Page 1

bicycle

sweet

bicycle /'baɪsɪkl/ (noun) 1 rower: My bicycle is red. Mój rower jest czerwony. chair /tʃeə(r)/ 1 (noun) furniture krzesło; 2 (verb) preside over przewodniczyć: He chaired our board.

Przewodniczył naszej radzie. elephant /`elɪfənt/ (noun) 1 animal słoń: Elephant is the largest land mammal. Słoń to największy ssak

lądowy. epiphany /ɪ`pɪfənɪ/ (noun) 1 religious holiday Święto Trzech Króli, Objawienie Pańskie: Epiphany is one of

the most important Christian holidays. Święto Trzech Króli jest jednym z najważniejszych świąt chrześcijańskich.; 2 revelation objawienie grandfather /`grændfa:ðə(r)/ (noun) 1 dziadek: My grandfather was a soldier. Mój dziadek był żołnierzem. magnificent /mæg`nɪfɪsnt/ (adjective) 1 wspaniały, świetny: This movie was magnificent! Ten film był świetny! prison /`prɪzn/ (noun) 1 więzienie: Prison is for the criminals. Więzienie jest dla kryminalistów. sex /seks/ 1 (noun) płeć: The fair sex. Płeć piękna.; 2 (noun) stosunek płciowy: Sex was wonderful. Seks był wspaniały.; 3 (verb) uprawiać seks have a sex sophisticated /sə`fɪstɪkeɪtɪd/ (adjective) 1 wyszukany, wyrafinowany: Sophisticated taste. Wyrafinowany gust. sweet /swi:t/ 1 (adjective) to taste słodki: Chocolate is too sweet. Czekolada jest zbyt słodka.; 2 (noun) candy cukierek, słodycz: I like sweets. Lubię słodycze.


butelka

zamek

butelka (noun) 1 bottle: Ta butelka jest z plastiku. This bottle is made of plastic. gwiazda (noun) 1 ciało niebieskie star: czytać w gwiazdach to read the stars katedra (noun) 1 budowla, kościół cathedral: Modlimy się w katedrze. We pray in the cathedral.; 2 wydział na uniwersytecie chair: Studiuje na wydziale klimatologii. He studies at the cathedral of climatology. korek (noun) 1 zatyczka cork: Ciężko jest wyciągnąć korek od butelki. It is hard to pull out the cork from the bottle.; 2 na drodze traffic jam: Nowojorskie ulice są pełne korków. New York streets are full of traffic jams.; 3 bezpiecznik fuse: Bezpieczniki są spalone. Fuses are burned. krzesło (noun) 1 mebel chair: Usiądź na krześle. Sit on a chair. lecieć (verb) 1 samolotem fly: Samolot leci. An aircraft flies.; 2 pędzić rush: Pędzę na pociąg. I rush on the train.; 3 o czasie pass: Czas leci. Time passes. piękny (adjective) 1 beautiful: Ona jest piękna. She is beautiful. pompka (noun) 1 urządzenie pump: Pompka do roweru. Bicycle pump.; 2 ćwiczenie gimnastyczne push-up: Pompki to dobre ćwiczenie. Push-ups are a good exercise. wojna (noun) 1 war, warfare, strife, feud: Wojna secesyjna miała miejsce w USA. The Civil War took place

in the United States. zamek (noun) 1 budowla castle: Ten zamek został wybudowany w 1896 roku. This castle was built in 1896.; 2 w drzwiach lock: Zamek w drzwiach jest zepsuty. Lock on the door is broken.

Słowniki  
Słowniki  

10 wyrazów ang-pol, pol-ang

Advertisement