Page 1

ce pe a ce p

ea cep ea cep ea ep ac e p

pea c epeace

ea ce pe ac ep e

ea ce p ep

e cep

pea ace e pe c a e cep

ta l aIta li a I t a a I

i

aItaliaI t ali

talia

li

iaI It ali l aI

tal i ta i I li a l a t I lia

I

acepeacepeacep ea epe ce ce ac p ea pe ce ea ep

a

I

lia Ita

t iaIta

i

I ta li

li a

I alia

ta

iaI

l

aIt a l aItaliaIt al

ia

talia lia I Ita lia

Itali

aliaI a It ta ta

Italia

a aIt tal Itali

naples

It

a

i

eac e p e ace pea ce

iaIt aIt al aI

ep ac

a Itali It a li a I t a l a

Ita liaI

l

It alia liaI lia

ap

p

a ast

ap ast

armesan p nparmesan parmesanp

vermicelli

manicotti

linguinie

pa st a

Spaghetti

p a sta pa s

arm armesanp

fettuccine gnocci rotini ravioli penne

lasagne

pasta pasta pasta pasta pasta pasta pasta pasta pasta pasta pasta pasta pasta pasta pasta pasta pasta

ta pasta pasta pasta pasta pasta pasta pasta pasta pasta pasta pasta pasta pasta past

armesanp armesanp

a r m esanp

cheesecheesechee cheesecheesecheese cheesecheesecheesec heesecheesecheeseche esecheesecheesecheesec heesecheesecheesecheese

pe a eace acep cepe

It a l i ta li a

i

a

a

taliaI

ta

a

e cep ea

lia

o

ac pe

cep ea ce p

ep ac

p ce ea ep c a pe ce

ce ea

ea ce pe ac e pe ac ep e a ce pe a c

al ia Ita

ep e ac pe

cepe a c pea epe ce ac epe a

c ea

ia I t

I talia Ita l

cep ea

e

ep ep ea ce pe ac ep e

ce pe a

ep ac

p ce

ac

ta l aI talia

ce pe a a

epea c e pe

li a Ita

aI

al i

p

peacepeac

a Italia

Itali

tali

Ital i

ea

epe

acep eac epe ace pea ce p

ac

e ac pe ce ea

eacepeacep eacep

p

ea

breadsticksbreadsticks breadsticksbreadsticks breadsticksbreadsticks breadsticksbreadsticks breadsticksbreadsticks breadsticksbreadsticks breadsticksbreadsticks breadsticksbreadsticks breadsticksbreadsticks breadsticksbreadsticks breadsticksbreadsticks breadsticksbreadsticks breadsticksbreadsticks breadsticksbreadsticks breadsticksbreadsticks breadsticksbreadsticks

eianparmesanparmesa

typography  

type, italian

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you