Page 1

Jyväskylän monikulttuurikeskus

Hankkeen tavoitteena on perustaa ja vakiinnuttaa monikulttuurisen toiminnan keskus Jyväskylään. Hanke kestää kolme vuotta. Raha-automaattiyhdistys tukee hanketta.

Hankkeen koordinointi ja hallinnointi: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry Ilmarisenkatu 17 40100 Jyväskylä

www.kyt.fi

© MT

Tiedottaja Matti Tervaniemi Gsm 0400 941 833 matti.tervaniemi@kyt.fi

22052008

Projektipäällikkö Arja Seppälä Gsm 040 743 3097 arja.seppala@)kyt.fi

Jyväskylän monikulttuurikeskus

Vielä vailla nimeä...


Jyväskylään on jo vuosia kaivattu kansainvälis-

Monikulttuurikeskus tarjoaa tilojaan monikult-

tä kohtaamispaikkaa. Laajapohjaisen suunnitte-

tuuristen ryhmien omaehtoiselle kulttuurin har-

lun tuloksena on monikulttuurikeskuksen perus-

joittamiselle. Keskuksessa on mahdollisuus

tamiseen saatu Raha-automaattiyhdistykseltä

järjestää tapahtumia, tilaisuuksia ja näyttelyi-

kolmivuotinen hankerahoitus. Monikulttuurikes-

tä. Keskukseen tullaan perustamaan infopiste,

kushanke on käynnistynyt huhtikuun alussa.

johon kerätään tietoa Jyväskylän palveluista, järjestöistä ja harrastusmahdollisuuksista. Toiminnan lopulliset muodot ja laajuus tulevat riip-

Keskuksen tavoitteena on kaikkien toimijoiden

pumaan toteutuvasta tilaratkaisusta

kanssa yhdessä rakentaa avoin, vuorovaikutuksellinen ja monikulttuurinen foorumi kaikenikäisille jyväskyläläisille. Rakentuva monikulttuuri-

Yksi hankkeen ja tulevan keskuksen tehtävistä

nen yhteisöllisyys tukee ihmisten tasa-arvoa ja

on yhteistyöverkostojen luominen ja vahvis-

toimii rasismia ja ennakkoluuloja vastaan.

taminen. Jyväskylässä monikulttuurista työtä toteuttavat järjestöt, maahanmuuttajien oma yhdistystoiminta sekä erilaiset projektit saavat hankkeen avulla yhteisen kodin.

Monikulttuurikeskus 22052008  
Monikulttuurikeskus 22052008  
Advertisement