Page 1

ปัญ หายาเสพติด ภายในชุม ชน หมู่บ ้า นศรีเ พชร

นาย นาย

ฉัตรชัย

ปภพ

หลักคำา 5404600481

พุทธรัตน์กิตติ 5404620012


เยาวชนกับ ยาเสพติด ภายในชุม ชน

เพื่อให้ประชาชน พ่อแม่ผู้ปกครอง ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยา เสพติด และช่วยกันคุ้มครอง สร้างความรัก ความอบอุ่นให้กับครอบครัว เพื่อเป็นการไม่ให้เยาวชนไทยติดยาเสพติดปัจจุบัน มีผู้ติดยาเสพติดเป็น จำานวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนจะติดยาเสพติดมากกว่ากลุ่มคนกลุ่ม อื่น สาเหตุอาจเป็นเพราะถูกเพื่อนชักจูงให้ลองเสพ อยากรู้ อยากลอง ถูกล่อลวง และสาเหตุสำาคัญอีกประการหนึ่งคือการขาดความอบอุ่นใน ครอบครัว ปัญหาพ่อแม่หย่าร้างกัน ผูใ ้ หญ่ไม่ได้สนใจดูแลหรือเป็นที่พึ่ง ของเด็กได้ เด็กเกิดความว้าเหว่ไม่รู้จะปรึกษาใคร เลยหันไปหายาเสพ ติด หรือเป็นเป้าล่อให้กับผู้ไม่ปรารถนาดีอย่างพอดี ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกายและ สุขภาพจิตส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ ปันทอนความเจริญของ ประเทศชาติ ยาเสพติดมีมากมายหลายชนิด ได้แก่ เฮโรอีน ทินเนอร์ กัญชา ยาบ้า ยาอี สาระเหย กระท่อม และยากระตุ้นประสาทเป็นต้น แต่ละชนิดก่อให้เกิดผลร้ายแก่ร่างกายทั้งสิ้น ทำาให้สุขภาพทรุดโทรม อ่อนแอ ความจำาเสื่อม เสียบุคลิกภาพ และปัญหาสำาคัญที่ตามมาอีก ประการหนึ่ง ก็คือผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นมีโอกาสติดเชื้อไวรัส เอดส์และแพร่กระจายไปยังกลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดด้วยกัน รวมไปถึงคน กลุ่มอื่น ๆ ด้วย แม้รัฐบาลจะประกาศสงครามกับยาเสพติดก็ตาม ก็ไม่ได้ หมายความว่าการป้องกัน การปราบปรามยาเสพติดจะเป็นหน้าที่ของ


รัฐบาลเท่านั้น การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะต้อง ร่วมมือกัน การปราบปรามเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ การป้องกันยังเป็นสิ่งที่ สำาคัญ โดยการให้การศึกษาและความรู้เรื่องพิษภัยและโทษของยาเสพ ติดอย่างต่อเนื่อง แก่ประชาชน ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง จะต้องเอาใจใส่ดูแลลูกหลาน ให้ความรัก ความอบอุ่นแก่ครอบครัว เป็นที่พึ่งของเด็กได้ เมื่อเด็กมีปัญหาสามารถ จะพูดคุย ช่วยกันแก้ปัญหาให้เด็กใช้เหตุผลกับเด็ก ไม่ใช้อารมณ์ เพราะ การใช้อารมณ์อาจทำาให้เด็กเกิดความน้อยเนื้อตำ่าใจ กลุ้มใจและเตลิด ออกจากบ้านไปพึ่งยาเสพติดและเสียอนาคตได้ในที่สุด "เยาวชนคือ อนาคตของชาติ อย่าให้ตกเป็นทาสของยาเสพติด”


สาเหตุส ำา คัญ ที่ท ำา ให้เ ยาวชนในชุม ชนติด ยาเสพติด

1.

จากการถูกชักชวน

การถูกชักชวนนี้อาจจะเกิดจากเพื่อนสนิทที่

กำาลังติดยาอยู่และอยากจะให้เพื่อนลองบ้าง ปัญหานี้มักจะเกิดกับ เด็กที่มีปัญหาทางครอบครัวขาดความอบอุ่น ใจแตก เอาเพื่อนเป็น ที่พึ่งนอกจากนี้ผู้ทอ ี่ ยู่ในแหล่งที่มีการซื้อขายยาเสพติด ก็อาจจะ ได้รับการ ชักจูง คุณภาพของยาเสพติดว่าดีต่าง ๆ นานา เช่น อาจจะบอกว่า เมือ ่ เสพแล้วจะทำาให้ปลอด โปร่ง เหมาะแก่การ เรียนการทำางาน การชักจูงดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ถูก ชักจูง กำาลังมึนเมา สุราเที่ยวแตร่กัน จึงทำาให้เกิดการติดยาได้ 2.

จากการอยากทดลอง อยากรู้อยากเห็น อยากจะรู้รสชาติ อยาก สัมผัส โดยคิดว่าคงจะไม่ติดง่าย ๆ แต่เมื่อ ทดลอง เสพเข้าไปแล้ว มักจะติด เพราะยาเสพติดในปัจจุบัน เช่น เฮโรอีน จะติดง่ายมาก แม้เสพเพียงครั้งหรือสอง ครั้ ก็จะติดแล้ว

3.

จากการถูกหลอกลวง ยาเสพติดมีรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ผู้ถูก หลอกลวงไม่ทราบว่าสิ่งที่ตนได้กินเข้าไปนั้น เป็นยาเสพติดให้ โทษร้ายแรง คิดว่าเป็นยาธรรมดาไม่มีพิษร้ายแรง อะไรตามที่ หลอกลวงแนะนำาผลสุดท้าย กลายเป็นผู้ติดยาเสพติดไป

4.

เหตุทางกาย ความเจ็บป่วยทางกาย เช่น ต้องถูกผ่าตัดหรือเป็น โรคปวดศีรษะ เป็นหืด เป็นโรคประสาทได้รับความทรมานทางกาย


มากผู้ป่วยต้องการบรรเทา พยายามช่วยตัวเองมานานแต่ก็ไม่หาย จึงหันเข้าหายาเสพติด จนติดยาในที่สุด 5.

จากความคึกคะนอง บุคคลประเภทนี้คิดว่าตัวเองเป็นคนเก่งอยาก ลองซึ่งรู้แก่ใจว่ายาเสพติดให้โทษเป็นสิ่งไม่ดีแต่ด้วยความที่คึก คะนองเป็นวัยรุ่นไม่เกรงกลัวอะไร ต้องการแสดงความเด่นดังอวด เพื่อนว่าข้านี้คือพระเอก ขาดความยั้งคิดจึงเสพยา เสพติดและติด ยาในที่สุด

6.

จากสิ่งแวดล้อม เช่น สถานที่อยู่อาศัยแออัด เป็นแหล่งสลัม หรือ เป็นแหล่งที่มีการเสพและค้ายาเสพติด ภาวะ ทางเศรษฐกิจบีบคั้น จิตใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือจิตใจผลักดันให้ผู้ที่อยู่ใน สภาพแวดล้อมดังกล่าว บางคนหันมาพึ่งยาเสพติดโดยคิดว่าจะ ช่วย ให้ตนเองหลุดพ้นจากสภาพต่างๆ ที่คับข้องใจเหล่านั้นได้


การแก้ป ัญ หายาเสพติด ภายในชุม ชน

1.

ทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันรณรงค์ และให้ค วามรู้กับ เด็ กๆ เกี่ย ว กับโทษและพิษภัยของยาเสพติด

2.

สร้างความรัก ความอบอุ่นและความสัมพั นธ์อันดีระหว่างสมาชิ ก ในครอบครัว

3.

ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดภายในชุมชน