Page 1

Jyväskylän monikulttuurikeskus

Hankkeen tavoitteena on perustaa ja vakiinnuttaa monikulttuurisen toiminnan keskus Jyväskylään. Hanke kestää kolme vuotta. Raha-automaattiyhdistys tukee hanketta.

Hankkeen koordinointi ja hallinnointi: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry Ilmarisenkatu 17 40100 Jyväskylä

www.kyt.fi

© MT

Tiedottaja Matti Tervaniemi Gsm 0400 941 833 matti.tervaniemi@kyt.fi

22052008

Projektipäällikkö Arja Seppälä Gsm 040 743 3097 arja.seppala@)kyt.fi

Jyväskylän monikulttuurikeskus

Vielä vailla nimeä...


Jyväskylään on jo vuosia kaivattu kansainvälis-

Monikulttuurikeskus tarjoaa tilojaan monikult-

tä kohtaamispaikkaa. Laajapohjaisen suunnitte-

tuuristen ryhmien omaehtoiselle kulttuurin har-

lun tuloksena on monikulttuurikeskuksen perus-

joittamiselle. Keskuksessa on mahdollisuus

tamiseen saatu Raha-automaattiyhdistykseltä

järjestää tapahtumia, tilaisuuksia ja näyttelyi-

kolmivuotinen hankerahoitus. Monikulttuurikes-

tä. Keskukseen tullaan perustamaan infopiste,

kushanke on käynnistynyt huhtikuun alussa.

johon kerätään tietoa Jyväskylän palveluista, järjestöistä ja harrastusmahdollisuuksista. Toiminnan lopulliset muodot ja laajuus tulevat riip-

Keskuksen tavoitteena on kaikkien toimijoiden

pumaan toteutuvasta tilaratkaisusta

kanssa yhdessä rakentaa avoin, vuorovaikutuksellinen ja monikulttuurinen foorumi kaikenikäisille jyväskyläläisille. Rakentuva monikulttuuri-

Yksi hankkeen ja tulevan keskuksen tehtävistä

nen yhteisöllisyys tukee ihmisten tasa-arvoa ja

on yhteistyöverkostojen luominen ja vahvis-

toimii rasismia ja ennakkoluuloja vastaan.

taminen. Jyväskylässä monikulttuurista työtä toteuttavat järjestöt, maahanmuuttajien oma yhdistystoiminta sekä erilaiset projektit saavat hankkeen avulla yhteisen kodin.

Monikulttuurikeskus 22052008  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you