Page 1

RAČUNOVODSTVO · PLAČE · DAVČNO SVETOVANJE · FRANŠIZA · MOBILNA PISARNA ACCOUNTING · PAYROLL · TAX SERVICES · FRANCHISE · MOBILE OFFICE


Kontakti/Contacts Slovenija

Srbija

Unija računovodska hiša d.d. Tržaška cesta 515 1351 Brezovica pri Ljubljani T +386 1 360 20 00 G +386 3 060 30 01 F +386 1 360 20 40 E info@unija.si W www.unija.si

UNIJA raćunovodstvena kuća BG d.o.o. Bulevar Mihaila Pupina 165G 11070 Novi Beograd T +381 11 312 12 82 F +381 11 312 07 43 E info@unijabg.rs W www.unijabg.rs

UNIJA računovodska hiša d.d. PE Škofja Loka Kapucinski trg 11 T +386 4 506 04 00 F +386 4 512 43 63 E info@unija.si

Hrvaška

Franšizna enota Unija Unifakt d.o.o. Šmarska cesta 7a 6000 Koper T +386 5 625 11 11 F +386 5 625 11 12 E unifakt@unija.si

Avstrija Unija Gmbh Franz-Josefs-Kai 53/10 A-1010 Wien/Vienna T +386 1 360 20 00 F +386 1 360 20 40 E info@unija.si

UNIJA računovodstvena kuća d.o.o. Radnička cesta 39 10000 Zagreb, Hrvatska T + 385 1 6446 690 F + 385 1 6446 692 E info@unijazg.hr W www.unijazg.hr

Bosna in Hercegovina Unija računovodstvena kuća d.o.o. Sarajevo H. Krešeljakovića 18/II 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina T +387 33 222 172 F +387 33 210 167 E info@unijasa.ba W www.unijasa.ba


IFA - International Fiscal Association AITC - Association of International Tax Conslutants CD - Code Diplomatique in Consulaire


Znanje in zaupanje sta naši temeljni vrednoti Z namenom doseganja najvišjih standardov opravljenih storitev, ki temeljijo na visokih strokovnih sposobnostih, smo v letu 2003 pričeli z združevanjem samostojnih računovodskih servisov tako v Sloveniji, kot v drugih državah bivše Jugoslavije. S stalnim vlaganjem v strokovno izobraževanje vseh zaposlenih in z razvojem naprednih načinov poslovanja je doseganje najvišjih standardov danes za nas nekaj samoumevnega, znanje pa ena izmed temeljnih vrednot UNIJE. Naši naročniki so gospodarske družbe vseh velikosti, samostojni podjetniki, zavodi, društva in druge neprofitne organizacije z zelo različnimi dejavnostmi, in vendar z zelo podobnimi potrebami. Vsi potrebujejo zaupanja vrednega partnerja, ki spremlja in usmerja njihovo poslovanje, da je le-to skladno z zakonodajo ter hkrati ekonomično. Z vlaganjem v razvoj naprednih tehnoloških rešitev postavljamo nove mejnike v računovodski dejavnosti, vse s ciljem racionalizacije operativnega poslovanja naših naročnikov. Da lahko naročnikom nudimo vsestransko podporo pri poslovanju, torej več kot le zadovoljevanje zakonskim potrebam, pa je potrebno obojestransko zaupanje. Certifikati, nagrade in naziv najboljšega računovodskega servisa v Sloveniji, pridobljeni s strani strokovnih komisij že vrsto let zapored, pomenijo potrditev, da smo na pravi poti. Dolgoročna gospodarska rast naših naročnikov ter osebna rast in družbeno odgovorno ravnanje vseh nas, je naše poslanstvo.


Knowledge and trust are our core values

Miran Pikovnik, predsednik upravnega odbora President of management Board and CEO

Striving to achieve the highest standards of professional services based on professional competence the UNIJA begun merging independent accounting firms in Slovenia and other countries of the former Yugoslavia in 2003. Today our clients include companies of all sizes, independent contractors, institutions, societies and other non profit organizations with various spheres of activities and yet joined in ther common need for quality accounting services. They all seek to rely on a trustworthy partner that follows closely their business and offers guidance aimed at achieving a regulatory compliant and economic operations. Through investments into advanced technological solutions, as well as the continued education of our employees, we have developed advanced business approaches and are seting new accounting standards aimed at rationalising the workflow and business costs of our clients. Supporting our clients beyond their basic need for accurate and legally compliant accounting services requires a relationship based of mutual trust. And trust is the very core value of UNIJA upon which we build our long term success. Various certificates, awards and recognition of the professional peer community for being the best accounting firm in Slovenia are proof that we are on the right track. The long term economic growth of our clients as well as our own personal growth and our commitment to social responsibility form the bulk of our mission.


Naše storitve

Our services

• RAČUNOVODSTVO

• ACCOUNTING

• DAVČNO SVETOVANJE

• TAX CONSULTANCY

• OBRAČUN PLAČ

• PAYROLL

• MOBILNA PISARNA

• MOBILE OFFICE

• FRANŠIZA

• FRANCHISE


Računamo z znanjem Counting with knowledge

Glede na velikost našega poslovanja smo bili pred nujno od-

Considering the size of our business we were faced with a

ločitvijo za zamenjavo računovodskega servisa. Iskali smo ka-

vital decision of changing our accountants. We were looking

kovostnega in zanesljivega partnerja, ki tudi s tehnološkega vi-

for a quality and reliable partner who could also meet our

dika lahko sledi našim zahtevam. To smo našli v računovodski

demands from a technological point of view. We found one

hiši UNIJA, kjer so poročila ažurna, natančna, hitro dostopna

in accounting company UNIJA, where reports are up to date,

in jasna. S pomočjo njihovega sistema za brezpapirno poslo-

accurate, quickly accessible and clear. With the help of their

vanje e-računovodstvo dnevno zagotavljamo vso potrebno

e-Accounting system for paperless operations, we provide all

dokumentacijo, ki se dnevno evidentira in stanje našega po-

necessary documentation which is recorded daily, while the

slovanja je v vsakem trenutku na razpolago.

status of our operations is available at any given moment.

Tihomir Krstic, direktor

Tihomir Krstic, Managing Director

Optika Clarus -Planeta d.o.o.

Optika Clarus - Planeta d.o.o.


Računovodstvo

Accounting

Računovodska funkcija združuje vrsto informacijskih dejavnosti v organizaciji, ki zbirajo, urejajo, obdelujejo, prikazujejo in arhivirajo podatke ter prikazujejo in arhivirajo informacije o preteklih in prihodnjih pojavih po posebnih metodah – računovodskih načelih in računovodskih standardih. Računovodstvo je usmerjeno predvsem v računovodsko informiranje in poročanje. Poslovanje organizacije spremljata tako knjigovodstvo kot računovodsko predračunavanje. Presojanje poslovanja organizacije pa spremljata računovodsko nadziranje in analiziranje – proučevanje. Računovodske storitve zajemajo ažurno obdelovanje podatkov in posredovanje aktualnih informacij v rokih, ki omogočajo pravočasne finančne in poslovne odločitve pri načrtovanju, pripravljanju izvajanju in nadziranju.

At Unija, we realize that companies today need more than just professional accountants who keep record of their business transactions. Today, an accountant also guides and advises on business operations, supporting the key decision-makers in the company with his/her experiences and know-how. That is why accountants at Unija are not only in charge of book-keeping and administration, but are also involved in problem analyses and problem solving, expert consulting with regard to business processes to individual companies we provide our services for. In that, we strive to do our job responsibly and professionally, taking into account, however, that in our job we must always rely on our personal approach to each individual client. We believe that to be the reason why our clients have stayed with us for many years.

• • • • • • • •

• • • • • • • • • •

Administrativne storitve Vodenje glavne knjige Vodenje pomožnih knjig Knjigovodstvo plač Računovodski izkazi Druga poročila Davčne knjige in obračuni Računovodski nadzor

Administrative services. Keeping a general ledger. Keeping auxiliary books. Tax accounting. Salary accounting. Financial accounting. Accounts. Other reports. Tax calculations. Accounting and Tax Control.


Kakovostne in celovite storitve ter davčna varnost Quality and complete services and tax security

O kakovostno opravljenih računovodskih storitvah in sve-

The best way to make sure that accounting services and

tovanju se najbolje prepričaš ob inšpekcijskem pregledu

counselling are excellent is a tax inspection. Our company

davčnega organa. V zadnjem obdobju smo v naši družbi

has recently completed two such inspections successfully

uspešno - brez pripomb zaključili dva tovrstna pregleda, za

– without complaints, which is also thanks to Unija

kar gre zasluga tudi računovodski hiši Unija. Strokovna, na-

Accounting House. An expert, meticulous and trustworthy

tančna in zaupanja vredna računovodska hiša.

accounting house.

Josef Rutar, direktor

Josef Rutar, Director

Rutar marketing, d.o.o.

Rutar marketing, d.o.o.


Davčno svetovanje

Tax consultancy

Zaposleni na oddelku za davčno svetovanje imamo široko znanje o slovenski davčni zakonodaji, vključno s poznavanjem računovodskih in statusnih predpisov. Ponašamo se z bogatimi izkušnjami na področju svetovanja slovenskim in mednarodnim gospodarskim subjektom ter tudi fizičnim osebam. V letu 2013 je Unija postala članica mednarodne davčno-svetovalne organizacije AITC.

Our staff in the tax consultancy department is well acquainted with the Slovenian tax legislation and with accounting and statutory norms and standards. We also have rich experience in consulting Slovenian and international businesses as well as natural persons. In 2013, Unija became a member of the Association of International Tax Consultants

Ponujamo vam naslednje storitve: • Priprava mnenj o obdavčitvi z davkom na dodano vrednost, davkom od dohodkov pravnih oseb, dohodnino in drugimi davki • Osebna svetovanja na temo obdavčitve fizičnih in pravnih oseb (tudi povezano z mednarodno obdavčitvijo) • Priprava izvedenskih mnenj • Preventivni davčni pregledi: - preverimo pravilnost in zakonitost izvajanja davčne zakonodaje v vaših poslovnih knjigah ter v računovodskih in davčnih poročilih - pripravimo poročilo o odkritih napakah oziroma davčnih tveganjih - priporočimo ukrepe za odpravo ugotovljenih napak - pripravimo vas na obisk davčnih inšpektorjev • Oblikovanje politike transfernih cen in/ali priprava ustrezne dokumentacije o transfernih cenah • Pomoč pri postopkih združitev, pripojitev in delitev gospodarskih družb • Pomoč pri preoblikovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v kapitalsko gospodarsko družbo in prenosih dejavnosti pri zasebnikih • Pomoč pri prenosu dejavnosti samostojnega podjetnika na drugega podjetnika • Zastopanje strank v davčno - inšpekcijskih pregledih (kot pooblaščenci ali kot svetovalci).

We provide the following services: • drafting opinions on VAT taxation, corporate income taxation, personal income taxation and other taxes, • personal consulting regarding taxation of natural and legal persons (including international taxation schemes), • drafting of expert opinions, • preventive tax reviews: - regarding the accuracy and legality in implementation of tax legislation in clients’ business records and accounting and tax statements, - r eporting on discovered errors or tax-related risks, - recommending corrective measures to fix these errors, -p  reparation for the visit by the tax inspectors, • definition of the transfer pricing policy and/or drafting of the relevant transfer pricing documents, • assistance in mergers, acquisitions and divisions of companies, • assistance in the conversion of a sole trader into a capital company and in transferring activities for private undertakings, • assistance in transferring activities from a sole trader to another undertaking, • representing clients in tax inspections (as proxies or as consultants).


Za vaše najboljše odločitve For your best decisions

V inštitutu za javno upravo kot raziskovalno-svetovalnem

At the Institute of public administration as an institution

zavodu se zelo dobro zavedamo pomena outsorsinga; de-

of research and consulting we are very well aware of the

laj tisto in samo tisto, kar najbolje znaš, drugo pa prepusti

meaning of the term outsorcing;

za to usposobljenim izvajalcem. V našem primeru to drži in

only what you can do best and leave the rest to qualified

rezultati sodelovanja z Unijo so zelo uspešni. Strokovnost

contractors. This is true in our case and the results of

zaposlenih, odlična odzivnost in visok nivo davčne varnosti

cooperation with Unija are very successful. Proficiency of

so lastnosti, ki jih pripisujemo naši računovodski hiši.

employees, excellent responsiveness and a high degreee

do what you can and

of fiscal security are characteristics that we attribute to our accounting house. dr. Rajko Pirnat, direktor Inštituta

dr. Rajko Pirnat, Director of the Institute

inštitut za javno upravo pri PF

Institute of public administration at the Faculty of law


Plače

Payroll services

Osnove za obračun plač in drugih izplačil fizičnim osebam so v veliki meri povezane z delovno in civilno pravno in zakonodajo. To je področje, ki je za večino računovodij povsem novo, neznano. V Uniji imamo zato obračun plač in drugih izplačil fizičnim osebam ločen od ostalih računovodskih in davčnih opravil. Našim strankam znamo svetovati tudi na področju delovnih razmerjih, včasih s pomočjo zunanjih odvetnikov, če je to potrebno. • Obračun plač in drugih izplačil • Kadrovske evidence • Priprava internih delovno pravnih aktov podjetja • Priprava izvedbenih aktov ter drugo kadrovsko svetovanje in pomoč • Predlogi kadrovskih postopkov • Kadrovske novosti • Vodenje personalnih map

The bases for calculating payrolls and other benefits to natural persons largely depend on labour and civil law and legislation. At Unija, services for calculations of payrolls and other payments for natural persons are performed separately. We also offer counselling on employment relationships, whereby we employ, when necessary, the services of outside legal professionals. • • • •

Calculation of payrolls and other benefits Personnel records Drawing-up of a company's internal labour acts Drawing-up of implementing acts and other personnel consultation and assistance • Personnel procedure proposals • Personnel developments • Keeping personal folders


Znanje. Kakovost. Uspeh. Knowledge. Quality. Sucess.

Kot sodobno in dinamično podjetje, ki si zastavlja visoke ci-

As a modern and dynamic company, which sets itself high

lje in standarde, želimo, da je naše poslovanje na vseh rav-

goals and standards, we wish to lead our business expertly

neh strokovno. Na podlagi te vizije izbiramo tudi partnerje,

in any given field. Based on this vision we choose our

s katerimi želimo graditi dolgoročen in zaupljiv odnos. Prav

partners with a view to building a long-term and trusting

zato smo področje računovodstva in davčnega svetovanja

relationship. For this reason we have put our accounting and

zaupali računovodski hiši Unija, ki nam s svojim strokovnim

tax consultancy in the hands of accounting house Unija, who

kadrom in sodobnimi IT - rešitvami nudi celovito podporo

can provide us with comprehensive support in Croatia with

na Hrvaškem. S pomočjo Unije lahko sedaj na enem me-

the help of their expert personnel and modern IT solutions.

stu nadziramo poslovanje na celotnem hrvaškem trgu, kar

Unija enables us to manage our business on the Croatian

nam bistveno olajša pravilno usmerjanje našega poslova-

market all in one spot, which makes the correct management

nja. Prepričali so nas z odzivnostjo, ažurnimi informacijami

of our company a great deal easier. They have convinced

in osebnim pristopom, ki ga nadvse cenimo.

us with their responsiveness, up-to-date information and a personal approach, which we value immensely.

Andrej Podgoršek, direktor VITAPUR d.o.o.

Andrej Podgoršek, director VITAPUR d.o.o.


Unijina mobilna pisarna

Unija's mobile office

Unijina mobilna pisarna omogoča, da opravite poslovna opravila brez, da bi si za njih morali vedno posebej vzeti čas. Opravite jih namreč lahko medtem, ko čakate na sestanek, na dopustu ali ob skodelici kave, saj lahko ta opravila uredite preko mobilnega telefona, dlančnika ali prenosnega računalnika – kjerkoli, kadarkoli!

Unija's mobile office enables you to do business without having to carefully schedule every activity in advance. Do business while waiting for a meeting, on holiday, or while having a cup of coffee. Simply do it on your mobile phone, tablet or laptop – anywhere, anytime.

Prednosti uporabe Unijine mobilne pisarne pred klasičnim poslovanjem: • Cenejše računovodstvo; • Tekoči dnevni podatki o stanju v podjetju; • Enostavno izdajanje računov in vodenje potnih nalogov; • Vsi dokumenti varni in dostopni na enem mestu 24/7; Biti konkurenčen pomeni biti na voljo kjerkoli in kadarkoli. Čas je postal izjemno dragocena in pogosto redka dobrina, kar velja še toliko bolj za mikro podjetja in samostojne podjetnike. Zato je Unijina mobilna pisarna idealno orodje, ki uredi poslovanje na pregleden in nadvse zanesljiv način.

Advantages of Unija's mobile office over traditional accounting practices: • cheaper accounting, • current daily data on the state of the company, • simple issuing of invoices and travel orders, • all documents safe and available to you all in one spot 24/7. To be viable means to be available at any given place at any given time. Time has become an extremely precious and rare commodity, which is even more true of micro companies and private entrepreneurs. That is why Unija's mobile office is the perfect resource to manage business operations in a clear and utterly reliable manner.


Postanite del uspešne zgodbe Become a part of a famours story

Povod za to, da sem se dvajsetimi leti odločila za samostoj-

A trigger for my decision to follow my independent path in my

no pot, je bilo moje trdno prepričanje, da se da`stvari delati

twenties was my solid belief that things can be done in a better

bolje, na drugačen način in v drugačnih odnosih In to kljub

way, in a different way and with different relationships. Even

temu, da se mi je ravno takrat ponudila priložnost zaposlitve

despite the new employment opportunity that I was offert at

na takratnem SDK – ju. Želja, izziv in pogum so bili večji

the then SDK. A desire, challenge and courage were bigger

od doživljenjsko zagotovljene plače, ki jo je v tistih časih

than the lifelong wage, which was at the time assured by the

pomenila državna služba. Ker ste sami podjetniki, veste,

national service. Because you are businessmen yourselves

koliko truda in časa, nenehnega izobraževanja in izpopol-

you know, how much effort and time, unstoppable education

njevanja, prilagajanja, iskanja izboljšav in sprejemanja od-

and improvement, adjustment, searching for enhancements

ločitev je potrebnih pri delu. Vse to je samostojnost. Časi

and decision making it takes when working. This all is

individualizma so mimo – med drugim prav zaradi tega, ker

independence. Times of individualism have passed –

dogodki in storitve postajajo vse kompleksnejši. Zato da-

among other things just because events and services are

nes vidim prihodnost v sodelovanju in povezovanju. Od

becoming more and more complex. That is why today I see

tu odločitev, da z Unijo stopimo na skupno pot. Verjamem,

the future in cooperation and integrarion. This is where

da smo s tem korakom, s franšizo, odprli novo poglavje

my decision to walk the same path with Unija derives from. I

v sodelovanju slovenskih podjetij na področju storitev,

believe that with this step, with the franchise, we opened

posebej računovodskih.

a new chapter in cooperation of Slovene firms in the field of services, especially accounting services.

Dokazujemo, da smo skupaj močnejši! We prove that together we are stronger! Nataša Novak Loredan

Nataša Novak Loredan

Unifakt d.o.o. – franšizna enota Unija

Unifakt d.o.o. – Franchise unit Unija


Franšiza Unija

Franchise Unija

Unija je s 1. oktobrom 2013 postala prva računovodska franšiza v Adriatic regiji, ki posluje v skladu s standardi in priporočili Evropske franšizne federacije. Uniji se je v letih delovanja uspelo na trgu pozicionirati kot močna blagovna znamka, ki jo odlikujejo visoko kakovostne in napredne računovodske storitve ter visoka stopnja zadovoljstva in zaupanja, tako pri strankah kot tudi v strokovni javnosti. Bogato znanje in izkušnje bo Unija kot franšiza odslej prenašala svoje franšize v namenom doseganja najvišjih standardov opravljenih storitev slehernega franšizija in ohranjanja ugleda skupne blagovne znamke. Franšizijem v mreži bo Unija nudila vsestransko podporo in jim pomagala postati visoko kakovosten, ugleden, strankam in zaposlenim prijazen računovodski servis, ki se bo lahko kmalu postavil ob bok najboljšim. Biti franšiza Unije namreč pomeni delati zase, a ne biti prepuščen samemu sebi! Tudi kot franšiza bo Unija nadaljevala s skrbno premišljeno in napredno vizijo poslovanja in družbeno odgovornim ravnanjem ter se še naprej trudila v smeri zagotavljanja ugleda in dolgoročnega uspeha družbi in njenim franšiznim enotam.

With October 1, 2013 Unija has become the first accounting franchise in the Adriatic region that operates in accordance with standards and recommendations of the European franchise federation. In the years of functioning Unija has succeeded in positioning itself as a strong trademark with a virtue of a high quality and progressive accounting services and high degree of contentment and trust with customers as well as with the professional public. . From now on Unija as a franchise will expand its rich knowledge and experience upon its franchises with the purpose of achieving the highest standards of performed services of any single franchisee and preserving of reputation of the common trademark. Unija will offer a comprehensive support to franchisees in the network and will assist them in building a high quality, respectable accounting service which is friendly to the customers as well as to employees and which will soon stand by the side of the best. Being a franchise of Unija namely means working for oneself, but not being left to oneself! Unija as a franchise will continue with a carefully thought and advanced vision of business operations and socialy responsible management and will further endeavor in providing of reputation and a long term success of the company and its franchise units.


Zakaj izbrati nas? Oseben pristop Pri nas so vse stranke enako pomembne, kar pomeni, da se tako z majhnimi kot tudi z velikimi ukvarjamo na isti način, enako zavzeto in z enako skrbnostjo. Za vas smo vedno na voljo, ko nas potrebujete – pravočasne in učinkovite rešitve vam predstavimo še preden vi zaznate problem

Z nami boste varni Visoka stopnja davčne varnosti naročnikov je naše osnovno vodilo. Zagotavljamo jo s strokovnim svetovanjem, ki temelji na rednem spremljanju poslovanja naročnika in zakonodaje ter usklajevanju različnih interesov deležnikov poslovnega okolja.

Mobilna pisarna Prilagajamo se vašemu načinu poslovanja in življenja. Mobilna pisarna vam omogoča popolnoma brezpapiren prenos dokumentov in aktualen pregled odprtih obveznosti in terjatev. Arhiv vse vaše dokumentacije je varno shranjen in vam vedno dostopen »on line«.

Mednarodna prisotnost Svojim strankam z aktivno prisotnostjo v mednarodnem prostoru – v Avstriji, Srbiji, na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini, omogočamo, da imajo vse informacije za vse regije, na katerih delujejo, na enem mestu.

Visoka strokovnost Visoka strokovnost je temeljni dejavnik, ki vpliva na izbor računovodskega servisa in tudi na zaupanje naročnikov. Sodelavci UNIJE svojo strokovnost potrjujejo tako s svojo formalno izobrazbo kot tudi s stalnim strokovnim izobraževanjem. Preko 100 ur letnega usposabljanja krepko presega evropsko povprečje, ki se giblje med 30 in 40 ur. Zavedamo se, da lahko le z usposobljenim strokovnim kadrom postavljamo in vzdržujemo zastavljene visoke strokovne standarde.

Cetifikati in priznanja Unija je bila tri leta zapored s strani Zbornice računovodskih servisov pri GZS izbrana za naj računovodski servis v kategoriji veliki, kar je veliko priznanje stroke. Poleg tega pa je večkratni prejemnik nazivov Top 10 izobraževalec.

Inštitut za računovodstvo – Izobražujemo najboljše Unija je ustanovitelj Inštituta za računovodstvo, ki je v širši strokovni javnosti v osmih letih delovanja postal priznan kot eden boljših organizatorjev izobraževanj s področja računovodstva, davkov in ostalih povezanih področij.


Why choose us? High professional competence All our clients are equally important to us, which means that we treat all clients, whether they be big or small, in the same way, with passion and care. We are at your disposal whenever you need us. We offer timely and effective solutions even before you notice that there might be an issue to deal with.

International presence Unija’s active presence in Austria, Serbia, Croatia and Bosnia and Herzegovina, provides our clients with comprehensive information on all the regions they do business in, all in one spot.

High professional competence A high level of expertise is the main factor which influences a client’s choice of accounting services and also affects their trust. The staff at UNIJA affirm their expertise with their formal education as well as by engaging in continual professional training. Over 100 hours of annual training greatly exceeds the European average (between 30 and 40 hours). We believe that only an educated and professional staff can set and maintain high professional standards.

Security Ensuring a high level of tax safety for our clients is our basic principle. We provide it with professional counselling, which is based on a regular assessment of the client’s business, a thorough knowledge of the legislation, and on the coordination of the diverse interests of those involved in the business environment.

Mobile office We adapt our services to your lifestyle and your very own way of doing business. The mobile office provides an entirely paper-free transfer of documents and a current overview of open obligations and debts. All your documentation is archived safely and is always accessible to you online.

Certificates and Acknowledgements Three times in a row, Unija has been selected as the best provider of accounting services among big accounting firms by the Chamber of Accounting Services at the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, which is a huge acknowledgment granted to us by our professional peers. The company is also a multiple recipient of the title “Top 10 Educator”.

The Institute of Accounting – We train the Best Unija is the founder of the Institute of Accounting. In the eight years of its operation, it has become renown as the best provider of training in the fields of accounting, taxes, and other similar areas.


5 držav 1 računovodja 5 countries 1 accountant Dunaj Ljubljana Zagreb Beograd Sarajevo

Med širjenjem poslovanja čez meje Slovenije, na trge nek-

During our expansion outside Slovenia to other markets of

danje Jugoslavije, smo bili večkrat postavljeni pred dilemo,

the former Yugoslavia, we often faced the dilemma of how

kako urediti administracijo in računovodstvo, da bomo imeli

to organize our administrative and accounting service so as

prave, ažurne in točne informacije o poslovanju. Ker dol-

to always have accurate, up-to-date and concise business

go nismo našli verodostojnega partnerja, ki bi nam lahko

information. After a long quest for a reliable partner who could

ponudil celovito storitev administracije in računovodstva na

provide integrated administrative and accounting services

enem mestu, smo po priporočilu izbrali računovodsko hišo.

all at once, we were advised to go with Računovodska hiša

Unija, ki nam nudi vodenje računovodstva v skladu z do-

Unija, who can provide accounting services in accordance

mačo zakonodajo in spremljanje poslovanja neposredno iz

with local legislation and allows us to have direct insight

Slovenije. Ker smo administracijo in vodenje računovodstva

into our business records right here from Slovenia. Having

prepustili Uniji, se spet lahko nemoteno posvečamo svoji

trusted the administrative and accounting matters to Unija,

primarni dejavnosti.

we can now focus on our primary commercial activity again.

Anuša Štepic, finančna direktorica

Anuša Štepic, Finance Director

SCANIA EAR BU

SCANIA EAR BU


Mednarodna prisotnost

International presence

Unija lahko podjetjem, ki delujejo v mednarodnem prostoru ponudi celovito računovodsko storitev na enem mestu. Trenutno smo navzoči v štirih državah: v Avstriji, Srbiji, Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem. Prepustite nam vodenje poslovnih knjig in poskrbeli bomo, da bodo te vodene v skladu z lokalno zakonodajo. Redno vas bomo obveščali o poslovanju vašega podjetja in vam svetovali s področja računovodstva in davkov. Obračun plač, vodenje kadrovskih evidenc in ostale kadrovske storitve so prav tako lahko naša skrb in zagotavljamo vam, da bodo v skladu z vašimi pričakovanji in veljavnimi predpisi, poskrbeli pa bomo seveda tudi za pravočasno in pravilno poročanje državnim institucijam. Zagotovite si stalen vpogled v poslovne knjige svojega podjetja kjerkoli, kadarkoli. Preko Unijine mobilne pisarne boste lahko potrjevali verodostojnost prejetih računov in pregledovali vso poslovno dokumentacijo iz našega e-arhiva.

Unija can provide complete accounting services for companies in the region. We are currently present in four countries: Austria, Serbia, Croatia and Bosnia and Hercegovina. Trust us to keep your business records in accordance with the applicable local legislation. We will keep you up to date on your company’s business activities and provide guidance in the accountancy and tax areas. We will also take care of keeping personnel records and of other personnel-related services, and we can assure you that we will do this in line with your expectations and applicable rules. Naturally, this includes on time and diligent reporting to the relevant state institutions. Our Mobile office services allow you to confirm the veracity of incoming invoices and browse through all the business documents in our e-archive.

Zagotovili vam bomo: • kakovostno opravljanje računovodenja na posameznem trgu v skladu z lokalno zakonodajo • vodenje in nadzor nad vsemi dokumenti v regiji na enem mestu • enega skrbnika za vse trge v celotni regiji • redni nadzor poslovanja za vse družbe neposredno iz Slovenije • računovodsko, kadrovsko in davčno svetovanje v skladu z lokalno zakonodajo • primerjavo lokalnih zakonodaj • preventivne davčne preglede in notranjo revizijo poslovanja tako posameznega podjetja kot skupine podjetij

We will provide: • quality accountancy in any given market in compliance with the local legislation, • one-stop management and control of all documents in the region, • one administrator for all the markets in the relevant region, • regular control over all business activities for all companies directly from Slovenia, • accounting, personnel and tax consultancy in accordance with local legislation, • comparison of local laws for the entire region, • preventive tax reviews and internal audits for individual companies as well as for groups of companies


Združeni v znanju

United in Knowledge

Kompetenčni center za razvoj kadrov v računovodski dejavnosti

Competence Centre for Human Resources’ Development in Accounting

Leta 2011 je Unija kot nosilec projekta skupaj s partnerji, ki delujemo v okviru računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčnega svetovanja, začela izvajati operacije za vzpostavitev in delovanje Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v računovodski dejavnosti. Skupni interes partnerstva je sistematičen pristop k povečevanju usposobljenosti zaposlenih, razvoju kadrov, prenosu dobrih poslovnih praks in znanj med partnerji, dvigu kakovosti opravljenih storitev, povečanju zadovoljstva naročnikov ter s tem tudi konkurenčnosti podjetij in zaposlenih. Operacijo pod geslom »Združeni v znanju«deloma financira Evropska unija. Glavni namen projekta je sodelovanje med sorodnimi podjetji v panogi, oblikovanje kompetenčnih modelov ter vzpostavitev sistematičnega razvoja kadrov. Glavni cilji projekta so: • večja prilagodljivost, učinkovitost in konkurenčnost podjetij in zaposlenih v računovodski dejavnosti, • izboljševanje usposobljenosti in temeljnih veščin ter zmanjševanje primanjkljajev kompetenc zaposlenih v računovodski dejavnosti, • boljša kakovost opravljenih storitev, • večja prepoznavnost in ugled računovodske dejavnosti. V okviru projekta uvajamo pet modelov kompetenc za delovna mesta obračunovalec plač, knjigovodja, računovodja, vodja računovodskega servisa in davčni svetovalec.

In 2011, as project leader and together with partners active in the field of accounting, bookkeeping, auditing, and tax consultancy services, Unija launched operations necessary to establish the Competence Centre for Human Resources in Accounting. The common interest of the partnership is to systematically improve the professional expertise of employees, aim towards systematic human resource development, exchange good business practices and knowledge, improve the quality of services on offer, and attain greater client satisfaction as well as a greater competitiveness of companies and employees. The project is partially financed by the European Union, under the motto »United in knowledge«. Its main objective is to develop a partnership among related companies in the field, shape competence models and establish systematic human resource development. The main objectives of the project are: • to achieve greater flexibility, efficiency and competitiveness of companies and employees in accounting, • to improve training and basic skills and diminish the shortage in competence of those working in accounting, • to improve the quality of services rendered, • to achieve greater prominence and improve the image of accounting services. The project strives to develop five competence models for the following staff positions: accountant responsible for the settlement of salaries, bookkeeper, accountant, head of accounting, and tax advisor.


www.iracunovodstvo.eu


Inštitut za računovodstvo – Izobražujemo najboljše

Institute of Accounting – Educating the best

Računovodska hiša Unija je za zagotavljanje stalnega izobraževanja zaposlenih v računovodski stroki ustanovila Inštitut za računovodstvo, ki je z leti postal vodilni ponudnik izobraževanja s področja računovodenja, kadrov in davkov. Poleg Akademije IR, ki je celoletno izobraževanje in se izvaja kot Akademija IR GOSPODARSTVO in JAVNI SEKTOR, med šolskim letom organiziramo delavnice, šole , seminarje in kratke seminarje. Letno se zvrsti več kot 300 izobraževanj, namenjenih vsem, ki delujejo na področju računovodenja, davkov in kadrov. Strokovno izobraževanje in informiranje je zagotovljeno tudi prek portala IR, ki ima že več kot 14.000 registriranih uporabnikov, in biltena Unikum, kjer so objavljene aktualne teme in strokovna mnenja. Šolsko leto se na Inštitutu za računovodstvo tradicionalno začne s Tednom računovodij, na katerem se zvrsti več brezplačnih strokovnih predavanj. Dogodek se je uveljavil kot najpomembnejše srečanje računovodske stroke pri nas. S šolskim letom 2013/14 je Inštitut za računovodstvo uvedel možnost pridobitve naziva ›Računovodski strokovnjak IR‹. Certifikat, ki ga kandidati pridobijo po opravljenih izpitih, je priznanje njihovemu strokovnemu znanju in usposobljenosti. Hkrati so vpisani v register, ki združuje visoko usposobljene strokovnjake, sposobne delovati v slovenskem in mednarodnem prostoru, in je dostopen širši javnosti.

The Accounting house Unija has for purposes of provision of constant education of its employees in the accounting profession established the Institute of Accounting, which, over the years, has become a leading provider of education in accounting, personnel and taxes. Appart from the IR Academy, which is a whole year education and is performed as an Academy IR ECONOMY and PUBLIC SECTOR, we organise workshops, shools, seminars and short seminars during the school year. Yearly, there are more than 300 educational lectures provided, and are ment for all that are active in the field of accounting, taxes and personnel Professional education and information is also provided via IR portal, which already has more that 14.000 registered users, and through the newsletter Unikum, with publication of actual topics and professional opinions. Traditionally, the school year in the Institute of Accounting begins with the Week of Accountants, which offers several professional lectures free of charge. The event has established itself as a most important gathering of the accounting profession in Slovenia. With the school year 2013/14 the Institute of Accounting has introduced the possibility of obtaining the title >Accounting Professional IR<. The certificate, obtained by the candidates after their finished exams, is an award for their professional knowledge and qualification. At the same time they are entered into the register, that unites highly qualified professionals, that are able to perform in Slovene as well as in international area, and is available for broader public.


Mi začnemo, ko drugi obupajo. We start, when others give up.

Zaradi težav in slabih izkušenj z lokalnim računovodskim

Due to negative experiences and several problems

servisom smo se odločili, da računovodske in davčne sto-

encountered with a local accounting firm, we decided to

ritve zaupamo večjemu in bolj verodostojnemu partnerju,

look for a more credible and trustworthy partner to entrust

ki smo ga našli v podjetju Unija Računovodska hiša d.d.

our accounting needs to. We have found such a partner

Naše davčne in računovodske storitve so danes opravljene

in the accounting firm Unija. Today, our needs for fiscal

hitro, strokovno ter zanesljivo, zato verjamemo, da je Unija

and accounting services are met swiftly with expertise,

najprimernejši ponudnik omenjenih storitev. Prepričali so

professionalism and accountability, therefore, we believe

nas predvsem z visoko izobraženim in zaupanja vrednim

Unija to be the best provider of said services. They have

kadrom, zato pri našem poslovanju na omenjenih področjih

convinced us mainly with their highly skilled and reliable

danes nimamo več skrbi.

staff, who have allowed us to pursue our activities free from concern regarding this particular area of business.

Eva Pohlová KOVOPROJEKTA BRNO a.s.

Eva Pohlová KOVOPROJEKTA BRNO a.s.


Priznanja

Awards

Naj računovodski servis 2009, 2010 in 2011 (kategorija VELIKI)

Best Accounting Company 2009, 2010 and 2011 (category LARGE)

Računovodska hiša UNIJA je bila že tretje leto zapored izbrana za Naj računovodski servis po mnenju strokovne komisije Zbornice računovodskih servisov pri GZS, ki organizira izbor z namenom v poslovni javnosti širiti zavedanje o pomenu kakovostnega računovodskega servisa.

The UNIJA accounting company has been awarded the title Best Accounting Company for the third year in a row by the Technical Commission of the Chamber of Accounting Services with the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia that organizes such awards in order to help the business public better understand the importance of quality accounting services.

Skriti podjetniški prvak (Hidden champions) V sklopu projekta I3SME (Introducing innovation inside small and medium enterprises), ki je vključeval 927 podjetij v Srednji Evropi s ciljem izboljšati inovacijske dejavnosti v malih in srednje velikih podjetjih, je med devetimi slovenskimi podjetji naziv Skritih podjetniških prvakov (Hidden champions) prejela tudi UNIJA.

TOP 10 - 2006, 2008, 2009, 2011, 2012 in 2013 Unija je že peto leto prejemnik certifikata TOP 10 na področju izobraževanja zaposlenih in tako vključena v družbo desetih slovenskih podjetij, ki sistematično investirajo v znanje in skrbijo za izobraževanje zaposlenih.

Hidden Champions Within the scope of the I3SME project (Introducing innovation in small and medium businesses) which included 927 companies throughout Middle Europe and aiming at improving innovation efforts in small and medium companies, UNIJA d.d., together with nine other Slovenian companies, received the title Hidden Champions.

TOP 10 - 2006, 2008, 2009, 2011, 2012 and 2013 For already the fifth time Unija has received the TOP 10 certificate in the field of education of employees and it is thus among ten Slovene firms which systematicaly invest in knowledge and take care of education of employees.


Naredimo skupaj dober posel

Posel je lahko uspešen le, če verjameš vanj. V računovodski hiši Unija verjamemo v vaš posel in smo tukaj zato, da vam pomagamo. Za nas niste le stranka, ampak partner, za nas niste le številka, temveč človek z vizijo. Komaj čakamo, da vas spoznamo in skupaj naredimo dober posel! Tako preprosto.


Letâ&#x20AC;&#x2122;s make a good business together!

Business can be successful if you believe in it. In the accounting house Unija we believe in your business and we are here to help you. We do not treat you only as a customer but as a partner, we do not treat you only as a number but as a human with a vision. We can hardly wait to meet you and make together a good business! As simple as that. helped us gain trust of many customers. We are confident that with timely and accurate information along with appropriate professional advice, we can also help your company to improve your business.


Poslanstvo

Mission

• Opravljati visoko kakovostne storitve, ki pripomorejo k uspešnem poslovanju, rasti in razvoju naših partnerjev. • Vzpodbujati zaposlene k pridobivanju novega znanja, nuditi optimalne delovne pogoje za ustvarjanje dobrega delovnega vzdušja in omogočiti kakovostno življenje vsem zaposlenim. • Podjetju zagotoviti ugled in dolgoročni uspeh.

• To perform high-quality services, which contribute to successful operations, growth and development for our partners. • To stimulate employees to acquire knew know-how, offer optimal working conditions to generate a good working atmosphere and ensure a quality life for all employees. • To ensure the company enjoys good standing and long-term success.


Vizija

Vision

• S timom vrhunskih strokovnjakov opravljati storitve s področja računovodstva, obračuna plač in svetovanja ter razširiti nabor storitev za zagotavljanje celovite podpore strank. • Timu sodelavcev zagotavljati delovno okolje, ki spodbuja osebno rast, nudi varnost, zadovoljstvo, ravnotežje med delom in zasebnim življenjem. Tako postaja najbolj zaželeni delodajalec na področju računovodstva doma in v tujini. • Z razvojem informacijske podpore in modelom poslovne odličnosti doseči optimizacijo poslovnih procesov, ki bodo ustrezali zahtevam certifikatov ISO 9001, ISO 27001 in ISO 37500. • Do leta 2018 biti prisotni na vsaj 10 trgih v Srednji Evropi in z razvejenim sistemom franšiznih enot postati vodilna računovodska hiša v Sloveniji in najbolj zaželena računovodska hiša odličnih strank.

• To perform services with a team of superb professionals in the field of accounting, salary calculation and consulting as well as to expand the set of services for ensuring a comprehensive customer support. • To provide to the team of colleagues a working environment that encourages personal growth, offers security, satisfaction, balance between work and private life. With this it becomes most wanted employer in the field of accounting in homeland as well as abroad. • To achieve optimisation of business processes, that will correspond to certificates ISO 9001, ISO 27001 and ISO 37500, with development of informational support and with the model of a business perfection. • To be present in at least 10 markets of the Central Europe untill the year 2018 and to become, with the branched system of the franchise units, a leading accounting house in Slovenia and the most wanted accounting house of perfect customers.


Dogodki, ki so zaznamovali uspešnih 10 let!

Mox – mobilno pisarno za uspešna mikropodjetja – je Unija skupaj s partnerji lansirala v letu 2011, ko smo vzpostavili tudi Kompetenčni center za razvoj kadrov v računovodski dejavnosti. Nagrada GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2011, ki jo je v imenu Unije prejel predsednik uprave Miran Pikovnik, je potrdila, da je tudi v krizi mogoče doseči rast, se razvijati in odpirati delovna mesta. Leta 2012 je Unija postala ponosna članica mednarodne organizacije IFA (International Fiscal Association), v letu 2013 pa polnopravna članica mednarodne organizacije

Z združevanjem računovodskih servisov smo pred de-

AITC (Association of International Tax Consultants), ki

setletjem stopili na pot, ki nas je v zadnjih letih vodila

pravnim in fizičnim osebam s svojim vrhunskim znanjem

do uspešnega poslovanja in zaupanja številnih strank.

nudi pomoč na področju davčnih zakonodaj, pravnih in

Čeprav smo se z dejavnostjo računovodenja ukvarjali že

davčnih sistemov ter računovodstva in revizije v več kot

pred 20 leti, smo pred 10 leti stopili iz povprečja, začeli

45 državah na vseh celinah.

poslovati drugače in se povezali v Unijo.

Da stopa korak pred drugimi, je postalo značilno za druž-

Leta 2006 je Unija ustanovila Inštitut za računovodstvo,

bo, kar potrjujejo tudi številne nagrade in priznanja, ki so

katerega poslanstvo je usmerjeno v raziskovanje in širje-

bile Uniji podeljene v obdobju 10 let.

nje računovodskega znanja ter njegov prenos iz teorije v prakso in obratno. Unija se je leta 2010 začela širiti, odprla je pisarne v Srbiji in na Hrvaškem, leta 2011 je začela poslovati tudi v Bosni in Hercegovini. Leto 2013 je prineslo še odprtje pisarne na Dunaju.


Events, that marked the successful 10 years! With merging of accounting Services ten years ago we have entered the road, which in the last years has led us towards successful business and trust of numerous customers. Although we have practiced the accounting already 20 years ago, 10 years ago we have stepped ouf of the average, began to operate differently and connected into Unija. In 2006, Unija has established the Institute of Accounting, with the mission focused towards research and expansion of accounting knowledge as well as its transmission from theory into practice and vice versa. In 2010, Unija began to expand; it opened offices in

Serbia and Croatia, in 2011 it also began to operate in Bosnia and Hercegovina. The year 2013 has brought opening of the office in Vienna. Mox â&#x20AC;&#x201C; mobile office for successful micro-enterprises â&#x20AC;&#x201C; has been launched by Unija in 2011 together with its partners, when we also established the Competency center for development of personnel in the accounting business. The GZS award for exceptional economic and business achievements for 2011, which has been obtained by the CEO Miran Pikovnik in the name of Unija, has confirmed, that despite the crisis, it is possible to achieve growth, to develop and open new workplaces. In 2012, Unija has become a proud member of international organization IFA (International Fiscal Association), and in 2013 a fully fledged member of international organization AITC (Association of International Tax Consultants), that with its superb knowledge offers help to legal and private persons in the field of tax legislation, legal and fiscal systems as well as in accounting and auditing in more than 45 states on all continents. It has become a characteristic of the company to be one step ahead, which is also confirmed by many awards and prizes, granted to Unija in the period of 10 years.


V družbi najboljših. In the company of the best.


www.unija.si

Unija brosura