Page 1

อาหารสําหรับคนลดน้ําหนัก

จัดทําโดย พจีมญชุ ยอดดี

รหัส 08520109

นิซามีมี แว

รหัส 08520211

อัมรินทร กรณีศักด รหัส 08530194


เทคนิค! วิธีการกินอาหารลดความอวน

เชื่อวา คุณผูหญิงหลายทานกําลังมองหาวิธีการกินอาหารลดความอวนกัน อยูใชไหมคะ และวันนี้เอ็นทรีเคดอทไอเอ็นดอทที เอช (N3K.IN.TH) ก็มี วิธีการกินอาหารลดความอวน มาฝากกันดวยคะ อยาลืมทําตาม วิธีการกินอาหารลดความอวน กัน อยางเครงครัดเชื่อไดเลยคะวา หุนสวย หุนดี ไมไกลเกินเอื้อมจากความพยายามของคุณผูหญิงกันอยางแนนอนคะ และเทคนิค วิธีการกินอาหารลดความอวน ทีเ่ อ็นทรีเคดอทไอเอ็นดอททีเอช ( N3K.IN.TH) นํามาแนะนํากันในวันนี้ก็เปน วิธีการกินอาหาร ลดความอวน ซึ่งก็งายๆ เชื่อวาคุณผูหญิงหลายๆ ทานคงทําตามกันไดไมยากเลยละคะ นั้นเอ็นทรีเคดอทไอเอ็นดอททีเอช (N3K.IN.TH) พาคุณผูหญิงมาพบกับ 35 วิธีการกินอาหารลดความอวน กันเลยดีกวาไหมจะ 35 วิธีการกินอาหารลดความอวน 1. รับประทานผัก ผลไมมากๆ อยาละเลยการรับประทานผัก ผลไม เด็ดขาดคะ เพราะ ผัก ผลไม มีทั้งเสนใยและสารอาหารตางๆ ที่ดีกับคุณสาวๆ แถมทาน มากเทาไหรก็ไมอวนดวย 2. หลีกเลี่ยงการทานอาหารทอดๆ และติดมัน อาหารทอดๆ มาพรอมกับน้ํามันที่จะมาทําใหคุณอวบอั๋นขึ้นอยางไมตองสงสัย เชนเดียวกับอาหารเนื้อสัตวติดมัน เชน กุนเชียง หมูสามชั้นทอดกรอบ หนังไก กากหมู ถาไมอยากอวน อดใจไวคะ 3. ทานดารกช็อกโกแลต ใชคะคุณหูไมฝาดเรากําลังแนะนําใหคุณทานช็อกโกแลต แตไมใชวาช็อกโกแลตทั่วๆ ไปก็ทานไดหรอกนะคะ ตองเปนดาร กช็อกโกแลตเทานั้นถึงจะมีสารแอนตี้ออกซิเดนทและเปนประโยชนกับรางกายของคุณสาวๆ


4. ดื่มน้ําใหเพียงพอตอความตองการของรางกาย แทบจะทุกบทความ ที่แนะนําใหคุณดื่มน้ําเปลาอยางนอยวันละ 8-12 แกว เพราะน้ํา จะชวยเรงระบบการเผาผลาญ จึงชวยกําจัดไขมันสวนเกินใหคุณดวย ซ้ํายังชวยใหคุณอิ่มเร็วขึ้น ดวย หากคุณดื่มน้ํา 1 แกว กอนทานอาหารทุกครั้ง แตอยาชะแวบ! ไปมอง "น้ําอัดลม" หรือ "น้ํา ผลไม" เชียว ยกเวน "น้ํามะนาวผสมน้ําผึ้ง" ที่เราแนะนําใหคุณดื่มได 5. ดื่มน้ําอยางนอย 1 แกวหลังตื่นนอน จําและทําใหเปนนิสัยเพราะการดื่มน้ําอยางนอย 1 แกว ทันทีหลังจากที่คุณเพิ่งตื่นนอนจะทําใหรางกายสดชื่นขึ้นอยางรวดเร็ว และยังจะชวยใหระบบขับถายของเสียออกจากรางกายทั้งหนักทั้งเบาทํางานไดอยางคลองตัว 6. ทานอาหารเชา จําไดไหมวา อาหารเชาคืออาหารมื้อสําคัญที่สุดของวัน ถาหากคุณสาวๆ พลาดอาหารเชาในชวงเวลา 6.00-10.00 น. ไปละก็ คุณอาจจะรูสึกหิวในมื้อตอๆ ไปมากขึ้น ทีนี้ละคุณอาจจะเผลอตัวเผลอใจสวาปามอาหารที่อยูตรงหนาโดยไมยั้งแลวจะลด น้ําหนักไดอยางไรละจะ 7. กินเพื่ออยูไมใชอยูเพื่อกิน การไดเอทไมไดสําคัญที่วาคุณทานอะไรเขาไป แตสําคัญที่วาทําไมคุณถึงทานเขาไปตางหาก ฉะนั้นแลวหากใครชอบกินอาหาร ที่ไมมีประโยชนเพียงเพื่ออยากทานสิ่งนั้นจงเปลี่ยนพฤติกรรมดวนคะ ทานใหแตพออิ่มจะดีกวา และควรทานเมื่อเวลาที่หิว จริงๆ 8. ออกกําลังกายสําคัญสุดๆ แนนอนวาหนึ่งในวิธีที่คนทั่วโลกแนะนําก็คือ การออกกําลังกายนี่แหละเพราะมันจะ ชวยรักษาน้ําหนักใหคงที่ในระยะยาวได แถมยังจะชวยใหคุณเผาผลาญแคลอรีให กลายเปนพลังงานไดคราวละมากดวย หากคุณสาวๆ ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ลองหาเวลาเดินวันละ 30 นาที สัปดาหละ 5 วัน นอกจากคุณจะควบคุมน้ําหนักไดดี แลวยังจะมีกลามเนื้อที่แข็งแรงอีกดวยละ 9. หาเพื่อนรวมอุดมการณไดเอท เขาวา "คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย" ใชไหมละ เพราะฉะนั้นอยามาทอแทกับการไดเอทเพียงลําพังเลย ลองหาเพื่อนที่มี แนวคิดเดียวกันแลวชวนมาลดความอวนดวยกันดีกวา เพราะการมีเพื่อนหัวอกเดียวกันจะทําใหคุณมีกําลังใจขึ้นอีกเยอะเลยคะ


10. อยากักตุนอาหารในตูเย็น สาวๆ มักจะชอบซื้ออะไรตอมิอะไรมาเก็บไวในตูเย็น อางวา เตรียมไวรับรองแขกบาง ไวเลี้ยงเพื่อนบางละ แตสุดทายก็มักจะ เหลือเต็มตูเย็นจนคุณสาวๆ นั่นแหละตองมาทานเอง เพราะฉะนั้นหากไมอยากอวนกําจัดของกินในตูเย็นโดยดวน คุณจะไดไม เผลอหยิบติดมือมาทานไดงายเกินไปนั่นเอง แตถาอยากจะมีอาหารติดในตูเย็นแนะนําวา ผักผลไมและบรรดาอาหารเพื่อ สุขภาพทั้งหลายจะเวิรกที่สุดคะ 11. อยากินไป ดูทีวีไป รูหรอกนา วาคุณสาวๆ ชอบกินนั่น กินนี่ กินจุบกินจิบทั้งวันไมเปนเวลา โดยเฉพาะ เวลานั่งดูโทรทัศนหรือนั่งอานหนังสือมักจะหาอะไรติดไมติดมือเขาปากเปนประจํา แตนั่นแหละคะการที่คุณสาวๆ หยิบคุกกี้บาง ขนมปงกรอบบาง มันฝรั่งทอดบาง เขา ปากแตละทีคุณจะเพลินจนลืมเรื่อง "อวน" ไปชั่วขณะเลยทีเดียว 12. ใสใจ "ขาวกลอง" กันใหมากขึ้น ปกติเรามักจะชินกับการรับประทาน "ขาวขาว" ซึ่งจะไดเพียงแคคารโบไฮเดรตเทานั้น แตหาก คุณเปลีย่ นมาทาน "ขาวกลอง" แทน คุณจะไดทั้งคารโบไฮเดรต วิตามิน เกลือแรมากมายจาก เยื่อหุมและจมูกขาวที่ไมไดถูกขัดสีออกไป 13. "น้าํ ตาล" และ "เกลือ" จอมวายราย "น้ําตาล" เปนสาเหตุที่ทําใหคุณมีปญหาเรื่องน้ําหนักเพราะฉะนั้นบรรดาของหวาน ลูกอม น้ําอัดลม เคกตางๆ จงงดเสีย!!! ให ดื่มน้ํามะนาวแทนหรือทานน้ําตาลที่มาจากผลไมจะดีกวา เชนเดียวกับ "เกลือ" ที่เราควรไดรับโซเดียมวันละไมเกิน 1 ชอนชา เทานั้น แตเกลือหรือโซเดียมที่ผสมอยูในขนมตางๆ อาหารฟาสตฟูดสรวมทั้งซุปที่ทานเขาไปในแตละวันลวนเกินปริมาณที่ กําหนด จึงเปนสาเหตุใหเกิดโรคความดันโลหิตสูงและทําใหเกิดปญหาตอสุขภาพมากมายตามมาได เพราะฉะนั้น ลดซะ!!! 14. ระวัง!!! สลัดน้ําขน คุณสาวๆ หลายคนอาจสงสัยทําไมทานสลัดอยูทุกวันๆ ยังอวนอีก เพราะลืมไป วา ตัวเองทานผักสลัดกับสลัดน้ําขนนั่นไงละ รูไหมวา สลัดน้ําขนนั้นอุดมไปดวย ครีมนมและไขมันนม ซึ่งหากรับประทานเขาไปมากๆ แมจะทานกับผักก็เถอะรอย ทั้งรอย "อวน" อยางไมตองสงสัยเลยละ


15. สรรหาจานสีเขมๆ มีผลการศึกษาระบุวา การใชจานอาหารสีสดใสจะชวยกระตุนใหคุณอยากทานอาหารมากขึ้น กลับกันหากคุณใชจานอาหารสี เขมๆ โดยเฉพาะสีน้ําเงินจะทําใหคุณลดความอยากอาหารลงไปได และนี่เองจะชวยสกัดกั้นไมใหคุณทานมากจะไดไมตองลด น้ําหนักอยางเอาเปนเอาตายภายหลังอยางไรละคะ 16. ใชภาชนะใหเล็กลง นอกจากใชภาชนะสีเขมๆ แลว การเปลี่ยนจานใหเล็กลงก็เปนวิธีทางจิตวิทยาที่ทําใหเรารูสึกวา อาหารมีปริมาณมากขึ้น ทําให เรารูสึกอิ่มไดเร็ว ไมอยากหาอะไรทานอีก 17. ลด ชา , กาแฟ , ครีมเทียม การรับประทานชา , กาแฟ มากกวาสองแกวตอวันอาจทําใหคุณอวนได โดยเฉพาะหากใครชอบใสครีมเทียมในกาแฟจะทําใหคุณไดรับแคลอรี่มากขึ้น โดยไมรูตัวรวมทั้งกาแฟสดทั้งหลายดวยละ 18. เคี้ยวชาๆ ไดพราเลมงาม การเคี้ยวอาหารชาๆ และเคี้ยวอยางละเอียด ชวยคุณสาวๆ ลดความอวนไดอยางไมนาเชื่อ เพราะจะทําใหสมองมีเวลาที่จะสง สัญญาณไปบอกใหทองรูสึกอิ่มไดแลวกลับกันคนที่เคี้ยวเร็ว กินเร็ว จะไมรูสึกอิ่มแมทานอาหารหมดจานแลว และเมื่อทองไม อิ่มคุณสาวๆ ก็มักจะมองหาของหวานตบทายมื้ออาหารซึ่งจะนําความอวนมาสูรางกายของคุณอยางชัวรๆ 19. หลีกเลี่ยงไขแดง ใหทานไขขาว ไขแดงอุดมไปดวยคอเลสเตอรอลที่เปนบอเกิดของโรคหัวใจและโรคอวน แตไขขาวไม มีคอเลสเตอรอล ดังนัน้ ควรหลีกเลีย่ งการรับประทานไขแดงหรือทานในปริมาณนอย และหันมาทานไขขาวแทน นอกจากนีห้ ากวันไหนทานไขมากๆ ก็ควรงดการทาน อาหารที่มีไขมันสูงในมื้ออื่นๆ ของวันเดียวกันดวยเพื่อไมใหมีคอเลสเตอรอลสะสมใน รางกายมากเกินไป 20. อยาใหรางวัลตัวเองดวยการไปทานอาหาร


สอบผาน! โปรเจกทผา น! พรีเซนตงานผาน! ไปฉลองกันดีกวา!!! หยุดความคิดนี้เลยคะ เพราะการที่คุณใหรางวัลกับ ความสําเร็จของตัวเองดวยการไปรับประทานอาหารตามใจปากอาจทําใหคณ ุ อวนไดเหมือนกัน ทางทีด่ ใี หรางวัลกับตัวเองดวย การทําสิ่งที่ตัวเองปรารถนา ยกเวนเรื่องกิน!!! เชน ไปชอปปง ไปเที่ยวพักผอน นวดหนา ทําผม ขัดผิว ฯลฯ จะดีที่สุดคะ 21. จําไวอยาอด ใชวาการไดเอทคือการอดอาหาร เพราะยิ่งคุณอดอาหารเทาไหรจะมีผลตอระดับน้ําตาลในเลือด แถมยังทําใหคุณหิวมากขึ้น มากขึ้นจนทําใหคุณสามารถทานไดมากกวาปกติในมื้อตอไป 22. แบงทานบางสวนไมตองทานใหหมด สาวๆ หลายคนบนเสียดายอาหารที่อยูตรงหนาไมอยากเหลือทิ้งไว แตสําหรับกฎเกณฑของการลดความอวนคุณไมจําเปนตอง ทานหมดหรอกคะ โดยคุณควรจะแบงอาหารในจานไว 4 สวน แลวทานเพียงแค 3 สวนก็เพียงพอแลว 23. อยาทานอะไรหลังมื้อเย็นอีก ไมดแี นหากคุณทานขนมหรืออาหารอะไรหลังจากคุณทานอาหารเย็นเรียบรอยแลว ทางทีด่ คี อื ควรจะใหรา งกายไดพกั ผอนจาก การยอยอาหารแลวไปเริ่มทํางานใหมในมื้อเชาของวันรุงขึ้นจะดีกวา 24. นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ ไมเชื่อก็ตองเชื่อคะวา หากคุณพักผอนนอนหลับไมเพียงพอ อาจจะมีผลกระทบตอฮอรโมนเลปตินซึ่งทําหนาที่ควบคุมความ อยากอาหาร ดังนัน้ อาจทําใหคณ ุ ยับยัง้ ชัง่ ใจในการรับประทาน ไมอยูและอวนขึ้นได นอกจากนี้หากคุณนอนหลับพักผอนอยาง เพียงพอแลวก็สามารถชวยใหรางกายกําจัดไขมันสวนเกินออกไป ไดเชนกัน 25. ทานหลายๆ มื้อเล็กๆ ในหนึ่งวัน ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา การทานอาหาร 4-5 มื้อเล็กๆ ในแตละวัน จะชวยควบคุมระบบการเผาผลาญและความอยาก อาหารไดดกี วาการทานอาหารมือ้ ปกติ 3 มื้อ โดยระหวางมื้ออาหารคุณอาจทานสแน็กหรือผลไมเพื่อใหคุณอิ่ม และไมหิวมาก จนกระทั่งถึงมื้อตอไป ทีนี้ในมื้อตอไปคุณก็จะทานอาหารไดนอยลงแลว


26. โปรตีนตัวชวยลดความอวนในทุกๆ มื้อ มีคําแนะนําใหในแตละมื้ออาหารตองมีอาหารประเภทโปรตีนผสมดวย เพราะโปรตีนจะชวยคงสภาพกลามเนื้อและกระตุนให รางกายเผาผลาญไขมันไดดีขึ้น โดยโปรตีนที่แนะนําก็คือ อาหารจําพวกถั่ว นม โยเกิรตนั่นเอง 27. เผ็ดหนอยอรอยดี การศึกษาพบวา "พริก" ชวยเพิ่มอุณหภูมิในรางกายและชวยในการเผาผลาญจึงมีประโยชนเรื่องการควบคุมน้ําหนัก นอกจากนี้ การกินพริกจะไมทําใหรูสึกอยากกินหวานอีก รับรองวา กินพริกแลวลืมเรื่องความอวนไปไดเลย 28. ดื่มชาเขียว มหาวิทยาลัยสวิสเซอรแลนดพบวา การดื่มชาเขียวเปนทางหนึ่งที่ชวยลดน้ําหนักเพราะจะชวยเรื่องการเผาผลาญแคลอรี่ได ดังนั้นควรพยายามดื่ม 3 ถวยตอวัน แตขอเตือนไวกอนวา ตองเปนชาเขียวบริสุทธิ์จริงๆ ไมใชชาเขียวในขวดที่มีสวนผสมของ น้ําตาลในปริมาณมากแบบนี้ลดความอวนไมไดแนนอนคะ 29. ดื่มนมก็ชวยลดความอวน หากไมชอบดื่มชาเขียวจะลองหันมาดื่มนมก็ชวยลดความอวนไดเพราะนมเปนแหลงอุดมไปดวยแคลเซียมซึ่งมีการศึกษาพบวา การที่รางกายไดรับวิตามินดีและแคลเซียมสูงจะชวยใหน้ําหนักของเราลดลงไดแถมนมยังทําใหเรารูสึกอิ่มจนไมอยากทาน อาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่มีน้ําตาลดวย 30. อานฉลากรายละเอียดของผลิตภัณฑดวยละ กอนซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มลองอานรายละเอียดที่ติดอยูขางผลิตภัณฑ หีบหอ ฯลฯ ดูกอนทุกครั้ง เพราะมันจะชวยใหคุณ หลีกเลี่ยงการซื้อผลิตภัณฑที่มีแคลอรีสูงหรือไขมันสูงได แตขอย้ําวายามใดที่ไปซุปเปอรมารเก็ตควรหลีกเลี่ยงการไปเดินใน บริเวณที่ขายคุกกี้ พิซซาแชแข็ง และไอศกรีม เพราะคุณอาจจะไมทันไดอานฉลากขางกลองก็ซื้อมันไดงายๆ เพราะติดใจใน ความอรอยของมันนั่นเอง 31. จดบันทึกประจําวันใหเปนนิสัย แตละวันคุณกินอะไรไปบางลองจดบันทึกไวทุกๆ สัปดาหดูสิ เพราะมันจะชวยใหคุณยับยั้งชั่งใจและควบคุมพฤติกรรมการ รับประทานอาหารไดดเี ลยทีเดียว


32. ทานผลไมสดดีกวาผลไมดองหรือน้ําผลไมปน น้ําผลไมปนมักผสมน้ําเชื่อม น้ําตาล ทําใหคุณสาวๆ ไดรับน้ําตาลเกินความจําเปน ขณะเดียวกัน ผลไมดอง ก็อาจมีสารแซค คารีนหรือที่เรียกวาขัณฑสกรผสมอยูซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพ เพราะฉะนั้นถาอยากไดวิตามินที่ครบถวน เลือกทานผลไมสด ดีกวาแนนอนคะ 33. ความเครียด คือ จุดออน รูไหมคะวาเมื่อฮอรโมนความเครียดเพิ่มขึ้นก็ทําใหความตองการอาหารในรางกายเพิ่มขึ้นหรือทําใหหิวนั่นเองแถมหิวบอยชนิด ที่ไมรูตัวเลยดวย เพราะคนเครียดสวนใหญมักจะจมอยูกับความเครียดจนลืมสังเกตพฤติกรรมการกินของตัวเอง ดังนั้นทํา ตัวเองใหหางไกลจากความเครียดเถอะคะ 34. หัวเราะชวยลดความอวน งานวิจัยระบุวา การหัวเราะจะทําใหหัวใจเตนเร็วขึ้นขณะเราหัวเราะจะหายใจ เอาออกซิเจนเขาไปไดมากขึ้นทําใหกลามเนื้อทองไดออกกําลังไปในตัว 35. ชั่งน้ําหนักอาทิตยละครั้ง ไมจําเปนที่คุณจะรีบรอนชั่งน้ําหนักตัวทุกๆ วัน เพราะหากคุณลดไมไดดังใจ ปรารถนาแลวจะยิ่งทําใหคุณเครียดเสียเปลาๆ เพราะฉะนั้น ชั่งน้ําหนัก และ เปลือยกายสํารวจตัวเองในหองน้ําอาทิตยละครั้งก็เพียงพอแลวละ


อาหาร ลดน้ําหนัก ยิ่งกินยิ่งผอม

9 สูตรลดน้ําหนัก วิธลี ดความอวน สําหรับสาวอยากผอม สูตรลดน้ําหนัก สูตรที่ 1: สูตรลดน้ําหนัก ของสมเด็จพระเทพฯ เปนสูตรลดน้าํ หนัก 7 วัน คะ โดยกอนรับประทานอาหาร ใหดม่ื น้าํ กอน 2 แกว และจัดอาหารแตละมื้อ ดังนี้ วันที่ 1 มื้อเชา : น้ําผลไม หรือโยเกริต มื้อกลางวัน : ไขตม สองฟอง มื้อเย็น : สลัดผัก วันที่ 2 มื้อเชา : น้ําผลไมหรือกาแฟไมใสน้ําตาลไมใสครีม มื้อกลางวัน : ไขตม สองฟอง มื้อเย็น : โยเกิรต


วันที่ 3 มื้อเชา : โยเกิรตหรือกาแฟไมใสน้ําตาลไมใสครีม มื้อกลางวัน : เกาเหลาลูกชิน้ หมู มื้อเย็น : สับปะรด 1 ชิ้น วันที่ 4 มื้อเชา : ขนมปง 1 แผน น้ําผลไมหรือกาแฟไมใสน้ําตาลไมใสครีม มื้อกลางวัน : สลัดผักและไกยาง 1 ชิ้น มื้อเย็น : โยเกิรต วันที่ 5 มื้อเชา : น้ําผลไมหรือกาแฟไมใสน้ําตาลไมใสครีม มื้อกลางวัน : สมตําและไกยาง 1 ชิ้น มื้อเย็น : สลัดผัก วันที่ 6 มื้อเชา : น้ําผลไมหรือกาแฟไมใสน้ําตาลไมใสครีม มื้อกลางวัน : ปลานึง่ หรือปลาเผา มื้อเย็น : นมสด วันที่ 7 มื้อเชา : ขาวสวย 1 ทัพพี และหมูยาง 1 ชิ้น หรือ ขาวสวย 1 ทัพพี และไขตม 1 ลูก


มื้อกลางวัน : เกาเหลาลูกชิน้ หมู มื้อเย็น : สับปะรด 1 ชิ้น สวนวันที่แปด มื้อเชา มื้อกลางวัน มื้อเย็น สามารถรับประทานอาหารอะไรก็ไดตามใจชอบ แตถาอยากลดน้ําหนักตอ ใหเริ่มรับประทานเหมือนที่ทําตั้งแตวันแรกคะ สูตรลดน้ําหนัก สูตรที่ 2 : สูตรลดน้ําหนัก 3 วัน โดยทัง้ สามวัน คุณสาว ๆ ตองดื่มน้ํา 2 แกว กอนรับประทานอาหารทุกมือ้ คะ และตองรับประทานอาหารดังนี้ วันที่ 1 ตื่นมา ถายใหหมด และ ดื่มน้ําสะอาด 1 ลิตร มื้อเชา : ขนมปงปงจนแหง + สมขนาดกลางหวานไมมาก + ดื่มชา หรือกาแฟ ไมมีน้ําตาล มื้อกลางวัน : ไอศกรีม รสวนิลา 1 ลูก +แครอท น้าํ บุรทู ประมาณ 50 กรัม + ดื่มชา หรือกาแฟ ไมมีน้ําตาล มื้อเย็น : ปลาทูนา + มะเขือเทศ สีดา 1 ผล + ดื่มชา หรือกาแฟ ไมมีน้ําตาล วันที่ 2 มื้อเชา :แกวมังกร + แฮม 2 แผน + ดื่มชา หรือกาแฟ ไมมีน้ําตาล มื้อกลางวัน :ไขตมกินไขขาว + ถั่วฝกยาว ตม + ดื่มชา หรือกาแฟ ไมมีน้ําตาล มื้อเย็น : ผักกาดตม + แคนตาลูบ ตม + ดื่มชา หรือกาแฟ ไมมีน้ําตาล วันที่ 3 มื้อเชา : ปลาทูนา + สมเขียวหวาน ขนาดเล็ก 1 ผล + ดื่มชา หรือกาแฟ ไมมีน้ําตาล มื้อกลางวัน :แกงสม กินแตผัก + กินเปลือกกุง + ดื่มชา หรือกาแฟ ไมมีน้ําตาล มื้อเย็น : ขนมปงปงจนแหง + ลูกพรุนแหง 2 ผล + ดื่มชา หรือกาแฟ ไมมีน้ําตาล ระหวางนี้หามทานของมัน หรือของทอดเด็ดขาด หลังจากรับประทานครบ 3 วันแลว สามารถรับประทาน อาหารไดตามปกติ


สูตรลดน้ําหนัก สูตรที่ 3: สูตรลดน้ําหนัก 3 วัน นี่ก็เปนสูตรลดน้ําหนัก 3 วัน อีกเชนกัน สําหรับสาวใจรอน อยากลดน้ําหนักเร็ว ๆ โดยทั้งสามวัน คุณสาว ๆ ตอง รับประทานอาหารดังนี้ วันที่ 1 มื้อเชา : ชาหรือกาแฟไมใสน้ําตาล สมโอ 1/2 ผล ขนมปงปง 1 แผน ถั่วเหลืองในซอสมะเขือเทศ มื้อกลางวัน : ชาหรือกาแฟไมใสน้ําตาล ปลาทูนา 4 ออนซ (ประมาณ 115 กรัม) ขนมปงปง 1 แผน มื้อเย็น : แฮม 2 แผน ถั่วฝกยาวตม 4 ออนซ ไอศกรีมวนิลา 4 ออนซ บีทรูทตม 4 ออนซ วันที่ 2 มื้อเชา : ชาหรือกาแฟไมใสน้ําตาล ขนมปงปง 1 แผน ไขตม 1 ฟอง กลวยหอม 1/2 ผล มื้อกลางวัน : ชาหรือกาแฟไมใสน้ําตาล แครกเกอร (แบบเค็ม) 5 แผน Coltage Cheese (คลายโยเกิรต) 120 กรัม มื้อเย็น : แฮม 2 แผน บร็อคคอลรี่ตม 4 ออนซ แครอทตม 4 ออนซ ไอศกรีมวนิลา 4 ออนซ กลวยหอม 1/2 ผล วันที่ 3 มื้อเชา : ชาหรือกาแฟไมใสน้ําตาล แครกเกอร (แบบเค็ม) 5 แผน Cheddar Cheese 1 แผน แอปเปล 1 ผล มื้อกลางวัน : ชาหรือกาแฟไมใสน้ําตาล ขนมปงปง 1 แผน ไขตม 1 ฟอง มื้อเย็น : ปลาทูนา 4 ออนซ บีทรูทตม 4 ออนซ ไอศกรีมวนิลา 4 ออนซ ดอกกระหล่ําตม 4 ออนซ แคนตาลูป 1/2 ผล หมายเหตุ 1. ขนมปงปง ตองปง จนแหง หามทาเนยหรือมาการีน 2. แครกเกอรตองเปนรสเค็ม 3. ปลาทูนาและถั่วฝกยาวสามารถแชแข็งได 4. อาหารชุดนี้จะทําปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งกันและกัน และพิสูจนได ขอหาม 1. หามเปลีย่ นแปลงหรือทดแทนอาหารอืน่ หามใชเครือ่ งปรุงอืน่ นอกจากเกลือและพริกไทย


2. รายการใดที่ไมไดกําหนดไวชัดเจน ใหใชวิจารณญาณตามความเหมาะสม สูตรอาหารนี้ใหใชติดตอกัน 3 วัน ภายใน 3 วัน ควรลดน้าํ หนักได 10 ปอนด หรือประมาณ 4.5 กิโลกรัม หลังจาก 3 วัน สามารถรับประทานอาหารไดตามปกติคะ

สูตรลดน้ําหนัก สูตรที่ 4 : สูตรลดน้ําหนัก 7 วัน สาว ๆ ทีส่ นใจ สูตรลดน้าํ หนัก 7 วัน ควรจัดอาหารรับประทานดังนี้ วันที่ 1 มื้อเชา : ชาหรือกาแฟไมใสน้ําตาล มื้อกลางวัน : ไขตม 2 ฟอง กับผักตม มื้อเย็น : สเต็กกับสลัดผักน้าํ ใส และผลไม วันที่ 2 มื้อเชา : ชาหรือกาแฟไมใสน้ําตาลกับขนมปงโฮลวีต 1 แผน มื้อกลางวัน : สเต็กหรือเนื้อหมู เนื้อวัวยางก็ได กับสลัดผักเขียวและผลไม


มื้อเย็น : แฮมแผนตมปริมาณเทาใดก็ได วันที่ 3 มื้อเชา : ชาหรือกาแฟไมใสน้ําตาลกับขนมปงโฮลวีต 2 แผน มื้อกลางวัน : ไขตม 2 ฟอง และสลัดกับแครอท มื้อเย็น : แฮมแผนตมปริมาณเทาใดก็ได วันที่ 4 มื้อเชา : ชาหรือกาแฟไมใสน้ําตาลกับขนมปงโฮลวีต 1 แผน มื้อกลางวัน : ไขตม 1 ฟองกับแครอทตม มื้อเย็น : ผลไมและโยเกิรตรสธรรมชาติ วันที่ 5 มื้อเชา : ชาหรือกาแฟไมใสน้ําตาล มื้อกลางวัน : ปลาเผาหรือปลายางกับผักตม มื้อเย็น : สเต็ก หรือเนื้อยางไมติดมัน กับสลัดผักสดน้ําใส วันที่ 6 มื้อเชา : ชาหรือกาแฟไมใสน้ําตาล มื้อกลางวัน : ไกยางไมติดหนัง มื้อเย็น : ไขตม 2 ฟอง กับแครอทตม วันที่ 7 มื้อเชา : กาแฟหรือชาบีบมะนาว แตไมใสน้ําตาล มื้อกลางวัน : ผลไมอะไรก็ไดในปริมาณตองการ มื้อเย็น : อะไรก็ไดทุกอยางที่อยากทาน ไมจํากัดปริมาณ


สูตรลดน้ําหนัก สูตรที่ 5 : สูตรลดน้ําหนัก ใน 13 วัน มาลองดูกนั หนอย สูตรลดน้าํ หนัก ใน 13 วันมีอะไรบางเอย วันที่ 1 มื้อเชา : กาแฟดํา 1 ถวย มื้อกลางวัน : ไขตมแข็ง 2 ฟอง /ผักกาดตม 3 ขีด /มะเขือเทศสด 1 ผล มื้อเย็น : เนื้อไกอบ 2 ขีด /สลัด /น้ํามะนาว วันที่ 2 มื้อเชา : กาแฟดํา 1 ถวย มื้อกลางวัน : เนือ้ หมูอบ 2.5 ขีด /โยเกริ์ต 1 ถวย มื้อเย็น: เนื้อไกอบ 2 ขีด /สลัด /น้ํามะนาว /ผลไม 1 ผล วันที่ 3 มื้อเชา : กาแฟดํา 1 ถวย/ ขนมปงปง 1 แผน มื้อกลางวัน : ไขตมแข็ง 2 ฟอง /เนือ้ หมูอบ 1 ขีด / สลัด /น้ํามะนาว


มื้อเย็น : คื่นชายตมสุก 3 ขีด/ มะเขือเทศ 1 ผล /ผลไม 1 ผล วันที่ 4 มื้อเชา : กาแฟดํา 1 ถวย /ขนมปงปง 1 แผน มื้อกลางวัน : น้ําสมคั้น 1 แกว/ โยเกริ์ต 1 ถวย มื้อเย็น : ไขตมแข็ง 1 ฟอง / แครอทสด 1 หัว/นมจืด 1 กลอง วันที่ 5 มื้อเชา : แครอทสด 1 หัว(ราดดวยน้ํามะนาว) มื้อกลางวัน : เนื้อปลากะพงนึ่ง 2 ขีด มื้อเย็น : เนื้อไกอบ 2 ขีด /สลัด วันที่ 6 มื้อเชา : กาแฟดํา 1 ถวย/ขนมปงปง 1 แผน มื้อกลางวัน : ไขตมแข็ง 2 ฟอง/ แครอทสด 1 หัว มื้อเย็น : เนื้อไกอบ 2 ขีด/ สลัด /น้ํามะนาว วันที่ 7 มื้อเชา : ชา 1 ถวยไมใสน้ําตาล/ ขนมปงปง 1 แผน มื้อกลางวัน : น้ําเปลาอยางเดียว มื้อเย็น : หมูอบ 2 ขีด / ผลไม 1 ผล วันที่ 8 มื้อเชา : กาแฟดํา 1 ถวย มื้อกลางวัน : ไขตมแข็ง 2 ฟอง /ผักกาดตม 3 ขีด /มะเขือเทศสด 1 ผล มื้อเย็น : เนื้อไกอบ 2 ขีด /สลัด /น้ํามะนาว


วันที่ 9 มื้อเชา : กาแฟดํา 1 ถวย มื้อกลางวัน : เนือ้ หมูอบ 2.5 ขีด /โยเกริ์ต 1 ถวย มื้อเย็น : เนื้อไกอบ 2 ขีด /สลัด /น้ํามะนาว /ผลไม 1 ผล วันที่ 10 มื้อเชา : กาแฟดํา 1 ถวย/ ขนมปงปง 1 แผน มื้อกลางวัน : ไขตมแข็ง 2 ฟอง /เนือ้ หมูอบ 1 ขีด / สลัด /น้ํามะนาว มื้อเย็น : คื่นชายตมสุก 3 ขีด/ มะเขือเทศ 1 ผล /ผลไม 1 ผล วันที่ 11 มื้อเชา : กาแฟดํา 1 ถวย /ขนมปงปง 1 แผน มื้อกลางวัน : น้ําสมคั้น 1 แกว/ โยเกริ์ต 1 ถวย มื้อเย็น : ไขตมแข็ง 1 ฟอง / แครอทสด 1 หัว/นมจืด 1 กลอง วันที่ 12 มื้อเชา : แครอทสด 1 หัว(ราดดวยน้ํามะนาว) มื้อกลางวัน : เนื้อปลากะพงนึ่ง 2 ขีด มื้อเย็น : เนื้อไกอบ 2 ขีด /สลัด วันที่ 13 มื้อเชา : กาแฟดํา 1 ถวย/ขนมปงปง 1 แผน มื้อกลางวัน : ไขตมแข็ง 2 ฟอง/ แครอทสด 1 หัว มื้อเย็น : เนื้อไกอบ 2 ขีด/ สลัด /น้ํามะนาว สําหรับสูตรลดน้ําหนัก 13 วันนี้ มีขอหามดวยนะคะ สําคัญมาก ๆ คือ ใน 13 วันนี้ หามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เบียร เหลา ไวน หมากฝรัง่ หรือขนมทีม่ รี สหวานเด็ดขาด


หากเผลอทานนอกเหนือจากสูตร และตองการจะเริม่ ควบคุมอาหารใหมอกครัง้ ตองเริ่มทานสูตรนี้ใหม หลังจาก 6 เดือนไปแลว

แลว

หากควบคุมอาหารตามสูตรไดแลวถึงวันที่ 6 แตลมเหลว จะสามารถเริ่มทานอาหารสูตรนี้ใหมได เมื่อผาน 3 เดือนไป

หากทานอาหารตามสูตรนีไ้ ดครบ 13 วันแลว ยังตองการจะควบคุมอาหารอีก ควรทําหลังจาก 1 ปไปแลว หรือถาเลย 2 ปไปได จะดีที่สุดคะ นอกจากนี้ สูตรลดน้ําหนัก 13 วัน ยังมีรายละเอียดปริมาณอาหารที่กําหนดไวคือ 1.กาแฟดํา.. ใหใสน้ําตาลได 1 ชอน ถาไมใสได จะดีที่สุดคะ 2.ผักตม.. ถาใชผักขมไทยไดจะดีมาก หรือถาหาไมไดก็ใชผักกาดขาว หรือผักกวางตุงแทนก็ได 3.มะเขือเทศสด.. ถาผลใหญใหทาน 1 ผล ถาผลเล็กใหทาน 2-3 ผล 4.เนื้อไกอบ..ใชเนื้อสัน หรือเนือ้ หนาอกทีไ่ มตดิ มันหรือหนังเลย 2 ขีด สวนเนื้อหมูก็ตองไมติดมันเลยเหมือนกัน 5.สลัด..ใชผักกาดหอม 1 ตนเล็ก หอมใหญ 1 หัว แตงกวา 2 ลูก นํามาหั่นรวมกันจะไดประมาณ 1 จาน แลวราดดวย น้ําสลัดใสเทานั้น 1 ถวย (ประมาณ 3-4 ชอนโตะ) 6.น้าํ มะนาว..ใชมะนาวสด 1-2 ลูก คั้นเอาน้ํา แลวชงน้ํารอนใสเกลือ (ใสน้ําแข็งก็ได) 7.โยเกิรต..รสจืด (รสธรรมชาติ) จะดีที่สุด 8.ผลไมสด 1 ผล..ใหเลือกทานคือ สม ชมพู แอปเปล ฝรั่ง หรือผลไมที่ไมเปนแปงและตองไมหวาน 9.ปลานึ่ง..ใชปลาชอนแทนปลากระพงได แตไมวาปลาอะไรก็จะตองไมติดหนังเลย 10.ไขตม..ตองตมใหสุกๆ เลยคะ 11.น้ําเปลาดื่มไดทั้งวัน วันละ 1-2 ลิตร ถาหิว..ใหดื่มน้ําเปลาไดอยางเดียว "เทานั้น" เพราะน้ําเปลาสามารถดื่มไดทั้ง วัน เทาไหรก็ไดคะ


สูตรลดน้ําหนัก สูตรที่ 6: สูตรลดน้ําหนัก ใน 2 สัปดาห หากสาวใดคิดวา 3 วัน 7 วัน เร็วไป กลัวไมไดผลละก็ มาลอง สูตรลดน้ําหนัก 2 สัปดาหกันดีกวา โดยตลอด 2 สัปดาห ใหจัดมื้ออาหาร และปฏิบัติตัวดังนี้ 1. มื้อเชากินไขตม 1 ฟองหรือโยเกิรต 1 ถวย 2. มื้อกลางวันกินสลัดผัก 1 จาน หรือสมตํา 1 จาน (อยาปรุงรสหวานนะคะ) 3. มื้อเย็นกินแอปเปล 1 ผล หรือแฮมนึ่ง 1 แผน 4. งดอาหารหลัง 6 โมงเย็น ถาหิวใหดื่มน้ํามากๆ แทน 5. เตนแอโรบิก 60 นาที 4 ครั้งตอสัปดาห ทําตามนีท้ กุ วัน เปนเวลา 2 สัปดาห รับรองวา น้ําหนักสวนเกินของคุณสาวๆ หายไปในพริบตาแนนอน สูตรลดน้ําหนัก สูตรที่ 7 : สูตรลดน้ําหนัก ใน 2 สัปดาห นี่ก็เปน สูตรลดน้ําหนัก ในสองสัปดาหอีกเชนกัน โดยแตละวันใหจัดอาหาร คือ วันที่ 1 มื้อเชา : กาแฟไมใสน้ําตาล มื้อกลางวัน : ไขตม 2 ฟอง และ ผักขมจีน นําไปทําอะไรก็ได โดยใสเกลือนอยๆ


มื้อเย็น : เนื้อสันทอดน้ํามันนอย ๆ (น้ํามันมะกอกจะดีที่สุด) , สลัดผักเขียว และผลไมอะไรก็ไดตามตองการ วันที่ 2 มื้อเชา : กาแฟดํา และ ขนมปง 1 กอน (ขนมปงปกติ 3 แผน) มื้อกลางวัน : สเต็กกอนใหญ และ สลัดผักเขียว และ ผลไมตามใจชอบ มื้อเย็น : แฮมตมตามตองการ วันที่ 3 มื้อเชา : กาแฟดํา และ ขนมปงกอน 2 กอน มื้อกลางวัน : ไขตม 2 ฟอง และ สลัดมะเขือเทศตามตองการ มื้อเย็น : แฮมตมตามตองการ วันที่ 4 มื้อเชา : กาแฟดํา และ ขนมปงกอน 1 กอน มื้อกลางวัน : ไขตม 1 ฟอง และ หัวแครอทตมกินกับเนยแข็ง (เนยสวิส) มื้อเย็น : ผลไม และ โยเกิรตเปรี้ยว วันที่ 5 มื้อเชา : แครอทตมใสน้ํามะนาว และกาแฟดํา มื้อกลางวัน : ปลานึ่ง และ มะเขือเทศ มื้อเย็น : สเต็ก และ สลัดผักเขียว วันที่ 6 มื้อเชา : กาแฟดํา และ ขนมปงกอน 1 กอน มื้อกลางวัน : ไกยางตามตองการ มื้อเย็น : ไขตม 2 ฟอง และ แครอทตม


วันที่ 7 มื้อเชา : ชาใสมะนาว มื้อกลางวัน : ผลไมตามตองการ มื้อเย็น : รับประทานอาหารตามปกติ พอวันที่ 8 ก็ใหยอนกลับไปรับประทานอาหารตามวันที่ 1 ใหม หากทําครบ 2 สัปดาหแลว สาว ๆ ควรจะลด น้ําหนักลงไปไดอยางนอย 7 กิโลกรัมคะ และที่สําคัญระหวางลดน้ําหนัก หามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และน้ําอัดลมเด็ดขาด คะ สูตรลดน้ําหนัก สูตรที่ 8 : สูตรลดความอวนจากฝรั่งเศส 24 วัน สูตรนี้สงตรงมาจากเมืองน้ําหอมเลยทีเดียว กับสูตรลดความอวน 24 วัน โดย อาหารของเกาวันแรก ประกอบดวย มื้อเชา : สมโอ และกาแฟ หรือชา มื้อกลางวัน : เปนเนื้อสัตวลวน ๆ ไมมีขาว ไมมีผัก ไมมีนม และไข สามารถใสซอสได กินไดมากเทาที่ตองการไม จํากัด แตมีขอแมวาในหนึ่งมื้อใหกินเนื้อสัตวเพียงชนิดเดียวเทานั้นคะ เชน หมูลวน ไกลวน ปลาลวน เพื่อใหกระเพาะอาหาร สามารถทํางานไดดี มากกวาการกินปนกันที่จะทําใหกระเพาะอาหารทํางานหนักขึ้น โดยเนื้อสัตวนั้น เนื้อหมูจะมีไขมันมาก ที่สุด ตามมาดวยเนื้อวัว สวนอาหารทะเลจะมีไขมันนอย นอกจากนี้อาหารตม นึ่ง เผา จะมีแคลอรีนอยกวาอาหารทอด เชนนั้น แลว ลองเลือกดูนะคะวา จะทานอะไร อาหารแนะนําคือสเต็กพริกไทย ปลาสําลีเผา กุงอบเกลือ สตูวเนื้อไมใสผัก ปลากระพงยางบีบมะนาว หมู ทอดกระเทียม แกงจืดหมูสับลวน ระวังอยากินผักและขาวเปนพอ มื้อเย็น : ใหกินแตขาวกลองลวน ๆ แตสามารถเติมซอสได ผัดกับกระเทียมได ใสซีอิ้ว พริกไทยไดหมดคะ แตหาม ไมใหมีนมกับไขผสมเด็ดขาด ผักและเนื้อสัตวกินไมไดเชนกัน อาหารแนะนํา คือ ขาวผัดกระเทียมใสซีอิ๊วขาว ขาวผัดกะป ขาว คลุกมันกุง ขาวผัดมันปู ขาวคลุกน้ําพริกตาแดง ขาวคลุกน้ําพริกตาง ๆ ขาวคลุกพริกปนบีบมะนาว สามวันตอมา แมวา น้ําหนักของคุณสาวๆ จะเริ่มลดไปบางแลว แตยังหยุดไมไดคะ ตองรับประทานตอ โดย มื้อเชายังคงเหมือนเดิมคะ สวนมื้อกลางวันและเย็นเปนผลไมลวน ๆ หามมีอยางอื่นมาเกี่ยวของ จะทานผลไมอะไรก็ได ทุเรียน มะมวง ก็ไมวา (แตน้ําหนักอาจลดนอยกวาที่ควร) และตองกินเปนมื้อ อยากินจุบจิบ


เกาวันชุดที่ 2 อาหารเชาเหมือนเดิมคะ สวนมื้อที่เหลือเปนผักลวน มันฝรั่ง เผือก ขาวโพด ทานไดคะ อาหารแนะนํา ไดแก คะนาผัดน้ํามันหอย ผักนึ่งจิ้มน้ําพริก ผัดผักทุกอยาง สลัดผักน้ําใส (ที่ไมใสนม ไข และน้ําตาล) และสามวันสุดทาย มื้อเชาเหมือนเดิมคะ สวนมื้อกลางวันและเย็นใหทานเปนผลไมลวนๆ ถาทําไดครบและเครงครัด รับรองวา น้ําหนักของคุณสาว ๆ ลดไดแน ๆ เลย แตมีควรขอระวังนะคะ หากนับวันผิด หรือเผลอทานนอกเหนือจากที่กําหนดไป ก็ตองกลับมาเริ่มตนนับหนึ่งใหมอีกคะ และถาครบ 24 วันแลว ก็สามารถ กลับไปทานอาหารแบบเดิมได แตถาอยากผอมตลอด โดยไมอยากควบคุมปริมาณอาหาร ก็สามารถใชวิธีนี้ไดคือ หากจะทานเนื้อ ใหทานเนื้อชนิดเดียวกัน และใหกินรวมกับผัก หามกินรวมกับพวกแปง หากจะกินอาหารพวกแปง เชน ขาว ก็ไมควรทานพรอมกับโปรตีน ใหทานกับผักแทน ผลไมจะทานในปริมาณเทาไหรกไ็ ดคะ เพราะเปนอาหารที่ใชเวลาอยูในกระเพาะนอย แตเปนอาหารหนัก ทําใหอิ่ม นาน ดังนัน้ เพือ่ สุขภาพควรทานผลไมกอ นทานอาหารหลัก ประมาณ 15-30 นาที เพื่อใหผลไมไปตัดกําลังอาหารหลักนั่นเอง เราก็จะทานอาหารไดนอ ยลง

สูตรลดน้ําหนัก สูตรที่ 9 : สูตรลดน้ําหนักใน 1 เดือน ใครชอบสูตรลดน้าํ หนักระยะยาว ตองลองสูตรลดน้าํ หนัก ใน 1 เดือนคะ โดยจะมีรายการอาหารเชา กลางวัน เย็น และ


ผลไม ใหเลือกเปนขอ ๆ แตละวันก็เลือกมามื้อละ 1 ขอ และผลไม 1 อยางคะ สวนผักจะทานเทาไหรก็ได ไมจํากัดจํานวน สวน อาหารแตละมื้อ มีอะไรใหเลือกบาง ไปดูกัน มื้อเชา 1. กาแฟดํา 1 ถวย และ ขนมปงโฮลวีท 1 แผน 2. นมพรองมันเนย 1 แกว และ ขนมปงโฮลวีท 1 แผน 3. โยเกิรตไขมันต่ํา 1 ถวย 4. ขนมปงทาน้ําผึ้ง 1 แผน 5. ขาวตมไก, กุง 1 ถวย ไมใสน้ํามัน หรือ กระเทียมเจียว (ขาวปริมาณ 1 ทัพพีเล็ก) 6. ผลไม มื้อกลางวัน และมื้อเย็น 1. ขาวสวย 1 ทัพพี และ แกงสม, แกงเลียง, แกงปา (เลือกมา 1 อยาง แตหามทานแกงกะทิเด็ดขาด) 2. ขาวสวย 1 ทัพพี และ ตมจืดตําลึง (อาจเปลี่ยนเปนผักอยางอื่นก็ได ไมใสน้ํามัน) 3. ขาวสวย 1 ทัพพี และ เกาเหลาผักเยอะๆ 1 ถวย 4. ขาวสวย 1 ทัพพี และ น้ําพริก, ผักสด, ผักลวก (ไมจํากัดปริมาณผัก) 5. ขาวสวย 1 ทัพพี และ ไขตม 1 ฟอง และผักไมจํากัดปริมาณ 6. ขนมจีน 1 จับ และ น้ํายาปา และ ผักไมจํากัดปริมาณ (หามทานน้าํ กะทิ) 7. ขาวเหนียว 1 ปน และ สมตําไมใสน้ําตาล ไกยาง 1 ไม ไมติดมัน และหนัง 8. สลัดผัก (ไก, กุง, ไข) โดยน้ําสลัดตองเปนน้ําใสถาจะเปนน้ําขนตองเปนชนิดไขมันต่ํา 1 จาน 9. สเต็ก หมู, ไก, ไมติดมัน และ ผักไมจํากัดปริมาณ 10. ผลไม ผลไม 1. สัปปะรด 1 จานเล็ก 2. สมโอ 1 จานเล็ก 3. ฝรั่ง 1 ลูก 4. สมเขียวหวาน 2 ลูก 5. แอปเปล 1 ลูก 6. แตงโม 1 จานเล็ก


7. มะละกอ 1 จาน สูตรนี้ไมจํากัดระยะเวลาคะ แตควรทานติดตอกันเปนระยะเวลา 1 เดือน และงดอาหารจุบจิบ อาหารหวาน เครื่องในสัตว น้ําอัดลม เครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยเด็ดขาด ถาลองปฏิบัติตามนี้แลว ในเวลา 1 เดือน ควรลดน้ําหนักไดอยาง นอย 5-8 กิโลกรัม มีสูตรลดน้ําหนัก ใหสาว ๆ ลองเลือกขนาดนี้ ใครชอบ สูตรลดน้ําหนัก ไหนก็ลองเลือกใช เลือกปฏิบัติกันดู นะคะ แตที่สําคัญคือตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด เพื่อจะไดเห็นผลที่ชัดเจนคะ

References http://www.n3k.in.th http://health.kapook.com/view3335.html http://www.youtube.com/watch?v=2vfv28zMa-I

อาหารลดน้ำหนัก  

แนะนำวิธีการเลือกรับประทานอาหารเพื่อลดน้ำหนัก และสูตรอาหารลดน้ำหนัก

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you