Page 1

Betygskriterier för Revolutionernas tidsålder

G

VG

MVG

Eleven arbetar med sina uppgifter i skolan på ett sätt som läraren kan iaktta och bedöma.

Eleven arbetar självständigt och tar egna initiativ och planerar sina uppgifter genom att formulera egna frågeställningar som grund för sitt arbete.

Eleven arbetar kreativt och planerar sina uppgifter genom att formulera egna frågeställningar som grund för sitt arbete

Eleven kan använda ord och begrepp från tidsperioden. Eleven har förståelse för olika faktorer som påverkade den historiska utvecklingen

Eleven kan reflektera kring begreppen och företeelser under tidsperioden. Eleven kan även upptäcka och förklara olika samband.

Eleven kan se på och analysera företeelser utifrån olika perspektiv, t.ex. individ och samhällsperspektiv, och kan också värdera olika faktorers betydelse. .

Eleven ska ange någon enstaka orsak eller förklaring till en händelse eller ett förhållande.

Eleven kan tillämpa sina kunskaper genom att göra jämförelser och dra relevanta slutsatser utifrån dessa.

Eleven kan se konsekvenser av olika handlingar samt ge förslag på åtgärder

Eleven ska kunna redovisa inhämtade kunskaper genom att beskriva, återberätta eller ge exempel.

Eleven kan redovisa sitt arbete strukturerat och logiskt, såväl muntligt som skriftligt, och använda hjälpmedel som underlättar för åhöraren/läsaren att följa med.

Eleven kan uttrycka sig väl i tal och skrift och behärskar olika tekniker.

Betyg: ___________

Betygskriterier  

Betygskriterter

Advertisement