Page 1

CONTINGUTS

OBJECTIUS

OBJECTIUS ADAPTATS

NUMERACIÓ Unitats, desenes i centenes.

Lectura i escriptura fins al 999. Comparació i ús dels signes > i <.

Parell i senar.

Ordinals fins al 15è.

Sèries numèriques. Sèries numèriques decreixents. Unitats i desenes de miler.

Reconèixer les regles de formació de nombres de tres xifres i saber-los descompondre en centenes, desenes i unitats. Saber escriure xifres fins al 999 Comparar i ordenar els nombres de tres xifres d’una sèrie i expressar la relació entre ells mitjançant els símbols < i >. Construir les sèries dels nombres parells i dels nombres imparells i descobrir la regularitat sobre la qual es construeixen les sèries d’aquests nombres. Reconèixer els 15 primers nombres ordinals, saberne el nom i relacionar-ne l’ús amb situacions de la vida quotidiana. Comparar i ordenar nombres en sèries numèriques de més gran a més petit i de més petit a més gran. Comparar i ordenar nombres en sèries numèriques de més gran a més petit. Identificar, llegir i escriure nombres naturals de quatre i cinc xifres. Descompondre nombres naturals fins de quatre xifres en unitats, desenes, centenes i unitats de miler. Identificar el valor posicional de les xifres en nombres fins de cinc xifres.

Expressar la relació entre ells mitjançant els símbols < i >. Construir les sèries dels nombres parells i dels nombres imparells. Reconèixer els 10 primers nombres ordinals, saber-ne el nom i relacionar-ne l’ús amb situacions de la vida quotidiana.

Identificar, llegir i escriure nombres naturals de quatre i xifres. Descompondre nombres naturals fins de quatre xifres en unitats, desenes, centenes i unitats de miler. Identificar el valor posicional de les xifres en nombres fins de quatre xifres.


Nombres fins al 99.999. Comparació i ordre. Aproximació al miler més pròxim.

Completar desenes de miler. Saber escriure nombres fins al 99.999 Comparar i ordenar diferents xifres. Arrodonir xifres fins al miler més pròxim

Completar unitats de miler. Saber escriure nombres fins al 9.999. Arrodonir xifres fins a la centena més pròxima.

OPERACIONS Suma portant-ne amb nombres fins a cinc xifres. Sumar més de dos nombres. Propietat commutativa i associativa. Arrodonir per sumar.

Fer la suma portant-ne de nombres fins de cinc xifres. Fer sumes de més de dos nombres Completar desenes de miler. Fer sumes de més de dos sumands. Arrodonir sumands per obtenir un resultat aproximat.

– Fer la suma portant-ne de nombres fins de quatre xifres.

– Completar unitats de miler. Fer sumes de més de dos sumands.

Suma i resta desenes i centenes. Suma i resta 10 i 100 amb nombres de dues i de tres xifres. Suma i resta milers. Completa desenes. Resta portant-ne.

Resoldre sumes i restes de desenes i centenes. Saber resoldre sumes i restes de 10 i 100 amb nombres de dues i de tres xifres. Fer sumes i restes de milers Saber completar desenes. Reconèixer el procés de la resta portant-ne amb nombres fins de cinc xifres i practicar-ne la mecànica.

Estimació de resultats.

Reconèixer la utilitat de les estimacions i els càlculs Reconèixer les estimacions i els càlculs aproximats en situacions de la vida quotidiana aproximats.

Relació amb la suma.

Reconèixer el procés de la resta portant-ne.


Prova de la resta.

Comprendre el procediment de la prova de la resta i reconèixer la relació entre la suma i la resta.

Termes de la multiplicació.

Reconèixer els termes de la multiplicació i emprar-los correctament per explicar els processos de càlcul.

Propietat commutativa.

Reconèixer i comprovar la propietat commutativa en la multiplicació.

Taules de multiplicar del 2 al 10.

Recordar i emprar sense por i amb seguretat les taules de multiplicar del dos al deu.

Doble i triple.

Multiplica desenes. Suma i resta desenes amb nombres de dues xifres. Suma nombres de dues xifres sense portant-ne. Suma i resta centenes amb nombres de tres xifres. Multiplica per 10, per 100 i per 1.000.

Multiplica nombres fins al 9.999 per una xifra sense portant-ne i portant-ne.

Reconèixer el doble i el triple en nombres d’una xifra. Construir la sèrie de múltiples del deu i automatitzar la multiplicació amb desenes Automatitzar la multiplicació portant-ne.

Reconèixer el doble en nombres d’una xifra.

Saber sumar i restar desenes amb nombres de dues xifres. Fer sumes de nombres de dues xifres sense portantne Saber fer sumes i restes de centenes amb nombres de tres xifres. Fer multiplicacions d’un nombre d’una xifra per un nombre seguit de zeros. Resoldre correctament problemes en els quals

Resoldre correctament problemes de suma.


s’hagin de multiplicar desenes o centenes. Propietat associativa. Resta nombres de dues xifres sense portant-ne. Descompon desenes, centenes i milers. Multiplica tres nombres d’una xifra. Suma i resta nombres de dues xifres i d’una xifra portant-ne. La divisió i els seus termes. Divisió exacta i no exacta.

Comprendre la propietat associativa de la suma. Comprendre l’associació d’elements. Saber realitzar restes de dues xifres sense portant-ne Fer descomposició de desenes, centenes i milers. Resoldre multiplicacions de tres nombres d’una xifra. Saber sumar i restar nombres de dues xifres i d’una xifra portant-ne. Reconèixer els termes de la divisió i emprar-los per explicar el càlcul. Resoldre divisions exactes gràficament i numèricament Recordatori de la diferència entre divisions exactes i no exactes.

Prova de la divisió.

Valorar la utilitat de la prova de la divisió per comprovar resultats.

Dividir resultats de les taules de multiplicar.

Relacionar la multiplicació i la divisió com a operacions inverses.

Quocient de dues xifres. Dividend de dues xifres i de tres.

Meitat, terç i quart.

Reconèixer els termes de la divisió. -

Resoldre divisions exactes gràficament i numèricament.

Fer divisions de quocient de dues xifres. Fer divisions de quocient d’una xifra. Dividir dividends de dues xifres i explicar verbalment el procés seguit. Dividir dividends de tres xifres i explicar de paraula el procés de càlcul. Identificar càlculs de meitats, terços i quarts amb Identificar càlculs de meitats amb les seves les seves divisions respectives. divisions respectives.


Suma 9 a nombres de dues i de tres xifres. Resta desenes. Resta 9 de nombres de dues i de tres xifres. Suma 11 a nombres de dues i de tres xifres. Completa desenes i centenes. Resta 11 de nombres de dues i tres xifres. Compta de 10 en 10. Resta desenes de centenes.

Saber sumar 9 a nombres de dues i de tres xifres. Identificar i restar desenes. Fer restes de 9 de nombres de dues i de tres xifres.

Fer restes de 9 de nombres de dues xifres.

Fer sumes 11 a nombres de dues i de tres xifres. Saber distingir les desenes i centenes. Saber restar 11 de nombres de dues i tres xifres. Saber contar de 10 en 10 Fer resta de desenes i centenes.

Saber restar 11 de nombres de dues xifres.

GEOMETRIA Rectes i segments.

Angles recte, agut i obtús.

Emprar la recta numèrica com a estratègia per resoldre problemes. Identificar, comparar i dibuixar segments Reconèixer els elements que formen un angle: costats i vèrtexs Diferenciar els tres tipus d’angles: recte, agut i obtús Identificar angles en objectes quotidians.

Posició de les rectes: secants, paral·leles i perpendiculars.

Definir rectes secants, paral·leles i perpendiculars, i reconèixer-les en objectes quotidians.

Línies poligonals i polígons.

Reconèixer línies poligonals obertes i tancades i dibuixar-ne.

Emprar la recta numèrica. Identificar, comparar i dibuixar segments.


Polígons: classificació.

Identificar, anomenar i comptar els elements d’un polígon i relacionar-los en funció de les seves regularitats. Reconèixer les regularitats existents en els elements d’un polígon i fer-les servir de criteri de classificació. Conèixer polígons regulars segons el nombre de costats que tenen i saber-ne els noms.

Triangles i quadrilàters.

Classificar triangles atenent a la semblança o la diferència dels seus costats. Identificar i comptar els triangles en què es descompon el polígon.

Circumferència i cercle.

Identificar i distingir circumferència i cercle, i determinar-ne el centre mitjançant procediments manipulatius. Identificar els elements del cercle i de la circumferència i induir la relació entre radi i diàmetre.

Simetria. Eix de simetria.

Reconèixer figures simètriques i traçar-hi correctament tots els eixos de simetria.

Superfícies corbes i planes.

Compondre i descompondre figures planes amb materials manipulatius. Diferenciar cossos amb superfícies planes i corbes. Reconèixer les característiques essencials i els elements de regularitat en els cossos geomètrics: prismes, cubs i piràmides, i en els cossos rodons: cilindre, con i esfera.

Prismes i classes de prismes.

Identificar, anomenar i comptar els elements d’un polígon. Conèixer polígons regulars segons el nombre de costats que tenen i saber-ne els noms.

Classificar triangles atenent a la semblança o la diferència dels seus costats.

Reconèixer figures simètriques.

Reconèixer prismes, cubs i piràmides i en els cossos rodons: cilindre, con i esfera.


Piràmides i classes de piràmides.

Cilindre, con i esfera.

Reconèixer les característiques essencials i els elements de regularitat en els cossos geomètrics: prismes, cubs i piràmides, i en els cossos rodons: cilindre, con i esfera. Conèixer les diferents classes de prismes i piràmides segons la forma que tenen les bases. Reconèixer les característiques essencials i els elements de regularitat en els cossos geomètrics: prismes, cubs i piràmides, i en els cossos rodons: cilindre, con i esfera.

Reconèixer prismes, cubs i piràmides i en els cossos rodons: cilindre, con i esfera.

Reconèixer prismes, cubs i piràmides i en els cossos rodons: cilindre, con i esfera.

MESURES Metre, decímetre, centímetre i mil·límetre.

Reconèixer el metre com a unitat convencional de longitud. Emprar diferents unitats de longitud per mesurar distàncies i objectes de l’entorn. Reconèixer la relació entre el metre i els seus submúltiples. Fer equivalències entre les diferents unitats de longitud.

Reconèixer el metre com a unitat convencional de longitud. Emprar diferents unitats de longitud per mesurar distàncies i objectes de l’entorn (quilòmetre, metre i centímetre).

Ús del regle.

Fer mesuraments amb centímetres, decímetres i mil·límetres, i comparar els resultats obtinguts.

Fer mesuraments amb centímetres, decímetres i mil·límetres.

El quilòmetre.

Reconèixer la utilitat dels quilòmetres per mesurar distàncies llargues.

Estimació de longituds.

Resoldre problemes amb diferents unitats de

Resoldre problemes amb una unitat de mesura.


El quilo, el mig quilo i el quart de quilo.

El gram. Les balances. El litre, mig litre i quart de litre.

Estimar pesos i capacitats. Euros i cèntims. Equivalències.

Escriptura decimal de preus. El calendari. Els mesos de l’any.

Lectura del rellotge digital i de busques.

Hores i minuts.

mesura i fer estimacions de longituds. – Reconèixer el quilogram com a unitat principal de pes. – Diferenciar entre el mig quilo i el quart de quilo Conèixer el gram i la seva equivalència amb el quilogram Reconèixer la utilitat de les balances – Identificar el litre com a unitat principal de capacitat. Conèixer el mig litre i el quart de litre – Estimar capacitats i pesos d’objectes de la vida quotidiana. – Diferenciar les diferents monedes d’euro i de cèntim d’euro. – Reconèixer els valors dels bitllets d’euro. – Fer equivalències entre euros i cèntims d’euro. – Saber llegir i identificar els mesos al calendari. – Identificar els dies de la setmana al calendari i reconèixer els dies anterior i posterior a un de determinat. – Conèixer i llegir les expressions horàries amb precisió fins als cinc minuts en rellotges d’agulles i digitals. – Fer servir correctament les expressions fraccionàries habituals en la lectura i l’expressió dels valors horaris.

– Reconèixer el quilogram com a unitat principal de pes. – Diferenciar entre el mig quilo i el quilo.

Identificar el litre com a unitat principal de capacitat. Conèixer el mig litre.

Diferenciar entre euros i cèntims d’euro.


RESOLUCIÓ DE PROBLEMES Comprendre l’enunciat: elegir la pregunta.

Arrodoniment per exercitar el sentit numèric. Obtenció de dades d’un gràfic.

Elecció de la operació adequada: suma o resta.

Arrodoniment per estimar resultats de problemes. Obtenció de dades en una imatge o catàleg. Taules de doble entrada.

Gràfics de barres. Pictogrames.

– Aplicar la resta a la resolució de problemes senzills en situacions de la vida quotidiana i amb elements de l’entorn. Resoldre problemes de manera aproximada a través de l’arrodoniment de les dades. – Obtenir dades de gràfics per resoldre problemes. Interpretar gràfics de barres – Resoldre sumes en què l’operació s’associa a situacions d’afegir o ajuntar. – Solucionar problemes senzills a partir de situacions de la vida quotidiana. – Saber aplicar la suma o la resta per resoldre una situació problemàtica.

Resoldre problemes senzills de sumes i restes.

Resoldre problemes de manera aproximada a través de l’arrodoniment de les dades. Observar i extreure informació d’unes imatges.

Resoldre problemes senzills de sumes i restes.

Dur a terme el recompte de les dades obtingudes mitjançant una enquesta i representar-les en una taula – Dibuixar gràfics de barres a partir de la

– Saber aplicar la suma o la resta per resoldre una situació problemàtica.

– Dibuixar gràfics de barres a partir de la


informació recopilada en una taula de dades. – Resoldre problemes extraient les dades d’un pictograma. Orientació en la quadrícula. – Aprendre a orientar-se en la quadrícula. Coordenades i plans. - Localitzar punts en el pla i indicar- ne la situació mitjançant coordenades Obtenció de dades d’una taula. Saber interpretar una taula. Comprensió de l’enunciat: estimar i – Relacionar la divisió amb situacions escollir les dades que complementen un d’agrupació i de distribució, i aplicar-la a la enunciat. resolució dels problemes de la vida quotidiana. - Resoldre problemes en els quals s’ha de triar una resposta i comprovar-la. Escriu la pregunta d’acord amb l’operació Comprendre els enunciats dels problemes per poder que resol el problema. fer la pregunta d’acord a l’operació que resol el problema. Problemes amb falta d’informació. Reconèixer la utilitat de les estimacions i els càlcul aproximats en situacions de la vida quotidiana. - Completar les dades del problema i triar l’operació adequada per resoldre’l.

informació recopilada en una taula de dades. -Extreure les dades d’un pictograma.

Relacionar la divisió amb situacions de distribució. Resoldre problemes senzills.

Comprendre els enunciats dels problemes

Reconèixer les estimacions i els càlculs aproximats.

Pis  

Adaptació curricular d'atenció a la diversitat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you