Page 1

matonline.se

MAGASIN

ÄVEN KALMAR NÄTHANDLAR “Vi har minst halverat tidsåtgången, vilket gör att vi frigjort resurser som kommit till nytta på andra områden inom äldreomsorgen“

Miljoner att spara Eller att förlora. Läs mer om vad Fritt Val egentligen innebär.

landskrona jublar “Jag menar att vi blir mer kostnadseffektiva samtidigt som vi kvalitetssäkrar verksamheten på ett bra sätt“


klokskap utan gränser internet har bara varit publikt och tillgängligt för privatpersoner, kommuner och näringsliv i drygt 15 år – jo, det är sant och 15 år är ingen lång tid. Idag är Internet en naturlig och självklar del av vardagen både i hemmet och på arbetsplatsen, både i kommuner och i företag. Internet ger möjligheter till att visa upp sig och kommunicera – likväl som förutsättningar till effektivisering och kostnadsoptimering. Det handlar om klokskap utan gränser... MatOnline är framtaget speciellt med tanken på att ge den kommunala hemtjänsten möjlighet att både kostnadseffektivisera och kvalitetssäkra sin verksamhet när det gäller inköp av dagligvaror till äldre boende hemma. Men systemet kan också användas för inköp av dagligvaror till exempelvis

skolor, dagisenheter och gruppboenden. Ta därför och läs MatOnline Magasin. Fundera på vad det skulle betyda om man i Din kommun effektiviserade och kvalitetssäkrade inköp och distribution av dagligvaror. Med MatOnline är alla vinnare – det handlar om klokskap utan gränser. Per-Åke Ohlsson

Matonline Magasin www.matonline.se

Utgivare; Nomadiz Communication AB Box 21028, 200 21 Malmö VD Per-Åke Ohlsson 040-533 701 (0733-55 82 52) per-ake@nomadiz.se Marknadschef Lars Knapasjö 0150-506 15 (070-561 39 70) knapa@nomadiz.se Redaktionellt ansvarig Martin Eriksson 0150-506 15 (070-262 21 17) martin@pkutvecklingskonsult.se Comintegra www.comintegra.se Sten Frostander 070-789 74 00 sten.frostander@comigen.nu Tryck; …………………. Upplaga; ……………..

Matonline ett steg på vägen för Comintegra Comintegra är ett Malmö-baserat kooperativ, som arbetar med och för människors integration i samhället. Comintegra står för kom och integrera. kooperativet bildades år 2003 av kamratföreningen Comigen, som är en ideell stödförening med närmare 850 medlemmar. Mångfald är ledstjärnan för Comintegra och präglar flera inriktningar inom ramen för kooperativets kärnverksamhet, som består av boende, utbildning och sysselsättning. Tillsammans med olika samarbetspartner utvecklar man också konkreta projekt, som kan fungera som påfart till ordinarie verksamhet eller till ett strategiskt långsiktigt samarbete med och för människor.

Detta projekt som också finansieras av Socialfonden, ESF, är ett projekt skrivet för och blir genomfört i ett brukarperspektiv. Deltagarnas målsättningar styr projektets genomförande och till stöd finns en grupp professionella projektarbetare. Metoden bygger på ett helhetsgrepp på människan ”BUSS”, Boende, Utbildning, Social samvaro och Sysselsättning. En sysselsättning i projektet är E-handel med dagligvaror där ett antal projektdeltagare får utbildning, arbetsträning och sysselsättning. Malmö har ca 1 200 tunga missbrukare och ca 1 000 hemlösa. Projektet riktas inte minst till dessa grupper med målsättningen att bryta utanförskapet och långsiktigt skapa ett boende och en sysselsättning för varje projektdeltagare.

uTManinGEn FÖr uTManarna Under sommaren 2008 genomförde Comintegra en förprojektering med finansiering av Socialfonden. Denna förprojektering var en förberedelse för det kommande tre-åriga projektet Utmanarna.

MaTonlinE – En biT aV VÄGEn Tillbaka Genom projekt som Bilpool, Serviceteam, MatOnline mm läggs ett omfattande utbildnings- och träningsprogram upp för att deltagarna ska kunna lära sig olika er-

2

forderliga moment och påbörja en social rehabilitering och revansch. MatOnline är en e-handelslösning främst framtagen för att effektivisera den kommunala hemtjänstens arbete med inköp av dagligvaror. När det gäller funktionerna beställning, plockning och distribution handlar det om arbetsuppgifter som är mycket lämpliga i olika former av socialt relaterade projekt som siktar på återgång till en ordinarie arbetsmarknad. aluMa – dE HEMlÖsas rÖsT Över hela världen finns det tidningar – sk gatutidningar – som säljs av hemlösa till förmån för hemlösa. I Malmö heter tidningen Aluma och drivs av Comintegra. Den kom första gången ut år 2001 och dess chefredaktör heter Jennie Järvå. Ola Bolinder är utvecklingsansvarig i Comintegra och Christel Ingemansson från Kamratföreningen Comigen är ordförande. Vill Du veta mer; www.comintegra.se eller www.aluma.nu eller www.autoresurs.se


laszlo Horwart och regina issal

i Landskrona är både brukare och personal nöjda landskrona stad på den skånska västkusten har ca 40 000 invånare. Här har omsorgsförvaltningens hemtjänstenhet använt sig av näthandel av dagligvaror under många år. de fyra senaste åren har man nyttjat Matonline i samarbete med iCa kvantum. Det främsta skälet till att använda MatOnline är – enligt enhetschefen Berit Jeppsson – att förvaltningen får en effektiviseringsvinst till lägre kostnad. Dessutom finns det stora arbetsmiljövinster för hemtjänstpersonalen, som inte längre behöver bära tunga kassar eller hantera och redovisa brukarnas kontanta medel. – Jag menar att vi blir mer kostnadseffektiva samtidigt som vi kvalitetssäkrar verksamheten på ett bra sätt, säger Berit Jeppsson. Nu kan den enskilda brukaren köpa storförpackningar och tyngre varor – som t ex läskbackar eller andra tunga eller skrymmande varor – utan att det påverka personalens arbete. sparar in drYGT En Miljon kronor oM årET Landets kommuner kämpar med ökade

kostnader för en allt mer expansiv äldreomsorg. Det gäller också Landskrona. Baserat på en mångårig verksamhet räknar man i Landskrona på att man tjänar minst 115 kr/inköp genom MatOnline. Det betyder att man sparar in drygt en miljon eller närmare bestämt 1 076 400 kr per år med hjälp av MatOnline och näthandeln. – Det som tidigare tog drygt en timme, tar nu knappt 15 minuter, berättar en entusiastisk Berit Jeppsson. – Det är ICA Kvantum som själva står för både plock och distribution till en kostnad av 85 kr/inköp. Denna kostnad belastar inte den enskilda brukaren. – Om det blir fel, kan det bli viss irritation, men alla parter gör sitt yttersta för att avhjälpa felen, påpekar Berit Jeppsson.

alla parTEr nÖjda Första avtalet med MatOnline och ICA Kvantum började år 2005 och ett nytt avtal är nu tecknat för ytterligare en avtalsperiod. Berit Jeppssons uppfattning är att personalen är nöjda med detta sätt att göra inköp till brukarna, vilket de ger uttryck för i hennes olika personkontakter. Butiken får dessutom en stadig omsättningshöjning och en bra plattform för att exponera sin existens och sitt utbud för nätkunderna.

berit jeppson

saTsar på FÖrETaGskundEr Med MatOnline som bassystem kommer ICA Kvantum att vända sig även till företagskunder med erbjudande om näthandel. – Jag tror att tiden är mogen, säger ICA-handlaren Regina Issal och tillägger; – Vi har märkt en efterfrågan bland våra kunder. Det ärbekvämt och spar tid för kunden att få maten hemkörd. 3


MatOnline

Hemtjänstens möjligh MatOnline är en E-handelslösning för dagligvarubutiker. Webbutiken har funktionaliteter speciellt utvecklade för kommunala verksamheter, men kan med fördel användas av såväl privatpersoner som företag.

projektledning vid implementering i en kommun. Med hjälp av MatOnline skapas en klart bättre arbetsmiljö för hemtjänstpersonalen. Man slipper bära hem tunga varukassar eller hantera kontanter och kan i stället ägna sig åt kvalitativ vård till omsorgstagarna.

Utveckling av MatOnline startade hösten 1998 med produktion av en e-handelslösning till dagligvarubutiker. Med åren har MatOnline utvecklats till en logistikplattform till vilken det finns speciella gränssnitt för: • butikens affärssystem • betalfunktioner • plockpersonal • produktpresentation • distributörer • kuponghantering • kundregister • kryptering mm

Idag är MatOnline en logistikplattform, vilken med fördel hanterar stora varuflöden. MatOnline används för hemtjänstens inköp av dagligvaror till äldre boende hemma.   Till plattformen finns kopplat ett flertal funktioner som planering av plock- och distributionsslingor, registerhantering, automatisk uppdatering av butikens varor och priser, kortbetalning med flera. Vid överföring på Internet krypteras all kritisk information. BÄTTRE ARBETSMILJÖ Till MatOnline finns också väl utvecklade supportfunktioner samt utbildning och 4

Samtidigt får kommunen möjlighet att effektivisera och spara resurser inom hemtjänsten. Exempel på kommuner kopplade till MatOnline är Landskrona och Kalmar. MatOnline används även med stor framgång som b2b-system av ICA Maxi-, ICA Kvantum- samt ICA Supermarketbutiker. GLESBYGDSLÖSNING Ett annat användningsområde av MatOnline är glesbygdshandel. I Vingåker har Österåkers Lanthandelscenter tillsammans med ICA Supermarket, Vingåkers kommun, LRF och ICA-handlarna etablerat strukturer för varuförsörjning via MatOnline. Till MatOnline kopplas utförlig produktpresentation via produktdatabasen ProdukterOnline. Sparar 7 800 kr per brukare/år - minst Om kommunen bestämmer sig för att införa en e-handelsfunktion för t ex hemtjänstens inköp av dagligvaror till äldre boende hemma, så kräver det att det finns en programvara MatOnline både hos kommunen och i en moderbutik.   Vi räknar med att Matonline innebär en tidsvinst på minst en halvtimma per inköp

och om vi utgår från en total personalkostnad per timma på 300 kr betyder det en besparing på ca 7 800 kr per brukare/år. Om kommunen har 500 brukare skulle det ge ett potentiellt besparingsutrymme på närmare fyra (4) miljoner kronor.   Kostnaden för kommunen skulle i dagsläget bli engångskostnad för programvarulicens på 140 000 kr samt för nyttjanderätt 60 000 kr/år och driftkostnad 35 000 kr/år – över en femårsperiod blir det 123 000 kr/år. Driftsättning och utbildning offereras särskilt, men beräknas uppgå till 25-50 000 kr.   Självklart erfordras också en programvara med motsvarande gränssnitt även för den butik som blir aktuell i sammanhanget. Kostnaden för denna står dock butiken för och beror på om butiken också avser att etablera e-handel även för b2c och b2b.

LOGISTIK GER MÖJLIGHETER När ordern kommer till butiken övergår vi till logistikfasen som innebär att varorna ska plockas och distribueras till brukarna. Här finns det olika lösningar som kommunen i samråd med berörd butik själv kan välja;   1) Butiken svarar själv – i egen regi eller genom egen underentreprenör – för såväl plockning som utkörning/distribution (ev vid behov inplockning i kyl/frys/skafferi) och debiterar kommunen detta efter överenskommelse.   2) Kommunen vill utföra det i egen regi (t ex Eskilstuna som vill göra det som ett kompetensutvecklingsprojekt i sam-


eter till e-handel band med personalförändringar eller att kommunal dagscenterverksamhet eller liknande kan medverka).

  3) Kommunen kan tillsammans med annan aktör samt Arbetsförmedling och/ eller Försäkringskassa skapa en projektverksamhet för långtidsarbetslösa eller -sjukskrivning i syfte att möjliggöra deras återinträde på arbetsmarknaden

och därmed även kunna dra nytta olika bidragsmöjligheter (bl a EU). Jämför Landskrona eller ICAs satsning i Bergsjön i Göteborg.   4) Extern aktör (t ex Samhall eller StoreSupport) initierar i egen regi och efter överenskommelse med kommunen och butiken projekt enligt punkt 3).   5) Det finns också möjlighet att organisera såväl order- som logistikfunktionen på sådant sätt att det kan kombineras i landsbygdsutvecklingsprojekt eller projekt som stärker utbudet av social och kommersiell service där så erfordras.

det om vad kommunen önskar och vilket behov och engagemang man kan se.   Självklart medverkar Nomadiz både med projektbeskrivning, kontaktetablering och samordning med mera om så är önskvärt.

UTVECKLINGSBARA ALTERNATIV Det finns alltså en antal intressanta och utvecklingsbara alternativ för hur och på vilket sätt som den totala e-handelslösningen förverkligas och ytterst handlar

Även Kalmar näthandlar I väster pockar den småländska barrskogen på och i öster kluckar havet kring bropelarna på Ölandsbron. Det handlar om Kalmar – en kommun med ca 62 000 invånare och en kommun, där hemtjänsten handlat dagligvaror via nätet i snart 10 år.   – Personalen tycker det fungerar bra, men självfallet är det så att man hela tiden kan förbättra de olika funktionerna, säger Eva Nilsson, som ansvarar för Hemtjänstens inköp av dagligvaror till äldre boende hemma.   – Därför har vi en kontinuerligt och bra dialog med Nomadiz, där vi utbyter erfarenheter och utvecklingsidéer.   I Kalmar är det ca 200 brukare som beviljats bistånd med inköp av dagligvaror. MatOnline har varit i funktion hos hemtjänsten i Kalmar sedan oktober 2000 och främst skälet är tidsbesparingen.   – Vi har minst halverat tidsåtgången,

vilket gör att vi frigjort resurser som kommit till nytta på andra områden inom äldreomsorgen, berättar Eva Nilsson.   – Eftersom vi själv ombesörjer transport och distribution, medan ICA Maxi sköter plockningen av varor i butiken, så är det svårt att ange besparingen i kronor och ören. Men det handlar nog om minst en miljon kronor per år. Det är Catarina Grundström som är handlare på ICA Maxi i Kalmar och samarbetet mellan butiken och hemtjänsten fungerar utmärkt. Förutom en förbättrad arbetsmiljö, upplever både personal och brukare att det är en fördel att slippa hantera kontanta pengar och att beställningsrutinerna fungerar smidigt.   Eva Nilsson berättar, att hemtjänstens näthandlande få en hel del uppmärksamhet runt om i media och att hon inte så sällan får telefonsamtal från intresserade kommuner. 5


Miljoner att förlora

på fritt val Fritt val-reformen inom äldreomsorgen kan komma att kosta kommunerna miljontals kronor. det finns stordriftsfördelar inom delar av hemtjänstens biståndsutbud som kan gå förlorade om de sorteras in i ett Fritt val-system. det kommer i så fall inte bara att innebära minskad kostnadseffektivisering utan också utebliven kvalitetssäkring.

dre boende hemma. Tidsbesparingen har varit minst en halvtimma per inköp och med en beräknad personalkostnad på 300 kr/tim, sparar man ca 7 800 kr/brukare och år. Samtidigt innebär näthandeln en kvalitetsökning, eftersom man slipper hanteringen av kontanta medel och får samma säkerhetsnivå på korthanteringen som vi har inom bankerna.

Det är två funktioner inom hemtjänstens äldreboendebistånd som står i fokus. Det är dels inköp av dagligvaror, dels distribution av färdiglagad/förpackad mat. Om de här funktionerna ligger kvar centralt inom den kommunala hemtjänsten finns det en besparingspotential genom att gå från en manuell hantering av inköpen till näthandel.

TVå sYsTEM blir ETT Många kommuner har gått över till att distribuera kyld färdiglagad/förpackad mat en gång i veckan till berörda brukare i ett system som körs parallellt med systemet för inköp av dagligvaror. Ett dilemma är att matförpackningarna levereras utan dryck, grönsaker, bröd eller andra tillbehör. Med den utveckling som skett inom dagligvaruhandeln de senaste åren, så är utbudet på färdiglagad mat – kyld och fryst – så stort, näringsmässigt genomtänkt och smakmässigt varierande att det väl kan tillgodose kraven och önskemålen från hemtjänstens brukare. Prisbilden är också helt jämförlig med andra alternativa lösningar.

FÖrÄndra MEd EFTErTankE Fritt val innebär att vi får en konkurrensprövning av den kommunala vård- och omsorgsverksamheten genom att brukaren själv får avgöra vilken av ett antal olika utförare av tjänsterna de själva vill anlita. Kostnaden för kommunen kommer i princip att bli densamma. nÄTHandEln kan bli En kassako FÖr HEMTjÄnsTEn En del kommuner har gått över till näthandel för inköp av dagligvaror för äl6

ETT VErkliGT FriTT Val Genom att slå ihop de bägge biståndsfunktionerna; inköp av dagligvaror och leverans av färdiglagad mat kommer kommunerna att spara pengar samtidigt som

brukarna av färdiglagad mat får chans att också få ett glas mjölk, lite sallad eller en efterrätt som de så önskar. De får med andra ord verkligen ett fritt val. SaMVErkan Ökar sparEFFEkTEn Om hemtjänsten dessutom samverkar med t ex Försäkringskassan, Arbetsförmed-lingen eller andra delar av socialförvaltningen kan just distributionsdelen i näthandeln (order, plockning, utkörning mm) läggas ut i socialt relaterade projekt med möjlighet till delfinansiering från bland annat EU. Exempelvis som en del i ett arbete att lotsa långtidsarbetslösa eller -sjukskrivna ut på den reguljära arbetsmarknaden eller som ett ungdoms-, mångfalds- eller integrationsprojekt. Möjligheterna är många och kan helt och hållet anpassas efter den enskilda kommunens ambitioner och förutsättningar. Det gäller bara att tänka efter före. Fler personer, som är 65 år eller äldre, får hemtjänst, från 125 000 äldre år 2000 till 140 000 äldre år 2006. År 2008 hade den siffran stigit till drygt 152 900 äldre, som bodde i ordinärt boende och var beviljade hemtjänst. Det motsvarar ca 10 % av befolkningen i den åldersgruppen.


Internet

är en del av

De totala kostnaderna för äldreomsorg uppgick år 2006 till 83 miljarder kronor. Det är en ökning på två år med 3,5 miljarder kronor.

butiksytan

Totalt arbetar ca 254 300 personer inom äldre- och handikappomsorgen varav mer än 187 000 personer är undersköterskor eller vårdbiträden.

Det är bara 13 år sedan Internet blev publikt. Fram till dess hade nätet bara varit förbehållet universitets- och förvaltningssfären. De första åren var Internet lagom spännande...

2007 var ungefär 35 % av personerna 65 år och äldre med biståndsbeslut om hemtjänst i ordinärt boende beviljade mellan 1 till 9 hemtjänsttimmar per månad. 20 % var beviljade mellan 10 och 25 timmar. Fackförbundet Kommunal har formulerat tio rättigheter för de äldre; Alla äldre har rätt till bra vård och omsorg och att bli omhändertagna på ett professionellt sätt. De har rätt att själva bestämma tider och rutiner, rätt att äta mat de tycker om och att träffa andra människor. Det kan handla om vardagliga saker; att få ha de kläder de själva vill ha eller få gå och handla i sin vanliga mataffär, hålla sina minnen levande, känna sig fräsch och snygg och köpa kläder efter egen smak.

de första åren var internet lagom spännande, men i takt med att allt fler skaffade sig nätanslutning så öppnades hittills oanade möjligheter. sedan några år tillbaka kan man konstatera att internet är och blir en självklarhet i alla delar av vår vardag. Tror man något annat har man bara otur med sitt tänkande.

volymer på ca 15 000 kr/person/år eller 750 – 900 miljoner kronor per år. Volymer som i en allt större omfattning kommer att näthandlas. Lägg till detta hela den privata sektorn med skatteavdrag för hushållsnära tjänster, företagen, olika kategoriboenden, äldre- och barnomsorgen mm. Den som inte möter Internetkunden tappar kunder.

En HandlarE MåsTE inse att Internet är en del av butiksytan och agera utifrån de möjligheter och förutsättningar som det ger. Kunden kommer i realtid att kunna gå in i butiken både fysiskt och virtuellt genom nätet. Väljer vi som handlare att bara ta emot den fysiska kunden kommer vi på sikt att tappa gigantiska volymer. Enbart inom den kommunala hemtjänsten finns det 50-60 000 äldre som får bistånd med inköp av dagligvaror varje vecka. Lågt räknat handlar det om inköps-

dEn soM TViVlar bör leta reda på Nils-Erik Wirsälls och Roland Fahlins bok Den omöjliga idén blir aldrig gammal, som presenterades på ICA-stämman i våras. Slå upp sidan 165. Där finns ett vardagsreportage från den 15 maj 2032 som ger en vision om verkligheten om 25 år. Där presenteras ICAnders Servicecenter, som är slående lik den verklighet som finns i konceptet Österåkers Lanthandelscenter. I denna framtidsvision lever butiken och Internethandeln sida vid sida och utgör ett

komplement till varandra. Symbiosen gör att de gemensamt skapar möjligheter som de var för sig inte skulle kunna prestera. Coop tycker att tiden är mogen att försöka markera revir genom att annonsera en storsatsning på Internethandel. Det är ett klokt drag av ledningen, men samtidigt har man på intet sätt kommit längre än någon annan aktör – utom möjligen i insikten om vad som komma skall. iCa Är dEn omöjliga idén som blev verklighet och mycket av det beror på att ICA alltid satt kunden i första hand. Kundfokuseringen har gett framgång och hemligheten ligger i att alltid titta ur ett kundperspektiv – varje dag, varje stund och inför varje beslut. Sett ur ett kundperspektiv är Internet en del av butiksytan och sett ur ett handlar-perspektiv är jag både en fysisk och virtuell kund – så enkelt är det.

7


ProduktOnline ger Dig all information Om MatOnline är en rationell e-handelslösning som skapar förutsättningar för kostnadseffektivisering och kvalitetssäkring, så är ProduktOnline en garanti för att informationen i MatOnline alltid ska vara färsk och uppdaterad.

mation som exempelvis miljömärkning och ursprungsland. ProduktOnline ger också möjlighet till ytterligare information genom länkar från produktbeskrivningen till kampanjsidor eller tillverkarens hemsida.

I MatOnline ska varje enskild butik kunna visa upp i princip hela sitt aktuella sortiment. Det kan variera från knappt 6-7 000 artiklar till mer än 12 000 olika artiklar. Samtidigt ska produktbilder, priser och innehållsdeklarationer alltid var korrekta och uppdaterade med streckkoder; EANkoder och annan information. Det garanterar vi genom systemet ProduktOnline, som är en flexibel databas för produktinformation på Internet. Systemet skapar en fungerande kontaktyta mellan producentföretagen och e-handelskonsumenterna. Ett klick till verkligheten Produktdatabasen består i dagsläget av mer än 60 000 artiklar och nästintill lika många produktbilder och anpassas ständigt till nya butiker och till nya branscher. Genom ett enda litet klick på produktnamnet får konsumenten information om 1) produktnamn, 2) förpackningsstorlek, 3), tillverkarens namn, 4) produktbild, 5) innehållsdeklaration och 6) annan relevant produktinfor-

Webbaserad bild- och dokumentdatabas

ProduktOnline är idag kopplat till Nomadiz samtliga handelssystem, men kan också integreras med och anpassas till andra system.

Du kan läsa mer om ProduktOnline på produkter.online.nu

MediaOnline är en webbaserad bild- och mediadatabas där du kan organisera och lagra dina digitala dokument och i synnerhet bildfiler och göra dem tillgängliga via Internet. Systemet hanterar både bilder och filer, så som tiff, eps, psd, jpg, raw-filer, pdf, Microsoft Office filer, ljud- och videofiler samt komprimerade samlingsfiler för att nämna några, kort sagt alla filer du behöver. MediaOnline är lättanvänt och intuitivt utan kompromisser vad gäller funktionalitet och omfång. MediaOnline hanterar stora mängder filer och gör de snabbt och lätt åtkomliga. MediaOnline har lösningar för såväl mindre företag som koncerner och offentliga organisationer. MediaOnline är helt webbaserat, både för administratörerna och för användarna. För att lägga upp, organisera och hantera ert mediearkiv krävs endast en internetuppkopplad dator.

Mer information och demo på www.mediabanken.nu

MatOnline Magasin 1-2009  

MatOnline är en e-handelslösning för dagligvarubutiker. Webbutiken har funktioner som är speciellt utvecklade för kommunala verksamheter, me...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you