Page 1

JyväsRoma

Romaninuoresta aikuiseksi

JyväsRoma-

Romaninuoresta aikuiseksi

Hankkeen hallinnointi: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry Sepänkatu 14 B 14 40720 Jyväskylä

Projektipäällikkö

© MT

20112008

Kyösti Hagert gsm 040 823 7792 kyosti.hagert@kyt.fi www.kyt.fi


JyväsRoma - Romaninuoresta aikuiseksi on Raha-

Projektin toiminnan tarkoituksena

automaattiyhdistyksen tukema hanke, joka toteute-

on ennalta ehkäistä projektiin osal-

taan vuosina 2007-2009.

listuvien nuorten aikuistumiseen ja itsenäistymiseen liittyviä ongelmia.

JyväsRoma -projektin tavoitteena on tukea romaninuoria aikuisuuden kynnyksellä, jolloin suunni-

Ennaltaehkäisevää toimintaa to-

tellaan perheen perustamista ja/tai koulutukseen ja

teutetaan sekä henkilökohtaisten

työelämään siirtymistä. Tavoitteena on antaa oikei-

että kaikille yhteisten tapaamisten

ta malleja toimivasta perheestä ja hyvästä tulevai-

muodossa. Projekti on järjestänyt

suuden suunnittelusta.

mm. harrastustoimintaa sekä erilaisia leirejä.

Projekti antaa tukea koulutukseen ja työelämään hakeutumisessa ja tukee nuoria koulutuksen ja työn

Projektin tavoittena on toimia silta-

aikana, jotta keskeytyksiä ei tulisi. Tavoitteena on,

na projektiin osallistuvien nuorten

että koulutuksen/työn keskeyttämisestä helposti

sekä pääväestön välillä.

alkava syrjäytymisen kierre saadaan kokonaan estettyä tai katkaistua varhaisessa vaiheessa.

Toisinaan on tarpeen antaa tukea myös asuntoasioissa, jotta perusasiat tulevan elämän suunnittelulle olisivat kunnossa.

Jyväsroma hanke 20112008