{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1


METR-­‐O-­‐NET 2013   •  Over  Metr-­‐o-­‐net   •  Onderzoek  ter  plaatse   •  Online  enquête   •  Conclusies   •  Voorstellen  


Over Metronet   •  4e  edi:e     •  Verontwaardiging  over  netheid,  veiligheidsgevoel,   en  toegankelijkheid  veel  metrosta:ons   •  Metr-­‐o-­‐net  2013:  steekproef  +  online  enquête   •  Is  de  situa:e  de  voorbije  4  jaar  verbeterd?  


Onderzoek ter  plaatse   •  Parlementaire  vragen:   220  s:lstanden  per  dag  aan  de  roltrappen  en  liLen  (s:jging  van  40%)   Kosten  vandalisme  van  102.000  €  (2011)  tot  203.000€  (2012).     Toegangspoortjes:  100  keer  per  dag  alarm  (zwartrijders)   5  werven  vertraagd  (Zuid,  Beurs,  Rogier,  Tomberg,  Delta)     WC  in  5  sta:ons.  Beurs  perfect  in  orde  maar  al  3  jaar  “geen  WC-­‐dame   gevonden”   •  Budget  veiligheid  van  2,7  mio€  (2011)  naar  9,7  mio€  (2013)   •  •  •  •  • 


Onderzoek ter  plaatse    

•  •  •  •  •  • 

Top 3  veiligheid  

Flop 3  veiligheid  

Stokkel Hermann-­‐Debroux   Zuidsta:on  

Beurs Graaf  Van  Vlaanderen   Koning  Boudewijn  

roltrappen of  liL  defect  in  1  op  4  sta:ons   poortjes  open  in  1  op  3  sta:ons   Geurhinder  in  4  op  5  sta:ons   Steeds  meer  graffi:  (op  basis  van  zuur)   Slechts  in  1  op  4  sta:ons  personeel  aanwezig   WC’s:  2  van  de  5  defect  (Louiza,  Madou).    


Onderzoek ter  plaatse  


Online enquête   •  3400  reac:es  sinds  juli   •  1000  opmerkingen  en  sugges:es  


Online enquête   Top  3  

Flop 3  

Totaal

Georges-­‐Henri  Gribaumont     Stokkel    

Lemmonier   Anneessens   Clemenceau    

Netheid

Gribaumont   Josephine-­‐Charloge   Georges-­‐Henri    

Anneessens   Beurs     Bockstael    

Toegankelijkheid

Stokkel   Beaulieu     Georges-­‐Henri    

Schuman  Lemonnier     Kunst-­‐Wet    

Veilighiedsgevoel Georges-­‐Henri     Gribaumont     Josephine-­‐Charloge    

Zwarte Vijvers      Ribaucourt      Bockstael    


Online enquête   •  Meest  gehoorde  klachten:   1.  Onveiligheidsgevoel  en  overlast  

2.  defecte of  ontbrekende  roltrappen  en  liLen   3.  gebrekkige  inrich:ng  en  zwakke  verlich:ng   4.  vuiligheid  en  vandalisme     5.  (urine)geur   6.  gebrekkige  signalisa:e   7.  defecte  toegangspoortjes  en  zwartrijders   8.  eeuwigdurende  en  chao:sche  werken   9.  personeel  afwezig   10.  geen  openbare  toilegen  


Onveiligheidsgevoel en  overlast     (200  opmerkingen)   •  “Pas  une  seule  personne  de  la  s.b  dans  la  sta.on.  Le  tunnel  passant  sous   le  boulevard  n'est  pas  très  sécurisant.”  (Merode)  


Defecte of  ontbrekende  roltrappen  en   liJen  (141  opmerkingen)   •  “Escalator  régulièrement  en  panne  pendant   plusieurs  jours....”(Beekkant)  


Gebrekkige inrichLng  en  zwakke   verlichLng  (136  opmerkingen)   •  Verlich.ng  kil,  sta.on  gebouwd  voor  handelszaken  maar  staat   leeg:  akelig  gevoel”  (Albert)    


Vuiligheid en  vandalisme     (114  opmerkingen)   •  “Pour  la  propretè  il  y  devrait  avoir  une  équipe  disponible  en   permanence  .”(de  Brouckère)    


(Urine)geur   (100  opmerkingen)   •  “Met  wasknijper  te  betreden,  ondraaglijke  urinegeur,  ik  mijd   dit  sta.on  gewoon”  (Beurs)  


Gebrekkige signalisaLe     (99  opmerkingen)     •  “Un  plan  géant  du  réseau  est  nécéssaire  (gare  interna.onale).   On  y  trouve  aucune  info”  (Zuidsta.on)  


Defecte toegangspoortjes  en   zwartrijders  (98  opmerkingen)   •  “les  por.llons  pour  personnes  avec  enfants  ne  fonc.onnent   pas”  (Sint-­‐Guido)  


Eeuwigdurende en  chaoLsche  werken   (78  opmerkingen)   •  “begrijp  de  werken,  maar  nu  is  sta.on  een  doolhof  en   onvoldoende  veiligheidsmaatregelen.”  (Kunst-­‐Wet)    


Personeel afwezig     (65  opmerkingen)   •  Comme  à  Londres,  une  présence  permanente  d'un  personnel   STIB  doit  être  pensée.  Pour  informer,  prévenir  et  aider  les   usagers”(Demey)    


Geen openbare  toileRen     (10  opmerkingen)     •  “C'est  sale,  les  gens  pissent  partout.  toileZes  publiques   GRATUITES  SVP!”  (beurs)  


Conclusies •  1.  Veiligheidsgevoel  ondermaats:   –  gebrek  aan  controle  (poortjes,  roken,…)   •  2.  Metrosta:ons  blijven  vuil:     –  Urinegeur  in  22  sta:ons,  toilegen  in  3  sta:ons   •  3.  De  infrastructuur  is  niet  betrouwbaar:   –  Defecte  roltrappen,  onduidelijke  signalisa:es,  en   tries:ge  inrich:ng   •  4.  Enkele  lichtpunten:   –  Veiligheidsbudget,  inspanningen  netheid  


Conclusie •  5.  Slotconclusie:  geen  ambi:e  voor  vernieuwing   –  Sta:ons  met  posi:eve  commentaren  vorige  legislatuur   gerenoveerd  (Sint-­‐Katelijne,  Weststa:on,  Delacroix)     –  Sta:on  Beurs  als  meest  tragische  voorbeeld.  Problemen  al   jaren  bekend  maar  renova:e  opnieuw  uitgesteld   –  Werven  lopen  vertraging  op  en  zorgen  voor  overlast   –  Slechts  3  toilegen,  in  Londen  1  op  de  3  sta:ons  een  toilet.   –  Centrale  sta:ons  geven  nog  steeds  belabberd  beeld  van   Brussel  (Zuid,  Beurs,  Centraal,  Kunst-­‐Wet)  

•   Na  vier  jaar  Grouwels  geen  structurele  verbetering  


Voorstellen  Meer  personeel  in  moeilijke  staLons  en  op   moeilijke  uren   –  Veiligheidsgevoel     –  Klantvriendelijkheid,  assisten:e   –  Ontraden  van  zwartrijden,    sluikstorten  en   wildplassen  +  effec:ef  beboeten   –  Besparing  door  preven:e  


Voorstellen Investeren  in  moderne  infrastructuur     •  Gebruiksvriendelijke  signalisa:e     •  Renova:e  donkere  en  verouderde  sta:ons   •  Verzorgde  inrich:ng  (bankjes,  vuilnisbakken,   herstellingen)   •  Met  de  fiets  op  de  metro  (sluispoorten,   parkings)   •  Werken  beter  begeleiden  (vuil,  toegankelijkheid,   info)   •  Meer  publieke  toilegen,  zeker  in  drukke  sta:ons  


Voorstellen Verbind  de  metro  met  de  stad  en  de   Brusselaars     -­‐  App  Fixmymetro  =  betrek  reizigers,  los   problemen  sneller  op   -­‐  Wifi  in  alle  sta:ons   -­‐  Trek  de  stad  in  de  metro:  tentoonstellingen,   faciliteiten  voor  thuislozen,  winkels,  fuiven  


Metr-­‐o-­‐Net 2013  

Bedankt

Profile for Matthias Van Wijnendaele

METR-O-NET presentatie resultaten  

Is de metro in Brussel proper, veilig, toegankelijk?

METR-O-NET presentatie resultaten  

Is de metro in Brussel proper, veilig, toegankelijk?

Advertisement