Issuu on Google+


JUDr. Helena Bureโ€ฐovรก advokรกtka


DIZAJN MANUÁL


LOGOTYP

Logotyp je tvoren˘ pravidelne sa striedajúcimi a zmen‰ujúcimi sa ãiernymi a bielymi ‰tvorcami. Poukladané na seba vytvárajú obrys písmena a.


PROPORCIE LOGOTYPU


FAREBNOSË

Pantone Process Black CMYK: 0, 0, 0, 100 RGB: 0, 0, 0


x x

JUDr. Helena Bure‰ová advokátka

JUDr. Helena Bure‰ová advokátka

y 2y


LOGOTYP A OZNAâENIE MAJITEªA

Meno majiteºa v tvare Judr. Helena Bure‰ová, advokátka sa umiestÀuje vedºa alebo pod logotyp, ako je zobrazené vedºa. Je potrebné dodrÏaÈ predpísané vzdialenosti.


NEGATÍVNA APLIKÁCIA

Iná farebná varianta logotypu ako základná a negatívna nie je prípustná.


JUDr. Helena Bure‰ová advokátka Stropkovská 11, 040 11 Ko‰ice tel.: +421-55-643 18 67, fax: +421-55-644 18 56 e-mail: bures36@stonline.sk

50%


VIZITKA


JUDr. Helena Bure‰ová advokátka Stropkovská 11, 040 11 Ko‰ice tel.: +421-55-643 18 67 fax: +421-55-644 18 56

Bankové spojenie: âSOB- Ko‰ice, ã. úãtu: IâO:

25%


HLAVIâKOV¯ PAPIER


JUDr. Helena Bure‰ová advokátka Stropkovská 11, 040 11 Ko‰ice

50%


NÁLEPKA

Nálepka sa pouÏíva na oznaãenie obálok a umiestÀuje sa tesne do ºavého horného rohu.


OBSAH CD

logotyp.eps, logotyp.jpg, vizitka.eps, hlavickovy.eps, nalepka.eps, manual.pdfBuresova law office design manual