Prirocnik za knjizenje poslovnih dogodkov na podlagi SRS (posodobljena izdaja 2016)

Page 1

Marija Ravnik Kristinka Vukovič

Priročnik za knjiženje poslovnih dogodkov na podlagi SRS po sistemu dvostavnega knjigovodstva

ZA: družbe • zasebnike • društva • invalidske organizacije • nepridobitne organizacije − pravne osebe zasebnega prava (zasebne zavode, ustanove, fundacije ipd.)

Temelji na novih SRS 2016 in predpisanem Enotnem kontnem okviru


Marija Ravnik Kristinka Vukovič

Priročnik za knjiženje poslovnih dogodkov na podlagi SRS po sistemu dvostavnega knjigovodstva

ZA: družbe • zasebnike • društva • invalidske organizacije • nepridobitne organizacije − pravne osebe zasebnega prava (zasebne zavode, ustanove, fundacije ipd.) Temelji na novih SRS 2016 in predpisanem Enotnem kontnem okviru


Priročnik za knjiženje poslovnih dogodkov na podlagi SRS po sistemu dvostavnega knjigovodstva Avtorici: Marija Ravnik in Kristinka Vukovič 3. izdaja / 1. natis Oblikovanje in priprava za tisk: HercogMartini Tisk: Birografika BORI, d.o.o. Založnik: Inštitut za računovodstvo, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani Naklada: 500 izvodov Brezovica pri Ljubljani, junij 2016

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Univerzitetna knjižnica Maribor 657.32(035) RAVNIK, Marija Priročnik za knjiženje poslovnih dogodkov na podlagi SRS po sistemu dvostavnega knjigovodstva / Marija Ravnik, Kristinka Vukovič. 3. izd., 1. natis. - Brezovica pri Ljubljani : Inštitut za računovodstvo, 2016 500 izv. ISBN 978-961-92038-9-7 1. Vukovič, Kristinka COBISS.SI-ID 87406849


Kazalo Pojasnila

009

Kaj je dvostavno knjigovodstvo

010

Uvod

012

Začetno računovodsko merjenje gospodarskih kategorij po posameznih standardih

016

Začetno računovodsko merjenje opredmetenih osnovnih sredstev SRS 1  Začetno računovodsko merjenje zalog SRS 4  Začetno računovodsko merjenje neopredmetenih sredstev SRS 2  Začetno računovodsko merjenje finančnih naložb SRS 3  Začetno računovodsko merjenje terjatev in dolgov SRS 5, SRS 9  Začetno računovodsko merjenje naložbenih nepremičnin SRS 6  Začetno računovodsko merjenje kapitala SRS 8, 30, 33  Začetno računovodsko merjenje rezervacij SRS 10  Prevrednotovanje gospodarskih kategorij po posameznih standardih  Prevrednotovanje opredmetenih osnovnih sredstev SRS 1  Prevrednotovanje zalog SRS 4  Prevrednotovanje terjatev SRS 5  Prevrednotovanje finančnih naložb po SRS 3

016 018 019 020 020 020 021 022

022 022 024 025 026


Poraba, odpisi, amortiziranje in oslabitev  Odtujitev

028 029

Ponazoritve knjiženj

030

Opredmetena osnovna sredstva  Pripoznanje opredmetenih osnovnih sredstev  Obračun amortizacije opredmetenega osnovnega sredstva  Pomembna (bistvena) napaka  Vzdrževanje opredmetenega osnovnega sredstva  Sprememba stopnje amortizacije - sprememba računovodske ocene  Prodaja in odtujitev opredmetenih osnovnih sredstev pri modelu nabavne vrednosti  Revalorizacija in prodaja revaloriziranih nepremičnin

030 030 039 041 042

Neopredmetena sredstva  Pripoznanje neopredmetenih sredstev  Amortizacija in odpisi neopredmetenih sredstev  Denarna sredstva  Terjatve  Avansi in varščine  Naložbene nepremičnine  Stroški  Poraba materiala  Stroški storitev  Stroški dela in drugi stroški  Zaloge  Finančne naložbe  Rezervacije  Ugotovitev in razporeditev poslovnega izida  Časovne razmejitve  Odloženi davki

045 046 052 054 054 059 060 062 065 068 072 072 073 076 083 088 091 096 0105 0107


Kapital  Društveni sklad  Lastni viri  Zunajbilančne knjižbe

0110 0117 0118 0119

Kontni načrt

0121


Pojasnila • Priročnik za knjiženje poslovnih dogodkov po sistemu dvostavnega knjigovodstva (v nadaljevanju Priročnik) uporablja Slovenske računovodske standarde SRS (2016), spremembe in popravke SRS ter Pojasnila Slovenskega inštituta za revizijo. Primeren je tako za družbe, zasebnike kot tudi druge organizacije, ki vodijo poslovne knjige na podlagi SRS: društva, invalidske organizacije, zasebne zavode, ustanove in fundacije ter druge nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava. • Priročnik ne vsebuje zgledov knjiženj, ki so specifični za kmetijsko dejavnost. • Izraz računovodja se uporablja tudi za druge računovodske delavce, tako ženske kot moške.
 • Izraz zasebnik se uporablja za samostojne podjetnike posameznike in druge fizične osebe, ki priglasijo opravljanje dejavnosti na podlagi drugih predpisov, ki urejajo priglasitev opravljanja posameznih samostojnih dejavnosti (notarji, odvetniki, zasebni zdravniki, zasebni lekarnarji). Iz tega sledi, da npr. odvetnik ni samostojni podjetnik, temveč zasebnik, ki opravlja dejavnost. • Izraz organizacija ima isti pomen kot organizacija v SRS 2016: to je vsaka oseba, ki vodi knjige na podlagi računovodskih standardov. • Izraz dovoljena višina pri posameznih poslovnih dogodkih pomeni višina povračil stroškov v zvezi z delom, povračil stroškov v zvezi s službenim potovanjem in drugih dohodkov, do katerih se ti stroški ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, skladno z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. • Vrednosti so izražene brez denarnih enot.
 • Knjiženja so opravljena za davčnega zavezanca za DDV, ki v celoti odbija vstopni DDV. 9


Kaj je dvostavno knjigovodstvo Dvostavno knjigovodstvo temelji na kontnem načrtu, ki ga vsaka organizacija oblikuje sama, ob tem pa upošteva predpisani enotni kontni okvir. Kontni načrt je seznam kontov, to je šifer in nazivov. Vsako knjigovodsko listino je potrebno kontirati, to pomeni določiti šifre kontov, na katere se poslovni dogodek, ki izvira iz listine, nanaša. Pri dvostavnem knjigovodstvu vsak poslovni dogodek knjižimo na vsaj dva konta, in sicer tako, da pri knjiženju ohranjamo bilančno ravnovesje. To pomeni, da morajo vse knjižbe imeti vrednostno enak učinek na debetno in kreditno stran. Vsak konto ima torej dve strani: • debet ali v breme • kredit ali v dobro. Če seštejemo vse knjižbe na debetni strani, dobimo debetni promet, če na kreditni strani, pa kreditni promet konta ali več kontov skupaj. Debetni in kreditni promet po knjiženju vseh knjigovodskih listin mora biti vedno usklajen, torej vrednostno enak do centa, le tako bo tudi bruto bilanca usklajena (računalniški izpis rekapitulacije knjiženj na kontih glavne knjige) in s tem kvalitetna podlaga za izdelavo računovodskih izkazov. Dvostavno knjigovodstvo je prav zaradi tega, ker se vsak poslovni dogodek izkazuje na vsaj dveh kontih in to v enaki višini na debet in na kredit, čudovito orodje za računovodske kontrole in zagotavljanje točnosti vnosa podatkov. Poleg dvostavnega knjigovodstva poznamo tudi enostavno knjigovodstvo, ki pa ga v tem priročniku ne prikazujemo. Enostavno knjigovodstvo ne zagotavlja varnosti pravilnega vnosa vseh dogodkov, saj se podatki zbirajo v vsaki knjigi le po enem kriteriju – npr. izdani računi, prejeti računi… torej dajejo podatek v primeru izdanih računov le o nastalih terjatvah, ne pa npr. tudi o nastalih prihodkih. Če bi knjižili dvostavno, 10


bi na eni strani evidentirali nastale terjatve, na drugi prihodke, ob koncu knjiženja pa ta dva prometa primerjali. Če je njuna vsota enaka, je bilo knjiženje uspešno.

11


Ponazoritve knjiženj V nadaljevanju so prikazane ponazoritve knjiženj tako v obliki tabele in po T-kontih po posameznih poglavjih. Poglavje obsega začetno računovodsko merjenje, prevrednotovanje, odpisovanje - zmanjšanje, odtujitev. Obrazložitev krajšav v tabelah Dok. = Dokument V breme = V breme / debet V dobro = V dobro / kredit

Opredmetena osnovna sredstva PRIPOZNANJE OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV ZŠ

Dok.

Vsebina

Konto

1.

T

Ustanovitev enoosebne kapitalske družbe z denarjem in s stvarnim vložkom - strojem (ocenjena vrednost), knjiženje po sklepu iz sodnega registra.

1100

3.327

0470 9010

4.173

Ni ustanovitvene revizije, ker je vrednost stvarnega vložka nižja od 100.000 EUR.

30

V breme

V dobro

7.500


1100 - Denarna sredstva na transakcijskem računu

0470 - Oprema v pridobivanju

3.327

4.173

9010 - Osnovni kapital: kapitalski deleži ali kapitalska vloga 7.500 ZŠ

Dok.

Vsebina

Konto

2.

T

Stvarni vložek - stružnica za povečanje kapitala.

0470 2780

0470 - Oprema v pridobivanju

V breme

V dobro

500 500

2780 - Obveznosti iz vplačila kapitala do vpisa v sodni register

500

500

Dok.

Vsebina

Konto

3.

T

Po sklepu iz sodnega registra.

2780 9010

2780 - Obveznosti iz vplačila kapitala do vpisa v sodni register

V breme

V dobro

500 500

9010 - Osnovni kapital: kapitalski deleži ali kapitalska vloga

500

500

Dok.

Vsebina

Konto

4.

PRAČ

Nakup stroja.

0470 2201

0470 - Oprema v pridobivanju

V breme

V dobro

50.000 50.000

2201 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev osnovnih sredstev

50.000

50.000

Dok.

Vsebina

Konto

V breme

5.

PRAČ

Prevoz stroja.

2200 0470 16002

500 110

31

V dobro 610


POMEMBNA (BISTVENA) NAPAKA ZŠ

Dok.

Vsebina

Konto

29.

T

Neknjiženi izdani računi v preteklem letu in obračunane zamudne obresti za davek na dodano vrednost.

9300 26001 1200 7461 26001

9300 - Preneseni čisti dobiček

V breme

V dobro 10.000 2.200

12.200 10 10

26001 - Izhodni DDV davčni zavezanci 22 %

10.000

2.200 10

1200 - Kratkoročne terjatve do kupcev - Slovenija

7461 - Zamudne obresti FURS

12.200

10

Dok.

Vsebina

Konto

V breme

30.

T

Neknjižen prejet račun za opravljene storitve.

2200 16002 9300

2.200 10.000

9300 - Preneseni čisti dobiček

V dobro 12.200

16002 - Odbitni DDV sedež doma 22 %

10.000

2.200

2200 - Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev SLO 12.200

Dok.

Vsebina

Konto

31.

T

Neknjižena amortizacija opreme za preteklo leto - bistvena napaka v znesku 20.000. 5. točka Okvira SRS 2016

0500 9300

41

V breme

V dobro 20.000

20.000


6600 - Blago v lastnem skladišču

3100 - Zaloge surovin in materiala v skladišču

2.000

10.000

2200 - Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev SLO

2600 - Izhodni DDV davčni zavezanci 9,5%

20.000

2.000

2721 - Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v državi

9731 - Dolgoročna posojila, dobljena pri drugih tujih osebah

18.000

9.000

9750 - Dolgoročni dolgovi iz finančnega najema 12.000

AMORTIZACIJA IN ODPISI NEOPREDMETENIH SREDSTEV ZŠ

Dok.

Vsebina

Konto

65.

T

Amortizacija licence po stopnji 10%.

0083 4300

0083 - Popravek vrednosti premoženjskih pravic zaradi amortiziranja

V breme

V dobro

5.000 5.000

4300 - Amortizacija neopredmetenih sredstev

5.000

5.000

Dok.

Vsebina

Konto

66.

T

Slabitev dobrega imena.

0090 7202

0090 - Oslabitev vrednosti dobrega imena

V breme

V dobro

8.000 8.000

7202 - Oslabitve neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin

8.000

8.000

59


Marija Ravnik Strokovnjakinja s področja računovodstva in v širši strokovni in računovodski javnosti znana in cenjena kot ena izmed redkih predavateljic, ki zna enkratno povezovati teorijo in prakso. V času svoje samostojne poklicne kariere je sodelovala tudi pri ustanovitvi Sekcije računovodskih servisov (kasneje razširjena na Združenje računovodskih servisov) pri GZS, kjer je od samega začetka članica upravnega odbora ZRS.

Kristinka Vukovič Računovodska in davčna svetovalka ter mentorica računovodjem v računovodski hiši Unija, kjer skrbi za strokovne standarde računovodske hiše Unija, prenaša znanje na svoje sodelavce, sodeluje pri svetovanju strankam servisa kot tudi zunanjim naročnikom. Prav tako piše strokovne prispevke, predava ter uspešno povezuje gospodarsko, davčno in računovodsko teorijo s prakso.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.