Page 1

Internet je neoddelitelnou súčasťou nášho dnešného života. Poskytuje nám množstvo aktuálnych informácií, ku ktorým by sme sa bez neho nemohli dostať, uľahčuje prácu, vytvára možnosti na štúdium i na zábavu, komunikáciu medzi ľuďmi. To všetko je možné vďaka rozvoju informačno-komunikačných technológií Trvalo desiatky rokov kým sa internet dostal do podoby v akej ho poznáme dnes. Myslím, že história v porovnaní s dnešným využitím internetu je zaujímavá téma a súvisí s mojim štúdiom Fakulty informatiky. Internet – história, využitie Prečítať si noviny, knihu, vypočuť rozhlas či pozrieť televíziu. Nie je tomu tak dávno, čo sme si nevedeli predstaviť inú možnosť získania informácií. To však len do času, kým sa neobjavil internet. Mnohí z nás nevedia, kde sa objavil, kto ho vymyslel, prečo vlastne. Mám ho používať aj ja? Je bezpečný? Pritom ho väčšina z nás dennodenne používa. Internet možno definovať ako sieť celosvetovo navzájom prepojených počítačov. [1] Na začiatok zopár faktov z histórie. Korene internetu súvisia s vypustením vesmírnej stanice Sputnik. V čase studenej vojny toto bol krok , ktorý predstavoval riziko a veľkú konkurenciu nie len pre vedu a výskum Spojených štátov. Po tomto úspechu sovietskych vedcov v roku 1962 vznikol project počítačového výskumu agentúry ARPA – Advanced research project agency, zameranej na podporu výskumných projektov vedúcich k novým technológiám. Úlohou projektu bolo zabezpečiť spojenie a komunikáciu medzi vojenskými stanoviskami v prípade jadrového útoku. Ako prvý typ spomenutej komunikácie vznikol Arpanet – vtedajší názov internetu. Spočiatku spájal 4 počítače. Neskôr spojením rôznych sietí z celého sveta vznikol internet ako celosvetová sieť. Umožnil prenos informácií medzi používateľmi rôznych druhov počítačov a sietí. Po rôznych modifikáciách sa dostal do podoby, v akej ho používame dnes. Dnes však už hovoríme o miliónoch prepojených počítačov – vznikla sieť sietí. Internet v dnešnom svete predstavuje kolosálny zásah do života. Ovplyvňuje naše myslenie a mnohokrát i konanie Zopár faktov, kladov o internete. Na prvom mieste vyzdvihnem komunikáciu. Nedá mi nespomenúť dnes asi najznámejšiu sociálnu sieť, Facebook. Táto ,,kniha tvárí“ je známa na celom svete a používajú ju milióny z nás. Je založená na real-time komunikácii, čiže dvaja komunikujúci sú online. Jej výhodou však je, že sa dá komunikovať aj offline. Umožňuje zasielať obrázky, videá, fotografie, hudbu ... Ďalšími kladmi sú určite uľahčenie a zrýchlenie obchodu, internet banking alebo napríklad e-learning. Umožňuje všetkým používateľom vyhľadávať rôzne informácie, získavať najnovšie poznatky, stiahnuť si ich a uložiť do počítača na viacnásobné použitie. Niektorým z nás prináša radosť do života napríklad hraním hier, sledovaním obľúbených seriálov či filmov, počúvaním rádia či inej hudby. Internet sa teda dá využiť na zábavu a príjemné strávenie voľného času. Bohužiaľ, ako asi všetko na tomto svete, aj internet má svoje zápory. Myslím, že sa najviac bojíme o seba, rodinu, o svoje bezpečie. Prostredníctvom internetu do našeho života vstupuje veľké množstvo ľudí, ktorých nepoznáme. Medzi nimi môžu byť takí, čo nám chcú uškodiť. Vedia zneužiť naše osobné údaje, fotky zo sociálnych sietí a podobne. Aj virtuálna komunikácia môže byť negatívom. Stráca sa osobný kontakt, človek sa stáva osamelým, dostáva sa do stereotypu. Jeho súkromie je


vystavené širokej verejnosti, a preto sa niektorí ľudia sociálnym sieťam vyhýbajú. Takže všetko s mierou. Určitú hrozbu predstavuje tajomné slovíčko hack. V reálnom živote sú medzi nami zlodeji, vo virtuálnom svete sú nimi ,,hekeri“. Bojíme sa, že sa ,,vlámu“ cez internet do banky a ,,vybielia“ náš úcet. Inú, z časti menšiu hrozbu predstavujú počítačové vírusy. Vírus je program alebo kód, ktorý sa dokáže sám šírit bez vedomia používatela. Vkladá kópie svojho kódu do iných spustiteľných súborov alebo dokumentov, ktoré sa tak stávajú prostriedkom na aktiváciu ďalšieho vírusu. Chová sa podobne ako biologický virus. rozširujú sa v rámci jedného počítača, ale i medzi viacerými počítačmi. Rozširujú sa práve prostredníctvom internetu. [2] Najväčšiu hrozbu predstavuje závislosť na internete. Mnohí z nás si ani neuvedomujú, že každý deň trávime pri počítači a na internete dlhší a dlhší čas. Reálny svet sa zrazu stane virtuálnym. Väčšinou sú takouto hrozbou internetové hry. Na jednej strane zábava, no na druhej sú katastrofálne následky. Mení sa myslenie ľudí, nevedia sa sami rozhodovať, ohrozujú život svoj aj iných. S pravidelným a dlhodobým vysedávaním pri počítači sú spojené aj rôzne choroby. Neveríte? Časom nás začnú bolieť oči. Neskôr chrbát, ktorý sa nám stále viac a viac deformuje. Preto by sme nemali zabúdať na aktívny život, čerstvý vzduch a trocha si zacvičiť. Internet nemá vlastníka a v konečnom dôsledku jediné subjekty, ktoré možno definovať v súvislosti s Internetom a ktoré sú spôsobilé niesť zodpovednosť za poskytovanie služieb sú poskytovatelia služieb Internetu a koncoví užívatelia. Poskytovatelia služieb Internetu sú subjekty, ktoré spravujú svoje servery. Je však veľmi obtiažne v každom momente server kontrolovať natoľko, aby poskytovateľ služieb Internetu mohol byť zodpovedný za jeho obsah. Servery totiž nevyužívajú len priami zákazníci poskytovateľa, ale aj množstvo iných užívateľom Internetu. Preto ak server obsahuje informácie, ktoré majú nezákonný alebo škodlivý obsah, alebo prostredníctvom neho dochádza k nekalosúťažnému konaniu, je potrebné dokázať, že prevádzkovateľ servera o takomto obsahu, alebo konaní vedel, alebo že sa na ňom zúčastnil. [3] Internet je tu. So svojimi kladmi aj zápormi. Napriek uvedeným negatívam ho odporúčam. Navyše, si myslím, že je len otázkou času, keď bude používanie internetu nevyhnutné. Ak ho úspešne zvládneme, otvorí sa nám nekonečný priestor novej vzdelanosti. Čím skôr sa s tým zmierime, tým lepšie. Pretože ,,na staré kolená“ sa budeme učiť ťažšie.

Text sa týka využitia internetu v súčasnosti a jeho histórie. Nachádzajú sa v ňom pravdivé fakty, osobné hodnotenia autora, doplnenie faktov autorovými skúsenosťami. Text je prehľadný, členený na odseky podľa riešenej problematiky. Dá sa v ňom ľahko vyhľadávať. V závere je stručne zhrnutý obsah a doporučenie, prečo sa naučiť používať internet a prečo ho používať. Kľúčové slová: internet, história, komunikácia, e-learning, zábava, bezpečnosť


[1] http://www.itpravo.sk/informacne-technologie/internet_historia.php [2] http://sk.wikipedia.org/wiki/Poč%C3%ADtačový_v%C3%ADrus [3] Gregušová D., Dulak A., Chlipala M., Susko B., Právo informačných a komunikačných technológií, Vydavateľstvo STU, 2005, str. 94

Hodnotenie [1] – spoľahlivý zdroj, aktuálny, vysvetľuje pojmy, uvedený kontakt, použitá literatúra [2] – aktualizácia 21.12.2012, použitý zdroj CHEN, Thomas; ROBERT, Jean-Marc. The Evolution of Viruses and Worms [online]. 2004, primerané informácie, nekomerčné, obsahuje funkčné linky, odkazy [3] – kvalifikácia autorov, dobra povesť vydavateľa, šírka problematiky, aktuálnosť vydania, bezchybnosť v oblasti jazyka

Zaverecny ukol kpi  
Zaverecny ukol kpi  

historia internetu, vyuzitie

Advertisement