Page 1

py

Co

Et Vidi a motet

for mixed chorus

us

al

(SATB)

Pe r

Matthew Samson


py

Et Vidi Matthew Samson

Apocalypsis 21:1-5 Lamentoso q = 60

Alto

Et

Tenor

# 4 fœ V 4

Et

Bass

fœ ? # 44

œœ

vi

œœ

-

-

di

no - vum

j œœ œ J

œœ

di

no

˙˙

œ

-

vi

-

vi

œ œœ

di

vum

œ œ œ œ

œ œ

cae - lum

j œ œœ ˙˙ J

no - vum

di

˙

-

œœ ˙

cae - lum

œœ

œœ

cae - lum

œ

˙

no - vum

cae - lum

Pe r

us

Et

vi

˙˙

œœ ..

Co

f # 4 œ & 4 œ

Et

œœ

j œœ œ .. J

al

Soprano

f # 4 œœ & 4

© Matthew Samson 2011

et

et

ter

-

œœ

œ

˙.

et

ter - ram

œ

œœ

ter

et

ter

˙œ .

j œœ ˙˙ J

2 4

ram

42

˙

œ -

˙ -

ram

œœ

ram

42 42


Et Vidi

# & 42

-

-

# ˙ V 42

&

#

44 ww >

-

-

-

44

˙

Et

p Œ œ

Ó

vam.

> œ

p

Ó

44 ww> >

Et

w>w>

vam.

∑ œ œ.

∑ j œ œ

ter

œ

˙

no - vum et

˙

poco rit.

œ

˙

-

˙

ram

œ ˙

˙

˙

Pe r

V

-

Moderato q = 80

˙

vi

˙

-

di

˙

vi

di

-

p w

œ ˙

Et

vi

P ˙ ˙

˙

-

˙

cae

-

œ ˙

cae

œ

˙

di

cae

˙

lum

-

œ

lum

˙ -

lum

a tempo

# #

> 34 ˙˙ .

44 ww

no

-

?# ˙

no

-

us

&

43 43

> œ ? # 42 œœ œ > no

10

43

>˙ . ˙. > vam. > ˙˙ .. > vam. >˙ ˙ .. > no

Co

# & 42

> ˙˙ > no > ˙˙ > no

al

4

py

2

vum

et

ter

-

œ

œ

œ ˙

vum

et

œ

no - vam.

ram

no

œ

ter - ram

˙˙

no

-

-

˙

vam.

˙˙

vam.

œœ œ œ

˙˙

Et

vi - di

cae

˙

œ œ

vi - di

˙˙

cae

œ œ

˙

P

P ˙ Et

Et

P ˙˙

vi - di

cae

œœ œœ

˙˙

Et

vi - di

œœ œœ

œ œœ

˙˙

-

lum

no - vum et

-

œœ œ œ lum

˙˙

œœ œœ

no - vum et

-

œ œ lum

˙

œ œœ

no - vum et

˙œ œ

˙˙

œœ œœ

cae - lum

no - vum et


Et Vidi

3

ter

# ˙. V ˙. ter

-

-

? # ˙. ˙.

-

ter

20

ram

no - vam.

œœ

ram

& œ .. pri

-

œœ

œœ ˙˙ ..

ram

ram

-

j œ ˙˙ œ J

no - vam.

cae - lum

-

˙˙

˙œ

j œ œ œ œ J

ma

œœ

mum

F n ˙ ˙

-

œ œ

œœ œœ œœ œœ œœ

ter - ra

Œ

Œ

œœ

ter

œœ

˙˙ .

et

pri

œœ

œœ ..

et

pri

-

ra

œœ

œ

-

-

j œœ œœ J

ma ter

ma

-

nim cae - lum,

œ -

lum,

pri - mum

e - nim cae - lum,

pri - mum

j œœ œ . ‰ œ. J et ma

ter

j œœ œœ J

-

bi - it

-

a - bi - it

j œœ œœ J

-

re

œœ

et

e

œœ -

nim

œœ

œ˙ .

jam

non

est,

˙ œ

œ

b ˙˙

-

j œ œœ œ J

ma

˙˙

œ. œ.

ra,

ma

œ œ œ œ œ ‰ Ó œ œ œ œ ra

œœ œœ œœ

pri - mum

Œ

˙˙

et

œœ œœ

mum,

a

œœ

œœ œœ œœ œœ Œ Œ

œœ ..

œœ

œœ œœ

a - bi - it

˙˙ ..

-

cae

˙˙

Pri

j œœ œœj œœ . œ œ J

e

mum

Pri - mum,

no - vam.

ma

cae - lum,

?œ œ œ œ œ œ

Pri

F n œœ

Pe r

V œœ œœ ˙˙

no - vam.

œ œ

œ. pri

œœ ˙˙ ..

œ ˙. nœ ˙.

nF ˙

-

Pri

al

˙œ. ˙

œœ . .

py

œœ ˙˙ ..

us

&

#

-

j œ ˙˙ œ J

Co

# & ˙œ . Jœ ˙˙ ter

F n œ.

Poco Piu Lento ma Con Forza

16

Ó

-

re

re jam

Œ

j œ

œœ non

œ œ et


Et Vidi

4

j œœ b ˙ . J ‰ ˙.

f. œ V œ.

est,

j œœ b œœ œœ J

et ma - re

b ˙w

œ.

bœ œ bœ. J J

jam

non

est.

ƒ 44 b w & bw

est.

est.

œ ˙.

b˙.

est.

ƒ ? 44 b w bw

est.

> œœ >

ma - re

bbbb

Et

bbbb Ó bbbb

˙. 43 b ˙ . > non

b˙ >

jam

˙

˙

jam

b˙ >non

> 34 b ˙ ˙

P œ- œEt

e - go

œ. e

-

vi - di

j œ œ. go

44 44 44

Œ

44

∑ œ œ œ

˙

œ

34 b b>˙˙ . . > non

œ

œ

> 34 b ˙ . b ˙. >

> N œœ w˙ b˙ > >est, > > œœ œ Œ b>˙ . bœ b ˙. > > >non non est,

P b b b b w-

b˙.

˙ >

b˙ >

Tranquillo

Pe r

ƒ bw 4 V4 œ

est,

> b b œœ >

us

ƒ 29 b œœw & 44

non

˙ >est, > b ˙ .. > non > b b œœ Œ >

non

f j ? ‰ œ œj œ . b œ ˙ œ œ œ. œ b˙ J J ma - re jam

-

. œw

solo

jam

j œ ˙

Co

jam

ma

non est,

al

f & Œ b ˙˙ ..

œ . b œœj ˙œ œ. J œ > re

jam

allarg.

py

f 24 ww &

œ œ

˙

sanc - tam

j œ œ

‰ œ. vi

ci - vi -

-

œ

di sanc - tam


Et Vidi

5

Œ

py

p ˙.

Et

bb &bb œ œ ˙ ta

-

‰ œj œ œ œ

tem

b b b œj b V œ

ci - vi

-

Je - ru - sa - lem

œ œ J

ta

? bb bb

œ -

œ

no - vam

‰ Jœ œ . Je - ru

tem

b & b bb w

de - scen - den - tem

-

œ J

œ

sa - lem

-

-

go

us

-

‰ œj œ œ

b & b bb œ œ œ œ ˙

Œ

b V b bb ‰ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

De - o,

Pe r

a

œ

no

œ

-

de - scen - den - tem

p ˙

de - cae - lo

Et

e

œ

et

e

a De - o,

-

go

P œ- ˙-

poco rit.

œ

Œ

vi - di,

œ œ- ˙ œ go vi - di, et

˙

˙

œ œ œ

de

cae - lo

œ œ vam

w

e

œ œ œ œ

36

? bb b Πb

œ

œ

Co

&

bbbb

al

33

œ- ˙-

P œ- ˙-

Œ

vi - di

Œ

œ- ˙-

Œ

vi - di

Œ

vi - di

vi - di,

œ- ˙-

œ- ˙-

Œ

vi - di

Œ

œ- ˙-

vi - di

Œ


Et Vidi

6 a tempo

vi

-

di

pa - ra - tam

pj œ- œ- œ . œ œ ˙

vi - di

bb b b œ- œ- œ . pœ œ ˙ V J

45

Misterioso

& π & #˙. Et

pa

Ó

-

?

si - cut

spon - sam

œ œ

œ ˙

si - cut

spon - sam

j bœ. œ œ œ

ra - tam si - cut

œœ

or - na - tam

‰ œj œ ˙

or - na - tam

œ œ

˙

spon - sam or

-

bœ.

> . j œ # # œ œœ . œœJ ˙˙ > au - di - vi ∑

ww

vi - ro

Ó

Ó

‰ œ Jœ

vi - ro

-

di - vi

-

o.

œ- ˙- .

nnnn

π nn nn π

N œ- ˙- . su - o.

nnnn

œ œœ ˙˙ .. vo - cem

ww

au

˙-

su - o.

j œ œ œ

ww

Et

˙-

su

na - tam vi - ro

p j ‰ j œ. œ # œ œ œ . Jœ J Et au - di - vi p j j ‰ #œ œ #œ. œ J # œ . Jœ

nnnn

su - o.

œœ

œ œ

‰ Jœ

π

œ- ˙- .

vi - ro

or - na - tam

π j > Œ œ œ œœ .. œœ ˙˙ J > Et au - di - vi

Pe r

V

œ-

spon - sam

œ ˙

al

vi - di

pa - ra - tam

p

si - cut

‰ œJ

us

? bb œ bb ˙-

œ ˙

œ œ bœ ˙

pa - ra - tam

vi - di

œ œ

py

&

bbbb

p œ- . œJ œ ˙

Co

&

bbbb ˙

40

# œ œœ ˙˙ .. vo - cem

œ Œ œ

Ó

œ Œ œ

Ó

# œœ # œœ Œ vo - cem

Œ # # œœ œœ vo - cem


Et Vidi

7

Œ

& ww

mag - nam:

Ec - ce

bœ b œ b œœ ˙˙

Œ

mag - nam:

V # œœ # œœ Œ

Œ

mag - nam

œ de

? #œ œ Œ #œ œ

Œ

b b œœ œœ Œ thro - no

œœ

et

ha - bi

De - i - cum ho - mi - ni - bus

Pe r

j‰ b œ œ œ œœ œœ œœ œœ . V œ. œ œ J na - cu-lum

De - i cum ho

? b œ œ œ . œ œj ‰ b œ œ b œ œ œ. œ œ J ta - ber - na - cu-lum

De - i

3

3

Ó

-

j œœ œœ œœ œœ œœ .. J

-

Ec - ce

Œ

-

bœ œ

-

p b b œœ œœ

j œœ œœ J

ni - bus

Ec - ce

-

w w

ta - bit cum e - is.

et ha - bi

œ ..

cum ho - mi

-

-

j œœ œœ œœ b b œœ œœ . J .

ta - bit cum

f j≈ r œœ œœ œœ œ œ J R

ni - bus,

et ha - bi

-

œœ

cu -

ta - ber -

ww

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Fr ≈ b œœ œœ œœ R

et ha - bi

b œœ .. mi

ta - ber - na

ta - bit cum e - is.

j‰ j ≈ b œr œ œ & b œœ b œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ b œœ œ œ œ J J R lum

œœ

cu - lum

P b œœ œœ œœ œœ

di - cen - tem:

us

De - i cum ho - mi - ni- bus,

œœ

Ó

di - cen - tem:

j r . œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ . œ œ ≈ œœ œœ œœ & J R

53

œœ

3

thro - no

de

œœ b œœ

-

F b œœ œœ œœ œœ œœ ..

al

mag - nam

n n œœ

ta - ber - na

Ec - ce

3

b b œœ œœ Œ

j œœ œœ ‰ J

py

Œ

b œœ œœ ˙˙

f œœ œœ œœ œœ œœ ..

Co

w & w

50

˙˙

e - is.

œ œ œœ œœ œœ œœ ˙˙ ta - bit cum e - is.


Et Vidi

F œ œ & Œ œ œ b œœ & b b ˙˙

F

b œœ . .

F V b œ˙ b œ Et

ip

Et

? b˙ b˙

ip

F

-

. b œœ .

Et

ip

60

& Ó

-

Œ bœ rit.

po - pu - lus

j œ bœ. J

si

pu - lus

j œ b œ œ œ b œ œJ œ J

si

po - pu - lus

j œœ b œœ . . J

si

-

bœ. e

-

j œ œ bœ œ J

e

pu - lus

Œ bœ

cum

œ. e

bœ b˙ J

w

Ó

Ó

-

-

? b b œœ b œ bœ

De - us

-

jus

e - runt,

œ œ

e - jus

e

bœ. -

runt,

-

œ J

jus

e - runt,

œ œœ œ

b˙ b˙

e - jus

e

b˙ ˙

U

is

bw bw

us,

e

-

o - rum De - us:

b œœ

œœ

ip - se

et ab -

b˙. œ œ bœ J

ip - se

π 2alto solo 4 4 Œ bœ œ 4 π 2 4 4 Œ bœ œ 4

U

et ab -

e - rit,

Œ ‰ bœ bœ. J

et

œ

Piu Lento

w ˙

w

et

Œ bœ bœ

e - rit,

j œ œ bœ

is

j œ bw

Œ bœ bœ bœ

runt,

œ J bœ bœ

ww

bœ b˙.

-

po

Pe r De

bœ œ J

-

po

e

us

cum

& Ó V œ.

-

b œœ ..

subito

subito

ip - si

j b œœ b b œœ ˙˙ J

al

subito

Et

j œœ b œœ J

b œœ b œœ œœ

subito

Co

Affettuoso

56

py

8

w

u

U

π 24 Œ b œ œ 44 bœ œ π 42 Œ b b œœ b œœ 44 et ab -

et ab -


Et Vidi

j œ œœœ ˙ œ œ

ster - get

De

-

us

om - nem

& 44 œ œ ˙ .

De

V 44 œœ œœ ˙˙ ..

œœ

œ

ster - get

ster - get

De

? 4 œ œ ˙. 4 œ œ œ œ ˙. ˙. œ œ ˙.

‰ b œj œ . & œ ˙. et

& œœ et

˙˙ ..

et

?

-

et

mors,

j œ œ œ

œ œ œ. w

mors

-

la

cri

œœ

-

cri

˙. ˙.

us

-

mors,

‰ œ œ bœ b˙

ul

cri

-

e - o - rum:

mam,

b ww

-

mam,

ww

ul

-

mam

3 j ‰ œ œœ œ œ œ

mors ul - tra

-

˙

tra

œ -

tra

œ

˙ ul

œ œ œ œ œ bœ

o - cu - lis

œ œ

la

et

mors

w

˙˙ ..

us

bw

˙.

œ

la

˙˙ . .

w

Pe r

V œ

mors

us

us

soprani

De

˙.

ab

al

et mors,

-

˙.

œ œœ ˙ . ˙˙ .. œ ˙.

ster - get

69 soprano solo

-

œ

la - cri - mam

‰ j œ

œ œ œœœ ˙

Co

& 44 œ b œ œ œ .

65

py

9

-

tra

non

non

œ bœ

non

œ œ

non

p

poco rit.

e

-

p b ˙œ .

-

e

-

e

-

b bb ˙˙˙ e

˙˙ ˙ rit, rit,

œ œ bœ J -

p jbb œœ . b Jœ ˙ . -

rit,

rit,


Et Vidi

10

π j œ œ œ 4 b œœ . œœj œœœ œœœ 4 . J

a tempo

œw. œj œ œ &

34 œ˙ ..

& Nw

43 ˙ .

73

-

ne

-

˙. 43

-

j œ

78

pri

& ˙

pri

-

-

ma

j œ œ œ J œ

œ.

j œ œ

œ.

œ J

ma

a - bie

œœ . .

a - bie -

ma

pri

? œ ˙

pri

-

œ

a - bie -

-

œ b œœ œ

ma

a

˙œ . b ˙

runt.

-

jœ œ b˙ bie

˙œ . ˙

runt.

˙.

-

j œ œ˙

runt.

œ

P ‰ œ.

P Œ ‰ Jœ œ .

œ J

j œœ . œœ œ œ . J

Ó

qui

-

qui

a

-

a

P bœ œ Œ œ œ qui - a

a tempo

œœ

f œœ .

Et

di

Et

˙. #˙.

œ

runt.

Et

Et

œ

a

œ. œ œ œ J

# œœ

˙˙

-

e - rit ul - tra

rit.

w

-

qui

j œ

e - rit ul - tra

ne - que do - lor

Pe r

V ˙

que,

us

œ. b & ˙

-

œ œ œ œ

œ.

e - rit ul - tra

jπ 4 œ. œ œ œ 4 bœ. œ œ œ J

3 ˙˙ .. 4

ne

j œœ .. œœ œ œ J

ne - que do - lor

que,

? ww

e - rit ul - tra

π 44 j œ . œœ œœ œœ J ne - que do - lor π 44 œ .. b œj œ œ œ J

que,

w ne

ne - que do - lor

al

V

que,

Co

ne

P j œœœ .. œœœ œœœ œœœ tutti˙ . . b˙. J

ne - que cla - mor

py

ne - que luc - tus,

œœ

Et

di

j j b œ ˙ œ œ. œ -

f N œœ b œœ .

xit

-

œ ˙ œj œ j œ œ œ œ œ J

di - xit,

et

f N œœ b œœ .. di - xit,

f . b ˙˙ . di

xit

et

-

œ œ

xit


Et Vidi

11

di

qui

se

-

œœ . .

œœ .

xit

qui

j œ J

se

V œ

˙

bœ œ

di - xit

qui se

? œ œ

œ œ œ œ œ œ.

de

-

de

bat

in

˙

in

-

bat

di

-

œ

œ ..

bat

j œ bœ œ J

œ˙

di

qui se

œ bœ

-

xit

œœ œœ

-

de

˙˙

que se - de

qui

-

-

j œœ œœ J

œ

œ

˙

-

bat

in

thro

-

œœ

Œ

Œ

˙˙

bat

œ.

-

no,

et

in

œ J

et

-

œœ

no,

et

molto allarg.

œœ

œœ œ ˙ ..

se - de - bat in

thro

-

no:

Œ b œ œœ ˙˙ œ œ

xit

œ

-

j œ

no,

thro

‰ b œœ

˙

-

thro - no

∫œ œ. J

b b ˙˙

œ œ b œ b œ b œ œ . œ œ œ œ œ œ ˙œ. ˙ -

3

in

-

thro

in

b ˙w

di - xit

? N N ˙˙

œ

in

qui,

˙

thro

j bœ bœ bœ

bœ.

3

bœ.

bat

-

œœ œœ b œœ

thro - no,

al

-

Pe r

V

-

œ

-

us

&

de

œ

&

-

œ # œœ b b ˙˙ . J

qui se - de

85

bat in j j j j b œ b œ b œ b œ œœ .. œ bœ bœ bœ. J b œ bœ J -

de

-

py

& œœ

œ˙ .

j se œ b œœ

qui

Co

Œ & œ

82

thro - no:

in

jœ œ

œ ˙ J

no, in

thro

œ œ

# ˙˙ -

˙

˙ ˙ thro

no:

-

no:


Et Vidi

12

œœ ..

œœ .. # œœj œœ œœ J

Ec - ce

no - va fa - cio

ƒj & N œœJ œœ .. œœ .. ‰ œœ . .

j œ œ œ œ . ‰ # œ . Jœ

œœ . .

Ec - ce

no - va fa - cio

93

˙. & 44 # ˙ . ce,

Ó F œ

Pj œœ œœ .. J Ec - ce,

Et

#œ ˙

F œ

di - xit,

Et

di - xit,

œ ˙ œ ˙

Pe r

. V 44 # ˙˙ . ce,

? 44 w w w

a.

ni - a.

Ec - ce,

45 œœ œœ œœ

œœ œœ œœ ˙˙ ..

om - ni - a.

œœ . . om

F Et w w Et

Ec - ce,

-

Ec - ce,

œ

œœ # ˙˙

œœ

et

di - xit,

et

# œœ

œœ ˙˙

# œœ

et

di - xit,

#˙ w di

œœ

-

xit,

Ec

45 Œ

Ec

j œœ Œ œœ œœ .. J

-

j œœ œœ .. J œ.

ce om

-

-

44

j œœ 4 œ 4 J

ni -

˙w.

œ˙ . .

j œ œ # œœ

Ec - ce,

et

di

œœ ˙˙

œœ

˙˙

et

di - xit,

et

di

et

di

di - xit,

xit,

-

Ec

œ #œ

˙ w

j 4 # œœ 4 J

œ˙ œ

# œœ ˙˙

œ œ -

œ. œ ‰

-

œœ . .

Ec - ce

ni - a.

j # œ œœ Œ œ œœ .. J

di

Ec

45 # œ œœ ˙˙

j œœ ˙˙ J

om - ni - a.

us

ce,

no - va fa - cio

no - va fa - cio

Ec - ce

# ww 4 &4

-

#œ œ ˙ 45 œ œ ˙

j œ . . ‰ # œœ . Jœ œœ œœ # œœ œœ œœ ˙˙ .

Ec - ce

ƒj ? # œœ œœ .. J

om

j œ . # œœ œ 44

Co

ƒj œœ œœ . V J .

j œœ .. œœ œœ œœ J

j # œœ ˙˙ J

œœ ..

al

ƒj # œœœ œœ .. & J

89

py

a tempo

-

xit,

-

xit,

œ˙ œ -

xit,

˙ #˙

œ œœ

et

di - xit


Et Vidi

13

Ec - ce

no

œœ ..

Ec - ce

ƒj œœ œœ .. b V J Ec - ce

ƒj ? b œœ œœ .. J

œœ . .

-

p & œj œ . Ec - ce

Ec - ce

p ? Nœ œ. J Ec - ce

fa - cio

bœ.

j œœ b b œœ J

-

va

-

va

œœ ..

œ.

no

b œœ .. no

œœ ..

œ.

‰ b œœ ..

-

-

œœ

om

fa - cio

œ.

no

no

b b œœ b œœ œœ ˙˙ .. om - ni - a.

j œ ˙

-

ni - a,

-

œ ˙ J

bœ.

om

om

fa - cio

j œœ œœ œ J

va fa - cio

ni - a,

-

œ

va fa - cio

œœ

-

j œœ œœ J

va fa - cio

-

om

ni

om

œœ ..

om

om

-

-

j œ œ ˙˙ œ J

ni - a

j œœ ˙˙ J

ni - a

j œ ˙

Et

om

-

ni - a

-

j œœ ˙˙ J

œœ .. om

ni - a

œ

ni

-

-

-

a.

ni - a.

-

-

j œ œ œ

Ec - ce,

œ ˙.

Ec - ce, di -

œ b œœ b œ œœ œ˙ .. Ec - ce,

œ œ

a.

j œ ˙ œ J

œ bœ œ œ. œ œ ˙. œ

tenor solo

œ.

di

Et

soprano solo

-

˙

œ b˙

-

bœ. b œ.

om - ni - a,

j œœ œœ œœ b œœ .. J

va fa - cio

œ

œ œ œ ˙. bœ œ œ ˙.

j œ œ

Pe r

pj V N œœ œœ .. J

om - ni - a,

us

Ec - ce

fa - cio

j bb œœ . œ b œ b œ . bœ b œ b œ ‰ J no

œœ ..

va

bœ. ‰ b œ.

Piu Lento

102

va

j ‰ b b œœ .. œœ b œœ b œœ J

no

Ec - ce

p j & N œœ œœ .. J

-

no

œœ ..

j œœ b b œœ b b œœ b œ b œ b œ b œ b œœ œœ ˙˙ .. J

bœ. ‰ b œ.

py

œœ ..

Co

ƒj bœ œ. & b œJ œ .

poco rit.

al

ƒj 98 b b œœ œœ .. & J

œ ˙. œ ˙.

Ec - ce,

-

-

j œ œ œ


Et Vidi

14 a tempo

poco rit. qui

Ec

& œ

Ec

-

-

ce,

Ec

-

˙.

œ.

ce,

Ec qui

Ec

Œ & œ

110

-

ce,

-

j œ ˙

. b œœ .

ce,

Ec

in

ce,

thro

Ec

j œœ ˙˙ J

-

Ec ce

-

Ec - ce,

Œ Ó

œ œ b ˙œJ œ .

tutti

Ec-ce,

‰ b œj œ .

˙

ce,

no:

ce,

Ec

et

‰ œ œ œj˙ b œ . Ec

-

-

ce,

Ec

Ec - ce,

Ec

-

-

-

Ec

-

ce

ce,

b œœ .. -

Ec

˙ ˙

œœ

ce,

Ec

et

di - xit

œœ . œ œ J

œ

Ec -

œ œ œ j œœ b ˙ J -

ce,

˙˙ ..

-

ce,

˙˙ ..

-

ce,

allarg.

Ec - ce,

Ec

-

et di - xit

j ce, œ . œ b b œœ ˙˙ Œ

Ec - ce,

œ

j œ bœ œ

Ec - ce,

xit Ec

œ œ. J

ce,

œœ

di

œœ b œ œœ

œ œ œ ˙ J

Ec

-

˙ ˙

Ec - ce,

˙˙ ..

? b œœ

et di - xit

ce,

-

Ec - ce,

œ œ b ˙œ œ . Œ J

Ec - ce,

Ec

Œ Œ bœ b œ b ˙ œ œ œ. œ ˙ bœ œ J

Ec - ce,

œ.

no:

-

ce,

-

Ec

Pe r V bœ

Ec

se - de - bat

˙. ˙.

ce,

-

tutti

ce,

& œ œ œ.

-

us

? œ œ

thro

œ b œ b œœ. œ œ ˙ œ ˙ ‰ œj b œ˙ œ œ œ˙ œ œ- b œ J - b œ-

V b œœ œ œ ˙˙ . -

in

‰ j œ œ œ œ œœœ ˙ œ. œ ˙ œ ˙ ˙ œ- b œ- œJ

œ bœ

xit

Ec

se - de - bat

py

& œœ œ œ ˙˙ .

106

Co

xit

al

-

-

-

Ec

-

ce,

ce,

Ec

-

˙. b˙

œ œ œ bœ

b˙ b˙ E

œ œœ œœ œ -

ce,

œ bœ. J

˙

œ œ b œœ

ce,

Ec

-

œ œ. J

Ó

Ec - ce,

ce,

œ b œœ œœ œ Ec - ce,


Et Vidi

15

œw &

114

di

-

xit

Ec - ce

Ec - ce,

Ec - ce,

Ec - ce

j œ # œ œœ .. & J

˙˙

j œ # œ œœ .. J

us

˙˙

Ec - ce

Ec - ce

j œ œ & J œœ ..

˙˙

Ec - ce

j œœ œœ . J .

˙˙

Ec - ce

Œ

j . # œ # œ œœ . J

Ec - ce

Ec - ce

Ó

om

-

om - ni - a.

œœ # œœ œœ œœ œœ

# œœ œœ œœ ˙˙ .. om - ni - a.

œœ # œœ œœ œ œ

œœ . .

no - va fa - cio

# œ˙˙. Ec

-

˙ œ ˙˙ J ce

om

-

# ˙ .ww Ec

œœ œœ ˙˙ ..

ww

Ec - ce

Ec

œ -

j N œœ œœ .. J

Ec - ce

Ec

-

Ec - ce

Ec - ce

w w w

Ec

ni - a.

U w

ww

ce.

ww

ww

œ œ ˙. œœ œœ ˙˙ . .

j œœ ˙˙ J

U

œœ œœ ˙˙ ..

Ec - ce

ni - a.

œœ œœ œœ ˙˙ ..

-

œ œ ˙

Pe r

œ œ ˙

j # œœ ˙˙ J

j j œœ œœ œœ œœ œœ J J

Ec - ce

118

va fa - cio

al

Ec - ce,

œœ ..

no - va fa - cio

ƒœj œ . #œ œ. J

Ó

-

j # œœ œœ œœ J

no - va fa - cio

ƒœ œ ˙ œ ˙ Œ

œ œ ˙. ? œ œ ˙.

˙˙

Ec - ce

œœ œœ ˙˙

œ V œ

no

ƒj N œœ œœ .. J

j œœ œœ .. J

& ˙˙

V Œ

œœ ..

Co

ce,

˙˙˙

py

ƒj œœ # œœœ .. J . a tempo

j ‰ œ Nœ œ œ œ et

U w ce.

w

-

ce.

U w

ww

ce.

Profile for Matthew Samson

et vidi 3.11 - perusal  

et vidi 3.11 - perusal  

Advertisement