Page 1

NEW GARDEN CITY

01

TRANEUDSTILLINGEN 2013


G E N T O F T E H O V E D B I B L I O T E K   |   A H L M A N N S A L L É 6   |   D K - 2 9 0 0 H E L L E R U P  ÅBEN: MAN-FRE 10-19 LØR 11-16  |  WWW.TRANEUDSTILLINGEN.DK


K E N N E T H B A L F E L T   |   R O B C A R T E R   |   S Ø R E N D A H L G A A R D   J E T T E E L L G A A R D   |   E M I L W E S T M A N H E R T Z   |   L E A R N I N G S I T E  ALLAN OTTE  |   TROELS SANDEGAARD

1 7. A U G U S T - 5. O K T O B E R 2 0 1 3


KO L O F O N

Dette katalog er udgivet i anledning af udstillingen

This catalogue accompanies the exhibition

New Garden City

New Garden City

17. august – 5. oktober 2013

17. august – 5. oktober 2013

Organiseret og kurateret af Traneudstillingen i samarbejde

Organized and curated by Traneudstillingen

med Art+Innovation Hub

in collaboration with Art+Innovation Hub

© Traneudstillingen & Art+Innovation Hub

© Traneudstillingen & Art+Innovation Hub

Tekster af Aukje Lepoutre Ravn, Pernille Skov og Majken

Texts by Aukje Lepoutre Ravn, Pernille Skov og Majken

Overgaard

Overgaard

Alle værker er gengivet med tilladelse fra

All works are reproduced with permission from copyright

ophavsretshaverne.

holders.

Redaktion & Oversættelse

Editors & Translation

Aukje Lepoutre Ravn og Pernille Skov

Aukje Lepoutre Ravn og Pernille Skov

Grafisk design

Graphic Design

Matilde Digmann

Matilde Digmann

Traneudstillingen

Traneudstillingen

Gentofte Hovedbibliotek

Gentofte Hovedbibliotek

Ahlmanns Allé 6

Ahlmanns Allé 6

DK-2900 Hellerup

DK-2900 Hellerup

www.traneudstillingen.dk

www.traneudstillingen.dk

Traneudstillingen 2013

Traneudstillingen 2013


FORORD P R E FA C E

DK

UK

Lokalhistorie, samtidskunst, fødevareproduktion og

Local history, contemporary art, food production

innovation - hvad har de fire forskellige verdener til

and innovation – what does these four subjects have

fælles, og hvordan kan de møde og udfordre hinan-

in common, and how can they meet and challenge

den i et meningsfuldt projekt?

each other in a contemporary exhibition setting? Equipped with these questions Traneudstillingen

Det er det spørgsmål Traneudstillingen i 2012 invi-

invited the company Art+Innovation Hub (AIH) to

terede virksomheden Art + Innovation Hub - med

address these issues and engage in a discussion

partnerne Pernille Skov og Majken Overgaard ved

about their correlations. The collaboration between

roret - til at diskutere og give et spændende bud på.

Traneudstillingen and AIH resulted in the devel-

Samarbejdet resulterede i projektet New Garden

opment of New Garden City - a multidisciplinary

City med deltagelse af otte kunstnere og kunst-

exhibition project with participation of eight artists

nergrupper fra henholdsvis Danmark, Sverige og

and artist collectives from Denmark, Sweden and

England.

United Kingdom.

Med New Garden City skabes et tværgående kunst-

New Garden City generates an interdisciplinary art-

og innovationsprojekt, der sammenfletter Gentoftes

and innovation project interweaving the agricultural

landbrugshistorie med moderne videnskab, kunst

history of Gentofte with modern science, art and

og teknologi til et skulpturelt, socialt og lokalt

technology. The project extends from the usual

forankret format. Projektet strækker sig ud over

exhibition format of Traneudstillingen into a field,

Traneudstillingens sædvanlige udstillingsformat

where staged dialogues and exchanges between

og ind i et felt, der via en iscenesat dialog mellem

past and future, tradition and innovation attempts

fortid og nutid, tradition og innovation forsøger at

to debate scenarios for the future. Through three

diskutere scenarier for vores fremtid. Via tre gen-

overall focal themes - food production, communi-

nemgående temaer; fællesskaber, fødevareproduk-

ties and rituals - we hope to provide a fertile soil

tion og ritualer, håber vi at kunne skabe grobund for

for new discussions and meetings involving the resi-

nye borgerinvolverende diskussioner og møder.

dents of Gentofte.

New Garden City har hentet empiri, dokumenta-

New Garden City has obtained important empirical

GARDEN

tion og historie fra en række lokale samarbejds-

data, documentation and history from a number of

CITY

partner. Vi vil gerne rette en særlig tak til leder af

local collaborators. We would like to express our

Gentoftes Lokalhistoriske Arkiv Mette Henriksen,

gratitude to the head of the Archives of Gentofte

05

der har været en uundværlig hjælp i undersøgel-

Municipality, Mette Henriksen, whose help has been

sen af landbrugshistorien i Gentofte Kommune.

essential in the research of agricultural history of

NEW


Også en stor tak til slotsgartner Bjarne Nørgaard

Gentofte. Also a warm thanks to gardener Bjarne

fra Bernstorffsparken, Knud Elverskov og Niels

Nørgaard from Bernstorffsparken, Knud Elverskov

Christian Jørgensen, biavlere i Forstbotanisk

and Niels Christian Jørgensen, beekeepers in

Have i Charlottenlund samt Gentofte Kommunes

Forest Botanic Garden in Charlottenlund Gentofte

Park & Vej.

Municipality’s Park & Vej.

En hjertelig tak til Statens Kunstråds Billed-

Without the generous support from the Visual Arts

kunstudvalg samt Det Internationale Billedkunst-

Department of the Danish Arts Council and the

udvalg for deres gavmilde støtte til realiseringen af

Danish Arts Council Committee for International

New Garden City.

Visual Arts the realization of New Garden City would not have been impossible.

Sidst men ikke mindst vil Traneudstillingen gerne rette en stor og varm tak til Pernille Skov og Majken

Last, but not least, Traneudstillingen would like

Overgaard for deres inspirerende, nytænkende og

to express a heartfelt thanks to Pernille Skov and

dybt engagerede bidrag til projektet.

Majken Overgaard from Art + Innovation Hub for their inspiring, original and deeply engaged contri-

Aukje Lepoutre Ravn

bution to the project.

Leder af Traneudstillingen. Aukje Lepoutre Ravn Head of Traneudstillingen

NEW GARDEN CITY

07


KORT OVER BERNSTORFFSUDSTY KNING 1 7 7 0 MAP OF BERNSTORFF’S L AND DIVISIONS 1 7 7 0 FRA GENTOFTE LO KALHISTORISK A R K I V FROM THE ARCHIVES OF GENTO FTE MUNICIPALI T Y


NEW GARDEN CITY

K U N S T , I N N O V AT I O N , FØDEVARER OG FÆLLESSKABER

A R T , I N N O V AT I O N , FOOD AND COMMUNITIES

There are in reality not only, as is so constantly assu-

There are in reality not only, as is so constantly

med, two alternatives—town life and country life—

assumed, two alternatives—town life and country

but a third alternative, in which all the advantages of

life—but a third alternative, in which all the advan-

the most energetic and active town life, with all the

tages of the most energetic and active town life,

beauty and delight of the country, may be secured in

with all the beauty and delight of the country, may

perfect combination; (…). The town and the country

be secured in perfect combination; (…). The town

may, therefore, be regarded as two magnets, each

and the country may, therefore, be regarded as two

striving to draw the people to itself—a rivalry which

magnets, each striving to draw the people to itself—

a new form of life, partaking of the nature of both,

a rivalry which a new form of life, partaking of the

comes to take part in.

nature of both, comes to take part in.

Ebenezer Howard, Garden Cities of To-morrow

Ebenezer Howard, Garden Cities of To-morrow

1967 MIT Press Edition (1902), p.46,.

1967 MIT Press Edition (1902), p.46

New Garden City er et tværgående kunst- og innova-

New Garden City is an interdisciplinary art- and

tionsprojekt, der sammenfletter elementer af lokal

innovation project unifying elements from regional

dansk landbrugs- og kulturhistorie med moderne

Danish farming history and cultural history with

videnskab, teknologi og kunst. Projektet udfolder

modern science, technology and art. The project is

sig i et tredelt format, der består af en kunstud-

arranged as a three-way output: an art exhibition at

stilling på Traneudstillingen, to lokalt forankrede

Traneudstillingen, two locally anchored projects in

projekter i det offentlige rum samt et dialogbaseret

public space and a dialogue-based workshop- and

workshop- og formidlingsprogram.

mediation program.

I lyset af den nationale såvel som internationale

New Garden City sets its starting point in the signifi-

debat om landbrug og produktion af fødevare, gen-

cant agricultural history of Gentofte, which for more

fortæller og aktualiserer New Garden City dele af

than a century has been an absent cultural identity

NEW

denne lokalhistorie. For at præcisere diskussionen

and source of income within the municipality. In

GARDEN

har vi i New Garden City valgt at fokuser på tre gen-

light of the national as well as international debate

CITY

nemgående temaer:

on farming and food production, New Garden City

09

recounts and revitalizes parts of this local history. Fødevareproduktion - Fællesskaber - Ritualer

To clarify the discussion, New Garden City focuses

I vor tids hyper-industrialiserede samfund og glo-

on three overall themes:


bale økologiske krise, er der opstået et øget

Food production - Communities - Rituals

fokus på og bevidsthed om netop disse emner.

In our hyper-industrialized society with its global,

Dette kommer til udtryk i økonomiske såvel som

ecological crisis, there has been an increased focus

politiske og sociale forhold. EU poster giganti-

on and awareness of these three issues. This is

ske summer i at sikre et levedygtigt europæisk

expressed in both economic, political and social

landbrug, mens bæredygtigheden, økologien og

relations. The EU pours vast sums of money into

kvaliteten stadig har svære kår. Aldrig har vi haft

the ensuring of a viable European agriculture, while

mere lovgivning og kontrol af vores fødevare-

sustainability, ecology and quality still have difficult

produktion, og sjældent har vi oplevet en større

conditions. Never have we had more legislation and

interesse for at skabe selvdyrkende fødevarefæl-

control of our food production, while on the other

lesskaber i både land og by. Samtidig synes beho-

hand, we have rarely seen a bigger interest in estab-

vet for at forbinde disse tre temaer som sociale

lishing self-sufficient food co-ops in both rural and

og lokale værdier mere og mere nærværende.

urban areas. At the same time the private and commercial needs to merge these three themes into a

Intention med New Garden City er at skabe en

combined set of social and local values seem to be

midlertidig platform, som med udgangspunkt i

increasing.

de tre temaer kan belyse og diskutere aktuelle og kritiske forhold, der eksisterer mellem vores føde-

The intention of New Garden City is to create a tem-

vareproduktion, miljø, økosystemer og økonomi.

porary platform, which may potentially illuminate

Disse forhold perspektiveres på New Garden City i

and discuss current and critical issues, which exists

relation til vores kulturelle arv, sociale identitet og

between our food production, environment, ecosys-

naturbevidsthed.

tems and economy. New Garden City is putting the three focal themes into perspective in relation to

Gennem en aktualisering af de lokalhistoriske og

each other and to our cultural heritage, social iden-

kulturelle paralleller som findes mellem samtiden

tity and awareness of nature.

og det historiske Gentofte, inviterer New Garden City sit publikum til at deltage, undersøge og med-

Through an actualization of the local historical

udvikle nye former for fællesskaber. Vi håber, at

and cultural parallels between contemporary and

udstillingen kan skabe en dialog om og genfortolk-

historical Gentofte, New Garden City is inviting its

ning af, hvordan landbrugets dyrkningsmetoder,

audience to participate, investigate and help devel-

fødevarefællesskaber og sociale og økonomiske

op new types of communities. We hope that the

økosystemer kan nytænkes.

exhibition will create an interesting dialogue about


Forstaden, landbruget og Gentofte

agricultural cultivation methods, food co-ops and

Gentofte har ikke altid været den forstad med vil-

social and economic ecosystems and how these

laer, parcelhuse og boligblokke, som vi kender i dag.

subjects can be re-shaped through new thoughts

Den har ligesom mange andre forstæder i Danmark

and ideas.

været et landbrugsområde, og blev først i 1906 omtalt som en decideret forstad til København.

The suburb, agriculture and Gentofte Gentofte has not always been the suburb with vil-

I 1700-tallets Gentofte blev stort set al landjord

las, detached houses and city blocks which we

dyrket i fællesskab af 42 fæstebønder bosiddende

know today. Like many other suburbs in Denmark,

på de såkaldte avlsgårde. Indførelsen af den danske

it used to be a rural area and was not referred to as

landboreform i 1765 betød en række gennemgri-

a suburb until 1906.

bende forandringer af datidens landbrug, og medførte blandt andet ophævelsen af det eksisterende

In 18th century almost all farmland in Gentofte was

landsbyfællesskab, udflytning af avlsgårdene til

jointly cultivated by 42 serfs (Danish: fæstebønder).

nye jordlodder og overgangen fra fæstebønder

The implementation of the Danish agrarian reforms

til selvejende landmænd. Dette indebar også en

in 1765 brought about a number of changes in the

stor mentalitetsforandring, idet bønderne herefter

agriculture, and resulted, amongst other things, in

selv besluttede, hvordan landbruget skulle drives,

the abolishment of the existing village community,

modsat tidligere tider, hvor driften blev dikteret af

the relocation of the serf farms to new plots of land

herremanden.

and the transition from traditional serfs to independent farmers. This also implied a big change

De nye forhold banede vej for en radikal omstruktu-

in mentality, since the peasants after the reforms

rering af de tidligere produktionsfællesskaber og for

were to decide themselves how to run the farms

innovation inden for dyrkningsmetoder. Over tid blev

unlike previously, where the operations were dic-

de selvejende bønder stadig mere velhavende. Ikke

tated by the lord of the manor.

kun på grund af de forbedrede produktionsmetoder, men i høj grad også ved industrialiseringens opblom-

These new conditions paved the way for a radical

NEW

string omkring år 1900, hvor mange landbrug blev

restructuring of former production communities

GARDEN

udstykket og solgt som jordlodder til boligbebyg-

as well as for innovation in the cultivation meth-

CITY

gelse. I dag kan man kun se enkelte af de gamle avls-

ods. Over a period of time the independent farm-

gårde i Gentofte Kommune, mens historien om dem

ers continued getting wealthier. Not only because

011

lever videre i vej- og stednavne som Munkegårdsvej,

of the improved production methods, but also due

Tranegårdsvej, Bregnegårdsvej og Øregård park.

to the rising of industrialization around 1900, which


Gentofte rummer i sin historie således udviklingen

led to a lot of land being parcelled out and sold for

fra den historiske landsby, kendetegnet ved pro-

housing. Today only a few of the old farms can still

duktion af fødevarer til egen brug og distribution i

be seen in Gentofte, but their history lives on in the

samfundet, til den nutidige forstad, der domineres

names of streets and places like Munkegårdsvej,

af beboelse, kommunale institutioner og kommer-

Tranegårdsvej, Bregnegårdsvej and Øregård Park.

cielle byggerier. The history of Gentofte thus captures the developHavebyen

ment from historical village, characterized by food

Ud over tilbageblikket på Gentoftes landbrugshi-

production for private use and distribution in the

storie, refererer New Garden City med dens titel

society, to the suburb of today, dominated by hous-

til den britiske byplanlægger Ebenezer Howard

ing enclaves, public institutions and commercial

(1850-1928), der i 1898 skrev bogen Garden Cities

buildings.

of To-Morrow.

1

The garden city Howard fremlagde heri en ny og innovativ metode

Besides the historical view on Gentofte’s lost tradi-

for urban planlægning; den såkaldte Garden City

tion of agriculture, the title New Garden City refers

Movement. Disse havebyer skulle placeres udenfor

to the British urban planner Ebenezer Howard

de tætte, industrialiserede bykerner, og eksistere som

(1859-1928), who in 1898 wrote the book Garden

mindre selvstændige og planlagte samfund med boli-

Cities of To-Morrow.1

ger, industri og landbrug til beboerne. Havebyerne var velplanlagte forstæder, proportioneret i en menne-

In his book Howard presented a new, innovative

skelig skala med et harmonisk forhold mellem bolig,

method for urban planning: the so-called Garden

rekreation og produktion. Centralt for Howards argu-

City Movement. These garden cities were to be

ment var, at The Garden City Movement skulle operere

located outside of the dense, industrialized city cen-

mikro-økonomisk ved at lade lokalsamfundet få fuldt

tres and exist as small, independent and organized

ejerskab af jorden og dens anvendelse. Derudover lag-

communities with housing, industry and farming for

de Howard vægt på at skabe en følelse af fællesskab,

the residents. The garden cities were well-planned

der kunne etablere vedvarende sociale relationer mel-

suburbs, proportioned in a human scale with a har-

lem menneskerne i havebyerne. Således var visionen

monic relation between housing, recreation and

bag The Garden City Movement en ny type social by.

production. It was central to Howard‘s argument

1  Da bogen blev udgivet i 1898, var det under titlen To-morrow: A

1  When the book was published in 1898, the title was in fact

Peaceful Path to Real Reform. Bogen blev genudgivet i 1902 med

To-Morrow: A Peaceful Path to Real Reform. The book was reis-

titlen Garden Cities of To-morrow.

sued in 1902 under the title Garden Cities of To-Morrow.


der i harmoni med landskabet og det grønne skulle

that the Garden City Movement could operate in a

bygge bro mellem tidens individfokuserede kapitalisti-

micro-economical scale by letting the local com-

ske system og de nye socialistiske idealer.

munity have full ownership of the land and its use. In addition, emphasized the importance of creating

Konceptet bag Ebenezer Howards teori blev anset

a strong sense of community which would establish

som et problematisk og konfliktfyldt relations- og

lasting social relations among the residents of the

afhængighedsforhold mellem individ, stat og fæl-

garden cities. Thus the vision behind The Garden

lesskab. Alligevel er tanken fortsat interessant

City Movement was a new type of „social town“,

som et alternativt bud på en bæredygtig fremtid i

which, in harmony with the landscape and nature,

forstaden.

sought to bridge the individual-oriented capitalist system with the new socialist ideals of its time.

I de større byer og forstæder i Danmark skyder stadig flere fælles byhaver med egen grønsags-

The concept of Ebenezer Howard‘s vision can be

dyrkning op, og der sker en opblomstring af øko-

seen, today as well as then, as a problematic and

logiske landsbyer, bofællesskaber, kolonihavefor-

conflicting set of relations and dependencies among

eninger og nyttehaver, som viderefører Howards

the individual, the state and the community. Still the

visioner om havebyen i en nutidig kontekst.

idea continues to be relevant today in the ways in

Også nyere fænomener som indendørs haver,

which we think about building a sustainable future.

de såkaldte hydrokulturer og aeroponics, vinder frem i private hjem, muliggjort af nye teknolo-

In the larger cities and suburbs in Denmark, a

gier indenfor dyrkning af planter og grøntsager.

growing number of shared city gardens with their

Med de seneste års intensiverede fokus på føde-

own vegetable production are proliferating, and

vareproduktion, økologi og bæredygtighed kan

there is a flourishing of ecological villages, com-

Howards visioner atter tages op til diskussion og

munities, allotment gardens and kitchen gardens,

tilbyde en perspektivering af vores aktuelle situa-

continuing Howard‘s visions of the garden city in a

tion og visioner for fremtiden.

contemporary context. More recent phenomenon such as interior gardens - so-called hydro cultures

NEW

Udstillingen og lokale samarbejder

and aeroponics - are also finding their way into

GARDEN

Det første af de tre formidlingsformater i New Gar-

private homes, facilitated by new technologies for

CITY

den City er en kunstudstilling på Traneudstillingen.

indoor cultivation of plants and vegetables. With

Udstillingen udfolder sig som en levende, skulptu-

recent year’s intensified focus on food production,

013

rel og visuelt udfordrende enhed, der har udstik-

ecology and sustainability, Howard‘s visions can

kere i både Øregård park og i Bernstorffsparken.

once again be taken up for discussion, offering a


Kunstnerne Kenneth Balfelt, Rob Carter (UK/US),

perspective to the current situation and our visions

Jette Ellgaard, Emil Westman Hertz, Allan Otte og

of the future.

Troels Sandegaard har hver især undersøgt, perspektiveret, dokumenteret, udfordret eller iscenesat idé-

The exhibition and local collaborations

en om udadvendte fællesskaber og ritualer inden for

The first of three mediating formats in New Garden

den tematiske og historiske kontekst af landbrug og

City is an art exhibition at Traneudstillingen. The

fødevareproduktion. Værkerne opererer på forskellig

exhibition unfolds as a living sculptural and visually

vis med elementer fra videnskabsteori, miljøpolitik,

challenging unit, with satellites in Øregård Park and

moderne teknologi og kulturhistorie. Fælles for dem

Berntorffsparken.

er deres undersøgelse af landbrugshistoriens miljøer, landskaber og identiteter, samt deres skiftende poli-

The artists Kenneth Balfelt (DK), Rob Carter (UK/

tiske, kulturelle og naturhistoriske betydninger for

US), Jette Ellgaard(DK), Emil Westman Hertz (DK),

mennesket – globalt som lokalt. Flere af kunstnerne

Allan Otte (DK) and Troels Sandegaard (DK) have

bidrager til New Garden City med helt nye værker.

each explored, documented, challenged, staged or put into perspective the notion of extroverted com-

Det andet format foregår i det offentlige rum. Her

munities and rituals within the thematic and his-

udfoldes to kollaborative projekter af henholdsvis

torical context of agriculture and food production.

kunstnergruppen Learning Site i Øregård Parken, i

In various ways the works employ elements from

samarbejde med Gentofte Lokalhistoriske Arkiv og

science, environmental policy, modern technology

Forstbotanisk Have i Charlottenlund, samt Søren

and cultural history. They share a mutual investiga-

Dahlgaards projekt Medborgerhaven, der er udvik-

tion of the environments, landscapes and identities

let i samarbejde med Pernille Skov og beriget af en

of agricultural history and their changing political,

tæt dialog med Gentofte Lokalhistoriske Arkiv og

cultural and natural historical significations for

Bernstorffsparken.

human kind - globally and locally. Several of the artists contribute to New Garden City with new and

Dialog- og formidlingsprogram

context based works.

Udstillingens tredje format udgøres af et dialog- og formidlingsprogram, bestående af en række fore-

The second format operates in the public space.

drag og artist talks på Gentofte Hovedbibliotek, et

Two collaborative projects are unfolded by, respec-

workshop-program med to workshops omkring

tively, the artist collective Learning Site (SE/DK) in

fremtidens fødevareproduktion i samarbejde med

Øregård Park, in collaboration with the Archives of

Labitat, samt performances i Traneudstillingen og i

Gentofte Municipality and Forest Botanic Garden in

Bernstorffsparken.

Charlottenlund, and by Søren Dahlgaard’s project


Over en række eftermiddage vil der på Gentofte

Civic Garden, which is developed in cooperation

Hovedbibliotek afholdes foredrag om temaer relate-

with Pernille Skov and enriched by a close dialogue

ret til New Garden City. De inviterede er henholdsvis

with the Archives of Gentofte Municipality and

forskere fra DTU Danmarks Tekniske Universitet,

Bernstorffsparken.

der vil dele deres viden om begrebet ”Bio-Hacking”, Kasper Lynge og Thomas Buhl-Wiggers, initiativ-

Program of dialogue and dissemination

tagere til Sejerø Festivalen, som finder sted på det

The third format of the exhibition is a public dia-

nedlagte landbrug Marebjerggaard på Sejerø, samt

logue-and mediation program, consisting of a series

en artist talk med kunstnergruppen Learning Site

of lectures at Gentofte Central Library, a program

ved Rikke Luther og Cecilia Wendt.

of two workshops on the theme of food production of the future in cooperation with the maker-

På GentofteNatten fredag d. 27. september holder

space Labitat, as well as a line of performances at

New Garden City Høstfest på Traneudstillingen.

Traneudstillingen and in Bernstorffsparken.

Først vil der være omvisning i udstillingen ved Aukje Lepoutre Ravn, leder af Traneudstillingen.

In a series of afternoons Gentofte Central Library

Herefter afholdes en særlig opførelse af Søren

will host lectures related to the themes in New

Dahlgaards koncertværk Music for Vegetables, der

Garden City. The guests are, respectively, indoor

opføres ved drivhuset i Bernstorffsparken samt på

farmers, who will be sharing their knowledge of the

Traneudstillingen. Koncerten efterfølges af fælles-

concept of bio-hacking, Kasper Lynge and Thomas

spisning med madprojektet Rødder ved gryderne

Buhl-Wiggers, initiators of the Sejerø Festival, which

(begrænsede pladser, tilmelding nødvendig på

takes place on the former farm of Marebjerggaard,

www.gentofte.billetto.dk ). Aftenen vil slutte af med

as well as an artist talk with the artist collective

en performance ved kunstneren Line Skywalker

Learning Site represented by Rikke Luthers and

Karlström.

Cecilia Wendt.

Med New Garden City’s formidlingsprogram håber

During GentofteNatten, Friday September 27th,

vi at kunne inspirere til en ������������������������ ny tværfaglig og net-

New Garden City will be hosting a Harvest

NEW

værkskabende dynamik i lokalmiljøet i Gentofte,

Celebration at Traneudstillingen. To commence,

GARDEN

som kan udfordre det traditionelle og receptionsbe-

Aukje Lepoutre Ravn, head of Traneudstillingen, will

CITY

tonede forhold mellem værk og publikum. Samtidig

present a guided tour of the exhibition. Then Søren

forsøger vi også at nå bredt ud til lokale aktører og

Dahlgaard’s concert Music for Vegetables will be

015

interessenter, der har en interesse for, hvordan kun-

performed at the green house in Bernstorffsparken

sten kan bringes i anvendelse i forhold til fødevarer

as well as at Traneudstillingen, followed by a joint


og vores infrastruktur omkring dyrkning og distribu-

dinner, presented by the food project Rødder (lim-

tion. Vi håber, at formidlingen vil plante frø, der kan

ited number of seats, registration necessary here:

fortsætte med at spire i Gentofte, også efter udstil-

www.gentofte.billetto.dk). The evening will be con-

lingens afslutning.

cluded with a performance by artist Line Skywalker Karlström.

Vel mødt i New Garden City! With the New Garden City public mediation proAukje Lepoutre Ravn

gram we hope to stimulate a new, interdisciplinary

Leder af Traneudstillingen

and network focused dynamic in Gentofte, hopefully challenging the traditional, reception-oriented

Majken Overgaard & Pernille Skov

relation between work and audience in the exhibi-

Art+Innovation Hub

tion space. Moreover, we wish to reach out to local residents and other parties, who share an interest in how art can be applied in relation to food and the infrastructure of cultivation and distribution. We hope New Garden City will sow seeds in the local community and that they will continue to grow even after the exhibition ends. Welcome to New Garden City! Aukje Lepoutre Ravn Head of Traneudstillingen Majken Kramer Overgaard & Pernille Skov Art + Innovation Hub


SWEETNESS AND LIG HT, 201 3 ‘CAMPOR I C I O ’ 35 C-PRINTS MONTERET PÅ DIB O N D 35 C-PRINTS MO UNTED O N DIB O N D 55 X 30 C M

SWEETNESS AND LIG HT, 201 3 MODEL ØREGÅRD PARK, DETALJE/DETAI L MIXED MEDIA MED JORD, TRÆ , SUKKERFRØ, M . M . MIXED MEDIA W ITH DIRTH, WOO D, SUGAR SEEDS, E TC. 200 X 185 C M


ROB CARTER

ROB CARTER

ROB CARTER

F. 1976, Worcester, England

B. 1976, Worcester, England

Bor og arbejde i Brooklyn, New York

Lives and works i Brooklyn, New York

I sin kunstneriske praksis anvender Rob Carter både

In his artistic practice, Rob Carter uses photogra-

fotografi, time-lapse video og levende planter til at

phy, time-lapse video and living plants to create

skabe organiske installationsværker, der vokser og

organic installations, which grow and transform

transformerer sig over tid. Værkerne undersøger mil-

over time. The works examine environments, land-

jøer, landskaber og bygninger samt deres skiftende

scapes, buildings and their changing political and

politiske og natur- eller kulturhistoriske betydninger

natural as well as cultural meaning for human kind.

for mennesket. Traneudstillingen har inviteret Rob

Traneudstillingen has invited Rob Carter to create

Carter til at skabe et nyt stedsspecifikt værk, der

a new site-specific work that involves Gentofte’s

inddrager Gentoftes landbrugshistorie. Med værket

agricultural history. In the work Sweetness and

Sweetness and Light har Carter skabt et to-delt pro-

Light Carter has created a two-part project, based

jekt, der tager udgangspunkt i historien om Øregaard

on the story of Øregaard (today Øregaard Museum)

(i dag Øregaard Museum) og består af en række foto-

and consists of a series of photographs and a scaled

grafier samt en skaleret model af Øregaard Parken.

model of Øregård Park.

I 1700-tallet var Øregaard en af de første udflyttede

In the 1700’s Øregaard was one of the first farms to

avlsgårde, der blev udskiftet fra Bernstoffs gods i

be relocated from the Bernstoff goods as a result

forbindelse med landboreformen. I 1806 blev gården

of the Danish agrarian reform. In 1806 the farm

opkøbt af den danske storkøbmand og plantageejer

was bought by the merchant and plantation owner

Johannes Søbøtker, der tjente sine penge på sukker-

Johannes Søbøtker, who made his fortune on the

handelen i Dansk Vestindien.

sugar trade in the Danish West Indies.

I maj måned rejste Carter til St. Croix for at fotogra-

In May 2013, Rob Carter travelled to St. Croix to pho-

fere de eksisterende sukkermøller, der i sin tid blev

tograph the existing sugar mills on the island – mills,

finansieret af danske penge, blandt andet Søbøtkers.

which was founded on Danish capital, Søbøtker’s

Carter har udvalgt 35 fotografier, der repræsente-

amongst others. Carter has selected thirty-five pho-

rer sukkermøllernes meget forskelligartede brug

tographs representing the sugar mill’s very diverse

og anvendelse i dag. På Carters model af Øregård

use today. On Carter’s model of Øregård Park, he

NEW

Parken har han plantet forskellige sukkerplanter – de

has planted various sugar plants – the so-called

GARDEN

såkaldte stevia rebaudiana, som er verdens sødeste

stevia rebau-diana, the world’s sweetest plant, and

CITY

plante, samt sorghum (sugar drips). Over udstillings-

sorghum (sugar drips). During the time span of the

perioden vil planterne gro sig større og påbegynder

exhibition, the plants will grow and slowly take over

019

en langsom begroning af parken. Bevoksningen bli-

the park. The vegetation will be an accelerated and

ver et fremskyndende og næsten symbolsk billede

almost symbolic image of nature’s reconquering of

på naturens generobring af sig selv via dens beme-

itself through its mastering of the cultural defined

string af det kulturdefinerede landskab.

landscape.


DE EVIG E JAGTMARKER, 2009 THE ETERNAL HUNTING GROUNDS, 2009 VIDEO, 6 M I N .

WEST COAST, 2009 WEST COAST 2009 VIDEO, 5 M I N .


JETTE ELLGAARD

JETTE ELLGAARD

JETTE ELLGAARD

F. 1972, Muldbjerg, Ringkøbing

B. 1972, Muldbjerg, Ringkøbing

Bor og arbejder i København

Lives and works in Copenhagen

I Jette Ellgaards værker spiller hendes opvækst på

In Jette Ellgaard’s works, her upbringing on a farm in

en vestjysk gård en central og tilbagevendende rolle.

western Jutland plays a central and recurring part.

Gennem varme, kærlige og ofte humoristiske skildrin-

Using warm, loving and often humorous depictions,

ger behandler Ellgaard den natur, slægts-tradition og

Ellgaard treats the nature, family traditions and social

sociale identitet, som er dybt rodfæstet i den vestjyske

identity that are deeply rooted in the rural culture in

landbokultur.

western Jutland.

Med et nøgternt dokumenterende blik arbejder

With a sober documenting gaze, Ellgaard is working

Ellgaard med det faktum, at hun biografisk og histo-

from the fact that she through history and upbring-

risk er forbundet til en egn og kultur, der står i stærk

ing is connected to a region and culture, which stands

kontrast til det liv, hun lever som billedkunstner i

in stark contrast to the life she is living as an artist in

storbyen. Ellgaard tager ikke afstand til sine rødder,

the big city. Ellgaard does not distance herself from

men foretager et på én gang råt, poetisk og under-

her roots, but applies a take on her cultural and social

spillet greb på sin kulturelle og sociale baggrund.

background, which is raw, poetic and understated at

Herigennem skaber hun fortællinger om traditioner

the same time. In this way, she creates stories about

og relationen mellem individet og fællesskabet i et

traditions and the relation between the individual and

omkringliggende samfund i forandring.

the community in a modern society in transition.

På en forblæst mark skyder kunstneren sin barn-

On a windswept field the artist shoots her childhood

domssamling af porcelæns-flødekander itu med et

collection of porcelain cream jugs to pieces with a

skarpladt jagtgevær, fællessangstemmer lyder fra

loaded shotgun, the sound of community singing

et forsamlingshus, kunstneren i hvid kjole og en kan-

steams from a village hall, the artist in a white dress

vasklædt bondemand danser til Lady Gaga mellem

and a farmer wearing canvas are dancing to Lady

halmballerne og en volvo trækkes fri af snedriverne

Gaga between the bales of hay and a Volvo is pulled

med en gravko. Gennem videoværkerne West Coast,

out of the snowdrifts with an excavator. In the four

Forsamlingshus, De Evige Jagtmarker og Vinterhverv

videos West Coast, Village Hall, The Eternal Hunting

- Volvo 242DL indfanger Ellgaard scener fra hver-

Fields and Winter Solstice - Volvo 242 DL, Ellgaard

NEW

dagslivet på landet – hverdagsscener, der meget vel

captures scenarios from everyday life in the country

GARDEN

ligger fjernt fra den almene Gentofteborgers nutidige

representing each season. These everyday scenes

CITY

kulturelle identitet, men ikke desto mindre spejler de

may seem far away from the cultural identity of the

en lokalhistorisk fortid, der også har været virkelighed

contemporary Gentofte citizen, but nevertheless they

0 21

i Gentofte. Ellgaard tager ikke afstand til sine rødder,

reflect a local historical past that once also was real-

men foretager et på én gang råt, poetisk og under-

ity in Gentofte.

spillet greb på sin kulturelle og sociale baggrund. Herigennem skaber hun fortællinger om traditioner og relationen mellem individet og fællesskabet i et omkringliggende samfund i forandring.


DET NY E ANSIGT, 201 3 THE NEW FACE, 201 3 GL ASVITRINE MED BIVOKS, PO LLEN, STØV, PO LYSTYREN M . M . GLAS DISPLAY CABINET, WITH BEESWAX, POLLEN, DUST, POLYSTYREN ETC. 7 1 X 36 X 3 6 C M


EMIL WESTMAN HERTZ

EMIL WESTMAN HERTZ F. 1978, Gudhjem, Bornholm

EMIL WESTMAN HERTZ B. 1978, Gudhjem, Bornholm

Bor og arbejder i Gudhjem og København

Lives and works in Gudhjem and Copenhagen

Emil Westman Hertz arbejder tværmedialt med

Emil Westman Hertz is working with cross-media

skulptur, installation, collage og tegning. Ofte sam-

sculpture, installation, collage and drawing. He

mensætter han divergerende materialer som voks,

often combines divergent materials such as wax,

træ, bronze, ler, ben og andre objet trouvé-lignende

wood, bronze, clay, bone and other objet trouvé-like

genstande fundet i naturen eller på rejser. Drevet af

artefacts found in nature or on his travels. Driven by

en interesse for fremmede kulturer og disses traditi-

an interest in foreign cultures and their traditions,

oner, ritualer, fænomener og kulturobjekter, centre-

rituals, phenomena and cultural objects, Hertz’

rer Hertz’ kunstneriske projekt sig om at afsøge og

artistic project evolves around the exploration and

udfordre den klassiske dialog mellem ånd og værk,

challenging of the classical dialogue between spirit

materie og liv. Hertz behandler vores vestlige fasci-

and work, matter and life. Hertz treats our Western

nation af det “fremmede”, “eksotiske” og “andet” og

fascination of the „foreign,“ „exotic“ and „Other“

berører herigennem de postkoloniale problematik-

and thus touches upon post-colonial issues such as

ker om det vestlige blik på “den anden”, der fortsat

the Western gaze on the „Other“, which still today

synes at tenderer romantiseret og karikeret.

seems to be romanticized and caricatured.

Til New Garden City har Hertz skabt værket Det Nye

For New Garden City Hertz has created the work

Ansigt. Værket er en model af Hertz’ eget hoved

The New Face. The work is a model of Hertz‘s own

formet i bivoks, som han efter modelleringen har

head shaped in beeswax, which he after modelling

ladet levende bier bebo. Heraf er det karakteristi-

has let the bees take over. From here comes the

ske heksagonale mønster i bivoks opstået som et

characteristic hexagonal pattern in beeswax, which

lag uden på det personlige, skulpturelle portræt. I

has emerged as a layer on the outside of the per-

og med bier er sociale insekter, der lever i en kom-

sonal, sculptural portrait. As bees are social insects

pleks, hierarkisk og effektiv samarbejdskultur, som

living in a complex, hierarchical and efficient culture

de er stærkt loyale overfor, antyder Hertz med sit

of collaboration to which they are very loyal, in The

værk en parallelisering af menneskets og naturens

New Face Hertz suggests a parallelization between

verden.

the world of man and the world of nature.

Samtidig er Hertz’ titel inspireret af den japanske

Meanwhile, the title of the work is inspired by the

GARDEN

forfatter Kobe Abes bog The Face of Another, der

Japanese writer Kobe Abe‘s book The Face of

CITY

filosoferer over de menneskeskabte forandringer i

Another, which philosophizes about the changes in

naturen, men personificeret i en transformation af

nature made by man, but personified in a transfor-

0 23

et ansigt.

mation of a person’s face.

NEW


VERTIKAL L ANDSKAB – VERDENS NAVLE, 201 2 VERTICAL L ANDSCAPE – THE HUB OF THE UNIVERSE, 201 2 112, 8 CM (1 M2), AKRYL PÅ M DF 112, 8 CM (1 M2), ACRYLIC ON M DF


ALLAN OTTE

A LLA N OTTE

A LLA N OTTE

F. 1978, Års

B. 1978, Års, Denmark

Bor og arbejder i København.

Lives and works in Copenhagen

Den danske maler Allan Otte har gennem de sene-

The Danish painter Allan Otte has in recent years

ste år markeret sig som en stærk nyfortolker af

established himself as a strong interpreter of the

det traditionelle landskabsmaleri. Otte arbejder i

traditional landscape painting. Otte works in con-

forlængelse af en lang tradition for skildringen af

tinuance of a long tradition of depiction of rural

livet på landet, som vi særligt kender fra det dan-

life, particularly know from the paintings of Danish

ske guldaldermaleri. I Ottes moderne og compu-

Golden Age. However, in Otte’s modern and com-

tergenererede billeder er værdiskalaen dog ændret

puter generated images the chain of value has been

radikalt. Guldaldermaleriets tidligere bondegårds-

changed radically. The former idyll in the paintings

idyl, med idyllisk græssende køer og bugnende

of the Golden Age, with idyllic grazing cows and

kornmarker i solnedgangen, er erstattet af en ny, rå

bountiful wheat fields in the sunset, is replaced by

realisme, der i stedet fortæller os om det kultive-

a new, raw realism that instead is telling the story

rede landbrugs vilkår i dagens Danmark.

about the present conditions in the cultivated agriculture in Denmark.

Karakteristisk for Allan Ottes malestil er hans rubriceringer af malefladen. Fladen inddeles i hund-

Characteristic for Allan Otte‘s style of painting is

redvis af små felter, som skiftevis bemales med

his bracketing of the painted surface. The surface

lodrette og vandrette penselstrøg. Således rummer

is divided into hundreds of small fields, alternately

billedernes tilsyneladende realisme ved nærsyn en

painted with vertical and horizontal brushstrokes.

anden fysisk orden.

Thus on closer inspection, the apparent realism of the paintings reveals itself as a different physical

På New Garden City deltager Otte med værket

order.

Vertikalt landskab – verdens navle. Atypisk for Otte er maleriformatet cirkulært og viser i fugleperspek-

In New Garden City Otte participates with the work

tiv et kultiveret, dansk landskab inddelt i markfelter

Vertical Landscape - the World’s Navel. Atypical for

med hver deres tilknyttede gård og gennemskåret

Otte the painting has a circular canvas and shows

af enkelte veje og landsbyansamlinger. Landskabet

a bird‘s eye view of a Danish landscape divided into

er uidentificerbart og fremstår således som en

agricultural fields, each with their associated farm

NEW

repræsentation af den intensivt dyrkede landbrugs-

and traversed by roads and clusters of villages. The

GARDEN

jord, der i dag udgør ca. 60 % (2012) af Danmarks

landscape is not identifiable and thus appears as a

CITY

samlede areal.

representation of the intensively cultivated agricul-

0 25

tural land, which today amounts to approximately 60% (2012) of total area of Denmark.


RESPIRATION WALL PIECE, 201 3 TRE TRÆ RAMMER 8 0 X 120 CM. ASKETRÆ , TRANSPARE N T PL ASTFO LIO, KARTON, AXIAL BLÆSER, ELKTRO NISK STYR I N G THREE WO O DEN FRAMES 8 0 X 120 CM. TRANSPERANT PL AST FO I L, ASH TREE, CARTON, AXIAL BLOW ER, ELECTRONIC CO NT R O L


TROELS SANDEGAARD

TROELS SANDEGAARD

TROELS SANDEGAARD

F. 1979, København

B. 1979, Copenhagen

Bor og arbejder i København

Lives and works in Copenhagen

Troels Sandegaard har de seneste år arbejdet med

Troels Sandegaard has in recent years worked

luft som medium og materiale. Ved at anvende

with air as a medium and material. Using moist

eksempelvis fugtige dampe, ånde, støvpartikler

vapour, breath, dust particles and airborne fungal

og luftbårne svampesporer, arbejder Sandegaard

spores, and channelling it into sculptural formats,

med at synliggøre luftens materialitet og æstetik

Sandegaard is working to visualize the material-

i skulpturelle formater. Til New Garden City har

ity and aesthetic of air For New Garden City has

Sandegaard udviklet det nye værk Respiration Wall

Sandegaard developed the new work Respiration

Piece.

Wall Piece 1#, 2#, 3#.

Via plasticposer og en lille blæser repræsenterer

Using plastic bags and a small fan, Respiration Wall

Respiration Wall Piece en form for åndedræt for

Piece exist as a form of respiration of the building.

rummet og huset. Værket består af tre trærammer,

The work consists of three wooden frames in which

hvori der er monteret tynde plastikposer, som skif-

there are mounted large, thin, transparent plastic

tevis pustes op og suges tomme. Posernes rytme

bags. The plastic bags are alternately inflated with

fra tom til fuld bevæger sig asynkront, men med

and emptied of air. The rhythm of the bags from

samme hastighed. Åndedrættets ����������������������������� øjeblik��������� udstræk-

empty to full moves asynchronously, but with the

kes i tid ved den langsommere rytme, hvormed

same pace. The moment of the breathing is extend-

Respiration Wall Piece fungerer som en fiktiv lunge

ed in time by the obvious slower pace with which

for bibliotekrummets indhold af luft og agerer den

Respiration Wall Piece works as a fictional lung for

arkitektoniske strukturs filter og karburator.

the air of the library space and functions as the filer and carburettor of the architectural structure.

NEW GARDEN CITY

0 27


Monument for Fremtidens Boliger Mere plads til bolig. Et af mange kalkbrud, brugt til produktion af beton, Limhamn Beton. Det blev brug i perioden fra midten af 1800’erne til 1994

Vi har noteret os at ” ...the product that everyone desire is not produced on the market...the one that everyone wants” og at væksters signalsystem er anderledes fra andre mobile organismer. Derfor dette planlagte objekt, i form af et monument, der påberåber sig nødvendigheden af pladsen både for mobile og ikke-mobile organismer. Objektet består, udover en bi-bolig, af præfabrikerede moduler produceret til stedsspecifikke bygninger på markedet. Valget af materiale forsøger at implementere de dominerende teknologier på det økonomiske marked i 2013, hvor Monumentet blev udført. Materialet beton er det andet mest konsumerede materiale på jorden. Et materiale, hvor svaret er renovering. I større skala verden over ser vi byggeri, der indtager de tidligere marker, nu byrummet, primært bygget af præfabrikeret beton. Ifølge personerne bag processen gør materialet det mere enkelt og billigt at bygge. Der kom en tid, hvor man mente, at løsningen på tilgængeligheden af plantematerialet kun skulle vokse ud fra én variant af en plante, ikke en masse forskellige variationer af planter. Det gik at arrangere forskellige teknikker som genmanipulation og kemi og at tilføje dem til planter sammen med jord for at styre dyrkning og udbytte. Bestøvende insekter blev inkluderet i denne plan, så alle planter var stadig ikke autogame. Men disse bestøvende insekter begyndte at forsvinde, og døde på markerne i begyndelsen 2000’erne. Hvorfor ved ingen præcist. Spekulationer vrimler og folk og regeringer rundt omkring i verden arbejder for at forstå insekterne og forhindre dem i at forsvinde helt.

Præfabrikerede beton-moduler, produceret efter tegninger, køres ud på plads

Nogle siger at byerne nu har en mere varieret vegetation end de industrielle gårde, en vegetation som kunne være attraktiv og en nødvendighed for at finde bolig og mad.

Uformel bolig til bestøvende insekter i byrummet Olaus Magnus beskrev i sit værk fra 1550 bier som et gavnlig insekt – en rollemodel. Billedet med bistadet beskriver farer, der truer biavl; vind, regn, gnavere, fugle og meget mere

Det ældste billede af domesticerede bier beskrives på en væg i Egypten

Honningbier tager til byen Hvem bygger for hvem?

Hvor er bierne? En pollen analyse udføres af denne person for at få en kompleks beskrivelse af pladsen via nærstudier. Man må tage flere prøver udefter et planlagt mønster. Herefter undersøges pollenkornene efter kemisk behandling med slutcentrifugering

Samfundsretlige, sociale og strukturelle tilstand, blev anset for hæmmende for bondelandbruget. En frigørelse af bonden som landbruger ville bane vejen for en højere produktivitet Det har aldrig været mere enkelt at bygge bolig, mener nogle

Monokultur var en del af det forrige århundredes “Grønne Revolution”: (1) Udvidelse af opdyrket areal; (2) Brug af genmodificerede frø; (3) Brug af pesticider der formindsker insekters overlevelse

Formel bolig for bestøvende insekter i byrummet Kort af ‘Land Grab’. Landet bruges hovedsageligt til storstilet kontrakt-landbrug. Kortet viser de forskellige registrerede opkøb af lande og private virksomheder

MONUMENTET, 201 3 THE MONUMENT, 201 3 BISTADE O G LEARNING PO STER 100 X 14 0 C M BEEHIVE AND LEARNING PO STER 100X140 C M .


LEARNING SITE (SE/DK)

LEARNING SITE (SE/DK)

LEARNING SITE (SE/DK)

Rikke Luther, f. 1970, København

Rikke Luther, b. 1970, Denmark

Cecilia Wendt, f 1965, Malmö, Sverige

Cecilia Wendt, b. 1965, Sweden

Bor og arbejder i København og Malmø

Live and work in Copenhagen and Malmö

Med Monumentet tager Learning Site udgangs-

In The Monument Learning Site take their point of

punkt i Bernstorffs landboreform fra 1764 – en

departure in Bernstorff’s agrarian reform form 1764 – a

reform, der markerede bondesamfundets overgang

reform, which marked the transition from the serfdom

fra hoveri og livsfæste til selveje for bønderne.

and bondage of the farmers towards ownership of their own lands.

Monumentet er placeret i Øregård Parken, det historiske parkanlæg omkring Øregaard Museum,

The Monument is placed in Øregård Parken, the his-

der er nabo til Traneudstillingen og Gentofte

torical park adjacent to Traneudstillingen and Gentofte

Hovedbibliotek. Monumentet er en 2-etagers bolig,

central library. It is a two-story housing estate for

for ca. 30.000 bier placeret på et betonfundament.

approximately 30.000 bees placed on a foundation of

Bierne henter i udstillingsperioden nektar i de

concrete elements. During the period of the exhibition,

omkringliggende forstadshaver til at føde fami-

the bees will harvest nectar in the surrounding subur-

lien, og i processen bestøver de forstadshavernes

ban gardens in order to feed their colony. In the process

planter, frugttræer og buske og bidrager dermed til

they will pollinate plants, fruit trees and bushes, thus

væksten for både nytte- og prydplanter. Til bistadet

contributing to the growth of all plant life in the area. A

er tilknyttet en Learning Poster, der formidler pro-

learning poster is placed near by the beehive, mediating

jektets idé og kontekst.

the idea and context underlying the project.

Bygninger har erstattet afgrøder som en vare i

Buildings have replaced crops as a commodity in the

forstaden. Med Monumentet stiller Learning Site

suburbs. In The Monument, Learning Site poses ques-

spørgsmål til, hvem der i dag har rettigheder til

tions about the right to the use of land and which rela-

benyttelse af land og hvilke produktions- og ejer-

tions of production and ownership are being reflected

skabsforhold til fødevare og jorden, byggeriet

and reinforced by the construction industry in suburbia

afspejler og underbygger i forstaden. Monumentet

in regard of issues of food and land. The Monument

er samtidig også en hyldest til bien, uden hvilken

is also a tribute to the bee, without which the world‘s

jordens befolkning ikke ville være i stand til at dyrke

population would not be able to (more or less) naturally

grønne fødevare på (mere eller mindre) naturlig vis.

grow crops.

NEW GARDEN

Learning Sites har i deres arbejde tidligere beskæf-

In their earlier work, Learning Site has been concerned

CITY

tiget sig med bl.a. dyrkning af svampe, kompo-

with the cultivation of mushrooms, composting, plant

stering, plantevækst, green belts, byudvikling og

growth, green belts, urban development and sustaina-

0 29

bæredygtighed. Deres kunstneriske praksis er ken-

bility, amongst other things. Their artistic practice has

detegnet ved en omfattende indsats for information

been characterized by a comprehensive effort to medi-

omkring videnområder, der ofte er underformidlede

ate fields of knowledge, which are frequently under-

på trods af deres afgørende rolle i samfundet.

exposed despite their crucial importance to society.


MEDBORG ERHAVEN, 201 3 CIVIC GARDEN, 201 3 VIDEO, 17 M I N .

G ENTOFTE-FILMEN 1 9 28 BØ RN I SKOLEHAVE N

THE ARCHIVES OF G ENTOFTE MUNICIPA LI TY CHILDREN IN A SCHOO L GAR DE N


S Ø R E N DA H L G A A R D

SØREN DAHLGAARD

SØREN DAHLGAARD

F. 1973, København, Danmark

B. 1973, Copenhagen

Bor og arbejder i København og Melbourne

Lives and works in Copenhagen and Melbourne

I samarbejde med Pernille Skov

In collaboration with Pernille Skov

F. 1975, Frederiksberg

B. 1975, Frederiksberg

Bor og arbejder i København

Lives and works in Copenhagen

Medborgerhaven er et længerevarende projekt, der

Civic Garden is an ongoing project, which strives

arbejder for at genetablere den tidligere køkkenha-

to reestablish the former kitchen garden and

ve og beplantning med produktive buske og frugt-

plantation of utility plants and fruit trees in

træer i Bernstorffsparken. Intentionen er at udvikle

Bernstorffsparken. The intention is to develop an

et inkluderende læringsforløb i Medborgerhaven i et

inclusive learning program in the civic garden, as

samarbejde mellem Bernstorffsparken og en række

collaboration between Bernstorffsparken and the

folkeskoler i Gentofte Kommune. I en bredere sam-

public schools in Gentofte. In a broader context, the

menhæng er forhåbningen at skabe et eksempel på

hope is to create an example of utilitarian plantation

nyttebeplantning i offentlige parker og haver som et

in public parks and gardens, as a viable alternative

aktuelt alternativ til prydsbeplantningen.

to the merely decorative garden.

Visionen for Medborgerhaven berører således

The vision for Civic Garden thus touches upon ques-

spørgsmål om (lokal) fødevareproduktion, men

tions of (local) food production, but also relates to

relateres i høj grad også til den læring, øgede livs-

the knowledge, the increased quality of life and the

kvalitet og det sociale fællesskab, der er forbundet

sense of community that arises from caring for the

med at passe planterne, følge deres vækst og høste

plants, following their growth and harvesting their

deres frugter.

crops.

Søren Dahlgaard har i samarbejde med Pernille

Søren Dahlgaard has, in collaboration with Pernille

Skov, medkurator på New Garden City, taget ini-

Skov, co-curator of New Garden City, taken the initi-

tiativ til udviklingen af Medborgerhaven. Til udstil-

ative towards the development of Civic Garden. For

lingen har Søren Dahlgaard og Pernille Skov pro-

the exhibition, Søren Dahlgaard and Pernille Skov

duceret en film baseret på interviews med leder

have created a film based on interviews with the

af Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte, Mette Henriksen

director from the Archives of Gentofte Municipality,

samt slotsgartner i Bernstorffsparken, Bjarne

Mette Henriksen, and

Nørgaard. Filmen beskriver traditionen for landbrug

ager of gardening in Bernstorffsparken. The film

GARDEN

og skolehaver i Gentofte Kommune, fra Bernstorffs

describes the tradition of agriculture and school

CITY

tid og frem til i dag, og udpeger visioner for, hvor-

gardens in Gentofte Municipality, from the time of

dan fremtidens Medborgerhave kan udfolde sig i

Bernstorff to the present day, and outlines visions

0 31

Bernstorffsparken.

for how the Civic Garden of the future may unfold in Bernstorffsparken.

Bjarne Nørgaard, man-

NEW


LIVSUDVIKING SHAVEN 201 3 LIFE DEVELOPMENT GARDEN, 201 3 VIDEO, 24 M I N .

LIVSUDVIKLING SHAVE N FOTO FRA WORKSHOP I HALDEN FÆ NG SLE T

LIFE DEVELOPMENT GAR D E N PHOTO FROM WO RKSHOP IN HALDEN PR I SO N


K E N N E T H BA L F E L T

K E N N E T H B A L F E LT

K E N N E T H B A L F E LT

F. 1966, Danmark

B. 1966, Copenhagen, Denmark

Bor og arbejder i Bjæverskov, Danmark

Lives and works in Bjæverskov, Denmark.

I 2009 blev Kenneth Balfelt inviteret til at lave en

In 2009, Kenneth Balfelt was invited to do a series

række processuelle kunstprojekter med indsatte i

of process based art projects in collaboration with

det nye Halden Fængsel i Norge. Resultatet af den

inmates of the new Halden Prison in Norway. The

længerevarende udviklingsproces, der involverede

result of this lengthy developmental process involv-

indsatte og ansatte i fængslet, blev blandt andet til

ing inmates and prison staff was, among other things,

Livsudviklingshaven.

LifeDevelopmentGarden.

Halden Fængsel åbnede d. 8. april 2010. Fra okto-

Halden Prison opened on April 8th, 2010. For four

ber 2010 og 4 måneder frem interviewede Balfelt

months, beginning in October 2010, Balfelt interviewed

næsten 50 indsatte for at definere karakteren af

nearly fifty inmates in order to define the character of

kunstprojekterne. Balfelt spurgte de indsatte: “Hvad

the art projects. Balfelt asked the inmates: “What do

kunne du tænke dig at få ud af opholdet i fængs-

you hope to gain from your time in prison?” During the

let?” De indsatte gav under samtalerne på flere for-

conversations, the inmates in expressed a great need

skellige måder udtryk for et stort behov for mere

for increased self-esteem and motivation. The approxi-

selvværd og motivation. Størstedelen af de ansatte

mately twenty staff members interviewed by Balfelt

Balfelt talte med, havde tilsvarende ønsker.

had similar wishes.

De følgende måneder holdt Balfelt en række møder

During the following months, Balfelt hosted a num-

og workshops med bl.a. de indsatte, fængselsledel-

ber of meetings and workshops, involving amongst

sen, en haveterapeut, landskabsarkitekter og gart-

others the inmates, prison management, a garden-

nere. I marts 2011 bliver Livsudviklingshaven ende-

ing therapist, landscape architects and gardeners. In

ligt godkendt af ledelsen i fængslet og anlæggelsen

March 2011, the prison management finally approved

går for alvor i gang.

LifeDevelopmentGarden and the making of the garden begun.

På New Garden City kan man opleve en film baseret på det omfattende arkiv af optagelser, Balfelt

In New Garden City, we show a film based on the

opbyggede som en dokumentation af processen

extensive archive of footage collected by Balfelt

NEW

omkring Livsudviklingshaven. Projektet udpeger nye

as documentation of the process surrounding

GARDEN

måder og tilgange til en anvendelse af haven som et

LifeDevelopmentGarden. The project points out new

CITY

dynamisk og transformativt element i et fængsels

ways and approaches to the use of the garden as a

rehabilitering af indsatte. Samtidig ligger haven i

dynamic and transformative element in the reha-

0 33

forlængelse af Balfelts virke som en kunstner, hvis

bilitation of inmates within a correctional facility.

praksis kendetegnes ved et stort personligt såvel

Simultaneously, the garden is an extension of Balfelt’s

som professionelt engagement i menneskets vilkår

work as an artist whose practice is characterized by a

i samfundet.

large personal as well as professional involvement in the human condition in the society.


EKSEMPEL PÅ ET INDENDØRS GØ R-DET-SE LV AQ UAPONIC SYSTEM FRA AKVAPONISK SELSKAB T I L DYRKNING AF PL AN T E R EXAMPLE OF AN INDOO R DO-IT-YOUR SE LF AQUAPONIC SYSTEM FROM AKVAPO NIC SOCIETY FO R GROW ING PL AN TS


NEW GARDEN CITY – FUTURE FOOD PRODUCTION WORKSHOP NEW

GARDEN

CITY

FUTURE

NEW

GARDEN

CITY

FUTURE

FOOD PRODUCTION WORKSHOP

FOOD PRODUCTION WORKSHOP

2-dages innovationsworkshop med forskere, kunstnere,

Two-day innovation workshop with researchers, artists,

designere og arkitekter.

designers and architects.

Tilrettelagt af Majken Overgaard & Malthe Martin Borch

Organized by Majken Overgaard & Malthe Martin Borch

Fødevarer i forstaden er temaet for denne inno-

The theme for this innovation workshop is how to

vationsworkshop, der har fokus på at videndele

create food production in the suburb. The workshop

og udvikle ny viden eller egentlige prototyper om,

will focus on sharing and developing new knowl-

hvordan vi kan producere fødevarer i forstaden.

edge or launch actual prototypes.

De seneste år har der været stor interesse for urban

In recent years urban farming, i.e. growing food in

farming – at dyrke fødevarer i byens rum. Årsagerne

the city, has been attracting a lot of attention. The

til dette er mange, blandt andet lysten til at se plan-

reason to this is manifold,, such as the desire to

ter gro, ønsket om renere fødevarer og behovet for

watch plants grow, the wish for clean and uncon-

at mindske ressourcer anvendt på at fragte fødeva-

taminated food products and the need to reduce

rer over store afstande. Der er meget at hente ved

the resources spent on the transportation of food

et øget fokus på fødevareproduktion tæt på forbru-

over long distances. There is a lot to be gained by

gerne. Det er dog vanskeligt at dyrke fødevarer i

an increased focus on food production in vicinity

urbane rum, primært på grund af pladsmangel. Der

of the consumers. However, it poses difficulties to

er ikke mulighed for at etablere et egentligt alter-

grow food in urban spaces, primarily because of

nativ til det moderne landbrug med den nuværende

the lack of space. Establishing a real alternative to

infrastruktur i byen, men forstæderne har et stort

modern agriculture is not an option with the current

potentiale. I Danmark og resten af verden lever

infrastructure in cities, but the suburbs have a large

store dele af befolkningen i forstæder med adgang

potential. In Denmark and the rest of the world,

til haver og kældre – mulige rum for fremtidig

large parts of the population are living in suburbs,

fødevareproduktion.

with access to gardens and basements – possible spaces for future food production.

Til workshoppen inviteres en række deltagere, der alle arbejder professionelt med planteavl, fødeva-

The participants, who have been invited to the

reproduktion, kunst, design, arkitektur og teknologi.

workshop, all work professionally with growing of

Målet er at samle kompetencer og give deltagerne

crops and plants, food production, art, design, archi-

mulighed for at tilegne sig viden om plante- og føde-

tecture and technology. The goal of the workshops

NEW

vareproduktion samt at udvikle det innovationspo-

is to gather expertise and provide the participants

GARDEN

tentiale, der er i spændet mellem kunst, teknologi

with the chance of acquiring knowledge about

CITY

og naturvidenskab. Formålet er at skabe grundlag

plant and food production as well as developing the

for nye interdisciplinære og visionære samarbejder,

potential for innovation existing in the cross sec-

0 35

der skal vise nye veje for fødevareproduktion i for-

tions of art, technology and natural science. The

staden. Indholdet og resultaterne af workshoppen

purpose of the project is to create a foundation for


EKSEMPEL PÅ ET INDENDØRS GØ R-DET-SE LV AQUAPONIC-SYSTEM FRA AKVAPONISK SELSKAB T I L DYRKNING AF PL ANT E R

EXAMPLE OF AN INDOO R DO-IT-YOURSELF AQ UAPONIC SYSTEM FROM AKVAPO NISK SELSKAB FO R GROW ING PL AN TS


NEW GARDEN CITY – FUTURE FOOD PRODUCTION WORKSHOP

formes gennem en brugerdrevet proces, og tager

new, interdisciplinary and visionary collaborations,

udgangspunkt i deltagernes idéer og kompetencer.

showing new possibilities for food production in

Både programmet og den videre proces udvikles og

the suburbs. The contents and the results of the

tilrettelægges således i tæt samarbejde med delta-

workshops is developed via a user-driven process,

gerne. Workshoppens proces præsenteres ved New

starting with the ideas and skills of the participants.

Garden Citys høstfest på GentofteNatten.

The program and the further process will thus be developed and arranged in close cooperation with

Workshoppen

tilrettelægges

af

partner

i

the participants. The workshop process will be pre-

Art+Innovation Hub, Majken Overgaard og Malthe

sented at the New Garden City Harvest Celebration

Martin Borch. Malthe Martin Borch er civilinge-

on September 27th on GentofteNatten.

niør i bioteknologi fra DTU, specialiseret i industriel mikrobiologi, algeteknologi og bioraffinering.

The workshop is organized by Majken Overgaard,

Derudover har han en master i interaktionsdesign

partner in Art+Innovation Hub, and Malthe Martin

fra Copenhagen Institute of Interaction Design,

Borch. Malthe Martin Borch is a civil engineer in

CIID. Han har det seneste år opbygget et commu-

biotechnology from the Technical University of

nity for indendørs plantedyrkning under navnet The

Denmark, specializing in industrial microbiology,

Indoor Farming Society.

algae technology and biorefining. He also holds a Master in Interaction Design from Copenhagen

Majken

kunsthistori-

Institute of Interaction Design and has established a

ker og arbejder i dag på Danmarks Teknologiske

Overgaard

er

uddannet

community for interior gardening called The Indoor

Universitet med udvikling af innovation, entrepre-

Farming Society. Majken Overgaard has an MA in

neurskab, finansiering og eksterne samarbejder.

Art Historian and works with development of innovation, entrepreneurship financing and external collaborations at the Technical University of Denmark.

NEW GARDEN CITY

0 37


DIALOG PROGRAM DIALOGUE PROGRAM

FERNISERING NEW GARDEN CITY

OPENING NEW GARDEN CITY

V E N U E : T R A N EU D ST IL L IN G E N , G E N TOFT E

VENUE: TRANEUDSTILLINGEN, GENTOFTE CENTRAL

HOV ED BI BLI OTE K LØR. D. 17. AU G U ST – KL . 14 - 17

LIBRARY SAT. 17 TH OF AUGUST – 14-17

1 # D E B AT O G W O R K S H O P :

1 # D E B AT E A N D W O R K S H O P :

BI O-HAC KING

BI O-HAC KING

O N S . D. 4 . S E PTE M BE R – KL . 17- 18.3 0

W ED. 4TH OF SEPTEMBER – 17 -18 . 30

V E N U E : G EN TO F TE H OVE D BIBL IOT E K

VENUE: GENTOFTE CENTRAL LIBRARY

Debat omkring begrebet bio-hacking i lyset af

Debate on the concept of bio-hacking in the light

vor tids landbrug, nytteplanter, dyrkningsmeto-

of contemporary agriculture, utility plants, farming

der og fødevareproduktion. Efterfulgt af work-

and food production. Followed by workshop on how

shop om hvordan man selv kan nemt kan blive

you can be a succesful indoor gardener.

indendørs-gartner. Debate and workshop are moderated by civil Debat og workshop modereres af civilingeniør

Engineer Malthe Borch Martin & art historian

Malthe Martin Borch & kunsthistoriker Majken

Majken Overgaard from Art + Innovation Hub.

Overgaard fra Art+Innovation Hub. 2# FOREDRAG: SEJERØ

2# TALK: SEJERØ FESTIVAL AND

FESTIVAL OG NÆNSOM

GENTLE FOOD PRODUCTION

FØDEVAREPRODUKTION

W ED. 11TH O F SEP. – 17 -18 . 30

O N S . D. 1 1 . S E P. – KL . 17- 18.3 0

ØREGAARDSSALEN, CENTRAL LIBRARY

Ø REGA A R D SSA LE N, G E N TOFT E H OVE D BIBL IOT E K

ENTRÉ 50 DKR.

E N TR É 5 0 K R .

– A PART OF HISTORIENS DAGE/GO LDEN DAYS

– D EL A F H I STO R I EN S DAG E /G OL D E N DAYS

Thomas Buhl-Wiggers and Kasper Lynge Jensen Thomas Buhl-Wiggers og Kasper Lynge Jensen har

has since 2010 hosted Sejerø Festival at the aban-

siden 2010 afholdt Sejerø Festivalen på det nedlag-

doned farm Marebjerggård on Sejerø. In 2013,

te landbrug Marebjerggård på Sejerø. I 2013 har de

they started collaborating with Anders Andersen

indledt samarbejde med Anders Andersen omkring

on the project Gentle Food Production. In the pro-

projektet Nænsom Fødevareproduktion. Her vil de

ject they will experiment with and work for the


eksperimentere med og arbejde for udbredelsen af

dissemination of biodynamic and organic food pro-

biodynamisk og økologisk fødevareproduktion samt

duction and resource-efficient design principles in

ressourcebesparende designprincipper inden for

agriculture on Sejerø.

landbruget på Sejerø. In the talk they will present their vision for a I foredraget præsenterer de deres visioner for et

community, where ecology, sustainability and art

samfund, hvor økologi, bæredygtighed og kunst er

are central parts of the good life.

centrale dele af det gode liv. 3# FOREDRAG: LEARNING SITE

3# TALK: LEARNING SITE ON

OM URBANT EJERSKAB

URBAN OWNER SHIP

O N S . D. 1 8 . S EP. – KL . 17- 18.3 0

W ED. 18 TH O F SEP. – 17 -18 . 30

V E N U E: G E N TO F T E H OVE D BIBL IOT E K

VENUE: GENTO FTE CENTRAL LIBRARY

Til New Garden City har Learning Site (Cecilia

For New Garden City Learning Site (Cecilia Wendt /

Wendt/SE og Rikke Luther/DK) skabt værket

SE and Rikke Luther DK/ GB) has created the work

Monumentet – et bistade i Øregård Park samt en

The Monument - a beehive placed in Øregård Park

såkaldt learning poster (læringsplanche) tilknyttet

as well as a so-called learning poster connected

bistadet. Værket beskæftiger sig med spørgsmålet

to the beehive. The work deals with issues about

om rettigheder til benyttelse af land i de urbane

the right to the use of land in suburban space as

rum samt hvilke produktions- og ejerskabsforhold

well as the production and ownership of food and

til fødevare og jorden, byggeriet afspejler i forsta-

land, commercial construction reflects in the sub-

den. Monumentet er samtidig også en hyldest til

urbs. The Monument is also an homage to the bee,

bien, uden hvilken jordens befolkning ikke ville være

without which the world‘s population would not be

i stand til at dyrke grønne fødevare på (mere eller

able to grow green food (more or less) naturally.

mindre) naturlig vis. I foredraget præsenterer og uddyber Learning Site deres værk til New Garden City.

In this lecture Learning Site presents and elabora-

NEW

tes their work to the New Garden City.

GARDEN CITY

0 39


HØSTFEST H A R V E S T C E L E B R AT I O N

4 # G E N T O F T E N AT T E N

4# GENTOFTE NIGHT

– HØSTFEST

– H A R V E S T C E L E B R AT I O N

F R E . D. 2 7. S E P. – KL . 17 – 21

FRI. D. 27 TH SEP. KL. 17 – 21

V E N U E: G E N TO F T E H OVE D BIBL IOT E K OG

VENUE: GENTO FTE CENTRAL LIBRARY AND

BER N STO R F FS PARKE N

BERNSTORFFSPARKEN

Vær med til en aften i kunstens, madens og lokalhi-

Join us for en evening in the name of harvest, art,

storiens tegn.

food and local history

K L. 1 6 . 0 0 - 1 6 . 1 5

MU SIC FOR VEG E TA BL ES

KL. 16. 00-16. 15

MUSIC FO R VEGETABLES

Koncert ved drivhuset i Bernstorffparkens

Concert at the Green House in Bernstorffsparken

Koncept: Søren Dahlsgaard

Concept: Søren Dahlsgaard

K L. 1 7. 0 0 - 1 8 . 0 0

KL. 17.00-18.00

OMVISN IN G I NE W GAR DE N CI T Y

GUIDED TOUR IN NEW GARDEN CITY

v. Aukje Lepoutre Ravn, Leder af Traneudstillingen

By Aukje Lepoutre ravn, director at Traneudstillingen

K L. 1 8 . 1 5 - 1 8 . 3 0

KL. 18 . 15-18 . 30

MUS I C FOR V EGE TABLES

MUSIC FO R VEGETABLES

Koncert ved Traneudstillingen

Concert at Traneudstillingen

Koncept: Søren Dahlsgaard

Concept: Søren Dahlsgaard

K L. 1 9 : 0 0 - 2 0 . 3 0

KL. 19: 00-20. 30

FÆL L ES MID DAG

DINING

Med lokale, biodynamiske råvarer og ”old school”

Dining with local, bio-dynamic ingrediens and old

tilberedning orkestreret af madpassionisterne

school food preparation orchestrated by Rødder

Rødder. Middagen instrueres af en toastmaster, der

(Roots). The dinner will be directed by a toastmaster,

vil bringe emner relevante for New Garden City op

who will bring up relevant themes from New Garden

NEW

til diskussion i middagsselskabet - bl.a. om land-

City as conversation as conversation starters. Topics

GARDEN

brug, økologi, lokalhistorie og fødevareproduktion.

as farming, food production, organic crops and local

CITY

Billet for 3-retters middag 175 kr.

history will occur as topics for discussion.

Bestil på www.gentofte.billetto.dk.

Ticket for a 3-course menu: 175 dkr.

0 41

Begrænsede pladser - 25 billetter til salg.

Order your ticket at www.gentofte.billetto.dk. Limited number of seats – 25 tickets for sale.

2 0 . 0 0 - 2 0 - 3 0 ( CA . ) PE RFORMA N CE V. L IN E S K Y WA LK E R K A R LST RÖM

20. 00-20-30 (CA. ) PERFORMANCE BY LINE SKYWALKER KARLSTRÖ M


WORKSHOP PROGRAM

1# WORKSHOP

1#

– FUTURE FOOD PRODUCTION

PRODUCTION

WORKSHOP

FUTURE

FOOD

Første del af 2-dages innovationsworkshop med

The first part of a two-day innovation workshop

inviterede

with invited researchers, artists, designers and

forskere,

kunstnere,

designere

og

arkitekter.

architects.

Tilrettelagt af Majken Overgaard & Malthe Martin Borch

Organized by Majken Overgaard & Malthe Borch Martin

Only open for invited participants

Only open for invited participants

2# WORKSHOP

2# WORKSHOP – FUTURE FOOD

– FUTURE FOOD PRODUCTION

PRODUCTION

Anden del af 2-dages innovationsworkshop med

The second part of a two-day innovation workshop

inviterede forskere, kunstnere, designere og arki-

with invited researchers, artists, designers and

tekter. Workshoppen er åben for ikke-deltagende

architects.

publikum

The workshop is open for non-participating

Tilrettelagt af Majken Overgaard og Malthe Martin

audience.

Borch

Organised by Majken Overgaard and Malthe Borch Martin

NEW GARDEN CITY

0 43


F O T O / I M AG E C R E D I T S

ROB CARTER

TROELS SANDEGAARD

SWEETNESS AND LIGHT, 2013

INSTALLATION VIEW

’CAMPORICIO’

FOTO: AUKJE LEPOUTRE RAVN

COURTESY OF THE ARTIST

COURTESY OF THE ARTIST AND TRANEUDSTILLINGEN

ROB CARTER SWEETNESS AND LIGHT, 2013

LEARNING SITE

MODEL AF ØREGÅRD PARKEN, DETALJE,/

MONUMENTET / THE MONUMENT, 2013

MODEL OF ØREGÅRD PARKEN, DETAIL

INSTALLATION VIEW

FOTO: AUKJE LEPOUTRE RAVN

FOTO: AUKJE LEPOUTRE RAVN

COURTESY OF THE ARTIST AND

COURTESY OF THE ARTIST AND

TRANEUDSTILLINGEN

TRANEUDSTILLINGEN

JETTE ELLGAARD

LEARNING SITE

DE EVIGE JAGTMARKER / THE ETERNAL HUNTING

MONUMENTET / THE MONUMENT, 2013

GROUNDS, 2009

LEARNING POSTER

COURTESY OF THE ARTIST

COURTESY OF THE ARTISTS

JETTE ELLGAARD

SØREN DAHLGAARD

WEST COAST, 2009

MEDBORGERHAVEN / CIVIC GARDEN, 2013

COURTESY OF THE ARTIST

VIDEO STILL COURTESY OF THE ARTISTS

EMIL WESTMAN HERTZ DET NYE ANSIGT / THE NEW FACE, 2013

SØREN DAHLGAARD

INSTALLATION VIEW

MEDBORGERHAVEN / CIVIC GARDEN, 2013

FOTO: AUKJE LEPOUTRE RAVN

STILL GENTOFTE-FILMEN 1928

COURTESY OF THE ARTIST AND

COURTESY LOKALHISTORISK ARKIV GENTOFTE /

TRANEUDSTILLINGEN

ARCHIVES OF GENTOFTE MUNICIPALITY

ALLAN OTTE

KENNETH BALFELT

VERTIKAL LANDSKAB – VERDENS NAVLE /

LIVSUDVIKLINGSHAVEN / LIFE DEVELOPMENT

VERTICAL LANDSCAPE – THE HUB OF THE

GARDEN, 2013

UNIVERSE, 2012

VIDEO STILL

COURTESY OF THE ARTIST

COURTESY OF THE ARTIST


KENNETH BALFELT LIVSUDVIKLINGSHAVEN / LIFE DEVELOPMENT GARDEN, 2013 FOTO: KENNETH BALFELT COURTESY OF THE ARTIST KORT OVER BERNSTORFFS UDSTYKNING 1770 / MAP OF BERNSTORFF’S MAP DIVISION 1770 COURTESY LOKALHISTORISK ARKIV GENTOFTE / ARCHIVES OF GENTOFTE MUNICIPALITY FUTURE FOOD PRODUCTION WORKSHOP: PHOTO: MARTIN MALTHE BORCH

NEW GARDEN CITY

0 45

New Garden City  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you