germanen waren niet veel meer dan enkele boerderijen. Ze bewerkten het land en leefden van de opbrengsten. Daarom leefden de Germanen in elk deel van Nederland op een andere manier. Overal was namelijk een ander soort grond. Romeinen: Rond het begin van de jaartelling vallen de Romeinen ons land binnen. Maar de Germanen die op dat moment in Nederland wonen, laten zich niet gemakkelijk


Leermedia Mavo Roermond wegjagen. De Romeinen komen daardoor niet verder dan de rivier de Rijn. Daar blijven ze en bouwen Castellums, dat zijn sterke forten langs de oever. Wanneer de Romeinen merken dat de Germanen te sterk zijn, sluiten ze vriendschap met een groep Germanen: de Bataven. Dit werkt zo goed dat zelfs sommige Bataven in het Romeinse leger plaats nemen. (Bron:http://www.schooltv.nl/eigenwijzer) Castellums:= Een Castellum of Castra is een Romeins verdedigingswerk waar soms zelfs 6000 tot 7000 soldaten woonden met hun gezinnen. Een Castellum was daardoor een soort dorp waar de soldaten en hun gezinnen woonden. In de buurt van Castella ontstonden kampdorpen en grafvelden. Met de naburige bevolking werd regelmatig handel gedreven. (bron tekst:http://www.joostdevree.nl/)

De Romeinse LImes: De limes is de ca. 5000 km lange rijksgrens van het Romeinse rijk. Er ongeveer 1000 wachttorens en 200 kleinere en grotere forten. Soms was een rivier de natuurlijke rijksgrens van de Romeinen (Rijn, Donau). Zie kaart. (bron tekst:http://www.joostdevree.nl/)

Romeinen les 3 en 4  

bladerboek met powerpoints voor te leren

Romeinen les 3 en 4  

bladerboek met powerpoints voor te leren

Advertisement