Page 1


JUDr. Helena Bureโ€ฐovรก advokรกtka


DIZAJN MANUÁL


LOGOTYP

Logotyp je tvoren˘ pravidelne sa striedajúcimi a zmen‰ujúcimi sa ãiernymi a bielymi ‰tvorcami. Poukladané na seba vytvárajú obrys písmena a.


PROPORCIE LOGOTYPU


FAREBNOSË

Pantone Process Black CMYK: 0, 0, 0, 100 RGB: 0, 0, 0


x x

JUDr. Helena Bure‰ová advokátka

JUDr. Helena Bure‰ová advokátka

y 2y


LOGOTYP A OZNAâENIE MAJITEªA

Meno majiteºa v tvare Judr. Helena Bure‰ová, advokátka sa umiestÀuje vedºa alebo pod logotyp, ako je zobrazené vedºa. Je potrebné dodrÏaÈ predpísané vzdialenosti.


NEGATÍVNA APLIKÁCIA

Iná farebná varianta logotypu ako základná a negatívna nie je prípustná.


JUDr. Helena Bure‰ová advokátka Stropkovská 11, 040 11 Ko‰ice tel.: +421-55-643 18 67, fax: +421-55-644 18 56 e-mail: bures36@stonline.sk

50%


VIZITKA


JUDr. Helena Bure‰ová advokátka Stropkovská 11, 040 11 Ko‰ice tel.: +421-55-643 18 67 fax: +421-55-644 18 56

Bankové spojenie: âSOB- Ko‰ice, ã. úãtu: IâO:

25%


HLAVIâKOV¯ PAPIER


JUDr. Helena Bure‰ová advokátka Stropkovská 11, 040 11 Ko‰ice

50%


NÁLEPKA

Nálepka sa pouÏíva na oznaãenie obálok a umiestÀuje sa tesne do ºavého horného rohu.


OBSAH CD

logotyp.eps, logotyp.jpg, vizitka.eps, hlavickovy.eps, nalepka.eps, manual.pdf


Buresova law office design manual  

Design manual for Buresova law office

Buresova law office design manual  

Design manual for Buresova law office