Page 1

Introductienummer December 2011 Jaargang 0 Nummer 0 Oplage 3500 stuks

DIT IS NOG MAAR HET BEGIN De eerste aanzet voor het opzetten van een dorpsblad voor Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk wordt gegeven op 9 maart. Die avond wordt er een bewonersbijeen‐ komst georganiseerd in het kader van het project 'Maak Meer van Maurik' en alle aanwezigen mogen onderwerpen inbrengen, gericht op het verbeteren van de leefbaarheid. Op de druk bezochte bijeenkomst worden veel ideeën bedacht die variëren van een brug over de Rijn en aansluiting op het glasvezelnetwerk tot plantenbakken op het dorpsplein en de terugkeer van Maurik Nu. Een paar vergaderingen later wordt duidelijk dat goede communicatie onontbeerlijk is om mensen te bereiken en te mobiliseren. Het idee om het Groene Krantje, zoals Maurik Nu beter bekend stond, weer nieuw leven in te blazen wordt opgepakt. Een klein verkennend onderzoek onder besturen van verenigingen levert dermate veel positieve reacties op dat er al gauw geen weg terug meer lijkt te zijn. Als op 15 juli Omroep Gelderland Maurik aandoet met de tour Zomer in Gelderland valt er duizend euro te winnen voor het goede doel. De coach van Maurik, Marinus van Ol‐ deren, bedenkt dat het geld ge‐ bruikt mag worden voor het opzet‐ ten van een dorpsblad. Die dag wordt er met man en macht ge‐ werkt aan de drie opdrachten rond het thema 'hemel'. Richard Staffhorst is een prachtige Petrus die aan de hemelpoort staat om een aantal bekende hemel‐ bewoners even op aarde te laten komen. Iedereen zal zich de fantastische Michael Jackson herinneren die er niet alleen heel mooi uitzag maar ook super goed de moonwalk kon doen.

GOED INITIATIEF  Ruim een jaar geleden zijn we in het dorp Maurik begonnen met de actie ‘Maak meer van Maurik’. Doel van deze actie was om de inwoners van Maurik met elkaar in gesprek te laten gaan over de leefbaarheid in het dorp. De vragen die gesteld werden waren onder andere wat de inwoners belangrijk vinden, wat ze graag anders zouden zien en vooral ook wat ze daar zelf voor bijdrage aan kunnen leveren. Met name dit laatste is erg belangrijk. De gemeente Buren krijgt steeds meer taken en die kunnen wij niet allemaal alleen zelf uitvoeren. Wij proberen daarom zoveel moge‐ lijk samen te werken met inwoners en instan‐ ties. Ieder heeft zijn eigen kwaliteiten en ta‐ lenten. Als we die aan elkaar koppelen, kun‐ nen we met elkaar iets heel moois bereiken. Wat opviel tijdens deze bijeenkomst was dat er heel veel activiteiten in Maurik plaatsvin‐ den maar ook dat dit niet altijd bekend is voor iedereen. Bovendien hebben tijdens deze avond verschillende mensen aangegeven wat voor hun dorp te willen betekenen en zijn er spontaan initiatieven geboren. Een van deze initiatieven is het opnieuw uit‐ brengen van het voormalige ‘groene krantje’, het dorpsblad van Maurik. De bedoeling is dat het nieuwe magazine zowel digitaal als in pa‐ pieren vorm zo’n 10 keer per jaar zal uitko‐ men. In dit magazine verschijnt informatie over de dorpen Maurik, Eck en Wiel en Rijs‐ wijk.

foto's: Bernadette Leijdekkers

Alle opdrachten worden goed uitgevoerd en het dorpsblad beschikt ineens over een startbedrag. Vanaf dat moment staan de twee initiatiefnemers voor een reuzenklus. Er volgen vele vergaderingen, gesprekken met de gemeente, ondernemers, Kamer van Koophandel, notaris, bank, redacties van dorpskranten, drukkerijen, enzo‐ voort en Bert Uittenboogaard wint een prijs voor het aandragen van de sug‐ gestie die leidt tot de naam 'Maurik Rond'. Er komt een logo, website en er worden visitekaartjes gedrukt. (lees verder op pag. 3)

Dat het initiatief leeft onder de bevolking mag wel duidelijk zijn. Afgelopen zomer hebben we gezien hoe het hele dorp zich heeft ingezet tijdens een spelshow van TV Gelderland om geld te verzamelen voor dit initiatief. Ik ben trots op het dorp Maurik omdat de inwoners zich inzetten om zelf dit initiatief van start te laten gaan. Ik hoop dat met dit magazine verbindingen gelegd kunnen worden tussen verenigingen, inwoners, gemeente, scholen etc. Ik wens Else, Daniëlle en Ilse veel succes met de redactie van dit magazine. Namens het college van burgemeester en wet‐ houders feliciteer ik de dorpen Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk met de ‘geboorte’ van dit magazine. Heel veel leesplezier. Sander van Alfen Maurik Rond ‐ december 2011 

1


2 Maurik Rond ‐ december 2011 


Naarmate het project meer handen en voeten krijgt, dienen zich vaker spontaan mensen aan die een steentje willen bijdragen. Ilse Janssen komt de redactie versterken, waardoor er een vaste kern van drie personen is. Lara van Gelderen is fotograaf en zij wil beeld‐ materiaal maken voor Maurik Rond, Cees van Cuijlenburg wil fotograferen en schrijven, Anny Hamster wil aan de slag met de historie van de drie dorpen, Katinka Schippers wil een brug slaan tussen Jong in Buren en Maurik Rond en tevens een column schrij‐ ven over het avontuur dat eerdaags gaat beginnen. Adri Dees is bereid om zijn populaire weerberichten nieuw leven in te blazen en dierenarts Schrama wil de lezers deelgenoot maken van zijn jaren‐ lange ervaringen op zijn vakgebied. Jorden Schoonderwoerd maakt illustraties en Corine Helfrich gaat schrijven over gezonde voeding. De gemeente, scholen, SWB, Valentijn en VDM zullen ook rubrieken gaan verzorgen en dit is nog maar het begin. Ideeën zijn er genoeg en in de loop van de tijd zal er nog flink ge‐ sleuteld worden aan Maurik Rond. We streven er naar om aan jong en oud leuke en interessante informatie te bieden en we hopen dat iedereen in Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk zich welkom voelt om mee te denken en mee te doen.

Welkom in Eck en Wiel, Maurik en Rijswijk In de korte tijd dat we ons bezighouden met Maurik Rond, hebben we gemerkt dat er heel veel leeft in onze drie dorpen en wij zetten ons er graag voor in om iedereen de kans te bieden om plannen, ontwikkelingen en initiatieven onder de aandacht te brengen.

De redactie: Daniëlle, Else en Ilse (foto: Lara van Gelderen) Neem gerust contact met ons op als u gebruik wilt maken van het podium dat Maurik Rond u biedt. En ook als u wilt schrijven, teke‐ nen, fotograferen of interviewen. Wij stellen uw reacties zeer op prijs. De redactie

Ook het weer maakt in Maurik een nieuwe start met een nieuw blad. Bijzonder voor deze tijd. Rondom Maurik. Ook het weer was in 2011 weer bijzonder in Maurik. Meestal herinneren we ons het beste het weer in onze vakantietijd. Vooral de grote vakantie. Juist die periode was slecht te noemen. Dit jaar lag de zomerperiode in het voorjaar. Maart droog en superzonnig. In April was het echt zomer. Met een gemiddelde temperatuur van ruim 5 graden boven normaal. En een aantal zonne‐ uren dat het dubbele van normaal was. Bovendien al 4 dagen met temperaturen boven 25 graden. Ook Mei was droog en zonnig. Het was niet best voor de weide‐ vogels. Kievieten, grutto's en de tureluur konden geen voedsel vinden. Dat was funest voor de kuikens die op dat moment uit de eieren kwamen. In juni sloeg het weer drastisch om. De 137 mm die in Maurik viel kon de uitgedroogde grond toen nog goed verwerken. Vaak kwam ook onweer voor zelfs met hagel. Dus de eerste schade in de fruitteelt was een feit. Juli gaf als neerslag het dubbele van normaal 140 mm. Positief was dat ik in deze periode de meeste kuikens van grutto en kieviet zag. Al wil nog niet zeggen dat ze allemaal groot zijn gekomen want het aantal belagers is groot. Met de leeuwerik is het treurig gesteld. Een groot gemis dat kwinkelerende vogeltje dat hoger en hoger stijgt naar gelang het weer mooi is. Zoals we zeker nog weten was de augustusmaand zowel voor vakantiegangers als oogst kommer en kwel. Die mooie zomer die door gerenommeerde weerstations was voorspeld werd de grond ingeboord. Gelukkig keerde het betere weer in september terug en kon de overvloedige fruitoogst geplukt worden. Ook oktober liet zich van zijn beste kant zien. Overvloedige oogsten betekenden voor de zoveelste keer dat ver onder de kostprijs gewerkt moest worden. Wel gunstig voor de consument al merkt die daar niet alles van. Opvallend is dat zo'n zomer prachtige wolkenluchten oplevert. Er zijn daarvan heel wat foto's genomen. Inmiddels spoedt de maand november ook al ten eind met droog, rustig en vaak mistig weer. November, de maand van storm en regen, tapt uit een ander vaatje. Veel voorspellers hebben het over een horrorwinter die ons te wachten zou staan. Typisch dat ik met zo'n lage waterstand van de rivieren geen schema kan vinden met een binnenvallende winter. Wel eens een láte winter zoals in februari 1956. Toen echter na een zeer natte december en januarimaand. Ik woonde in die tijd nog in Zeeuws‐Vlaanderen en liep over de ijsschotsen in de Schelde. Toen kon je ook al zien hoe grillig het weer kan zijn. Nu zijn de extreme weersituaties steeds meer naar voren gekomen en dat wereldwijd. Langdurig veel regen, droogte, hittegol‐ ven. Op dit moment zijn er ook weer bijzondere verschijn‐ selen in onze flora en fauna. Volop opnieuw bloeiende bloemen. Eenden die weer kuikens kregen. Een nijl‐ gans met 10 kuikens. Toch een drastische klimaat‐ verandering. We wagen ons dus niet aan voorspel‐ lingen. Al wijzen de verwachtingen wel steeds meer in die richting. Wij wachten af. Maurik Rond ‐ december 2011 

3


4 Maurik Rond ‐ december 2011 


Jong in Buren: voor en door jongeren uit 

de gemeente Buren  De website www.jonginburen.nl werd op vrijdag 28 mei 2010 officieel gelanceerd tijdens de Zeskamp van Dorp Op Stelten Eck en Wiel. Hierbij stelde de redactie zich voor en verzorgde wethouder Sander van Alfen, onder andere ver‐ antwoordelijk binnen de gemeente Buren voor jeugd en jongerenzaken, een heuse toespraak. Jongin Buren is een website voor en door jongeren tussen de twaalf en drieën‐ twintig jaar uit de gemeente Buren. Ze kunnen er infor‐ matie vinden over onderwerpen van wonen tot leren en van werken tot uitgaan. Naast nuttige tips zijn er ook ver‐ schillende activiteiten voor jongeren in de regio. Zoals bijvoorbeeld de tentfeesten die met grote regelmaat wor‐ den georganiseerd. Verder is er een lokale agenda die pre‐ cies laat zien waar je moet zijn voor een gezellig evenement of een interessante bijeenkomst. Op het forum kan je te‐ recht om die vragen te stellen die je bij niemand anders kwijt kan en ze te delen met leeftijdgenoten. Kortom: de website die alles biedt waar je naar op zoek bent als je jong bent ! Inmiddels is de website al een tijd in de lucht en weten veel jongeren hem te vinden. Bijvoorbeeld voor het stellen van een vraag op het forum of het vinden van informatie en ad‐ vies allerlei thema’s zoals, werk, sex en relaties, maar ook voor fotoverslagen van tentfeesten en de columns van vaste columnisten Marlous Groen (over daten) en Cynthia Hoebink (over mode en shoppen). Jongin Buren is een project van de gemeente Buren, onder‐ steund door Mozaïek welzijnsdiensten en draait volledig op vrijwilligers, studenten en maatschappelijke stagiaires en wordt gezien als voorportaal van het Centrum van Jeugd en Gezin voor jongeren in onze gemeente. Het doel is om jongeren te informeren en een platform te bieden en jongeren op verschillende manieren een stem te geven. De redactie wordt momenteel gevormd door Katin‐ ka Schippers, Ramon van Rooijen en Lisette Verkerk uit Maurik, Dave Vendeloo en Robert Koops uit Ingen. Samen zorgen zij voor lokale invulling aan de site in de vorm van foto’s, filmpjes, verslagen en lokaal nieuws. Direct weten wat er nieuw is geplaatst op de website? Zoek ons op Facebook, Twitter of Hyves en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de leukste info. Heb je zelf schrijftalent en wil je anderen daarvan mee laten genieten? Schroom dan niet om een mail te sturen naar de redactie via jonginburen@hotmail.com, wie weet wordt jij onze nieuwe sterverslaggever. Ben je beter in filmen, fotograferen of promotie? Dan ben je uiteraard ook van harte welkom om het team van Jongin Buren te komen versterken. Meer informatie via Marc Horsten, m.horsten@mozaiekwelzijn.nl of bel : 06 ‐ 30032972

Journaliste Katinka Schippers (26) uit Maurik reisde in 2009 voor de tweede keer af naar Centraal Amerika. Gewapend met een 15 kilo wegende backpack en pen en papier ging zij op zoek naar avontuur. Maar naast wilde dieren, prachtige stranden en ongerepte jungles vond zij nog iets anders in Nicaragua. Ze schrijft hierover en over haar reiservaringen in haar column voor Maurik Rond.

Terugblikkend vanaf het Noord‐Hollandse strand, ik heb me een weekje afgezonderd op een camping in de buurt van Den Helder, kan ik nog steeds moeilijk geloven wat me het afgelopen jaar is overkomen. Het voelt als een droom die steeds mooier lijkt te worden. Nog een paar maanden en dan kom ik er achter of deze droom geen bedrog is. Zomer 2010 reis ik met drie vrienden door Costa Rica, Nicaragua en Guatemala. Ik heb net mijn Bachelor of Journalism gehaald en ben helemaal toe aan het avontuur. We doorkruisen de jungles van Costa Rica om vervolgens in Nicaragua kennis te maken met het koloniale stadje Granada. Eindelijk kunnen we een terrasje pakken om vervolgens te eindigen in een typisch Latijns Amerikaanse bar met patio en live salsamuziek. De drummer van de band lijkt vanuit de verte wel een lekker hapje dus gefascineerd door zijn drumkunsten blijf ik naar hem kijken zonder door te hebben dat hij terugkijkt. Als de band pauzeert komt hij op me afgelopen en vraagt hij me ten dans (In Latijns Amerika is het heel vreemd om ‘single’ te dansen, je ziet overal paren). Hij vertelt me dat hij salsaleraar is en ik denk meteen ‘daar moet ik gebruik van maken’. Hij zwiept me alle kanten op en trekt me meerdere malen dicht tegen zich aan. Ik ga er vanuit dat dit bij de dans hoort, maar zodra hij wel erg dicht bij mijn mond komt begrijp ik waar hij naar toe wil. Daarnaast blijkt al snel dat hij met mij danst om vooral te laten zien aan het publiek eromheen dat hij zo’n fantastische danser is en ieder meisje om zijn vinger kan winden. Daar trap ik dus mooi niet in! Ik vertel hem dat ik liever alleen dans . ‘Zou het vooroordeel over de Latijns Amerikaanse mannen dan toch kloppen?’, vraag ik mezelf af. Ik besluit deze avond niet meer in te gaan op welke avances dan ook. Gewoon, omdat ik er klaar mee ben. Samen met mijn vrienden sta ik vol bewondering te kijken naar de dansende paren. Ik voel een lichte jaloezie opborrelen op de schijnbaar aangeboren soepele heupen van de latino’s. Ik kan het niet helpen dat ik in mijn ooghoek een mooie jongen zie staan. ‘Kijkt hij nou naar mij of naar mijn vriendin?’ Ik herinner mezelf aan mijn besluit en kijk weer weg. Toch laat de aanblik van zijn grote bruine ogen me niet los. Door mijn voorliefde voor donker getinte en vooral exotisch uitziende mannen gun ik mezelf uiteindelijk het voordeel van de twijfel en stap een stukje opzij van mijn vrienden. Het duurt niet lang voordat hij op me afstapt en me ten dans vraagt. Het begin van een mooie ontmoeting die mijn leven een totaal andere wending geeft dan ik had verwacht. Inmiddels zijn we twee jaar verder. Ik ben 4,5 maand in El Salvador geweest om er achter te komen of dromen bedrog zijn en dit bleek gelukkig niet het geval. Begin dit jaar mocht ik mijn vriend ver‐ welkomen in Nederland en nu ik deze column schrijf, sta ik op het punt om weer voor een aantal maanden af te reizen naar El Salvador. Tja het is een cliché maar ik ben grenzeloos verliefd en buiten het feit dat mijn toekomst onzeker lijkt, vaar ik er wel bij. www.katinkaschippers.com

foto: Katinka Schippers

Maurik Rond ‐ december 2011 

5


"Nee, Flappies bestaan niet meer" is het stellige antwoord op mijn vraag of er nog wel eens zieltogende konijntjes moeten worden opgekalefaterd voordat ze een smakelijk plekje op de kersttafel krijgen. Schrama vertelt: "Ooit was dat anders. Toen hadden mensen niet alleen kippen en konijnen, maar ook varkens rond het huis lopen. Meestal twee stuks. Eén voor de eigen wintervoorraad en eentje voor de slager om de onkosten te dekken. Het was altijd spannend of de beestjes gezond zouden blijven tot de slacht. Een warme zomer kon een uitbraak van vlekziekte opleveren en een besmet varkentje kwam dan niet door de vleeskeuring, tenzij er van tevoren een antibioticakuurtje werd gegeven. Varkentjes waren interessante bronnen van voedsel. Daar waar een gemid‐ delde koe maar ongeveer de helft van haar lichaamsgewicht aan eetbaar vlees bij zich draagt, heeft een varken 80% te bieden. Keerzijde van de medaille is het hoge vetgehalte dat varkensvlees relatief beder‐ felijk maakt en het vlees van een geslachtsrijpe, niet gecas‐ treerde, beer is 'voer voor de keurmeester'. Om de eventuele berengeur waar te nemen, deed de keurmeester ter plekke een kook‐ en braadproef. Even aan‐ bakken in het eigen vet en dan maar snuffelen. En neem van mij aan: dat vlees ruikt sterk! Daar waar tegenwoordig vlees alleen maar goed‐ of afgekeurd kan worden, werd er vroeger wat genuanceerder gedacht. Zo bestond 'goedgekeurd vlees onder voorwaarde van verkoop onder toezicht'. Minderbedeelden konden op vertoon van een bon een paar kilo van dat vlees kopen bij het slachthuis. Het vlees moest direct worden bereid en opgegeten omdat het niet geschikt was om te bewaren. Nog een graadje minder in kwaliteit was vlees dat onder toezicht moest worden gesteriliseerd. Dat vlees ging bijvoorbeeld naar de conserven‐

industrie. Wanneer vlees werd afgekeurd voor menselijke con‐ sumptie kon het nog wel geschikt zijn als voer voor de leeuwen en tijgers in de dierentuin. Tegenwoordig moet vlees perfect in orde zijn. De dieren worden levend gekeurd door een keurmeester of dierenarts en na de slacht wordt het vlees zorgvuldig nagekeken en verwerkt tot een eindeloze hoeveelheid producten. Die producten variëren van de stukjes vlees die we bij de slager kopen tot grondstoffen als vet‐ ten en eiwitten. Vroeger was dat allemaal veel minder ingewikkeld. Het vetge‐ meste varkentje werd verwerkt tot allerlei eetbare producten zoals bloedworst, gerookt spek, ham etc. De restjes gingen in de soep of werden verwerkt in zure zult, hoofdkaas en balkenbrij. " Schrama gaat verder: "Laatst kwam ik de oud‐kok van De Valentijn tegen. Hij was bezig ingrediënten te verzamelen voor balkenbrij. Verrassend genoeg was dat niet eens zo moeilijk, alleen rommelkruid is lastig te vinden. Geen idee wat rommel‐ kruid is. Op het internet las ik: 'kruidenmix voor balkenbrij'. Daar werd ik niet veel wijzer van. Bij ons thuis was het traditie om balkenbrij te eten na de kerstmis. Mijn moeder stond dan voor iedereen plakken te bakken. Echt een traktatie." Of iedereen uitkijkt naar een plak gebakken balkenbrij met poe‐ dersuiker bij het kerstontbijt valt te bezien, maar het is wel een streektraditie en het is jammer als goede gewoonten verdwij‐ nen. Dus wie weet zien we volgend jaar weer varkentjes rond‐ scharrelen in de tuinen en komen we te weten wat er allemaal in het Betuwse rommelkruid zit. Else Schipper De Woelwaters traden op in 't Klokhuis op zondagmiddag 20 november. Het Havenkoor zoekt nog een dirigent. Zie de Ronde Hoekjes op pagina 12.

foto: Ilse Janssen

6 Maurik Rond ‐ december 2011 


Ledenvergaderingen zijn voor het bestuur altijd spannend. Hoe zal de opkomst zijn? Spreken de te behandelen onderwerpen wel voldoende aan? Gelukkig viel de spanning snel weg bij de najaarsledenvergadering van 26 oktober j.l. De opkomst van belangstellenden was goed te noemen en de vergadering kende een vlot verloop. De zakelijke punten werden snel behan‐ deld, zoals het terugtreden van Joop Roos als voorzitter en de voordracht van Daniëlle van den Berg als aspirant‐ bestuurslid. Zij zal in de voorjaarsverga‐ dering 2012 worden voorgedragen als bestuurslid. Een nieuw initiatief, namelijk het nieuwe dorpsblad “Maurik Rond”, werd ruim toe‐ gelicht door Else Schipper. De start van dit blad is mede mogelijk gemaakt door de opbrengst van € 1000,‐‐ van 'Zomer in Gelderland', een programma van TV Gelderland, waar veel inwoners van ons dorp hun bijdrage aan hebben geleverd. Het eerste nummer van dit blad zal waarschijnlijk in december verschijnen. De heer Marinus van Olderen, beleids‐ medewerker van de Gemeente Buren, hield vervolgens een boeiende voor‐ dracht over de ontwikkelingen van het bedrijventerrein Doejenburg 2 en de

ontwikkelingen van recreatie en toerisme in ons dorp. Het nieuwe bedrijventerrein is ca. 14 ha groot en naar verwachting zullen 20‐25 bedrijven zich hier binnen twee jaar ves‐ tigen. Voorts komt er een bedrijfsver‐ zamelgebouw waarin 28 units beschik‐ baar zijn voor kleine en startende onder‐ nemingen. De grondwerken zullen naar verwachting in januari 2012 van start gaan. Ook bestaat de mogelijkheid voor woningbouw bij de bedrijven. Hiervoor zijn in aanvang 10 kavels beschikbaar. Mocht de vraag groter zijn, dan is uit‐ breiding tot 25 kavels mogelijk. Er ontstond een levendige discussie. Er werden vragen gesteld over de beveili‐ ging van het terrein, de ontsluiting van Doejenburg 2 en de bewegwijzering. Na een korte pauze vervolgde de heer van Olderen zijn betoog. Aan de orde kwamen de onderwerpen recreatie en toerisme. Rond het Eiland van Maurik zijn diverse ontwikkeling gaande. Deze zijn vooral gericht op het creëren van verblijfs‐ recreatie. Zo zal nabij de Waterskivere‐ niging verblijfrecreatie met huizen aan het water worden gerealiseerd. Van der

Valk wordt mogelijk uitgebreid met over‐ nachtingsmogelijkheden. Ook de camping op het eiland heeft plannen voor meer recreatiewoningen en een zwembad. Al met al ontwikkelingen die positief zijn voor ons dorp. Met de rondvraag werd deze vergadering afgesloten. Vragen over actuele zaken, zoals het voornemen om peuterspeelza‐ len te sluiten en het verdwijnen van de bibliobus , werden uitgebreid beant‐ woord door onze wethouder Mevr. G. van der Donk. Ook het verkeer op de Rijnbandijk kreeg uitgebreid aandacht. Door het auto‐ en motorverkeer wordt de rust‐ en veilig‐ heidsbeleving van de overige weggebrui‐ kers, zoals wandelaars, fietsers, paard‐ rijders etc. beperkt. De gemeente heeft wel veel aandacht voor deze problematiek, maar de Rijnbandijk valt niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het was een boeiende bijeenkomst, die weer eens heeft aangetoond, dat er veel betrokkenheid is bij de inwoners van Maurik voor de ontwikkeling van de leefbaarheid in het dorp.

REBUS De rebus is namens Vereniging Dorpsbelang Maurik bedacht door Petra Honders.

U kunt uw oplossing inleveren vóór 31 december a.s. in de winkel van Herman van Meeteren of mailen naar: info@maurikrond.nl Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt een vogelpot verloot.

   Mijn oplossing is:     Naam:  Adres:  Woonplaats:  Telefoonnummer: 

Maurik Rond ‐ december 2011 

7


Waterskivereniging Maurik stelt zich voor  Waterskivereniging ‘Maurik’ is in 1984 opgericht en gevestigd in het recreatiegebied ‘Eiland van Maurik’. De vereniging bestaat uit een enthousiaste groep re‐ creatie‐ en wedstrijdskiërs en biedt jong en oud de mogelijkheid om alle onderdelen van de disciplines te beoefenen: waterskiën klassiek (slalom, trick en jump), blootvoet‐ waterskiën, knee‐ en wakeboarden. Daartoe beschikt de vereniging over prima faciliteiten waaronder een eigen clubhuis, ranking slalom‐ baan en een ranking klassiek‐ en blootvoetspringschans. Ranking bete‐ kent dat de slalombaan en de schansen gehomologeerd zijn, waardoor (inter‐)nationale wedstrijden op Maurik mogelijk zijn. Dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers en sponsors over de afgelo‐ pen 27 jaar kunnen we nu genieten van deze perfecte wateraccommodatie en natuurlijk van een prachtig clubhuis. In 27 jaar is WSV Maurik uitgegroeid tot een vereniging waar alle disciplines van het waterskiën beoefend worden op zowel recreatief als op wedstrijd niveau. WSV Maurik heeft inmiddels al vele nationale en internationale kampioenen voortgebracht en is daarmee een van Nederlands be‐ langrijkste waterskiverenigingen geworden. Op onze zeer fraaie locatie aan de Rijnbandijk 40 worden gedurende het seizoen dage‐ lijks trainingen voor alle disciplines waterskiën en wakeboarden en Nederlands kampioen 2011 Wendy Nieuwenhuis. blootvoetskien gehouden. Meerdere keren per jaar worden er Foto: Irene Vleerbos wedstrijden gehouden. Denkt u daarbij aan Nederlandse kampioenschappen, wedstrijden in het kader van de Nederlandse Waterski en Wakeboard cup, jetskiwedstrijden en zelfs tweemaal een Europees kampioenschap. Er is ook veel tijd voor de recreatieve watersporter. Er worden evenementen gehouden voor personeel van bedrijven, voor vrienden‐ clubs, er zijn verjaardagfeestjes, er is de jaarlijkse open dag en er is een speciale open dag voor gehandicapten. Voorbijgangers zijn altijd welkom. Ze genieten van het fraaie uitzicht en van de sportieve prestaties van de sporters. Zelf proberen kan ook, over de tarieven zijn met de bootbezitters vaste afspraken gemaakt. Om te kunnen snel varen in het daarvoor aangewezen deel van het recreatiegebied ‘Eiland van Maurik’ beschikt de vereniging over een aantal ontheffingen. Deze ontheffingen zijn beschikbaar voor de leden. Omdat de snelle watersport een flink beslag legt op het gebied is de vereniging twee maal per jaar in gesprek met de andere gebruikers van het “Eiland”. Knelpunten worden besproken en aangepakt.

Wim Boelhouwer 25 jaar werkzaam in 't Klokhuis  Op zaterdag 26 november vierde Wim Boelhouwer zijn 25‐jarig jubileum als beheerder van dorpshuis 't Klokhuis. Ter gelegenheid van het jubileum werd een groot feest gegeven waar naast familie en vrienden ook veel mensen uit het verenigingsleven aanwezig waren. Tijdens het feest werd een gedicht voorgelezen door Josina van Ingen en Teunie van Ochten en een cadeau overhandigd namens het personeel en een flink aantal verenigingen. Wim en partner Tonnie kregen een reis inclusief zakgeld aangeboden. Voorlopig zal Wim aan 't Klokhuis verbonden blijven en hopelijk nog lang het zonnetje in huis zijn met zijn speciale humor en behulp‐ zame manier van werken.

foto's: Josina van Ingen

8 Maurik Rond ‐ december 2011 


Oranjevereniging Maurik  Beste medebewoners van Maurik, Ook in 2011 heeft de Oranjevereniging Maurik weer een aantal leuke activiteiten georganiseerd! Zo is de Koninginnedag feestelijk afgesloten met een gezellige barbecue en ook de vier dagen kermis waren dit jaar een succes. Tevens was ook de jaarmarkt succesvol met maar liefst 150 kramen. Helaas werd code oranje afgegeven op de 21e augustus waardoor het feest vroeger eindigde dan gepland. De organisatie van de activiteiten wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers, leden en sponsors. Zonder hen kunnen we dit soort festiviteiten niet organiseren. Kortom, allen bedankt. Het bestuur van de Oranjevereniging wenst iedereen zeer prettige feestdagen en een voorspoedig 2012! Tot ziens in 2012! Het bestuur, Jeroen Schadee, Erik van Eldik, Jan Willem van Laar, René Bik en Ferry van den Bosch

E.H.B.O. Afdeling Rijswijk e.o. (opgericht in 1958 ) 

De EHBO Vereniging Rijswijk en Omstreken organiseert weer een nieuwe cursus EHBO. De avonden worden gehouden in Dorpshuis de Hoekenburg te Rijswijk, aanvang 20.00 uur. Kosten € 175,‐ De volgende avonden zijn hiervoor gepland: 18 jan 2012 ‐ 01 feb 2012 ‐ 14 feb 2012 ‐ 22 feb 2012 ‐ 07 mrt 2012 ‐ 14 mrt 2012 ‐ 20 mrt 2012 ‐ 28 mrt 2012 ‐ 11 apr 2012 ‐ 25 apr 2012 ‐ 02 mei 2012 ‐ 09 mei 2012 Voor vragen of aanmeldingen voor de nieuwe cursus of voor aanvragen van EHBO tijdens evenementen kunt u contact opnemen met M. Buis tel: 0344‐692530 ‐ of e.mailen naar: ehbo.rijswijk@online.nl Voor diverse evenementen is het tegenwoordig verplicht dat er EHBO aanwezig is. Dit kunnen wij tegen vergoeding ook verzorgen.

Hervormd Kerkkoor Maurik  

Ons koor heeft 28 leden en zingt, onder leiding van Carel Chr. Schulz, ongeveer vier keer per jaar op een zondagmorgen in de kerk. Dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur repeteren wij in de kerk. De repetities zijn gezellig. Houdt u van zingen? Kom gerust kijken en misschien wilt u direct meezingen. Volgend jaar bestaan we 50 jaar en wij vieren dit jubileum in november 2012. Nu zijn we volop aan het repeteren voor de kerst. Op 18 december, 18.30 uur, is er een zangdienst in de hervormde St. Maartenskerk. Ons koor werkt mee aan deze avond. Het thema is "op weg naar kerst". Wij zingen die avond een aantal mooie beken‐ de en mooie minder bekende kerstliederen. Op zondag 1e kerstdag werken wij mee aan de kerkdienst van 10.00 uur

STMR ‐ Hier moet je zijn!  

Voor zorg en hulp voor uw kind, uzelf of ouderen, mensen met een chronische ziekte of mensen met een lichamelijke beperking, is het soms lastig een weg te vinden naar de juiste instanties. Duidelijk en persoonlijk advies speelt daarbij een belangrijke rol. U kunt gelukkig met veel vragen terecht op het gemeentehuis en informatie vinden op websites. Én u kunt aankloppen bij het steunpunt Eck en Wiel op de Adam van Delenstraat 6C van Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland (STMR). Deze professionele organisatie biedt veel aan op het gebied van wonen, zorg en welzijn. U kunt bij het steunpunt terecht voor de volgende diensten en producten:  Het consultatiebureau (op afspraak) met elke dinsdag van 11.00‐ 12.00 inloopspreekuur voor allerhande vragen met betrek‐ king tot uw kind (0‐4) en jeugdgezondheidszorg.  Stichting Thuiszorg waar u terecht kunt voor huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging, instructies en voorlichting of begeleiding: www.stmr.nl  En ander algemeen maatschappelijk werk Voor alle vragen over onze dienstverlening, informatie en advies kunt u 7 dagen in de week, 24 uur per dag terecht bij de Zorgcentrale van STMR. Deze is te bereiken via 0900‐8433 (€ 0,10 per minuut). Maar ook participeert STMR in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), waarvan het loket ook is gevestigd in het steunpunt in Eck en Wiel. Op elke donderdag (15‐16.30 uur) en elke 3e donderdag van de maand van 18.30‐20.00 uur kunt u hier terecht. Het CJG brengt vraag en antwoord, probleem en oplossing bij elkaar. Het CJG verbindt alle organisaties. Ze hebben een gezamenlijk doel: met elkaar maken ze zich sterk voor de gezonde ontwikkeling van kinderen, jongeren en hun ouders. www.cjgrivierenland.nl In de toekomst zal meer te lezen zijn over bovengenoemde organisaties. Elders in Maurik Rond vindt u de telefoonnummers van alle genoemde instanties.

   

Maurik Rond ‐ december 2011 

9


ACTIVITEITENKALENDER DATUM 

TIJDSTIP

ACTIVITEIT/AANKONDIGING

GEORGANISEERD DOOR 

LOCATIE

december 2011    08 december 08 december 08 december 09 december 10 december

09:00 ‐ 10:30 ochtend 19:30 ‐ 21:30 16:00‐ ca.20:30 aanvang19:00

Country Line dansen Aanbieden Maurik Rond Inloopavond openbaar groen Kerstmarkt Wildbazaar

Country Line Dance 'Fifty‐plus' Stichting Maurik Rond Gemeente Buren Oranjevereniging Eck en Wiel s.v. Mec '07

15 december 15 december

09:00 ‐ 10:30 zaal open 18:30 aanvang 19:30

Country Line dansen Muziekoptreden

Country Line Dance 'Fifty‐plus' Accordeonverening De Melodica's uit Rijswijk

t Klokhuis Maurik Diverse locaties Gemeentehuis Maurik Bij de kerk te Eck en Wiel Clubgebouw Driesweg 17 Maurik t Klokhuis Maurik Zorgcentrum de Valentijn Saffatinstraat 84 Maurik

16 december 16 december 17 december

20:00 aanvang 19:00 aanvang 20:30

Jaarlijks kerstconcert Opening kerststallen expositie Dansbal in kerstsfeer (entree €5,‐ in de voorverkoop)

Kunst en Vriendschap De Kleine Taveerne

Herv. St. Maartenskerk Maurik R‐K Kerk Maurik De Heuvel 24 Rijswijk

18 december 17‐23 december

aanvang 18:30 dagelijks 14:00 ‐ 17:00

Zangdienst Kerststallen expositie

Hervormd kerkkoor

Herv. St. Maartenskerk Maurik R‐K kerk Maurik

1e Kerstdag

aanvang 10:00

Hervormd kerkkoor

Herv. St. Maartenskerk Maurik

31 december

zaal open 14:00 aanvang 14:30

Muzikale medewerking kerkdienst Oudejaarsbingo

Zorgcentrum de Valentijn

Saffatinstraat 84 Maurik

Maak kennis met de activiteiten van De Valentijn en Valentino  De activiteiten bij Zorgcentrum De Valentijn zijn er niet alleen voor de cliënten van het zorgcentrum. Ook andere ouderen uit Maurik en omgeving zijn van harte welkom bij de activiteiten. Enkele voorbeelden van activiteiten waarbij u van harte welkom bent: » Donderdag 15 december komt accordeonvereniging ‘De Melodica’s’ uit Rijswijk optreden. De zaal is open om 18.30 uur, het optreden begint om 19.30 uur. » Ook is er op 31 december een oudejaarsbingo waar u van harte welkom bent. Dit keer is de zaal open om 14.00 uur, de bingo begint om 14.30 uur. Kosten voor een bingokaart waar u de hele avond gebruik van kunt maken, zijn € 2,‐ Voor meer informatie over deze of andere activiteiten kunt u terecht bij de medewerkers welzijn van De Valentijn (Dorine en Susanne) via het telefoonnummer (0344) 699 773. Graag tot ziens bij De Valentijn, Saffatinstraat 84 in Maurik.

Mevr. van Verseveld‐Spies  Feest in Huize De Valentijn. Mevr. van Verseveld‐Spies heeft op vrijdag 25 november 2011 de respectabele leeftijd van 102 jaar bereikt. Daarmee is zij nu de oudste inwoner van De Valentijn. In de ochtend is burgemeester Tammes op bezoek geweest en 's avonds is het groot feest voor familie, vrienden en kennissen. Ik ontmoet Mevrouw van Verseveld op haar verjaardag terwijl ze aan het lunchen is met alle medebewoners en feliciteer haar met deze dag. Ik moet wel wat harder praten, maar verder komt deze lieve vrouw nog heel bij de tijd over. Ze wil het liefst lekker haar soep oppeuzelen en zegt ook nog op bezoek te gaan bij haar vriendin, die de jongste inwoner van De Valentijn is. Mevr. van Verseveld heeft het er nog druk mee! En dan al die belangstelling… Ze fluistert me toe: “Kind, allemaal leuk en aardig, maar ik zal blij zijn als het zaterdag is. “ Gelukkig heeft ze nog tijd voor een kiekje in Maurik Rond. Van harte gefeliciteerd nogmaals namens de redactie! Daniëlle van den Berg

foto: Lara van Gelderen

10 Maurik Rond ‐ december 2011 


januari 2012   8 januari

09:00 ‐ 17:00

8 januari

aanvang 15:00

11 januari

14:00 ‐ 15:30

13 januari 18 januari

aanvang 20:00 aanvang 20:00

19, 26 januari

10:00 ‐ 11:30

Winterskieën en nieuwjaarsborrel Nieuwjaarsreceptie

Waterskivereniging

Kruk schilderen voor kinderen €15,‐ en € 7,‐ materiaalkosten. Min. 6 kinderen. Nieuwjaarsbingo Start nieuwe cursus Info: M.Buis 0344‐692530

Monique Motshagen/De Stek

Oranjeverening Eck en Wiel EHBO vereniging Rijswijk e.o

De witte zwaan te Eck en Wiel Dorpshuis 'De Hoekenburg' te Rijswijk

Informatieve workshop kinderkwaaltjes (1) en (2)

Monique Motshagen (therapeut) /De Stek

Kerkplein 8 Maurik

s.v. Mec '07

Rijnbandijk 40 4021GH Maurik Kantine clubgebouw Driesweg 17 Maurik Kerkplein 8 Maurik

februari 2012   09, 16 februari

10:00 ‐ 11:30

Informatieve workshop kinderkwaaltjes (3) en (4)

Monique Motshagen (therapeut) /De Stek

Kerkplein 8 Maurik

10 februari

19:30 ‐ 21:30

Eerste hulp bij hoofdpijn. Kosten: €25,‐

Monique Motshagen (therapeut) /De Stek

Kerkplein 8 Maurik Aantal deelnemers: 6‐10

11 februari

10:00 ‐ 14:00

Informatiebeurs

Welzijn Buren

Locatie nog niet bekend

Workshops bij De stek  Mensen die zich willen opgeven voor een workshop bij De Stek, kunnen zich aanmelden bij Monique Motshagen. Tel.: 06 54693976. De workshop kinderkwaaltjes kost €95,‐. De olie is gratis. Het aantal deelnemers bedraagt minimaal 6 en maximaal 10. Zie ook: www.de‐stek.com

Informatiebeurs op zaterdag 11 februari 2012 

De inwoners van Maurik hebben aangegeven dat er niet altijd even genoeg bekend is over de mogelijkheden in en rond het dorp Maurik. Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden op sportief gebied, maar ook is het niet altijd bekend wat een vereniging nou precies doet. Daarom zal er op zaterdag 11 februari 2012 een informatiebeurs worden georganiseerd in Maurik! U bent hier van 10:00‐14:00 uur van harte welkom om even een kijkje te komen nemen. We willen een oproep doen aan iedereen die thuis is op cultureel en sportief gebied om deel te nemen aan deze informatiebeurs! Verenigingen, bedrijven en andere organisaties zijn van harte welkom om hieraan deel te nemen! Wilt u zich graag aanmelden? Of heeft u hier nog meer vragen over? Neem dan contact op door te mailen naar: info@welzijnburen.nl of bel naar 0344‐602 337. Op de dag zelf zal er ook een verloting plaatsvinden, waarmee u als inwoner leuke prijzen kunt winnen! De locatie wordt later bekend gemaakt. Frederike Köhler

Stichting ‘Vrienden Dorp Op Stelten’ is er vroeg bij  We zijn bezig met de voorbereidingen van ‘Dorp Op Stelten’ 2012 op 7 – 8 – 9 juni te Eck en Wiel. De invulling van deze dagen, is zoals in voorgaande jaren: Zeskamp – Feestavond – Jaarmarkt – Tentfeest. Voor donderdag 7 juni willen wij bij u polsen of er animo is om workshops te organiseren met hobbyisten, verenigingen e.d., uit de gehele regio. Waar men kan laten zien waarom zijn of haar hobby zo leuk is en daar andere mensen warm voor te maken. Bij voldoende animo wordt dit plan verder uitgewerkt. Bij dezen nodigen wij u uit te reageren om een workshop te geven. Mocht het plan gestalte krijgen, dan wordt aan de deelnemers een kleine bijdrage gevraagd. Heeft u vragen over bovenstaande, bel naar: 06 44458520 of 0344 605211, mail naar: dorpopstelten@hotmail.com of bezoek onze website voor meer informatie: www.dorpopstelten.nl

Dans 's mee  De country line dansers van de club "Fifty‐plus" zijn druk bezig om hun hobby meer bekendheid te geven in Maurik en omgeving. Iedere donderdagmorgen om 9.00 uur gaan de deuren van 't Klokhuis open en starten de oefeningen voor iedereen van 18 jaar en ouder. Er zijn wereldwijd honderden country songs welke ieder voor zich een aparte aanpak met de bijbehorende passen vragen. Onze club selecteert uit dat grote aanbod een aantal aantrekkelijke en ook dansbare songs. De geleerde dansen worden zeker vele weken herhaald om het goed in te laten werken. De huidige groep van leden bestaat uit dames en heren waarbij de leeftijd geen enkele rol speelt. Zowel de jongeren als de wat ouderen gaan leuk en sportief met elkaar om. U hebt geen partner nodig voor line dance en ook ervaring is geen must. Country dansen is uitermate geschikt om verantwoord te bewegen. Niemand zal er op tegen zijn om fitter te worden en /of overtolli‐ ge pondjes kwijt te raken. In december komen we bij elkaar op 1, 8 en 15 december en in het nieuwe jaar vanaf 5 januari alle donder‐ dagochtenden van 9.00‐10.30 uur, behalve in juli en augustus. Voor informatie kunt u bellen 0344‐691690 of kom kijken in de zaal. Met vriendelijke groet, Ton Willemse, namens Country line dance club "Fifty‐plus" Maurik Rond ‐ december 2011 

11


Sportvrienden, Wij zijn een badmintonvereniging en op zoek naar nieuwe leden om onze enthousiaste club te komen versterken. We spelen recreatief en gezelligheid staat voorop. Hebt u zin om een keer te komen kijken dan kunt u contact opnemen via tel. 0344‐694843. We spelen elke donderdagavond van 20.00‐ 22.00 uur in verenigingsgebouw ‘De Hoekenburg’ te Rijswijk.

Havenkoor "De Woelwaters" uit Maurik is op zoek naar een dirigent (m/v). De dirigent moet goede kennis hebben van muziek en van dirigeren. Ervaring met een gemengd koor strekt tot aanbeveling. Er moet affiniteit zijn met Oudhollandse zeemansliederen. Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Dick Ruiter, secretaris@havenkoordewoelwaters.nl of 0344 ‐ 693512.

Oppas gezocht Wij zoeken voor onze 22‐ jarige zoon die zwaar verstandelijk en lichamelijk gehandicapt is een oppas. Het gaat om de avonden en de weekenden. Ervaring in de verstandelijk gehandicaptenzorg is handig. Voor informatie : Fam. Helfrich. Tel. : 0344‐693371

Bijlessen Moeite met Wiskunde? Neem bijles bij Ilse Janssen 06‐16864241. Te koop aangeboden: Bolderkar. Niet veel gebruikt. Prijs 15 euro. Ilse Janssen 06‐16864241

Wilt u ook een Rond Hoekje plaatsen? Een particuliere mededeling of oproep kost € 3,‐ en een zakelijke mededeling € 10,‐. U kunt het geld in een envelop afgeven op Prinses Marijkelaan 8 in Maurik (niet per post). De sluitingsdatum voor het februarinummer is woensdag 18 januari 2012.

Investeren in zorgvoorzieningen  

Enige tijd geleden is er in de Gemeente Buren een kernenronde gehouden met als uitkomst: Houdt de kernen vitaal door te in‐ vesteren in passende voorzieningen. Zodat mensen, ook als ze wat (gaan) mankeren, in hun sociale woonomgeving kunnen blijven! Dat sprak ons als ouders voor een autistische zoon met normale intelligentie aan. Terecht is er bij plannenmakers van woningbouwplannen steeds meer aandacht voor gewone starters op de woonmarkt, maar voor bijzondere starters met een zorgvraag is er nauwelijks aandacht. En dat terwijl er, in onze regio maar zeker in onze gemeente, een groot tekort is aan dit soort voorzieningen. Voor b.v. autisten zonder verstandelijke beperking met behoefte aan begeleiding bij het wonen zijn de wachttijden tot 4 (!) jaar. Ook voor andere bijzondere doelgroepen, zoals vroeg dementeren‐ den, ontbreekt het aan woonzorgvoorzieningen met sociaal onwenselijke toestanden als gevolg. Gebaseerd op de nog steeds actuele Woonvisie 2007 is in de Structuurvisie 2010‐2019 aangegeven dat “er bijzondere aandacht zal zijn voor starters , senioren en mensen die bij dat wonen zorg nodig hebben”. Genoemd worden o.a. realiseren van “tenminste 107 intra‐ murale zorgplaatsen en… tenminste 262 woningen met zorg‐ component waar geclusterd wonen mogelijk is ”. Initiatief Om de Gemeente te stimuleren bij het omzetten van plannen naar concrete zorgvoorzieningen hebben we het volgende initiatief genomen: In Maurik doen zich, met name in het gebied aangrenzend aan Zorgcentrum de “Valentijn”, goede mogelijk‐ heden voor om e.e.a. te realiseren. Daar staan nu nog tijdelijk, tot voorjaar 2014, zorgunits en is erna woonbestemming voor‐

12 Maurik Rond ‐ december 2011 

zien. Op die locatie zijn heel goed exploitatievoordelen te behalen door gebruik te maken van bestaande (24‐uurs) voor‐ zieningen van de Valentijn. Iets wat juist in deze tijd van bezui‐ nigingen en efficiënt zorg organiseren steeds belangrijker wordt. We hebben eerder al het initiatief genomen om de Gemeente, de SWB en de Vereniging Dorpsbelang Maurik te wijzen op de mo‐ gelijkheden. Ook zijn we via de regiegroep Wonen, Welzijn en Zorg in contact gebracht met Syndion professionele zorgaanbie‐ der die eerder betrokken was bij het opzetten van soortgelijke projecten in de regio (o.a. Bon Vie in Culemborg) en die zo’n project professioneel zou kunnen trekken. Ook Syndion onder‐ schrijft het ontbreken van woonzorgvoorzieningen waarbij men‐ sen met een beperking de regie over hun leven binnen hun so‐ ciale omgeving zoveel mogelijk in eigen hand kunnen houden. Omdat we regelmatig door inwoners worden gevraagd naar de stand van zaken m.b.t. dit initiatief, dit bericht. Om het nogmaals onder de aandacht van de politiek en inwoners te brengen en om voorjaar 2012 concrete vervolgstappen met de Gemeente te zetten, gericht op medewerking bij spoedige realisatie. Vraag Spreekt dit initiatief u als toekomstig woonzorg behoevende in‐ woner/ouder/verzorger/partner aan laat dat dan weten aan ons (via gattamij@planet.nl) en de gemeentelijke politiek. Ook wij zullen de sociale behoefte aan woonzorgvoorzieningen en de lokale mogelijkheden om het te realiseren bij de politiek onder de aandacht blijven brengen. Met vriendelijke groet, Jan en Minoes Heres


DAT STAAT ER GEKLEURD OP!                                foto's: Lara van Gelderen  

 

Maurik Op 19 november gaven Monique Motshagen en Marianne van Amelsfort informatie over de workshops, cursussen en lezingen van Stichting de Stek

Op 19 november komt de Sint aan in een heel zonnig Maurik

Eck en Wiel Druk bezochte DOS‐show in Halloweenstijl op 29 oktober.

Maurik ‐ Op 15 november namen kinderen van 8 basisscholen uit de gemeente Buren deel aan de jeugdgemeenteraad.

Maurik Rond ‐ december 2011 

13


Herfst in Eck en Wiel Op ons schoolplein staan veel mooie bomen. In de herfst zien die er prachtig uit. Ook de kinderen vinden het elk jaar weer leuk om te spelen met al het blad. Hieronder een stukje geschreven door een leerling van onze school.

Herfstfoto’s

Op 15 november heeft Juf Ilse 15 foto’s gemaakt. Het is het idee van de juf om herfstfoto’s te maken met z’n allen. Dus is Juf Ilse niet op de foto’s te zien. We vonden het allemaal heel erg leuk en waren heel erg enthousiast, want we mochten blaadjes in de lucht gooien, zodat ze over ons heen vielen op de foto’s. Daarna gingen we voetballen. Dus hebben we 15 leuke herfstfoto’s met onze groep 8. Stefan Schuur

Spinnenles op basisschool De Wiekslag in Rijswijk:  We hebben een spinnenles gehad. En we moesten naar buiten en iedereen moest een spin zoeken. En je had een kijkblad en die moest je ook mee naar buiten nemen. Je moest de spin die je had natekenen. Dat was heel leuk. En iedereen van groep 4 en 5 had een kind bij zich van 1, 2 of 3. En als je er een had dan kon je het laten zien aan de juf. En toen we buiten kwamen zagen we een spin een web maken. En dat was cool. Want dat zag er mooi uit. Want hij ging rondjes lopen……. Geschreven door Jelle uit groep 5

Leuk om te maken 

Dennenappels hebben een prachtige vorm die prima geschikt is om er een voederbol van te maken. Dit recept is heel makkelijk te maken, als je tenminste een paar mooie dennenappels hebt. Dit heb je nodig: ‐ Een paar dennenappels die helemaal open staan (misschien een tijdje op de verwarming leggen) ‐ Een pot pindakaas ‐ Een kopje vogelzaadjes Knoop een touwtje aan de dennenappels zodat je ze kunt ophangen in de tuin. Smeer de ruimte tussen de schubben van de dennenappels heel dik in met pindakaas en rol de dennenappels door de vogelzaadjes. Zoek daarna een leuke plek op in de tuin. Meesjes zullen graag bij je in de tuin komen.

14 Maurik Rond ‐ december 2011 


Herfstexcursie

Woensdag 12 oktober is groep 5 samen met groep 6/7/8 naar het Amerongse bos geweest. Hier hebben we spelletjes gedaan, geleerd over dieren, planten en schimmels en veel gewandeld. De leerkrachten waren nog wel aan het twijfelen om het door te laten gaan. Het was namelijk vreselijk weer. Gelukkig waren de kinderen er goed op gekleed. Gek genoeg vonden veel kinderen het aller‐leukste, stampen in de plassen!!! Na afloop van de boswandeling mochten de kinderen nog lekker spelen in de speeltuin. Kortom het was een geslaagde en vooral natte dag. OBS De Boogerd l; Brian kon heel hoog in de bomen klimmen. Gelukkig kon hij er ook nog uit komen. Nigel en Thibeau gingen samen van de kabelbaan af. In de eerste editie van Maurik Rond gaat het over de herfst. Een aantal leerlingen heeft met de letters van het woord leuke zinnen bedacht die van alles te maken hebben met dit jaargetijde.

Herfsttafels in de gangen van de school Eikels vallen van de bomen Rennen in het bos Fietsen in de koude bladeren Samen rennen in de koude wind Thuis lekker warm op de bank. Maurik Rond ‐ december 2011 

15


Dieetadvisering in 2012  Per 1 januari verdwijnt de dieetadvisering grotendeels uit het basispakket van de zorgverzekering. Zorgverzekeraars nemen in 2012 de dieetadvisering op in een of meerdere aanvullende verzekeringen. In uw polisvoorwaarden kunt u lezen of en hoeveel dieetadvisering u nog vergoed krijgt in 2012. Uitzonderingen zijn er voor mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes en waarschijnlijk COPD. Voor deze groepen blijft de vergoeding in 2012. Voor vragen over de dieetadvisering in 2012: Neem contact op met uw zorgverzekeraar of met Corine Helfrich, diëtist. Tel. Nr. 06‐23157618.

16 Maurik Rond ‐ december 2011 


Eten rondom de feestdagen  In deze tijd van het jaar worden we in de winkels overspoeld met eten. Het valt niet mee om hierin een goede keus te maken. Zeker niet als je op je gewicht wilt letten of vanwege diabetes sowieso op je voeding moet letten. Daarom hierbij een paar voedingstips om de feestdagen lekker maar ook nog een beetje gezond door te komen. ‐ Je kunt beter kiezen voor een paar pepernoten of speculaasjes dan voor gevulde speculaas of een banketstaaf. En één klein borstplaatje bevat net zoveel calorieën als een biscuitje of speculaasje. ‐ Oliebollen zijn echt stevige jongens. In één oliebol zit nog iets meer dan in een boterham met boter en ham. ‐ Toastjes kun je beleggen met filet americain, rookvlees, ham, rosbief, fricandeau, magere smeerkaas (met een smaakje), vis (gerookt of uit blik) of een eitje. ‐ Een schaal rauwkost met een mager sausje (met yoghurt of kwark als basis) of curry doet het goed als borrelhapje of tussendoortje. Denk hierbij aan: tomaatjes, paprika, worteltjes, radijs, komkommer, bloemkoolroosjes, bleekselderij of rettich (als frites gesneden). Zet er wat schaaltjes bij met augurken, zure uitjes en olijven. ‐ Zeker in gezinnen met jonge kinderen is gourmetten nog steeds een succes. Verstandige keuzes zijn dan :  Vlees: kipfilet, schnitzeltjes, tartaartjes of rosbief.  Vis: tilapiafilet, pangafilet, zalm of garnalen.  Groente: alle groentesoorten zijn geschikt zoals bv. champignons, ui, paprika en tomaat.  Sausjes op basis van yoghurt: ‐ Yoghurt, tomatenketchup, 1 el mayonaise, paprikapoeder, peper en zout ‐ Yoghurt, mosterd, 1 el mayonaise, groene kruiden, peper en zout Neem af en toe een pauze “tussen de pannetjes” door en doe niet teveel tegelijk in het pannetje. Hele fijne en smakelijke feestdagen gewenst Corine Helfrich, diëtist

STUKJE GESCHIEDENIS door Anny Hamster In deze aflevering van Maurik Rond laten we u drie historische foto's zien uit Rijswijk, Maurik en Eck en Wiel.

Weet u welke foto in welk dorp thuishoort en wat het is?  

Heeft u hier een kort verhaal bij, laat het ons weten. In het volgende nummer van Maurik Rond verwerken wij alle reacties tot een leuk verhaal. Uiteraard hoort u van ons over de historische feitjes. Heeft u zelf een leuke foto die u voor deze rubriek beschikbaar wilt stellen, dan kan dat. De foto mag Uw reactie mag u sturen naar u sturen naar de redactie. info@maurikrond.nl Vergeet niet om uw naam en telefoonnummer te of inleveren in de winkel van Herman van vermelden. De adresgegevens van de redactie Meeteren. vindt u in de colofon achterop Maurik Rond. De gepubliceerde foto’s zijn afkomstig uit de privé collectie van Herman van Meeteren.

Maurik Rond ‐ december 2011 

17


Herfstrecept Pompoensoep  Het verhaal van de worteltjes kent iedereen. Maar dat gezond eten goed is voor de ogen, is echt geen fabel. Met dit recept zet je een overheerlijke pompoensoep op tafel. Lekker en ook nog eens hartstikke gezond voor je ogen

Aantal personen

2

         

Ingrediënten

1 pompoen 100 gram wortelen, in stukjes 500 ml kruidenbouillon (van tablet) 2 uien, in ringen 2 eetlepels koffiemelk (0% vet) 1 eetlepel vloeibare margarine 3 eetlepels Parmezaanse kaas Paar takjes verse tijm of een snufje gedroogde Handje verse peterselie, fijngeknipt 2 bruine triangelbroodjes of toast

Bereidingswijze Pompoensoep Was de pompoen en snijd hem in stukken. De schil mag eraan blijven. Breng de bouillon aan de kook en kook daarin de pompoen samen met de wortel gaar. Pureer het mengsel met een staafmixer tot een gladde massa. Verhit de vloeibare margarine in een pan, fruit de ui kort en voeg deze toe aan de pompoenmassa. Zet de pompoenmassa weer op het vuur, breng aan de kook en voeg tijm toe. Laat vijf minuten zachtjes doorpruttelen. Verdeel de soep over de kommen en voeg een wolkje koffiemelk toe. Garneer met de peterselie in Parmezaanse kaas. Serveer met triangelbroodjes of toast. Dit recept komt uit het boek GEZOND ETEN VOOR JE OGEN. Volgende keer een recept van Restaurant De Zevende Hemel, Dorpsplein 3a in Maurik.

MOGEN WE NOG EVEN UW AANDACHT VOOR HET VOLGENDE?  Het eerste echte nummer van Maurik Rond verschijnt op 1 februari 2012. U kunt Maurik Rond 10 keer per jaar verwachten. Elke eerste woensdag van de maand wordt het blad huis‐aan‐huis bezorgd, met uitzondering van de maanden januari en augustus.

Wit of niet, Maurik Rond wenst u fijne kerstdagen en een stralend begin van 2012!

18 Maurik Rond ‐ december 2011 


‘Een goede buur is beter dan een verre vriend'   Burenhulp’ is precies wat het woord zegt: hulp voor u uit uw eigen omgeving. Hulpvaardige vrijwilligers van Burenhulp geven wat van hun tijd en hun hartelijkheid aan inwoners van de gemeente Buren. Burenhulp is voor iedereen die het nodig heeft. Vanzelfsprekend probeert u zelf eerst een oplossing te vinden voor uw probleem, maar als dat niet lukt, kunt u Burenhulp bellen. Sommige mensen zien er tegenop om alleen naar de dokter te gaan en vragen om begeleiding. Handige dorpsgenoten helpen met een klusje in huis dat u niet (meer) zelf kunt. Weer andere vrijwilligers gaan naar iemand toe voor gezelschap en gezelligheid, want er zijn mensen die vaak alleen zitten. Mantelzorgers doen een beroep op Burenhulp; niet omdat ze de zorg voor hun dierbare uit handen willen geven, maar omdat ze er een keertje uit willen. Als u dat niet zelf kunt, helpen vrijwilligers u bij uw privéadministratie, zoals uw belastingaangifte of het invullen van een formulier. Andere voorbeelden van hulp die vrijwilligers van Burenhulp kunnen bieden: boodschappen doen, samen ‘iets leuks doen’, kleine tuinklussen, hulp bij het bedienen of instellen van de computer of andere apparaten, samen wandelen, samen koken en eten, enzovoorts. U kunt Burenhulp bellen als u om de een of andere reden (tijdelijk) geen beroep kunt doen op buren, kinderen, kennissen, ouders of vrienden. Ook als u niet zeker weet of uw hulpvraag wel thuishoort bij Burenhulp mag u bellen. Wij stellen een paar vragen en, mocht dat nodig zijn, dan verwijzen wij u naar een instantie waar u wel terecht kunt. Burenhulp zelf is gratis. Voor rekening van uw portemonnee komen eventuele materiaalkosten en de vervoerskosten vanaf uw eigen huis. Alleen voor hulp bij de administratie hanteert Burenhulp een inkomensgrens. Per jaar doen ongeveer 200 mensen een beroep op Burenhulp. Ook u kunt een beroep doen op Burenhulp! Informatie: 0344 ‐ 602 337 of mail naar burenhulp@welzijnburen.nl.       "Mensen die vrijwilligerswerk verrichten zijn  twee keer zo gelukkig als mensen die dat niet doen."  Leo Bormans  Gehoord op radio 1 in 'Dit is de zondag', 20 november.  Leo Bormans verzamelde de afgelopen twee jaar bij honderd topexperts van over de hele wereld de kennis die zij bezitten over geluk. Van IJsland tot Zuid‐Afrika en van China tot Australië vroeg hij naar de kern van hun kennis over geluk.

  Maurikonderzoek  In 1967 is in Maurik een reünie gehouden van personen die (van) Maurik/Mourik he‐ ten. Er was een mooie opkomst: 450 naamgenoten wilden wel eens zien wie ook de‐ zelfde naam droegen. Op die bijeenkomst is door twee genealogische onderzoekers, W.H. Morel van Mourik en Chr. van Mourik (geen familie van elkaar) het idee geopperd om een 3‐maandelijks familietijdschrift te beginnen: De Maurikkroniek, waarin wetenswaardigheden en stambomen een plaats zouden krijgen. Dat tijdschrift heeft 35 jaar bestaan. Het contact met de donateurs heeft daarna plaats‐ gevonden door middel van een jaarlijkse Nieuwsbrief. Behalve een Nieuwsbrief heeft de Stichting De Maurikkroniek een website: maurikonderzoek.weebly.com. Als u daar een kijkje neemt, zult u versteld staan van wat in al die jaren aan gegevens en wetenswaardigheden is gepubliceerd. Weet u wat het verband is tussen Maurik en het kasteel Maurick te Vught? Weet u waarom er in de kerk sinds 1985 een rouwbord hangt, een replica uit 1624, voor jhr. Adriaen van Maurick? Dat en nog veel meer vindt u op maurikonderzoek.weebly.com.

Handige telefoonnummers  Huisartsen en tandarts  T.G.M van Eck  Regtien & Van der AA  Tandarts R.W.J. Meijer  Religie  Hervormde Gemeente  Eck en Wiel  Hervormde Gemeente  Maurik  Rooms Katholieke  Gemeenschap Maurik 

0344‐631220 0344‐691216  0344‐691900 

0344‐691034 0344‐692291  0344‐689082   

Maatschappelijke dienstverlening  Centrum voor Jeugd en  0900‐8433   Gezin  Stichting Thuiszorg en  Maatschappelijk werk  0900‐8433   Rivierenland  0900‐8433   Consultatiebureau  0344‐699777  De Valentijn  0344‐640333  Valentino  0900‐8433   Stichting Thuiszorg  Scholen  De Boogerd    De Hoeksteen  Roelof Veldhuizenschool  De Wiekslag  SKLM  Peuterspeelzaal Twinkel  Diversen  Dierenambulance  Dierenarts  Politie  Brandweer  Burenhulp  Gemeentehuis  Veerdienst  Eck en Wiel –  Amerongen  Buurtbus Maurik –  Beusichem 

0344‐691304 0344‐691660  0344‐691967  0345‐517007  0344‐603087  0344‐694647  0344‐627071  0344‐692923  0300‐8844  140344  0344‐602337  140344  0344692701  0344‐691026 

De bekendste naamgenoot is ongetwijfeld Justus van Maurik (links op de afbeelding), sigaren‐ fabrikant en schrijver. Hij werd op 11 augustus 1846 in Amsterdam geboren en overleed aldaar op 18 november 1904.

Maurik Rond ‐ december 2011 

19


Tekst en foto's: Cees van Cuijlenburg  RIJSWIJK/ECK EN WIEL – Ergens tussen Maurik en Rijswijk staat aan de Rijnbandijk een majestueuze boerderij annex veehouderij. Niet bepaald de plaats waar je sportieve uitingen verwacht. Toch is de werkelijkheid anders, want tussen de koeien, tractoren en andere werktuigen is deze plaats ook het domein van moeder en dochter Van der Ven, beiden helemaal in de ban van de turnsport en van hun club azsv DOS uit Eck en Wiel. De overige gezinsleden hebben er vrede mee, alhoewel de drukte soms een beetje groot uitvalt. Zeker bij moeder Van der Ven, die naast haar leider‐ schap ook nog een soort spil is in het organisato‐ rische web van azsv DOS. “Maar het is allemaal zo leuk. Ik heb zelf geen gevoel voor balsporten, ben geen diepden‐ ker, maar ga op het gevoel af. Zit misschien wel een beetje in de genen. Het verenigingsleven is gewoon schitterend. Mijn vader had dat ook, vooral die betrokkenheid.” Met een brede lach: “Het is gewoon een gekkenhuis bij azsv DOS, een heel mooi gekkenhuis. Ik heb er een fijn gevoel bij, we hebben een team met mensen waarop je kunt terugvallen. Het is in veel opzichten een aparte club, zeker op het gebied van saamhorigheid. Iedereen kan zich bij azsv DOS thuis voelen. Het gaat vooral om samen iets willen doen, met de nadruk op willen”, aldus Helma. De trainster voelt zich als een vis in het water. “Ik ben gewoon op mijn plekje, wil mijn kennis verrijken en vooral het plezier behouden. Binnen de selectie hebben we een kans om naar de tweede divisie te komen. Dat zou een prestatie zijn”.

Moeder en dochter  Van der Ven idolaat  van turnen.  “Bij azsv DOS heerst  het gevoel van bij  elkaar horen.”

Vriendinnen

Tot de kandidaten om zover te komen behoort dochter Rowie van tien jaar. De lieve moeder is deels ook haar trainster. “Dat is echt niet vervelend. Ik heb er gewoon geen last van”, zo meldt zij ten overvloede. “In de auto naar huis praten we altijd over hoe het is gegaan. Bij azsv DOS wordt het ook steeds leuker, we heb‐ ben een groep van echte vriendinnen. We horen echt bij elkaar. Dat maakt het een stuk makkelijker en gezelliger”. Ondanks haar jeugdige leeftijd mag Rowie al bogen op behoor‐ lijk wat ervaring. Turnen heeft zij altijd als een aantrekkelijke sport gezien. Begonnen in Rijswijk groeide langzamerhand de ambitie om verder te reiken. “Nu is het zover om voor de moei‐ lijkere elementen te gaan. Op school krijg ik leuke reacties na een wedstrijd. Meer in de geest van goed zo. Nee, ik droom niet van die wereldtoeren. Misschien komt dat nog…….” Bij het afscheid wil Helma nog wel even de super actuele website van azsv DOS noemen. Een product dat zij met gepaste trots onder de aandacht brengt. Terecht, want er zijn tientallen berichten te lezen en honderden foto’s te bekijken. Voor de fotoreportage volgt een rondje over het bedrijf. Tussen de koeien naar het turnen, een beetje vreemde overgang, maar wel werkelijkheid. De werkelijk‐ heid van een moeder en dochter met bezieling en een missie.

Helma van der Ven met dochter Rowie: samen een passie voor turnen Colofon: Maurik Rond wordt maandelijks, met uitzondering van januari en augustus, gratis bezorgd in Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk. Abonnement voor buiten deze drie dorpen: € 25, ‐ per jaar. Oplage: 3500 exemplaren Redactie: Else Schipper, Ilse Janssen en Daniëlle van den Berg Website: www.maurikrond.nl

20 Maurik Rond ‐ december 2011 

Redactieadres: Prinses Marijkelaan 8 4021 EC Maurik redactie@maurikrond.nl Tekstcorrecties: Else Schipper en Daniëlle van den Berg Fotoredactie: Lara van Gelderen Illustraties: Jorden Schoonderwoerd Drukker: Link Drukwerk en Reclame Uitingen

Maurik Rond niet ontvangen? U kunt een exemplaar afhalen bij C1000 (Maurik), MCD (Eck en Wiel) of mailen naar redactie@maurikrond.nl Reacties: info@maurikrond.nl Donaties en advertenties: advertentie@maurikrond.nl banknr: 1668.74.655 Sluitingsdatum kopij: woensdag 18 januari 2012 De redactie behoudt zich het recht voor om kopij niet te plaatsen en acht zich niet verantwoordelijk voor typ‐ en drukfouten.

Maurik Rond - Jaargang 0 - Nummer 0 - december 2011  

Maurik Rond is een maandblad voor de dorpen Maurik, Eck en Wiel en Rijkswijk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you